OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996"

Transkriptio

1 Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Pekka Arinen, Airi Hautamäki, Markku Niemivirta, Pekka Rantanen, Mari Ruuth ja Patrik Scheinin OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996 Oppimistulosten arviointi 1/2005 OPETUSHALLITUS

2 Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN (nid.) ISBN (pdf.) ISSN Yliopistopaino, Helsinki 2005

3 KIRJOITTAJAT Koulutuksen arviointikeskus PL 26 (Teollisuuskatu 23) Helsingin yliopisto Pekka Arinen Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus, Airi Hautamäki Helsingin yliopisto, Svenska Social- och kommunalhögskolan, Jarkko Hautamäki Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Sirkku Kupiainen Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus, Markku Niemivirta Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus & Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos, Pekka Rantanen Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus & Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu, Mari Ruuth Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus, Patrik Scheinin Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos, 3

4 SISÄLTÖ Opi I II III Oppimaanoppimisen arviointi Otanta ja aineisto Osaaminen, uskomukset ja koulutuksellinen tasa-arvo IV Muutokset vuodesta 1996 vuoteen 2003 V Päätulosten tarkastelu ja johtopäätökset LIITTEET Liite 1 Mittarit Liite 2 Osaamisneljännesten tarkasteluja Liite 3 Lähteet 4

5 ESIPUHE Opetushallitus on tilannut Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskukselta tutkimuksia oppimaan oppimisesta. Tavoitteena on ollut samalla määritellä Learning to learn käsitettä teoreettisesti sekä tuottaa välineitä tämän ilmiön tutkimiseen ja käytäntöä tukevaa tutkimustietoa lähinnä opettajien käyttöön. Lähes kymmenen vuotta kestänyt yhteistyö ja kehittäminen alkaa olla tässä vaiheessa päätöksessään Käsillä on nyt kuudes julkaisu prosessin aikana. Noin kymmenen vuotta sitten Helsingin yliopistosta löytyi sekä innokkaita että rohkeita tutkijoita tarttumaan oppimisen ja vielä spesifimmin oppimaan oppimisen tutkimisen haasteeseen. Hanke on herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta. Yliopisto on vastannut tutkimuksien ja arviointien tieteellisyydestä sekä johtopäätöksistä. Opetushallituksen rooli on ollut konsultoida ja käydä keskustelua tutkijoiden kanssa prosesseista ja tuloksista. Toivottavasti yhteistyö on vahvistanut tutkijaryhmää, ja meille se on ainakin antanut uudenlaista ja innostavaa tietoa oppimisen ja arvioinnin ilmiöistä. Toivomme, että tämäkin julkaisu on hyödyllinen ja ajatuksia herättävä sekä tutkimuksessa, hallinnossa että kentällä työskenteleville. Helsingissä Pentti Yrjölä 5

6

7 1 OPPIMAAN OPPIMISEN ARVIOINTI Koulun ja koulutuksen arviointi Koulutuksen arviointi on noussut 1990-luvun lopulla yhdeksi koulutuspolitiikan keskeiseksi kysymykseksi (OPM 1997). Maahan on luotu kaksitasoinen arviointijärjestelmä, jossa koulun arvioinnin nähdään tapahtuvan sekä paikallisella (koulun ja kunnan) että kansallisella tasolla. Ministeriön strategiassa tavoitteeksi asetetaan 1) tukea kunnan opetustointa tavoitteellisena toimintayksikkönä ja 2) tuottaa monipuolista tietoa koulutusjärjestelmän toimivuudesta, tuloksista ja vaikutuksista. Opetusministeriö ja sen alainen Opetushallitus tukevat kansallisia arviointeja sekä arviointien metodisten ratkaisujen kehittämistä (OPH 1998). Viimeisin koulun arvioinnin kentän muutos on päätös perustaa erillinen opetusministeriön alainen koulun arviointineuvosto, joka tulee jatkossa toimimaan yhteistyössä mm. opetushallituksen ja yliopistojen kanssa (Koulutuksen arviointineuvosto, 2004). Arviointi on kiinteä osa koulun toimintaa. Ensimmäisestä koulupäivästä alkaen opettaja arvioi oppilaitaan - heidän kypsyyttään tai valmiuttaan koululaisroolinsa ottajana, heidän esitietojensa riittävyyttä opetuksen seuraamiseen, ja opetuksen edetessä heidän saavuttamiaan tietoja ja taitoja siinä, mitä opetussuunnitelman mukaisesti vaaditaan hallittavaksi. Arviointi tapahtuu monella tasolla ja se välittyy oppilaalle niin suorana tuntipalautteena kuin muodollisempien arviointiraporttien kautta. Alkuopetuksessa arviointi painottuu pitkälti oppilaan työskentelytapoihin ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen, mutta varsin pian sen painopiste siirtyy, ja arviointi tapahtuu pääsääntöisesti oppiainekohtaisesti suhteessa juuri opetettuun tieto- tai taitoainekseen. Näin mitattu oppiainekohtainen menestys kirjataan vuosittain jaettavaan formaaliin arviointikaavakkeeseen, todistukseen. Usko suomalaisen koulujärjestelmän tasalaatuisuuteen näkyy siinä, että ennen lukion päättäviä kansallisia ylioppilaskirjoituksia oppilas ei törmää tilanteeseen, jossa oman opettajan tai opettajien arviointi tulisi avoimesti verratuksi toisesta koulusta tulleen oppilaan vastaavaan. Koulutuksen laadun seuraamiseksi, mutta myös oppilasarvostelun tasa-arvoisuuden helpottamiseksi ja takaamiseksi, Opetushallitus on viime vuosikymmenen lopulta lähtien järjestänyt vuosittain valtakunnallisia otokseen perustuvia oppimistulosten arviointeja eri oppiaineissa ja pitää yllä opettajien käyttöön tarkoitettua tehtäväpankkia. Tämän lisäksi Opetushallitus on vuonna 1999 antanut valtakunnalliset ohjeet arvosanojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi sekä käsitellyt useissa arviointiraporteissaan juuri arvosanojen jakautumista suhteessa arvioituun osaamiseen eri oppiaineissa. 7

8 Kansallisen arvioinnin lisäksi Suomen koululaiset ovat olleet osallisina kansainvälisissä vertailututkimuksissa, joissa arvioinnin kohteena ovat toistuvasti olleet ennen kaikkea äidinkielen taito (esim. IEA, ks. Linnakylä 1995) sekä matematiikka ja luonnontieteet (esim. Kassel-projekti, ks. Soro, 2000; TIMMS, ks. Kupari & al. 2001). Viimeisin kansainvälinen arviointi on ollut OECD:n PISA, missä suomalaiskoululaiset nousivat kärkiosaajien joukkoon kaikilla tutkituilla osa-alueilla (OECD, 2002; ks. Välijärvi & al., 2002a, 2002b). Koulutuksen arviointi on pitkään painottunut vain yksittäisen oppilaan, oppilaitoksen tai valtakunnallisessa mitassa oppilasikäluokan koulusaavutusten arvioimiseen, ja mittarina on käytetty sitä, kuinka hyvin oppilaat hallitsevat ne oppisisällöt, joita heille kyseisessä kouluaineessa, kyseisenä vuonna tai kyseisellä koulutuksen asteella on opetettu. Arvioinnin ulkoisena kriteerinä on ollut seuraavan luokan, koulutusasteen tai työelämän vaatimukset. Tämän päivän teknistyneen ja nopeasti muuttuvan yhteiskunnan yksilölle ja työlle asettamat vaatimukset asettavat kuitenkin myös koululle ja koulutukselle vaatimuksia, joihin pirstaleisiin oppiainesisältöihin painottuva arviointi ei enää pysty vastaamaan. Teknologian jatkuvasti nopeutuva kehitys ja informaation määrän aina vain kiihtyvä kasvu uusien medioiden myötä ovat nostaneet esiin jatkuvan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen vaatimukset. Tämä kehitys on johtanut myös koulun arvioinnissa katseen suuntaamiseen ei vain yksittäisiin oppiaineisiin ja kursseihin ja niiden opetuksen tavoitteena olleen tiedon tai taidon hallintaan, vaan niihin tekijöihin, joiden voidaan katsoa olevan noiden saavutusten takana, mahdollistavan tuon uuden tiedon tai taidon haltuunoton. Tämän seurauksena kansainväliset talouden ja koulutuksen järjestöt sekä kansalliset koulutuksesta vastaavat keskusvirastot ovat ryhtyneet yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa kehittämään arvioinnin strategioita ja kartoittamaan tästä uudesta näkökulmasta koulutusta koskevan arvioinnin tehtäviä, ehtoja, etuja ja haittoja tässä yhä vain kiihtyen muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Oppimaan oppiminen Koulutuksen arvioinnin tämänhetkisen tarpeen kartoituksen tuloksena (OPH 1998) on perinteisen ainekohtaisen arvioinnin rinnalle kehitetty aivan uudenlainen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. Se ei kuitenkaan pyri korvaamaan eikä korvaa ainekohtaista arviointia. Opetussuunnitelman tavoitteisiin ja annettuun opetukseen sidottu oppilaan tiedollisen ja taidollisen etenemisen seuranta ja arviointi on sekä oppilaan oikeusturvan että koulun kehittämisen ja koulutusjärjestelmän toimivuuden seuraamisen kannalta toki edelleen välttämätöntä. Kehitetty uusi arviointi pyrkii sen sijaan täydentämään tätä 8

9 oppiainekohtaista arviointia kaikilla tasoilla. Se asettaa tavoitteekseen kohdentaa arviointi ainekohtaisten oppisisältöjen omaksumisen sijaan sekä oppilasettä koulutasolla niihin yleisempiin kognitiivisiin ja affektiivisiin tekijöihin, jotka ohjaavat ja säätelevät oppilaan jokapäiväistä toimintaa koulussa ja oletuksen mukaan yleisemminkin oppijana. Oppimisen rinnalle on näin tuotu uusi termi, oppimaan oppiminen. Sillä halutaan siirtää tarkastelun painopiste niihin yleisempiin osaamis- ja uskomustekijöihin, jotka ohjaavat oppilaan oppimista ja heijastuvat hänen koulumenestyksessään. Näiden tekijöiden vaikutus konkretisoituu koulussa oppilaan saavutuksina eri kouluaineissa, mutta ne leimaavat myös yleisemmin niitä tapoja, joilla oppilas kohtaa uusia tiedollisia ja taidollisia haasteita, ja ovat nähtävissä hänen kyvyssään ja valmiudessaan soveltaa jo osaamaansa hänelle asetettuun uuteen tehtävään ja uuden oppimiseen yleisemminkin. Näiden kognitiivisten ja affektiivisten tekijöiden pohja luodaan jo varhaisvuosina, mutta koululla on keskeinen rooli niiden kehittäjänä ja vaalijana. Oppimaan oppimisen ydin on toisaalta niissä ajattelun taidoissa, jotka vaatimuksina ja kehittymismahdollisuuksina läpäisevät eri oppiaineet, toisaalta niissä asenteissa ja uskomuksissa, jotka liittyvät jokapäiväisen koulutyön kohtaamiseen ja sen vaatimusten hyväksymiseen oppilaan omiksi tavoitteiksi. Vaikka oppimaanoppimistaitojen voidaan katsoa kehittyvän eri oppiaineiden opetuksen myötä ja ilmenevän oppilaan osaamisessa eri oppiaineissa, ei pelkkä oppiainekohtainen arviointi kuitenkaan riitä paljastamaan näiden eri osatekijöiden roolia oppilaan suorituksessa. Opettajaa turhauttava ja joidenkin oppilaiden koulutushistoriaa varsin valitettavin seurauksin leimaava alisuoriutuminen lienee selvin esimerkki siitä, että opetus ja oppiainekohtainen arviointi - oppilaan koulusta saama palaute - ei aina riitä tavoittamaan sitä toivottua ja olevaksi oletettua suorituspotentiaalia, joka oppilaisiin sisältyy. Oppimaan oppimisen arvioinnin tavoite on auttaa myös tämän ongelman analyysia ja ratkaisemista. Teorian tasolla oppimaan oppimisen tutkimuksen tavoitteena on ollut löytää ne kognitiiviset ja affektiiviset tekijät, jotka ovat koulumenestyksen ja siinä oppilaittain ilmenevän vaihtelun takana, sekä selvittää niiden keskinäinen vuorovaikutus yksittäisen oppilaan opintomenestyksen selittäjänä. Näiden viimekädessä oppilaskohtaisesti ilmenevien ja arvioitavien tekijöiden lisäksi oppimaan oppimisen arviointiin liittyy voimakkaasti myös yleisempi, koulutusjärjestelmän arviointiin liittyvä ulottuvuus. Yksittäisen koulun mutta myös koko koulutusjärjestelmän kannalta on keskeistä tavoittaa arvioinnilla se, missä määrin koulu yhteisönä onnistuu saavuttamaan laissa ja sitä heijastaen yksittäisten koulujen opetussuunnitelmissa ilmaistut tavoitteet koskien niin oppilaiden tiedollista ja taidollista kuin myös heidän kokonaispersoonallisuutensa kehittämistä ja kehittymistä. 9

10 Oppimaanoppimisvalmiuksien arviointi Opi Oppimaan oppimisen käsite (learning-to-learn) liittyy kiinteästi yhtä lailla OECD:n kuin EU:nkin piirissä käytyyn keskusteluun oppiainerajat ylittävien valmiuksien (cross curricular competencies) arvioimisesta. Vuonna 1996 ryhmä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoita aloitti yhteistyössä Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa mittavan tutkimusprojektin, jonka tavoitteena oli luoda käsitteellinen malli (keskeisiä asiaan vaikuttavia tekijöitä kuvaavat ilmaisimet) ja sitä vastaava mittavälineistö (testistö) eri koulutusasteiden oppilaiden oppimaanoppimisvalmiuksien arvioimiseksi. Tutkimusalueen kartoittamisesta, relevanttien mittareiden valitsemisesta ja laatimisesta, ja vihdoin niiden esitestauksesta vuonna 1996 alkanut työ on kattanut sekä ala-asteen (silloisen) päättöluokan (Hautamäki & al. 1999), peruskoulun päättöluokan (Hautamäki & al. 2000), että peruskoulun jälkeisen toisen asteen koulutuksen opiskelijat (nk. 17+ ikäryhmä, Hautamäki & al. 2002). Alkaneessa uudessa arviointikierroksessa on uusittu vuonna 1997 suoritettu yhdeksänsien luokkien arviointi (Hautamäki & al. 2003). Tässä teoksessa selostetaan vuonna 2003 koottu toinen kuudensien luokkien arviointi. Kokonaisuudesta puuttuu toisen asteen koulutuksen toisintoarviointi, mikä tulisi rahoittaa ja suorittaa. Helsingin kaupungin toimeksiannosta on arvioitu kaikki Helsingin koulut (Hautamäki, Kupiainen, Mehtäläinen, Rantanen & Ruuth, 2004). Vihdin kunnan arviointi on tehty jo arviointihankkeen alkuvaiheessa (Kuusela, 1999). Lisäksi on lukuisille kunnille tehty laajoja arviointeja niin kuudensien kuin yhdeksänsien luokkien että ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen osalta. Huolimatta siitä, että Suomen oppimaanoppimisvalmiuksien kartoitustyö on lajissaan ainutlaatuinen, on oppimaan oppimisen käsitteellä itsellään varhaisempi perusta. Teoreettisella tasolla se on ollut keskustelun kohteena alan kirjallisuudessa jo ja 80-lukujen vaihteesta alkaen (mm. Klauer, 1988; Pintrich, McKeachie & Lin, 1987). Vaikka esitettyjä näkökulmia oppimaan oppimiseen on ollut useita, voidaan ne jakaa karkeasti kahteen pääryhmään - selkeästi kehitys- tai oppimispsykologiaan sitoutuviin ja leimallisesti yhteiskunnan muuttuvista vaatimuksista liikkeelle lähteviin. Psykologiset mallit voidaan jakaa edelleen niihin, joiden perusta on muistitutkimuksessa yhdistettynä käsitteenmuodostuksen vaihemalleihin (mm. Nuthall, 1999), ja niihin, jotka sitoutuvat voimakkaammin ajattelun ja älykkyyden tutkimuksen teorioihin (mm. Markman & Gentner, 2001; Kirkwood, 2000; VanLeh 1996; Resnick, 1987). Jälkimmäisen piirissä nousevat keskeisinä esiin sellaiset ajattelun tavoitteelliseen 10

11 kehittämiseen liittyvät ilmaisut kuin korkeamman tason ajattelu (higher order thinking), ajattelun taidot ja strategiat (thinking skills and strategies) ja ymmärryksen opettaminen (teaching for understanding) (ks. Weinert 1999). Sosiokulttuurisesti suuntautuneet mallit lähestyvät ja kuvaavat tutkimuskohdettaan sellaisin ilmaisuin kuin oppiva yhteiskunta tai riskiyhteiskunta (Claxton, 1998) tai tarttuvat konkreettisemmin siihen miten ihmiset ja (työ)yhteisöt oppivat (Cole, 1996; Olson, 2003). Myös nämä ottavat toki huomioon yksilöihin liittyvän psykologisen tiedon, etenkin niiltä osin kuin se koskee oppimista, ajattelua ja ongelmanratkaisua. Kuitenkin kaikille oppimaan oppimista määrittämään pyrkiville malleille on yhteistä yritys tavoittaa erityisesti se, miten yksilö pystyy hyödyntämään taitojaan tai valmiuksiaan selvästi uudenlaisen tehtävän edessä. Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen kehittämä ja sen tutkimuksissa sovellettu oppimaan oppimisen arvioinnin malli pyrkii yhdistämään edellä kuvatut kaksi perinnettä. Se lähestyy oppilaalle ja oppimiselle asetettavia vaatimuksia laajemmasta yhteiskunnallisesta perspektiivistä - tietoyhteiskunnan ja elinikäisen oppimisen yksilölle asettamista tavoitteista käsin - nähden koulutuksen tavoitteena olevan oman oppimis- ja työuransa suunnitteluun kykenevä ja halukas yksilö. Samanaikaisesti malli kuitenkin perustuu näkemykselle oppilaasta vasta kehittymässä olevana ja itseään etsivänä lapsena ja nuorena ja tukeutuu sen mukaisesti varsin voimakkaasti sekä kehitys- että oppimispsykologiseen teoriaperinteeseen. Tämä psykologisen tietämyksen keskeisyys heijastuu myös siinä, miten oppimaan oppimisen arviointi menetelmällisesti sitoutuu hyvin pitkälle differentiaalipsykologiseen perinteeseen. Teoreettiselta taustaltaan nyt käytössä oleva oppimaan oppimisen arviointimalli perustuu varsin pitkälti Snow n yleisempään koulutuksen arvioinnin malliin (Snow,1990, 1994). Varhemmassa mallissaan (1990) Snow kattaa koulun toiminnallisen kentän viiden käsitteen avulla: käsitteelliset rakenteet, proseduraaliset taidot, oppimisen strategiat, itse-regulatiiviset toiminnot ja motivationaaliset orientaatiot. Kutakin näistä hän katsoo voitavan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta tai kolmessa eri vaiheessa: valmiudet tai alkutilat, oppimisen ja kehityksen muutosvaihe sekä saavutukset ja toivotut lopputilat. Myöhemmässä mallissaan (1994) Snow analysoi aiempaa tarkemmin tehtävän hyväksymisen ja suorittamisen problematiikkaa koulutyön osana. Suomalaisessa oppimaan oppimisen arvioinnin mallissa Snow n (1990) viisi toiminnallista aluetta jakautuvat sen kahdeksi pääalueeksi - kognitiiviseksi ja affektiiviseksi, osaamiseksi ja uskomuksiksi. Hänen myöhempi mallinsa tarjoaa sen sijaan kehyksen sen tilanteen käsitteelliselle analyysille, missä oppilas kohtaa hänelle 11

12 ulkoapäin asetetun tehtävän (Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 1997; Olson, 2003). Koulussa oppilaalle esitettävän oppimistehtävän tavoin arvioinnissa käytettävä tehtävä vaatii oppilaalta orientoitumista tarjottavan tehtävän luonteeseen, sen hänelle asettamien akateemisten ja sosiaalisten vaatimusten arviointia, ja tehtävän suhteuttamista siihen sekä opilliseen että sosiaaliseen kontekstiin, missä tehtävän suorittaminen ja arviointi tapahtuu. Koulutuksen arvioinnissa on kolme käsitteellistä osaa, jotka voidaan kuvata arvioinnin kolmion kulmakivinä (Pellegrino, Chodowsky & Glaser, 2001, kuvio 1). Oppimaan oppimisen arviointia varten on esitettävä mitä oppimaan oppiminen käsitteellisesti on (kohteen määrittely). Toiseksi tarvitaan havaintoja, jotka kootaan välineillä, jotka mittaavat oppimaan oppimista (havainnointi). Kolmanneksi tarvitaan tulosten tulkintaa. Näille kulmakiville kaikki arviointihankkeet rakentuvat. KUVIO 1. Arvioinnin kolmio oppimaan oppimisen arviointiin sovitettuna Oppimaan oppimisen käsitteellisen mallin peruskivi on oppimiseen sitoutuminen haastavassa tehtävässä, ja sen kaksi pääulottuvuutta ovat osaaminen ja uskomukset. Osaaminen voidaan kuvata myös ajattelun, päättelyn ja oppimisen keinojen hallintana. Osaaminen eriytyykin mallissamme ensisijaisesti oppimistaitoihin ja päättelytaitoihin. Pyrimme erittelemään taitoja käyttäen apuna Piaget n teorian sovellusta, jolloin voimme yleisesti kuvata oppimaan oppimisen osaamista reflektiivisenä abstraktiona. Tällöin saadaan osaamiseen mukaan kaksi keskeistä prosessia: assimilaatio, jolla tarkoitetaan jo opitun sovittamista oppimistehtävään, ja akkomodaatio, joka on nimi niille prosesseille, joiden avulla opitaan uutta silloin, kun tehtävää ei voida ratkaista entisen osaamisen perustalta. Toinen, yleisempi nimitys näille kahdelle osaamisen pääalueelle 12

13 on käsitepari deklaratiivinen tieto ja proseduraalinen osaaminen. Kuviossa 2 on esitetty oppimaan oppimisen taitojen osaamisen tai ajattelun hallinnan - teoreettinen tulkinta. Sama voidaan tietysti sanoa toisinkin: oppimaan oppimisessa arvioidaan miten hyvin koulu on onnistunut joko vaalimaan tai todella kehittämään tietoa ja taitoa, jota opiskelija haluaa ja uskaltaa käyttää joustavasti uusissa yhteyksissä (Bransford, Brown, & Cocking, 2004). KUVIO 2. Osaaminen reflektiivisenä abstraktiona Oppimaan oppimisessa on taitojen lisäksi aina kysymys myös tavoitteista ja motiiveista, tilanteen merkityksen arvioinnista ja toimintaan sisältyvän onnistumisen ilon ja mahdollisen epäonnistumisen tuskan punnitsemisesta. Ne johtavat oppimaan oppimisen käyttämiseen jossain todellisessa tilanteessa. Taitojen lisäksi on siis kyettävä arvioimaan oppilaiden oppimista ja toimintaa ohjaavien uskomusjärjestelmien sisältö ja luonne. Englantilainen Nobel-kirjailija on todennut hyvin oppimaan oppimiseen asennoitumisen keskeisen sisällön: No one can become really educated without having pursued some study in which he took no interest for it is a part of education to learn to interest ourselves in subjects for which we have no aptitude (Elliot, 1932, p. 512). Oppimaan oppimisessa on kysymys siitä millainen yleisiä valmiuksia (Elliotin aptitude) oppilailla on, ja miten he ovat oppineet motivoimaan itseään myös sellaisiin asioihin, jotka ovat vaikeita. 13

14 Oppimaanoppimisvalmiuksien kaksi komponenttia - osaaminen ja uskomukset: ajattelun hallinta ja toivon perspektiivi Opi Oppimaan oppimisen käsitteellinen jako kognitiiviseen ja affektiiviseen komponenttiin, osaamiseen ja uskomuksiin, heijastaa näkemystä, että oppimisessa ja tehtäväsuorituksessa on aina kysymys näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksesta. Ulkopuolelta tuleva tehtävänanto aktivoi oppilaassa automaattisesti ja välittömästi ne uskomusrakenteet, jotka vaikuttavat tehtävän hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Ehkä automaattista hylkäämistä lukuun ottamatta - jolle sillekin yleensä löytyy kognitiivis-affektiivinen syy - tässä yhdistyy oppilaan arvio niistä tiedollisista ja taidollisista valmiuksista, joita tehtävän ratkaiseminen edellyttää, hänen arvioonsa omista vastaavista valmiuksistaan. Tehtävän hyväksyminen ja pyrkimys suoriutua siitä mahdollisimman hyvin vaatii tämän jälkeen oppilaalta sitoutumista työn vaatimaan ajatteluprosessiin - tehtävän kannalta oleellisten ajattelun välineiden, tietojen ja prosessien, aktiivista käyttöönottoa. Sitoutuminen työn vaatimaan ajatteluun ei kuitenkaan rajoitu vain tähän osaamiseen, vaan on väistämättä koko suorituksen ajan sidoksissa myös oppilaan itseään, oppimista, ja tehtäväsuorituksen kokonaiskontekstia koskevien uskomusten kokonaiskenttään - sitä suuremmassa määrin, mitä vaikeammasta tehtävästä on kyse. Tehtäväsuoritus on näin aina tulos sekä oppilaan omaamista ajattelun välineistä, osaamisesta, että niistä affektiivisista voimavaroista, uskomuksista ja asenteista, jotka hän voi ottaa käyttöönsä tehtävän läpiviemiseksi tavalla, joka ei vaaranna hänen kuvaansa itsestään sellaisena kuin hän haluaa olla ja tulla nähdyksi. Tutkimalla samanaikaisesti sekä oppilaiden itseään ja oppimista koskevia uskomuksia että heidän todellista suoritustaan erilaisissa ajattelua vaativissa tehtävissä pyritään pääsemään tuon suorituksen taakse avaamalla näkymä niihin tosiasiallisiin, monimutkaisiin prosesseihin, jotka ohjaavat oppilaan suoritusta. Sitomalla oppilaan suoritus niihin kyselyllä selvitettäviin uskomusrakenteisiin, jotka ohjaavat hänen toimintaansa, ja käyttämällä tehtäviä, jotka ammentavat koulussa opitusta, mutta eivät toista sitä suoraan, oppimaan oppimisen arviointi pyrkii myös ylittämään ainesidonnaisen arvioinnin taaksepäin katsovan luonteen. Arvioinnin kohde ei ole enää vain juuri opetettu ja nyt opituksi vaadittu, vaan kohteeksi tulee pidemmän ajan kuluessa kertynyt yleistynyt osaaminen, ajattelun taito enemmän kuin tieto, ja oppilaan halu ja valmius käyttää sitä uudenlaisten, ulkopuolelta annettujen tehtävien ratkaisemiseen - uuteen oppimiseen. 14

15 Oppimaan oppiminen on yksilön omaa oppimista ja kehitystä koskeva osaamisja uskomusjärjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön, ja joka rakentuu taidosta ja tahdosta käyttää oppimista keinona ratkaista tehtäviä, joita ei voida ratkaista vain muistamalla tai soveltamalla suoraan aiemmin opetettua. Taito viittaa tässä oppimisen tekniseen hallintaan ja ajattelun uuteen soveltamisen hallintaan. Tahto viittaa oman oppimisen mahdollisuuksiin uskomiseen, toivon perspektiiviin. Yhdessä ne johtavat kulloiseenkin tehtävään sitoutumiseen. Kulttuuri-historiallisen psykologian näkökulmasta voidaan sanoa, että kysymys on psykologisista työvälineistä, joilla toteutetaan ja säädellään oppimisen motivaatiota ja tavoitteita sekä oppimistoimintaa koulutyyppisissä konteksteissa. Osaaminen Oppimaan oppimisen osaamiskomponentissa painottuu ajattelu kognitiivisena prosessina, jota leimaa sekä kehityspsykologinen iän myötä tapahtuva että harjaantumiseen perustuva kehitys ja plastisuus. Ajattelu nähdään annetun älykkyyden sijaan taitona, jota voidaan opettaa ja kehittää ja jota voidaan siis oppia - joskin samanaikaisesti myönnetään (henkisen) työn vaativuus ja kehityksen hitaus. Keskeistä on tiedon kohteen erottaminen niistä ajattelun välineistä, joita oppilaalla on käytettävissään. Jako vastaa Snow n (1990) aiemmin esitetyn mallin jakoa käsitteellisiin (tai tiedollisiin) rakenteisiin ja proseduraalisiin (toteuttamisen) taitoihin, tai niitä pitkälti vastaavia älykkyystutkimuksen perinteeseen sitoutuvia käsitteitä kiteytynyt äly ja joustava äly. Tieto määrittyy suhteeksi tiedettävän ja tietäjän välillä, ja uuden tiedon tai osaamisen nähdään muodostuvan prosessissa, jossa oppilas soveltaa jo tietämäänsä uuteen tehtävään. Uuteen tehtävään sisältyvä uuden oppimisen potentiaali on sidottu siihen, missä määrin tehtävä on erilainen - vaikka samanaikaisesti myös kyllin samanlainen - kuin se, mitä oppilas jo osaa tai tietää. Oppiminen tapahtuu siinä prosessissa, missä oppilas analysoi tehtävän asettaman haasteen aiemmalle tietämykselleen ja koettelee sen ratkaistavuutta niillä keinoilla ja tiedoilla, jotka hänellä on jo käytössään (ks. Piaget & Garcia, 1989; Piaget, 1985). Näin myös oppimaan oppimisen arvioinnissa painopiste on ajattelun vähitellen kehittyvissä yleisemmissä keinoissa ja oppilaan kyvyssä soveltaa niitä hänelle annettuun tehtävään, ei tiedetyn sisällössä tai vastikään opetetun ajattelukaavan mekaanisessa soveltamisessa. Ajattelua ei kuitenkaan ole ilman sisältöä, ja oppimaan oppimisen arviointitehtävät kiinnittyvät sisällöllisesti koulussa opeteltavaan ja opittuun - kattaahan koulun opetusohjelma kokonaisuudessaan sen keskeisen tiedon, mitä yhteiskunta kansalaisiltaan edellyttää. Pääosassa ei kuitenkaan ole tieto, vaan ne yleispätevät päättelymallit, jotka nousevat esiin yhtä hyvin matematiikassa kuin muissakin kouluaineissa. 15

16 Äidinkieli ja lukutaito nousevat osaamistehtävissä keskeiseen asemaan, perustuuhan koko arviointi ohjeiden mukaan suoritettaviin, sanallisessa muodossa annettuihin tehtäviin. Arviointi ei sen sijaan ulotu puhtaasti teknisistä syistä kirjalliseen tuotokseen, mitä voitanee pitää puutteena. Äidinkielen lisäksi oppilaan ennakkotiedoille tai -taidoille asettuvissa vaatimuksissa korostuu koulun oppiaineista ennen kaikkea matematiikka ja sen symbolikieli. Valittu painotus ei kuitenkaan nouse koulun vaatimuksista, vaan heijastaa näiden kahden oppi- tai tiedon ja taidon alueen keskeisyyttä pyrittäessä vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita niin teknologian kehitys kuin yksilöä ympäröivän informaation räjähdysmäinen kasvukin asettavat tämän päivän ja lähitulevaisuuden kansalaiselle. Mittaamisen kohteena ei siis ole pelkkä luku- tai laskutaito, vaan oppilaan kyky käyttää näitä ajattelun välineitä etsiessään oleellista annetun informaation joukosta tai avulla. Kun koulun alkuvaiheessa opetellaan lukemaan (learning-toread), myöhemmin luetaan, jotta opittaisiin (reading-to-learn) (Jensen, 1998). Tästä syystä luetun ymmärtämisellä on oleellisen tärkeä osa arvioitaessa oppimaan oppimisen valmiuksia. Silloin, kun tulevaisuudessa tapahtuvan oppimisen vaatimukset muistuttaat akateemisia oppimistehtäviä, ratkaistiinpa ne sitten toimintasysteemien monijäsenisissä keskusteluissa, työkäytännöissä tai miten tahansa, voidaan oppimistilannetta kuvata kahden prosessin avulla (Snow, 1994): strateginen adaptaatio ja prosessoinnin monimutkaisuus. Mitä enemmän oppimisvalmiutta jokin tehtävä edellyttää, sitä vahvemmin on kyettävä strategisesti sovittamaan oma osaaminen tehtävään, ja tämä sovittaminen puolestaan edellyttää monimutkaisempaa prosessointia. Snow esittää, että vaativien tilanteiden alkuvaiheessa ja taitojen siirtovaikutuksessa aktivoituvat yleisemmät taidot. Näitä taitoja voidaan kutsua - kuten tässä tutkimuksessa on tehty - oppimaan oppimisen valmiuksiksi, mutta niistä on koulutuksen tutkimushistorian aikana käytetty myös muita nimikkeitä (vrt. Jensen, 1998; Gardner, 1998). Snow toteaa lisäksi, että mitä monimutkaisemmista tehtävistä on kyse, sitä enemmän yksilöiden erot tulevat näkyviin, eivätkä vain yksilöiden välisinä eroina vaan myös yksilön sisäisinä eroina, eroina eri tehtävätilanteissa ja ratkaistavuudeltaan erilaisten tehtävien kohdalla. Olemme eritelleet tätä tilannetta varsin yksityiskohtaisesti muualla (Hautamäki & al., 1999; Hautamäki & al., 2000; Hautamäki & al., 2001; Hautamäki & al., 2002; Hautamäki & Hautamäki, 1997). 16

17 Uskomukset Oppimaan oppimisen arvioinnissa uskomuksia lähestytään kahdesta eri suunnasta. Toinen tarkastelee niitä uskomuksia, joita lapsella ja nuorella on itsestään ja paikastaan keskeisissä kasvuympäristöissään - kotona, koulussa ja ystäväpiirissä - ja niiden muutoksista toisaalta henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen, toisaalta koulun ja oppimisen asettamien vaatimusten ristitulessa. Toinen, motivaatioteoriaan perustuva tarkastelu, lähestyy koulussa olevaa lasta tai nuorta koulun tälle asettaman keskeisen tehtävän - oppimisen - näkökulmasta, painottaen oppilaan oman oppimisen säätelyn ja tavoitteenasettelun kysymyksiä. Minää koskevat uskomukset Kehityksellisestä minäkuvan näkökulmasta lähtevä tarkastelu kohdistuu niihin oppilaan uskomuksiin, jotka koskevat hänen minuutensa ja ympäröivän maailman suhdetta, myöntäen näiden uskomusten ajassa tapahtuvan muutoksen. Kun näitä itsessään yleisiä uskomusrakenteita tarkastellaan oppimaanoppimisvalmiuksien osana, huomio suuntautuu korostetusti koulun ja oppimisen lapsen tai nuoren minälle ja minäkuvalle asettamiin haasteisiin, kuitenkin tietoisena muiden samanaikaisten tekijöiden, erityisesti kodin ja ystäväpiirin, merkityksestä hänen koulusuhteelleen. Oppimaanoppimisvalmiuksien arvioinnin teoreettisena pohjana toimivassa Snow n (1990) koulun arviointia koskevassa yleisessä mallissa vastaavat tekijät on nimetty itseregulatiivisiksi (tai itsesäätelyn) toiminnoiksi. Itsesäätelyllä viitataan tässä yhteydessä sekä siihen prosessiin, missä yksilö todellisuudessa säätelee omaa toimintaansa, että siihen mentaaliseen prosessiin, missä yksilö on tietoinen itsestään omaa toimintaansa säätelevänä olentona. Omaa itseä ja oman toiminnan säätelyä koskevien uskomusten sisältö, samoin kuin niiden yksilöpsykologinen merkitys, vaihtelevat luonnollisestikin henkilöstä toiseen. Mutta nuo uskomukset vaihtelevat myös yksittäisen henkilön kohdalla ajan, tilanteen ja tilanteen henkilökohtaisen tulkinnan funktiona. Kun lapsen tai nuoren omaa toimintaa sääteleviä uskomuksia arvioidaan oppimaanoppimisvalmiuksien osana, täytyy siis samanaikaisesti ottaa huomioon eri oppimistilanteiden ja elämän kokonaistilanteen oppilaalle asettamat vaatimukset, ne moninaiset funktiot, joita oppilaan itseä koskevat uskomukset palvelevat, sekä ne eri tekijät ja prosessit, joihin nämä uskomukset vaikuttavat hänen oppimis- ja tehtäväsuorituksissaan. 17

18 Sekä kehityspsykologinen teoria että kehityksellisesti orientoitunut minäkäsitystutkimus (Harter, 1999) näkevät yksilön häntä itseään koskevan uskomusmaailman kehittyvän tavalla, jossa nämä uskomukset kehityksen myötä eriytyvät ja järjestyvät hierarkkisesti tilanne- tai kontekstisidonnaisiksi uskomuksiksi. Vaikka ne olisivat aluksi vain kontekstikohtaisesti minää koskevia, ne yleistyvät vähitellen yhdeksi kokonaisminäkuvaksi kunkin kontekstitekijän saadessa painoarvonsa yksilön omista (arvo)lähtökohdista käsin (Byrne & Shavelson, 1996; Marsh, 1990; Shavelson & al., 1976; Shavelson & Marsh, 1986). Tämä kehitys on selvästi nähtävissä siinä, miten koulunsa aloittavan lapsen kuvaus itsestään muuttuu fyysistä olemusta ja yksittäisiä aktiviteetteja tai taitoja painottavasta yhä sofistikoidummin itseään analysoivaksi minäksi jo peruskoulun viimeisten vuosien aikana (Harter, 1999; ks. myös Hautamäki & al., 1999, 2000). Koulun aloittamisella on lapsen minäkuvan muodostumisessa keskeinen merkitys (Erikson, 1951/1977; Havighurst, 1948/1972). Koulu asettaa lapselle uudenlaisia kehityksellisiä vaatimuksia, jotka kasvavassa määrin kohdistuvat hänen kykyihinsä ja valmiuksiinsa oppijana (Caspi, 1987; Hautamäki, A., 1982, 1986; Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 1997; Niemivirta, 2004; Nurmi, 1993) ja lapseen aikuisten taholta kohdistuvat odotukset suuntautuvat yhä suuremmassa määrin hänen koulumenestykseensä ja valmiuteensa työskennellä sen eteen. Onnistumisen arviointi tapahtuu sanallisesti tai sanattomasti vertaamalla oppilasta niihin ikätovereihin, jotka muodostavat sen sosiaalisen yhteisön, jossa oppiminen tapahtuu. Tavoite on, että lapsi kehityksensä myötä vähitellen omaksuu näkemyksen koulutuksen merkityksestä osaksi omaa uskomusmaailmaansa. Hänen toivotaan asettavan henkilökohtaiseksi tavoitteekseen kuvan itsestään ahkerana ja päämäärätietoisena oppijana koulun asettamien odotusten ja vaatimusten edessä, ja tämän oletetaan heijastuvan realistisen, yleistyneen, mutta myös aluespesifin, minäkuvan kehittymisenä. Oppimaanoppimisvalmiuksien uskomustekijöissä painottuvat tältä osin oppilaan oppiaine- tai taitokohtainen minäkuva eli koettu kompetenssi, hänen yleistynyt näkemyksensä itsestään koululaisena, sekä hänen yleinen itsetuntonsa. Tämän lisäksi pyritään kartoittamaan oppilaan näkemyksiä niistä sosiaalisista tekijöistä (koti, ystäväpiiri, opettajat), joiden arvioidaan olevan keskeisiä vaikuttajia lapsen tai nuoren muodostaessa kuvaa itsestään koululaisena tai opiskelijana. 18

19 Oppimista ja suoritusta ohjaavat uskomukset Motivaatioteoriaan pohjaava tarkastelu keskittyy niihin prosesseihin, jotka välittävät oppilaan oppimiseen ja koulutyöhön liittyviä yleisiä ja itseä koskevia uskomuksia tämän toimintaan oppijana ja suoriutujana. Nämä kattavat aiemmin esitetyssä Snow n (1990) mallissa esiin nostetut oppimisstrategiat ja motivationaalisen suuntautuneisuuden. Taustalla ovat piirrekeskeisen differentiaalipsykologian kyseenalaistaneet havainnot yksilön toiminnan oletettua laajemmasta tilannesidonnaisuudesta (Higgins, 1990; Mischel & Shoda, 1995). Tilannekohtainen variaatio ei kuitenkin ole satunnaista, vaan heijastaa pysyvämpää yksilöllistä skeemaa (Shoda, Mischel, Wright, 1993). Tämän yksilön ja tilanteen välisen suhteen kompleksisuuden on katsottu vaativan prosessiorientoituneempaa näkemystä yksilöstä ja katseen suuntaamista niihin lainalaisuuksiin, jotka säätelevät tätä muutosta. Persoonallisuuden näkeminen kognitiivis-affektiivisena prosessuaalisena systeeminä (Mischel & Shoda, 1995), missä yhdistyvät yksilön sisäiset ja tilanteen tuomat ulkoiset tekijät, korostaa yksilöiden eroavuutta siinä, miten he valikoivasti kohdistavat huomionsa tilanteen eri piirteisiin, miten he sen perusteella luokittelevat niitä kognitiivisesti ja emotionaalisesti, ja miten nuo luokittelut eriävästi suhteutuvat heidän persoonallisuutensa aiempaan kognitiiviseen ja affektiiviseen tasapainoon (mt., 252). Yksilö nähdään aktiivisena ja päämäärätietoisena toimijana, joka ei vain reagoi passiivisesti eteen tulevaan tilanteeseen, vaan suhteuttaa sen toiminnallaan ja toiminnassaan omiin tavoitteisiinsa. Myöskään oppilas ei ole koulussa vain opetuksen kohde ja koulun tai muun ulkopuolisen tahon asettamien tavoitteiden toteuttaja, vaan aktiivinen toimija, jonka oma tilannekohtainen tulkinta pitkälle määrää ne tavoitteet, joita kohti hän pyrkii. Oppilaan tilanteesta tekemä tulkinta on kuitenkin riippuvainen hänen yleisemmistä motivationaalisista uskomuksistaan ja näkemyksestä, joka hänellä on itsestään. Lisäksi, vaikka tilanne itsessään suosisi oppilaan asettaman tavoitteen saavuttamista, vaatii toiminta sen saavuttamiseksi oppilaan taholta kykyä pitäytyä tavoitteenmukaisessa toiminnassa,so. oman toiminnan tahdonalaista kontrollia, sosiaalisen yhteisön tuella tai sen puutteesta huolimatta. Tavoiteorientaatioita tarkastellaan oppimaanoppimisvalmiuksien arvioinnissa tilannekohtaisesti aktivoituvina dynaamisina tiedollisina rakenteina, jotka heijastavat oppilaan yleistä orientaatiota ja liittyvät kiinteästi hänen muihin kyvykkyyttä, onnistumista, yrittämistä ja tavoitetasoa koskeviin uskomuksiinsa (Pintrich, 2000). Tavoiteorientaatio määrää pitkälti sen, millaisena oppilas näkee suoritustilanteen ja sen hänelle asettaman kognitiivisen ja sosiaalisen haasteen. Suoritustilanteen subjektiivinen merkitys oppilaalle rakentuu tilanteen ja yksilön välisessä interaktiossa (Higgins, 1990; Järvelä & Niemivirta, 2003; 19

20 Niemivirta, 2004), missä oppilas identifioi, tulkitsee ja arvottaa tilanteen omista lähtökohdistaan käsin (Boekaerts & Niemivirta, 2000). Tämä tapahtuu prosessissa, johon vaikuttaa kunkin hetkisen tilanteen vaatimusten rinnalla oppilaan aiemmista vastaavanlaisista tilanteista saama kokemus (Higgins, 1990; Higgins & Bargh, 1987). Oppilaan tilanteesta ja sen vaatimasta toiminnasta tekemä arvio ei kuitenkaan vielä itsessään synnytä toivottua toimintaa, vaan oppilaan tulee pystyä myös aktivoimaan tuota toimintaa tukeva uskomusrakenne sekä tavoitteen asettamisen että sen saavuttamisen vaatiman työn osalta (ks. Bargh & Chartrand, 1999; Boekaerts & Niemivirta, 2000; Niemivirta 1999, 2004). Luonteeltaan suhteellisen yleisten tavoiteorientaatioiden lisäksi oppimaanoppimisvalmiuksien oppimista ja suoritusta ohjaavien uskomusten arviointi pyrkii kartoittamaan kolmea näitä tilannekohtaisempaa, mutta tavoitteen asettamiseen ja suorituspanokseen keskeisesti vaikuttavaa tekijää - oppilaan näkemystä omasta roolistaan omassa suorituksessaan (self-efficacy), oppilaan suoritukselle antamaa merkitystä tai arvoa (task value) sekä oppilaan näkemystä annetun tehtävän kiinnostavuudesta (anticipated interest). Viimeaikainen tutkimus tukee lisäksi näkemystä, että oppilaan tilannekohtaisella tehtäväarviolla on huomattava merkitys siinä, miten luonteeltaan yleisemmät tavoitteet heijastuvat aktuaaliseen tehtäväsuoritukseen yli aiemman menestyksen antaman ennusteen. Kuviossa 3 esitetään oppimaan oppimisen määritelmä ja sen arvioinnin kolme pääaluetta, sekä kunkin pääalueen sisäinen rakenne. Malli on esitetty tarkemmin tutkimusryhmän laatimassa englanninkielisessä vihkosessa Assessing Learning-to-Learn; A Framework - (Hautamäki & al., 2002; ao. asiakirja on myös löydettävissä internet-osoitteesta arviointikeskus/framework). 20

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa LTA 3/08 p. 269 296 Paula KyRö, JaRKKo MylläRi ja Jaana seikkula-leino Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa abstrakti

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Jos tietää, mitä haluaa

Jos tietää, mitä haluaa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 316 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Jos tietää, mitä haluaa Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden itsesäätelystä, opiskelun

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Samanaikaisopetus on mahdollisuus

Samanaikaisopetus on mahdollisuus Samanaikaisopetus on mahdollisuus Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta Raisa Ahtiainen, Maria Beirad, Jarkko Hautamäki, Touko Hilasvuori ja Helena Thuneberg Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot