En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid"

Transkriptio

1 Värdeladdad mat En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid Håller din produkt för framtiden? Vad kräver morgondagens konsument? Är dina produkter klimatvänliga? Ruoan lisäarvot Seminaarisarja elintarvikealan tulevaisuudesta Kelpaavatko tuotteesi tulevaisuudessa? Mitä huomispäivän kuluttaja vaatii? Ovatko tuotteesi ilmastoa säästäviä?

2 Värdeladdad mat Ruoan lisäarvot Vilka är dagens och morgondagens konsumenttrender? Vilka är de konkurrensfaktorer som skapar framgång på morgondagens marknad? Hur ska jag marknadsföra min produkts egenskaper? Hur kan jag utveckla min produkt för att bli en vinnare? F Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy arrangerar fem seminarier som skräddarsytts för den Österbottniska livsmedelsbranschen. Matens betydelse för vår hälsa, liksom produktionens och transporternas betydelse för vår miljö, är ämnen som har fått stort utrymme i media de senaste åren. Våra konsumtions- och levnadsvanor påverkar både vårt eget välmående och jordens klimat. Rubrikerna påverkar konsumentens val. Efterfrågan på hälsosamma livsmedel ökar, och produkter med miljö- och klimatmärkning förväntas bli marknadsvinnare det närmaste årtiondet. För att anpassa våra produkter och vår marknadsföring till rådande trender krävs ny kunskap gällande de metoder, begrepp och utmaningar som gäller på marknaden. För att bli morgondagens vinnare krävs det att vi känner konsumenten, utvecklar oss på rätt sätt och utnyttjar våra produkters mervärden i marknadsföringen. Med avstamp i fem skräddarsydda seminarier vill vi ta regionens livsmedelsbransch in i framtiden! För detaljerade program samt tidsscheman, se Seminarieserien Värdeladdad mat finansieras med Leader-medel i samarbete med regionens näringslivsorganisationer. Millaisia ovat nykyiset ja huomispäivän kuluttajatrendit? Mitkä kilpailutekijät luovat menestystä huomispäivän markkinoilla? Miten voin markkinoida tuotteeni ominaisuuksia? Miten voin kehittää tuotettani ja päätyä voittajaksi? Y Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy järjestää viisi pohjalaiselle elinkeinoalalle räätälöityä seminaaria. Ruoan merkityksestä terveydelle sekä elintarviketuotannon ja kuljetusten aiheuttamista ympäristövaikutuksista on keskusteltu tiedotusvälineissä paljon viime vuosina. Kulutustottumuksemme ja elintapamme vaikuttavat sekä omaan hyvinvointiimme että maapallon ilmastoon. Lehtien otsikot vaikuttavat kuluttajien valintoihin. Terveellisten elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, ja ympäristö- ja ilmastomerkinnällä varustettujen tuotteiden uskotaan valtaavan markkinat seuraavien kymmenen vuoden aikana. Voidaksemme mukauttaa tuotteemme ja markkinointimme vallitseviin trendeihin tarvitsemme uutta tietoa markkinoilla esiintyvistä menetelmistä, käsitteistä ja haasteista. Selviytyäksemme voittajina meidän on tunnettava kuluttajat, kehitettävä toimintaamme oikeaan suuntaan ja hyödynnettävä tuotteidemme sisältämää lisäarvoa markkinoinnissa. Haluamme nyt viiden räätälöidyn seminaarin avulla mahdollistaa alueen elintarvikealan menestymisen myös tulevaisuudessa! Yksityiskohtaiset ohjelmat ja aikataulut löytyvät osoitteesta Ruoan lisäarvot -seminaarisarja toteutetaan Leaderrahoituksen turvin yhteistyössä alueen elinkeinojärjestöjen kanssa.

3 Trender Livsmedelstrender och marknadsföring av värdeladdade livsmedel 1 Patricia Wiklund, INVENIRE Market Intelligence Tid: kl Plats: Nykarleby, Juthbacka Kulturcentrum Språk: Svenska Anmälan senast Presentation av Juthbacka kulturcentrum och kreativa designtjänster Introduktion till ämnet (Patricia Wiklund, INVENIRE) Dagens konsumenttrender på livsmedelsmarknaden Marknadsföring av värdeladdade livsmedel Trendit Elintarviketrendit ja ruoan lisäarvojen markkinointi 1 Patricia Wiklund, INVENIRE Market Intelligence Aika: klo Paikka: Uusikaarlepyy, Juthbackan kulttuurikeskus Kieli: Ruotsi Ilmoittautuminen viimeistään Juthbackan kulttuurikeskuksen ja kreatiivisten suunnittelupalvelujen esittely Johdatus aiheeseen (Patricia Wiklund, INVENIRE) Päivän kuluttajatrendit elintarvikemarkkinoilla Lisäarvollisten elintarvikkeiden markkinointi Patricia Wiklund är strategisk konsult och B2Bmarknadsanalytiker och är specialiserad på området mat och hälsa. Ett av hennes främsta intresseområden är att hjälpa SMF. Hon arbetar även som nordisk och spansk korrespondent för tidskriften New Nutrition Business (NNB), som ges ut av The Centre for Food & Health Studies. NNB innehåller nya analyser och fallstudier inom den globala hälso- och kostbranschen. Patricia är VD för Invenire Market Intelligence och har en diplomingenjörsexamen. Invenire Market Intelligence är ett forskningsbaserat konsultbolag som finns representerat både i Finland och Danmark. Företaget har också strategiska samarbetspartner i Nya Zeeland, Storbritannien, USA, Kanada och Sverige. De tillhandahåller marknadsintelligens, kommersialiseringsstöd samt varumärkes- och marknadsutveckling. Patricia Wiklund Strategiakonsultti ja B2B-markkinatutkija Patricia Wiklund on erikoistunut ravintoon, ruokaan ja terveyteen liittyviin asioihin. Yksi hänen pääalueistaan on SME-yritysten auttaminen. Hän toimii myös New Nutrition Business (NNB) -lehden pohjoismaisena ja espanjalaisena kirjeenvaihtajana. Lehteä julkaisee The Centre for Food & Health Studies. NNB-lehdessä julkaistaan ruokaan ja ravintoon liittyviä uusia analyyseja ja tapaustutkimuksia maailmanlaajuisesti. Insinöörintutkinnon suorittanut Patricia on Invenire Market Intelligence -yrityksen toimitusjohtaja. Tutkimuksia tekevällä markkinatieto- ja konsultointiyrityksellä on toimipisteet Suomessa ja Tanskassa sekä strategisia yhteistyökumppaneita Uudessa-Seelannissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Ruotsissa. Yritys tarjoaa markkinatietoa, kaupallistamistukea sekä brändin ja markkinoinnin kehityspalveluja.

4 GI - ett begrepp Glykemiskt Index samt mervärden i bröd- och spannmålsprodukter 2 2 Anmälan senast Tid: Plats: Vasa, Silveria Språk: Svenska/Finska med tolkning GI - käsite Glykeeminen indeksi sekä leipä- ja viljatuotteiden lisäarvot Aika: Paikka: Vaasa, Silveria Kieli: Ruotsi/suomi, tulkkaus Ilmoittautuminen viimeistään Brödmarknaden i Finland Mika Väyrynen, Finlands Bageriförbund r.f. Vårt Dagliga Bröd Sini Garam, Brödfakta r.f. GI - Glykemiskt index Marlene Gustawson, Optimal Hälsa Hälsoegenskaper i spannmål Kaisa Poutanen, VTT Suomen leipämarkkinat Mika Väyrynen, Suomen Leipuriliitto ry Jokapäiväinen leipämme Sini Gram, Leipätiedotus ry GI Glykeeminen indeksi Marlene Gustawson, Optimal Hälsa Viljan terveyttä edistävät ominaisuudet Kaisa Poutanen, VTT Begreppet GI (Glykemiskt Index) började användas i mitten på 80-talet och är idag ett välkänt begrepp i Sverige. Men hur fungerar det egentligen, hur mäts det, och vilka produkter och kundgrupper lämpar det sig för? Marlene Gustawson är en licensierad kost- och näringsrådgivare som engagerar och motiverar människor med de senaste rönen i näringslära och speciellt inom området GI. Marlene föreläser utan pekpinnar och lockar fram deltagarnas vilja att göra förändringar för att använda GI som en möjlighet på sin arbetsplats. Marlene har även goda insikter i dagligvaruhandeln och marknadssituationen för livsstilsprodukter med hälsoargument. (Marlene Gustawson, Marlene Gustawson GI-käsite (glykeeminen indeksi) otettiin käyttöön 80-luvulla, ja se on nykyään hyvin yleinen käsite. Ruotsissa. Mutta miten se oikein toimii, miten sitä mitataan ja mihin tuotteisiin ja asiakasryhmiin sitä voidaan soveltaa? Marlene Gustawson on lisensoitu ruokavalio- ja ravintoneuvoja, joka innostaa kuulijoita tutustumaan ravinto-opin uusimpiin tutkimustuloksiin ja varsinkin glykeemiseen indeksiin liittyviin asioihin. Marlene luennoi moralisoimatta ja houkuttelee kuuntelijoissa esiin halun ryhtyä muutoksiin ja käyttää GI:tä työpaikallaan. Marlenella on myös kokemusta päivittäistavarakaupasta ja terveysvaikutteisten elämäntyylituotteiden markkinatilanteesta. (Marlene Gustawson,

5 Växthuseffekt Klimatmärkning och färskvarumarknad 3 Tid: Plats: Närpes, Vocana Språk: Svenska Anmälan senast Situationen på färskvarumarknaden. Den finska konsumentens attityd till ekologiska livsmedel. Finfood Luomu Tomatens egenskaper och möjligheter Anna Hillgren, Functional Foods Forum, UTU Livsmedlens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv Klimatmärkning av frukt och grönsaker Thomas Angervall, SIK, Göteborg Produktionstekniska utmaningar och möjligheter inom växthusnäringen Mona-Anitta Riihimäki, Martens trädgårdsstiftelse Kasvihuoneilmiö Ilmastomerkintä ja tuoretavaramarkkinat 3 Aika: Paikka: Närpiö, Vocana Kieli: Ruotsi Ilmoittautumien viimeistään Tilanne tuoretavaramarkkinoilla. Suomalaisen kuluttajan asenne ekologisia elintarvikkeita kohtaan. Finfood Luomu Tomaatin ominaisuudet ja mahdollisuudet Anna Hillgren, Functional Foods Forum, UTU Elintarvikkeiden ilmastovaikutus elinkaariperspektiivissä Hedelmien ja vihannesten ilmastomerkintä Thomas Angervall, SIK, Göteborg Kasvihuoneviljelyn tuotantotekniset haasteet ja mahdollisuudet Mona-Anitta Riihimäki, Martensin Puutarhasäätiö Thomas har varit chef för SIKs miljögrupp sedan 2003 och har i drygt tio år arbetat med miljöledning, revision och verksamhetsutveckling med omkring 250 företag. SIK har sedan 1993 arbetat med att studera olika livsmedels miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. En unik miljö-/klimatdatabas har byggts upp omfattande ca 130 livsmedelsprodukter och arbete pågår kontinuerligt för att utöka kunskapen om olika livsmedels- och produktionssystems miljöoch klimatpåverkan. Sedan 2007 har SIKs miljögrupp haft många uppdrag från livsmedelsföretag, som vill veta hur deras produkter påverkar klimatet och vilka åtgärder som kan vara effektivast att göra för att minska produktens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Thomas Angervall Thomas on johtanut SIK:n ympäristöryhmää vuodesta 2003 lähtien ja hän on runsaan 10 vuoden aikana ohjannut noin 250 yritystä ympäristöjohtamisessa, auditoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. SIK on vuodesta 1993 lähtien tutkinut eri elintarvikkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia elinkaariperspektiivistä. Työn tuloksena syntynyt ainutlaatuinen ympäristö-/ilmastotietokanta kattaa noin 130 elintarviketta, ja työtä tehdään jatkuvasti eri elintarvikeja tuotantojärjestelmien ympäristö- ja ilmastovaikutusten selvittämiseksi. SIK:n ympäristöryhmällä on ollut vuodesta 2007 lähtien useita toimeksiantoja elintarvikeyrityksiltä, jotka haluavat selvittää tuotteidensa vaikutuksen ilmastoon. Lisäksi he haluavat tietää, miten tuotteen ilmastovaikutusta voidaan elinkaariperspektiivissä vähentää kaikkein tehokkaimmin.

6 Hälsopåståenden Frisk och kry med bra livsmedel Tid: Plats: Vasa, Silveria Språk: Svenska/Finska med tolkning Anmälan senast Terveysväittämät Pysy terveenä hyvillä elintarvikkeilla Aika: Paikka: Vaasa, Silveria Kieli: Ruotsi/suomi, tulkkaus Ilmoittautuminen viimeistään Rapport från Health Ingredients Japan ( ) Hillevi Ylitorvi, Viexpo Bärens hälsoegenskaper Iris Erlund, Folkhälsoinstitutet Vilka krav ställer hälsopåståenden på företaget? Johan Olsson, Good-Food-Practice AB, Uppsala Bärprodukternas trender och marknadsvision Matfetter och hälsa Raportti Health Ingredients Japan ( ) -messuilta Hillevi Ylitorvi, Viexpo Marjojen terveysvaikutukset Iris Erlund, Kansanterveyslaitos Mitä vaatimuksia terveysväittämät asettavat yritykselle? Johan Olsson, Good-Food-Practice AB, Uppsala Marjatuotteiden trendit ja markkinavisio Ruokarasvat ja terveys John Olsson, marknadschef på KPL Good Food Practice ett oberoende expertcenter för industrin och forskare som vill dokumentera hälsoeffekterna av en livsmedelsprodukt eller ingrediens. Företaget har genomfört kliniska försök för små och multinationella företags räkning. Johan Olsson Johan Olsson on riippumattoman tutkimuskeskuksen KPL Good-Food-Practice AB:n markkinointipäällikkö. Teollisuuden ja tieteen asiantuntijat voivat testata keskuksessa elintarviketuotteiden ja niiden raaka-aineiden terveysvaikutuksia. Yritys on tehnyt kliinisiä tutkimuksia sekä pienille että monikansallisille yhtiöille.

7 Mervärde? Konsumenten och den finska marknaden Lisäarvo? Kuluttaja ja Suomen markkinat 5 Tid: Plats: Jakobstad, Optima Språk: Finska/Svenska med tolkning Anmälan senast Fejkad eller äkta vara? Mats-Eric Nilsson, redaktionschef och matkrönikör SvD Hur väljer konsumenterna sina inköp? Prioriterar vi mervärden som ansvar, miljövänligt, närproducerat och hälsosamt? Johanna Mäkelä, Konsumentforskningscentralen Handelns förväntningar på livsmedelsmarknaden. Vilka målsättningar har handeln gällande närproducerat, naturvänligt och hälsosamt? Industrins förväntningar på livsmedelsmarknaden. Hur ser industrin på de krav som handel, konsument och lagstiftning ställer? Hösten 2007 blev den svenska livsmedelsbranschen rejält omskakad. Plötsligt uppstod en debatt om matens kvalitet och alla de tillsatser de moderna livsmedlen innehåller. Konsumenterna kände sig lurade av reklamens fagra löften och började leta efter alternativa produkter och tillverkarna insåg yrvaket att det nu var dags att se över sina recept. Den utlösande faktorn var Mats-Eric Nilssons avslöjande och bästsäljande bok Den hemlige kocken, som nu även ges ut i Finland och i Norge. Mats-Eric Nilsson är redaktionschef och matkrönikör i Svenska Dagbladet. Den hemlige kocken, hans första bok, är frukten av flera års undersökningar av våra livsmedel och deras producenter. Hösten 2008 utkommer uppföljaren Äkta vara. Aika: Paikka: Pietarsaari, Optima Kieli. Suomi/ruotsi, tulkkaus Ilmoittautuminen viimeistään Mats-Eric Nilsson 5 Väärennetty vai aito tuote? Mats-Eric Nilsson, SvD:n toimituspääll. ja ruokapakinoitsija Miten kuluttajat valitsevat ostoksensa? Suosimmeko me lisäarvoja, kuten vastuuta, ympäristöystävällisyyttä, lähituotantoa ja terveellisyyttä? Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus Kaupan odotukset elintarvikemarkkinoilla. Mitkä ovat kaupan tavoitteet lähituotannon, ympäristöystävällisyyden ja terveellisyyden suhteen? Teollisuuden odotukset elintarvikemarkkinoilla. Miten teollisuus suhtautuu kaupan, kuluttajan ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin? Ruotsin elintarvikealalla kuohui melkoisesti syksyllä Keskustelu ruoan laadusta ja nykyaikaisten elintarvikkeiden sisältämistä lisäaineista roihahti käyntiin. Kuluttajat tunsivat tulleensa huijatuiksi mainosten katteettomilla lupauksilla ja alkoivat etsiä vaihtoehtoisia tuotteita. Elintarviketuottajat havahtuivat huomaamaan, että heidän oli aika tarkistaa reseptinsä. Kohun sai aikaan M-E Nilssonin paljastava ja myyntilistojen kärkeen noussut kirja Den hemlige kocken, joka julkaistaan nyt myös Suomessa ja Norjassa. M-E Nilsson on Svenska Dagbladetin toimituspäällikkö ja ruokapakinoitsija. Hänen ensimmäinen kirjansa Den hemliga kocken perustuu monen vuoden aikana tehtyihin tutkimuksiin elintarvikkeista ja niiden valmistajista. Kirja saa syksyllä 2008 jatkoa, silloin ilmestyy Äkta vara.

8 Värdeladdad mat En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid. Förändringar i programmen kan förekomma. För information om program, deltagaravgift samt tidsscheman, se Anmälningar med seminariedatum, namn, och adress till: eller Information om projektet ger företagsrådgivare Jonas Harald, eller VD Håkan Westermark, Ruoan lisäarvot Seminaarisarja elintarvikealan tulevaisuudesta. an saattaa tulla muutoksia. Lisätietoja ohjelmasta, osallistumismaksuista ja aikatauluista löytyy osoitteesta Ilmoittautumiset, joissa tulee ilmoittaa seminaaripäivä sekä osanottajan nimi ja osoite lähetetään osoitteeseen tai Tietoja projektista antavat yritysneuvoja Jonas Harald, , tai TJ Håkan Westermark, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy Närpesvägen Närpes Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy Närpiöntie Närpiö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 289/2003 vp Ruoka-aineisiin liittyvät ravintosisältömerkinnät Eduskunnan puhemiehelle Suomalainen ruoka on terveellistä ja monipuolista. Kuluttajalle on hyvin tärkeää tietää ruoan ravintoaineet.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Miljö,, samarbete, teknologi

Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Kulttuuri, yhteydet, luovuus Kultur, samband, kreativitet Motto:

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 262/2013 vp Eläinten teurastustavasta kertovan tuotemerkinnän käyttöönotto Eduskunnan puhemiehelle Valtioneuvosto käsittelee 4.4. eläinsuojelulain muutosta, jolla pannaan täytäntöön

Lisätiedot

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Eira Luokkanen ja Annukka Puro- Tahvanainen, Sara Elfvendahl Pello 22.5.2008 1 Luokittelu

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 593/2013 vp Astrid Thors /r SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 593/2013 rd Bevarande och stärkande av undervisningen i finska vid högskolor i Sverige Till riksdagens talman Den 23.4 detta år fördes i Sveriges riksdag

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta :

Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta : Itämeren kestävän kehityksen tutkimustarpeet Elina Rautalahti ympäristöministeriö Mitä kestävä kehitys? Suomalainen tulkinta Suomen kestävän kehityksen toimikunta 15.12.1994: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 877/2008 vp Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa tuotettujen terveysvaikutteisten elintarvikkeiden arvonlisävero on tällä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS, KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS, KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS, KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANVILJELIJÖIDEN KOULUTUSTILAISUUS 8.4.14 LANTBRUKSFÖRETAGARNAS INFOTILLFÄLLE 8.4.2014 KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen TerveysInfo Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen maksuton, A5 : 4 s. : piirr. : 4 vär. http:///www/fi/liitetiedostot/ Barnet_och_mjolken. Hakusanat: ravitsemus, lapset,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 521/2009 vp TEHO-hankkeen vaikutukset maatalouden vesistökuormitukseen Eduskunnan puhemiehelle Maa- ja metsätalous on tärkeä osa suomalaista elinkeinotoimintaa ja yhteiskuntaa, mutta

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot