VALMU-hankkeen loppuraportti ( ) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille"

Transkriptio

1 2014 VALMU-hankkeen loppuraportti ( ) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille Saanko piirtää tunteet? lapsenlapsi 7 v. Pauliina Kinnunen Mikkelin seudun Muisti ry

2 2

3 3 Sisällysluettelo 1. Taustaa Tavoitteet ja kohderyhmä Toimintamuodot konkreettinen toiminta Tuotokset Tulokset Toteutuksen arviointi, vaikutukset ja seuranta Asiakaspalautteet Ohjausryhmä Ulkoinen arviointi Oma arviointi itsearviointi Haasteet Tulosten juurruttaminen Analysointi ja tulevaisuus Pohdinta... 31

4 4 1. Taustaa IKÄÄNTYVÄ YHTEISKUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen muutos ja haasteet, järjestöjen rooli kasvaa MUISTISAIRAUS ON KANSANSAIRAUS Määrä lisääntyy., häpeän stigma, koskettaa koko perhettä MUISTISAIRAUTEEN LIITTYVÄ KALTOINKOHTELU Tunnistetaan heikosti, muistisairaus ja omaishoitajan uupumus altistavia tekijöitä Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja samalla myös muistisairauksien määrä kasvaa merkittävästi lähivuosien aikana. Muistisairaiden määrän arvioidaan tällä hetkellä olevan noin henkilöä ja kansansairautena se koskettaa välillisesti yli miljoonaa suomalaista. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenteiden muuttuessa laitoshoito vähenee, palvelut siirtyvät kotiin ja siten myös hoitovastuu on aiempaa enemmän perheillä. Kotikuntoisuutta sekä omaishoitajuuden lisääntyessä myös heidän jaksamista on tuettava toimivilla menetelmillä. Kansallisen Muistiohjelman ( ) yhtenä tukipilarina on hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen, oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin (STM 2012). Muistisairaat ovat hauras, kaltoinkohtelulle altis erityisryhmä, johon liittyy myös häpeän stigma. Vuonna 2013 poliisille ilmoitettiin yli 60 vuotiaisiin kohdistuneesta väkivallasta yli 1600 kertaa (Suvanto ry). Kunnilla tai muistiyhdistyksillä ei ole kaltoinkohtelun puuttumiseen toimintamallia tai ne tunnetaan heikosti ja ovat siten toimimattomia. Usein ainoaksi keinoksi koetaan muistisairaan siirtäminen laitoshoitoon. Muistiliiton ja Novartiksen REPEAT-tutkimuksen (Regular and Structured Support of Memory Patient) mukaan muistisairaiden kuntoutussuunnitelmat jäävät usein tekemättä (89 %). Hoito- ja palvelusuunnitelmia tehdään, mutta ohjausta muistisairaiden kuntoutukseen tulisi tehdä enemmän. (Nikumaa 2013, 44)

5 5 Hankeidea on saanut alkunsa yhä vahvistuvista ns. heikoista signaaleista eli perheiden varhaisen tuen ja tiedon tarpeesta silloin, kun joku perheenjäsenistä sairastuu muistisairauteen. Heikkoja signaaleja on otettu vastaan hankkeiden ja vertaistukitoiminnan yhteydessä muistisairauteen sairastuneilta ja heidän läheisiltään, Mikkelin seudun Muisti ry:n järjestökumppaneilta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiltä. Etelä-Savon Muistiluotsi ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Valot-projektin ( ) yhteistyö käynnistyi keväällä Muistiperheiden tehovalmennus tarjosi tietoa muistisairauksista, vertaistuen mahdollisuuksista, etuuksista ja oikeuksista. Samalla tuli esille tarve syventää varhaista interventiota tarjoamalla perheille mahdollisuus opetella yhdessä sairastavan toimintakykyä ja vahvuuksia tukevaa tapaa toimia kotona. Valot-projekti on kehittänyt omaishoitajuuden varhaista tunnistamista ja omaishoitajuuteen valmentamista terveydenhuollossa. Mikkelin seudun Muisti ry on Muistiluotsi-toiminnan kautta kehittänyt sairastuneille ja omaisille mahdollisuuksia vertaistukeen. Toimintaan kuuluu myös edunvalvontatyö sekä muistisairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän koulutuksen järjestäminen erityisryhmille sekä suurelle yleisölle. Viola - väkivallasta vapaaksi ry tuottaa asiantuntijapalveluja väkivalta- ja kaltoinkohtelutilanteiden ehkäisyyn ja jälkihoitoon. Violan toiminnassa on havaittu ikääntyvien ihmisten hakevan aiempaa enemmän apua lähisuhdeväkivaltaan. VALMU-hankeidea syntyi näiden järjestökumppaneiden kokemuksista. Hankkeen aikana heikot signaalit muuttumista vahvoiksi signaaleiksi kuvataan raportin lopussa. Käsitteet VALMU-hankkeessa keskeisiä ja toimintaa ohjaavia käsitteitä ovat olleet kaltoinkohtelun ehkäiseminen sekä perhe- ja voimavaralähtöinen lähestyminen perheiden valmentamisessa. Raportin lukemisen helpottamiseksi seuraavassa avataan mitä ko. käsitteillä tarkoitetaan tässä hankkeessa. Perhelähtöisyys ja voimavaralähtöisyys Perheellä on tärkeä merkitys muistisairauteen sairastuneelle, esimerkiksi sairastuneen elämänkokemusten tuntemisessa. Perhelähtöinen työskentely on näkemysten/uskomusten sekä työmenetelmien yhdistelmä, joka on asiakaslähtöistä ja voimaannuttavaa. Perhelähtöisessä työskentelyssä nähdään, että kaikissa perheissä on löydettävissä voimavaroja ja kykyjä, joita kannattaa kehittää ja vahvistaa. Perheen voimaannuttamisessa on kyse koko

6 6 perheestä, jolloin keskitytään kaikkiin perheenjäseniin pelkän hoidettavan sijaan. (Väisänen 2011, 31, 35). Kaltoinkohtelu Kaltoinkohtelu on toimintaa, jossa toiselle ihmiselle aiheutetaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai hengellistä kärsimystä. Kaltoinkohtelun kohteeksi voi joutua sekä sairastunut että hoitava läheinen ja se voi olla molemminpuolista. Kaltoinkohtelu on vääränlaista ja epäasiallista vallankäyttöä, jonka seurauksena ihminen voi laitostua myös omaan kotiinsa. Perheessä ja parisuhteessa sairastumisen myötä roolit muuttuvat ja sairastunut voidaan lannistaa potilaan rooliin, hänen tarpeet ja toiveet sivuutetaan tai mitätöidään eikä kunnioiteta sairastuneen omaa reviiriä tai arvoja. Vallankäyttöä voi olla myös puhumattomuus, tiedon panttaaminen, hoitamatta jättäminen tai ylilääkitseminen. Kaltoinkohtelulle voivat altistaa ympäristöön tai hoitoon liittyvät tekijät, kuten ajan puute, stressi, uupumus ja tehtävät, jotka omainen kokee vaikeiksi tai joihin ei ole saanut ohjausta ja/tai koulutusta. Voidaan ajautua tilanteisiin, joissa tuomitaan, rankaistaan tai asettaudutaan sairastuneen yläpuolelle. Muistisairaan ihmisarvon kunnioittaminen on tärkeää, vaikka puhe tai kyky ilmaista itseään ei enää onnistu. Siksi on tärkeää tuntea sairastuneen elämäntarina ja ohjata läheisiä tuntemaan muistisairauden tuomat muutokset toimintakykyyn. (Mäkisalo-Ropponen 2011, ). 2. Tavoitteet ja kohderyhmä PERHEIDEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN perheenjäsenten välinen keskustelu ja yhdessä tekeminen KALTOINKOHTELUN EHKÄISEMINEN tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, pehmeät keinot kotiarjessa omaisen jaksamisen tukeminen ARJESSA KUNTOUTUMINEN päivittäinen toiminta kotona ja kodin ulkopuolella Hankkeen kokonaistavoitteena on tukea muistiperheitä sairastumisen alkuvaiheessa siten, että kaikkien kannalta hyvä ja turvallinen elämä voi jatkua kotona mahdollisimman pitkään.

7 7 Tavoitteena on ohjata perheenjäseniä tunnistamaan omat mahdollisuudet arjessa kuntoutumiseen, tukea perheen sisäistä vuorovaikutusta, turvallisuutta sekä ehkäistä kaltoinkohtelua. Hankkeen tavoitteena oli kokeilla uudenlaista tehovalmennusmallia muistiperheiden valmentamisessa. Valmennusmallin tavoitteet on eritelty kappaleessa 4. Hankkeen pitkän ajan tavoitteena oli kehittää kotona asumista tukevia palveluja, rakentaa toimintamalleja kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi, tuoda muistisairauksiin liittyvät vaikeat käyttäytymisen muutokset ja mahdollinen lähisuhdeväkivalta ihmisten tietouteen. Tavoitteena on myös vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittämiseen asiakaslähtöisellä ja terveyttä edistävällä tavalla sekä kehittää järjestöjen välistä osaamista ja asiantuntijuutta. Näitä ovat muun muassa keinot muistisairaiden kotona asumisen ja kuntoutumisen tukemiseen. Valmennuksen kohderyhmänä olivat yli 65-vuotiaat hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenet eri sukupolvista tai muut läheiset. Toimintaympäristönä oli Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella Pieksämäki, Kangasniemi ja Mikkeli. Paikkakuntien koot vaihtelevat maaseututaajamasta keskisuureen kaupunkiin. Valmennuksen eri vaiheissa toimintaympäristönä olivat erilaiset kuntakohtaiset ryhmätilat, perheiden koti ja valmennusviikonlopuissa perheiden tarpeisiin soveltuvat kuntoutuskeskukset. Ryhmätilat tarjosivat Kangasniemen kunta, Mikkelin Setlementti, Pieksämäen Seutuopisto sekä Estery eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan tuki ry. Organisaatio ja johtaminen Mikkelin seudun Muisti ry hallinnoi ja johti VALMU-hanketta. VALMU-hankkeen sisällä vastuualueet jaettiin ammatillisen erityisosaamisen mukaan. Henkilöstöresurssina oli kaksi kokopäivästä työntekijää, lähisuhdeväkivaltatyön erityisosaaminen hankittiin ostopalveluna Viola väkivallasta vapaaksi ry:ltä. Hankevastaava vastasi hankkeen organisoinnista, etenemisestä ja taloudesta. Taloudellinen vastuu siirtyi vuonna 2014 Mikkelin seudun Muisti ry:n toiminnanjohtajalle. Lisäksi valmennusviikonlopuissa oli mukana kaksi opiskelijaa ja yksi vapaaehtoistyöntekijä avustavina henkilöinä.

8 8 MIKKELIN SEUDUN MUISTI RY/HALLITUS VALMU-HANKE RAY VIOLA - VÄKIVALLASTA VAPAAKSI RY OMAISHOITAJAT JA LÄHEISTE RY/VALOT- HANKE MIKKELI KANGASNIEMI PIEKSÄMÄKI Kuvio 1 Organisaatio ja sidosryhmät VALMU-hankeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys (RAY). Hankkeelle myönnettiin neljän vuoden ajalle yhteensä euroa. Suurimmat kustannukset muodostuivat henkilöstöja ostopalvelukuluista, asiakkaille kohdennettujen valmennusviikonloppujen kustannuksista ja viestinnästä. Hankkeen toiminta jakautui neljälle vuodelle seuraavasti: 2011 SUUNNITTELU JA TIEDOTUS, VALMENNUS ALKAA Kangasniemi 2013 VALMENNUS PÄÄTTYY Mikkeli ARVIOINTI ANALYSOINTI TIEDOTUS 2012 VALMENNUS Kangasniemi,Pieksämäki, Mikkeli TIEDOTUS 2014 VIESTINTÄ JA JUURRUTTAMINEN Kuvio 2 VALMU-hankkeen toiminnan vaiheet Ensimmäinen vuosi oli toiminnan suunnittelua, verkostoitumista, järjestöjen keskinäisen osaamisen jakamista sekä valmennettavien perheiden rekrytointia. Toinen vuosi keskittyi valmennustoimintaan kolmella paikkakunnalla. Mukana oli 16 perhettä, 73 henkilöä ja perheistä neljä eri sukupolvea. Vuoteen sisältyi myös ammattihenkilöstön perehdyttämistä sekä yksi avoimelle yleisölle suunnattu tilaisuus.

9 9 Kolmannen vuoden aikana valmennukset vietiin loppuun saattaen tarjoamalla perheille heidän tarvitsemaansa tukea. Loppuun saattaminen tarkoittaa, että perhekohtainen valmennus päätettiin vaiheittain, perheet pyrittiin ohjaamaan paikallisiin vertaistukiryhmiin ja sovittiin muistihoitajan kontrollikäynnit. Valmennuksen päätyttyä toiminta keskittyi hankkeen tulosten arviointiin, analysointiin ja raportointiin. Samalla hankkeen tulosten tiedotus käynnistyi valtakunnallisesti eri seminaareissa ja paikallisesti keskittyen sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisiin. VALMU-hanke rakensi yhteistyöpohjaa Viola ry:n Saumuri-hankkeen( ) ja Mikkelin kaupungin Väistö-hankkeen ( ) kanssa (STM:n rahoitus). Hankkeen viimeinen vuosi keskittyi viestintään ja toiminnan juurruttamiseen (vuoden 2014 tilastot, LIITE 1). Tuotoksena valmistui valmennettujen ja asiantuntijoiden kokemusten pohjalta opas Välitä tunne turvataitoja muistisairauteen sairastuneiden läheisille (LIITE 2). 3. Toimintamuodot konkreettinen toiminta VALMU-VALMENNUSMALLI kotikäynnit, muisteluryhmät ja valmennusviikonloput VERKOSTOITUMINEN JA TIEDOTTAMINEN viestintä ja perehdyttäminen eri toimijatasoilla Hankkeessa tehtiin konkreettista työtä muistisairaiden valmentamiseksi sairauden myötä muuttuvaan arkeen. Tässä kappaleessa esitellään VALMU-valmennusmalli, toiminta, toiminnan tulokset ja hyödynnettävyys. Valmennuksen käynnistäminen Toiminnan aloittaminen vaati verkostojen luomista yhteistyökuntien muistihoitajien kanssa, osallistuvien perheiden motivaation ylläpitämistä sekä aktiivista tiedon jakamista. Valmennus oli noin vuoden kestävä interventio perheiden elämässä. Valmennuskokonaisuus koostuu kolmesta osiosta: kotikäynneistä, valmennusviikonlopuista sekä muisteluryhmistä.

10 Määrät, n 10 Perheiltä edellytettiin seuraavia kriteerien täyttymistä: sairastunut oli yli 65-vuotias, muistisairausdiagnoosi oli saatu noin vuoden sisällä ja perhe oli motivoitunut osallistumaan VALMU-valmennukseen. VALMU-VALMENNUSMALLI KOTIKÄYNNIT toimintaterapeutti vähintään 3 kertaa, tarpeen mukaiset lisäkäynnit perheterapeutti vähintään 1 kerta eli turvallisuuskysely, tarpeen mukaiset lisäkäynnit VALMENNUSVIIKONLOPUT kaksi viikonloppua, yhteensä 14 tuntia ohjattua ohjelmaa, asiantuntijatietoa jakeskusteluja, ohjatut perhekeskustelut, vertaistuki, perheen kanssa yhdessä oloa menetelmänä Forumteatteri MUISTELURYHMÄT luovien menetelmien avulla muistelua 12 kertaa á 2 tuntia Kuntien muistihoitajat olivat keskeisiä ammattihenkilöitä ohjaamaan perheitä VALMUn valmennukseen. Lisäksi perheet löysivät VALMUn lehtikirjoittelun, toritapahtuman, yleisötilaisuuksien sekä Mikkelin seudun Muisti ry:n omaisten vertaistukikerhon Oikosulun kautta. Valmennukseen osallistuneet perheet haastateltiin ennen valmennukseen valitsemista. (Ryhmien toteutus ja paikkakuntaiset aikataulut, LIITE 3). Kotikäynnit puhelinhaastatellut, yhteydenotot sähköpostilla alkuarviointi tehty peruuntuneet/kesk. valmennetut Paikkakunnat Kaavio 1. Hakuvaiheen kontaktit ja VALMU-valmennukseen lopulta osallistuneiden perheiden määrät vuosina

11 11 Valmennuksen kotikäynneistä vastasi toimintaterapeutti, joka arvioi perheen soveltuvuuden valmennukseen ja toimi perheiden yhteyshenkilönä. Kotikäynneillä selvitettiin ns. ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten valaistus, esteettömyys, mahdollinen apuvälinetarve ja miten kodin toiminnallisuus vastasi nykyisiä tarpeita. Kotikäynnillä annettiin aikaa perheenjäsenille keskustella ja pohtia, miten muistisairaus on vaikuttanut tai muuttanut arjessa toimimista. Samalla annettiin ohjausta ja neuvontaa omista keinoista arjessa kuntoutumiseen, palveluista, eduista sekä kuntoutusmahdollisuuksista. Perheille tarjottiin mahdollisuutta toimintaterapeutin lisäkäynteihin tarpeiden mukaan, kuten sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Ensimmäisen kotikäynnin ja alkuarvioinnin pohjalta tehtiin perhekohtainen, kirjallinen )kuntoutussuunnitelma valmennuksen ajalle, johon kirjattiin perheen tavoitteet. Toimintaterapeutin kotikäyntejä tehtiin yhteensä vuosina , joiden lisäksi erillisiä ohjauskäyntejä oli 16. Perheille tehtiin valmennuksen puolivälissä yksilölliset turvallisuuskyselyt (15 perhettä) teemahaastatteluina, joista vastasi lähisuhdeväkivaltatyöhön erikoistunut perheterapeutti. Turvallisuuskyselyn tavoitteena oli ohjata perheitä pohtimaan, miten he kokevat oman parisuhteensa, arjen haasteet, pelot ja huolet. Näillä tarkoitetaan kokemuksellista ns. sisäistä turvallisuutta. Viola väkivallasta vapaaksi ry:n turvallisuusohjeiden mukaan kotikäyntejä ei tehdä yksin, joten kotikäynnillä oli mukana perheelle jo aiemmasta kotikäynnistä tuttu toimintaterapeutti. Turvallisuushaastattelun aikana toimintaterapeutin ja muiden perheenjäsenten kanssa tarkistettiin kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet eli tehtiin ns. väliarviointi. Mikäli perheillä ilmeni tarvetta jatkaa turvallisuuskeskustelua (yhteensä 12 käyntiä, kolme perhettä), se toteutettiin toiminta- ja perheterapeutin työparityöskentelynä. Näillä kotikäynneillä keskustelua ohjasi perheterapeutti, jota toimintaterapeutti avusti tuomalla muistiasiantuntijuuden ja ratkaisukeskeisen ajattelumallin mukaan keskusteluun. Tämän lisäksi vuonna 2014 oli 4 asiakastapaamista Violassa ja yksi kotikäynti. ) Kuntoutussuunnitelma on kuntoutujan kokonaistilanteen tueksi laadittu lakisääteinen asiakirja. Vastuu kirjallisen kuntoutussuunnitelman tekemisestä on hoitavalla lääkärillä. Valmennuksessa ei haluttu keksiä samansuuntaista termiä vaan vahvistaa jo käytössä olevaa termiä. Siten perheet oppivat kysymään ja kertomaan kuntoutussuunnitelmastaan asioidessaan eri palvelujen parissa.

12 12 KAIKKI TOIMINTATERAPEUTIN KOTIKÄYNNIT : yhteensä 90 kpl (sisältäen pilotti-perheen kotikäynnit) KANGASNIEMI kpl kpl kpl PIEKSÄMÄKI kpl kpl kpl kpl MIKKELI kpl kpl kpl Kuvio3 Toimintaterapeutin kotikäynnit valmennukseen osallistuneiden perheissä, määrät yhteensä Valmennusviikonloput Valmennusviikonloppujen tavoitteena oli mahdollistaa työssäkäyvien ja muualla asuvien perheenjäsenten osallistuminen valmennukseen. Samalla perheillä oli tilaisuus kokoontua viettämään yhteistä aikaa, saada asiantuntijatietoa ja vertaistukea. Lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa tai heidän katsottiin voivan osallistua muun perheen kanssa yhteiseen ohjelmaan. Valmennusviikonlopuissa ohjaajat olivat aina samoja eli kaksi VALMU-hankkeen työntekijää ja kaksi Viola väkivallasta vapaaksi ry:n perheterapeuttia. Tämä katsottiin oleellisen tärkeäksi luottamuksen ja turvallisuuden tunteen rakentamisessa. Ohjaajat muodostivat oman perheensä. Viikonloppujen asiasisältö rakennettiin perheiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Osa viikonlopuista oli kaksipäiväisiä, osa jaettiin kolmelle päivälle, ohjatun ohjelman tuntimäärä pysyi kuitenkin samana (14 tuntia). Kokeilussa oli myös yöpyminen kotona tai kuntoutuskeskuksessa. Kuljetukset järjestettiin hankkeen puolesta. Valmennuspaikoiksi valittiin kilpailutuksen, järjestelyjen ja sijainnin perusteella Kyyhkylän kuntoutuskeskus ja Anttolanhovi. Muisteluryhmät Muisteluryhmät pohjautuivat englantilaiseen Remembering Yesterday, Caring Today (RYCT) malliin. Muistelun välineenä käytettiin erilaisia luovia menetelmiä, kuten musiikkia, kuvia, kuunnelmia, kirjoittamista, aisteja virittäviä makuja ja tuoksuja, vanhoja esineitä, teatteria ja tutustumisretkiä muun muassa palolaitokselle, vanhaan kauppaan ja valokuvakeskukseen. Teemat myötäilivät elämän eri vaiheita, tapahtumia ja kokemuksia alkaen lapsuudesta vanhuuteen asti. Ryhmäläiset saivat aktiivisesti itse vaikuttaa ryhmien sisältöihin. Ohjaa-

13 13 jat tarjosivat sisältöjen puitteissa tietoa ja elämyksiä. Muisteluryhmän tavoitteena oli ohjata perheenjäseniä antamaan ja vastaanottamaan vertaistukea, oppia hyödyntämään muistelua aivojen aktivoinnissa sekä antaa onnistumisen kokemuksia ja uusia elämyksiä. Tavoitteena oli opettaa perheen eri sukupolvien jäseniä muistelemaan yhdessä tukien perheen sisäistä vuorovaikutusta. Ryhmäkertoja oli yhteensä 12, jokainen ryhmäkerran kesto 2 tuntia ja kokoontuminen tapahtui viikon välein. Kaikki perheenjäsenet olivat tervetulleita ryhmään eli mukana olivat eri kokoonpanoissa muistisairaat, puolisot, lapset ja lapsenlapset. Tilanteen ja teeman mukaan ryhmä jaettiin pienryhmiksi. Ryhmän jälkeen jokainen sai kirjoittaa omat ajatuksensa ja kokemuksensa ryhmäkerrasta päiväkirjamerkintöinä. Tällä menetelmällä ohjattiin käyttämään muistin tukikeinoja ja haluttiin varmistaa, että ryhmäläiset voivat antaa tarkempaa palautetta hankkeen päätyttyä. Muisteluryhmät alkoivat ensimmäisen valmennusviikonlopun jälkeen ja päättyivät ennen toista valmennusviikonloppua. Rytmitykset vaihtelivat eri paikkakunnilla. Tavoitteena oli tuen jatkumiseksi ohjata perheet omaisjärjestöjen muihin vertaistukiryhmiin VALMU-valmennuksen jälkeen. 4. Tuotokset VALMENNUSMALLI Monimuotovalmennus osiensa summa Työparityöskentely perheissä Forum-teatteri puheeksi ottamisen keinona PEREHDYTYSMALLI Järjestöjen asiantuntijuuden yhdistäminen ja osaamisen jakaminen VÄLITÄ TUNNE -OPAS turvataitoja muistisairauteen sairastuneiden läheisille Hankkeen toiminnan tuotoksena muodostui monimuotovalmennuksen malli, joka koostuu seuraavista elementeistä: kotiin vietävät arjessa kuntoutumista tukevat ja terapeuttiset menetelmät, voimaannuttavat ja vertaistuelliset ryhmätoiminnat sekä asiantuntijatietoa ja

14 14 tukea perheille viikonloppuvalmennuksissa. Mallin rakenne on kuvattu edellisessä kappaleessa 3. Työparityöskentely eli perhe- ja toimintaterapeuttien osaamisten yhdistäminen mahdollisti ulkoisen ja sisäisen (kokemuksellisen) turvallisuuden laajemman huomioimisen. Tämä syntyi ratkaisuna käytännön ongelmaan. Alkuperäisenä tavoitteena oli saada ylemmän korkeakoulun opiskelija tai tutkija tekemään turvallisuuskyselyjä, mutta yhteydenotot Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskukseen, Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, Jyväskylän ammattikorkeakouluun, Itä-Suomen yliopistoon ja Turun ammattikorkeakouluun eivät tuottaneet tulosta. Kaksi suurinta syytä olivat, että kaltoinkohtelu koettiin aiheena vaikeaksi ja ikääntyneiden perhetutkimusta juurikaan tehdä. Haastattelut päätettiin tästä johtuen tehdä omana työnä. Haastatteluja hyödynnettiin myöhemmin perheille suunnatun Välitä tunne -oppaan kirjoittamisessa ja Välitä tunne korttien teossa kaltoinkohtelun puheeksi oton välineinä. Oppaan taitto ja visuaalinen suunnittelu ostettiin kilpailutuksen perusteella mainostoimisto Groteskilta. Valinnassa painottuivat laatu ja sisällön ymmärtäminen (sisältöä tukevat kuvat). Oppaasta otettiin 1000 kpl painos (Etelä-Savon kirjapaino) ja julkaistiin Soste:n INNO-markkinoilla Ilmainen opas loppui vuorokaudessa julkaisusta, mutta on luettavissa sähköisessä muodossa tai tulostettavissa pdf-muodossa Mikkelin seudun Muisti ry:n sivuilta (http://mikkelinseudunmuisti.fi/?p=494). Kuva 1 Välitä tunne turvataitoja muistisairauteen sairastuneiden läheisille (LIITE 2) Hankkeen aikana vahvistui, että sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt tarvitsevat lisää tietoa ja taitoa kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. VALMU-pilotoi perehdyttämisen menetelmiä kaltoinkohtelua ehkäisevään työhön. Näitä kokeiltiin erilaisissa yleisö- ja perehdytystilaisuuksissa sekä perheiden valmennuksessa. Forum-teatteri oli toi-

15 15 miva ja osallistava menetelmä keskustelun käynnistäjäksi. Lyhyet esimerkkinäytelmät perheiden arjen tilanteista olivat löyhästi käsikirjoitettuja. Ohjaajana oli teatteriohjaaja ja näyttelijöinä VALMUn kaksi perheterapeuttia, jotka myös ohjasivat vuorovaikutteista keskustelua yleisön kanssa. Menetelmä on hankkeen aikana tuotteistettu osaksi Viola ry:n toimintaa ja menetelmälle on haettu RAY:n hankerahoitusta vuodelle Kuva 2 Forum-teatteria valmennusviikonlopussa Anttolanhovissa Työnohjauksellisen pienryhmäperehdytyksen malli toimi parhaiten kokeneen ammattihenkilöstön perehdyttämisessä. Tämä koostui ennakkokyselystä, kyselyjen pohjalta nostettujen aiheiden käsittelystä pienryhmissä, voimavaralähtöisistä keskusteluista osallistujien ja ohjaajien kesken sekä ryhmäkeskustelua havainnoivien asiantuntijoiden reflektiosta. Perehdytysmalli kehitettiin ja se siirtyy osaksi Viola ry:n Saumuri-hankkeen ja Mikkelin kaupungin Väistö-hankkeen (STM:n rahoitus) sisältöjä. Vuoden 2014 perehdytysten kulut ja tehtävät jaettiin kolmen hankkeen kesken. Yhteistyö perehdyttämisessä toimi erinomaisesti. Keskinäisen osaaminen jakaminen ryhmäläisten ja asiantuntijoiden kesken oli siten merkittävä osa VALMU-hankkeen juurruttamista. Lähisuhdeväkivaltailmiön tunnistamisen lisäksi työskentelyssä harjoiteltiin seulojen, lomakkeiden ja haastattelutekniikoiden käyttöä antaen osallistujille konkreettisia työkaluja arjen työhön. Kahden vuoden aikana perehdytyksiin osallistui yhteensä 72 Mikkelin seutu-sote -alueen kotihoidon, vanhuspalveluyksiköiden ja sosiaalipäivystyksen henkilöä. Osallistuneilla oli johtavien esimiesten tuki ja perehdytys katsottiin velvoitekoulutukseksi. Mikkelin kaupunki antoi tilat käyttöön maksutta.

16 16 Kokeilussa oli myös Kuunteleva kosketus menetelmä Mirja Muurimaan ohjaamana. Kuunteleva kosketus on sanatonta viestintää kosketuksen kautta, jossa hoitaja ja hoidettava ovat tasa-arvoisia ja hyväksyviä. Keho muistaa kokemansa (esimerkiksi väkivallan) ja reagoi, vaikka sanat katoavat. Menetelmä voisi siis sopia mainiosti erityisesti niille muistisairaille, joiden puhe katoaa varhaisessa vaiheessa ja kyky kommunikoida puheen avulla omista tunteista katoaa. Menetelmän oppiminen vaatii ohjaajan koulutusta ja harjaantumista, jotta sitä voitaisiin opettaa perheenjäsenille. Kokeilu toteutettiin yhdessä järjestöyhteistyökumppaneiden kanssa joulukuussa 2012 (VETO-projekti, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/valot-projekti, Viola väkivallasta vapaaksi ry, Mikkelin seudun Muisti ry:n vapaaehtoistyöntekijät). Kokeilussa oli myös Huolilaatikko. Huolilaatikon ideana oli antaa mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö kahdenkeskistä keskustelua varten samalla kun käy vertaistukiryhmässä. Tällöin yhdistyksen työntekijä ottaa suoraan yhteyttä, käy keskustelua huolenaiheista henkilön tai hänen perheen kanssa sekä tarvittaessa auttaa ratkaisujen löytämisessä. Huolilaatikkoidea ei toiminut aiotulla tavalla ja yhteydenotot jäivät vähäisiksi. 5. Tulokset Hankkeen tuloksia voidaan tarkastella monella tasolla: yksilön, perheen, työntekijöiden tasolla sekä yhteiskunnallisella tasolla. Tulosten tarkastelussa on pyritty kriittiseen tarkasteluun hyviä käytäntöjä unohtamatta. Tuloksien taustalla olevat palautteet toiminnasta kuvataan seuraavassa kappaleessa 6. Taulukko 1 VALMU-hankkeen tulosten arviointi ja johtopäätökset TAVOITE KEINO/MENETELMÄ ARVIOINTI TULOS JOHTOPÄÄTÖS saada perheet kotikäynnit: toimintaterapia, COPM pisteissä suoriutu- sairauden etene- osallistumaan, työparityöskentely perhetera- suullinen ja kirjal- minen laskenut, minen, realiteetit: sairauteen peutin kanssa: linen palaute koti- tyytyväisyys hei- tukea kotiin tarvi- sopeutuminen, tiedon lisääminen, keskustelu, käynneistä kentynyt, ulkoinen taan enemmän ja turvallisuus, kotiympäristön järjeste- turvallisuus lisään- säännöllisemmin, palvelujen ly/apuvälineet tynyt esim. toimintate- oikea-aikaisuus rapiaa

17 17 kaltoinkohte- perhetera- turvallisuus- kokemus pärjäämi- keskustelut koet- lun ehkäisemi- pia/psykoterapeuttiset mene- kyselyt, suullinen sestä ja jaksami- tiin hyödyllisiksi ja nen, sairauteen telmät: terapeuttinen keskuste- ja kirjallinen pa- sesta lisääntynyt, turvallisuutta sopeutuminen lutuki laute kotikäynneis- kokemuksellinen lisääviksi, lisäsi tä turvallisuus lisään- ymmärrystä sai- tynyt raudesta, tuki sopeutumista, tuen tarve jatkuu hoidettavan siirryttyä laitoshoitoon voimavarojen ryhmätoiminnot: luovat suullinen ja kirjal- mielekästä, opittu ryhmätoiminnot vahvistaminen menetelmät, asiakaslähtöisyys linen palaute asia- uusia asioita omis- vastasivat tavoit- muistelun ja kaspalaute, itsear- ta vanhemmista, teisiin ja odotuk- vertaistuen viointi, ulkoinen tasa-arvoista koh- siin hyvin, mene- avulla arviointi taamista, uuden- telmänä toimiva viikkorutiinin oppiminen sukupolvien yli valmennusviikonloput suullinen ja kirjal- koettu hyväksi ja vastasi toiveisiin, asioiden jaka- linen palaute tarpeelliseksi, oh- mahdollisti työssä minen, pu- jasi perheitä kes- olevien perheen- heeksi ottami- kustelemaan jäsenten mukaan nen tulon, toivotaan jatkuvuutta tiedon ja tulos- koulutuksellinen tiedottaminen suullinen ja kirjal- tiedostetaan ja tunnistetaan ten levittämi- ja perehdyttäminen, yleisöluen- linen palaute, koetaan tarpeelli- melko hyvin, nen not, seminaarit, Välitä tunne - tilausmäärät seksi, mutta ei tarvitaan lisää opas siirry käytäntöihin tietoa ja pitkäjän- toimintamallien teistä työtä, puuttuessa oppaalle oli tarve muistiyhdistyksiltä puuttuu sisäiset toimintamallit

18 18 KOKONAISUUS kotikäynnit, ryhmätoiminnot, ulkoinen arviointi, vaikeita aiheita mallia voidaan valmennusviikonloput ohjausryhmä lähestytty lempe- suositella valta- itsearviointi/ ästi, toimiva koko- kunnalliseksi, reflektoivat kes- naisuus, rakennet- tarvitaan seuran- kustelut tu yksilötasolta taa sairauden mentor-ohjaus kohti järjestelmäl- edetessä, toimin- listä tasoa tamallien rakentaminen tarvitsee aikaa, keskusteluja ja yhteistyötä VALMUn alku- ja loppukyselyt Hankkeen alussa ja lopussa perheenjäsenet vastasivat kyselyihin erillisillä kysymyslomakkeilla. Alkukyselyn tavoitteena oli kartoittaa omaisten ja muistisairaiden lähtötilanne. Loppukyselyillä haluttiin selvittää, onko perheiden tilanteessa tapahtunut muutoksia ja näkyykö VALMU-valmennuksen vaikutus kyselyn tuloksissa. Kysymyslomake myötäili valikoidusti Muistiliiton ja Novartiksen REPEAT-tutkimuksen kysymyksiä. Tämän valtakunnallisen REPE- AT-seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää muistisairaiden ja läheisten kokemuksia ensimmäisestä vuodesta diagnoosin jälkeen. VALMUn tavoitteena oli saada vertailutietoa VALMU-perheiden ja REPEAT-tutkimuksen alueellisista yhtäläisyyksistä, eroista ja vaikutuksista. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa kuvattu kahden rinnakkaisen ryhmän, jossa toinen on saanut valmennuksen ja toinen ei, tutkiminen, tiedon kerääminen ja vertailu, ei toteutunut. Ei-valmennetun tutkimusryhmän kokoaminen ja tiedon kerääminen koettiin aikataulullisesti liian haasteelliseksi. VALMU-kyselyjen (LIITE 4) perusteella voidaan todeta, että VALMU-valmennuksella on voinut olla vaikutusta omaisten sopeutumiseen läheisensä muistisairauteen: loppukyselyissä omaisten kokemus muistisairauden vaikutuksesta sairastuneen päivittäisiin toimiin ja arkeen on hieman vähemmän kuin hankkeen alussa. Valmennuksen vaikutus näkyy myös siinä, että kaikki omaiset sekä lähes kaikki muistisairaat olivat saaneet tietoa kuntoutuksesta. Lisäksi VALMU-valmennus näkyy kahdenkeskisen keskustelun mahdollistajana ja muistisairaiden toiveikkuuden pienenä lisääntymisenä. REPEAT-tutkimuksen ja VALMU-hankkeen

19 19 kyselyjen vertailuun liittyy useita luotettavuutta heikentäviä muuttujia, joiden vuoksi varsinaisia johtopäätöksiä ei voi tehdä. Voidaan kuitenkin tulosten perusteella havaita seuraavaa: VALMU-valmennetut ovat saaneet tietoa muistisairaan kuntoutuksesta saaneet mahdollisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun ammattilaisen kanssa tai sitä oli tarjottu odottivat apua ja tukea järjestöiltä ja vertaistukitoiminnasta, mutta myös saivat sitä huomattavasti enemmän kuin REPEAT-tutkimuksessa omaiset odottivat enemmän apua lähisukulaisilta, kun tulosta verrattiin alkukyselyyn tai REPEAT-tutkimukseen toiveikkaimpia muistisairaita, sillä REPEAT-tutkimusten tulosten mukaan muistisairaiden toiveikkuus hieman laski vuoden aikana ja VALMUn kyselyissä hieman nousi. Valmennusviikonloput Valmennusviikonlopuissa tarjottiin tietoa muistisairauksista, vertaistukea sekä tuettiin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta. Valmennusviikonloppujen sisältö oli osallistujien mielestä pääosin erinomainen tai hyvä ja vastasi odotuksiin. Viikonlopuissa onnistuttiin osallistamaan laajasti perheen eri sukupolvia, sillä osasta perheitä oli mukana jopa neljä eri sukupolvea (ikäjakauma 7-85 vuotta). Forum-teatteri ja perheterapeuttien ohjaamat perhekeskustelut toimivat hyvin huolien, vahvuuksien ja selviytymiskeinojen puheeksi ottamisen ja usean sukupolven kohtaaminen tukena. Perheet kokivat saaneensa tietoa, aikaa yhdessä olemiseen sekä vertaistukea. Esimerkiksi luentojen jälkeen perheet kokoontuivat oma-aloitteisesti perheenä sopimaan vastuista ja sopimuksista, kuten edunvalvontavaltuutuksesta. Muisteluryhmät Muistelun avulla tuettiin perheenjäsenten sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja vahvistettiin muistisairaan olemassa olevia taitoja. Muisteluryhmien sisällöt suunniteltiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Sisältöjä muokattiin yhdistämällä muisteluun tiedollisia elementtejä, kuten ravitsemusterapiaa, parisuhde- ja seksuaaliterapiaa. Vierailevat ohjaajaparit perehdytettiin muistelutyöhön ennen ryhmäkertaa. Muisteluryhmät vastasivat odotuksiin eli ryhmäläiset kokivat toiminnan virkistävänä ja perheenjäseniä yhdistävänä tekijänä, jolle toivottiin jatkoa. Tämä vahvistaa aiempia käsityksiä ja kokemuksia vertaistoiminnan vaikutuksista. Muisteluterapian (reminiscence therapy) kehittämistä, vaikutusten arviointia ja

20 20 näyttöön perustuvaa tutkimusta muistisairauksien yhteydessä on tehty yli 20 vuoden ajan eli on kehitetty ja arvioitu riittävästi erilaisia muistelutyön menetelmiä. Tärkeämpää olisi kouluttaa, tukea ja ylläpitää muistelutyötä tekevää henkilökuntaa. (Woods, Spector, Jones Orrell & Davies 2009, 11). Kotikäynnit Kotikäynneillä tuettiin perheitä heidän omassa arjessaan heidän omassa ympäristössään ja autettiin heitä löytämään arjessa kuntouttavia menetelmiä. Perheet asettivat itselleen 1-4 tavoitetta VALMU-valmennuksen ajalle. Tavoitteiden pohjalta tehdyn kirjallisen kuntoutussuunnitelman he saivat itselleen. Sen tarkoituksena oli myös varmistaa, että perheet olivat tulleet kuulluksi ja ymmärretyksi oikein, toimia muistin tukena ja palautteena (reflektiona) vuoden mittaisen valmennuksen aikana. Kuntoutussuunnitelmassa korostettiin perheen omia vahvuuksia ja voimavaroja, ei ongelmia. Käytössä oli COPM-mittari (Canadian Occupational Performance Measure (http://toimia.fi/)), jossa perheet itse arvioivat mahdollisia toiminnallisia ongelmia, omaa suoriutumistaan arjen toiminnoissa sekä tyytyväisyyttään omaan suoriutumiseensa. Pisteytys tehtiin ensimmäisellä ja viimeisellä kotikäynnillä. Tavoitteiden keskiarvojen erotus kertoo muutospisteet. Kahden perheen osalta pisteytystä ei voitu tehdä, sillä perhe joko koki, ettei heillä ole toiminnallisia ongelmia tai muistisairaan valmiudet eivät riittäneet tavoitteiden asettamiseen. Pisteyttäminen ei ollut tarkoituksenmukaista. Kirjalliset kuntoutussuunnitelmat jäivät perheille, hankkeen päätyttyä kaikki henkilöiden nimiä sisältävä materiaali (paperit, tiedostot) tuhottiin. COPM-pisteytyksen tulokset esitetään paikkakuntakohtaisesti keskiarvoina (taulukot LIITE 5). Arjen toiminnoissa suoriutuminen laski muistisairaiden ja läheisten arvioinneissa. Tämä kuvannee sairauden etenemistä. Tyytyväisyys arkeen nousi Kangasniemellä läheisillä ja Pieksämäellä sairastuneilla. Kysyttäessä perheiltä mahdollista syytä tyytyväisyyden laskuun, he kuvasivat realiteettien lisääntyneen ja sairauden myötä haasteidenkin lisääntyneen. Tulokset ovat siis yleistys, kuitenkin joissain yksittäisissä perheissä tyytyväisyyspisteiden nousu oli suuri molemmilla muistisairaalla ja läheisellä. Perheet arvioivat toimintaterapian vaikutusta suullisesti kotikäyntien yhteydessä, ulkoisen arvioinnin yhteydessä sekä Mikkelin ryhmä kirjallisesti (10 vastausta). Syy, miksei muilta

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO Hankkeen arviointiraportti Arja-Tuulikki Wilén Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 48. Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005

Lapsi omaisena Loppuraportti 2002 2005 Lapsi omaisena 2002 2005 Vertti-vertaisryhmätoimintaa lapsille ja vanhemmille, kun vanhemmalla on mielenterveyden häiriö Laatijat Projektipäällikkö Matti Inkinen Projektivastaava Bitta Söderblom Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti

Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti Eeva-Kaarina Veijalainen Projektipäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto ry Tiivistelmä Mitä vauva toivoo -hankkeen tarkoituksena oli nostaa esiin molempien vanhempien

Lisätiedot

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti Palveluyhdistys Kaseva ry 1 Kirjoittajat: Pirkko Heino Annastiina Jansén Minna Nieminen Minna Pirttikoski Tiina Valtanen Painopaikka: T. Nieminen Oy.

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Jyvällä -projekti 2006-2009

Jyvällä -projekti 2006-2009 Jyvällä -projekti 2006-2009 Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen loppuraportti Laura Pöyhönen Mari Tuomainen & Kirsi Purhonen (toim.) 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 TYYNELÄN KEHITTÄMISKESKUKSEN

Lisätiedot