En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid"

Transkriptio

1 Värdeladdad mat En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid Håller din produkt för framtiden? Vad kräver morgondagens konsument? Är dina produkter klimatvänliga? Ruoan lisäarvot Seminaarisarja elintarvikealan tulevaisuudesta Kelpaavatko tuotteesi tulevaisuudessa? Mitä huomispäivän kuluttaja vaatii? Ovatko tuotteesi ilmastoa säästäviä?

2 Värdeladdad mat Ruoan lisäarvot Vilka är dagens och morgondagens konsumenttrender? Vilka är de konkurrensfaktorer som skapar framgång på morgondagens marknad? Hur ska jag marknadsföra min produkts egenskaper? Hur kan jag utveckla min produkt för att bli en vinnare? F Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy arrangerar fem seminarier som skräddarsytts för den Österbottniska livsmedelsbranschen. Matens betydelse för vår hälsa, liksom produktionens och transporternas betydelse för vår miljö, är ämnen som har fått stort utrymme i media de senaste åren. Våra konsumtions- och levnadsvanor påverkar både vårt eget välmående och jordens klimat. Rubrikerna påverkar konsumentens val. Efterfrågan på hälsosamma livsmedel ökar, och produkter med miljö- och klimatmärkning förväntas bli marknadsvinnare det närmaste årtiondet. För att anpassa våra produkter och vår marknadsföring till rådande trender krävs ny kunskap gällande de metoder, begrepp och utmaningar som gäller på marknaden. För att bli morgondagens vinnare krävs det att vi känner konsumenten, utvecklar oss på rätt sätt och utnyttjar våra produkters mervärden i marknadsföringen. Med avstamp i fem skräddarsydda seminarier vill vi ta regionens livsmedelsbransch in i framtiden! För detaljerade program samt tidsscheman, se Seminarieserien Värdeladdad mat finansieras med Leader-medel i samarbete med regionens näringslivsorganisationer. Millaisia ovat nykyiset ja huomispäivän kuluttajatrendit? Mitkä kilpailutekijät luovat menestystä huomispäivän markkinoilla? Miten voin markkinoida tuotteeni ominaisuuksia? Miten voin kehittää tuotettani ja päätyä voittajaksi? Y Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy järjestää viisi pohjalaiselle elinkeinoalalle räätälöityä seminaaria. Ruoan merkityksestä terveydelle sekä elintarviketuotannon ja kuljetusten aiheuttamista ympäristövaikutuksista on keskusteltu tiedotusvälineissä paljon viime vuosina. Kulutustottumuksemme ja elintapamme vaikuttavat sekä omaan hyvinvointiimme että maapallon ilmastoon. Lehtien otsikot vaikuttavat kuluttajien valintoihin. Terveellisten elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, ja ympäristö- ja ilmastomerkinnällä varustettujen tuotteiden uskotaan valtaavan markkinat seuraavien kymmenen vuoden aikana. Voidaksemme mukauttaa tuotteemme ja markkinointimme vallitseviin trendeihin tarvitsemme uutta tietoa markkinoilla esiintyvistä menetelmistä, käsitteistä ja haasteista. Selviytyäksemme voittajina meidän on tunnettava kuluttajat, kehitettävä toimintaamme oikeaan suuntaan ja hyödynnettävä tuotteidemme sisältämää lisäarvoa markkinoinnissa. Haluamme nyt viiden räätälöidyn seminaarin avulla mahdollistaa alueen elintarvikealan menestymisen myös tulevaisuudessa! Yksityiskohtaiset ohjelmat ja aikataulut löytyvät osoitteesta Ruoan lisäarvot -seminaarisarja toteutetaan Leaderrahoituksen turvin yhteistyössä alueen elinkeinojärjestöjen kanssa.

3 Trender Livsmedelstrender och marknadsföring av värdeladdade livsmedel 1 Patricia Wiklund, INVENIRE Market Intelligence Tid: kl Plats: Nykarleby, Juthbacka Kulturcentrum Språk: Svenska Anmälan senast Presentation av Juthbacka kulturcentrum och kreativa designtjänster Introduktion till ämnet (Patricia Wiklund, INVENIRE) Dagens konsumenttrender på livsmedelsmarknaden Marknadsföring av värdeladdade livsmedel Trendit Elintarviketrendit ja ruoan lisäarvojen markkinointi 1 Patricia Wiklund, INVENIRE Market Intelligence Aika: klo Paikka: Uusikaarlepyy, Juthbackan kulttuurikeskus Kieli: Ruotsi Ilmoittautuminen viimeistään Juthbackan kulttuurikeskuksen ja kreatiivisten suunnittelupalvelujen esittely Johdatus aiheeseen (Patricia Wiklund, INVENIRE) Päivän kuluttajatrendit elintarvikemarkkinoilla Lisäarvollisten elintarvikkeiden markkinointi Patricia Wiklund är strategisk konsult och B2Bmarknadsanalytiker och är specialiserad på området mat och hälsa. Ett av hennes främsta intresseområden är att hjälpa SMF. Hon arbetar även som nordisk och spansk korrespondent för tidskriften New Nutrition Business (NNB), som ges ut av The Centre for Food & Health Studies. NNB innehåller nya analyser och fallstudier inom den globala hälso- och kostbranschen. Patricia är VD för Invenire Market Intelligence och har en diplomingenjörsexamen. Invenire Market Intelligence är ett forskningsbaserat konsultbolag som finns representerat både i Finland och Danmark. Företaget har också strategiska samarbetspartner i Nya Zeeland, Storbritannien, USA, Kanada och Sverige. De tillhandahåller marknadsintelligens, kommersialiseringsstöd samt varumärkes- och marknadsutveckling. Patricia Wiklund Strategiakonsultti ja B2B-markkinatutkija Patricia Wiklund on erikoistunut ravintoon, ruokaan ja terveyteen liittyviin asioihin. Yksi hänen pääalueistaan on SME-yritysten auttaminen. Hän toimii myös New Nutrition Business (NNB) -lehden pohjoismaisena ja espanjalaisena kirjeenvaihtajana. Lehteä julkaisee The Centre for Food & Health Studies. NNB-lehdessä julkaistaan ruokaan ja ravintoon liittyviä uusia analyyseja ja tapaustutkimuksia maailmanlaajuisesti. Insinöörintutkinnon suorittanut Patricia on Invenire Market Intelligence -yrityksen toimitusjohtaja. Tutkimuksia tekevällä markkinatieto- ja konsultointiyrityksellä on toimipisteet Suomessa ja Tanskassa sekä strategisia yhteistyökumppaneita Uudessa-Seelannissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Ruotsissa. Yritys tarjoaa markkinatietoa, kaupallistamistukea sekä brändin ja markkinoinnin kehityspalveluja.

4 GI - ett begrepp Glykemiskt Index samt mervärden i bröd- och spannmålsprodukter 2 2 Anmälan senast Tid: Plats: Vasa, Silveria Språk: Svenska/Finska med tolkning GI - käsite Glykeeminen indeksi sekä leipä- ja viljatuotteiden lisäarvot Aika: Paikka: Vaasa, Silveria Kieli: Ruotsi/suomi, tulkkaus Ilmoittautuminen viimeistään Brödmarknaden i Finland Mika Väyrynen, Finlands Bageriförbund r.f. Vårt Dagliga Bröd Sini Garam, Brödfakta r.f. GI - Glykemiskt index Marlene Gustawson, Optimal Hälsa Hälsoegenskaper i spannmål Kaisa Poutanen, VTT Suomen leipämarkkinat Mika Väyrynen, Suomen Leipuriliitto ry Jokapäiväinen leipämme Sini Gram, Leipätiedotus ry GI Glykeeminen indeksi Marlene Gustawson, Optimal Hälsa Viljan terveyttä edistävät ominaisuudet Kaisa Poutanen, VTT Begreppet GI (Glykemiskt Index) började användas i mitten på 80-talet och är idag ett välkänt begrepp i Sverige. Men hur fungerar det egentligen, hur mäts det, och vilka produkter och kundgrupper lämpar det sig för? Marlene Gustawson är en licensierad kost- och näringsrådgivare som engagerar och motiverar människor med de senaste rönen i näringslära och speciellt inom området GI. Marlene föreläser utan pekpinnar och lockar fram deltagarnas vilja att göra förändringar för att använda GI som en möjlighet på sin arbetsplats. Marlene har även goda insikter i dagligvaruhandeln och marknadssituationen för livsstilsprodukter med hälsoargument. (Marlene Gustawson, Marlene Gustawson GI-käsite (glykeeminen indeksi) otettiin käyttöön 80-luvulla, ja se on nykyään hyvin yleinen käsite. Ruotsissa. Mutta miten se oikein toimii, miten sitä mitataan ja mihin tuotteisiin ja asiakasryhmiin sitä voidaan soveltaa? Marlene Gustawson on lisensoitu ruokavalio- ja ravintoneuvoja, joka innostaa kuulijoita tutustumaan ravinto-opin uusimpiin tutkimustuloksiin ja varsinkin glykeemiseen indeksiin liittyviin asioihin. Marlene luennoi moralisoimatta ja houkuttelee kuuntelijoissa esiin halun ryhtyä muutoksiin ja käyttää GI:tä työpaikallaan. Marlenella on myös kokemusta päivittäistavarakaupasta ja terveysvaikutteisten elämäntyylituotteiden markkinatilanteesta. (Marlene Gustawson,

5 Växthuseffekt Klimatmärkning och färskvarumarknad 3 Tid: Plats: Närpes, Vocana Språk: Svenska Anmälan senast Situationen på färskvarumarknaden. Den finska konsumentens attityd till ekologiska livsmedel. Finfood Luomu Tomatens egenskaper och möjligheter Anna Hillgren, Functional Foods Forum, UTU Livsmedlens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv Klimatmärkning av frukt och grönsaker Thomas Angervall, SIK, Göteborg Produktionstekniska utmaningar och möjligheter inom växthusnäringen Mona-Anitta Riihimäki, Martens trädgårdsstiftelse Kasvihuoneilmiö Ilmastomerkintä ja tuoretavaramarkkinat 3 Aika: Paikka: Närpiö, Vocana Kieli: Ruotsi Ilmoittautumien viimeistään Tilanne tuoretavaramarkkinoilla. Suomalaisen kuluttajan asenne ekologisia elintarvikkeita kohtaan. Finfood Luomu Tomaatin ominaisuudet ja mahdollisuudet Anna Hillgren, Functional Foods Forum, UTU Elintarvikkeiden ilmastovaikutus elinkaariperspektiivissä Hedelmien ja vihannesten ilmastomerkintä Thomas Angervall, SIK, Göteborg Kasvihuoneviljelyn tuotantotekniset haasteet ja mahdollisuudet Mona-Anitta Riihimäki, Martensin Puutarhasäätiö Thomas har varit chef för SIKs miljögrupp sedan 2003 och har i drygt tio år arbetat med miljöledning, revision och verksamhetsutveckling med omkring 250 företag. SIK har sedan 1993 arbetat med att studera olika livsmedels miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. En unik miljö-/klimatdatabas har byggts upp omfattande ca 130 livsmedelsprodukter och arbete pågår kontinuerligt för att utöka kunskapen om olika livsmedels- och produktionssystems miljöoch klimatpåverkan. Sedan 2007 har SIKs miljögrupp haft många uppdrag från livsmedelsföretag, som vill veta hur deras produkter påverkar klimatet och vilka åtgärder som kan vara effektivast att göra för att minska produktens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Thomas Angervall Thomas on johtanut SIK:n ympäristöryhmää vuodesta 2003 lähtien ja hän on runsaan 10 vuoden aikana ohjannut noin 250 yritystä ympäristöjohtamisessa, auditoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. SIK on vuodesta 1993 lähtien tutkinut eri elintarvikkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia elinkaariperspektiivistä. Työn tuloksena syntynyt ainutlaatuinen ympäristö-/ilmastotietokanta kattaa noin 130 elintarviketta, ja työtä tehdään jatkuvasti eri elintarvikeja tuotantojärjestelmien ympäristö- ja ilmastovaikutusten selvittämiseksi. SIK:n ympäristöryhmällä on ollut vuodesta 2007 lähtien useita toimeksiantoja elintarvikeyrityksiltä, jotka haluavat selvittää tuotteidensa vaikutuksen ilmastoon. Lisäksi he haluavat tietää, miten tuotteen ilmastovaikutusta voidaan elinkaariperspektiivissä vähentää kaikkein tehokkaimmin.

6 Hälsopåståenden Frisk och kry med bra livsmedel Tid: Plats: Vasa, Silveria Språk: Svenska/Finska med tolkning Anmälan senast Terveysväittämät Pysy terveenä hyvillä elintarvikkeilla Aika: Paikka: Vaasa, Silveria Kieli: Ruotsi/suomi, tulkkaus Ilmoittautuminen viimeistään Rapport från Health Ingredients Japan ( ) Hillevi Ylitorvi, Viexpo Bärens hälsoegenskaper Iris Erlund, Folkhälsoinstitutet Vilka krav ställer hälsopåståenden på företaget? Johan Olsson, Good-Food-Practice AB, Uppsala Bärprodukternas trender och marknadsvision Matfetter och hälsa Raportti Health Ingredients Japan ( ) -messuilta Hillevi Ylitorvi, Viexpo Marjojen terveysvaikutukset Iris Erlund, Kansanterveyslaitos Mitä vaatimuksia terveysväittämät asettavat yritykselle? Johan Olsson, Good-Food-Practice AB, Uppsala Marjatuotteiden trendit ja markkinavisio Ruokarasvat ja terveys John Olsson, marknadschef på KPL Good Food Practice ett oberoende expertcenter för industrin och forskare som vill dokumentera hälsoeffekterna av en livsmedelsprodukt eller ingrediens. Företaget har genomfört kliniska försök för små och multinationella företags räkning. Johan Olsson Johan Olsson on riippumattoman tutkimuskeskuksen KPL Good-Food-Practice AB:n markkinointipäällikkö. Teollisuuden ja tieteen asiantuntijat voivat testata keskuksessa elintarviketuotteiden ja niiden raaka-aineiden terveysvaikutuksia. Yritys on tehnyt kliinisiä tutkimuksia sekä pienille että monikansallisille yhtiöille.

7 Mervärde? Konsumenten och den finska marknaden Lisäarvo? Kuluttaja ja Suomen markkinat 5 Tid: Plats: Jakobstad, Optima Språk: Finska/Svenska med tolkning Anmälan senast Fejkad eller äkta vara? Mats-Eric Nilsson, redaktionschef och matkrönikör SvD Hur väljer konsumenterna sina inköp? Prioriterar vi mervärden som ansvar, miljövänligt, närproducerat och hälsosamt? Johanna Mäkelä, Konsumentforskningscentralen Handelns förväntningar på livsmedelsmarknaden. Vilka målsättningar har handeln gällande närproducerat, naturvänligt och hälsosamt? Industrins förväntningar på livsmedelsmarknaden. Hur ser industrin på de krav som handel, konsument och lagstiftning ställer? Hösten 2007 blev den svenska livsmedelsbranschen rejält omskakad. Plötsligt uppstod en debatt om matens kvalitet och alla de tillsatser de moderna livsmedlen innehåller. Konsumenterna kände sig lurade av reklamens fagra löften och började leta efter alternativa produkter och tillverkarna insåg yrvaket att det nu var dags att se över sina recept. Den utlösande faktorn var Mats-Eric Nilssons avslöjande och bästsäljande bok Den hemlige kocken, som nu även ges ut i Finland och i Norge. Mats-Eric Nilsson är redaktionschef och matkrönikör i Svenska Dagbladet. Den hemlige kocken, hans första bok, är frukten av flera års undersökningar av våra livsmedel och deras producenter. Hösten 2008 utkommer uppföljaren Äkta vara. Aika: Paikka: Pietarsaari, Optima Kieli. Suomi/ruotsi, tulkkaus Ilmoittautuminen viimeistään Mats-Eric Nilsson 5 Väärennetty vai aito tuote? Mats-Eric Nilsson, SvD:n toimituspääll. ja ruokapakinoitsija Miten kuluttajat valitsevat ostoksensa? Suosimmeko me lisäarvoja, kuten vastuuta, ympäristöystävällisyyttä, lähituotantoa ja terveellisyyttä? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Kaupan odotukset elintarvikemarkkinoilla. Mitkä ovat kaupan tavoitteet lähituotannon, ympäristöystävällisyyden ja terveellisyyden suhteen? Teollisuuden odotukset elintarvikemarkkinoilla. Miten teollisuus suhtautuu kaupan, kuluttajan ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin? Ruotsin elintarvikealalla kuohui melkoisesti syksyllä Keskustelu ruoan laadusta ja nykyaikaisten elintarvikkeiden sisältämistä lisäaineista roihahti käyntiin. Kuluttajat tunsivat tulleensa huijatuiksi mainosten katteettomilla lupauksilla ja alkoivat etsiä vaihtoehtoisia tuotteita. Elintarviketuottajat havahtuivat huomaamaan, että heidän oli aika tarkistaa reseptinsä. Kohun sai aikaan M-E Nilssonin paljastava ja myyntilistojen kärkeen noussut kirja Den hemlige kocken, joka julkaistaan nyt myös Suomessa ja Norjassa. M-E Nilsson on Svenska Dagbladetin toimituspäällikkö ja ruokapakinoitsija. Hänen ensimmäinen kirjansa Den hemliga kocken perustuu monen vuoden aikana tehtyihin tutkimuksiin elintarvikkeista ja niiden valmistajista. Kirja saa syksyllä 2008 jatkoa, silloin ilmestyy Äkta vara.

8 Värdeladdad mat En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid. Förändringar i programmen kan förekomma. För information om program, deltagaravgift samt tidsscheman, se Anmälningar med seminariedatum, namn, och adress till: eller Information om projektet ger företagsrådgivare Jonas Harald, eller VD Håkan Westermark, Ruoan lisäarvot Seminaarisarja elintarvikealan tulevaisuudesta. an saattaa tulla muutoksia. Lisätietoja ohjelmasta, osallistumismaksuista ja aikatauluista löytyy osoitteesta Ilmoittautumiset, joissa tulee ilmoittaa seminaaripäivä sekä osanottajan nimi ja osoite lähetetään osoitteeseen tai Tietoja projektista antavat yritysneuvoja Jonas Harald, , tai TJ Håkan Westermark, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy Närpesvägen Närpes Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy Närpiöntie Närpiö

IA - Itella Posten Ab Itella Green. No 13 2 / 2014

IA - Itella Posten Ab Itella Green. No 13 2 / 2014 IA - Itella Posten Ab Itella Green No 13 2 / 2014 - Ärligt österbottniskt - Rehtiä pohjalaista - Matriket Österbotten - Ruokamaa Pohjanmaa - Vad är Pop-Up Österbotten - Mikä on Pop-Up Pohjanmaa - Närmat,

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008 Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011 Vuosijulkaisu 2008 Årspublikation 2008 Tekes Båt-program 2007 2011 Toimitus ja tekstit: VTT: Markku Hentinen ja Sirpa Posti sekä Soprano Oyj Redaktion: VTT: Markku Hentinen

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

btb2000.com -UUTISKIRJE/NYHETSBREV Helmikuu/Februari 2005

btb2000.com -UUTISKIRJE/NYHETSBREV Helmikuu/Februari 2005 btb2000.com 1 (12) btb2000.com -UUTISKIRJE/NYHETSBREV Helmikuu/Februari 2005 home: www.btb2000.com e-mail: btb2000.pohjanmaa@te-keskus.fi SISÄLTÖ INNEHÅLL: 1 AJANKOHTAISTA/AKTUELLT CeBIT 2005 PRESSINFO,

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans klarar vi det I skrivande stund har stadsstyrelsens budgetförslag för år 2013 just blivit klart. Förslaget vandrar nu vidare för att behandlas i december av stadsfullmäktige.

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA

Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä. Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja. Laadunhallintaa varmoin ottein KVALITA KVALITA Inspecta Sertifioinnin asiakaslehti 1 / 06 TEEMANA ASIAKASPALVELU Inspecta Sertifioinnin asiakaspäivä tehdään yhdessä Inspecta Sertifiointi suurin päästökaupan todentaja Laadunhallintaa varmoin

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

uutiset Lokakuu LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta

uutiset Lokakuu LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa Makua Varsinais-Suomesta uutiset Lokakuu 2012 Laadukkaista raaka-aineista koostettu ateria tarjoaa rakennusaineita terveyteen ja hyvään oloon. Toisaalta herkullinen ruoka antaa myös luvan

Lisätiedot

Subscribe Share Past Issues Translate

Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate Näytä sähköposti selaimessa 23.4.2015 4 2015 SISÄLTÖ Eurooppaviikon teemana Suomi 20 vuotta EU:ssa Eurooppalaisen elokuvan viikot Eurooppasalissa Ekosuunniteltu kahvinkeitin

Lisätiedot

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni Awen Oy Asiakaslehti 2014-2015 Minna Björkman Vad kan neurovetenskapen ge gällande arbetseffektivitet och uthållighet på arbetet? Niklas Björkman Myyntityön työnohjaus Myyntiin ja sen edistämiseen panostetaan

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KANNATUSYHDISTYS / UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Trumpetit riviin

Lisätiedot