Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Suomen Liikunta ja Urheilu ry Toimintakertomus 2001

2 SLU lyhyesti Yli miljoonan suomalaisen kansalaisjärjestö Suomen Liikunta ja Urheilu, Finlands Idrott rf perustettiin marraskuussa 1993 kaikkien liikuntajärjestöjen yhteiseksi yhteistyö-, edunvalvonta- ja palveluorganisaatioksi. SLU:n 127 jäsenjärjestöön kuuluu jäseninä yli 1,1 miljoonaa suomalaista. SLU:n tavoitteena on tasa-arvoinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla Suomessa on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja urheilussa. Tärkeintä on liikuntapalveluja tarjoavan paikallisen yksikön hyvinvointi ja kyky vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Suomen Liikunta ja Urheilu toimii Paikallisella tasolla liikunta ja -urheiluseuraa tai muuta paikallisyksikköä Alueellisella ja maakunnallisella tasolla SLU-alueet sekä jäsenjärjestöjen omat alue- ja piiriorganisaatiot Valtakunnallisella tasolla Valtakunnalliset jäsenjärjestöt SLU:n hallitus, SLU-toimisto ja SLU-hallintopalveluyksikkö

3 1

4 2 Sisällys Puheenjohtajan katsaus Liikunta ja urheilu Suomessa Lasten ja nuorten liikunta... 7 Aikuisliikunta...8 Kilpa- ja huippu-urheilu...10 Vapaaehtoistyö Liikuntapaikat...13 Liikunnan talous...14 SLU:n toiminta liikunnan kansalaistoiminnan puolesta SLU:n hallinto ja strategiatyö...19 Yhdistystoiminnan edunvalvonta...21 Liikunnan talouden edellytykset...26 Koulutus ja osaaminen...31 Viestintä...35 Kenttätoiminta...39 Kansainvälinen työ...41 Yhteiskuntavastuullinen toiminta: eettinen työ, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, ympäristö Tietohallinto...52 Suomen urheilijoiden tukisäätiö...53 Pienlajiliittojen hallintopalvelutoimisto...54 SLU-hallintopalvelut...54 SLU:n talous...56 Liitteet Hallitus ja toimisto...60 Hallintopalveluyksikkö...60 Valiokunnat, työryhmät ja toimikunnat...61 Kansalliset ja kansainväliset edustukset...63 Järjestetyt seminaarit...64 Lausunnot...65 Kehityshankkeet...65 Julkaisut...66 SLU:n ansiomerkit...66 Jäsenjärjestötiedot...67 Talousliitteet...74

5 3 Puheenjohtajan katsaus SLU:n rooli ja tehtävät SLU:n viime kevätkokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti yhteisömme lähivuosien strategiset suuntaviivat, Kohti yhteistä maalia. Samalla korostettiin, että strategiatyö on luonnostaan jatkuva prosessi ja että eri painopistealueilla kaivataan yksityiskohtaisia linjauksia. Tämä työ on edennyt vuoden aikana ja suuntaviivat ovat täsmentyneet eri osaalueilla. Lähtökohta on, että SLU edustaa suomalaista liikuntakulttuuria paljon laajemmin kuin urheilun keskusjärjestöt aikoinaan. On kysytty: Mikä yhdistää olympiavoittajaa ja kuntoliikkujaa? NHL-pelajaa ja vammaisurheilijaa? Formula-tähteä ja liikkuvaa lasta? On myös kysytty: Onko sportti unohtunut SLU:n toiminnassa? Vastaus on, että liikunta ja urheilu on kaikkia yhdistävä tekijä. SLU:lla on 127 jäsenjärjestöä, jotka vastaavat sportista, kukin omasta lajistaan, alueestaan, erityisryhmästään, toimialastaan, jäsenkunnastaan, kannattajajoukostaan. Koska henkisiä ja aineellisia resursseja on rajoitetusti, kilpailu eri lajien ja jäsenjärjestöjen välillä on luonnollista. SLU:n ydintehtäväksi kiteytyy liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen. Kun tuetaan vapaaehtoista seuratoimintaa ja puretaan byrokraattisia esteitä kansalaistoiminnasta ja omatoimisesta tulonhankinnasta, kaikki jäsenjärjestömme ja niiden jäsenistö hyötyvät. Olemme tietoisia siitä, että kansalaistoiminnan luonne on muuttumassa, mutta kansalaistoiminnan tarve ja kysyntä eivät vähene. Meidän tehtävämme on tiedostaa muutokset ja vastata niiden edellyttämiin haasteisiin. SLU:n roolin toteuttamiseksi, sen toiminta on jakaantunut kolmen perustehtävän hoitamiseen: liikunnan ja urheilun edunvalvontaan, jäsenkunnan palvelemiseen ja yhteiskunnallisen vastuun kantamiseen. Edunvalvonnan näkyvin osa on liikunnan ja urheilun merkityksen perustelu päätettäessä valtion määrärahoista ja viime syksynä onnistuttiin jälleen nostamaan liikuntamäärärahoja eduskuntakäsittelyn aikana. Vielä tärkeämpää oli kuitenkin, että veikkausvoittovarojen jakoprosentit saatiin kirjattua erillislakiin ja että hallituksen arpajaislakiesitykseen onnistuttiin eduskuntakäsittelyssä aikaansaamaan huomattavia parannuksia seurojen ja liittojen omatoimisen tulonhankinnan kannalta. Urheilun ja liikunnan edunvalvontaan kuuluu myös mitä suurimmassa määrin vaikuttaminen siihen mielikuvaan, mikä kansalaisilla on liikuntakulttuurista monipuolisena, moniarvoisena kansalaistoimintana. Koko urheilun uskottavuuden kannalta SLU:n ja sen kaikkien jäsenjärjestöjen yhteinen, määrätietoinen taistelu urheilun eettisten arvojen puolesta on elintärkeää. Tältä osin on paljon saatu aikaan asennekasvatuksen, tiukennettujen sääntöjen ja valvonnan avulla sekä rangaistustoimenpiteiden kautta. Tosin hiihdon doping-paljastukset vuosi sitten osoittavat, että paljon työtä on vielä edessäpäin, erityisesti huippu-urheilun osalta. Ellemme onnistu urheilun perusarvojen puolustamisessa, myös pohja valtion tuelta, sponsorirahoilta ja urheilun roolilta Suomen laajimpana kansalaistoimintana murenee. SLU:n palvelutehtäviin kuuluvat perinteisten keskusjärjestöjen tärkeät koulutus- ja hallintopalvelut jäsenjärjestöille: kassa ja kirjanpito, postitus, puhelinkeskus ja paino ym. Toimintavuoden aikana tietohallintopalvelut ovat olleet korostetusti esillä. Opetusministeriön tuella toteutettava laaja tietohallintohanke palvelee paitsi kaikkia jäsenjärjestöjämme myös yksittäisiä seuroja ja joukkueita ympäri maata. Toinen merkittävä askel palvelun kehittämisen osalta otettiin viime keväänä, kun luotiin kattava tapaturma- ja vastuuvakuutus lähes kaikille urheilun vapaaehtoistoimijoille. Tämä vakuutus osoittaa myös, miksi kannattaa toimia yhdessä: Sen hinta on vajaat 2 Mmk vuodessa - kun vastaava hinta samoilla vakuutusehdoilla olisi ollut yli 20 miljoonaa markkaa, jos kaikki jäsenjärjestömme olisivat kukin erikseen merkinneet ao. vakuutuksen. Yhteiskunnallisen vastuun kantamisella tarkoitan sellaisia tehtäviä, jotka ovat koko kansakunnan intressissä ja jotka SLU hoitaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa niiden toivomuksesta. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. suvaitsevaisuustyö, ympäristövastuu ja tasa-arvotyö - koko yhteiskunnan kannalta tärkeitä asioita, joista myös liikuntakulttuurin piirissä täytyy tuntea vastuuta. Näissä ja monessa muussa vastaavanlaisessa asiassa on katsottu luonnolliseksi ratkaisuksi, että SLU:lla on vetovastuu, mutta tuloksiin pääseminen edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa. Carl-Olaf Homèn

6 4 Ordförandens översikt Finlands Idrotts roll och uppdrag Vid Finlands Idrotts senaste vårmöte godkände medlemsorganisationerna enhälligt vårt samfunds strategiska riktlinjer för de närmaste åren under mottot: Mot ett gemensamt mål. Samtidigt betonades, att strategiarbetet är en fortgående process och att detaljerade planer är nödvändiga inom de olika tyngdpunktsområdena. Arbetet har fortgått under året och riktlinjerna har preciserats på många delområden. En utgångspunkt är, att Finlands Idrott representerar idrottskulturen i vårt land betydligt bredare än våra traditionella centralidrottsorganisationer. Man har frågat sig: Vad förenar en olympiasegrare och en motionsidrottare? En spelare i NHL-ligan och en rörelsehämmad idrottare? En Formula-stjärna och ett lekande barn? Man har också frågat sig: Har tävlingsidrotten glömts bort inom Finlands Idrott? Svaret är, att idrotten är den gemensamma nämnaren. Vi har 127 medlemsorganisationer, som svarar för den egentliga idrottsverksamheten, envar för sin gren, sin region, sina specialgrupper, sin medlemskår, sina anhängare. Eftersom både de andliga och materiella resurserna är begränsade, uppstår en naturlig konkurrens mellan olika grenar och förbund. Kärnan i Finlands Idrotts mission är att främja idrottens medborgarverksamhet. Genom att stöda den ideella föreningsverksamheten och avlägsna byråkratiska hinder för idrottens självfinansiering gagnar vi alla våra medlemsorganisationer och deras medlemskår. Vi är medvetna om, att medborgarverksamheten är stadd i förändring, men behovet av frivilligt arbete minskar inte. Vår uppgift är att synliggöra förändringarna och anta de utmaningar som förestår. För att förverkliga sin roll har Finlands Idrott koncentrerat sig på tre huvuduppgifter: intressebevakning för hela idrottsrörelsen, betjäning av medlemskåren och ansvar för samhällsutvecklingen. Den synligaste delen av intressebevakningen gäller kampen om idrottens statsanslag. Senaste höst lyckades man än en gång höja idrottsanslagen under riksdagsbehandlingen. Ännu viktigare var i alla fall, att fördelningsgrunderna för tipsvinstmedlen inskrevs i en speciallag och att regeringens proposition till lotterilag kunde förbättras betydligt ur föreningarnas och förbundens synpunkt under riksdagsbehandlingen. Till idrottens intressebevakning hör också i högsta grad påverkan av den bild medborgarna har av vår idrottskultur som en mångsidig, omfattande folkrörelse. För hela idrottens trovärdighet är det målmedvetna arbete Finlands Idrott och dess medlemsorganisationer gör för idrottens etiska värden livsviktigt. I det här avseendet har mycket åstadkommits genom attitydfostran, skärpta regler och övervakning samt bestraffningsåtgärder. Men avslöjandena om doping inom skidåkningen för ett år sedan visar, att mycket arbete återstår, särskilt inom toppidrotten. Om vi inte lyckas försvara idrottens grundvärden, smulas också grunden för samhällets stöd till idrotten, sponsorpengarna och idrottens roll som Finlands största folkrörelse. Till vår serviceuppgift hör alla de viktiga utbildnings- och administrativa tjänster, som traditionellt skötts av idrottens centralförbund: kassa och bokföring, post, telefonväxel och tryckeri. Under verksamhetsåret har IT-tjänsterna ägnats särskild uppmärksamhet. Vårt stora IT-projekt, som förverkligas med stöd av undervisningsministeriet, betjänar förutom alla våra medlemsorganisationer också enskilda föreningar och klubblag i hela landet. Ett annat betydelsefullt steg togs då vi senaste vår skapade ett omfattande olycksfalls- och ansvarsförsäkringsskydd för nästan alla frivilliga funktionärer inom idrotten. Den här försäkringen visar också varför det lönar sig att fungera som en helhet. Dess pris var knappt 2 milj. mk per år, medan motsvarande pris med samma försäkringsvillkor skulle ha varit över 20 milj. mk om alla våra medlemsförbund tecknat försäkringen skilt för sig. Med ansvar för samhällsutvecklingen avser jag sådana uppgifter, som är i hela samhällets intresse och som Finlands Idrott sköter tillsammans med sina medlemsorganisationer och på uppdrag av dem. Hit hör bl.a. arbete för tolerans, miljö, sysselsättning och jämlikhet - frågor, som är av stor betydelse för hela nationen och för vilka också idrottsrörelsen bör känna sitt ansvar. I de här och många andra jämförbara frågor har det ansetts naturligt, att Finlands Idrott har en ledande roll - men för att uppnå bestående resultat krävs ett nära samarbete med alla medlemsorganisationer. Carl-Olaf Homèn

7 Liikunta ja urheilu Suomessa 5

8 6

9 7 Lasten ja nuorten liikunta Lapset liikkuvat, peuhaavat ja kisailevat luonnostaan, jos olosuhteet sen vain sallivat. Liikkuminen on lapsen perusoikeus. Se ei ole vain hyvä harrastus, vaan terveen kehityksen edellytys. Pienelle lapselle yleensä riittää, että hän pääsee mahdollisimman paljon itse liikkumaan ulkona turvallisessa ja vaihtelevassa ympäristössä. Paljon ulkona leikkivät lapset ovatkin 3-5 vuoden iässä liikunnallisesti taitavampia kuin sisällä pysytelleet. Koulutulokkaista yhä useammalla on puutteita liikunnallisissa perustaidoissa. Jopa joka kolmannella lapsista voi olla vaikeuksia kehon ja liikkeen hallinnan perusasioissa. Samoilla lapsilla on usein myös oppimisvaikeuksia. Jo näin nuorella iällä on tunnistettavissa selvästi vähän liikkuvia lapsia. Suurin osa lapsena vähän liikkuvista ei myöhemminkään innostu liikkumaan. Liikunnan puute on yksi tärkeimmistä terveysriskeistä, joihin voidaan ennalta vaikuttaa. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijät alkavat kasautua samoille vähemmän aktiivisille ihmisille jo varhaislapsuudessa. Vähän liikkuvien ryhmässä on hyvin erilaisia nuoria, eikä vähän liikkuvaa nuorta voi yleistää. Liikkumattomuuden syitä voi etsiä kotoa ja koulusta, nuorten vapaa-ajan käytöstä ja elämäntavasta. Nuorten kaveripiirin, alakulttuurien ja median vaikutukset ovat kasvaneet. Lihavuus on koululaisten yleinen terveysongelma, joka on lisääntynyt ja vaikeutunut 1990-luvulla. Koulun aloittavista joka kahdeksas on lihava. Lihavuuden seurannaisvaikutukset ovat laajat: se häiritsee nuoruusiän oman ruumiin hallintaan liittyvää kehitysprosessia ja altistaa diabetekselle, muille verisuonitaudeille sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksille aikuisena. Vaikka nuorten vapaa-ajan liikuntaharrastus on lisääntynyt, koululaisten kunto on huonontunut. Sekä kestävyyskunto että tärkeät lihaskunnon osa-alueet ovat heikentyneet varsinkin kymmenen viimeisen vuoden aikana. Samaan aikaan on arkiliikunnan ja koululiikunnan määrä vähentynyt: vain kolmannes nuorista liikkuu tarpeeksi. Huolestuttavaa on koululaisten kunnon polarisoituminen hyvä- ja huonokuntoisiin. Lapset ja nuoret tarvitsevat kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa useimpina päivinä viikossa ja lisäksi rasittavaa liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Melko rasittavan liikunnan tulisi kestää kerralla vähintään puoli tuntia mieluummin tunnin ja rasittavan liikunnan vähintään 20 minuuttia. Englannissa suositellaan kaikille nuorille päivittäin vähintään kohtuutehoista liikuntaa tunnin ajan. Lisäksi liikunnan tulisi harjoittaa lihasvoimaa, notkeutta ja luuston vahvuutta lisäävää liikuntaa tulisi harrastaa ainakin kahdesti viikossa. Suomessa ei ole laadittu erityisiä kansallisia lasten ja nuorten terveysliikuntasuosituksia. Suositusten täyttyminen edellyttää, että liikunta ja liikkuminen nivoutuvat osaksi lapsen ja nuoren arkea. Liikunta-annos täyttyy koululiikuntatuntien lisäksi liikuntatuokioista pitkin päivää: pihaleikeistä, koulumatkoista, välituntiliikunnasta, hyötyliikunnasta, perheliikunnasta ja liikuntaharrastuksista. Liikkumaan aktivoiva lähiympäristö mahdollistaa monipuolisen ja turvallisen liikkumisen ja liikunnan - ja innostaa siihen. Myös päivähoidon, koulun, iltapäivätoiminnan, harrastustoiminnan ja perheiden toimintakäytännöt vaikuttavat päivittäiseen liikkumiseen. Perheiden mahdollisuudet viettää yhdessä vapaa-aikaa ja liikkua ovat mm. vanhempien työkiireiden takia rajoitetut. Perheillä olisi tärkeää olla riittävästi mahdollisuuksia harrastaa terveyttä edistävää liikuntaa yhdessä; perheisiin kuuluvat myös isovanhemmat. Liikkuminen on lapsen perusoikeus lapset liikkuvat, peuhaavat ja kisailevat luonnostaan, jos olosuhteet sen vain sallivat paljon ulkona leikkivät lapset ovat 3 5 vuoden iässä liikunnallisesti taitavampia kuin sisällä pysytelleet jo alle kouluikäisissä on vähän liikkuvia lapsia - koulutulokkaista yhä useammalla on puutteita liikunnallisissa perustaidoissa liikunta nuorena on suorassa yhteydessä aikuisiän terveyteen. Suositus: päivittäistä liikuntaa jokaisen lapsen ja nuoren elämäntapaan tulisi kuulua fyysistä aktiivisuutta - mielellään useita tunteja osan päivittäisestä liikunnasta tulisi olla niin rasittavaa, että se aiheuttaa hengästymistä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään minuuttia lisäksi liikunnan tulisi sisältää lihasvoimaa, notkeutta ja luuston vahvuutta kehittäviä harjoituksia ainakin kahdesti viikossa. Liikkuva lapsi liikkuva aikuinen lapsena ja nuorena liikunta tukee kasvua ja kehitystä aikuisena liikunta ehkäisee erilaisia sairauksia ikääntyvillä liikunta auttaa säilyttämään toimintakykyä vanhuksilla liikunta voi turvata itsenäistä selviytymistä.

10 8 Liikunta on nuorten suosikkiharrastus joka kolmas lapsi ja nuori harrastaa liikuntaseurassa ja yhä useampi haluaisi mukaan vain kolmannes nuorista liikkuu riittävästi valtaosa korkeakouluopiskelijoista harrastaa vapaa-ajan kuntoliikuntaa ainakin kerran viikossa - ja lähes päivittäin on aktiivinen noin puolet miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista Koululiikuntaa on vähän suomalaisissa kouluissa. Liikuntatunteja on peruskoulun ja lukion aikana keskimäärin 1,7 tuntia viikossa kahdentoista kouluvuoden aikana. Muihin Euroopan maihin verrattuna se on vähän. Vuonna 2001 terveystieto hyväksyttiin perusopetusopetuksessa omaksi oppiaineeksi. LIKESin tutkimus osoittaa koululaisten kestävyyskunnon heikentyneen viimeisten 25 vuoden aikana. Poikien käsien lihasvoima on heikentynyt ja kuntoerot ovat kasvaneet kaikissa kuntotehtävissä vuodesta 1976 vuoteen Koululaisten vartalon lihasten voima ja tehokkuus ovat samaan aikaan jonkin verran kohentuneet. Tulokset perustuvat tutkimukseen, jossa keväällä 2001 mitattiin yli 1000 koululaisen kunto kahdeksalla kuntotestillä pääosin samoissa kouluissa kuin vuonna Testeihin sisältyivät muun muassa 50, 600, 1500 ja 2000 metrin juoksut, leuanveto, vatsalihastesti ja eteentaivutus. Liikuntaseuroissa harrastaa joka kolmas lapsi ja nuori. SLU:n, Nuoren Suomen, Kuntourheiluliiton, Olympiakomitean, opetusministeriön ja Helsingin kaupungin suuri liikuntatutkimus tuo uutta tietoa liikunnan harrastamisesta ja lajien harrastajamääristä touko-kesäkuussa Vuonna 2001 valmistui laajapohjaisella liikunnan ja terveyden asiantuntemuksella sosiaali- ja terveysministeriön terveysliikunnan kehittämistoimikunnan mietintö. Mietintö sisältää tutkimuskatsauksen eriikäisten terveysliikunnasta ja suositukset toimenpiteiksi. Opiskelijoiden vapaa-ajassa liikunnalla on keskeinen osuus. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 osoitti, että vapaa-ajan kuntoliikuntaa harrastaa ainakin kerran viikossa lähes 80 prosenttia vuotiaista opiskelijoista. Vähintään neljä kertaa viikossa aktiivisia on 22 prosenttia miehistä ja naisista. Hyötyliikuntaa, esimerkiksi kävelyä, luonnossa kulkemista, tanssimista, koiran ulkoiluttamista, puutarhanhoitoa tai kotitöitä, harrasti päivittäin 12 prosenttia miehistä ja 21 prosenttia naisista - ja vähintään kolme kertaa viikossa 28 prosenttia miehistä ja 42 prosenttia naisista. Kun yhdistetään kuntoliikuntaharrastus ja hyötyliikunta, voidaan arvioida, että noin puolet opiskelevista miehistä ja kaksi kolmasosaa naisista on lähes päivittäin fyysisestä aktiivinen. Liikunnan harjoittamisen yksi ongelmaryhmä on suomalaiset nuoret miehet. Iän myötä sekä vähän liikkuvien että intensiivisesti harrastavien määrä lisääntyy, mutta kohtuuliikkujien määrä supistuu. Aikuisliikunta Noin suomalaisista aikuisista liikkuu erilaisissa ohjatuissa ryhmissä. Liikuntaja urheiluseurat vastaavat yli puolesta ja kunnat vajaasta kolmasosasta ohjatusta liikuntatarjonnasta, johon sisältyvät liikuntatoimen sekä kansalais- ja työväenopistojen tarjoamat palvelut. Lisäksi noin henkilöä on erilaisen kuntoutustoiminnan piirissä ja saa liikunnallista kuntoutusta sitä kautta. Väestömme asenteet terveysliikuntaan ovat erittäin myönteiset. Aikuisväestöstä valtaosa pitää liikuntaa tai kuntoilua terveydelleen tärkeänä ja myönteisiä psyykkisiä kokemuksia tuottavana. Vaikka nuoruusiän elintavoilla onkin todettu olevan vaikutusta yksilön myöhempään liikunta-aktiivisuuteen, elintapoihin voidaan vaikuttaa myöhemminkin. Keski-iän ei tarvitse merkitä alistumista ikääntymisen väistämättömille vaikutuksille. Ihminen joka liikkuu voi 50-vuotiaana olla paremmassa kunnossa kuin 20-vuotias, joka ei liiku. Jopa heikkokuntoiset ja sairaat vanhukset voivat turvallisesti osallistua voimaharjoitteluun, jolla parannetaan merkittävästi heidän lihasvoimaa ja itsenäistä selviytymistä.

11 9 Kansanterveyslaitos on vuodesta 1978 lähtien seurannut vuosittain aikuisväestön terveyskäyttäytymistä. Tutkimuksen mukaan vuonna 2001 suomalaisten vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt. Miehistä 60 ja naisista 64 prosenttia ilmoitti harrastavansa liikuntaa vähintään kahdesti viikossa. Edellisenä vuonna harrastajamäärät olivat prosenttiyksikön alhaisemmat. Työmatkaliikunta taas näyttää kääntyneen laskuun viime vuosien hienoisen nousun jälkeen. Vuonna 2001 työmatkoillaan vartin verran käveli tai pyöräili 47 prosenttia naisista, mutta miehistä enää 27 prosenttia. Perinteisesti elintavoissa on Suomessa ollut merkittäviä sosioekonomisia eroja. Liikunnan ja ravintotottumusten osalta ne ovat kuitenkin jatkuvasti kaventuneet. Alemmissa koulutusryhmissä naiset harrastavat jo yhtä paljon vapaa-ajan liikuntaa kuin korkeasti koulutetut, mutta miehistä korkeasti koulutetut liikkuvat edelleen aktiivisemmin. Huolestuttavimpina piirteinä tutkimuksessa nousivat esiin suomalaisten ylipaino ja alkoholinkäytön lisääntyminen. Suomalaiset ovat nyt lihavampia kuin koskaan. Sekä miehillä että naisilla ylipainoisten osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut, ja miehillä kasvu näyttää edelleen jatkuvan. Suomalaismiehistä ylipainoisia on nyt 54 prosenttia ja naisista 36 prosenttia. Lähes puolet miehistä ja naisista näyttävät olevan riittämättömästi aktiivisia. Työikäinen väestö näyttää lisänneen vapaa-ajan liikuntaa mutta vähentäneen arkiliikkumista. Arkiliikunnan lisääminen on keskeinen kansanterveydellinen haaste. Terveysvaikutusten kannalta tärkeää näyttäisi olevan fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä eikä niinkään sen erityispiirteet, kuten rasittavuus, yhden kerran kestoaika ja toistotiheys. Tällöin vähän liikkuvilla henkilöillä jo kohtalaisen vähäinen päivittäisen energiankulutuksen lisääntyminen tuottaisi terveydelle edullisia vaikutuksia ja mitä enemmän energiankulutus lisääntyy sitä enemmän saadaan terveyshyötyjä. Myös työyhteisössä on luontevaa tukea liikunnan harrastamista. Yli 50-vuotiaiden osuus työvoimasta on noin 30 prosenttia. On tärkeää kehittää keinoja, joiden avulla voi ylläpitää ikääntyvän työvoiman työkykyä ja väestön kykyä selviytyä itsenäisesti arkielämän vaatimuksista. Kansanterveyslaitoksen väestön terveyskäyttäytymistutkimuksen mukaan vuonna 1997 noin kaksi kolmannesta eläkeikäisistä (65 84-vuotiaat) ilmoitti kävelevänsä ulkona vähintään neljä kertaa viikossa ainakin puoli tuntia kerralla. Vähintään kaksi kertaa viikossa kävelijöitä oli yli 80 prosenttia. Eläkeläiset harrastivat kävelyn ohella myös muuta liikuntaa. Noin joka kolmas ilmoitti harrastavansa muutakin liikuntaa kuin kävelyä ainakin neljä kertaa viikossa vähintään puoli tuntia kerralla. Vähintään kaksi kertaa viikossa liikkujia oli 51 prosenttia miehistä ja 44 prosenttia naisista. Liikunta auttaa kaikenikäisiä säilyttämään toimintakykynsä ja parantamaan sitä. Yli miljoona eri-ikäistä suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin korkean iän, sairauden tai vamman takia. Liikunnan erityisryhmiin kuuluvista vammaisia on noin Kuntien, järjestöjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten järjestämään erityisliikuntaan osallistuu yli erityisryhmään kuuluvaa ihmistä. Osa erityisryhmiin kuuluvista haluaa ja voi käyttää yleisiä liikuntapalveluja, joten selvästi erityispalveluista riippuvaisia henkilöitä on tätä vähemmän. Säännöllisen liikunnan edistäminen on yhteiskunnalle edullinen tapa parantaa väestön toimintakykyä ja terveyttä sekä vaikuttaa kansantalouteen. Liikunnan puute on vakavuudeltaan yhtä merkittävä kansanterveyden vaaratekijä kuin esimerkiksi tupakka ja alkoholi. Liikkumattomuus lisää huomattavasti monien sairauksien vaaraa. Aikuisliikunta valtaosa aikuisväestöstä pitää liikuntaa tai kuntoilua terveydelleen tärkeänä ja myönteisiä psyykkisiä kokemuksia tuottavana. noin suomalaisista aikuisista liikkuu erilaisissa ohjatuissa ryhmissä - seurat vastaavat yli puolesta ohjatusta liikuntatarjonnasta riittämättömästi aktiivisten osuus lienee lähes puolet sekä miehistä että naisista vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt mutta työmatkaliikunta näyttää kääntyneen laskuun. Liikuntaa ilman ikärajaa kaksi kolmannesta eläkeikäisistä kävelee ulkona vähintään neljä kertaa viikossa eläkeikäisistä lähes joka kolmas harrastaa muutakin liikuntaa kuin kävelyä ainakin neljä kertaa viikossa puoli tuntia kerrallaan. Liikunta turvaa kansanterveyttä vähän yli puolet miehistä on ylipainoisia ja naisista reilu kolmannes liikunnan puute on kuolleisuuden ja useiden yleisten kansantautien merkittävä vaaratekijä suomalaisten sairaalapalvelujen käyttö on prosenttia vähäisempää fyysisesti aktiivisimmalla kolmanneksella verrattuna passiivisimpaan kolmannekseen.

12 10 Terveysliikunnan suositus jokaisen aikuisen tulisi harrastaa useimpina päivinä viikossa mieluiten päivittäin kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa tai muuta fyysistä aktiivisuutta vähintään 30 minuutin ajan yhtenä tai useampana jaksona. terveysliikuntaa ovat ruumiilliset koti- ja pihatyöt, omin voimin liikkuminen paikasta toiseen; ammatin ruumiillinen työ; hyötyliikunta, kuten marjastus ja sienestys; retkeily ja ulkoilu sekä kuntoliikunta ja muun vapaa-ajan liikunta. Ikääntyvien ihanteellinen terveysliikuntaohjelma - yhteensä tunti päivässä kestävyyttä ylläpitävää fyysistä aktiivisuutta - kävelyä, pyöräilyä, uintia, hiihtoa lihaksistoa ja nivelten liikkuvuutta ylläpitäviä toimintoja - kotijumppaa, kuntovoimistelua liikkumisvarmuutta ja tasapainoa ylläpitäviä toimintoja - tanssia ja pallopelejä. Liikkumattomuus on riskitekijä Vähän liikkuvilla sairauksien vaara suhteessa kohtuullisesti liikkuviin on sepelvaltimotaudissa, aivohalvauksessa ja lihavuuden kehittymisessä noin kaksinkertainen aikuisiän sokeritaudissa prosenttia suurempi kohonneessa verenpaineessa 30 prosenttia suurempi paksusuolen syövässä prosenttia suurempi osteoporoottisissa luunmurtumissa prosenttia suurempi. Liikunta vaikuttaa kansanterveyteen ja yhteiskuntamme talouteen. Liikkumattomuus heikentää merkittävästi toimintakykyä, mikä ilmenee esimerkiksi 50 prosenttia nopeampana sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon alenemisena ja noin 15 vuotta varhaisempana omatoimisen itsenäisyyden menetyksenä kohtuullisesti liikkuviin verrattuna. Suomalaisten sairaalapalvelujen käyttö on prosenttia vähäisempää fyysisesti aktiivisimmalla kolmanneksella verrattuna vähän liikkuvaan kolmannekseen. Kilpa- ja huippu-urheilu Kilpaurheilu tarjoaa suurelle joukolle suomalaisista merkittävää elämänsisältöä. Joka päivä Suomessa kilpaillaan jossain lajissa. Suurin osa vuotiaista urheiluseuroissa toimivista sadoista tuhansista nuorista kilpailee muodossa tai toisessa. Valtaosa maamme kilpaurheilijoista on alle 18-vuotiaita. Valtaosa kilpailutoiminnasta on harrastusluonteista toimintaa. Tätä kilpaurheiluharrastusta tukevat sadattuhannet vapaaehtoiset, joista merkittävä osa kuuluu kilpaurheilua harrastavien nuorten lähipiiriin. Vapaaehtoisessa urheilun kansalaistoiminnassa on mukana paljon kilpaurheilevien nuorten vanhempia ja muita sukulaisia. Liikuntaseuroissa toimii lajiliittojen ilmoitusten mukaan noin ohjaajaa ja valmentajaa. Suurin osa on vanhempia, jotka vetävät harjoituksia ilman korvauksia. Liittojen organisaatioissa toimivia koulutettuja valmentajia on noin Vähintään puolet ansiotulostaan valmennuksesta saavia on noin Suomen Valmentajat ry:n selvityksen mukaan. Suomalaisessa urheilujärjestelmässä lahjakkaat nuoret urheilijat hankkivat perustaitonsa ja kehittyvät urheiluseurojen harjoituksissa koti- tai lähipaikkakunnilla. Vuosittain vuotiaista noin kilpailee SM-tasolla. Lahjakkaiden ja motivoituneiden urheilijoiden ensimmäinen virallinen yhteiskunnallinen tukimuoto on toisen asteen urheilijakoulutus lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Maassamme on 12 urheilulukiota, joissa opiskelee noin 1700 alle 18-vuotiasta. Urheiluammattioppilaitoksia Suomessa on neljä ja niissä opiskelee noin 300 nuorta. Samanaikaisesti nuori urheilija on jo yleensä osallistunut lajiliiton järjestämään valtakunnalliseen tai alueelliseen valmennustoimintaan. Huippu-urheilullisesti lahjakkaiden vuotiaiden yksilölajien nuorten urheilijoiden tukitoimia on 1990-luvun lopulla lisätty. Suomalaisen urheilijan uralla vaikein vaihe on 3-8 vuotta kestävä vaihe nuorten sarjojen arvokisamenestyksestä aikuisurheilun kansainväliselle tasolle. Vaikeudet syntyvät ennen muuta taloudellisten resurssien puutteesta sekä valmennuksen ja koulutuksen yhteensovittamisesta. Jopa 75 prosenttia lahjakkaista yksilölajiurheilijoista tavoittelee akateemista loppututkintoa ja ammattia. Suomessa on liikuntaseuraa, joista yli 97 prosenttia toimii aatteellisesti ja yleishyödyllisesti. Ammattiurheilijoita on alle 3 prosentissa urheiluseuroista eli noin 200 seurassa. Pääasiallisen toimeentulonsa urheilusta saavia eli ammattiurheilijoita Suomessa on noin tuhat. Suomalaisia ammattiurheilijoita on SLU:n selvityksen mukaan Suomessa yhteensä alle 700. Ulkomaalaisia ammattiurheilijoita on suomessa pari sataa ja suomalaisia urheilijoita ulkomailla kolmisen sataa. Luvut eivät ole täsmällisiä, mutta kuvaavat ammattiurheilijoiden määrällisen suuruusluokan. Tosissaan huipulle tähtääviä urheilijoita, jotka eivät vielä hanki toimeentuloaan urheilulla, on erittäin vähän. Koven-

13 11 tunut kilpailu huippu-urheilussa edellyttää siihen keskittymistä, eikä huipulle tähtääminen onnistu ilman urheilusta saatavaa toimeentuloa. Kilpa- ja huippu-urheilu koskettaa hyvin laajaa suomalaisten joukkoa. Kilpa- ja huippuurheilun aktiivinen seuraaminen joko paikanpäällä tai niin sanottu toisen asteen penkkiurheilu eli tiedotusvälineiden kautta tapahtuva urheilun seuraaminen kuuluu suomalaisten harrastustoimintaan laajasti. Esimerkiksi valtakunnallisten televisiokanavien ohjelmatarjonnasta noin prosenttia on urheilua. Sydneyn olympiakisoja seurasi aikaerosta huolimatta parhaimmillaan yli miljoona katselijaa samanaikaisesti. Sydneyn kesäolympiakisojen tavoittavuus Yleisradion katsojien joukossa oli parhaimmillaan 92 prosenttia yli 10-vuotiaista suomalaisista. Urheilun vetovoimasta kertoo myös osaltaan se, että uusista television digitaalisista kanavista ensimmäisten joukossa käynnistyi Urheilukanava. Urheilu ei ole erillinen saareke yhteiskunnassa, vaan kaikki yhteiskunnan ongelmat koskettavat vahvasti myös urheilua. Salt Lake Cityn talviolympiakisojen turvallisuusbudjetti vuonna 2002 oli 300 miljoonaa euroa, eli kaikkien aikojen selkeästi suurin. Taloudellista menestystä tavoittelevassa urheilussa myös lieveilmiöiden määrä kasvaa. Näihin kuuluu doping. Suomelle vuosi 2001 oli tässä suhteessa synkkä, kun omissa Lahden maastohiihdon MM-kilpailuissa kuusi suomalaista huippumaastohiihtäjää jäi kiinni dopingtesteissä. Maailman antidoping järjestön, WADA:n budjetti valistukseen, testaukseen ja testausmenetelmien kehittämiseen vuodelle 2002 on 20 miljoonaa euroa. Asukasta kohti laskettuna Suomen dopingtestien määrä on Norjan jälkeen maailman toiseksi suurin. Vuonna 2001 antidoping-toimikunnan yhteenvedon mukaan Suomessa tehtiin 1904 doping-testiä, mikä on 55 testiä enemmän kuin vuotta aiemmin. Näissä testeissä kilpailukieltoja langetettiin suomalaisille urheilijoille 12, edellisvuoden luku oli 15. Myös tupakan, nuuskan ja alkoholin käyttöä urheiluseuroissa harrastavien keskuudessa on pyritty kartoittamaan viime vuosina. Saatujen tulosten mukaan valistustoimintaa ja asiaan huomion kiinnittämistä tarvitaan urheiluseuroissa entistä enemmän. Vastuunsa tunteva urheilija ja urheiluorganisaatio edistää terveitä elämäntapoja ja suhtautuu kielteisesti tupakointiin, nuuskan käyttöön, alkoholin humalakäyttöön sekä dopingaineisiin. Vapaaehtoistyö Vuosi 2001 oli YK:n nimeämä vapaaehtoistoiminnan vuosi. Juhlavuoden toimikunnan teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten selvästi suosituin vapaaehtoistoiminnan alue oli liikunta ja urheilu. Tällä alueella vapaaehtoistoimintaan ilmoitti osallistuvansa 30 prosenttia kaikista vastaajista. Tutkimuksen kohderyhmänä oli koko Suomen vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Joka toinen niistäkin, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä, haluaisi tulla mukaan. Urheilua ja opiskelua valtaosa maamme kilpaurheilijoista on alle 18-vuotiaita maassamme on 12 urheilulukiota ja neljä urheiluammattioppilaitosta 75 prosenttia lahjakkaista yksilölajiurheilijoista tavoittelee akateemista loppututkintoa ja ammattia liikuntaseuroissa toimii noin ohjaajaa ja valmentajaa - suurin osa on vanhempia, jotka vetävät harjoituksia ilman korvauksia. Ammattiurheilijoita tuhat seurajäseniä yli miljoona ammattiurheilijoita on Suomessa alle 3 prosentissa urheiluseuroista eli noin 200 seurassa. pääasiallisen toimeentulonsa urheilusta saavia eli ammattiurheilijoita on noin tuhat vähintään puolet ansiotulostaan valmennuksesta saavia on valmentajaa. Viihdettä joka päivä valtakunnallisten televisiokanavien ohjelmatarjonnasta noin 10 prosenttia on urheilua urheilu tarjoaa viihdettä ja puheenaiheita penkkiurheiluna ja joka päivä median kautta Myös opetusministeriön teettämä nuorten järjestökiinnittyneisyyttä käsittelevä tutkimus kertoo urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen vetovoimasta. Kaikista nuorista - myös niistä, jotka eivät osallistu järjestötoimintaan - 69 prosenttia on kiinnostunut urheiluseuroista. Nuorten keskuudessa eniten kiinnostusta kaikista järjestöistä herättävät urheiluseurat ja liikuntajärjestöt. Yli neljännes (28 %) kaikista nuorista ilmoittaa kuuluvansa johonkin urheiluseuraan tai liikuntajärjestöön. Järjestöihin tällä hetkellä kuulumattomista nuorista 67 prosenttia voisi ajatella toimivansa erilaisissa harrastusjärjestöissä. Tämä luo maahamme noin potentiaalisen nuoren määrän, jotka eivät ole missään

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin painatuskeskus-kajaani 2013 ISBN 978-951-800-347-5 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat: Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen

Lisätiedot

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine

Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet. Petteri Laine Miehet kuntoon! Kansalaiskunnon lasku ja korjaavat toimenpiteet Petteri Laine www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA

SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGIN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA Jari Aho Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma Syksy 2010 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Jari Aho Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa

KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa KOUVOLAN HYVINVOINTIRAITIT Hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa Sisältö 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN TRENDIT... 2 1.1 Tunnistetut ongelmakohdat... 2 1.2 Tunnistetut

Lisätiedot

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4

Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 SISÄLLYSLUETTELO Suunnitelman tarkoitus ja käyttö 4 I NYKYTILANNE 1. Kunnan sijainti ja kuntarakenne 5 2. Yleistavoitteet 5 2.1. Väestöennuste 5 2.2. Koulujen tarvitsemat liikuntapaikat 5 3. Perusliikuntapaikat

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020

KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 KYMENLAAKSON TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2014 2020 Mia Holmberg Kirsi Kiiskinen Kirjoittajat: Mia Holmberg & Kirsi Kiiskinen Copyright: Kymenlaakson Liikunta ry Kustantajat: Kymenlaakson Liitto ja Kymenlaakson

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan DROP-OUT vai THROW-OUT? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista Ratkaisuja liikunnan ja urheilun harrastamisen

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Liikunnan Manifesti 2014

Liikunnan Manifesti 2014 Liikunnan Manifesti 2014 1 2 Liikunnan manifesti Toimitus: Joonas Kinnunen & Hanna Huumonen Taitto & kuvitus: Niko Metsälä Julkaisija: Opiskelijoiden Liikuntaliitto Huhtikuu 2014 Liikunnan Manifesti on

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14

Esitys uudesta liikuntalaista. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:14 Esitys uudesta liikuntalaista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä

VANTAA. HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAA HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä VANTAAN KAUPUNKI HYVINVOINTIKATSAUS 2007 Hyvä elämä 2 Lukijalle Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2001 Vantaan hyvinvointipolitiikka - asiakirjan, jonka

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista Hiltunen Juha Tursas Joonas Pro gradu -tutkielma Turun opettajankoulutuslaitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot