[Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[Kirjoita asiakirjan alaotsikko]"

Transkriptio

1 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä. Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä.] Juhana Mykrä

2 Johdanto... 3 TVT-kartoituksen taustatiedot... 4 Tieto- ja viestintäteknologiset taidot... 9 Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Esitysgrafiikka Kuvankäsittely Verkkoviestintä Verkkokirjoittaminen ja -julkaisu Yhteisöpalvelut Oppimisalustat Virtuaalimaailmat Miellekarttasovellukset Online-kyselyt Pilvipalvelut Liitteet

3 Ilo Oppia! -opistoverkosto on kymmenen varsinaissuomalaisen kansalais- ja työväenopiston yhteistoimintaverkosto. Lounais- Suomen aluehallintovirasto myönsi verkostolle Osaava-rahoitusta ohjelmakautena , jonka aikana toteutettiin Innovatiivisiin oppimisratkaisuihin uudistuvilla rakenteilla ja osaamisen kehittämisellä (INNO-OPPI ) -hanke. Hankkeen tavoitteena oli löytää ja kehittää uudenlaisia, erityisesti vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaustilanteisiin soveltuvia oppimisratkaisuja opetustoimen henkilöstön osaamista kehittämällä. Osaamisen kehittämisen tueksi hankkeen alussa kartoitettiin koko opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaaminen. Kyselykartoituksen yhteistyötahona toimi INNO-OPPI hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluivat Jaakola Risto, puheenjohtaja, Kaarinan kansalaisopisto; Lehtonen Miia, hankekoordinaattori, Kaarinan kansalaisopisto; Enqvist Gitte, Raision työväenopisto; Pörtfors Juhani/Sannaleena Härkönen, Auralan kansalaisopisto; Saarinen Mari, Raision työväenopisto. Ilo Oppia -opistoverkosto tilasi syksyllä 2012 tietotekniikkasuunnittelija Juhana Mykrältä tieto- ja viestintätekniikan kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa ennen kaikkea em. opistoverkoston opettajakunnan tietoja viestintäteknisiä valmiuksia ja sen perusteella ennakoida tulevia henkilöstökoulutustarpeita. 3

4 Kyselykartoituksen käytännön toteutuksesta sisällön laatimisen ja tutkimustulosten analysoimisen osalta vastasi tämän raportin kirjoittaja, Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston ITsuunnittelija, KM Juhana Mykrä. Kyselyn toteuttamisen ajankohtana oli kevät Kysely lähetettiin arviolta 500 opettajalle. Vastauksia saatiin 145. Kysely toteutettiin Digium Enterprise -järjestelmällä internetpohjaisena kyselynä. Paperinen kyselylomake oli PDF-muodossa tarvittaessa jaettavissa halukkaille. Kaikki vastaukset tulivat kuitenkin suoraan sähköiseen järjestelmään, jota kyselyn laatijalla oli mahdollista hallinnoida. Kyselyyn määriteltiin sellaiset asetukset, että vastaajaa ei kyetä saapuneiden lomakkeiden taustatiedoista tunnistamaan. Kyselyyn vastattiin anonyymisti ja saatteessa mainittiin, että kartoituksen vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tilaajan pyynnöstä kyselylomakkeen loppuun lisättiin kohta, jossa vastaaja sai halutessaan jättää yhteystietonsa, jos halusi osallistua lahjakortin arvontaan. Tässä näkymässä ilmoitettiin, että henkilötietoja ei yhdistetä kartoituksen vastauksiin. Kysely jaettiin sähköpostitse linkkinä, jota klikkaamalla avautui kysely nettiselaimen ikkunassa. Vastaajalla oli mahdollisuus kyselyn täyttämisen aikana ottaa talteen henkilökohtainen linkki, jonka avulla pääsi tarvittaessa myöhemmin jatkamaan omaa vastausprosessia (vrt. liite 2). Kyselylomakkeen sisällöt jaksotettiin loogisina kokonaisuuksina 21 eri osaan eli sivunäkymään, niin että yhdessä näkymässä kerrallaan oli esillä vain tiettyyn teemaan liittyvä kokonaisuus. Osasta toiseen pääsi liikkumaan tarvittaessa edestakaisin, jolloin vastaaja pääsi halutessaan helposti muuttamaan jo aiemmin täyttämiensä kohtien vastauksia. Kyselylomakkeen näkymät ovat esillä liitteessä 2. Kyselylomakkeessa vastaajille ensimmäisenä esille ilmestyi saateteksti, jonka jälkeen kysyttiin vastaajan demografia- ja muita taustatietoja. Näiden tulokset on esitelty luvussa vastaajien taustatiedot 4 Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien ammatillista osaamista eri näkökulmista 17 toteaman avulla. Tämä toteutettiin monivalintamatriiseina, joissa annettiin arvio omasta osaamisesta,

5 kaksi vaihtoehtoa: riittävästi ja puutteellisesti. Em. matriiseissa pääsi vielä arvioimaan, halusiko vastaaja koulutusta ko. asiassa vai ei. Ammatillisen osaamisen osion lopussa pyydettiin kirjaamaan kolme opettajan osaamisaluetta, jotka ovat vastaajan mielestä tärkeimpiä kansalaisopiston opettajan työssä. Vastaajalla oli lisäksi mahdollisuus kirjoittaa avoimeen tekstikenttään, mitä muuta halusi sanoa opettajan työstä. Ammatillisen osion vastausten analysoiminen ei kuulunut tämän raportin laatijan vastuulle. Niiden tulokset on graafeina ja taulukkoina saatettu kyselykartoituksen tilaajan edustajien tietoon. Kyselyn kolmannessa osiossa kartoitettiin yleisellä tasolla vastaajien tieto- ja viestintäteknologista (TVT) osaamista liittyen TVT:n eri osaalueisiin. Neljännen osion alaosiot generoituivat kyselylomakkeeseen automaattisesti satunnaisessa järjestyksessä kolmannen osion valintojen perusteella. Alaosiot tulivat näkyviin vastaajalle vain niiltä TVT:n osa-alueilta, joihin liittyviä työvälineitä ja työtapoja hän oli todennut käyttävänsä opetustehtäviinsä liittyen. Generoitumisella voitiin tehokkaasti rikkoa kyselyn laatijan ennalta määrittelemä lineaarinen eteneminen, mikä joiltakin osin olisi saattanut vaikuttaa tiettyjen TVT:n osa-alueiden liialliseen painottumiseen. Viimeksi mainittujen kahden osion tuloksia on avattu luvuissa X ja X. 5

6 Auralan kansalaisopisto Auranlaakson kansalaisopisto Kaarinan kansalaisopisto Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto Loimaan työväenopisto Naantalin opisto Paimion opisto Raision työväenopisto Saariston kansalaisopisto Väståbolands Medborgarinstitut SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Kyselyn kohdejoukoksi oli valittu Ilo Oppia -opistoverkoston tuntiopettajat sekä muutama suunnittelijaopettaja. Osa opettajista opettaa useassa eri opistossa, joten kohdejoukon tarkkaa laajuutta on melko vaikea arvioida. Kyselyn tilaajan edustajan arvioi kohdejoukon suuruudeksi on 600 opettajaa. Kysely lähetettiin n. 500 opettajalle. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 145 vastausta. Suunnilleen kolmasosa kohdejoukkoon kuuluvista vastasi kyselyyn. Vastaajien pääasiallisesti edustama opisto näkyy taulukossa 1, jonka yhteydessä olevassa taulukossa näkyvät vastaajien lukumäärät opistokohtaisesti. Vastausmäärät jakaantuvat melko tasaisesti. Opistokohtaista vastausaktiivisuutta voi tarvittaessa arvioida, kun vastausprosentteja laskettaessa vertailulukuna käyttää kyselyn vastaanottajien määrää opistoittain. Kunkin opiston opettajien kokonaislukumäärää voi tässä yhteydessä pitää sekundäärisenä vertailulukuna Taulukko 1: Vastaajan pääasiallinen opisto 6 Vastaajien sukupuolijakauman perusteella suunnilleen neljä viidesosaa vastaajista oli naisia (82 %). Tämä lienee samassa linjassa opiston opettajien sukupuolijakauman kanssa. Vastaajien ikäjakauman tarkastelu (vrt. taulukko 2) osoittaa työikäisten vuotiaiden osalta melko tasaista jakaumaa, kun vastaajat on jaoteltu kymmenen ikävuoden kohortteihin. Suurimmat vastaajien ikäryhmät

7 Peruskoulu Lukio Ylioppilas Ammattikoulu Opistotason tutkinto Amk-tutkinto Alempi kk-tutkinto Ylempi kk-tutkinto alle 18 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 64 vuotta ovat ja vuotiaat, kumpikin ryhmä yhteensä on yli puolet vastaajista. Yli 64-vuotiaita toisaalta on vastaajista joka kymmenes. Alle 25-vuotiaiden osuus vastaajista on hyvin pieni, yhteensä vain 2 vastaajaa eli vain reilun yhden prosentin luokkaa. Yksi alle 18-vuotiaskin näyttäisi vastanneen kyselyyn Taulukko 2: Vastaajien ikäjakauma Vastaajien koulutustaustan jakautuminen on esillä taulukossa 3, josta ilmenee ylemmän kk-tutkinnon omaavien olevan suurin opettajaryhmä (34 % vastaajista). Opistotason tutkintoja opettajakunnalla on viidesosa (21 %). Vastaajista on 14 % ilmoittanut koulutustaustaksensa amk-tutkinnon, 12 % ammattikoulun, 8 % alemman kk-tutkinnon. Opistoverkoston opettajakunnasta vastausten perusteella ylimmäksi koulutustasokseen vastaajista 5 % ilmoittaa itsensä ylioppilaaksi (lukio = 0 %). Kuudella prosentilla vastaajista on peruskoulupohja Taulukko 3: Vastaajien koulutustausta 7

8 alle 2 vuotta 2-5 vuotta 6-10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 31 vuotta tai enemmän Opistoverkoston opettajakunnan ammatillinen kokemuspohja on työvuosien määrän perusteella vahva (vrt. taulukko 4). Yli puolet (52 %) vastanneista ilmoittaa työvuosien määrän kansalaisopistotyössä olevan yli 10 vuotta ja yli kolmasosa (35 %) yli 5 vuotta. Yli 20 vuotta kansalaisopistotyössä mukana olleiden osuus on kunnioitettavan suuri, yli kymmenen prosenttia (11 %). Kuusi (4 %) vastaajista ilmoittaa työvuosien määräkseen yli 31 vuotta! Toisaalta myös kokemattomampiakin kollegoja löytyy: vastaajista neljäsosa (26 %) ilmoittaa työvuosien määräksi kahdesta viiteen vuotta ja viidesosa (22 %) alle kaksi vuotta Taulukko 4: Työvuosien määrä kansalaisopistotyössä 7 % vastaajista ei ilmoittanut asuinkuntaansa. Tässä kohdin kyselyssä käytettiin luetteloa, jossa oli esillä pudotusvalikon kautta valittavana kaikki Suomen kunnat vuodelta tähän kohtaan vastanneista 30 % (41/135) ilmoitti asuinkunnakseen Turun. Seuraavaksi yleisimmät asuinkunnat olivat Naantali (10 % vastaajista), Kaarina, (9 %), Paimio (9 %), Loimaa (6 %), Raisio (6 %), Lieto (4 %), Pöytyä (4 %), Masku (4 %), Mynämäki (4%), ja Aura (3 %). Muissa ilmoitetuissa asuinkunnissa asui kussakin 1-2 kyselyn tähän kohtaan vastannutta. Varsinais-Suomeen verrattuna maantieteellisesti kaukaisimmat asuinkunnat olivat Ikaalinen ja Nokia. 8

9 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Kartoituksessa kysyttiin vastaajien itsearviota omasta tieto- ja viestintäteknologisesta (TVT) osaamisestaan yleisellä tasolla. Oheisesta kaaviosta (vrt. kaavio 1) käy ilmi vastausten lukumäärät kyselyyn mukaan otettujen TVT:n osa-alueiden ja niihin liittyvien taitotasoarvioiden osalta. Tämä osio toteutettiin kyselyssä matriisina: em. TVT:n osa-alueet oli lueteltu allekkain ja näillä riveillä oli monivalintana (sarakkeet) ko. kaaviossa näkyvät viisi osaamistasoa kuvaavaa vastausvaihtoehtoa. Vain yhden viidestä osaamistasosta pystyi valitsemaan yhtä TVT:n osa-aluetta kohti. Kukin vastaaja saattoi kuitenkin tehdä itsearvion useamman TVT-taitotason (rivin) osalta. Ne TVT:n osa-alueet, joihin vastaaja vastasi huomioitiin automaattisesti kyselyn edetessä: taitotasokyselyn sisällöksi generoitui satunnaisessa järjestyksessä ko. vastaajan valitsemat osaalueet, joihin liittyen oli kussakin osiossa omat tarkemmat monivalintakohtansa. Kaaviossa näkyvät vastausmäärät kunkin TVT-taitotasoarvion osalta. Kun osiot asettaa suuruusjärjestykseen, voidaan arvioida osioiden keskinäistä suosituimmuutta ja vastaajien kollektiivista TVT-taitojen kohdentumista. Ne ovat järjestyksessä Tekstinkäsittely 67 % vastaajista (97 vastaajaa 145 vastaajasta), Verkkoviestintä (60 %), Esitysgrafiikka (33 %), Kuvankäsittely (30 %), Taulukkolaskenta (27 %), Yhteisöpalvelut (26 %), Verkkokirjoittaminen ja -julkaisu (19 %), Oppimisalustat (11 %), Pilvipalvelut (10 %), Miellekarttasovellukset (3 %), Online-kyselyt (3 %) ja Virtuaalimaailmat (2 %). Vastaajien lukumäärän vähäisyyden vuoksi on haasteellista tehdä luotettavia ja vertailukelpoisia johtopäätöksiä joissakin TVT-osioissa. Toki vastausten vähäisyys ko. osioissa itsessään viittaa ainakin siihen, että nämä TVT:n osa-alueet ovat aliedustettuina, mahdollisesti esimerkiksi siksi, että niiden opetuskäyttömahdollisuuksia ei tunneta riittävästi. Tai ne eivät vaikuta olevan opetuskäytön suhteen relevantteja muiden kuin niitä osa-alueita opetuksessa käyttäneiden vastaajien osalta. Ns. suosituimmissa osioissa sen sijaan voinee itsearvion perusteella tehdä varmempia johtopäätöksiä. 9

10 Kyselyssä tämän osion johdantotekstissä pyydettiin vastaajia arvioimaan nimenomaan omia TVT-taitoja suhteessa omiin työtehtäviinsä. Siten kyselyn tuloksista ei saa suoraa vastausta opettajakunnan kaikkien TVT-taitojen laadusta esim. vapaa-ajan käytössä. Tämän osion vastausten perusteella voi todeta, että kyselyyn vastanneiden TVT-taidot yleisellä tasolla ovat erittäin hyvät. Kaikista tämän osion vastauksista 1 % (5/423) sijoittuu aloittelevan käyttäjän kategoriaan, 11 % (45/423) alkeistason käyttäjän kategoriaan, 20 % (84/423) perustason käyttäjän kategoriaan, 38 % (161/423) osaavan käyttäjän kategoriaan ja 30 % (128/423) edistyneen käyttäjän kategoriaan. Taitojen osalta kaksi parasta kategoriaa yhteensä käsittää 68 % vastauksista. Jotkut TVT:n osa-alueet ovat erityisen hyvin opistoverkoston opettajakunnan hallussa (vrt. erilliset kaaviot kussakin osiossa). Tekstinkäsittelytaidoissa 71 % vastaajista (69 vastaajaa 97 vastaajasta) on osaavan tai edistyneen käyttäjän tasolla (kaksi ylintä tasoa), taulukkolaskentataidoissa 74 % (29/39), esitysgrafiikassa 67 % (32/48), kuvankäsittelyssä 56 % (25/44) ja verkkoviestinnässä 68 %. Neljällä viimeksi mainitulla osa-alueella on joitakin yksittäisiä vastaajia, jotka arvioivat TVT-taitonsa aloittelevan käyttäjän tasolle. Verkkokirjoittamisessa ja -julkaisussa 56 % (15/27) on kahdella ylimmällä tasolla, yhteisöpalveluissa peräti 73 % (27/37); tosin näihin osioihin vastanneiden kokonaismäärät ovat jo alle neljäsosa kaikkien vastaajien kokonaismäärästä. 10

11 11 Kaavio 1: Vastaajien arvio tieto- ja viestintäteknologisesta osaamisesta yleisellä tasolla

12 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 67 % vastaajista (97 vastaajaa 145 vastaajasta) vastasi tähän osioon. Otos on siis merkitsevä ja kertoo melko hyvin koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Otos on 19 % (97 vastaajaa n. 500 opistoverkoston henkilöstä) kyselyn kohderyhmänä olevasta joukosta, joten siitä voi kohtuullisen hyvin vetää suuntaviivoja myös laajempaan tarkasteluun. Työtehtävissään vastaajista 92 % (85 vastaajaa 92 vastaajasta) on käyttänyt kaupallista Microsoft Office Word - tekstinkäsittelyohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa OpenOffice Writer -ohjelmaa 36 % (33/92), Windowskäyttöjärjestelmän mukana tulevaa WordPad-ohjelmaa 26 % (24/92), Google Documents/Google Drive -asiakirjaa 16 % (15/92). Kaavio 2: Tekstinkäsittelysovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 12 Yleisellä tasolla tarkasteltuna vastaajien itsearvio tekstinkäsittelyosaamisestaan osoittaa, että 34 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 37 % osaavia käyttäjiä, 19 %

13 perustason käyttäjiä ja 10 % alkeistason käyttäjiä. Aloittelevia käyttäjiä ei tässä yleistarkastelussa löytynyt. Kaavio 3: Vastaajien arvio osaamisestaan (tekstinkäsittely) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tekstinkäsittelytaitoihin liittyen vastaajat ilmoittivat parhaimmaksi osaamisalueekseen tekstisisällön tuottamisen (edistynyt tai osaava käyttäjä - kategorioissa 79 % eli 77 vastaajaa 97 vastaajasta), toiseksi parhaana osaamisalueena tekstin ja dokumentin ulkoasun muotoilu 65 % (63/97) kahdessa ylimmässä kategoriassa. Seuraavina tulevat oikoluvun ja sanastojen hyödyntäminen 49 % (48/97), kuvien ja muiden graafisten elementtien lisääminen ja asettelu 46 % (45/97) ja valmiiden asiakirjapohjien käyttäminen ja muokkaaminen 35 % (34/97). Vain näissä kolmessa viimeksi mainitussa kategoriassa on muutamia aloittelevia käyttäjiä. Osaamisen suhteen huonoimpien taitoalueiden järjestys on edellinen luettelo päinvastaisessa järjestyksessä; toisaalta asiakirjapohjien käsittelyyn liittyen kolmasosa (31%, 30/97) vastaajista kuuluu toiseksi ylimpään kategoriaan (osaava käyttäjä), mutta tällä taitoalueella on vähiten edistyneitä käyttäjiä 14 % (14/97). Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että neljäsosa (26 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta tekstinkäsittelysovellusten käytössä. 13

14 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 27 % vastaajista (39/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii melko hyvin suuntaa-antavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 8 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (39/500), joten tämän tuloksen perusteella on hankala tehdä muita kuin suuntaa-antavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista 72 % (35 vastaajaa 37 vastaajasta) oli käyttänyt kaupallista Microsoft Office Excel -ohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa OpenOffice/Libre Office Calc -ohjelmaa ilmoitti käyttäneensä 24 % (9/37), Google Documents/Drive laskentataulukoita 16 % (6/37). Yksi vastaaja vastasi käyttäneensä muuta taulukkolaskentasovellusta (Apple Numbers). Kaavio 4: Taulukkolaskentasovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 14 Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio taulukkolaskentaosaamisesta osoittaa, että 31 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 44 % osaavia käyttäjiä, 20 % perustason käyttäjiä, 2 % alkeistason käyttäjiä ja 3 % aloittelevia käyttäjiä.

15 Kaavio 5: Vastaajien arvio osaamisestaan (taulukkolaskenta) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että datan syöttäminen eniten käyttämäänsä taulukkolaskentaohjelmaan sujuu hyvin tähän osioon vastanneista 72 %:lla (edistyneitä tai osaavia käyttäjiä), datan luokittelu/lajittelu ja muokkaaminen sujuu hyvin 48 %:lla, laskentakaavojen käyttäminen 58 %:lla, kaavioiden ja kuvaajien luominen 49 %:lla. Kaikissa osaamiskategorioissa on muutamia aloittelevia käyttäjiä, jotka tarvitsevat usein apua. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että kolmasosa (33 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta taulukkolaskentasovellusten käytössä. 15

16 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 33 % vastaajista (48/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii melko hyvin suuntaa-antavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa 10 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (48/500), joten tämän tuloksen perusteella on hankala tehdä muita kuin suuntaa-antavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista 85 % (39 vastaajaa 46 vastaajasta) oli käyttänyt kaupallista Microsoft Office Excel -ohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa OpenOffice/Libre Office Impress -ohjelmaa ilmoitti käyttäneensä 26 % (12/46), Google Documents/Drive esityksiä 15 % (7/46), nettipohjaista Prezi.com - palvelua 11 % (5/46). Kolme vastaajista vastasi käyttäneensä jotain muuta esitysgrafiikkatasovellusta (Apple iworks, NeoOffice ja Adobe PhotoShop). Kaavio 6: Esitysgrafiikkasovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio esitysgrafiikkaosaamisesta osoittaa, että 25 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 42 % osaavia käyttäjiä, 14 % perustason käyttäjiä, 17 % alkeistason käyttäjiä ja 2 % aloittelevia käyttäjiä. 16

17 Kaavio 7: Vastaajien arvio osaamisestaan (esitysgrafiikka) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tekstin tuottaminen, muokkaus ja asettelu vastaajan eniten käyttämässä taulukkolaskentaohjelmassa sujuu hyvin 67 %:lla (edistyneitä tai osaavia käyttäjiä), kuvien ja multimediatiedostojen lisääminen onnistuu hyvin 55 %:lla, esitysten ulkoasun muokkaaminen 53 %:lla, valmiiden kaaviotyyppien hyödyntäminen 48 %:lla. Aloittelevia usein apua tarvitsevia käyttäjiä on hyvin vähän. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että vajaa puolet (46 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta esitysgrafiikkasovellusten käytössä. 17

18 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 30 % vastaajista (44/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii melko hyvin suuntaa-antavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 9 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (44/500), joten tämän tuloksen perusteella on hankala tehdä muuta kuin suuntaa-antavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista 71 % (29 vastaajaa 41 vastaajasta) oli käyttänyt kaupallista Adobe Photoshop (tai Elements) -ohjelmaa, maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa Google Picasa - ohjelmaa ilmoitti käyttäneensä 34 % (14/41), Microsoft Office - paketin mukana tulevaa Picture Manager -ohjelmaa 27 % (11/41), maksutonta erikseen koneelle netistä asennettavaa GIMP-ohjelmaa samoin 27 %, kaupallista Paint Shop Pro -ohjelmaa 20 % (8/41). Muiden kyselyssä esillä olleiden kuvankäsittelysovelluksien käyttäjiä oli muutamia. Kuvankäsittelyssä sovellusvalikoima on laaja: vastaajat toivat esille käyttämiänsä sovelluksia, joita ei ollut esillä kyselyssä, esim. Paint.net ja Irfanview (vrt. avoimet vastaukset). Kuvankäsittelyssä ilmaisohjelmia ilmoitti käyttäneensä vastaajista 28 % (22 vastausta 78 vastauksesta) ja kaupallisia 72 % (56/78). Kaavio 8: Kuvankäsittelysovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 18 Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio kuvankäsittelyosaamisesta osoittaa, että 34 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 23 % osaavia käyttäjiä, 21 % perustason käyttäjiä, 20 % alkeistason käyttäjiä ja 2 % aloittelevia käyttäjiä.

19 Kaavio 9: Vastaajien arvio osaamisestaan (kuvankäsittely) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tekstin tuottaminen, muokkaus ja asettelu vastaajan eniten käyttämässä taulukkolaskentaohjelmassa sujuu hyvin 67 %:lla (edistyneitä tai osaavia käyttäjiä), kuvien ja multimediatiedostojen lisääminen onnistuu hyvin 55 %:lla, esitysten ulkoasun muokkaaminen 53 %:lla, valmiiden kaaviotyyppien hyödyntäminen 48 %:lla. Aloittelevia usein apua tarvitsevia käyttäjiä on hyvin vähän. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että vajaa puolet (45 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta kuvankäsittelysovellusten käytössä. 19

20 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 60 % vastaajista (87/145) vastasi tähän osioon. Otos on siis merkitsevä ja kertoo melko hyvin koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Otos on 17 % (87/500) kyselyn kohderyhmänä olevasta joukosta, joten siitä voi kohtuullisen hyvin vetää suuntaviivoja myös laajempaan tarkasteluun. Työtehtävissään vastaajista webmail-sähköpostipalvelua käyttäneitä oli 72 % (56 vastaajaa 78 vastaajasta), koneelle asennettua sähköpostiohjelmaa (esim. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird) oli käyttänyt 63 % (49/78), Skype-ohjelmaa 32 % (25/78), Windows Live Messenger -sovellusta 14 % (11/78), Adobe Connect (Pro) - palvelua 13 % (10/78). Muutama vastasi kokeilleensa työtehtävissä Google Hangout -palvelua tai Yahoo! Messenger -palvelua. Kaavio 10: Verkkoviestintäsovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen Yleisellä tasolla tarkasteltuna itsearvio verkkoviestintäosaamisesta osoittaa, että 28 % tähän osioon vastanneista oli edistyneitä käyttäjiä, 40 % osaavia käyttäjiä, 23 perustason käyttäjiä, 7 % alkeistason käyttäjiä ja 2 % aloittelevia käyttäjiä. 20

21 Kaavio 11: Vastaajien arvio osaamisestaan (verkkoviestintä) Tarkempi taitotasotarkastelu osoittaa, että tähän osioon vastanneista 60 % on verkkoviestintäsovellusten perustoimintojen käyttämisessä edistyneitä tai osaavia käyttäjiä, 45 % hallitsee niiden lisätoiminnot hyvin ja 37 %:lla on niiden hallinnointitaidot hyvin hallussa. Kaikissa kolmessa osaamiskategoriassa on muutamia aloittelevia käyttäjiä. Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että yli kolmannes (38 %) vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta verkkoviestintäsovellusten käyttämisessä. 21

22 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 19 % vastaajista (27/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii suuntaaantavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 5 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (27/500), joten tämän tuloksen perusteella ei voine tehdä luotettavia päätelmiä. Työtehtävissään vastaajista oli blogisivustoja käyttänyt 75 % (21 vastaajaa 28 vastaajasta), YouTube-videojakopalvelua 61 % (17/28), wiki-sivustoja 25 % (7/28), Twitter-palvelua 21 % (6/28). Kaikkia muita esillä olleita sovelluksia ilmoitti kutakin käyttäneensä yksi vastaaja (4 %). Kaavio 12: Verkkokirjoittamiseen- ja julkaisemiseen tarkoitettujen sovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen Tässä osiossa osaamiseen liittyvien vastausten jakauma osoittaa, että vastaajat jakautuivat melko tasaisesti eri taitotasoille: edistyneitä käyttäjiä 29 %, osaavia käyttäjiä 26 %, perustason käyttäjiä 30 %, alkeistason käyttäjiä 15 %. Aloittelevia käyttäjiä ei tähän osioon vastanneista ollut kukaan. Toisaalta tarkemman taitokartoituksen vastauksista (osaaminen perustoiminnoisssa, lisätoiminnoissa ja hallinnointitaidoissa) alkeistason tai aloittelevia käyttäjiä oli suhteessa enemmän kuin suurimmassa osassa muita osioita. 22

23 Kaavio 13: Vastaajien arvio osaamisestaan (verkkokirjoittaminen ja - julkaisu) Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että 42 % vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta verkkoviestintätaitoihin liittyen. Tässä kohdassa on hyvä huomioida, että kysymyksen laatijalla on tullut ajatusvirhe: kysymyksen tekstisisältö viittaa enemmän edelliseen osioon (verkkoviestintään) kuin verkkokirjoittamiseen ja -julkaisuun. Toisaalta oletettavasti suurin osa vastaajista on vastannut aiemmista osioista tuttuun tapaan koskien ko. osion aihepiiriä. Käsitteellisesti verkkoviestintä, -kirjoittaminen ja -julkaisu ovat lähellä toisiansa. Vastausten perusteella näiden kahden osion koulutustarpeissa ei ole suurta eroa. 23

24 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON 25 % vastaajista (37/145) vastasi tähän osioon. Otos toimii suuntaaantavana koko kyselyyn vastanneiden osaamistasosta ja tarpeista. Sen sijaan koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 7 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (37/500), joten tähän tulokseen perustuen ei voine tehdä kovin luotettavia päätelmiä. Työtehtävissään Facebook-yhteisösivustoa oli käyttänyt tähän osioon vastanneista henkilöistä lähes kaikki, 97 % (33 vastaajaa 34 vastaajasta), mikä otos edustaa 23 % (33/145) kaikista kyselyyn vastanneista. Google+ -palvelua työtehtävissään oli käyttänyt tähän osioon vastanneista 21 % (7/34), Ning-palvelua 18 % (6/34). Myspace-palvelua ja Twitter-palvelua molempia ilmoitti kokeilleensa 6 % (2/34). Kaavio 14: Yhteisöpalveluiden käyttäminen työtehtäviin liittyen 24 Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että 35% vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta yhteisöpalveluihin liittyen. Tästä voi päätellä, että suurin osa tähän osioon vastanneista jo osaa hyödyntää yhteisöpalveluita, tai ei näe lisäarvoa niiden hyödyntämisessä opetuksessa. Ensin mainittua päätelmää tukee vastanneiden itsearvio osaamisestaan yhteisöpalveluihin liittyen: 73 % vastaajista kokee kuuluvansa edistyneen tai osaavan käyttäjän kategoriaan. Perustason käyttäjiä tähän kategoriaan vastanneista oli

25 16 %, alkeistason käyttäjiä 11 %. Aloittelevia käyttäjiä ei tähän kategoriaan vastanneissa ollut lainkaan. Tähän osioon vastanneista yhteisöpalveluiden perustoiminnot hallitsee hyvin 72 % (edistynyt ja osaava käyttäjä kategoriat), lisätoiminnot 49 %, hallinnointitaidot 51 %. Kaavio 15: Vastaajien arvio osaamisestaan (yhteisöpalvelut) 25

26 Vain 11 % (16/145) vastaajista vastasi tähän osioon, eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää kovin merkittävinä edustamaan koko otosta. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 3 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (16/500), joten tämän tuloksen perusteella ei voine tehdä luotettavia päätelmiä. Tutuimmat työvälineet vastaajille olivat Moodle ja Discendum Optima. Euroopan markkinajohtaja Fronter ei näytä olevan käytössä varsinaissuomalaisissa oppilaitoksissa. Kaavio 16: Oppimisalustojen käyttäminen työtehtäviin liittyen 26

27 Kaavio 17: Vastaajien arvio osaamisestaan (oppimisalustat) Vastaajien arvio koulutustarpeesta osoittaa, että 38 % vastaajista kaipaisi täydennyskoulutusta oppimisalustoihin liittyen. 27

28 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Tähän osioon vastasi vain neljä henkilöä (3 % vastaajista), eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää merkittävinä edustamaan koko otosta saati sitten koko opistoverkoston opettajakuntaa. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Voidaan olettaa, että tähän osioon eivät ole vastanneet sellaiset henkilöt, joilla ei ole kokemusta virtuaalimaailmoista, tai heillä ei ole intressejä käyttää virtuaalimaailmoja opetuksen tukena. Kaavio 18: Virtuaalimaailmojen käyttäminen työtehtäviin liittyen 28

29 Tähän osioon vastasi vain neljä henkilöä (3 % vastaajista), eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää merkittävinä edustamaan koko otosta saati sitten koko opistoverkoston opettajakuntaa. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Voidaan olettaa, että tähän osioon eivät ole vastanneet sellaiset henkilöt, joilla ei ole kokemusta miellekarttasovelluksista, tai heillä ei ole intressejä käyttää miellekarttasovelluksia opetuksen tukena. Eräs vastaaja ilmoitti miellekarttasovelluksiin liittyen piirtäneensä taululle. Koska kyse oli TVT-taitokartoituksesta, mahdollisesti tässä tapauksessa kyseessä on voinut olla interaktiivinen älytaulu. Kaavio 19: Miellekarttasovellusten käyttäminen työtehtäviin liittyen 29

30 Tähän osioon vastasi vain viisi henkilöä (3 % vastaajista), eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää merkittävinä edustamaan koko otosta saati sitten koko opistoverkoston opettajakuntaa. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Voidaan olettaa, että tähän osioon eivät ole vastanneet sellaiset henkilöt, joilla ei ole kokemusta online-kyselyiden tuottamisesta, tai heillä ei ole intressejä käyttää online-kyselyitä opetuksen tukena. Google Documents/Drive -palvelun lomaketyökalu näyttäisi olevan tutuin (4 vastausta 8 vastauksesta). Kaavio 20: Online-kyselypalvelun käyttäminen työtehtäviin liittyen 30

31 SIIRRY SISÄLLYSLUETTELOON Vain 10 % (15/145) vastaajista vastasi tähän osioon, eikä tämän osion vastauksia voi siten pitää kovin merkittävinä edustamaan koko otosta. Siten tarkempaa analyysiä tämän osion osalta ei ole mielekästä tehdä. Koko kohderyhmää ajatellen vastausten määrä tässä osiossa edustaa vain 3 % koko opistoverkoston opettajakunnasta (15/500), joten tämän tuloksen perusteella ei voine tehdä luotettavia päätelmiä. Kaavio 21: Pilvipalvelun käyttäminen työtehtäviin liittyen Vastaajista 93 % oli edistyneitä tai osaavia käyttäjiä. Tähän osioon ovat vastanneet henkilöt, joilla on aiempia kokemuksia pilvipalveluiden käyttämisessä työssään tai intressejä käyttää niitä opetuksen tukena. 31

Ilo oppia! -opistoverkostossa

Ilo oppia! -opistoverkostossa Ilo oppia! -opistoverkostossa [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto asiakirjan sisällöstä. Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski- Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksissa Johanna Kattilakoski Toisen asteen koordinaattori helmikuu 2012

Lisätiedot

Varsinais-Suomen aikuiskoulutusmittarit. Pirkko Kuhmonen 19.10.2011

Varsinais-Suomen aikuiskoulutusmittarit. Pirkko Kuhmonen 19.10.2011 Varsinais-Suomen aikuiskoulutusmittarit Pirkko Kuhmonen 19.10.2011 1 Mittarit virtauma (kuinka monta opiskelijaa on osallistunut vuoden aikana koulutukseen) sukupuoli: miesten ja naisten osuus virtaumasta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI MUUN HENKILÖKUNNAN TULOKSISTA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI MUUN HENKILÖKUNNAN TULOKSISTA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI MUUN HENKILÖKUNNAN TULOKSISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Pasi Juvonen TIIVISTELMÄ Tässä raportissa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka Tuokio 6 19.12.2014 Tuukka Kivioja tupejuki@student.jyu.fi Samuel Rahikainen samarahi@student.jyu.fi Sisältö 1. Esittelyt, tuokioiden esittely, Optima, peda.net, tietokoneen

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010 Pasi Juvonen TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010 Raportti muun henkilökunnan tuloksista Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University

Lisätiedot

Koulutuksen arviointijärjestelmä

Koulutuksen arviointijärjestelmä Mikä muuttui 16.9.2013? Koulutuksen arviointijärjestelmä INKAn perusnäkymät ja toiminnot Pääkäyttäjän ohje Ammatillinen koulutus SISÄLLYS I Kirjautuminen... 3 II Kyselyt näkymä... 4 III Uusi kysely / muokkaus-näkymä...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Yksityissijoittajatutkimus

Yksityissijoittajatutkimus Yksityissijoittajatutkimus Helsingin kauppakorkeakoulu Veraventure Oy Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteutti Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka kohteena olivat

Lisätiedot

TURUN OPETUSTOIMEN 9-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010

TURUN OPETUSTOIMEN 9-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 TURUN OPETUSTOIMEN 9-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 Verkkokyselyn yhteenveto Yleistä Keväällä 2010 toteutettiin verkkokysely, jonka avulla selvitettiin Turun opetustoimen yhdeksäsluokkalaisten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI OPETUSHENKILÖKUNNAN TULOKSISTA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI OPETUSHENKILÖKUNNAN TULOKSISTA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN INRFASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2009 RAPORTTI OPETUSHENKILÖKUNNAN TULOKSISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Pasi Juvonen TIIVISTELMÄ Tässä raportissa

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE)

METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) 1 Pepe Vilpas pertti.vilpas@metropolia.fi METROPOLIAN PILVIPALVELUT OPETUKSESSA Google Apps for Education (GAFE) Google Apps for Education (GAFE) on Google-yhtiön sovelluspaketti, joka on suunnattu erityisesti

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS

Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS Opintojaksopalautejärjestelmä Opettajan OPAS tammikuu 2011 SISÄLLYS 1 OPINTOJAKSOPALAUTEJÄRJESTELMÄ 1 2 OPINTOJAKSOPALAUTTEEN OPETTAJAN TOIMINNOT 1 2.1 Kirjautuminen järjestelmään 1 2.2 Kyselyn rakenne

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä 2007-2009 Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) Tuomo Glumoff Helmut Pospiech Jari Heikkinen Anne Mäkelä

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) Tuomo Glumoff Helmut Pospiech Jari Heikkinen Anne Mäkelä 740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 6.2.-24.2.2017 Tuomo Glumoff Helmut Pospiech Jari Heikkinen Anne Mäkelä Valmiustaitoja biokemisteille - Sisältö Yleisiä tietojenkäsittelytaitoja; työselostusten,

Lisätiedot

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk.

Koulutusesite. TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015. Virtuaalikoulu www.sogsakk. Esitteen ulkoasu: Tero Riskilä Koulutusesite TVT:n opetuskäytön ja saamen kielten tilauskoulutukset lukuvuonna 2014-2015 Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu KOULUTUSPALVELUMME Saamelaisalueen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010 Pasi Juvonen TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN (TVT) INFRASTRUKTUURI JA OSAAMINEN SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA VUONNA 2010 Raportti opetushenkilökunnan tuloksista Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Iän vaikutus itsetuntoon

Iän vaikutus itsetuntoon 1 Iän vaikutus itsetuntoon Alppilan lukion psykologian tutkimuskurssi, psykologian ja matematiikan ilmiökurssi Hilla Sarlin Noora Varonen Oona Montonen 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuskysymyksen asettelu

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen KTKO104 Demo 3 Marika Peltonen 0504432380 marika.p.peltonen@jyu.fi Harjoitusryhmät Vko 41 Esitysgrafiikka, Powerpoint, Prezi ja pientä kuvankäsittelyä Vko 43 Tekstinkäsittely Vko 44 Tekstinkäsittely jatkuu

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN HENKI- LÖSTÖN TIETOTEKNINEN OSAAMINEN SEITSEMÄSSÄ KAAKKOISSUOMALAISESSA KUNNASSA

SOSIAALITOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN HENKI- LÖSTÖN TIETOTEKNINEN OSAAMINEN SEITSEMÄSSÄ KAAKKOISSUOMALAISESSA KUNNASSA SOSIAALITOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN HENKI- LÖSTÖN TIETOTEKNINEN OSAAMINEN SEITSEMÄSSÄ KAAKKOISSUOMALAISESSA KUNNASSA Johanna Kallio & Tuula Kontio 2006 TIIVISTELMÄ: Sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010

TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 TURUN OPETUSTOIMEN 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 Verkkokyselyn yhteenveto Yleistä Keväällä 2010 toteutettiin verkkokysely, jonka avulla selvitettiin Turun opetustoimen kuudesluokkalaisten

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

TURUN OPETUSTOIMEN 9 LK OPPILAIDEN TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2011

TURUN OPETUSTOIMEN 9 LK OPPILAIDEN TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2011 TURUN OPETUSTOIMEN 9 LK OPPILAIDEN TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2011 Verkkokyselyn yhteenveto Yleistä Keväällä 2011 toteutettiin verkkokysely, jonka avulla selvitettiin Turun kasvatus ja opetustoimen

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op)

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 8.-26.2.2016 Tuomo Glumoff Helmut Pospiech Johanna Veijola Jari Heikkinen Valmiustaitoja biokemisteille - Sisältö Yleisiä tietojenkäsittelytaitoja; työselostusten,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Openoffice Impress-pikakurssi

Openoffice Impress-pikakurssi Openoffice Impress-pikakurssi Openofficen saat kotikoneellesi ilmaiseksi osoitteesta www.openoffice.org Writer on MS Wordin vastine, eli tekstinkäsittelyohjelma Calc on MS Exelin vastine, eli taulukkolaskenta-

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista

Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista Aihepiiri Tilastollisiin tunnuslukuihin tutustuminen Luokka-aste Kesto Tarvittavat materiaalit / välineet Lyhyt kuvaus tehtävästä Yläaste 9. luokka 30 min

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

LUENTO 8 TAULUKKOLASKENTA II

LUENTO 8 TAULUKKOLASKENTA II LUENTO 8 TAULUKKOLASKENTA II TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT KEVÄT 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 31.10.2017 LUENTO 8 31.10.2017 Tällä luennolla jatkoa Teemaan 4: Taulukkolaskenta 1. Taustaa yksilöharjoitukseen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

SMOTO MP2016-tutkimus

SMOTO MP2016-tutkimus SMOTO MP2016-tutkimus Suomalaisen motoristin profiili Moottoripyöräily Suomessa MP-ajoneuvoveron vaikutus moottoripyöräilyyn SMOTO, Jari Kielinen Suomalaisen motoristin profiili SMOTO MP2016-tutkimus 2

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot