SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb"

Transkriptio

1 V san ud,rn Kchityr Oy Vasare iont ns Lrtveckliog Àb TARJOUSPYYNTO Vaasa, VAASANSEUDUN VIESTINNAN KEHITTAMINEN Vaasanseudun Kehitys Oy pyytää tarjoustanne Vaasanseudun viestinnän kehittämiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HlLMAssa (www.hilma.fi) ja tarjouspyyntö on noudettavissa VASEKin internet-sivuilla osoitteessa Yleistä: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), jatkossa tilaaja, on yhdeksän kunnan omistama seudullinen kehittämisyhtiö. VASEKin tehtävät ovat 1) seudullisen elinkeinoneuvonnan koord inointi ja toim ialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen 2) seudulliset elinkeínoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet sekä 3) seudun markkinointi. Seudun markkinointiin panostetaan nyt merkittävästi, mihin tarvitsemme pitkäaikaista kumppania. Lisätietoa VAS E Kista osoitteesta www, vasek.f i. M uuttuva toimintaympäristö Kuntarakenne elää voimakasta muutosvaihetta ja kilpailu on enemmän seutujen kuin kuntien välistä, jolloin julkisuuden merkitys korostuu. Kilpailua käydään erityisesti investoinneista, uusista yrityksistä, asukkaista, oppilaitoksista ja matkailijoista. Vaasan seutu on yksi Suomen menestyneimmistä: seudulla on Pohjoismaiden suurin energia-alan keskittymä, Suomen alhaisin työttömyys, Unescon maailmanperintökohteeksi valittu Merenkurkun ainutlaatuinen luonto, aidosti kaksikielinen väestö ja seutu on useilla mittareilla yksi Suomen kansainvälisimpiä. Seutu on mainettaan parempi ja aktiivisemmalla seutuviestinnällä halutaan saattaa vallitseva mielikuva vastaamaan paremmin todellisuutta. Seudun toimijat ovat tähän mennessä usein tehneet viestintätoimenpiteitä erillään toisistaan ja nyt rivejä halutaan tiivistää. Seutuviestinnän keskeisiä alaotsikoita ovat yleinen seututieto, ammattitaitoisen työvoiman saanti, elinkeinoelämä, koulutusmahdollisuudet, asuminen ja matkailu. Energia-ala elää erittäin vahvaa kasvun ja kehityksen aikaa ja monet seudut ja kaupung it haluavat profiloitua energia-alan edelf äkävijöiksi. Vaasan seudun energiasektorin keskittymä on kansallisesti ja kansainvälisestikin katsottuna erittäin merkittävä ja meidän on varmistettava, että tämä kiistaton ykkösasema viestitään tehokkaasti. Energiasektorin viestintä on kaksijakoinen: se on merkittävä osa seutuviestintää, mutta sillä on myös tarve ihan omaan markkinointiviestintään. Lisätietoa osoitteesta Tavoitetila: Tavoitteena on löytää kumppani, jonka kanssa yhteistyössä saadaan Vaasanseudun tunnettuus arvoiselleen tasolle. Vaasanseudun visio on olla Vaasanseudun Kehitvs?;Yiï,?:ri',""?;iììT"""krins Ab VMSA / VASA Puh / Tfn (06) Fax (06) fi I 'ASEK 1

2 V r nceg,lun Kehityr Oy Vasrregionens Urveckling,{b Hankinnan kohde ja laajuus: vuonna 2020 tunnettu energisestä Pohjoismaisesta identiteetistä, vahvoista yrityksi stä ja hyv istâ elinolosuhteistaan. V aasa n se utu ku ul u u Suomen suurim piin ja menestyneimpiin seutuihin, joka houkuttelee kansainvälistä yritystoimintaa ja uusia osaajìa. Vaasanseudun viestinnän visio on määritelty seuraavasti: yaasanseutu on vuonna 2020 mielikuvaltaan Suomen 6 tunnetuimman ja merkittävimmän seudun joukossa. Vuonna 2020 seudusta on kansal/lsesti yhtenäinen ja v ahv a m ielikuva, /'ossa korostuu ain utl aatu inen energiateoll isu uden keskittymä ja Pohjoismainen identiteetti. Seudun energiasektorin visiona on ase/noitua yhdeksi energia-alan vahvimmista keskuksista kansallisesti ja kansainvälisesti. Pyydäm me ta rjousta n ne seuraavista ostopa lvelu ina tehtävistä kokonaisuuksista: - seudunviestintästrategianjaviestintäsuunnitelman luominen - energiasektorin viestintästrategian ja -suunnitelman luominen osana seutuviestintää - seudun ja sen energiasektorin näkyvyyden suunnittelu ja toteutus vuosien aikana. Näkyvyyttä halutaan nopeasti, mutta tähtäimen pitää kuitenkin olla pitkäjänteisessä työssä ja johtaa aitoon kumppanuuteen. Yksittäisen kampanjan sijaan seudulle ja sen energiasektorille halutaan luoda yhtenäinen tapa tehdä viestintää. Toimeksianto Valittavalta toimittajalta edellytetään alla mainittujen asiakirjojen tai palveluiden tuottamista ja niiden on sisällyttävä tarjoukseen, jonka tekemisestä ei makseta erillistä korvausta. 1. Kirjallinen vastabrief Haluamme saada kirjallisen vastabriefin, josta ilmenee kuinka Te lähtisitte käsittelemään yllä kuvattua haastetta vuosien aikana. Vastabriefistä tulee ilmetä millä toimin Vaasanseutu voisi saavuttaa vision ja olisi mielikuvissakin yksi Suomen merkittävimmistä seuduista. Erityisenä alakohtana tulee käsitellä energiasektorin viestintää. Haemme pitkäaikaista strategista kumppania koko seutuviestinnän hoitam iseen (mukaan lukien su unnittelu, visuaalinen toteutus, näkyvyys, tapahtumat jne. ). Tavoitteenamme ei ole vain ostaa mainostilaa vaan käsitellä seudun viestintää kokonaisuutena. Vastabriefiin ei tule sisältyä luonnoksia tai ideoita visuaalisesta toteutuksesta, mutta sitäkin enemmän lähtökohta-ajatuksia, ideoita ja toimenpide-ehdotuksia. Vastabriefin tulee olla standardiasetuksin kirjoitettu yksi Word-pohjainen A4-sivu. 2. Tarjous strategiatyön läpiviemisestä kevääseen 20ll mennessä Vaasanseudun ja sen energiakeskittymän viestintästrategian työstäminen yhdessä asetettujen työryhmien kanssa, sekä konkreettisen viestintäsuunnitelman tekeminen asetettujen strategialinjausten pohjalta. Vaasanseudun Kehitvs?;Yiî,?!?3',o"?n"å',,T"""klins Ab 65IOO VAASA / VASA Puh /Tfn (06) Fax (06) fi I 'ASEK 2

3 V ar n eudun Kehit r Oy V.ìsJreB'onrn5 Utvecklin Ab H inta sekä lyhyt kuvaus strateg iatyöprosessista ja viestintäsuunnitelman tekemisestä. 3. Erillisten viestintä- ja markkinointitoimenp te den suunn ttelu ja toteutus strategiatyön aikana ja tehdyn suunn telman mukaisesti. Tarjouksessa tulee ilmoittaa copy writer- ja AD-töiden tuntihinnat sekä näihin töihin mahdollisesti käytettävät alihankkijat. Lähitulevaisuudessa ta rvitsem me m m. esitteitä, pp-esityksiä, wr,vrv-sivujen m uokkaam ista, lehtimainoksia, tapahtumamateriaaleja, pysyvän energianäyttelytilan konseptointia jne. Tilaaja pidättää oikeuden käyttää toimenpiteiden toteutuksessa myös muita kilpailuttamiaan palveluntarjoajia. Aikataulu: Taustatyö syksy 2010 Strategiatyö valmis helmikuu 2011 Viestintäsuunnitelma valmis maaliskuu Viestintäsuunnitelman toteutus Työn ohjaus ja valvonta Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tilaaja ohjaa kyseisen konsulttipalvelun tuottamista ja että valitun tarjoajan tulee tuottaa konsulttipalvelu yhteistyössä tilaajan kanssa. Vaasan seudun viestintää johtaa johtoryhmä, jonka oikeana kätenä operatiivinen ryhmä toimii. Johtoryhmään kuuluu seudun kehitysyhtiön VASEKin ja kuntien edustajien lisäksi mm. Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan kauppakamarin ja seudun keskeisten yritysten edustajia. Energiasektorin kokonaisuutta hallinnoi oma työryhmä läheisessä yhteistyössä seutuviestinnän ryhmien kanssa. Projektin vastuuhenkilöiksi on nimetty seudun viestintäpäällikkö Suvi Markko ja energ iasektori n markki noi ntijohtaja Robert Ola nder. Rahoitus Seutuvíestinnän rahoitus koostuu VASEKin, seudun kuntien ja seudun yritysten panoksesta sekä Euroopan aluekehitysrahaston myöntämästä hankerahasta vuosille Hankkeen toteutus edellä kuvatussa laajuudessa edellyttää, että siihen myönnetään tarvittavat määrärahat. Laskutus- ja maksuehdot Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että laskutus jaetaan seuraaviin eriin: Enintään 30 o/o sen jälkeen, kun päätös seudun ja sen energiasektorin strategia- ja viestintäsuunnitelmatyön hankinnasta on tullut lainvoimaiseksija sopimus on allekirjoitettu. Loppuosa kun valittu harjoaja on tuottanut seudun ja sen energiasektorin strategia- ja suunnitelmatyöosuuden sopimuksen mukaisesti ja tilaaja on hyväksynyt tuotetun konsulttipalvelun. Maksupostit neuvotellaan sopim usneuvotteluissa täsmällisesti. Erillisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta laskutus työn suorittamisen jälkeen. Puh. / Tfn (06) Fax (06) I

4 V r ns udun Kch ti5 Of Varrreg'onens Urvctklin Âb Hinnat ilmoitettava netto EUR, alv 0 o/o Maksuehto on 14 pv netto. Vi ivästyskorko on en i ntää n Korkola i n ( ) m ukai nen. Kaikki sopimusajan puitteissa tuotetut työtiedostot ja materiaalit omistaa tilaaja. Kokous- ja lähipäivien järjestelyt ja kustannukset Puutteet palvelussa Hankkeessa tuotettujen dokumenttien kopiointi seutuviestinnän johtoryhmän käyttöön kuuluu tarjouksen piiriin. Lähipäivien ja kokouksien käytännön järjestelyistä kuten kutsut, tilat, tarjoilu, aineiston välitys yms. vastaa tilaaja. Toimittaja vastaa omista matka-, päiväraha-, yöpymis- yms. kustannuksistaan (tulee sisältyä kokonaishintaan). Hankkeen strategiavaihe edellyttää m inimissään kuusi lähipäivää Vaasassa. Mikäli palveluntuottaja ei joltakin osin täytä tarjouksessaan antamiaan sitoumuksia (sisältö, laajuus, laatu, aikataulu) eikä tilaajan huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa, on tilaajalla oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että rikkomuksesta on aiheutunut vahinkoa. Sopimussakko kymmenen (1 0) prosenttia vähennetään laskutettavasta osasuorituksesta. Sopimusaikana tai sopim u ksen jäl keen tehtävät lisähan kinnat Mikäli Vaasanseud un viestinnässä ilmenee lisätarpeita, jotka liittyvät kiinteästi alkuperäiseen sopim ukseen tai mikäli toim intaym päristössä tapahtuu palvelun laajuuteen vaikuttavia muutoksia pidättää tilaaja oikeuden palve I u n laajentam iseen neuvottel u menettelyl lä hyvä ksytyn sopi m ukse n puitteissa. Neuvottelut voivat koskea palveluja, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta. Neuvottelumenettely Alihankinnat Tilaaja pidättää oikeuden neuvottelumenettelyyn. Neuvottelu voi koskea tehtävämääritystä, toteutusta ja sen laajuutta sekä muutoksista aiheutuvia hinnanmuutoksia. Neuvottelu ei koske hinnanmuutoksia, joiden perusteina eivät ole tässä tarjouspyynnössä esitetyt perustiedot. Valitulla tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta valittu tarjoaja vastaa kuin omastaan ja joiden aiheuttamat kulut valittu tarjoaja laskuttaa kuten omansa. Projektin vastuuhenkilö ja avainhenkilöt eivät voi olla alihankintasuhteessa tarjoajaan VMSA / VASA Puh. / Tfn (06) Fax (06) I fì 4

5 Vr r.rn5ei,l1un Kehit s 1)y Vr:rre ìgne n5 Ll rve.klrn.4h Pa lve I u n tuottajal le asetetut vä h i mmäisvaat m u kset Konsulttipalvelun tarjoajalla tulee viimeiseltä kolmelta vuodelta olla kokemusta vastaavanlaajuisten projektien (vähintään 3 kpl) onn stuneesta loppuunsaattamisesta. Onnistumisen voi osoittaa esim. tutkimustuloksilla, palkinnoilla tai referenssikohteen toimittamalla kirjallisella suosituksella. Projektin vastuuhenkilöllä tulee olla kokemusta vastaavanlaatuisten hankkeiden läpiviemisestä ja työsuhde palvelun tuottajaan. Vastuuhenkilön edellytetään olleen mukana vähintään yhdessä referenssikohteessa. Avainhenkilöiden tulee olla työsuhteessa palvelun tuottajaan. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat asiakirjat / selvitykset tms: 1. Selvitys työorganisaatiosta: 1.1 Projektin hallinta ïehtävään nimetty vastuuhenkilö tehtävineen ja CV{ietoineen, koulutus ja kokemus alalta. llmoitettava näytöt vastaavista projektinhallintatehtävistä ja mahdollisista paikan markkinoinnin projekteista. llmoitettava arvioitu osuus prosentteina tehtävän kokonaistuntimäärästä. 1.2 Avainhenkilöt Kustakin nimetystä avainhenkilöstä on ilmoitettava tehtävä ja sen arvioitu osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä ja näytöt vastaavista aikaisemmista tehtävistä. Avainhenkilöiden CV:t on liitettävä tarjoukseen. 1.3 Muu organisaatio llmoitettava nimi ja tehtävä toimeksiannossa, myös mahdollinen alihankintasuhde. Kustakin nimetystä henkilöstä selvitettävä aikaisempi kokem us vastaavissa tehtävissä. 2. Referenssikohteita vastaavan laajuisista projekteista tulee esittää 3 kpl ja niiden tulee olla kolmen viimeisen vuoden ajalta. Referenssikohteesta on ilmoitettava tilaajaorganisaation nimi, osoite ja yhdyshenkilö sekä toimeksiannon määrittely ja osoitus tehtävän onnistumisesta. (Tehtävän onnistuminen kts. edellä "Pa lveluntuottajaile asetetut vähimmäisvaatim ukset) 3. Tarjoajan taloudellista tilannetta kuvaava selvitys (liitteenä oleva lomake). 4. Kirjallinen vastabrief, josta ilmenee kuinka Te lähtisitte käsittelemään yllä kuvattua haastetta vuosien aikana. Vastabriefistä tulee ilmetä millä toimin Vaasanseutu voisi saavuttaa vision ja olisi mielikuvissakin yksi Suomen merkittävimmistä seuduista. Erityisenä alakohtana tulee käsitellä energiasektorin viestintää. Vastabriefin tulee olla standardiasetuksin kirjoitettu yksiwordpohjainen A4-sivu. 5. Erikoisosaaminen (siltä osin kuin se ylittää asetetut vähimmäisvaatimukset), esimerkiksi vastaavat paikan markkinoinnin projektit ja kokemus B2Bmarkkinoinnista on eduksi. Vaasanseudun Kehitvs?;Yiì,1!?E' "î;jììt"""krins Ab Puh. / Tfn (06) Fax (06) I 'ASEK 5

6 V r.rnreujj SEK ' KÈhrt)i t (Jy Vrrrre i0néis Utvelklrn Ât' 6. Hinta 6.1 Kokonaishinta strategia- ja viestintäsuunnitelmatyön läpiviemisestä ja arvio kokonaistuntimäärästä (h). 6.2 Tehtävään esitettyjen henkilöiden tuntiveloitushinnat ialtai muut tuntiveloitusperiaatteet sekä muut erikseen veloitettavat erät. Muut ehdot Hankintamenettelvssä noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE94) soveltuvin osin: - tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen - tilaaja ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. - tilaaja voi hyväksyä osatarjouksia, jotka sisältävät vähintään strategia- ja suunnitteluvaiheen. - tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen jättämisestä - tarjouksen voimassaoloaika on neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien Tilaaja ei hyväksy vaihtoehtoisia tarjouksla. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintasopimuksessa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 1995). Sopimussuhde syntyy vasta kun tilaaja ja valittu tarjoaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että ne erimielisyydet hankintasopimuksen tulkinnasta, joita tilaaja ja valittu tarjoaja eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki. Mikäli tarjoaja haluaa tarjoukseen liittämänsä materiaalin palautettavaksi, on hänen mainittava siitä tarjouksessa. Tarjousten käsittely Ta rjousten käsittely suoritetaan kahd essa vai heessa :. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen esitettävien 1-3 asiakirjojen perusteella.. Tarjousten arviointi suoritetaan ainoastaan niiden tarjousten osalta, joita ei ole hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomina tarjouksina ja joiden tarjoajat ovat täyttäneet tarjoajien kelpoisuuden arviointikriteerit. Tarjousten arvioinnissa kyseiset tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen esitettävien asiakirjojen perusteella. Arvioinnissa keskeisenä osana on haastattelu, johon kutsutaan 2-4 parhaiten menestynyttä tarjoajaa kohtien 4-6 perusteella tehdyssä arvioinnissa. Tarjouksen pyytäjä nimeää henkilöt, joiden edellytetään saapuvan haastattelutilaisuuteen, joka pidetään Vaasassa. Haastatteluun kutsutut voivat laskuttaa haastattelusta aiheutuvat matkakustannukset halvimman kulkuyhteyden mukaan. Päivärahaa ia yöpymisiä ei makseta. Puh. /Tfn (06) Fax(06) fi I

7 Vd,rtinseuLlu^ Kehìtyr Oy Vaslregionens ljrvecklin i\b Tarjoajien kelpoisuuden / soveltuvuuden tarkistaminen Tarjoajilla tulee olla taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toteuttaa hankinta. Taloudelliset edellytykset arvioidaan lomakkeen "Lomake hankintalain ja palveluhankinnoissa myös tilaajavastuulain tarjoajille asettamien kelpoisuusehtojen toteamiseksi ". (Tarjouspyynnön kohta 3) Tarjoajien tekniset ja ammatilliset edellytykset varmistetaan selvityksestä työorganisaatiosta (kohta 1 ) ja referenssikohteista (kohta 2 ). Lisäksi kelpoisuuden arvioinnissa tarkistetaan, että tarjous on kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan tilaajan oikeus, vaan että tilaaja on tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun tarjousten käsittelyssä. Tämä koskee tarjouksia, jotka esim. eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät vastaa toimeksiannon/hankinnan kohteen teknisiä eritelmiä, eivät noudata annettuja laskutus- ja maksuehtoja, eivät sisällä pyydettyjä tietoja, todistuksia tai selvityksiä; pyydetyt tiedot, todistukset tai selvitykset ovat puutteellisia taikka; ne eivät ole hyväksyttävissä. Tarjousten arviointi Tarjouksista hyväksytään sê, joka on tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa painotetaan vertailuperusteita seuraavasti: o/o laatu % Kirjallinen vastabrief (kohta 4) % Yhteistyövalmiudet (haastattelu) % Erikoisosaaminen (kohta 5) % hinta (kohta 6) Arviointikriteerien soveltaminen : Tarjousten arvioinnin suorittavat VASEKin toimitusjohtaja, seudun viestintäpääll kkö, markkinoinnin suunnittelija sekä energiasektorin markkinointijohtaja ja arvioinnin lähtökohtana ovat seudun viestinnän sekä energiasektorin visiot, jotka on esitetty edellä. Kirjallinen vastabrief: Arvioinnissa vertaillaa n tarjoajien tapaa lähestyä Vaasan seudun ja sen energiasektorin haastetta muuttuneessa kilpailutilanteessa, ideoiden soveltuvuutta tarkoitukseensa sekä käytännön toimivuutta. Arvioinnissa vertaillaan sitä miten ehdotukset nostavat Vaasanseudun ja sen energiasektorin tunnettuuden niiden substanssin tasolle. 65IOO VAASA / VASA Puh / Tfn (06) Fax (06) I I fi 7

8 Vr,rr n5euju^ Kehit r Oy Va;rregionens UIve.kling Ah Julkisuus Yhteistyövalmiudet: Haastattelussa punnitaan tarjoajan edellytyksiä, valmiuksia ja halukkuutta tehdä yhteistyötä ajaltaan pitkäkestoisessa ja sisällöltään laajassa projektissa. Erikoisosaam nen: Kokemus paikan markkinoinnin projekteista auttaa ymmärtämään seutuyhteistyön laajuutta ja seutujen välistä kilpailua. Kokemus B2Bmarkkinoinnista on eduksi energiasektorin haasteita ajatellen. Hlnta: Suurimman pistemäärän saa alin kokonaishinta, muut suhteessa alimpaan. Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta ( /621 ) mukaan tarjoukset ovat hintojen osalta asianosaisjulkisia päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sopimuksenteon jälkeen. Tästä syystä tarjoukset tulee laatia siten, että hinnat ja muut kaupalliset ehdot esitetään erikseen. Henkilötiedot, liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavat ja muut salassa pidettävät tiedot on esitettävä erillisellä liitteellä, johon tulee merkitä "ei julkinen". Val itu n tarjoaja n ta loudel lista ti la n netta koskevat vaati m u kset Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että valitulta tarjoajalta edellytetään seu raavien asiaki rjojen toi m ittam ista ti laajal le : - selvitys siitä, onko valittu tarjoaja merkitty Ennakkoperintälain Q \ mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä Arvonlisäverolain ( /1501) mukaiseen arvonlisävelvol listen rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Pyydetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta van hem pia ta rjousten vi i meisestä jättöpäivästä I u kien. Kyseiset asiakirjat tulee valitun tarioaian toimittaa tilaajalle viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun valittu tarjoaja on vastaanottanut tiedoksiannon hankintapäätöksestä. Mikäli valittu tarjoaja käyttää alihankkijoita, on valitun tarjoajan toimitettava tilaajalle edellä mainitut asiakirjat myös alihankkijoista siltä osin, kuin hankinnan laadusta ja laajuudesta sekä sen toteuttamiseen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä johtuen on tilaajan arvion mukaan tarpeellista tai esim. Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ( I 1 233) nojal la pakol I ista. Hankintasopimuksen alfekirjoittaminen edellyttää, että kyseiset asiakirjat ovat kaikilta osin hwäksyttäviä. Alatori i Nedre torget I A Puh. / Tfn (06) Fax (06) I 8

9 Vaaran eujun Kehit rr Oy Vasaregionen: Urvecklio Ab Tarjouksen jättäminen Tarjouksen on oltava perillä klo mennessä osoitteella: Vaasanseudun Kehitys Oy, Suvi Markko, Alatori 1 4,65100 VAASA. Kuoreen merk ntä "Seutumarkkinointitarjous". Saapuneet tarjoukset avataan erillisessä avaustila suudessa, joka järjestetään viimeisen tarjouspäivän jälkeen. Lisätiedot ja taustamateriaalit Edellä esitettyjen lnternet-sivujen sekä Vaasan seudun kuntien lnternet-sivujen lisäksi lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Suvi Markko , Toimitusjohtaja î*ft^a=* Pekka Haapanen \ Puh. / Tfn (06) Fax (06) r I I I

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 28.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Selvityksen hankinta

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI Tarjouspyyntö 1 (5) KÄÄNNÖS TARJOUSPYYNTÖ LUONTOINVENTOINNISTA Hankintayksikkö Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh. 06

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä.

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Heikki Svenn 11.12.2013 DNRO 5155/02.08.00/2013 VAALIMAINOSTELINEIDEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Valvesalin kaiutinjärjestelmä

Valvesalin kaiutinjärjestelmä Tarjouspyyntö 1(5) Valvesalin kaiutinjärjestelmä Hankinnan tarkoitus Oulun kaupungin kulttuuritalo Valve pyytää tarjousta kaiutinjärjestelmän laitteistosta ja siihen liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin.

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. VIRTAIN KAUPUNKI PL 85 34800 VIRRAT TARJOUSPYYNTÖ VIRTAIN KAUPUNGIN JA RUOVEDEN KUNNAN TIETOVERKON PALVELUISTA 1. HANKINTARENGAS JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Tietohallinto Virtaintie

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Av-hankinta Rajakylän koulukeskus

Av-hankinta Rajakylän koulukeskus Tarjouspyyntö 1(11) Av-hankinta keskus Asiatunnus OUKA/4/4352/02.08.00/2013 Tarjouspyyntö julkaistu HILMA:ssa. Tarjouspyyntö julkaistu Oulun kaupungin internet-sivuilla www.ouka.fi/tarjouspyynnot Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut vuosille

Tilintarkastuspalvelut vuosille 1 Tilintarkastuspalvelut vuosille 2013 2016 Hankinnan kohde Pyydämme tarjousta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosille 2013-2016 tai

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot