[Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[Kirjoita asiakirjan alaotsikko]"

Transkriptio

1 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä. Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä.] Juhana Mykrä

2 Johdanto... 3 TVT-kartoituksen taustatiedot... 4 Tieto- ja viestintäteknologiset taidot... 9 Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Esitysgrafiikka Kuvankäsittely Verkkoviestintä Verkkokirjoittaminen ja -julkaisu Yhteisöpalvelut Oppimisalustat Virtuaalimaailmat Miellekarttasovellukset Online-kyselyt Pilvipalvelut Liitteet

3 Ilo Oppia! -opistoverkosto on kymmenen varsinaissuomalaisen kansalais- ja työväenopiston yhteistoimintaverkosto. Lounais- Suomen aluehallintovirasto myönsi verkostolle Osaava-rahoitusta ohjelmakautena , jonka aikana toteutettiin Innovatiivisiin oppimisratkaisuihin uudistuvilla rakenteilla ja osaamisen kehittämisellä (INNO-OPPI ) -hanke. Hankkeen tavoitteena oli löytää ja kehittää uudenlaisia, erityisesti vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaustilanteisiin soveltuvia oppimisratkaisuja opetustoimen henkilöstön osaamista kehittämällä. Osaamisen kehittämisen tueksi hankkeen alussa kartoitettiin koko opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaaminen. Kyselykartoituksen yhteistyötahona toimi INNO-OPPI hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluivat Jaakola Risto, puheenjohtaja, Kaarinan kansalaisopisto; Lehtonen Miia, hankekoordinaattori, Kaarinan kansalaisopisto; Enqvist Gitte, Raision työväenopisto; Pörtfors Juhani/Sannaleena Härkönen, Auralan kansalaisopisto; Saarinen Mari, Raision työväenopisto. Ilo Oppia -opistoverkosto tilasi syksyllä 2012 tietotekniikkasuunnittelija Juhana Mykrältä tieto- ja viestintätekniikan kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa ennen kaikkea em. opistoverkoston opettajakunnan tietoja viestintäteknisiä valmiuksia ja sen perusteella ennakoida tulevia henkilöstökoulutustarpeita. 3

4 Kyselykartoituksen käytännön toteutuksesta sisällön laatimisen ja tutkimustulosten analysoimisen osalta vastasi tämän raportin kirjoittaja, Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston ITsuunnittelija, KM Juhana Mykrä. Kyselyn toteuttamisen ajankohtana oli kevät Kysely lähetettiin arviolta 500 opettajalle. Vastauksia saatiin 145. Kysely toteutettiin Digium Enterprise -järjestelmällä internetpohjaisena kyselynä. Paperinen kyselylomake oli PDF-muodossa tarvittaessa jaettavissa halukkaille. Kaikki vastaukset tulivat kuitenkin suoraan sähköiseen järjestelmään, jota kyselyn laatijalla oli mahdollista hallinnoida. Kyselyyn määriteltiin sellaiset asetukset, että vastaajaa ei kyetä saapuneiden lomakkeiden taustatiedoista tunnistamaan. Kyselyyn vastattiin anonyymisti ja saatteessa mainittiin, että kartoituksen vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tilaajan pyynnöstä kyselylomakkeen loppuun lisättiin kohta, jossa vastaaja sai halutessaan jättää yhteystietonsa, jos halusi osallistua lahjakortin arvontaan. Tässä näkymässä ilmoitettiin, että henkilötietoja ei yhdistetä kartoituksen vastauksiin. Kysely jaettiin sähköpostitse linkkinä, jota klikkaamalla avautui kysely nettiselaimen ikkunassa. Vastaajalla oli mahdollisuus kyselyn täyttämisen aikana ottaa talteen henkilökohtainen linkki, jonka avulla pääsi tarvittaessa myöhemmin jatkamaan omaa vastausprosessia (vrt. liite 2). Kyselylomakkeen sisällöt jaksotettiin loogisina kokonaisuuksina 21 eri osaan eli sivunäkymään, niin että yhdessä näkymässä kerrallaan oli esillä vain tiettyyn teemaan liittyvä kokonaisuus. Osasta toiseen pääsi liikkumaan tarvittaessa edestakaisin, jolloin vastaaja pääsi halutessaan helposti muuttamaan jo aiemmin täyttämiensä kohtien vastauksia. Kyselylomakkeen näkymät ovat esillä liitteessä 2. Kyselylomakkeessa vastaajille ensimmäisenä esille ilmestyi saateteksti, jonka jälkeen kysyttiin vastaajan demografia- ja muita taustatietoja. Näiden tulokset on esitelty luvussa vastaajien taustatiedot 4 Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien ammatillista osaamista eri näkökulmista 17 toteaman avulla. Tämä toteutettiin monivalintamatriiseina, joissa annettiin arvio omasta osaamisesta,

5 kaksi vaihtoehtoa: riittävästi ja puutteellisesti. Em. matriiseissa pääsi vielä arvioimaan, halusiko vastaaja koulutusta ko. asiassa vai ei. Ammatillisen osaamisen osion lopussa pyydettiin kirjaamaan kolme opettajan osaamisaluetta, jotka ovat vastaajan mielestä tärkeimpiä kansalaisopiston opettajan työssä. Vastaajalla oli lisäksi mahdollisuus kirjoittaa avoimeen tekstikenttään, mitä muuta halusi sanoa opettajan työstä. Ammatillisen osion vastausten analysoiminen ei kuulunut tämän raportin laatijan vastuulle. Niiden tulokset on graafeina ja taulukkoina saatettu kyselykartoituksen tilaajan edustajien tietoon. Kyselyn kolmannessa osiossa kartoitettiin yleisellä tasolla vastaajien tieto- ja viestintäteknologista (TVT) osaamista liittyen TVT:n eri osaalueisiin. Neljännen osion alaosiot generoituivat kyselylomakkeeseen automaattisesti satunnaisessa järjestyksessä kolmannen osion valintojen perusteella. Alaosiot tulivat näkyviin vastaajalle vain niiltä TVT:n osa-alueilta, joihin liittyviä työvälineitä ja työtapoja hän oli todennut käyttävänsä opetustehtäviinsä liittyen. Generoitumisella voitiin tehokkaasti rikkoa kyselyn laatijan ennalta määrittelemä lineaarinen eteneminen, mikä joiltakin osin olisi saattanut vaikuttaa tiettyjen TVT:n osa-alueiden liialliseen painottumiseen. Viimeksi mainittujen kahden osion tuloksia on avattu luvuissa X ja X. 5

6 Auralan kansalaisopisto Auranlaakson kansalaisopisto Kaarinan kansalaisopisto Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto Loimaan työväenopisto Naantalin opisto Paimion opisto Raision työväenopisto Saariston kansalaisopisto Väståbolands Medborgarinstitut SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Kyselyn kohdejoukoksi oli valittu Ilo Oppia -opistoverkoston tuntiopettajat sekä muutama suunnittelijaopettaja. Osa opettajista opettaa useassa eri opistossa, joten kohdejoukon tarkkaa laajuutta on melko vaikea arvioida. Kyselyn tilaajan edustajan arvioi kohdejoukon suuruudeksi on 600 opettajaa. Kysely lähetettiin n. 500 opettajalle. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 145 vastausta. Suunnilleen kolmasosa kohdejoukkoon kuuluvista vastasi kyselyyn. Vastaajien pääasiallisesti edustama opisto näkyy taulukossa 1, jonka yhteydessä olevassa taulukossa näkyvät vastaajien lukumäärät opistokohtaisesti. Vastausmäärät jakaantuvat melko tasaisesti. Opistokohtaista vastausaktiivisuutta voi tarvittaessa arvioida, kun vastausprosentteja laskettaessa vertailulukuna käyttää kyselyn vastaanottajien määrää opistoittain. Kunkin opiston opettajien kokonaislukumäärää voi tässä yhteydessä pitää sekundäärisenä vertailulukuna Taulukko 1: Vastaajan pääasiallinen opisto 6 Vastaajien sukupuolijakauman perusteella suunnilleen neljä viidesosaa vastaajista oli naisia (82 %). Tämä lienee samassa linjassa opiston opettajien sukupuolijakauman kanssa. Vastaajien ikäjakauman tarkastelu (vrt. taulukko 2) osoittaa työikäisten vuotiaiden osalta melko tasaista jakaumaa, kun vastaajat on jaoteltu kymmenen ikävuoden kohortteihin. Suurimmat vastaajien ikäryhmät

7 Peruskoulu Lukio Ylioppilas Ammattikoulu Opistotason tutkinto Amk-tutkinto Alempi kk-tutkinto Ylempi kk-tutkinto alle 18 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta ovat ja vuotiaat, kumpikin ryhmä yhteensä on yli puolet vastaajista. Yli 64-vuotiaita toisaalta on vastaajista joka kymmenes. Alle 25-vuotiaiden osuus vastaajista on hyvin pieni, yhteensä vain 2 vastaajaa eli vain reilun yhden prosentin luokkaa. Yksi alle 18-vuotiaskin näyttäisi vastanneen kyselyyn Taulukko 2: Vastaajien ikäjakauma Vastaajien koulutustaustan jakautuminen on esillä taulukossa 3, josta ilmenee ylemmän kk-tutkinnon omaavien olevan suurin opettajaryhmä (34 % vastaajista). Opistotason tutkintoja opettajakunnalla on viidesosa (21 %). Vastaajista on 14 % ilmoittanut koulutustaustaksensa amk-tutkinnon, 12 % ammattikoulun, 8 % alemman kk-tutkinnon. Opistoverkoston opettajakunnasta vastausten perusteella ylimmäksi koulutustasokseen vastaajista 5 % ilmoittaa itsensä ylioppilaaksi (lukio = 0 %). Kuudella prosentilla vastaajista on peruskoulupohja Taulukko 3: Vastaajien koulutustausta 7

8 alle 2 vuotta 2-5 vuotta 6-10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 31 vuotta tai enemmän Opistoverkoston opettajakunnan ammatillinen kokemuspohja on työvuosien määrän perusteella vahva (vrt. taulukko 4). Yli puolet (52 %) vastanneista ilmoittaa työvuosien määrän kansalaisopistotyössä olevan yli 10 vuotta ja yli kolmasosa (35 %) yli 5 vuotta. Yli 20 vuotta kansalaisopistotyössä mukana olleiden osuus on kunnioitettavan suuri, yli kymmenen prosenttia (11 %). Kuusi (4 %) vastaajista ilmoittaa työvuosien määräkseen yli 31 vuotta! Toisaalta myös kokemattomampiakin kollegoja löytyy: vastaajista neljäsosa (26 %) ilmoittaa työvuosien määräksi kahdesta viiteen vuotta ja viidesosa (22 %) alle kaksi vuotta Taulukko 4: Työvuosien määrä kansalaisopistotyössä 7 % vastaajista ei ilmoittanut asuinkuntaansa. Tässä kohdin kyselyssä käytettiin luetteloa, jossa oli esillä pudotusvalikon kautta valittavana kaikki Suomen kunnat vuodelta tähän kohtaan vastanneista 30 % (41/135) ilmoitti asuinkunnakseen Turun. Seuraavaksi yleisimmät asuinkunnat olivat Naantali (10 % vastaajista), Kaarina, (9 %), Paimio (9 %), Loimaa (6 %), Raisio (6 %), Lieto (4 %), Pöytyä (4 %), Masku (4 %), Mynämäki (4%), ja Aura (3 %). Muissa ilmoitetuissa asuinkunnissa asui kussakin 1-2 kyselyn tähän kohtaan vastannutta. Varsinais-Suomeen verrattuna maantieteellisesti kaukaisimmat asuinkunnat olivat Ikaalinen ja Nokia. 8

9 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Kartoituksessa kysyttiin vastaajien itsearviota omasta tieto- ja viestintäteknologisesta (TVT) osaamisestaan yleisellä tasolla. Oheisesta kaaviosta (vrt. kaavio 1) käy ilmi vastausten lukumäärät kyselyyn mukaan otettujen TVT:n osa-alueiden ja niihin liittyvien taitotasoarvioiden osalta. Tämä osio toteutettiin kyselyssä matriisina: em. TVT:n osa-alueet oli lueteltu allekkain ja näillä riveillä oli monivalintana (sarakkeet) ko. kaaviossa näkyvät viisi osaamistasoa kuvaavaa vastausvaihtoehtoa. Vain yhden viidestä osaamistasosta pystyi valitsemaan yhtä TVT:n osa-aluetta kohti. Kukin vastaaja saattoi kuitenkin tehdä itsearvion useamman TVT-taitotason (rivin) osalta. Ne TVT:n osa-alueet, joihin vastaaja vastasi huomioitiin automaattisesti kyselyn edetessä: taitotasokyselyn sisällöksi generoitui satunnaisessa järjestyksessä ko. vastaajan valitsemat osaalueet, joihin liittyen oli kussakin osiossa omat tarkemmat monivalintakohtansa. Kaaviossa näkyvät vastausmäärät kunkin TVT-taitotasoarvion osalta. Kun osiot asettaa suuruusjärjestykseen, voidaan arvioida osioiden keskinäistä suosituimmuutta ja vastaajien kollektiivista TVT-taitojen kohdentumista. Ne ovat järjestyksessä Tekstinkäsittely 67 % vastaajista (97 vastaajaa 145 vastaajasta), Verkkoviestintä (60 %), Esitysgrafiikka (33 %), Kuvankäsittely (30 %), Taulukkolaskenta (27 %), Yhteisöpalvelut (26 %), Verkkokirjoittaminen ja -julkaisu (19 %), Oppimisalustat (11 %), Pilvipalvelut (10 %), Miellekarttasovellukset (3 %), Online-kyselyt (3 %) ja Virtuaalimaailmat (2 %). Vastaajien lukumäärän vähäisyyden vuoksi on haasteellista tehdä luotettavia ja vertailukelpoisia johtopäätöksiä joissakin TVT-osioissa. Toki vastausten vähäisyys ko. osioissa itsessään viittaa ainakin siihen, että nämä TVT:n osa-alueet ovat aliedustettuina, mahdollisesti esimerkiksi siksi, että niiden opetuskäyttömahdollisuuksia ei tunneta riittävästi. Tai ne eivät vaikuta olevan opetuskäytön suhteen relevantteja muiden kuin niitä osa-alueita opetuksessa käyttäneiden vastaajien osalta. Ns. suosituimmissa osioissa sen sijaan voinee itsearvion perusteella tehdä varmempia johtopäätöksiä. 9

10 Kyselyssä tämän osion johdantotekstissä pyydettiin vastaajia arvioimaan nimenomaan omia TVT-taitoja suhteessa omiin työtehtäviinsä. Siten kyselyn tuloksista ei saa suoraa vastausta opettajakunnan kaikkien TVT-taitojen laadusta esim. vapaa-ajan käytössä. Tämän osion vastausten perusteella voi todeta, että kyselyyn vastanneiden TVT-taidot yleisellä tasolla ovat erittäin hyvät. Kaikista tämän osion vastauksista 1 % (5/423) sijoittuu aloittelevan käyttäjän kategoriaan, 11 % (45/423) alkeistason käyttäjän kategoriaan, 20 % (84/423) perustason käyttäjän kategoriaan, 38 % (161/423) osaavan käyttäjän kategoriaan ja 30 % (128/423) edistyneen käyttäjän kategoriaan. Taitojen osalta kaksi parasta kategoriaa yhteensä käsittää 68 % vastauksista. Jotkut TVT:n osa-alueet ovat erityisen hyvin opistoverkoston opettajakunnan hallussa (vrt. erilliset kaaviot kussakin osiossa). Tekstinkäsittelytaidoissa 71 % vastaajista (69 vastaajaa 97 vastaajasta) on osaavan tai edistyneen käyttäjän tasolla (kaksi ylintä tasoa), taulukkolaskentataidoissa 74 % (29/39), esitysgrafiikassa 67 % (32/48), kuvankäsittelyssä 56 % (25/44) ja verkkoviestinnässä 68 %. Neljällä viimeksi mainitulla osa-alueella on joitakin yksittäisiä vastaajia, jotka arvioivat TVT-taitonsa aloittelevan käyttäjän tasolle. Verkkokirjoittamisessa ja -julkaisussa 56 % (15/27) on kahdella ylimmällä tasolla, yhteisöpalveluissa peräti 73 % (27/37); tosin näihin osioihin vastanneiden kokonaismäärät ovat jo alle neljäsosa kaikkien vastaajien kokonaismäärästä. 10

11 11 Kaavio 1: Vastaajien arvio tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta yleisellä tasolla

12 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 67 % vastaajista (97 vastaajaa 145 vastaajasta) vastasi tähän osioon. Otos on siis merkitsevä ja kertoo melko hyvin koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Otos on 19 % (97 vastaajaa n. 500 opistoverkoston henkilöstä) kyselyn kohderyhmänä olevasta joukosta, joten siitä voi kohtuullisen hyvin vetää suuntaviivoja myös laajempaan tarkasteluun. Työtehtävissään vastaajista 92 % (85 vastaajaa 92 vastaajasta) on käyttänyt kaupallista Microsoft Office Word - tekstinkäsittelyohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa OpenOffice Writer -ohjelmaa 36 % (33/92), Windowskäyttöjärjestelmän mukana tulevaa WordPad-ohjelmaa 26 % (24/92), Google Documents/Google Drive -asiakirjaa 16 % (15/92). Kaavio 2: Tekstinkäsittelysovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 12 Yleisellä tasolla tarkasteltuna vastaajien itsearvio tekstinkäsittelyosaamisestaan osoittaa, että 34 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 37 % osaavia käyttäjiä, 19 %

13 perustason käyttäjiä ja 10 % alkeistason käyttäjiä. Aloittelevia käyttäjiä ei tässä yleistarkastelussa löytynyt. Kaavio 3: Vastaajien arvio osaamisestaan (tekstinkäsittely) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tekstinkäsittelytaitoihin liittyen vastaajat ilmoittivat parhaimmaksi osaamisalueekseen tekstisisällön tuottamisen (edistynyt tai osaava käyttäjä - kategorioissa 79 % eli 77 vastaajaa 97 vastaajasta), toiseksi parhaana osaamisalueena tekstin ja dokumentin ulkoasun muotoilu 65 % (63/97) kahdessa ylimmässä kategoriassa. Seuraavina tulevat oikoluvun ja sanastojen hyödyntäminen 49 % (48/97), kuvien ja muiden graafisten elementtien lisääminen ja asettelu 46 % (45/97) ja valmiiden asiakirjapohjien käyttäminen ja muokkaaminen 35 % (34/97). Vain näissä kolmessa viimeksi mainitussa kategoriassa on muutamia aloittelevia käyttäjiä. Osaamisen suhteen huonoimpien taitoalueiden järjestys on edellinen luettelo päinvastaisessa järjestyksessä; toisaalta asiakirjapohjien käsittelyyn liittyen kolmasosa (31%, 30/97) vastaajista kuuluu toiseksi ylimpään kategoriaan (osaava käyttäjä), mutta tällä taitoalueella on vähiten edistyneitä käyttäjiä 14 % (14/97). Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että neljäsosa (26 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta tekstinkäsittelysovellusten käytössä. 13

14 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 27 % vastaajista (39/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii melko hyvin suuntaa-antavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 8 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (39/500), joten tämän tuloksen perusteella on hankala tehdä muita kuin suuntaa-antavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista 72 % (35 vastaajaa 37 vastaajasta) oli käyttänyt kaupallista Microsoft Office Excel -ohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa OpenOffice/Libre Office Calc -ohjelmaa ilmoitti käyttäneensä 24 % (9/37), Google Documents/Drive laskentataulukoita 16 % (6/37). Yksi vastaaja vastasi käyttäneensä muuta taulukkolaskentasovellusta (Apple Numbers). Kaavio 4: Taulukkolaskentasovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 14 Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio taulukkolaskentaosaamisesta osoittaa, että 31 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 44 % osaavia käyttäjiä, 20 % perustason käyttäjiä, 2 % alkeistason käyttäjiä ja 3 % aloittelevia käyttäjiä.

15 Kaavio 5: Vastaajien arvio osaamisestaan (taulukkolaskenta) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että datan syöttäminen eniten käyttämäänsä taulukkolaskentaohjelmaan sujuu hyvin tähän osioon vastanneista 72 %:lla (edistyneitä tai osaavia käyttäjiä), datan luokittelu/lajittelu ja muokkaaminen sujuu hyvin 48 %:lla, laskentakaavojen käyttäminen 58 %:lla, kaavioiden ja kuvaajien luominen 49 %:lla. Kaikissa osaamiskategorioissa on muutamia aloittelevia käyttäjiä, jotka tarvitsevat usein apua. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että kolmasosa (33 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta taulukkolaskentasovellusten käytössä. 15

16 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 33 % vastaajista (48/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii melko hyvin suuntaa-antavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa 10 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (48/500), joten tämän tuloksen perusteella on hankala tehdä muita kuin suuntaa-antavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista 85 % (39 vastaajaa 46 vastaajasta) oli käyttänyt kaupallista Microsoft Office Excel -ohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa OpenOffice/Libre Office Impress -ohjelmaa ilmoitti käyttäneensä 26 % (12/46), Google Documents/Drive esityksiä 15 % (7/46), nettipohjaista Prezi.com - palvelua 11 % (5/46). Kolme vastaajista vastasi käyttäneensä jotain muuta esitysgrafiikkatasovellusta (Apple iworks, NeoOffice ja Adobe PhotoShop). Kaavio 6: Esitysgrafiikkasovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio esitysgrafiikkaosaamisesta osoittaa, että 25 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 42 % osaavia käyttäjiä, 14 % perustason käyttäjiä, 17 % alkeistason käyttäjiä ja 2 % aloittelevia käyttäjiä. 16

17 Kaavio 7: Vastaajien arvio osaamisestaan (esitysgrafiikka) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tekstin tuottaminen, muokkaus ja asettelu vastaajan eniten käyttämässä taulukkolaskentaohjelmassa sujuu hyvin 67 %:lla (edistyneitä tai osaavia käyttäjiä), kuvien ja multimediatiedostojen lisääminen onnistuu hyvin 55 %:lla, esitysten ulkoasun muokkaaminen 53 %:lla, valmiiden kaaviotyyppien hyödyntäminen 48 %:lla. Aloittelevia usein apua tarvitsevia käyttäjiä on hyvin vähän. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että vajaa puolet (46 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta esitysgrafiikkasovellusten käytössä. 17

18 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 30 % vastaajista (44/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii melko hyvin suuntaa-antavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 9 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (44/500), joten tämän tuloksen perusteella on hankala tehdä muuta kuin suuntaa-antavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista 71 % (29 vastaajaa 41 vastaajasta) oli käyttänyt kaupallista Adobe Photoshop (tai Elements) -ohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa Google Picasa - ohjelmaa ilmoitti käyttäneensä 34 % (14/41), Microsoft Office - paketin mukana tulevaa Picture Manager -ohjelmaa 27 % (11/41), maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa GIMP-ohjelmaa samoin 27 %, kaupallista Paint Shop Pro -ohjelmaa 20 % (8/41). Muiden kyselyssä esillä olleiden kuvankäsittelysovelluksien käyttäjiä oli muutamia. Kuvankäsittelyssä sovellusvalikoima on laaja: vastaajat toivat esille käyttämiänsä sovelluksia, joita ei ollut esillä kyselyssä, esim. Paint.net ja Irfanview (vrt. avoimet vastaukset). Kuvankäsittelyssä ilmaisohjelmia ilmoitti käyttäneensä vastaajista 28 % (22 vastausta 78 vastauksesta) ja kaupallisia 72 % (56/78). Kaavio 8: Kuvankäsittelysovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 18 Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio kuvankäsittelyosaamisesta osoittaa, että 34 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 23 % osaavia käyttäjiä, 21 % perustason käyttäjiä, 20 % alkeistason käyttäjiä ja 2 % aloittelevia käyttäjiä.

19 Kaavio 9: Vastaajien arvio osaamisestaan (kuvankäsittely) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tekstin tuottaminen, muokkaus ja asettelu vastaajan eniten käyttämässä taulukkolaskentaohjelmassa sujuu hyvin 67 %:lla (edistyneitä tai osaavia käyttäjiä), kuvien ja multimediatiedostojen lisääminen onnistuu hyvin 55 %:lla, esitysten ulkoasun muokkaaminen 53 %:lla, valmiiden kaaviotyyppien hyödyntäminen 48 %:lla. Aloittelevia usein apua tarvitsevia käyttäjiä on hyvin vähän. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että vajaa puolet (45 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta kuvankäsittelysovellusten käytössä. 19

20 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 60 % vastaajista (87/145) vastasi tähän osioon. Otos on siis merkitsevä ja kertoo melko hyvin koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Otos on 17 % (87/500) kyselyn kohderyhmänä olevasta joukosta, joten siitä voi kohtuullisen hyvin vetää suuntaviivoja myös laajempaan tarkasteluun. Työtehtävissään vastaajista webmail-sähköpostipalvelua käyttäneitä oli 72 % (56 vastaajaa 78 vastaajasta), koneelle asennettua sähköpostiohjelmaa (esim. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) oli käyttänyt 63 % (49/78), Skype-ohjelmaa 32 % (25/78), Windows Live Messenger -sovellusta 14 % (11/78), Adobe Connect (Pro) - palvelua 13 % (10/78). Muutama vastasi kokeilleensa työtehtävissä Google Hangout -palvelua tai Yahoo! Messenger -palvelua. Kaavio 10: Verkkoviestintäsovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio verkkoviestintäosaamisesta osoittaa, että 28 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 40 % osaavia käyttäjiä, 23 perustason käyttäjiä, 7 % alkeistason käyttäjiä ja 2 % aloittelevia käyttäjiä. 20

21 Kaavio 11: Vastaajien arvio osaamisestaan (verkkoviestintä) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tähän osioon vastanneista 60 % on verkkoviestintäsovellusten perustoimintojen käyttämisessä edistyneitä tai osaavia käyttäjiä, 45 % hallitsee niiden lisätoiminnot hyvin ja 37 %:lla on niiden hallinnointitaidot hyvin hallussa. Kaikissa kolmessa osaamiskategoriassa on muutamia aloittelevia käyttäjiä. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että yli kolmannes (38 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta verkkoviestintäsovellusten käyttämisessä. 21

22 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 19 % vastaajista (27/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii suuntaaantavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 5 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (27/500), joten tämän tuloksen perusteella ei voine tehdä luotettavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista oli blogisivustoja käyttänyt 75 % (21 vastaajaa 28 vastaajasta), YouTube-videojakopalvelua 61 % (17/28), wiki-sivustoja 25 % (7/28), Twitter-palvelua 21 % (6/28). Kaikkia muita esillä olleita sovelluksia ilmoitti kutakin käyttäneensä yksi vastaaja (4 %). Kaavio 12: Verkkokirjoittamiseen- ja julkaisemiseen tarkoitettujen sovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen Tässä osiossa osaamiseen liittyvien vastausten jakauma osoittaa, että vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri taitotasoille: edistyneitä käyttäjiä 29 %, osaavia käyttäjiä 26 %, perustason käyttäjiä 30 %, alkeistason käyttäjiä 15 %. Aloittelevia käyttäjiä ei tähän osioon vastanneista ollut kukaan. Toisaalta tarkemman taitokartoituksen vastauksista (osaaminen perustoiminnoisssa, lisätoiminnoissa ja hallinnointitaidoissa) alkeistason tai aloittelevia käyttäjiä oli suhteessa enemmän kuin suurimmassa osassa muita osioita. 22

23 Kaavio 13: Vastaajien arvio osaamisestaan (verkkokirjoittaminen ja - julkaisu) Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että 42 % vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta verkkoviestintätaitoihin liittyen. Tässä kohdassa on hyvä huomioida, että kysymyksen laatijalla on tullut ajatusvirhe: kysymyksen tekstisisältö viittaa enemmän edelliseen osioon (verkkoviestintään) kuin verkkokirjoittamiseen ja -julkaisuun. Toisaalta oletettavasti suurin osa vastaajista on vastannut aiemmista osioista tuttuun tapaan koskien ko. osion aihepiiriä. Käsitteellisesti verkkoviestintä, -kirjoittaminen ja -julkaisu ovat lähellä toisiansa. Vastausten perusteella näiden kahden osion koulutustarpeissa ei ole suurta eroa. 23

24 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 25 % vastaajista (37/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii suuntaaantavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 7 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (37/500), joten tähän tulokseen perustuen ei voine tehdä kovin luotettavia päätelmiä. Työtehtävissään Facebook-yhteisösivustoa oli käyttänyt tähän osioon vastanneista henkilöistä lähes kaikki, 97 % (33 vastaajaa 34 vastaajasta), mikä otos edustaa 23 % (33/145) kaikista kyselyyn vastanneista. Google+ -palvelua työtehtävissään oli käyttänyt tähän osioon vastanneista 21 % (7/34), Ning-palvelua 18 % (6/34). Myspace-palvelua ja Twitter-palvelua molempia ilmoitti kokeilleensa 6 % (2/34). Kaavio 14: Yhteisöpalveluiden käyttäminen työtehtäviin liittyen 24 Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että 35% vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta yhteisöpalveluihin liittyen. Tästä voi päätellä, että suurin osa tähän osioon vastanneista jo osaa hyödyntää yhteisöpalveluita, tai ei näe lisäarvoa niiden hyödyntämisessä opetuksessa. Ensin mainittua päätelmää tukee vastanneiden itsearvio osaamisestaan yhteisöpalveluihin liittyen: 73 % vastaajista kokee kuuluvansa edistyneen tai osaavan käyttäjän kategoriaan. Perustason käyttäjiä tähän kategoriaan vastanneista oli

25 16 %, alkeistason käyttäjiä 11 %. Aloittelevia käyttäjiä ei tähän kategoriaan vastanneissa ollut lainkaan. Tähän osioon vastanneista yhteisöpalveluiden perustoiminnot hallitsee hyvin 72 % (edistynyt ja osaava käyttäjä kategoriat), lisätoiminnot 49 %, hallinnointitaidot 51 %. Kaavio 15: Vastaajien arvio osaamisestaan (yhteisöpalvelut) 25

26 Vain 11 % (16/145) vastaajista vastasi tähän osioon, eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää kovin merkittävinä edustamaan koko otosta. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 3 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (16/500), joten tämän tuloksen perusteella ei voine tehdä luotettavia päätelmiä. Tutuimmat työvälineet vastaajille olivat Moodle ja Discendum Optima. Euroopan markkinajohtaja Fronter ei näytä olevan käytössä varsinaissuomalaisissa oppilaitoksissa. Kaavio 16: Oppimisalustojen käyttäminen työtehtäviin liittyen 26

27 Kaavio 17: Vastaajien arvio osaamisestaan (oppimisalustat) Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että 38 % vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta oppimisalustoihin liittyen. 27

28 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Tähän osioon vastasi vain neljä henkilöä (3 % vastaajista), eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää merkittävinä edustamaan koko otosta saati sitten koko opistoverkoston opettajakuntaa. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Voidaan olettaa, että tähän osioon eivät ole vastanneet sellaiset henkilöt, joilla ei ole kokemusta virtuaalimaailmoista, tai heillä ei ole intressejä käyttää virtuaalimaailmoja opetuksen tukena. Kaavio 18: Virtuaalimaailmojen käyttäminen työtehtäviin liittyen 28

29 Tähän osioon vastasi vain neljä henkilöä (3 % vastaajista), eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää merkittävinä edustamaan koko otosta saati sitten koko opistoverkoston opettajakuntaa. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Voidaan olettaa, että tähän osioon eivät ole vastanneet sellaiset henkilöt, joilla ei ole kokemusta miellekarttasovelluksista, tai heillä ei ole intressejä käyttää miellekarttasovelluksia opetuksen tukena. Eräs vastaaja ilmoitti miellekarttasovelluksiin liittyen piirtäneensä taululle. Koska kyse oli TVT-taitokartoituksesta, mahdollisesti tässä tapauksessa kyseessä on voinut olla interaktiivinen älytaulu. Kaavio 19: Miellekarttasovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 29

30 Tähän osioon vastasi vain viisi henkilöä (3 % vastaajista), eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää merkittävinä edustamaan koko otosta saati sitten koko opistoverkoston opettajakuntaa. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Voidaan olettaa, että tähän osioon eivät ole vastanneet sellaiset henkilöt, joilla ei ole kokemusta online-kyselyiden tuottamisesta, tai heillä ei ole intressejä käyttää online-kyselyitä opetuksen tukena. Google Documents/Drive -palvelun lomaketyökalu näyttäisi olevan tutuin (4 vastausta 8 vastauksesta). Kaavio 20: Online-kyselypalvelun käyttäminen työtehtäviin liittyen 30

31 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Vain 10 % (15/145) vastaajista vastasi tähän osioon, eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää kovin merkittävinä edustamaan koko otosta. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 3 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (15/500), joten tämän tuloksen perusteella ei voine tehdä luotettavia päätelmiä. Kaavio 21: Pilvipalvelun käyttäminen työtehtäviin liittyen Vastaajista 93 % oli edistyneitä tai osaavia käyttäjiä. Tähän osioon ovat vastanneet henkilöt, joilla on aiempia kokemuksia pilvipalveluiden käyttämisessä työssään tai intressejä käyttää niitä opetuksen tukena. 31

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski- Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksissa Johanna Kattilakoski Toisen asteen koordinaattori helmikuu 2012

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka Tuokio 6 19.12.2014 Tuukka Kivioja tupejuki@student.jyu.fi Samuel Rahikainen samarahi@student.jyu.fi Sisältö 1. Esittelyt, tuokioiden esittely, Optima, peda.net, tietokoneen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI MUUN HENKILÖKUNNAN TULOKSISTA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI MUUN HENKILÖKUNNAN TULOKSISTA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI MUUN HENKILÖKUNNAN TULOKSISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Pasi Juvonen TIIVISTELMÄ Tässä raportissa

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010 Pasi Juvonen TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010 Raportti muun henkilökunnan tuloksista Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

SMOTO MP2016-tutkimus

SMOTO MP2016-tutkimus SMOTO MP2016-tutkimus Suomalaisen motoristin profiili Moottoripyöräily Suomessa MP-ajoneuvoveron vaikutus moottoripyöräilyyn SMOTO, Jari Kielinen Suomalaisen motoristin profiili SMOTO MP2016-tutkimus 2

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op)

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 8.-26.2.2016 Tuomo Glumoff Helmut Pospiech Johanna Veijola Jari Heikkinen Valmiustaitoja biokemisteille - Sisältö Yleisiä tietojenkäsittelytaitoja; työselostusten,

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

Kantakarttakyselyn tuloksia

Kantakarttakyselyn tuloksia Kantakarttakyselyn tuloksia Kansallinen maastotietokanta-hanke Tilannekuva-työpaketti 28.11.2016 YHTEISTYÖSSÄ: Vastanneiden kuntien määrä Kyselyyn vastanneet kunnat Ei vastausta 154 kuntaa 49,2 % Vastaus

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk

Meidän koulu -kysely. Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Meidän koulu -kysely Isojoen Koulukolmio 6-9.lk Niko Halkola 8.lk Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Sukupuoli...4 2.2 Luokka...4 2.3 Silmien väri... 2.4 Koulumatkan pituus... 2. Horoskooppi...6

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot