SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb"

Transkriptio

1 V san ud,rn Kchityr Oy Vasare iont ns Lrtveckliog Àb TARJOUSPYYNTO Vaasa, VAASANSEUDUN VIESTINNAN KEHITTAMINEN Vaasanseudun Kehitys Oy pyytää tarjoustanne Vaasanseudun viestinnän kehittämiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus HlLMAssa ( ja tarjouspyyntö on noudettavissa VASEKin internet-sivuilla osoitteessa Yleistä: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), jatkossa tilaaja, on yhdeksän kunnan omistama seudullinen kehittämisyhtiö. VASEKin tehtävät ovat 1) seudullisen elinkeinoneuvonnan koord inointi ja toim ialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen 2) seudulliset elinkeínoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet sekä 3) seudun markkinointi. Seudun markkinointiin panostetaan nyt merkittävästi, mihin tarvitsemme pitkäaikaista kumppania. Lisätietoa VAS E Kista osoitteesta www, vasek.f i. M uuttuva toimintaympäristö Kuntarakenne elää voimakasta muutosvaihetta ja kilpailu on enemmän seutujen kuin kuntien välistä, jolloin julkisuuden merkitys korostuu. Kilpailua käydään erityisesti investoinneista, uusista yrityksistä, asukkaista, oppilaitoksista ja matkailijoista. Vaasan seutu on yksi Suomen menestyneimmistä: seudulla on Pohjoismaiden suurin energia-alan keskittymä, Suomen alhaisin työttömyys, Unescon maailmanperintökohteeksi valittu Merenkurkun ainutlaatuinen luonto, aidosti kaksikielinen väestö ja seutu on useilla mittareilla yksi Suomen kansainvälisimpiä. Seutu on mainettaan parempi ja aktiivisemmalla seutuviestinnällä halutaan saattaa vallitseva mielikuva vastaamaan paremmin todellisuutta. Seudun toimijat ovat tähän mennessä usein tehneet viestintätoimenpiteitä erillään toisistaan ja nyt rivejä halutaan tiivistää. Seutuviestinnän keskeisiä alaotsikoita ovat yleinen seututieto, ammattitaitoisen työvoiman saanti, elinkeinoelämä, koulutusmahdollisuudet, asuminen ja matkailu. Energia-ala elää erittäin vahvaa kasvun ja kehityksen aikaa ja monet seudut ja kaupung it haluavat profiloitua energia-alan edelf äkävijöiksi. Vaasan seudun energiasektorin keskittymä on kansallisesti ja kansainvälisestikin katsottuna erittäin merkittävä ja meidän on varmistettava, että tämä kiistaton ykkösasema viestitään tehokkaasti. Energiasektorin viestintä on kaksijakoinen: se on merkittävä osa seutuviestintää, mutta sillä on myös tarve ihan omaan markkinointiviestintään. Lisätietoa osoitteesta Tavoitetila: Tavoitteena on löytää kumppani, jonka kanssa yhteistyössä saadaan Vaasanseudun tunnettuus arvoiselleen tasolle. Vaasanseudun visio on olla Vaasanseudun Kehitvs?;Yiï,?:ri',""?;iììT"""krins Ab VMSA / VASA Puh / Tfn (06) Fax (06) fi I 'ASEK 1

2 V r nceg,lun Kehityr Oy Vasrregionens Urveckling,{b Hankinnan kohde ja laajuus: vuonna 2020 tunnettu energisestä Pohjoismaisesta identiteetistä, vahvoista yrityksi stä ja hyv istâ elinolosuhteistaan. V aasa n se utu ku ul u u Suomen suurim piin ja menestyneimpiin seutuihin, joka houkuttelee kansainvälistä yritystoimintaa ja uusia osaajìa. Vaasanseudun viestinnän visio on määritelty seuraavasti: yaasanseutu on vuonna 2020 mielikuvaltaan Suomen 6 tunnetuimman ja merkittävimmän seudun joukossa. Vuonna 2020 seudusta on kansal/lsesti yhtenäinen ja v ahv a m ielikuva, /'ossa korostuu ain utl aatu inen energiateoll isu uden keskittymä ja Pohjoismainen identiteetti. Seudun energiasektorin visiona on ase/noitua yhdeksi energia-alan vahvimmista keskuksista kansallisesti ja kansainvälisesti. Pyydäm me ta rjousta n ne seuraavista ostopa lvelu ina tehtävistä kokonaisuuksista: - seudunviestintästrategianjaviestintäsuunnitelman luominen - energiasektorin viestintästrategian ja -suunnitelman luominen osana seutuviestintää - seudun ja sen energiasektorin näkyvyyden suunnittelu ja toteutus vuosien aikana. Näkyvyyttä halutaan nopeasti, mutta tähtäimen pitää kuitenkin olla pitkäjänteisessä työssä ja johtaa aitoon kumppanuuteen. Yksittäisen kampanjan sijaan seudulle ja sen energiasektorille halutaan luoda yhtenäinen tapa tehdä viestintää. Toimeksianto Valittavalta toimittajalta edellytetään alla mainittujen asiakirjojen tai palveluiden tuottamista ja niiden on sisällyttävä tarjoukseen, jonka tekemisestä ei makseta erillistä korvausta. 1. Kirjallinen vastabrief Haluamme saada kirjallisen vastabriefin, josta ilmenee kuinka Te lähtisitte käsittelemään yllä kuvattua haastetta vuosien aikana. Vastabriefistä tulee ilmetä millä toimin Vaasanseutu voisi saavuttaa vision ja olisi mielikuvissakin yksi Suomen merkittävimmistä seuduista. Erityisenä alakohtana tulee käsitellä energiasektorin viestintää. Haemme pitkäaikaista strategista kumppania koko seutuviestinnän hoitam iseen (mukaan lukien su unnittelu, visuaalinen toteutus, näkyvyys, tapahtumat jne. ). Tavoitteenamme ei ole vain ostaa mainostilaa vaan käsitellä seudun viestintää kokonaisuutena. Vastabriefiin ei tule sisältyä luonnoksia tai ideoita visuaalisesta toteutuksesta, mutta sitäkin enemmän lähtökohta-ajatuksia, ideoita ja toimenpide-ehdotuksia. Vastabriefin tulee olla standardiasetuksin kirjoitettu yksi Word-pohjainen A4-sivu. 2. Tarjous strategiatyön läpiviemisestä kevääseen 20ll mennessä Vaasanseudun ja sen energiakeskittymän viestintästrategian työstäminen yhdessä asetettujen työryhmien kanssa, sekä konkreettisen viestintäsuunnitelman tekeminen asetettujen strategialinjausten pohjalta. Vaasanseudun Kehitvs?;Yiî,?!?3',o"?n"å',,T"""klins Ab 65IOO VAASA / VASA Puh /Tfn (06) Fax (06) fi I 'ASEK 2

3 V ar n eudun Kehit r Oy V.ìsJreB'onrn5 Utvecklin Ab H inta sekä lyhyt kuvaus strateg iatyöprosessista ja viestintäsuunnitelman tekemisestä. 3. Erillisten viestintä- ja markkinointitoimenp te den suunn ttelu ja toteutus strategiatyön aikana ja tehdyn suunn telman mukaisesti. Tarjouksessa tulee ilmoittaa copy writer- ja AD-töiden tuntihinnat sekä näihin töihin mahdollisesti käytettävät alihankkijat. Lähitulevaisuudessa ta rvitsem me m m. esitteitä, pp-esityksiä, wr,vrv-sivujen m uokkaam ista, lehtimainoksia, tapahtumamateriaaleja, pysyvän energianäyttelytilan konseptointia jne. Tilaaja pidättää oikeuden käyttää toimenpiteiden toteutuksessa myös muita kilpailuttamiaan palveluntarjoajia. Aikataulu: Taustatyö syksy 2010 Strategiatyö valmis helmikuu 2011 Viestintäsuunnitelma valmis maaliskuu Viestintäsuunnitelman toteutus Työn ohjaus ja valvonta Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tilaaja ohjaa kyseisen konsulttipalvelun tuottamista ja että valitun tarjoajan tulee tuottaa konsulttipalvelu yhteistyössä tilaajan kanssa. Vaasan seudun viestintää johtaa johtoryhmä, jonka oikeana kätenä operatiivinen ryhmä toimii. Johtoryhmään kuuluu seudun kehitysyhtiön VASEKin ja kuntien edustajien lisäksi mm. Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan kauppakamarin ja seudun keskeisten yritysten edustajia. Energiasektorin kokonaisuutta hallinnoi oma työryhmä läheisessä yhteistyössä seutuviestinnän ryhmien kanssa. Projektin vastuuhenkilöiksi on nimetty seudun viestintäpäällikkö Suvi Markko ja energ iasektori n markki noi ntijohtaja Robert Ola nder. Rahoitus Seutuvíestinnän rahoitus koostuu VASEKin, seudun kuntien ja seudun yritysten panoksesta sekä Euroopan aluekehitysrahaston myöntämästä hankerahasta vuosille Hankkeen toteutus edellä kuvatussa laajuudessa edellyttää, että siihen myönnetään tarvittavat määrärahat. Laskutus- ja maksuehdot Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että laskutus jaetaan seuraaviin eriin: Enintään 30 o/o sen jälkeen, kun päätös seudun ja sen energiasektorin strategia- ja viestintäsuunnitelmatyön hankinnasta on tullut lainvoimaiseksija sopimus on allekirjoitettu. Loppuosa kun valittu harjoaja on tuottanut seudun ja sen energiasektorin strategia- ja suunnitelmatyöosuuden sopimuksen mukaisesti ja tilaaja on hyväksynyt tuotetun konsulttipalvelun. Maksupostit neuvotellaan sopim usneuvotteluissa täsmällisesti. Erillisten markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta laskutus työn suorittamisen jälkeen. Puh. / Tfn (06) Fax (06) I

4 V r ns udun Kch ti5 Of Varrreg'onens Urvctklin Âb Hinnat ilmoitettava netto EUR, alv 0 o/o Maksuehto on 14 pv netto. Vi ivästyskorko on en i ntää n Korkola i n ( ) m ukai nen. Kaikki sopimusajan puitteissa tuotetut työtiedostot ja materiaalit omistaa tilaaja. Kokous- ja lähipäivien järjestelyt ja kustannukset Puutteet palvelussa Hankkeessa tuotettujen dokumenttien kopiointi seutuviestinnän johtoryhmän käyttöön kuuluu tarjouksen piiriin. Lähipäivien ja kokouksien käytännön järjestelyistä kuten kutsut, tilat, tarjoilu, aineiston välitys yms. vastaa tilaaja. Toimittaja vastaa omista matka-, päiväraha-, yöpymis- yms. kustannuksistaan (tulee sisältyä kokonaishintaan). Hankkeen strategiavaihe edellyttää m inimissään kuusi lähipäivää Vaasassa. Mikäli palveluntuottaja ei joltakin osin täytä tarjouksessaan antamiaan sitoumuksia (sisältö, laajuus, laatu, aikataulu) eikä tilaajan huomautuksesta huolimatta korjaa toimintaansa, on tilaajalla oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että rikkomuksesta on aiheutunut vahinkoa. Sopimussakko kymmenen (1 0) prosenttia vähennetään laskutettavasta osasuorituksesta. Sopimusaikana tai sopim u ksen jäl keen tehtävät lisähan kinnat Mikäli Vaasanseud un viestinnässä ilmenee lisätarpeita, jotka liittyvät kiinteästi alkuperäiseen sopim ukseen tai mikäli toim intaym päristössä tapahtuu palvelun laajuuteen vaikuttavia muutoksia pidättää tilaaja oikeuden palve I u n laajentam iseen neuvottel u menettelyl lä hyvä ksytyn sopi m ukse n puitteissa. Neuvottelut voivat koskea palveluja, joiden yhteenlaskettu arvo on enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta. Neuvottelumenettely Alihankinnat Tilaaja pidättää oikeuden neuvottelumenettelyyn. Neuvottelu voi koskea tehtävämääritystä, toteutusta ja sen laajuutta sekä muutoksista aiheutuvia hinnanmuutoksia. Neuvottelu ei koske hinnanmuutoksia, joiden perusteina eivät ole tässä tarjouspyynnössä esitetyt perustiedot. Valitulla tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta valittu tarjoaja vastaa kuin omastaan ja joiden aiheuttamat kulut valittu tarjoaja laskuttaa kuten omansa. Projektin vastuuhenkilö ja avainhenkilöt eivät voi olla alihankintasuhteessa tarjoajaan VMSA / VASA Puh. / Tfn (06) Fax (06) I fì 4

5 Vr r.rn5ei,l1un Kehit s 1)y Vr:rre ìgne n5 Ll rve.klrn.4h Pa lve I u n tuottajal le asetetut vä h i mmäisvaat m u kset Konsulttipalvelun tarjoajalla tulee viimeiseltä kolmelta vuodelta olla kokemusta vastaavanlaajuisten projektien (vähintään 3 kpl) onn stuneesta loppuunsaattamisesta. Onnistumisen voi osoittaa esim. tutkimustuloksilla, palkinnoilla tai referenssikohteen toimittamalla kirjallisella suosituksella. Projektin vastuuhenkilöllä tulee olla kokemusta vastaavanlaatuisten hankkeiden läpiviemisestä ja työsuhde palvelun tuottajaan. Vastuuhenkilön edellytetään olleen mukana vähintään yhdessä referenssikohteessa. Avainhenkilöiden tulee olla työsuhteessa palvelun tuottajaan. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat asiakirjat / selvitykset tms: 1. Selvitys työorganisaatiosta: 1.1 Projektin hallinta ïehtävään nimetty vastuuhenkilö tehtävineen ja CV{ietoineen, koulutus ja kokemus alalta. llmoitettava näytöt vastaavista projektinhallintatehtävistä ja mahdollisista paikan markkinoinnin projekteista. llmoitettava arvioitu osuus prosentteina tehtävän kokonaistuntimäärästä. 1.2 Avainhenkilöt Kustakin nimetystä avainhenkilöstä on ilmoitettava tehtävä ja sen arvioitu osuus prosentteina kokonaistuntimäärästä ja näytöt vastaavista aikaisemmista tehtävistä. Avainhenkilöiden CV:t on liitettävä tarjoukseen. 1.3 Muu organisaatio llmoitettava nimi ja tehtävä toimeksiannossa, myös mahdollinen alihankintasuhde. Kustakin nimetystä henkilöstä selvitettävä aikaisempi kokem us vastaavissa tehtävissä. 2. Referenssikohteita vastaavan laajuisista projekteista tulee esittää 3 kpl ja niiden tulee olla kolmen viimeisen vuoden ajalta. Referenssikohteesta on ilmoitettava tilaajaorganisaation nimi, osoite ja yhdyshenkilö sekä toimeksiannon määrittely ja osoitus tehtävän onnistumisesta. (Tehtävän onnistuminen kts. edellä "Pa lveluntuottajaile asetetut vähimmäisvaatim ukset) 3. Tarjoajan taloudellista tilannetta kuvaava selvitys (liitteenä oleva lomake). 4. Kirjallinen vastabrief, josta ilmenee kuinka Te lähtisitte käsittelemään yllä kuvattua haastetta vuosien aikana. Vastabriefistä tulee ilmetä millä toimin Vaasanseutu voisi saavuttaa vision ja olisi mielikuvissakin yksi Suomen merkittävimmistä seuduista. Erityisenä alakohtana tulee käsitellä energiasektorin viestintää. Vastabriefin tulee olla standardiasetuksin kirjoitettu yksiwordpohjainen A4-sivu. 5. Erikoisosaaminen (siltä osin kuin se ylittää asetetut vähimmäisvaatimukset), esimerkiksi vastaavat paikan markkinoinnin projektit ja kokemus B2Bmarkkinoinnista on eduksi. Vaasanseudun Kehitvs?;Yiì,1!?E' "î;jììt"""krins Ab Puh. / Tfn (06) Fax (06) I 'ASEK 5

6 V r.rnreujj SEK ' KÈhrt)i t (Jy Vrrrre i0néis Utvelklrn Ât' 6. Hinta 6.1 Kokonaishinta strategia- ja viestintäsuunnitelmatyön läpiviemisestä ja arvio kokonaistuntimäärästä (h). 6.2 Tehtävään esitettyjen henkilöiden tuntiveloitushinnat ialtai muut tuntiveloitusperiaatteet sekä muut erikseen veloitettavat erät. Muut ehdot Hankintamenettelvssä noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE94) soveltuvin osin: - tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen - tilaaja ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. - tilaaja voi hyväksyä osatarjouksia, jotka sisältävät vähintään strategia- ja suunnitteluvaiheen. - tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen jättämisestä - tarjouksen voimassaoloaika on neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien Tilaaja ei hyväksy vaihtoehtoisia tarjouksla. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintasopimuksessa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 1995). Sopimussuhde syntyy vasta kun tilaaja ja valittu tarjoaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että ne erimielisyydet hankintasopimuksen tulkinnasta, joita tilaaja ja valittu tarjoaja eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki. Mikäli tarjoaja haluaa tarjoukseen liittämänsä materiaalin palautettavaksi, on hänen mainittava siitä tarjouksessa. Tarjousten käsittely Ta rjousten käsittely suoritetaan kahd essa vai heessa :. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen esitettävien 1-3 asiakirjojen perusteella.. Tarjousten arviointi suoritetaan ainoastaan niiden tarjousten osalta, joita ei ole hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomina tarjouksina ja joiden tarjoajat ovat täyttäneet tarjoajien kelpoisuuden arviointikriteerit. Tarjousten arvioinnissa kyseiset tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen esitettävien asiakirjojen perusteella. Arvioinnissa keskeisenä osana on haastattelu, johon kutsutaan 2-4 parhaiten menestynyttä tarjoajaa kohtien 4-6 perusteella tehdyssä arvioinnissa. Tarjouksen pyytäjä nimeää henkilöt, joiden edellytetään saapuvan haastattelutilaisuuteen, joka pidetään Vaasassa. Haastatteluun kutsutut voivat laskuttaa haastattelusta aiheutuvat matkakustannukset halvimman kulkuyhteyden mukaan. Päivärahaa ia yöpymisiä ei makseta. Puh. /Tfn (06) Fax(06) fi I

7 Vd,rtinseuLlu^ Kehìtyr Oy Vaslregionens ljrvecklin i\b Tarjoajien kelpoisuuden / soveltuvuuden tarkistaminen Tarjoajilla tulee olla taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toteuttaa hankinta. Taloudelliset edellytykset arvioidaan lomakkeen "Lomake hankintalain ja palveluhankinnoissa myös tilaajavastuulain tarjoajille asettamien kelpoisuusehtojen toteamiseksi ". (Tarjouspyynnön kohta 3) Tarjoajien tekniset ja ammatilliset edellytykset varmistetaan selvityksestä työorganisaatiosta (kohta 1 ) ja referenssikohteista (kohta 2 ). Lisäksi kelpoisuuden arvioinnissa tarkistetaan, että tarjous on kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan tilaajan oikeus, vaan että tilaaja on tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun tarjousten käsittelyssä. Tämä koskee tarjouksia, jotka esim. eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät vastaa toimeksiannon/hankinnan kohteen teknisiä eritelmiä, eivät noudata annettuja laskutus- ja maksuehtoja, eivät sisällä pyydettyjä tietoja, todistuksia tai selvityksiä; pyydetyt tiedot, todistukset tai selvitykset ovat puutteellisia taikka; ne eivät ole hyväksyttävissä. Tarjousten arviointi Tarjouksista hyväksytään sê, joka on tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa painotetaan vertailuperusteita seuraavasti: o/o laatu % Kirjallinen vastabrief (kohta 4) % Yhteistyövalmiudet (haastattelu) % Erikoisosaaminen (kohta 5) % hinta (kohta 6) Arviointikriteerien soveltaminen : Tarjousten arvioinnin suorittavat VASEKin toimitusjohtaja, seudun viestintäpääll kkö, markkinoinnin suunnittelija sekä energiasektorin markkinointijohtaja ja arvioinnin lähtökohtana ovat seudun viestinnän sekä energiasektorin visiot, jotka on esitetty edellä. Kirjallinen vastabrief: Arvioinnissa vertaillaa n tarjoajien tapaa lähestyä Vaasan seudun ja sen energiasektorin haastetta muuttuneessa kilpailutilanteessa, ideoiden soveltuvuutta tarkoitukseensa sekä käytännön toimivuutta. Arvioinnissa vertaillaan sitä miten ehdotukset nostavat Vaasanseudun ja sen energiasektorin tunnettuuden niiden substanssin tasolle. 65IOO VAASA / VASA Puh / Tfn (06) Fax (06) I I fi 7

8 Vr,rr n5euju^ Kehit r Oy Va;rregionens UIve.kling Ah Julkisuus Yhteistyövalmiudet: Haastattelussa punnitaan tarjoajan edellytyksiä, valmiuksia ja halukkuutta tehdä yhteistyötä ajaltaan pitkäkestoisessa ja sisällöltään laajassa projektissa. Erikoisosaam nen: Kokemus paikan markkinoinnin projekteista auttaa ymmärtämään seutuyhteistyön laajuutta ja seutujen välistä kilpailua. Kokemus B2Bmarkkinoinnista on eduksi energiasektorin haasteita ajatellen. Hlnta: Suurimman pistemäärän saa alin kokonaishinta, muut suhteessa alimpaan. Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta ( /621 ) mukaan tarjoukset ovat hintojen osalta asianosaisjulkisia päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sopimuksenteon jälkeen. Tästä syystä tarjoukset tulee laatia siten, että hinnat ja muut kaupalliset ehdot esitetään erikseen. Henkilötiedot, liike- tai ammattisalaisuuksiksi katsottavat ja muut salassa pidettävät tiedot on esitettävä erillisellä liitteellä, johon tulee merkitä "ei julkinen". Val itu n tarjoaja n ta loudel lista ti la n netta koskevat vaati m u kset Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että valitulta tarjoajalta edellytetään seu raavien asiaki rjojen toi m ittam ista ti laajal le : - selvitys siitä, onko valittu tarjoaja merkitty Ennakkoperintälain Q \ mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä Arvonlisäverolain ( /1501) mukaiseen arvonlisävelvol listen rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Pyydetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta van hem pia ta rjousten vi i meisestä jättöpäivästä I u kien. Kyseiset asiakirjat tulee valitun tarioaian toimittaa tilaajalle viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun valittu tarjoaja on vastaanottanut tiedoksiannon hankintapäätöksestä. Mikäli valittu tarjoaja käyttää alihankkijoita, on valitun tarjoajan toimitettava tilaajalle edellä mainitut asiakirjat myös alihankkijoista siltä osin, kuin hankinnan laadusta ja laajuudesta sekä sen toteuttamiseen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä johtuen on tilaajan arvion mukaan tarpeellista tai esim. Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ( I 1 233) nojal la pakol I ista. Hankintasopimuksen alfekirjoittaminen edellyttää, että kyseiset asiakirjat ovat kaikilta osin hwäksyttäviä. Alatori i Nedre torget I A Puh. / Tfn (06) Fax (06) I 8

9 Vaaran eujun Kehit rr Oy Vasaregionen: Urvecklio Ab Tarjouksen jättäminen Tarjouksen on oltava perillä klo mennessä osoitteella: Vaasanseudun Kehitys Oy, Suvi Markko, Alatori 1 4,65100 VAASA. Kuoreen merk ntä "Seutumarkkinointitarjous". Saapuneet tarjoukset avataan erillisessä avaustila suudessa, joka järjestetään viimeisen tarjouspäivän jälkeen. Lisätiedot ja taustamateriaalit Edellä esitettyjen lnternet-sivujen sekä Vaasan seudun kuntien lnternet-sivujen lisäksi lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Suvi Markko , Toimitusjohtaja î*ft^a=* Pekka Haapanen \ Puh. / Tfn (06) Fax (06) r I I I

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VALINTAKOKEET / HAKIJOIDEN TESTAUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VALINTAKOKEET / HAKIJOIDEN TESTAUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VALINTAKOKEET / HAKIJOIDEN TESTAUS Taustaa Vaasan ammattikorkeakoulu pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysalan tutkintoon johtavaan koulutukseen hakijoiden psykologisesta testauksesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 28.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Selvityksen hankinta

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI Tarjouspyyntö 1 (5) KÄÄNNÖS TARJOUSPYYNTÖ LUONTOINVENTOINNISTA Hankintayksikkö Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh. 06

Lisätiedot

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto LOISTEPUTKIEN KORVAAMINEN LED-VALOPUTKILLA Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

1(5) Diaarinumero TAIV/91/ /2017

1(5) Diaarinumero TAIV/91/ /2017 1(5) Diaarinumero TAIV/91/10.00.02.04/2017 22.8.2017 TARJOUSPYYNTÖ TILOISTA KIVELÄ (833-402-3-23), SAARNIRANTA (määräala; 833-402-4-55) JA SAHA (833-402-8-1) Yleistä Sataman saavutettavuus sekä maitse

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta.

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta. KIINTEISTÖVEROJEN TARKASTUS pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta., jäljempänä SAKKY on yksi Suomen suurimmista toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot