TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä."

Transkriptio

1 TURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Aineen/tuotteen käyttötarkoitus version numero 03 Tarkistuspäivä CAS Nro: Yrityksen tunnistetiedot 2. VAARAN YKSILÖINTI Hätätilanne - Yleiskuva Akuutit terveysvaikutukset Ihokosketus Silmäkosketus Sisäänhengitys Nieleminen Mahdolliset terveysvaikutukset Altistumistavat C6602A Inkjet-tulostus 15-Sep-2010 Seos Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie Espoo Puhelin Hewlett-Packardin terveysvaikutuslinja (Maksuton Yhdysvalloissa) (Suora) HP:n asiakaspalvelun linja (Maksuton Yhdysvalloissa) (Suora) Sähköposti: Myrkytystietokeskus Iho- ja silmäaltistus voi aiheuttaa ärsytystä. Mahdollisten vaarojen oletetaan aiheutuvan altistumisesta ainesosille. Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Food Black 2 acid salt #3 Tämä tuote voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa silmä-ärsytystä. Saattaa aiheuttaa silmä-ärsytystä. Aineen sisäänhengitys saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Aineen sisäänhengitys saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Sisäisesti nautittuna voi aiheuttaa ärsytystä suussa ja kurkussa, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Eteeniglykoli Haitallista nieltynä. Saattaa aiheuttaa munuais- ja maksavaurioita. Saattaa aiheuttaa keskushermoston lamautumista. Food Black 2 acid salt #3 Myrkyllinen nielaistuna. Tälle tuotteelle ylialtistuminen on mahdollista iho- tai silmäaltistus On epätodennäköistä, että höyryjen hengittäminen ja nieleminen olisivat normaalikäytössä merkittäviä tapoja altistua tälle tuotteelle. Tämän koostumuksen myrkyllisyydestä ei ole saatavissa täydellisiä tietoja Krooniset terveysvaikutukset Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä iholle tai allergista ihon herkistymistä. 1 / 5

2 Karsinogeenisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Fysikaaliset vaarat Terveysvaarat Ympäristövaarat R43 Yksikään tässä koostumuksessa pitoisuudeltaan vähintään 0,1 prosenttia oleva aine ei kuuluu EU:n, MAK:n, IARC:n, NTP:n, ACGIH:n tai OSHA:n luokitteluun. Ei luokiteltua fyysistä vaaraa. Ihokosketus saattaa aiheuttaa herkistymistä. Ei luokiteltua vaaraa ympäristölle. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosat CAS Nro: Pitoisuus EY-Nro. Varoitusmerkki, Vesi < R-lausekkeet ja muut < Xi;R36/38 Omistusoikeudellinen < 7.5 Omistusoikeudellinen Eteeniglykoli < Xn;R22 Food Black 2 acid salt #3 Omistusoikeudellinen < 5 OmistusoikeudellinenT;R25, R43, R52/53 Koostumukseen liittyviä huomautuksia 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Sisäänhengitys Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Leimahduspiste Sopivat sammutusaineet Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä Ongewoon brand- en explosiegevaar Muita ohjeita Tämä muste sisältää vesipitoista mustevalmistetta. Tämä tuote on arvioitu EU-direktiiveissä 67/548/ETY ja 1999/45/EY sekä niihin tehdyissä muutoksissa määritettyjen ehtojen mukaan. Katso tässä kappaleessa selostettujen R-lausekkeiden koko tekstit kappaleesta 16. Siirry raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Pese altistuneet kohdat huolellisesti miedolla saippualla ja vedellä. Jos aine aiheuttaa lyhyt- tai pitkäaikaista ärsytystä, ota yhteys lääkäriin. Älä hiero silmiäsi. Huuhdo heti suurella määrällä puhdasta, lämmintä vettä (matala vedenpaine) vähintään 15 minuutin ajan tai kunnes hiukkaset ovat poistuneet. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Jos ainetta niellään huomattavia määriä, ota yhteys lääkäriin. > 93.3 C (> 200 F) Pensky-Martensin umpikuppimenetelmä Kuiva kemiallinen, CO2, vesisuihku tai tavallinen vaahto. tiedossa. tiedossa. Ei vahvistettuja. Vaaralliset palamistuotteet Ks. luku TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Varotoimenpiteet Ympäristövarotoimet Vuodonhallinnan toimenpiteet Puhdistusohjeet Lisätiedot 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Säilytys Suomi Käytä tarkoituksenmukaisia suojavarusteita. Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön. Älä huuhtele pintaveteen tai viemäriin. Vuotanut aine ojitetaan, mikäli mahdollista. Imeytetään reagoimattomalla aineella, kuten kuiva savi, hiekka tai piimaa, kaupalliset sorboivat aineet, tai kerätään pumppaamalla. Huuhtele neutraalilla imukykyisellä materiaalilla. Huuhtele neutraalilla imukykyisellä materiaalilla. Imuroi tai harjaa aine pussiin tai tiiviiseen astiaan. Hävitä paikallisten säännösten mukaisesti. Ks. myös luku 13, Hävittäminen Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Pidä lasten ulottumattomissa. Älä altista suurelle kuumuudelle tai kylmyydelle. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Altistuksen raja-arvot Aineosat Tyyppi Arvo Eteeniglykoli ( ) STEL MG/M PPM 2 / 5

3 Aineosat Tyyppi Arvo TWA MG/M PPM Altistumisen lisätiedot Altistumisen torjunta Työperäisen altistumisen torjunta Yleistä Hygieniatoimet Tälle tuotteelle ei ole määritelty altistumisrajoja. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ihoon ja silmiin kohdistuvan altistuksen minimoimiseksi. Käsittele hyvän teollisen hygienian ja turvakäytänteiden mukaisesti. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Ulkoasu Olomuoto Muoto Väri Haju Hajun kynnysarvo Neste ph Kiehumispiste Leimahduspiste Syttymisrajat ilmassa, ylemmät, tilavuuspros. Syttymisrajat ilmassa, alemmat, tilavuuspros. Höyrynpaine Suhteellinen tiheys Liukoisuus veteen Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi) Viskositeetti Höyryn tiheys Haihtumisnopeus Sulamispiste Jäätymispiste Itsesyttymislämpötila > 93.3 C (> 200 F) Pensky-Martensin umpikuppimenetelmä Vesiliukoinen > 2 cp Ominaispaino VOC < 3 % 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Vaaralliset hajoamistuotteet Vakaus Vältettävät materiaalit Vaarallinen polymerisoituminen Hajotessaan tämä tuote saattaa tuottaa kaasumaisia typen oksideja, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja/tai pienen molekyylipainon hiilivetyjä. Vakaa suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältettävä vahvoja emäksiä ja hapettavia aineita. Ei tapahdu. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Oraalinen toksisuus LD50/suun kautta/rotta >2500mg/kg (OECD 401) Ei akuutti oraalinen toksisuus EU-direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY luokituksen mukaan. Akuutti myrkyllisyys Ei- ärsyke kaneilla (OECD 404 Ei Ihoärsytys EU-direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY luokituksen mukaan. Vakava silmävaurio / silmien ärsytys Ihon herkistyminen Non - ärsyke kaneilla (OECD 405 Ei silmä-ärsytys EU-direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY luokituksen mukaan. 3 / 5

4 Herkistyminen Aiheuttaa herkistymistä marsuilla (OECD 406) Toistuva kosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita erittäin herkissä henkilöissä. Lisätietoja Tämän koostumuksen myrkyllisyydestä ei ole saatavissa täydellisiä tietoja Ks. luku 2 mahdollisten terveysvaikutusten ja luku 4 ensiaputoimien osalta 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Akvaattinen toksisuus LC50/96t/mutu (Fathead minnows) => 750 mg/l 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Hävitysohjeet 14. KULJETUSTIEDOT Lisätietoja ADR IATA IMDG Asianmukainen toimitusnimi Vaaraluokka YK-numero Pakkausryhmä Pakkauspoikkeukset Etiketit vaaditaan Pakkaus, ei irtotavara RID Hävitä paikallisten säännösten mukaisesti. Ei määritelty vaaralliseksi tavaraksi Yhdysvaltain DOT-, IATA-, ADR-, IMDG- tai RID-säännösten mukaisesti. N/A 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Merkitseminen Sisältää Varoitusmerkki(merkit),, Eteeniglykoli, Food Black 2 acid salt #3, Vesi Ärsyttävä R-lausekkeet S-lausekkeet Säädöstietoja Sisältää Food Black 2, hapan suola 16. MUUT TIEDOT Wording of the R-phrases in sections 2 and 3 Lisätiedot Vastuuvapauslauseke R43 Ihokosketus saattaa aiheuttaa herkistymistä. S2 Pidä lasten ulottumattomissa. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. Kaikista tässä HP-tuotteessa olevista kemiallisista aineista on tehty ilmoitus tai niitä varten on saatu poikkeuslupa kemiallisten aineiden ilmoittamista koskevien lakien perusteella seuraavissa maissa: Yhdysvallat(TSCA), EU (EINECS ja ELINCS), Sveitsi, Kanada (DSL ja NDSL), Australia, Japani, Filippiinit, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti ja Kiina. R22 Haitallista nieltynä. R25 Myrkyllinen nielaistuna. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R43 Ihokosketus saattaa aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallinen vesieliöille. Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu direktiivillä 2001/58/EY muutetun EU-direktiiviin 91/155/ETA mukaisesti. Nämä turvallisuustiedot toimitetaan maksutta Hewlett-Packard Companyn asiakkaille. Asiakirjan sisältämät tiedot ovat viimeisimmät asiakirjan laatimishetkellä Hewlett-Packard Companyn hallussa olevat tiedot, ja niiden uskotaan olevan oikeelliset. Tietoja ei tule tulkita takuuksi tuotteiden kuvatuista ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Tämä asiakirja on laadittu edellä kohdassa 1 määritetyn lainsäädännön vaatimusten mukaisesti eikä ehkä vastaa muiden maiden lainsäädännöllisiä vaatimuksia. 4 / 5

5 Julkaisupäivämäärä Tämä tiedote sisältää muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): Valmistajan tiedot Lyhenteiden selitykset 15-Sep-2010 VAARAN YKSILÖINTI: Lisätiedot MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT: Oraalinen toksisuus MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT: Akuutti myrkyllisyys MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT: Lisätietoja MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT: Ihon herkistyminen MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT: Vakava silmävaurio / silmien ärsytys KULJETUSTIEDOT: Lisätietoja Hewlett-Packard Company 1000 NE Circle Boulevard Corvallis, OR US (Suora) (Maksuton Yhdysvalloissa) ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL RCRA REC REL SARA STEL TCLP TLV TSCA VOC American Conference of Governmental Industrial Hygienists Chemical Abstracts Service Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act Yhdysvaltojen liittovaltion säännökset (Code of Federal Regulations) Clevelandin avokuppimenetelmä Liikenneministeriö Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA) International Agency for Research on Cancer National Institute for Occupational Safety and Health NTP (National Toxicology Program) -ohjelma Occupational Safety and Health Administration Sallittu altistumisraja Resource Conservation and Recovery Act Suositeltava Suositeltava altistumisraja Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Lyhytaikainen altistumisraja TCLP-testi Raja-arvo Toxic Substances Control Act Herkästi haihtuvat yhdisteet 5 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 06/05/2011 Muutettu viimeksi 10/07/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 31 artikla Muutettu viimeksi: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 31 artiklan mukaisesti vaarallisille aineille tai seoksille on toimitettava

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/23/2015 2:48:52 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 31/03/2011 Muutettu viimeksi 10/02/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 601112-63 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot