LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajan valinta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Hätäkeskusuudistus ja Loimaan seudun sosiaalipäivystys Määräaikaisia täyttölupia terveys- ja hoivapalveluihin Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma ja talouden 11 tasapainotus 158 Viranhaltijapäätöksiä Ilmoitusasiat 13

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta AIKA kello 16:45-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat OSALLISTUJAT LÄSNÄ Heikkilä Joni puheenjohtaja Levonen Tiia varapuheenjohtaja Gustafsson Hannu jäsen Haavisto Taina jäsen Huhtala Raimo jäsen Ketonen Tuija jäsen Soro Riitta jäsen Tiainen Tiia jäsen MUU Kaunisto Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja Viippo Katri sosiaalityön johtaja Vuolle Sanna kh:n edustaja POISSA Lehtinen Matti jäsen Kössi Päivi jäsen Koistinen Sari johtava ylilääkäri Marttila Marita johtava hoitaja Suominen Teuvo kh:n puheenjohtaja Torkkeli Eveliina nuorisovaltuuston edustaja ALLEKIRJOITUKSET Joni Heikkilä puheenjohtaja Jaakko Kaunisto pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 22. päivänä marraskuuta 2013 TARKASTUS Raimo Huhtala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinnon tiloissa, Vareliuksenkatu 1, 3. krs, 10. päivänä joulukuuta 2013 klo 9-15

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Petula 152 Kokouskutsut on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Kokous on laillinen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajan valinta Petula 153 Valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Raimo Huhtala. Päätös: Hyväksyttiin.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kuukausittainen toimintaraportti Petula 154 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täy tän töön pa no-oh jeiden mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä kuukausittain talouden to teu maa. Seuraavat taloustiedot on poimittu ajetusta toteu tu ma ra por tis ta. Loka-marraskuun aikana kirjanpitoa on han ka loitta nut palvelimen vaihto. Tämä on aiheuttanut viiveitä ostoreskontran kir jauk sis sa, joten tietoihin tulee suhtautua varauksella. Tasaisella käytöllä menojen toteutuma saisi olla enintään 83,3 %. To teu tu mas sa seurataan ulkoisia menoja. Koko palvelukeskuksen me no jen toteutuma oli lokakuun lopulla 81,2 %. Eri kois sai raan hoidon syyskuun lopun toteutuma oli 74,4 % mikä on 0,6 % alle bud jetoi dun. Tuoreimmat tiedot annetaan kokouksessa. Toimintakulut: Henkilöstökulut 79,3 % Asiakaspalvelujen ostot 82,6 % Muiden palvelujen ostot 82,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72,4 % Avustukset 87,8 % Muut toimintakulut 73,1 % Toimintatuotot: Myyntituotot 83,4 % Maksutuotot 80,3 % Tuet ja avustukset 75,1 % Muut toimintatuotot 81,0 % Työkymppi: Tulojen toteutuma koko yksikössä 68,1 % ja menojen 82,7 %. Loimaan yksikön tuotot 84 %, Pöytyän 70,3 % ja Härkätien 54,8 %. Liedon toimipisteen tulot jäävät huomattavasti alle budjetoidun. Toiminnalliset poikkeamat: Sosiaalityön tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Toteutuma nyt 83,7 %. Ylitystä aiheuttavat vammaisille myönnettävät avustuk set, Kela-osuudet pitkäaikaistyöttömistä ja lastensuojelu. Työkympin tulos on painumassa miinukselle johtuen Liedon toi-

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta mi pis teen tappioista. Muutokset henkilöstössä: Toukokuun alusta yksi palvelusihteeri jäi eläkkeelle. Paikkaa ei täy tet ty. Hoivahenkilöstön mitoituksesta tehtiin päätös kesäkuun pe rustur va lau ta kun nas sa Kehitysvammahuollon palveluverkkoselvitys on hyväksytty. Vaiku tus henkilöstömäärään - 3,5. Riskit: Erikoissairaanhoidossa isot heilahtelut mahdollisia Lastensuojelun sijoitusten määrä ratkaisevassa asemassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli elokuun lopussa 47. Pitkäaikaistyöttömistä maksettava Kela-osuus kasvanut. Työterveyshuolto Työkympin tulos on painumassa miinukselle, johtuen Liedon toimipisteen tappioista. * Talousarvion tehtäväaluetasoinen toteuma ja Työkympin toi mi pis te koh tai nen raportti. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun toimintaraportin. Päätös: Hyväksyttiin.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Hätäkeskusuudistus ja Loimaan seudun sosiaalipäivystys Petula 155 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Valtakunnallinen hätäkeskusuudistus toimeenpannaan v ai ka na. Ennen uudistusta hätäkeskuksia oli 15 kpl ja uu dis tuksen val mis tut tua hätäkeskuksia jää 6 kpl. Hämeen hätäkeskuksen toi min ta loppuu ja toiminnot siirtyvät Turun hätäkeskukseen keväällä Turun hätäkeskuksen uusi alue on laaja ja sosiaalipäivystysten järjes tä mis ta vat alueella vaihtelevat seutu- ja maakunnittain. Virka-ajan ul ko puo li sen sosiaalipäivystyksen yhteystiedot ja toimintamallit ovat pää sään töi ses ti selkeät. Haasteelliseksi tehtäväksi Hätäkeskukselle muo dos tuu virka-aikainen yhteydenpito kuntien sosiaalitoimiin kiireel li sis sä tilanteissa. Selkein toimintamalli olisi, että yksi ja sama so si aa li päi vys tyk sen numero vastaanottaisi hätäkeskuksen teh tävän an not ympärivuorokauden kullakin päivystysalueella. Loimaan kaupunki hoitaa yhteistyösopimuksin Loimaan seudun seitse män kunnan sosiaalipäivystyksen (Aura, Koski Tl, Loimaa, Mart tila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki). Seutukunnallisena päivystys on hoi det tu v lähtien. Toiminta-aika on arkisin klo 16-8 ja vii konlop pui sin perjantaista klo 16 alkaen maanantai-aamuun klo 8. Yh teyden pi to tapahtuu Virve-puhelimen välityksellä. Turun hätäkeskuksen sosiaalialan kehittämisryhmän kokouksessa ja Loimaan seudun sosiaalijohdon kokouksessa on käsitelty sosiaalipäivystyksen toimintamallin muut tamis ta siten, että Virve-puhelin olisi kuuntelulla hätäkeskuksen yh teyden ot to ja varten myös virka-aikaan klo Toimintamallin muutos sai kokouksissa hyväksynnän. Loimaan kaupungin ko ko nais kus tannuk sia muutos ei lisää, sillä virka-aikana Virve-puhelin olisi päi vystys vuo ros sa olevalla tai muulla sosiaaliviranomaisella kuuntelulla työ päi vän ajan. Päivystäjän tehtävänä olisi virka-aikana vain välittää teh tä vä toimivaltaiselle viranomaiselle kohdekuntaan. Muilta kunnilta las ku te taan tehtävän välittämiseen kulunut aika. * Loimaan seudun sosiaalipäivystyksen tehtävätilasto vuodelta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää: kokeilla sosiaalipäivystyksen toimintamallin muutosta v ajan si ten, että Virve-puhelin on kuuntelulla myös virka-aikaan hä tä kes kuk sen kautta tulevia kiireellisiä tehtävänantoja ja niiden

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta vä lit tä mis tä var ten. valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemään ja al le kir joit tamaan muutoksen johdosta päivitetyt sopimukset kuntien välillä. Päätös: Hyväksyttiin.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Määräaikaisia täyttölupia terveys- ja hoivapalveluihin Petula 156 Valmistelija: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh Kaupunginhallitus on päättänyt vuotta 2013 koskien täyt tölu pa me net te lys tä avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita täy tet täessä. Kotihoidossa on siirretty lähihoitaja työskentelemään Aktiivisesti ikään tyen hankkeessa ajalla Kotihoidon ke hit tämi nen on nostettu keskeiseksi painopistealueeksi ikä ih mis ten pal velui ta kehitettäessä. Kotihoidon kehittäminen edel lyt tää sijaisen palkkaa mis ta puheena olevalle lähihoitajalle. Tammikodissa on sairaanhoitaja jäämässä hoitovapaalle ajalla Sairaanhoitaja vastaa yhdistetyn Tammi-Mir jakodin sairaanhoidosta. Hänelle tarvitaan sijainen hoi to vapaan ajaksi. Avoterveydenhuollossa on kaksi terveydenhoitajaa jäämässä hoi tova paal le. Yksi terveydenhoitaja jää hoitovapaalle opis ke li ja ter veyden huol los ta ja perhesuunnitteluneuvolatyöstä ajalla ja toinen neuvolatyöstä ajalla Jotta voitai siin toimia neuvola-asetuksen mukaisesti, tarvitaan ter vey den hoita jil le hoitovapaasijaiset. Täyttölupia näille toimille haetaan nyt kaupunginhallituksen pää töksen mukaisesti perusturvalautakunnalta * Täyttölupahakemukset 4 kpl Johtavan ylilääkärin ehdotus: Perusturvalautakunta päättää myöntää täyttöluvat kotihoidon lä hi hoita jan toimelle, Tammikodin sairaanhoitajan toimelle ja kahdelle avoter vey den huol lon terveydenhoitajan toimelle. Täyttöluvat ovat määräaikaisia: kotihoidon lähihoitajan toimi saadaan täyttää ajaksi , Tammikodin sairaanhoitajan toi mi ajaksi ja avoterveydenhuollon ter veyden hoi ta jan toimet ajoiksi ja Käsittely: Merkittiin pöytäkirjaan, että asian esittelee johtavan ylilääkärin poissaollessa sosiaali- ja terveysjohtaja.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää myöntää täyttöluvan Tammikodin sairaanhoitajan toimen sijaisuuteen ajalle Muiden täyttölupien osalta asiaan palataan joulukuun kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma ja talouden tasapainotus Petula 157 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Kaupunginvaltuusto käsittelee v talousarviota kokouksessaan Sosiaali- ja terveyspalvelukskuksen osalta esitys on Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 1,4 %. Soten hen ki lös tö ku lut yhteensä ovat esityksessä 24,3 milj, kun ne kulu val le vuodelle olivat 25,1 milj. Kuluvan vuodenkin hen ki lös tö menoi hin oli jo leikkaus sisällytetty. Palvelukeskuksen henkilöstömäärä on ke hit ty nyt seuraavasti: TP 2012 TA 2013 TA-esitys ,25 464,75 442,25 Asiakaspalvelujen ostoon on esitetty yhteensä 30,6 milj.. Kuluvalle vuo del le oli budjetoitu 29,7 milj. ja vuoden 2012 tilinpäätöksen mukai set menot olivat 29,6 milj. Erikoissairaanhoidon osalta esitys on pienempi kuin sairaanhoitopiirin oma arvio. Hallintokuntien tehtävänä on käyttösuunnitelman vahvistamisen yhtey des sä päättää myös se, miten toiminta sopeutetaan annettuun talous ar vi oon. Henkilöstömenojen osalta tarkempi arvio voidaan esittää marraskuun palkkasumman perusteella, koska v aikana on tapahtunut suuria toiminnallisia muutoksia (Keva-verkko, Kuu selan ja Pikkukartanon toiminnan lopetus), joilla on vaikutuksensa henki lös tö me noi hin. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta käy käyttösuunnitelmasta lähetekeskustelun. Varsinainen käyttösuunnitelman vahvistaminen valmistellaan joulukuun lautakuntaan. Päätös: Hyväksyttiin.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätöksiä Petula 158 Perusturvalautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden teke mät päätökset: 1. Kotihoidon osastonhoitaja Kirsi Theodorakis Lähihoitajien toimien täyttäminen ko ti hoi dossa (6 kpl). Valitut ovat Kirsi-Maria Reini, Katja Laitinen, Paula Hai ko nen, Päivi Satola, Riina Metso ja Anne-Maarit Äijälä. 2. Osastonhoitaja Arja Heittola Terveydenhoitajan toimen täyttäminen. Si joitus paik ka Alastaron (40 %) ja Oripään (60 %) ter veys asemat. Valittu Anni Lintula. 3. Omaishoidon ohjaaja Marja Lankinen , Ulko-ovien lukkojärjestelmän uuminen Omais hoi don tukikeskus Tammikotiin, Loimaan Lukko Oy:ltä hintaan 949,00 (sis. alv 24 %) , Turvapuhelimen hankinta (6 kpl) Suomen En si apu pal ve lu Oy:ltä (Esperi) Omaishoidon tukikeskus Tam mi ko tiin > vuokrahinta 71 /kk Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Päätös: Hyväksyttiin.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Petula STM:n asetus 756/2013 terveydenhuollon valtakunnallisten tie to jär jes tel mä pal ve lu jen käyttömaksuista 2. Valviran päätös ; Lupa yksityisen ter vey den huollon palvelujen antamiseen, Apukolmio Oy. 3. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ( Dnro 7512/ /2013) Ilmoitus yksityisen tervey den huol lon palvelutoiminnan alkamisesta, Apukolmio Oy 4. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ( Dnro 8066/ /2013), Ilmoitus yksityisen ter vey den huol lon palvelujen tuottajan toimipaikan lo pet ta mises ta, Esperi Care Oy/Hämeenlinnan Kotihoito, Kotihoito Some ro 5. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ( Dnro 4573/ /2013) Päätös yksityisen tervey den huol lon palvelujen antamista koskevan luvan muut tami ses ta, Suomen Terveystalo Oy 6. Turun hallinto-oikeus, ( nro 13/0728/2) Päätös lapsen huostaanotosta ja si jais huol toon sijoittamisesta (asiakirja ei ole julkinen, laki viran omais ten toiminnan julkisuudesta 24 ) 7. Turun hallinto-oikeus, ( nro 13/0729/2) Päätös lapsen huostaanotosta ja si jais huol toon sijoittamisesta (asiakirja ei ole julkinen, laki viran omais ten toiminnan julkisuudesta 24 ) 8. L-S:n aluehallintovirasto, ( LSAVI/2462/ /2013) Äitienpäivän kun niamerk ki esi tyk set vuodelle L-S:n aluehallintovirasto, ( LSAVI/1593/ /2013) Ilmoitus il moi tuk senva rais ten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muut tami ses ta, Care Component Oy 10. L-S:n aluehallintovirasto, ( LSAVI/2604/ /2013) Päätös, Hoitoon pääsy kii reel li seen suun terveydenhuoltoon 11. Varsinais-Suomen ELY-keskus,

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Perusturvalautakunta ( ) Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/ Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, (Yhtymähallitus ) Tulosalueiden joh to kuntien vaali 13. ASPA Palvelu Oy, ( ) ASPA Palvelut Oy Loimaan toimintayksikön palve lui den hinnat 2014 > korotus 2 % 14. Mainio Vire Oy, ( ) Hintojen tarkistus vuodelle 2014 > korotus 2 % 15. Työpäällikkö Janne Ilmalahti, (Vhp ) Pikkukartanon vuokrasopimuksen ir tisa no mi nen Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saa tetuik si. Päätös: Hyväksyttiin.

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ LOIMAAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS Kokouspäivä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy perusteet täntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seu raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 155, 156 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -ai ka Oikaisuvaa timuk sen si sältö Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Loimaan perusturvalautakunta PL LOIMAA Pykälät 155, 156 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN Viranomainen ja aika PL 118 Markkinaoikeus HELSINKI Pykälät Valituskielto Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallinto lainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen. Valituskielto perustuu lakiin julkisista hankinnoista annetun lain muuttami sesta (1009/2001) 9a.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va- johdos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikai su vaati muksen litusaika tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikai su vaatimuksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnal lis valituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu TURKU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät ja valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainit tava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistet tuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät ty mistä. Omalla vastuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe rille ennen valitusajan päät tymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 AIKA 22.11.2010 klo 17:00-19:20 Laajennettu kaupunginhallitus 22.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (23 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 15:00-17:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot