CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / Fax (+32) (0) 52 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34"

Transkriptio

1 PROGRESS IS OUR COMMITMENT THE EARTH OUR CONCERN CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / Fax (+32) (0) 52 / Käyttöturvallisuustiedote Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Tuote : SPOTCLEAN Päiväys Ref.Nr.: BB Versio KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Tuote : SPOTCLEAN Bulk Käyttötarkoitus: Tarkkuuspuhdistajat Valmistaja : CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/ Fax: (+32)(0)52/ com Hätänumero : (+32) (0)52/ Suomi : (Myrkytystietokeskus) Tytäryhtiöt Tel Fax CRC Industries Finland Asemanrinne 13, Lohja AS (+358)(0)19/32921 (+358)(0)19/ CRC Industries France 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F Argenteuil Cédex (+33)(0)1/ (+33)(0)1/ CRC Industries Deutschland Südring 9, Iffezheim (+49)(0)7229/3030 (+49)(0)7229/ (1 of 6) :48:34

2 CRC Industries Iberia Gremio del cuero S/N, Segovia (+34)921/ (+34)921/ CRC Industries Sweden Kryptongatan 14, Mölndal (+46)(0)31/ (+46)(0)31/ VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Terveydellinen ja tuotteen palovaara : Helposti syttyvää Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Vaarallinen aine CAS-nro EINECS w/w % symboli R-lauseke* Notes propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli F,Xi (* R-lausekkeiden teksti on kohdassa 16) 4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA Erityiset ohjeet : Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. Roiskeet silmiin : Jos ainetta on päässyt silmiin, huuhdo niitä heti käyttäen runsaasti vettä ainakin 15 minuuttia Kysy neuvoa lääkäriltä Iho : Pese vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu Hengitys : Toimita raittiiseen ilmaan, pidä lämpimänä ja levossa. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos haitallisia vaikutuksia ilmenee Nieleminen : Nauttiminen on epätodennäköistä Ei saa oksennuttaa, mikäli tuotetta on nielty, vaan hakeuduttava lääkärin hoitoon. Leimahduspiste : 12 C (Closed Cup) Räjähdysrajat : ylempi : ei käytettävissä alempi : ei käytettävissä Sopivat sammutusaineet : vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta Ohjeet tulipalon varalta : Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt suihkuttamalla vettä (2 of 6) :48:34

3 6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi : Kytke kaikki sytytyslähteet pois päältä Varmista, että tuuletus on riittävä Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien tai kasvonsuojainta. Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi : Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin Puhdistusohjeet : Imeytä vuoto sopivaan inerttiin aineeseen Käsittely : Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Varastointi : Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISY/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi : Varmista, että tuuletus on riittävä Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä Henkilökohtaiset suojaimet : Yleisiä kemikaalien käsittelyn yhteydessä noudatettavia turvallisuustoimia tulisi noudattaa On suositeltavaa että noudatetaan varovaisuutta ja varotaan tuotteen joutumista iholle ja silmiin (3 of 6) :48:34

4 Altistumisen ehkäisy : tuotteen käsittelyn yhteydessä. Vaarallinen aine CAS-nro menetelmä National established exposure limits : Suomi propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli HTP8h 200 ppm HTP ppm 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto : Neste väri : väritön haju : alkoholin Kiehumispiste/kiehumisalue : ei käytettävissä Tiheys : g/cm3 25 C) ph : ei käytettävissä Höyrynpaine : ei käytettävissä Höyryn tiheys : 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS ei käytettävissä Liukoisuus veteen : Veteen liukeneva Leimahduspiste : 12 C (Closed Cup) Itsesyttymispiste : > 200 C Viskositeetti : ei käytettävissä Haihtumisnopeus : ei käytettävissä 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Vältettävät olosuhteet : Vältä ylikuumentamista Vältettävät materiaalit : Voimakas hapetin Haitalliset hajoamistuotteet : CO, CO2 Hengitys : Liuottimen höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huimausta Oireet: arka kurkku, yskää, hengitysvaikeuksia, päänsärkyä Iho : Pitkäaikainen ihokosketus aiheuttaa ihon rasvan häviämisen. Roiskeet silmiin : Ärsyttää silmiä Symptoms : redness and pain, impaired vision (4 of 6) :48:34

5 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 14. KULJETUSTIEDOT Älä päästä viemäreihin tai vesistöihin Tuote : Ei saa tyhjentää viemäriin. Tämä aine ja sen säilytysastia on hävitettävä turvallisesti. Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti YK-numero : KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 16. MUUT TIEDOT Maakuljetukset - ADR/RID : UN1219 Isopropanoli Klasse: 3, PG : II, Label : 3 Merikuljetukset - IMDG : UN1219 Isopropanol Klasse: 3, PG : II, Label : 3 EmS F-E,S-D Ilmakuljetukset - IATA/ICAO: UN1219 Isopropanol Klasse: 3, PG : II, Label : RFL Packing Y305 instr. LQ PAX 305 CAO 307 Varoitusmerkin kirjaintunnus: F,Xi R-lausekkeet : R11: Helposti syttyvää. R36: Ärsyttää silmiä. R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. S-lausekkeet : S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S16: Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S24/25: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Tätä tuotetta varastoitaessa, käsiteltäessä ja käytettäessä on noudatettava hyvää (5 of 6) :48:34

6 teollisuushygieniaa ja lain määräyksiä. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietämykseemme. Ne eivät takaa tiettyjä ominaisuuksia. Tiedotteesta ei saa käyttää erillisiä osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaarojen arviointeja. *Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista: R11: Helposti syttyvää. R36: Ärsyttää silmiä. R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Tämä käyttöturvallisuustiedot on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvätmm. lainsäädäntöön, raakaaineiden saatavuuteen ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän käyttöturvallisuustiedotteen versio lähetetään pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivustollamme osoitteessa: (6 of 6) :48:34

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 02.2015 Edellinen päiväys*: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi NORDEX DOFTIN Valmisteen tunnuskoodi 31410 Käyttö/Tuotetyyppi Hajunparantaja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR & NEWTON

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 777032 2. 0. 1 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: Water treatment Tuotteen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Valmistajan/toimittajan tunnistustiedot. Katuosoite/postilokero: PL2 / Veininlaaksontie 1 Postinumero ja -toimipaikka: 02621 Espoo

Valmistajan/toimittajan tunnistustiedot. Katuosoite/postilokero: PL2 / Veininlaaksontie 1 Postinumero ja -toimipaikka: 02621 Espoo Käyttöturvallisuustiedote 91/155/ETY:n ja ISO 11014-1 standardin mukaan Painopäivämäärä: 19.06.2006 Sivu: 1/5 * 1. Kemikaalin ja toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Tuotetiedot Kauppanimi SikaForce-7324

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 777047 3. 0. 2 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: Water treatment Tuotteen

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 7359 1. 0. 0 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: puhdistusaine Tuotteen

Lisätiedot