SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb"

Transkriptio

1 V san ud,rn Kchityr Oy Vasare iont ns Lrtveckliog Àb TARJOUSPYYNTO Vaasa, VAASANSEUDUN VIESTINNAN KEHITTAMINEN Vaasanseudun Kehitys Oy pyytää tarjoustanne Vaasanseudun viestinnän kehittämiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HlLMAssa (www.hilma.fi) ja tarjouspyyntö on noudettavissa VASEKin internet-sivuilla osoitteessa Yleistä: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), jatkossa tilaaja, on yhdeksän kunnan omistama seudullinen kehittämisyhtiö. VASEKin tehtävät ovat 1) seudullisen elinkeinoneuvonnan koord inointi ja toim ialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen 2) seudulliset elinkeínoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet sekä 3) seudun markkinointi. Seudun markkinointiin panostetaan nyt merkittävästi, mihin tarvitsemme pitkäaikaista kumppania. Lisätietoa VAS E Kista osoitteesta www, vasek.f i. M uuttuva toimintaympäristö Kuntarakenne elää voimakasta muutosvaihetta ja kilpailu on enemmän seutujen kuin kuntien välistä, jolloin julkisuuden merkitys korostuu. Kilpailua käydään erityisesti investoinneista, uusista yrityksistä, asukkaista, oppilaitoksista ja matkailijoista. Vaasan seutu on yksi Suomen menestyneimmistä: seudulla on Pohjoismaiden suurin energia-alan keskittymä, Suomen alhaisin työttömyys, Unescon maailmanperintökohteeksi valittu Merenkurkun ainutlaatuinen luonto, aidosti kaksikielinen väestö ja seutu on useilla mittareilla yksi Suomen kansainvälisimpiä. Seutu on mainettaan parempi ja aktiivisemmalla seutuviestinnällä halutaan saattaa vallitseva mielikuva vastaamaan paremmin todellisuutta. Seudun toimijat ovat tähän mennessä usein tehneet viestintätoimenpiteitä erillään toisistaan ja nyt rivejä halutaan tiivistää. Seutuviestinnän keskeisiä alaotsikoita ovat yleinen seututieto, ammattitaitoisen työvoiman saanti, elinkeinoelämä, koulutusmahdollisuudet, asuminen ja matkailu. Energia-ala elää erittäin vahvaa kasvun ja kehityksen aikaa ja monet seudut ja kaupung it haluavat profiloitua energia-alan edelf äkävijöiksi. Vaasan seudun energiasektorin keskittymä on kansallisesti ja kansainvälisestikin katsottuna erittäin merkittävä ja meidän on varmistettava, että tämä kiistaton ykkösasema viestitään tehokkaasti. Energiasektorin viestintä on kaksijakoinen: se on merkittävä osa seutuviestintää, mutta sillä on myös tarve ihan omaan markkinointiviestintään. Lisätietoa osoitteesta Tavoitetila: Tavoitteena on löytää kumppani, jonka kanssa yhteistyössä saadaan Vaasanseudun tunnettuus arvoiselleen tasolle. Vaasanseudun visio on olla Vaasanseudun Kehitvs?;Yiï,?:ri',""?;iììT"""krins Ab VMSA / VASA Puh / Tfn (06) Fax (06) fi I 'ASEK 1

2 V r nceg,lun Kehityr Oy Vasrregionens Urveckling,{b Hankinnan kohde ja laajuus: vuonna 2020 tunnettu energisestä Pohjoismaisesta identiteetistä, vahvoista yrityksi stä ja hyv istâ elinolosuhteistaan. V aasa n se utu ku ul u u Suomen suurim piin ja menestyneimpiin seutuihin, joka houkuttelee kansainvälistä yritystoimintaa ja uusia osaajìa. Vaasanseudun viestinnän visio on määritelty seuraavasti: yaasanseutu on vuonna 2020 mielikuvaltaan Suomen 6 tunnetuimman ja merkittävimmän seudun joukossa. Vuonna 2020 seudusta on kansal/lsesti yhtenäinen ja v ahv a m ielikuva, /'ossa korostuu ain utl aatu inen energiateoll isu uden keskittymä ja Pohjoismainen identiteetti. Seudun energiasektorin visiona on ase/noitua yhdeksi energia-alan vahvimmista keskuksista kansallisesti ja kansainvälisesti. Pyydäm me ta rjousta n ne seuraavista ostopa lvelu ina tehtävistä kokonaisuuksista: - seudunviestintästrategianjaviestintäsuunnitelman luominen - energiasektorin viestintästrategian ja -suunnitelman luominen osana seutuviestintää - seudun ja sen energiasektorin näkyvyyden suunnittelu ja toteutus vuosien aikana. Näkyvyyttä halutaan nopeasti, mutta tähtäimen pitää kuitenkin olla pitkäjänteisessä työssä ja johtaa aitoon kumppanuuteen. Yksittäisen kampanjan sijaan seudulle ja sen energiasektorille halutaan luoda yhtenäinen tapa tehdä viestintää. Toimeksianto Valittavalta toimittajalta edellytetään alla mainittujen asiakirjojen tai palveluiden tuottamista ja niiden on sisällyttävä tarjoukseen, jonka tekemisestä ei makseta erillistä korvausta. 1. Kirjallinen vastabrief Haluamme saada kirjallisen vastabriefin, josta ilmenee kuinka Te lähtisitte käsittelemään yllä kuvattua haastetta vuosien aikana. Vastabriefistä tulee ilmetä millä toimin Vaasanseutu voisi saavuttaa vision ja olisi mielikuvissakin yksi Suomen merkittävimmistä seuduista. Erityisenä alakohtana tulee käsitellä energiasektorin viestintää. Haemme pitkäaikaista strategista kumppania koko seutuviestinnän hoitam iseen (mukaan lukien su unnittelu, visuaalinen toteutus, näkyvyys, tapahtumat jne. ). Tavoitteenamme ei ole vain ostaa mainostilaa vaan käsitellä seudun viestintää kokonaisuutena. Vastabriefiin ei tule sisältyä luonnoksia tai ideoita visuaalisesta toteutuksesta, mutta sitäkin enemmän lähtökohta-ajatuksia, ideoita ja toimenpide-ehdotuksia. Vastabriefin tulee olla standardiasetuksin kirjoitettu yksi Word-pohjainen A4-sivu. 2. Tarjous strategiatyön läpiviemisestä kevääseen 20ll mennessä Vaasanseudun ja sen energiakeskittymän viestintästrategian työstäminen yhdessä asetettujen työryhmien kanssa, sekä konkreettisen viestintäsuunnitelman tekeminen asetettujen strategialinjausten pohjalta. Vaasanseudun Kehitvs?;Yiî,?!?3',o"?n"å',,T"""klins Ab 65IOO VAASA / VASA Puh /Tfn (06) Fax (06) fi I 'ASEK 2

3 V ar n eudun Kehit r Oy V.ìsJreB'onrn5 Utvecklin Ab H inta sekä lyhyt kuvaus strateg iatyöprosessista ja viestintäsuunnitelman tekemisestä. 3. Erillisten viestintä- ja markkinointitoimenp te den suunn ttelu ja toteutus strategiatyön aikana ja tehdyn suunn telman mukaisesti. Tarjouksessa tulee ilmoittaa copy writer- ja AD-töiden tuntihinnat sekä näihin töihin mahdollisesti käytettävät alihankkijat. Lähitulevaisuudessa ta rvitsem me m m. esitteitä, pp-esityksiä, wr,vrv-sivujen m uokkaam ista, lehtimainoksia, tapahtumamateriaaleja, pysyvän energianäyttelytilan konseptointia jne. Tilaaja pidättää oikeuden käyttää toimenpiteiden toteutuksessa myös muita kilpailuttamiaan palveluntarjoajia. Aikataulu: Taustatyö syksy 2010 Strategiatyö valmis helmikuu 2011 Viestintäsuunnitelma valmis maaliskuu Viestintäsuunnitelman toteutus Työn ohjaus ja valvonta Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tilaaja ohjaa kyseisen konsulttipalvelun tuottamista ja että valitun tarjoajan tulee tuottaa konsulttipalvelu yhteistyössä tilaajan kanssa. Vaasan seudun viestintää johtaa johtoryhmä, jonka oikeana kätenä operatiivinen ryhmä toimii. Johtoryhmään kuuluu seudun kehitysyhtiön VASEKin ja kuntien edustajien lisäksi mm. Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan kauppakamarin ja seudun keskeisten yritysten edustajia. Energiasektorin kokonaisuutta hallinnoi oma työryhmä läheisessä yhteistyössä seutuviestinnän ryhmien kanssa. Projektin vastuuhenkilöiksi on nimetty seudun viestintäpäällikkö Suvi Markko ja energ iasektori n markki noi ntijohtaja Robert Ola nder. Rahoitus Seutuvíestinnän rahoitus koostuu VASEKin, seudun kuntien ja seudun yritysten panoksesta sekä Euroopan aluekehitysrahaston myöntämästä hankerahasta vuosille Hankkeen toteutus edellä kuvatussa laajuudessa edellyttää, että siihen myönnetään tarvittavat määrärahat. Laskutus- ja maksuehdot Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että laskutus jaetaan seuraaviin eriin: Enintään 30 o/o sen jälkeen, kun päätös seudun ja sen energiasektorin strategia- ja viestintäsuunnitelmatyön hankinnasta on tullut lainvoimaiseksija sopimus on allekirjoitettu. Loppuosa kun valittu harjoaja on tuottanut seudun ja sen energiasektorin strategia- ja suunnitelmatyöosuuden sopimuksen mukaisesti ja tilaaja on hyväksynyt tuotetun konsulttipalvelun. Maksupostit neuvotellaan sopim usneuvotteluissa täsmällisesti. Erillisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta laskutus työn suorittamisen jälkeen. Puh. / Tfn (06) Fax (06) I

4 V r ns udun Kch ti5 Of Varrreg'onens Urvctklin Âb Hinnat ilmoitettava netto EUR, alv 0 o/o Maksuehto on 14 pv netto. Vi ivästyskorko on en i ntää n Korkola i n ( ) m ukai nen. Kaikki sopimusajan puitteissa tuotetut työtiedostot ja materiaalit omistaa tilaaja. Kokous- ja lähipäivien järjestelyt ja kustannukset Puutteet palvelussa Hankkeessa tuotettujen dokumenttien kopiointi seutuviestinnän johtoryhmän käyttöön kuuluu tarjouksen piiriin. Lähipäivien ja kokouksien käytännön järjestelyistä kuten kutsut, tilat, tarjoilu, aineiston välitys yms. vastaa tilaaja. Toimittaja vastaa omista matka-, päiväraha-, yöpymis- yms. kustannuksistaan (tulee sisältyä kokonaishintaan). Hankkeen strategiavaihe edellyttää m inimissään kuusi lähipäivää Vaasassa. Mikäli palveluntuottaja ei joltakin osin täytä tarjouksessaan antamiaan sitoumuksia (sisältö, laajuus, laatu, aikataulu) eikä tilaajan huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa, on tilaajalla oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että rikkomuksesta on aiheutunut vahinkoa. Sopimussakko kymmenen (1 0) prosenttia vähennetään laskutettavasta osasuorituksesta. Sopimusaikana tai sopim u ksen jäl keen tehtävät lisähan kinnat Mikäli Vaasanseud un viestinnässä ilmenee lisätarpeita, jotka liittyvät kiinteästi alkuperäiseen sopim ukseen tai mikäli toim intaym päristössä tapahtuu palvelun laajuuteen vaikuttavia muutoksia pidättää tilaaja oikeuden palve I u n laajentam iseen neuvottel u menettelyl lä hyvä ksytyn sopi m ukse n puitteissa. Neuvottelut voivat koskea palveluja, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta. Neuvottelumenettely Alihankinnat Tilaaja pidättää oikeuden neuvottelumenettelyyn. Neuvottelu voi koskea tehtävämääritystä, toteutusta ja sen laajuutta sekä muutoksista aiheutuvia hinnanmuutoksia. Neuvottelu ei koske hinnanmuutoksia, joiden perusteina eivät ole tässä tarjouspyynnössä esitetyt perustiedot. Valitulla tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta valittu tarjoaja vastaa kuin omastaan ja joiden aiheuttamat kulut valittu tarjoaja laskuttaa kuten omansa. Projektin vastuuhenkilö ja avainhenkilöt eivät voi olla alihankintasuhteessa tarjoajaan VMSA / VASA Puh. / Tfn (06) Fax (06) I fì 4

5 Vr r.rn5ei,l1un Kehit s 1)y Vr:rre ìgne n5 Ll rve.klrn.4h Pa lve I u n tuottajal le asetetut vä h i mmäisvaat m u kset Konsulttipalvelun tarjoajalla tulee viimeiseltä kolmelta vuodelta olla kokemusta vastaavanlaajuisten projektien (vähintään 3 kpl) onn stuneesta loppuunsaattamisesta. Onnistumisen voi osoittaa esim. tutkimustuloksilla, palkinnoilla tai referenssikohteen toimittamalla kirjallisella suosituksella. Projektin vastuuhenkilöllä tulee olla kokemusta vastaavanlaatuisten hankkeiden läpiviemisestä ja työsuhde palvelun tuottajaan. Vastuuhenkilön edellytetään olleen mukana vähintään yhdessä referenssikohteessa. Avainhenkilöiden tulee olla työsuhteessa palvelun tuottajaan. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat asiakirjat / selvitykset tms: 1. Selvitys työorganisaatiosta: 1.1 Projektin hallinta ïehtävään nimetty vastuuhenkilö tehtävineen ja CV{ietoineen, koulutus ja kokemus alalta. llmoitettava näytöt vastaavista projektinhallintatehtävistä ja mahdollisista paikan markkinoinnin projekteista. llmoitettava arvioitu osuus prosentteina tehtävän kokonaistuntimäärästä. 1.2 Avainhenkilöt Kustakin nimetystä avainhenkilöstä on ilmoitettava tehtävä ja sen arvioitu osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä ja näytöt vastaavista aikaisemmista tehtävistä. Avainhenkilöiden CV:t on liitettävä tarjoukseen. 1.3 Muu organisaatio llmoitettava nimi ja tehtävä toimeksiannossa, myös mahdollinen alihankintasuhde. Kustakin nimetystä henkilöstä selvitettävä aikaisempi kokem us vastaavissa tehtävissä. 2. Referenssikohteita vastaavan laajuisista projekteista tulee esittää 3 kpl ja niiden tulee olla kolmen viimeisen vuoden ajalta. Referenssikohteesta on ilmoitettava tilaajaorganisaation nimi, osoite ja yhdyshenkilö sekä toimeksiannon määrittely ja osoitus tehtävän onnistumisesta. (Tehtävän onnistuminen kts. edellä "Pa lveluntuottajaile asetetut vähimmäisvaatim ukset) 3. Tarjoajan taloudellista tilannetta kuvaava selvitys (liitteenä oleva lomake). 4. Kirjallinen vastabrief, josta ilmenee kuinka Te lähtisitte käsittelemään yllä kuvattua haastetta vuosien aikana. Vastabriefistä tulee ilmetä millä toimin Vaasanseutu voisi saavuttaa vision ja olisi mielikuvissakin yksi Suomen merkittävimmistä seuduista. Erityisenä alakohtana tulee käsitellä energiasektorin viestintää. Vastabriefin tulee olla standardiasetuksin kirjoitettu yksiwordpohjainen A4-sivu. 5. Erikoisosaaminen (siltä osin kuin se ylittää asetetut vähimmäisvaatimukset), esimerkiksi vastaavat paikan markkinoinnin projektit ja kokemus B2Bmarkkinoinnista on eduksi. Vaasanseudun Kehitvs?;Yiì,1!?E' "î;jììt"""krins Ab Puh. / Tfn (06) Fax (06) I 'ASEK 5

6 V r.rnreujj SEK ' KÈhrt)i t (Jy Vrrrre i0néis Utvelklrn Ât' 6. Hinta 6.1 Kokonaishinta strategia- ja viestintäsuunnitelmatyön läpiviemisestä ja arvio kokonaistuntimäärästä (h). 6.2 Tehtävään esitettyjen henkilöiden tuntiveloitushinnat ialtai muut tuntiveloitusperiaatteet sekä muut erikseen veloitettavat erät. Muut ehdot Hankintamenettelvssä noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE94) soveltuvin osin: - tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen - tilaaja ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. - tilaaja voi hyväksyä osatarjouksia, jotka sisältävät vähintään strategia- ja suunnitteluvaiheen. - tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen jättämisestä - tarjouksen voimassaoloaika on neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien Tilaaja ei hyväksy vaihtoehtoisia tarjouksla. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintasopimuksessa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 1995). Sopimussuhde syntyy vasta kun tilaaja ja valittu tarjoaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että ne erimielisyydet hankintasopimuksen tulkinnasta, joita tilaaja ja valittu tarjoaja eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki. Mikäli tarjoaja haluaa tarjoukseen liittämänsä materiaalin palautettavaksi, on hänen mainittava siitä tarjouksessa. Tarjousten käsittely Ta rjousten käsittely suoritetaan kahd essa vai heessa :. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen esitettävien 1-3 asiakirjojen perusteella.. Tarjousten arviointi suoritetaan ainoastaan niiden tarjousten osalta, joita ei ole hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomina tarjouksina ja joiden tarjoajat ovat täyttäneet tarjoajien kelpoisuuden arviointikriteerit. Tarjousten arvioinnissa kyseiset tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen esitettävien asiakirjojen perusteella. Arvioinnissa keskeisenä osana on haastattelu, johon kutsutaan 2-4 parhaiten menestynyttä tarjoajaa kohtien 4-6 perusteella tehdyssä arvioinnissa. Tarjouksen pyytäjä nimeää henkilöt, joiden edellytetään saapuvan haastattelutilaisuuteen, joka pidetään Vaasassa. Haastatteluun kutsutut voivat laskuttaa haastattelusta aiheutuvat matkakustannukset halvimman kulkuyhteyden mukaan. Päivärahaa ia yöpymisiä ei makseta. Puh. /Tfn (06) Fax(06) fi I

7 Vd,rtinseuLlu^ Kehìtyr Oy Vaslregionens ljrvecklin i\b Tarjoajien kelpoisuuden / soveltuvuuden tarkistaminen Tarjoajilla tulee olla taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toteuttaa hankinta. Taloudelliset edellytykset arvioidaan lomakkeen "Lomake hankintalain ja palveluhankinnoissa myös tilaajavastuulain tarjoajille asettamien kelpoisuusehtojen toteamiseksi ". (Tarjouspyynnön kohta 3) Tarjoajien tekniset ja ammatilliset edellytykset varmistetaan selvityksestä työorganisaatiosta (kohta 1 ) ja referenssikohteista (kohta 2 ). Lisäksi kelpoisuuden arvioinnissa tarkistetaan, että tarjous on kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan tilaajan oikeus, vaan että tilaaja on tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun tarjousten käsittelyssä. Tämä koskee tarjouksia, jotka esim. eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät vastaa toimeksiannon/hankinnan kohteen teknisiä eritelmiä, eivät noudata annettuja laskutus- ja maksuehtoja, eivät sisällä pyydettyjä tietoja, todistuksia tai selvityksiä; pyydetyt tiedot, todistukset tai selvitykset ovat puutteellisia taikka; ne eivät ole hyväksyttävissä. Tarjousten arviointi Tarjouksista hyväksytään sê, joka on tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa painotetaan vertailuperusteita seuraavasti: o/o laatu % Kirjallinen vastabrief (kohta 4) % Yhteistyövalmiudet (haastattelu) % Erikoisosaaminen (kohta 5) % hinta (kohta 6) Arviointikriteerien soveltaminen : Tarjousten arvioinnin suorittavat VASEKin toimitusjohtaja, seudun viestintäpääll kkö, markkinoinnin suunnittelija sekä energiasektorin markkinointijohtaja ja arvioinnin lähtökohtana ovat seudun viestinnän sekä energiasektorin visiot, jotka on esitetty edellä. Kirjallinen vastabrief: Arvioinnissa vertaillaa n tarjoajien tapaa lähestyä Vaasan seudun ja sen energiasektorin haastetta muuttuneessa kilpailutilanteessa, ideoiden soveltuvuutta tarkoitukseensa sekä käytännön toimivuutta. Arvioinnissa vertaillaan sitä miten ehdotukset nostavat Vaasanseudun ja sen energiasektorin tunnettuuden niiden substanssin tasolle. 65IOO VAASA / VASA Puh / Tfn (06) Fax (06) I I fi 7

8 Vr,rr n5euju^ Kehit r Oy Va;rregionens UIve.kling Ah Julkisuus Yhteistyövalmiudet: Haastattelussa punnitaan tarjoajan edellytyksiä, valmiuksia ja halukkuutta tehdä yhteistyötä ajaltaan pitkäkestoisessa ja sisällöltään laajassa projektissa. Erikoisosaam nen: Kokemus paikan markkinoinnin projekteista auttaa ymmärtämään seutuyhteistyön laajuutta ja seutujen välistä kilpailua. Kokemus B2Bmarkkinoinnista on eduksi energiasektorin haasteita ajatellen. Hlnta: Suurimman pistemäärän saa alin kokonaishinta, muut suhteessa alimpaan. Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta ( /621 ) mukaan tarjoukset ovat hintojen osalta asianosaisjulkisia päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sopimuksenteon jälkeen. Tästä syystä tarjoukset tulee laatia siten, että hinnat ja muut kaupalliset ehdot esitetään erikseen. Henkilötiedot, liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavat ja muut salassa pidettävät tiedot on esitettävä erillisellä liitteellä, johon tulee merkitä "ei julkinen". Val itu n tarjoaja n ta loudel lista ti la n netta koskevat vaati m u kset Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että valitulta tarjoajalta edellytetään seu raavien asiaki rjojen toi m ittam ista ti laajal le : - selvitys siitä, onko valittu tarjoaja merkitty Ennakkoperintälain Q \ mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä Arvonlisäverolain ( /1501) mukaiseen arvonlisävelvol listen rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Pyydetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta van hem pia ta rjousten vi i meisestä jättöpäivästä I u kien. Kyseiset asiakirjat tulee valitun tarioaian toimittaa tilaajalle viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun valittu tarjoaja on vastaanottanut tiedoksiannon hankintapäätöksestä. Mikäli valittu tarjoaja käyttää alihankkijoita, on valitun tarjoajan toimitettava tilaajalle edellä mainitut asiakirjat myös alihankkijoista siltä osin, kuin hankinnan laadusta ja laajuudesta sekä sen toteuttamiseen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä johtuen on tilaajan arvion mukaan tarpeellista tai esim. Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ( I 1 233) nojal la pakol I ista. Hankintasopimuksen alfekirjoittaminen edellyttää, että kyseiset asiakirjat ovat kaikilta osin hwäksyttäviä. Alatori i Nedre torget I A Puh. / Tfn (06) Fax (06) I 8

9 Vaaran eujun Kehit rr Oy Vasaregionen: Urvecklio Ab Tarjouksen jättäminen Tarjouksen on oltava perillä klo mennessä osoitteella: Vaasanseudun Kehitys Oy, Suvi Markko, Alatori 1 4,65100 VAASA. Kuoreen merk ntä "Seutumarkkinointitarjous". Saapuneet tarjoukset avataan erillisessä avaustila suudessa, joka järjestetään viimeisen tarjouspäivän jälkeen. Lisätiedot ja taustamateriaalit Edellä esitettyjen lnternet-sivujen sekä Vaasan seudun kuntien lnternet-sivujen lisäksi lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Suvi Markko , Toimitusjohtaja î*ft^a=* Pekka Haapanen \ Puh. / Tfn (06) Fax (06) r I I I

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1(8) Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut 2013 Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne koskien kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot