VELKOJA-ASEMASTA OSAKEYHTIÖN JAKAUTUESSA KOKONAAN TAI OSITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VELKOJA-ASEMASTA OSAKEYHTIÖN JAKAUTUESSA KOKONAAN TAI OSITTAIN"

Transkriptio

1 Raimo Immonen OTT, kauppaoikeuden professori, Turun kauppakorkeakoulu VELKOJA-ASEMASTA OSAKEYHTIÖN JAKAUTUESSA KOKONAAN TAI OSITTAIN Artikkeli Marraskuu 2007 Julkaistu Edilexissä Julkaistu aiemmin teoksessa Sopimus, vastuu, velvoite Juhlajulkaisu Ari Saarnilehto / toimittaja Ari Saarnilehto Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2007

2 Raimo Immonen Velkoja-asemasta osakeyhtiön jakautuessa kokonaan tai osittain 1. Taustaa Jakautuminen on eräs tapa toteuttaa yritysjärjestelyjä. Osakeyhtiön jakautuessa sen varat ja velat jaetaan joko kokonaan tai osaksi uusille yhtiöille. Jakautuminen on omistajien strateginen ratkaisu ja se tehdään rakennemuutoksena horisontaalisessa tasossa eli vanhojen omistajien omistuksessa. 1 Osakeyhtiölaissa ( /624, OYL) jakautuminen on erillisesti säännelty 17 luvussa. Täydellinen jakautuminen (kokonaisjakautuminen) johtaa siihen, että jakautuva yhtiö purkautuu ja lakkaa olemasta. Osittainen jakautuminen (osittaisjakautuminen) säilyttää jakautuvan yhtiön ja vain osa sen varoista ja veloista siirretään uudelle saajalle. Jakautumiseen liittyy merkittäviä velkojien intressejä vaarantavia seikkoja. Sen vuoksi jakautumisessa sovelletaan erityistä ennakollista velkojainsuojajärjestelmää, joka on rakenteeltaan samanlainen kuin osakepääomaa alennettaessa (OYL 14 luku), sulautumisessa (OYL 16 luku) ja osakeyhtiömuotoa muutettaessa (OYL 19 luku). 2 Velkojainsuojaa täydentää sääntely vastaanottavien yhtiöiden yhteisvastuusta jakautuvan yhtiön velvoitteista. 1 2 Ks. yritysjärjestelyistä yhtiön strategioiden kannalta Raimo Immonen: Yritysjärjestelyt, Helsinki 2006, s. 28 ss. Velkojainsuojajärjestelmää sovelletaan myös tietynlaiseen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen (OYL 14:7 ).

3 144 Velkoja-asemasta osakeyhtiön jakautuessa kokonaan tai osittain 2. Velkojan riski Velkojalla on riskinsä vuoksi intressiä päästä vaikuttamaan jakautumisen toteuttamiseen. Velkojan riski liittyy lähtökohtaisesti siihen, että velallisen varoja ja velkoja jaetaan eri yhtiöihin ja kaikki yhtiöt kuitenkin ovat toisistaan ja omistajistaan erillisiä vastuusubjekteja (OYL 1:2.2 ). Kun jakautuvan yhtiön velat jaetaan osallisyhtiöiden yhtiöiden kesken, tapahtuu lakiin perustuva velkojan vaihdos eli seuraanto. Velkojan erityinen suojantarve syntyy menettelyssä siitä, että velan katteena ollut varallisuus on kuitenkin hajautunut osiin. Yleisellä tasolla voidaan tehdä huomio, että jakautuminen jokseenkin aina heikentää velkojan asemaa tämän vastuukatteen rapautumisen vuoksi. Tilanne on toisenlainen esimerkiksi sulautumisessa, jossa osallisyhtiöiden varallisuuksia yhdistetään. Jakautuminen voidaan tehdä niin, että vastaanottavat yhtiöt perustetaan jakautumisen yhteydessä. 3 Vastaanottava yhtiö voi myös olla jo toimiva yhtiö eli rekisteriin merkitty yhtiö, jolla on ennestään omia varoja ja velkoja. Samaan jakautumismenettelyyn voi osallistua sekä sellaisia yhtiöitä, jotka perustetaan jakautumisen yhteydessä että jo toimivia yhtiöitä. Osittaisessa jakautumisessa jakautuvan yhtiön varoja ja velkoja voidaan esimerkiksi siirtää yhdelle perustettavalle yhtiölle ja yhdelle toimivalle yhtiölle. Jakautumisen jälkeen varoja ja velkoja on silloin kolmessa yhtiössä. Velkojan oikeudellinen ja taloudellinen asema suhteessa riskiin on erilainen riippuen siitä, miten jakautuminen toteutetaan ja myös siitä, mihin velkojan saatava perustuu. Jälkimmäisessä suhteessa voidaan erottaa sopimusvelkojat ja muut velkojat. Sopimusvelkojia ovat yleensä rahalainaa yhtiölle antaneet vakuusvelkojat, sekä erilaiset yhteistyökumppanit, kuten tavarantoimittajat ja muut yhtiön kanssa liikesuhteessa olevat velkojat, joilla ei ole erikseen sovittua vakuusoikeutta. Muita velkojia ovat tahot, jotka eivät ole sopimussuhteessa yhtiöön. Tällainen velkoja-asema voi perustua esimerkiksi oikeuteen saada korvausta yhtiöltä sen toiminnasta syntyneestä vahingosta. Yleisesti voidaan katsoa, että suojaa vähiten kaipaa vakuusvelkoja. Tällaisella velkojalla on ollut mahdollisuus arvioida asemaansa ja hän on voinut vaatia turvakseen vakuuden. Vakuuden antama suoja voi kuitenkin olla jakautumistilanteessa riittämätön, jolloin vakuusvelkojankin etu voi järjestelyn vuoksi vaaran- 3 Ks. eri vaihtoehdoista OYL 17:2 ja HE 109/2005, s Ks. myös Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho: Osakeyhtiölaki II, Helsinki 2006, s. 313 ss.

4 Raimo Immonen 145 tua. 4 Ennakollinen varautuminen on kuitenkin mahdollista yleisesti katsoen kaikille sopimusvelkojille. Tavaroiden ja palvelujen kaupassa ei kuitenkaan ole tavallista vaatia vakuutta, toisin kuin rahaluotonannossa. Rahaluotonannossa erilaisiin velallisyhtiössä tehtäviin rakennemuutoksiin pyritään tavallisesti varautumaan erityisillä kovenanteilla, joilla velkojalle sovitaan erityinen reagointioikeus (esimerkiksi omistuksen muutoksia rajoitetaan Change of Ownership tai yrityskokonaisuuden säilyminen taataan Maintenance of Corporate Existence tai yritysjärjestelyjä rajoitetaan Anti Merger Clause). Tavaraluotonannossa, samoin kuin palveluja velaksi myytäessä, velkojat varsin harvoin sopivat tämänkaltaisista suojalausekkeista, joten tällä velkojaryhmällä on intressiä saada suojaa yritysjärjestelyissä. Vahingonkorvausvelkojalla ei tavallisesti ole etukäteistä mahdollisuutta suojata riskiään. 3. Velkojansuojan systematiikka ja ulottuvuus 3.1. Rakenne Velkojaa suojataan jakautumisessa kahdella tasolla: 1) velkoja saa oikeuden vastustaa jakautumista ja sen kautta varmistaa saatavansa maksaminen tai suojakseen turvaava vakuus, ja 2) velkoja voi tietyin ehdoin vaatia suoritusta jakautumisen jälkeen kaikilta osallisyhtiöiltä Velkojan oikeus vastustaa jakautumista ja menettely Osakeyhtiölain velkojainsuojajärjestelmä perustuu ennakolliseen suojaan: velkojalle varataan oikeus vastustaa suunniteltua menettelyä ja estää jakautumisen toimeenpaneminen. Suoja kytketään jakautumisen prosessiin seuraavasti (OYL 17:6 ): 4 Jakautuminen voi vaikuttaa vakuuksiin ja tehdä panttauksen tai takauksen sitomattomaksi. Ks. yleisesti Immonen 2006, s. 349 ss. ja erityisesti TakausL 10 ja 41.

5 146 Velkoja-asemasta osakeyhtiön jakautuessa kokonaan tai osittain 1) Yhtiö hakee rekisteriviranomaiselta kuulutuksen. 2) Rekisteriviranomaisen on hakemuksen saatuaan annettava yhtiön velkojille kuulutus, jossa mainitaan velkojan oikeudesta vastustaa jakautumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä. 3) Rekisteriviranomaisen on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää ja rekisteröitävä kuulutus viran puolesta. 4) Yhtiön on viimeistään kuukausi ennen määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjallinen ilmoitus tunnetuille velkojilleen. Yhtiön hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus ilmoitusten lähettämisestä on toimitettava rekisteriviranomaiselle viimeistään määräpäivänä. 5) Rekisteriviranomaisen on ilmoitettava sille ilmoitetuista vastustuksista yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen. 6) Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä menettely, jos velkoja ei ole vastustanut jakautumista taikka jos velkoja on tuomioistuimen tuomion mukaan saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan. 7) Jos velkoja on vastustanut jakautumista, jakautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä. 8) Rekisteriviranomaisen on kuitenkin lykättävä asian käsittelyä, jos yhtiö osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan, taikka jos yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä. Jakautuvan yhtiön velkojilla on aina oikeus vastustaa jakautumista sekä kokonais- että osittaisessa jakautumisessa. Vastaanottavan yhtiön velkojilla tämä oikeus on vain, jos osallisyhtiöiden nimeämä tilintarkastaja jakautumissuunnitelmasta antamassaan lausunnossa (OYL 17:4 ) katsoo, että jakautuminen on omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun. 5 Asian luontees- 5 Sääntelymalleja on erilaisia. Ruotsin osakeyhtiölain, aktiebolagslagen (2005:555) 24 kap. 24 :n mukaan sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön velkojille pääsääntöisesti annetaan kuulutus, joka sisältää vastustamisoikeuden. Kuulutusta ei kuitenkaan anneta vastaanottavan yhtiön velkojille, jos tilintarkastajat sulautumissuunnitelmasta antamassaan lausunnossa katsovat, ettei velkojille aiheudu sulautumisesta vaaraa (..har uttalat att de inte har funnit att fusionen medför någon fara för dessa borgenärer,... ). Tanskan osakeyhtiölain, lov om aktieselskaber, A/S loven ( /370 muutoksin) 136 ja 134 c g:n mukaan sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön velkojille annetaan oikeus vastustaa sulautumista, jos sulautumissuunnitelmasta annetussa asiantuntijan (vurderingsmaend) lausunnossa todetaan, että sulautuminen huonontaa velkojan mahdollisuutta suoritukseen (kreditorernes mulighed for fyldestgoerelse forringes ved fusionen).

6 Raimo Immonen 147 ta johtuu, että jakautumisen yhteydessä perustettavalla vastaanottavalla yhtiöllä ei vielä voi olla omia velkojia. Osakeyhtiölain velkojainsuojajärjestelmän taustalla on Euroopan yhteisöjen 6. Neuvoston direktiivi 82/891/ETY, (nk. jakautumisdirektiivi). Suojan raamit on määrätty direktiivin 12 artiklassa. Sen mukaan jäsenvaltioiden lainsäädännössä on järjestettävä riittävä suoja jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden niille velkojille, joiden saatavat ovat syntyneet ennen jakautumissuunnitelman julkaisemista, mutta eivät ole erääntyneet ennen sitä. Tämän toteuttamiseksi jäsenvaltioiden on lainsäädännössään säädettävä ainakin, että tällaisilla velkojilla on oikeus saada riittävä vakuus, jos tällainen suoja on jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden rahoitusaseman vuoksi tarpeen eikä heillä vielä ole tällaista vakuutta. OYL 17 luvussa omaksuttu sääntely on sopeutettu direktiivin velvoitteeseen, ja siinä on valittu malliksi ennakollinen suoja yhdistettynä toissijaiseen yhteisvastuuseen Ketä pidetään velkojana? Velkojan rajaaminen on keskeinen asia menettelyn kannalta, mutta se on myös vahvasti tulkinnanvarainen kysymys. 6 Asiaan liittyy ongelma sekä aineellisesta (laajuus) että ajallisesta ( jaksotus ) rajaamisesta. Vastustamiseen oikeutetuilla velkojilla tarkoitetaan OYL 17:6 :n mukaan sellaisia jakautuvan yhtiön velkojia, joiden saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröimistä Norjan osakeyhtiölain, Aksjeloven, 13:14-15 ja 14:7:n mukaan sulautuvan yhtiön ja vastaanottavan yhtiön velkojilla on tietyin, saatavan selvyyttä ja erääntyneisyyttä koskevin edellytyksin oikeus vastustaa ja vaatia joko suoritus tai vakuus: Gjør en kreditor med uomtvistet og forfalt fordring innsigelse før fristen er utløpt, kan fusjonen ikke gjennomføres før fordringen er betalt En kreditor med omtvistet eller ikke forfalt fordring kan kreve at betryggende sikkerhet blir stilt, dersom fordringen ikke fra før er betryggende sikret. Skifteretten avgjør tvist om det foreligger en fordring og om sikkerheten er betryggende Skifteretten kan forkaste krav om sikkerhet etter annet ledd når det er klart at det ikke foreligger noen fordring eller at fusjonen ikke vil forringe kreditors mulighet til å få dekket fordringen. Ks. OYL1978:n aikaisesta tilanteesta Matti J. Sillanpää: The Status of a Recipient of a Guarantee on the Division of a Limited Liability Company, teoksessa: Mette Neville Karsten Engsig-Soerensen (eds.), The Regulation of Companies, Jos osallisyhtiö on yrityssaneerausmenettelyssä, tämä menettely korvaa (OYL 17:8 ) kuulutuksen, eikä velkojalla ole oikeutta vastustaa jakautumista osakeyhtiölain mukaan, jos kaikki jakautumiseen osallistuvat yhtiöt kuuluvat samaan konserniin ja niitä koskeva saneerausohjelma vahvistetaan samanaikaisesti.

7 148 Velkoja-asemasta osakeyhtiön jakautuessa kokonaan tai osittain Kaikkia jakautuvan yhtiön velkojia ei siten pidetä kuulutusmenettelyssä velkojana, vaan velkojastatus ratkaistaan ensin ajallisen kriteerin mukaan. Velkojastatuksen syntyajankohtaa on perusteltu sillä, että suunnitelman rekisteröimisen jälkeen yhtiön sopimuskumppanien oletetaan tietävän menettelystä, jolloin ne voivat varautua asiaan ja lisäksi suunnitelman julkistamisen jälkeen syntyneiden saatavien omistajilla ei ole muutostilanteessa vastaavaa oikeussuojan tarvetta kuin aiemmilla velkojilla, joiden osalta menettely merkitsee olennaista muutosta velkasuhteeseen. 8 Määrittely on samanlainen kuin sulautumisessa (OYL 16:6 ) ja myös sääntelyn perustelut ovat yhtenevät. Vastustamisoikeuden rajaa siis se, onko velan peruste syntynyt ennen menettelyn alkamista. Merkitystä ei sitä vastoin ole sillä, onko velka erääntynyt vai ei. 9 Velkoina pidetään myös velkoja, joiden peruste tai määrä on ehdollinen tai riitainen taikka muusta syystä epäselvä. Aineellisessa suhteessa rajaaminen on hankalampaa. Osakeyhtiölaissa ei nimenomaisesti määritellä velkojan tai velan käsitettä. Lain perusteluissa todetaan yleisesti, että velkojan käsitettä on tarkoitettu tulkittavaksi samalla tavalla kuin julkisesta haasteesta annetussa laissa. 10 OYL 17 luvussa käytetään termejä velkoja, saatava, velan maksu. Säännöksissä ei esimerkiksi käytetä termejä velvoite tai suoritus. Omaksuttu terminologia viittaisi siihen, että vastustamisoikeus olisi vain sellaisella velkojalla, jolla on yhtiöltä rahavelka. Esitöissä ei kuitenkaan ole perusteltu käsitteiden valintaa. Luontevaa on lähteä siitä, että velkojan käsite on samanlainen kuin siviilioikeudessa yleensä. Täsmällisempi rajaaminen edellyttää kannanottoa siihen, rajautuuko velka vain varsinaisiin rahavelkoihin vai luetaanko velan piiriin myös muut suoritusvelvoitteet, jotka muunnetaan vaadittaviksi ja maksettaviksi rahassa. 11 Yleisessä kielenkäytössä velalla tavallisesti tarkoitetaan rahavelkaa. Osakeyhtiölain systematiikan kannalta voidaan pitää selvänä, että suorituksen tulee olla vaadittavissa rahassa, mutta tulkinnanvaraista siis on se, rajoittuuko vastustamisoikeus vain mainittuihin varsinaisiin rahavelkoihin. Jakautumisessa velallinen vaihtuu velvoiteoikeuden normaaliperiaatteista poiketen ilman velkojan suostumusta. Velkoja ei siis voi kieltää jakautumista, Ks. HE 109/2005 s. 133 ja 154. Vrt. jakautumisdirektiivin 12 artikla, jossa merkitystä annetaan velan erääntymiselle. Ks. HE 109/2005 s Ks. Airaksinen ym 2006 s 67, jossa velkojarajausta tehdään sen mukaan, onko saatava valvottavissa konkurssissa. Ks. myös Jukka Mähönen Seppo Villa: Osakeyhtiö II, 2006, s. 358 s., jotka päätyvät puoltamaan velkojina vain varsinaisia rahavelkojia.

8 Raimo Immonen 149 mutta se voi vastustaa sitä halutessaan: jos velkoja ei vastusta jakautumista, hänen katsotaan suostuneen siihen. Taustalla sääntelyssä on velkojan oikeussuojan varmistaminen antamalla velkojalle oikeus valita kahden vaihtoehdon välillä: vastustaminen tai tyytyminen suorituksen saamiseen jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen ensisijaisesti seuraantoon perustuen ja toissijaisesti osallisyhtiöiden rajoitetun yhteisvastuun perusteella. Tällaisesta oikeussuojanäkökulmasta katsottuna velkojiksi tulisi katsoa kaikki ne tahot, joilla on jakautuvalta yhtiöltä saatava ja siten intressiä vastustaa velallisen vaihtumista, kun he katsovat riskinsä lisääntyvän. Asiassa voidaan erottaa erilaisia saatavia. Perustilanteena voidaan pitää rahavelan antamista, jonka perusteella velkojalla on saamisoikeus yhtiöltä. Myös tavaroiden tai palvelujen myyminen velaksi synnyttää saamisoikeuden (tilisaaminen, siirtovelka), ja suoritus a) vaaditaan ja b) tehdään rahassa. Edelleen saamisoikeus voi perustua vuokraukseen, kuten toimitilan vuokraan tai tuotantokoneen leasingsopimukseen tai se voi perustua verojen maksuunpanopäätökseen. Kaikissa näissä tilanteissa yhtiöllä on velallisena maksuvelvollisuus ja suoritus tehdään rahana. Saamisoikeuden voidaan sanoa olevan välitön. Verot voidaan jakaa yhtäältä oma-aloitteisesti laskettaviin veroihin, joita ovat esimerkiksi työnantajan suorittamat ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut sekä arvonlisävero, ja toisaalta veroviranomaisen maksuunpanopäätöstä edellyttäviin veroihin, joita ovat esimerkiksi ennakkovero, lopullinen tulovero tai kiinteistövero. Veroveloista velkoja olisivat ennen suunnitelman rekisteröintiä edeltävältä ja sitä aikaisemmilta kuukausilta toimitettavat ja suoritettavat ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut, samoilta kuukausilta laskettavat arvonlisäveron kuukausitilitykset, säännönmukainen tulovero, jonka verotusperuste on syntynyt ennen rekisteröintiä sekä ne ennakkoverojen erät, jotka ovat erääntyneet ennen kyseistä päivää. Verovelka määräytyy asianomaisen verolain mukaan. Saamisoikeus voi perustua myös sopimusrikkomukseen. Jakautuva yhtiö esimerkiksi joutuu toimituksessaan viivästykseen tai se täyttää sopimusvelvoitteen virheellisesti. Myös jakautuminen itsessään voi olla sellainen sopimusrikkomus, joka voi oikeuttaa sopimuskumppanin purkamaan sopimuksen ja vaatimaan vahingonkorvausta. Seuraamus voi perustua myös sopimussakkoehtoon. Suoritus vaaditaan ja tehdään näissä tilanteissa rahana. Jos mittapuuna pidetään siviilioikeudellista velkakäsitettä, myös tällainen korvausperuste synnyttää velan. Sopimuskumppanilla olisi siten velkojan asema. Saamisoikeus voi olla myös välillinen. Tällainen saamisoikeus perustuu toissijaisuuteen. Esimerkiksi takaussitoumuksessa takaaja ottaa vastuun toisen velan (päävelka) maksamisesta ja hän saa sen maksettuaan päävelalliseen kohdistuvan saamisoikeuden (takautumis- eli regressisaaminen). Päävelallisella on takaajaa koh-

9 150 Velkoja-asemasta osakeyhtiön jakautuessa kokonaan tai osittain taan maksuvelvollisuus ja maksusuoritus tehdään rahana. Takaajalla on myös selvä oikeussuojan tarve. Takaajaa olisikin näistä syistä pidettävä velkojana. Velkoja-statukseen ei vaikuta se, onko velkojalla saamisestaan vakuus vai ei. Tämä seikka vaikuttaa kuitenkin vastustamisoikeuteen sen kautta, että turvaavan vakuuden jo saaneella velkojalla ei ole oikeutta vaatia vastustamisen yhteydessä lisää vakuutta: vakuuden tarkoituksena on turvata se, että velkoja saa maksun saatavastaan. Osakeyhtiölaissa ei ole tästä nimenomaista määräystä, kuten muun muassa Norjan 12 laissa, mutta näin asiaa tulee tulkita sääntelyn tarkoituksen perusteella. Edellä viitattiin osakeyhtiölain hallituksen esityksen (HE 109/2005 vp) perusteluissa olevaan mainintaan, jonka mukaan velkojan käsitettä tulisi arvioida samoin kuin julkisessa haasteessa. Viittauksen sisältö ei avaudu kovin hyvin. Muun muassa osakeyhtiön selvitysmenettelyyn liittyy julkinen haaste (OYL 20:14 ). Julkisen haasteen tehtävänä on turvata kaikkien velkojen huomioon ottaminen laskettaessa yhtiön omaisuuden säästöä, joka lopputilityksen mukaisesti jaetaan osakkeenomistajille jako-osana. Tämä esitöiden perustelu myös puoltaisi laajaa tulkintaa: kaikki velat tulisi ottaa huomioon. Julkiseen haasteeseen liittyy prekluusio: tuntemattomaksi jäänyt velka lakkaa julkisessa haasteessa mainitun määräpäivän päätyttyä. Velkaa pidetään tunnettuna, jos velka on mainittu hakemuksessa tai velkojan tekemässä ilmoituksessa taikka jos velkoja osoittaa, että velallinen tai velallisen lakimääräinen edustaja tai joka on määrätty selvittämään tai hoitamaan velallisen omaisuutta, on tiennyt velasta ennen määräajan umpeutumista. Julkista haastetta koskevassa laissa ei määritellä velkojaa tai velkaa. Lain esitöissä 13 todetaan, että julkisen haasteen tarkoituksena on saada selville muutoin tuntemattomat velat sekä sellaiset tunnettuihin velkasuhteisiin liittyvät seikat, jotka eivät ole hakijan tiedossa. Hakijan tulee ottaa velkoja koskevaan luetteloon kaikki velat. Vaikkei säännöksessä sitä erikseen mainita, myös erääntymättömät, ehdolliset tai riitaiset velkasuhteet on mainittava. Luetteloon merkitseminen ei merkitse sitä, että hakija myöntäisi velan perusteen tai sen määrän. Julkisen haasteen yhteydessä ei ratkaista saatavia koskevia riitoja eikä vahvisteta kysymystä saamisoikeuksien olemassaolosta taikka määrätä velkoja maksettaviksi Ks. Norjan laista alaviite 4. Ks. HE 187/2002 vp. Julkista haastetta koskevaa lakia muutettiin säädettäessä vanhentumislakia (Laki velan vanhenemisesta, 728/2003). Tuossakaan laissa ei määritellä velkojaa, mutta rajataan velvoite (ks. HE 187/ s), joihin luetaan varsinaiset rahavelat, mutta myös rahassa suoritettavat tavaravelat sekä vahingonkorvausvelat.

10 Raimo Immonen 151 Pääomalainavelkojalla on myös oikeus vastustaa jakautumista, ellei pääomalainaa koskevassa sopimuksessa ole muuta sovittu. Jos pääomalainavelkoja vastustaa jakautumista ja tämän torjumiseksi annettaisiin vakuus, tätä vakuutta ei saa antaa velallisyhtiöstä eikä sen tytäryhteisöstä (OYL 12:1.1:n 3 k). Yrityskiinnitysvelkoja on erikseen suojattu. OYL 17:15.4 :n mukaan jakautumisen rekisteröinti edellyttää yrityskiinnitysten etuoikeuksien järjestämistä yhtiöiden ja kiinnitysvelkojien keskinäisellä sopimuksella. 14 Vastustamisoikeus on, kuten todettiin, OYL 17:6 :n mukaan kuitenkin vain niillä velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröimistä. Tämä ajallinen rajaus näyttäisi poistavan vastustamiseen oikeutettujen velkojien piiristä takaajan. Takaajan suojantarve syntyy siitä, että hän ei päävelan suoritettuaan voisi saada perityksi takautumissaatavaansa. Jos päävelkaa ei kuitenkaan ole vielä maksettu ennen suunnitelman rekisteröimistä, ei takaajalle ole syntynyt takautumissaatavaa. Näin ollen, vaikka takaajaa tulisikin pitää velkojana, ei takaajalla olisi oikeutta vastustamiseen. Velkojalla voi olla oikeus saada vahingonkorvausta sopimuksen ulkopuolisella perusteella, esimerkiksi, kun yhtiön harjoittamasta toiminnasta on aiheutunut ympäristövahinkoa. Vahingonkorvaukseen perustuvan saatavan syntymisen ajankohdaksi voidaan esittää kaksi vaihtoehtoa: a) ajankohtana olisi päivä, jolloin vahinko on aiheutunut tai b) ajankohtana olisi päivä, jona vahingonkärsijä sai tiedon vahingon ilmenemisestä ja korvausvelvollisesta. Vertailua voidaan hakea insolvenssitilanteista. Yksityishenkilön velkajärjestelyssä (VelkajärjL 1:3 :n 3 k), yrityssaneerauksessa (YrSanL 3.1. :n 5 k) ja konkurssissa (KonkurssiL 1:5 ) korvaussaatava projisoidaan a) vaihtoehdon mukaiseen ajankohtaan. Yrityssaneerauksessa ennen lainmuutosta /247 rajaus tehtiin poikkeuksellisesti b) vaihtoehdon mukaan, mikä koettiin ongelmalliseksi erityisesti sen vuoksi, että velkoja saattoi omalla toiminnallaan vaikuttaa velan statukseen. 15 Jakautumisen näkökulmasta edellä a) kohdan mukainen vaihtoehto on perusteltu ja se vastaisi yleistä periaatetta korvaussaatavan syntymisestä. Vaikka vahinkoa kärsinyt ei jakautumissuunnitelman rekisteröintipäivään mennessä vielä siis tietäisikään kärsimästään vahingosta ja siitä, että yhtiö on korvausvelvollinen, mutta hän kuitenkin saa näistä seikoista yksilöidyn tiedon ennen määräpäivää, hän voi vastustaa jakautumista. Se seikka, että velka puolestaan on ollut yhtiölle tuntema YrKiinnL 21 a.2 :n mukaan kiinnitystä ei saa jakaa niin, että se olisi voimassa kahden tai useamman yhtiön omaisuuteen saman sitoumuksen vakuudeksi. Ks. HE 152/2006 vp, yleisperustelut 3.9.

11 152 Velkoja-asemasta osakeyhtiön jakautuessa kokonaan tai osittain ton, ei vaikuta asiaan. Yhtiö antaa kuulutuksesta ilmoituksen tunnetuille velkojilleen (OYL 17:7 ). Eri asia on, että sekä vahingonkorvauksen peruste että määrä voivat olla riitaisia, mikä ei kuitenkaan vaikuta vastustamisoikeuteen. Tarkoituksenmukaisena käytännön tason mittapuuna velkoja-aseman rajaamiseen voidaan pitää konkurssivalvontaa: velkojana pidetään niitä velkojia, joilla olisi oikeus valvoa saamisensa konkurssissa ja saada rahasuoritus pesän varoista. Tämä rajaus olisi linjassa myös lakisystemaattisesti: velkoja voi valita vastustamisen tai yhteisvastuuseen tyytymisen välillä. Konkurssilain 1:5 :n mukaan konkurssisaatavalla eli konkurssissa valvottavana, jako-osaan oikeuttavana saatavana tarkoitetaan sellaista velalliselta olevaa saatavaa, jota koskeva velallisen sitoumus tai muu oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin alkamista. Konkurssisaatavan tulee olla rahamääräinen. Konkurssisaatava voi perustua mihin tahansa pätevän velkasuhteen synnyttävään seikkaan, kuten velallisen sitoumukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen tai lakiin perustuvaan maksuvelvollisuuteen. Oikeus vastustamiseen rajoittuisi OYL 17:6 :n nojalla kuitenkin vain niin saataviin, joiden peruste on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröintiä. Osakeyhtiölain sääntely vastustamisesta turvaa velkojan etuja, kun vakuudeton velkoja voi muuntaa saatavansa vakuudelliseksi ja parantaa näin velkojanasemaansa. Velkoja voi omalta osaltaan myös sopia vastustamisoikeudesta ja luopua halutessaan oikeudestaan. Osakeyhtiölaissa ei ole rajoitettu tällaista luopumisoikeutta. Asiaa tulee kuitenkin arvioida yleisten periaatteiden nojalla ja sen vuoksi etukäteen annettu blancositoumus olla vetoamatta lain suomaan vastustamisoikeuteen, riippumatta jakautumisen olosuhteista, voi olla velkojaa sitomaton. 16 Voidaan toisaalta myös sopia, että velallisyhtiön jakautuminen eräännyttää velan ennenaikaisesti. Velkoja-statuksen rajaamisesta voidaan siten esittää erilaisia tulkintoja ja painotuksista riippuen velkojapiiri supistuu tai laajenee. Asiasta olisi tarpeen ottaa lakiin tarkempi määrittely. 17 Tämä voisi estää riitelyä tulkinnoista ja olisi omiaan tehostamaan jakautumisen käyttämistä rakennemuutoksen välineenä Vrt. Tanskan A/S loven g (stk. 5), jonka mukaan velkoja ei voi sitovasti luopua saamista koskevassa sopimuksessa vastustamisoikeudestaan. Ks. velkojansuojasta Paul Krüger Andersen: Aktie- og anpartsselskabsret, København 2006, s. 561 ja 567. Rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevassa lainvalmistelussa (OM:n työryhmämietintö 2006:23, Rajat ylittävien sulautumisien ja jakautumisien yhtiöoikeudellinen sääntely) on ehdotettu OYL 17:6 :ään täsmennystä ilman tuomiota ja päätöstä perittävien verojen ja maksujen osalta, mutta ei sen sijaan muuta velkojan aseman täsmennystä. Mietinnössä kuitenkin todetaan (s ) perusteluissa, että velkojalla tarkoitettaisiin tahoa, joka voisi valvoa saatavansa yhtiön konkurssissa, jos konkurssi alkaisi säännöksen kannalta kriittisenä aikana.

12 Raimo Immonen 153 Tosin oikeuskäytännön puuttuminen näyttäisi viittaavan siihen, että käytännön tasolla tulkinnanvaraisuus ei ole ollut kovinkaan suuri ongelma. Voi tosin olla, että rajaa ei ole vielä koeteltu kunnolla ja lisäksi esimerkiksi prosessiekonomiset syyt saattavat rajoittaa sääntelyn testaamista tuomioistuinmenettelyssä. Vastaargumenttina voidaan tietenkin painottaa sitä, että omintakeisen, yleisestä velvoiteoikeudellisesta viitekehyksestä irrotetun velkojakäsitteen lanseeraaminen yhteisöoikeuteen ei liene tarkoituksenmukaista. Tähän voi vain todeta, että velkavastuun sääntely on osakeyhtiölaissa muutoinkin jo nyt omintakeinen ja perustuu kattavasti osakkeenomistajan rajoitettuun vastuuseen, yhdistettynä legaaliseen voiton tuottamisen tarkoitukseen Jakautumisen vastuuseuraanto OYL 17:16.1 :n mukaan jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottaville yhtiöille, kun jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Osittaisjakautumisessa siirtyvät kuitenkin ainoastaan jakautumissuunnitelmassa jaetut varat ja velat. OYL 17:16.6 :n mukaan jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön velasta, joka on syntynyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Sellaisista jakautuvan yhtiön veloista, joista toinen yhtiö vastaa jakautumissuunnitelman mukaan, yhtiön vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden arvo. Jakautumissuunnitelmassa mainitusta velasta velkoja voi vaatia suoritusta yhteisvastuun perusteella vasta, kun on todettu, ettei hän saa suoritusta velalliselta tai vakuudesta. jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön velasta, joka on syntynyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Yhteisvastuusäännöksellä estetään velan hävittäminen, mikä voisi tapahtua esim. siirtämällä varat toiseen vastaanottavaan yhtiöön ja vastuut toiseen vastaanottavaan yhtiöön. Osakeyhtiölain sääntely rakentuu jakautumisdirektiivin 12 artiklaan, jossa annetaan kaksi vaihtoehtoa: a) Jos sen yhtiön velkoja, jolle velvoite on siirretty jakautumissuunnitelman mukaisesti, ei ole saanut saatavalleen suoritusta, vastaanottavat yhtiöt vastaavat siitä yhteisvastuullisesti. Jäsenvaltiot voivat tällöin rajoittaa tämän vastuun kullekin yhtiölle jaettujen nettovarojen määrään muiden yhtiöiden kuin sen yhtiön osalta, jolle velvoite on siirretty. Jos jäsenvaltio siis yhdistää velkojansuojajärjestelmän vastaanottavien yhtiöiden yhteisvastuuseen,

13 154 Velkoja-asemasta osakeyhtiön jakautuessa kokonaan tai osittain se voi rajoittaa yhteisvastuun kullekin yhtiölle jaettujen nettovarojen määrään. Suomessa valittiin tämä vaihtoehto. 18 Jäsenvaltiot voisivat b) kuitenkin myös säätää, että vastaanottavat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yhtiön velvoitteista. Tällöin niiden ei tarvitse soveltaa edellä selostettua velkojainsuojajärjestelmää (vakuuden antaminen) koskevaa periaatetta. Vastuuseuraantoon voidaan vaikuttaa jakautumissuunnitelmaan otettavilla ehdoilla. Vastuun kohdentaminen on erilainen niiden velkojen osalta, jotka mainitaan jakautumissuunnitelmassa kuin suunnitelmassa mainitsematta jääneiden velkojen osalta. Ensin mainittujen velkojen osalta erotetaan ensisijaisesti vastuussa oleva yhtiö ja toissijaisesti vastuussa oleva yhtiö. Jos velkaa ei ole lainkaan mainittu jakautumissuunnitelmassa, jokainen vastaanottava yhtiö vastaa velasta täysimääräisesti ja ensisijaisesti. Tämä ero korostaa osallisyhtiöiden kannalta sen tärkeyttä, että velat kirjataan jakautumissuunnitelmaan tarkasti. Jakautumissuunnitelmassa voidaan myös määrätä, että kaikki tuntemattomat velat siirtyvät tietylle vastaanottavalle yhtiölle. Jos velan yksilöinti rajoittuu kuitenkin vain tällaiseen blancoleimaukseen, on tulkinnanvaraista, voisiko kysymyksessä olla lain tarkoittamalla tavalla jakautumissuunnitelmassa mainittu velka. Velkavastuun seuraanto tapahtuu näissä rajoissa suoraan lain nojalla. Jakautumisessa sovellettava seuraanto on muutoin monimuotoinen ja tulkinnallisesti väljä käsite. Seuraantoa on lain esitöissä luonnehdittu samanlaiseksi yleisseuraannoksi kuin sulautumisessa, mutta siihen kuitenkin liittyy asian luonteen vuoksi erityisiä piirteitä. Ks. HE 109/2005 s. 167, jossa todetaan näin: Sulautumisen tavoin jakautumista pidetään lähtökohtaisesti yleisseuraantona. Jakautumisen, erityisesti osittaisjakautumisen yleisseuraantoluonne ei kuitenkaan ole yhtä selvä kuin sulautumisen. Osittaisjakautumisessa yleisseuraanto ilmenee lähinnä siten, ettei jakautumissuunnitelmassa mainittujen varojen siirtymiseen tarvita eri luovutustoimia. Sulautumisen osalta (HE 109/2005 s. 161) puolestaan todetaan näin: Varojen ja velkojen siirtymisen ilman selvitysmenettelyä katsotaan vakiintuneesti merkitsevän niin kutsuttua yleisseuraantoa eikä yhtiön varoja ja velkoja tarvitse luovutusta varten erikseen yksilöidä. Nimenomaista velkojien tai muiden sopimuskumppaneiden suostumusta ei tarvita, ellei tällaisesta ole erikseen sovittu. Yleisseuraanto merkitsee myös sitä, että varojen ja velkojen luovutukseen ei tarvita sulautumisen täytäntöönpanon lisäksi muita luovutustoimia, kuten maakaaren mukaista kiinteistön luovutuskirjaa. Yleisseuraannosta huolimatta varojen ja velkojen siirtymisellä voi olla vaikutuksia sulautuvan ja vastaanottavan yhtiön oikeussuhteisiin Yleisseuraanto ei myöskään merkitse yhtiön identiteetin jatkumista. Laissa todetaan nimenomaisesti, että sulautumi- 18 Myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vastuuseuraannoksi on valittu tämä vaihtoehto.

14 Raimo Immonen 155 sessa sulautuva yhtiö purkautuu, eli lakkaa olemasta. Seikalla saattaa olla merkitystä myös sellaisten sopimusten osalta, joissa on yhtiön purkautumista koskevia määräyksiä. Sulautuminen saattaa yksittäisen sopimuksen tulkinnasta riippuen johtaa tällaisten sopimusmääräysten soveltamiseen, vaikka sopimus sinällään siirtyykin sulautumisessa vastaanottavalle yhtiölle. Yleisseuraanto on käsitteenä epäselvä. Siitä ei tulisikaan tehdä laajoja johtopäätöksiä erilaisten oikeuksien ja velvoitteiden siirtymisestä. Seuraannon vaikutukset tulee arvioida tapauskohtaisesti ottaen huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien luonne. Esimerkiksi sopimusvastuu ei välttämättä aina siirry sellaisenaan vastaanottavalle yhtiölle. Edellä todettiin, että erityisesti rahoitussopimuksiin usein sisältyy erilaisia kovenantteja sopimuskumppanin mahdollisen rakennemuutoksen varalta. Silloin sovelletaan sopimusehtoa. Vaikka mitään nimenomaista ehtoa ei olisi sovittukaan, sopimuskumppanilla voi olla yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla oikeus irtisanoa tai jopa purkaa sopimus ennenaikaisesti muuttuneiden olosuhteiden ja lisääntyneen riskinsä vuoksi. Jakautuminen on velkojan riskienhallinnan näkökulmasta hyvin yksilöllinen tilanne. Velkojan tulisi olla aktiivinen ja perehtyä jakautumissuunnitelmaan sen selvittämiseksi, miten erilaiset omaisuus- ja velkaerät on sovittu ohjautumaan osallisyhtiöiden kesken. Osakeyhtiölain sääntely turvaa yleisellä tasolla velkojalle hyvät mahdollisuudet välttää oikeudenmenetyksiä ja luottotappioita.

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettua lakia

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA

YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA YHTIÖ- JA ARVOPAPERIMARKKINA- LAINSÄÄDÄNNÖN LEIKKAUSPISTEISTÄ DE LEGE FERENDA Pekka Timonen ja Timo Kaisanlahti 3.3.2002 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Arvopaperimarkkinalaki... 4 2.1. Lunastusvelvollisuuden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN YHDENVERTAISUUSPERIAATE

OSAKEYHTIÖLAIN YHDENVERTAISUUSPERIAATE Osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate 3 Defensor Legis N:o 1/2010 OSAKEYHTIÖLAIN YHDENVERTAISUUSPERIAATE (Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktiengesetz) 1 Johdanto Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus on

Lisätiedot

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Maksuviivästystyöryhmän mietintö

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot