1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT"

Transkriptio

1 Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys Edellinen päiväys 1/3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Höganäs FB5 Pohjustusaine 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Betoni-, kevytbetoni- puu- ja levypintojen esikäsittelyaine tasoitteille Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentaminen 13 Rakennusmateriaalit 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila OY AB Pitkämäenkatu 9 PL Turku p f Ulkomaisen valmistajan tiedot CC Höganäs Byggkeramik AB Box 501 SE Ekeby tel fax Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Akryylipohjainen karbonoitu kopolymeeri (50 % vesiseos) n.100% kloori-2-metyyli-4-isotiatsoli- 3-oni 0,06% T, R23/24/ metyyli-4-isotoatsoli-3-oni T, R:24/ VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Pitkäaikainen ja toistuva kontakti kuivattaa ihoa. Vaikuttaa ärsyttävästi silmiin, hengitysteiden

2 Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys Edellinen päiväys 2/3 limakalvoihin. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys 4.3 Iho Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille. Raikasta ilmaa ja lepoa. Huuhtele runsaalla vedellä ja saipualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä vähintään minuuttia. Hakeudu lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. 4.5 Nieleminen Hakeudu lääkäriin mikäli oireita ilmenee. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Aine ei ole palovaarallinen. 5.1 Sopivat sammutusaineet Kaikki 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Kts Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Kts Puhdistusohjeet Pienet määrät voidaan huuhdella pois vedellä. Aine voidaan imeyttää imeytysaineeseen ja viedä kaatopaikalle. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Tuottella 12 kk varastointiaika. 7.2 Varastointi Varastoidaan kuivassa ja lämpimässä tilassa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Käsiensuojaus Muoviset suojakäsineet, mikäli kosketus tai roiskeiden vaara Silmiensuojaus Suojalasit, mikäli kosketuksen tai roiskeiden vaara. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Juokseva neste, keltainen, lähes hajuton 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo 9

3 Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys Edellinen päiväys 3/ Kiehumispiste/kiehumisalue 100 C Höyrynpaine 2,3 kpa (+20 C) Suhteellinen tiheys 1040 kg/m³ Liukoisuus Vesiliukoisuus Heikosti 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD 5 0 (rotta suun kautta) >5000 mg/kg LD 5 0 (kani ihon kautta) >5000 mg/kg 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää silmiä Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Pitkäaikainen ihokontakti saattaa ärsyttäviä vaikutuksia. Ärsyttää silmiä. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote voidaan hävittää paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. 14. KULJETUSTIEDOT 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja 16. MUUT TIEDOT 16.1 Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R22 R23/24/25 Terveydelle haitallista nieltynä. Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R24/25 Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä. R34 R43 R Käytetyt tietolähteet Syövyttävää. Valmistajan KTT Päiväys Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

4 Höganäs FB 1200 Juokseva kiinnityslaasti Päiväys Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Höganäs FB 1200 Juokseva kiinnityslaasti 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Veteen sekoitettuna keraamisten laattojen kiinnityslaasti Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentaminen 13 Rakennusmateriaalit 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy Ab PL Turku p f Ulkomaisen valmistajan tiedot CC Höganäs Byggkeramik AB Box 501 SE Ekeby Sverige tel fax Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Stänbäckinkatu Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Valkoinen Portlandsementti 30-40% C, Xi R41-37/ Hiekka 40-50%. Kalkkikivijauhetta 8-10%. 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Riski vakavaan silmävammaan. Syövyttävää kosteassa olomuodossa. Ärsyttää ihoa ja hengityelimiä. 4. ENSIAPUOHJEET

5 Höganäs FB 1200 Juokseva kiinnityslaasti Päiväys Edellinen päiväys 2/4 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys 4.3 Iho Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille.. Raikas ja pölytön ilma. Nenä, suu ja nielu huuhdellaan vedellä. Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä minuuttia. Silmät on pidettävä avoimina. Oireiden jatkuessa otettava yhteyttä lääkäriin. 4.5 Nieleminen Juotava heti pari lasia vettä, maitoa tai kermaa, ei saa oksetuttaa. Henkilö on toimitettava lääkärin hoitoon. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Tuote ei ole palavaa 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Kts Puhdistusohjeet Kuiva pulveri ja märkä massa pestään pois vedellä. Kovettunut massa poistetaan mekaanisesti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Vältettävä pölyn syntymistä. 7.2 Varastointi Kuivassa paikassa.syövyttävää kosteassa olomuodossa. Yhdisteessä oleva rautasulfaatti, joka pelkistää 6-arvoisen kromin, säilyy toimintakuntoisena 12 kuukautta pakkauspäivämäärän jälkeen oikein varastoituna. Käyttö tämän jälkeen voi aiheuttaa lisääntynyttä riskiä kromiallergialle 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Sementti. 10 mg/m³ (8 h) Hiekka (kvartsi). 0,2 mg/m³ (8 h). alveolijae 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus

6 Höganäs FB 1200 Juokseva kiinnityslaasti Päiväys Edellinen päiväys 3/4 Hengityssuojain, luokka P Käsiensuojaus Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojakäsineitä (muovisia) Silmiensuojaus Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojalaseja Ihonsuojaus Suojavaatetus. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Hienojakoinen jauhe, valkoinen hajuton 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo n. 12 (vedenlisäyksen jälkeen) Suhteellinen tiheys 1300kg/m³ 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Reagoi kosteuden/veden kanssa ja kovettuu. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD 50 (rotta, suun kautta) 7,34g/kg (Ca(OH) 2 ) 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Vaikuttaa ärsyttävästi ja syövyttävästi hengitysteiden limakalvoihin. Pitkäaikainen altistuminen korkeille pitoisuuksille, jotka sisältävät kvartsipölyä, saattavat aiheuttaa keuhkomuutoksia. Tuote kuivattaa ihoa ja saattaa aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja syöpymistä. Tuote saattaa aiheuttaa silmien voimakasta ärsytystä ja syöpymisvaaran. Kirvelyä suussa ja nielussa sekä vatsakipuja. Tuotteen sisältämä kromi saattaa aiheuttaa allergisia oireita jo herkistyneelle henkilölle. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.5 Muut haitalliset vaikutukset Tuote on ph:ta kohottava. Roiskeet tai päästöt voivat nostaa veden ph:ta, mikä voi aiheuttaa vahinkoa kaloille. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Kuiva tuote voidaan viedä kaatopaikalle paikallisten viranomaisten ohjeita noudattaen. Märkä massa kovettuu ja voidaan viedä rakennusjätteille osoitetulle kaatopaikalle. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. 14. KULJETUSTIEDOT 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sementti, luonnonhiekka R-lausekkeet R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara.

7 Höganäs FB 1200 Juokseva kiinnityslaasti Päiväys Edellinen päiväys 4/4 R S-lausekkeet S2 S22 S24 S26 S28 S36/37/ MUUT TIEDOT Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R Käytetyt tietolähteet Vakavan silmävaurion vaara. Kemikaalilaki, opas valmistajille ja käyttäjille, toim. Juha Pyötsiä. Kemianteollisuus ry. (2002) Valmistajan KTT Päiväys

8 Höganäs FB 7000 Päiväys Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Höganäs FB Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Veteen sekoitettuna itsetasoittuva tasoite Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentaminen 13 Rakennusmateriaalit 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy Ab PL Turku p f Ulkomaisen valmistajan tiedot CC Höganäs Byggkeramik AB Box 501 SE Ekeby Sverige tel fax Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Stänbäckinkatu Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Portland sementti <5% Xi;R41-37/ Hiekka 45-60% Kalsiumsulfaatti 0-10% Aluminaattisementti 10-15% Xi; R41-37/38

9 Höganäs FB 7000 Päiväys Edellinen päiväys 2/4 Masuunihiekka 20-25%. 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Riski vakavaan silmävammaan. Ärsyttää ihoa ja hengityelimiä. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys 4.3 Iho Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille.. Raikas ja pölytön ilma. Nenä, suu ja nielu huuhdellaan vedellä. Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä minuuttia. Silmät on pidettävä avoimina. Oireiden jatkuessa otettava yhteyttä lääkäriin. 4.5 Nieleminen Juotava heti pari lasia vettä, maitoa tai kermaa, ei saa oksetuttaa. Henkilö on toimitettava lääkärin hoitoon. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Tuote ei ole palavaa 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältettävä pölyn hengittämistä. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä ympäristöön. 6.3 Puhdistusohjeet Kuiva pulveri ja märkä massa pestään pois vedellä. Kovettunut massa poistetaan mekaanisesti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Vältettävä pölyn syntymistä. 7.2 Varastointi Kuivassa paikassa.syövyttävää kosteassa olomuodossa. Yhdisteessä oleva rautasulfaatti, joka pelkistää 6-arvoisen kromin, säilyy toimintakuntoisena 12 kuukautta pakkauspäivämäärän jälkeen oikein varastoituna. Käyttö tämän jälkeen voi aiheuttaa lisääntynyttä riskiä kromiallergialle 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Sementti. 10 mg/m³ (8 h).

10 Höganäs FB 7000 Päiväys Edellinen päiväys 3/ Hiekka (kvartsi). 0,2 mg/m³ (8 h). alveolijae Kalsiumsulfaatti. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus Hengityssuojain, luokka P Käsiensuojaus 10 mg/m³ (8 h). Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojakäsineitä (muovisia) Silmiensuojaus Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojalaseja Ihonsuojaus Suojavaatetus. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Hienojakoinen jauhe, harmaa, hajuton 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo n. 12 (vedenlisäyksen jälkeen) Suhteellinen tiheys 1700kg/m³ 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Reagoi kosteuden/veden kanssa ja kovettuu. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD 50 (rotta, suun kautta) 7,34g/kg (Ca(OH) 2 ) 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Vaikuttaa ärsyttävästi ja syövyttävästi hengitysteiden limakalvoihin. Tuote kuivattaa ihoa ja saattaa aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja syöpymistä. Tuote saattaa aiheuttaa silmien voimakasta ärsytystä ja syöpymisvaaran. Kirvelyä suussa ja nielussa sekä vatsakipuja Herkistyminen Tuotteen sisältämä kromi saattaa aiheuttaa allergisia oireita jo herkistyneelle henkilölle Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Pitkäaikainen altistuminen korkeille pitoisuuksille, jotka sisältävät kvartsipölyä, saattavat aiheuttaa keuhkomuutoksia Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.5 Muut haitalliset vaikutukset Tuote on ph:ta kohottava. Roiskeet tai päästöt voivat nostaa veden ph:ta, mikä voi aiheuttaa vahinkoa kaloille. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

11 Höganäs FB 7000 Päiväys Edellinen päiväys 4/4 Kuiva tuote voidaan viedä kaatopaikalle paikallisten viranomaisten ohjeita noudattaen. Märkä massa kovettuu ja voidaan viedä rakennusjätteille osoitetulle kaatopaikalle. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. 14. KULJETUSTIEDOT 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sementti, luonnonhiekka R-lausekkeet R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R S-lausekkeet S2 S22 S24 S26 S28 S36/37/ MUUT TIEDOT Vakavan silmävaurion vaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R Käytetyt tietolähteet Vakavan silmävaurion vaara. Kemikaalilaki, opas valmistajille ja käyttäjille, toim. Juha Pyötsiä. Kemianteollisuus ry. (2002) Valmistajan KTT Päiväys

12 Höganäs FB 33,34,35 juokseva saumalaasti Päiväys Edellinen päiväys 1/4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Höganäs FB 33,34,35 juokseva saumalaasti 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Veteen sekoitettuna keraamisten laattojen saumalaasti Toimialakoodi F Käyttötarkoituskoodi Rakentaminen 13 Rakennusmateriaalit 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy Ab PL Turku p f Ulkomaisen valmistajan tiedot CC Höganäs Byggkeramik AB Box 501 SE Ekeby Sverige tel fax Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Stänbäckinkatu Helsinki 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Valkoinen Portlandsementti 30% C, Xi R41-37/ Hiekka 70%. 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Riski vakavaan silmävammaan. Syövyttävää kosteassa olomuodossa. Ärsyttää ihoa ja hengityelimiä. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille..

13 Höganäs FB 33,34,35 juokseva saumalaasti Päiväys Edellinen päiväys 2/4 4.2 Hengitys 4.3 Iho Raikas ja pölytön ilma. Nenä, suu ja nielu huuhdellaan vedellä. Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä minuuttia. Silmät on pidettävä avoimina. Oireiden jatkuessa otettava yhteyttä lääkäriin. 4.5 Nieleminen Juotava heti pari lasia vettä, maitoa tai kermaa, ei saa oksetuttaa. Henkilö on toimitettava lääkärin hoitoon. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Tuote ei ole palavaa 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Kts Puhdistusohjeet Kuiva pulveri ja märkä massa pestään pois vedellä. Kovettunut massa poistetaan mekaanisesti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Vältettävä pölyn syntymistä. 7.2 Varastointi Kuivassa paikassa.syövyttävää kosteassa olomuodossa. Yhdisteessä oleva rautasulfaatti, joka pelkistää 6-arvoisen kromin, säilyy toimintakuntoisena 12 kuukautta pakkauspäivämäärän jälkeen oikein varastoituna. Käyttö tämän jälkeen voi aiheuttaa lisääntynyttä riskiä kromiallergialle 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot CAS-numero Aineosan nimi Sementti. 10 mg/m³ (8 h) Hiekka (kvartsi). 0,2 mg/m³ (8 h). alveolijae 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Hengityksensuojaus Hengityssuojain, luokka P Käsiensuojaus

14 Höganäs FB 33,34,35 juokseva saumalaasti Päiväys Edellinen päiväys 3/4 Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojakäsineitä (muovisia) Silmiensuojaus Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojalaseja Ihonsuojaus Suojavaatetus. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Hienojakoinen jauhe, valkoinen hajuton 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph-arvo n. 12 (vedenlisäyksen jälkeen) Suhteellinen tiheys 1300kg/m³ 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Reagoi kosteuden/veden kanssa ja kovettuu. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys LD 50 (rotta, suun kautta) 7,34g/kg (Ca(OH) 2 ) 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Vaikuttaa ärsyttävästi ja syövyttävästi hengitysteiden limakalvoihin. Pitkäaikainen altistuminen korkeille pitoisuuksille, jotka sisältävät kvartsipölyä, saattavat aiheuttaa keuhkomuutoksia. Tuote kuivattaa ihoa ja saattaa aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja syöpymistä. Tuote saattaa aiheuttaa silmien voimakasta ärsytystä ja syöpymisvaaran. Kirvelyä suussa ja nielussa sekä vatsakipuja. Tuotteen sisältämä kromi saattaa aiheuttaa allergisia oireita jo herkistyneelle henkilölle. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.5 Muut haitalliset vaikutukset Tuote on ph:ta kohottava. Roiskeet tai päästöt voivat nostaa veden ph:ta, mikä voi aiheuttaa vahinkoa kaloille. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Kuiva tuote voidaan viedä kaatopaikalle paikallisten viranomaisten ohjeita noudattaen. Märkä massa kovettuu ja voidaan viedä rakennusjätteille osoitetulle kaatopaikalle. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. 14. KULJETUSTIEDOT 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Xi Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sementti, luonnonhiekka R-lausekkeet R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä S-lausekkeet

15 Höganäs FB 33,34,35 juokseva saumalaasti Päiväys Edellinen päiväys 4/4 S2 S22 S24 S26 S28 S36/37/ MUUT TIEDOT Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta Kemikaalin vaarallisten aineosien R-lausekkeet R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R Käytetyt tietolähteet Vakavan silmävaurion vaara. Kemikaalilaki, opas valmistajille ja käyttäjille, toim. Juha Pyötsiä. Kemianteollisuus ry. (2002) Valmistajan KTT Päiväys Allekirjoitus

16 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 3 Höganäs FB 53 liikuntasaumamassa Päiväys: Edellinen päiväys: - 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Höganäs FB 53 liikuntasaumamassa 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Yksikomponettinen liikuntasaumamassa. 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja Pukkila Oy Ab Yhteystiedot Postiosoite Pitkämäenkatu 9, PL 29 Postinumero ja -toimipaikka TURKU Puhelin Telefax Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot CC Höganäs Byggkeramik AB BOX 501 SE Ekeby Sverige Puhelin: Telefax: Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Stänbäckinkatu Helsinki VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja Aineosan nimi rek.nro Pitoisuus Polyeetterisilaani Kalsiumkarbonaatti Titaanidioksiidi Polypropyleeniglykoli Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote päivystävälle lääkärille Hengitys Raikas ja pölytön ilma. Nenä, suu ja nielu huuhdellaan vedellä.

17 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 3 Höganäs FB 53 liikuntasaumamassa Päiväys: Edellinen päiväys: Iho Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä minuuttia. Silmät on pidettävä avoimina. Oireiden jatkuessa otettava yhteyttä lääkäriin. 4.5 Nieleminen Juotava heti pari lasia vettä, maitoa tai kermaa, ei saa oksetuttaa. Henkilö on toimitettava lääkärin hoitoon. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Pulveri/hiilidioksidi/vaahto 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Vältä savukaasujen hengittämistä. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.3 Puhdistusohjeet Kuiva pulveri ja märkä massa pestään pois vedellä. Kovettunut massa poistetaan mekaanisesti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.2 Varastointi Säilytettävä kuivassa paikassa suljettuna alkuperäispakkauksessa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Käsiensuojaus Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojakäsineitä (muovisia) Silmiensuojaus Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojalaseja Ihonsuojaus Suojavaatetus. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Viskoosi harmahtava massa 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Suhteellinen tiheys 1500kg/m Liukoisuus Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Lakkabensiini, Xyleeni 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Stabiili normaaleissa olosuhteissa. Reagoi kosteuden ja veden kanssa kovettuen.

18 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 3 Höganäs FB 53 liikuntasaumamassa Päiväys: Edellinen päiväys: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa ihon punoitusta ja ärsytystä pitkäaikaisessa kosketuksessa. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Polymeeri on kokemusperäisen tiedon mukaan huonosti hajoava Kemiallinen hajoavuus Tuote muodostaa polymeerin jolla voi olla vähäisiä vaikutuksia ekosysteemiin 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Jätteet häviettävä paikallisten säädösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 16. MUUT TIEDOT 16.5 Käytetyt tietolähteet Kemikaalilaki, opas valmistajille ja käyttäjille, toim. Juha Pyötsiä. Kemianteollisuus ry. (2002) Valmistajan KTT Päiväys

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 ESS SIL MULTI 300 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 20.3.2008 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 53014 (25kg), 33014 (1000kg) Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot