Tietojärjestelmän mallintamisen harjoitustyö (TKO_2022) Ryhmä 13. Ida Andersson - Kai Hakala - Aarni Koskela - Johanna Sinisalo.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän mallintamisen harjoitustyö (TKO_2022) 2008. Ryhmä 13. Ida Andersson - Kai Hakala - Aarni Koskela - Johanna Sinisalo."

Transkriptio

1 Tietojärjestelmän mallintamisen harjoitustyö (TKO_2022) 2008 Ryhmä 13 Ida Andersson - Kai Hakala - Aarni Koskela - Johanna Sinisalo Loppuraportti

2 1 Sisällysluettelo 1Sisällysluettelo...2 2Projektisuunnitelma Johdanto Projektin riskit Toteutusresurssit Projektiorganisaatio Valvonta- ja ohjausjärjestelmät Aikataulu...5 3Alkusanat...7 4Kohdeorganisaation yleiskuvaus...8 5Kohdealueen nykytilan kuvaus Uudet asiakkaat Asiakasvastaavan rooli Sopimusmuutokset Sopimusten irtisanominen Reklamaatiot Laskutus Seuranta ja raportointi Kehitysideoita Käytössä olevat ohjelmistot ja järjestelmät Ideat ER-mallin pohjalta Byrokraattinen organisoituminen ER-malli Liittymäkaavio Tason 1 tietovuokaavio Tason 2 tietovuokaavio (5 - reklamaatio) Uimaratakaavio UML-luokkakaavio UML-kommunikaatiokaavio (asiakkaan hankinta) Ajankäyttö...22 Paremmin tarkasteltavat mallit osoitteessa 2

3 2 Projektisuunnitelma 2.1 Johdanto Tämän suunnitelman tarkoitus on määritellä harjoitustyömme tavoitteet, jakaa tehtävä osa-alueisiin ja määritellä niille aikataulutus, siten että koko projekti valmistuu annettuun deadlineen mennessä. Yhteydenottojemme perusteella harjoitustyömme kohdeyritys haluaa pysyä anonyyminä. Yritys vuokraa välineitä muille yrityksille ja myös huolehtii niiden huollosta ja kunnossapidosta. Tämän tarkemmin emme toimialaa ainakaan toistaiseksi paljasta. Keskustelemme vielä yrityksen kanssa paljastettavan tiedon määrästä. Tavoitteenamme on perehtyä kohdeyrityksen toimintaan sekä muodostaa selkeä kuva siitä. Laadimme lisäksi loppuraportin, jonka on tarkoitus selvittää kohdeyrityksen toimintatavat selkeästi ulkopuoliselle, sekä samalla näyttää, miten olemme saavuttaneet asettamamme tavoitteet. Keskitymme vain yrityksen Turun alueella toimivan yksikön asiakassuhteiden käsittelyyn. Pyrimme siis selvittämään, miten yritys hankkii asiakkaita, miten sopimusmuutokset, laskutus ja reklamaatiot käsitellään jne. Itse prosessien lisäksi yritämme myös selvittää, miten työtehtävät on jaettu eri henkilöiden kesken ja millaisia tietojärjestelmiä heillä on käytössään sekä millaista tietoa järjestelmiin tallennetaan. Tarkastelun ulkopuolelle siis jää ylin johto sekä itse tuotteiden ja palveluiden toimitus, valmistus ja hankinta jne. Näitä voidaan kuitenkin käsitellä pinnallisesti, mikäli ne oleellisesti liittyvät asiakassuhteiden ymmärtämiseen. Tähän rajaukseen on päädytty jo hankkimamme tiedon ja olemassa olevien suhteiden pohjalta. Yhteyshenkilömme toimii yrityksen asiakaspäällikkönä ja yksi työryhmämme jäsen, Kai Hakala, tekee satunnaisesti töitä sopimuskäsittelijänä, joten saamme parhaiten tietoa juuri tältä alueelta. Yritys ei pysty juurikaan tarjoamaan apua työkiireiden takia, joten mikäli tiedonkeruu osoittautuu mahdottomaksi, teemme hieman epätarkemman kuvauksen, mutta laajennamme rajauksen sisältämään myös muita yrityksen toimintoja, kuitenkin säilyttäen pääpainon asiakassuhteissa. 3

4 2.2 Projektin riskit Suurimmat riskit projektin onnistumiselle ovat aikataululliset ongelmat. Ryhmän jäsenten aikataulujen sovittamisen lisäksi myös kohdeyrityksen työntekijöiden aikataulut on selvitettävä, mikäli haluamme tehdä haastatteluja. Nyt on jo tiedossa, että yhteyshenkilömme on lomalla viikon 13. Ryhmämme jäsenillä taasen on melko poikkeavat aikataulut eri kurssien takia. Myös keskellä periodia olevat tentit aiheuttavat katkoksia projektin toteutukseen. Aikatauluongelmat pyrimme välttämään sopimalla tapaamiset hyvissä ajoin. Osatehtäville asetetaan lähinnä deadlinet, jolloin jäsenet voivat sopeuttaa työskentelynsä omien aikataulujensa mukaisesti, mutta kokonaisuus etenee kuitenkin sovitussa aikataulussa. Toinen ongemia aiheuttava tekijä on kyseisen yrityksen nykyiset tietojärjestelmät, jotka ovat erittäin vanhentuneita ja sekavia. Järjestelmistä voi tosiaan puhua monikossa, sillä monet toiminnallisuudet ovat täysin irrallisia toisistaan ja yrityksen työntekijät joutuvat usein marssimaan koneelta toiselle saadakseen haluamansa tiedot selville. Lisää soppaa sekoittaa uuteen yhdistettyyn tietojärjestelmään siirtyminen, joka toteutetaan porttaittain tämän vuoden aikana. Eri järjestelmien tutkimisen sijaan keskitymmekin tarkastelemaan toimintaa hieman abstraktimmalla tasolla. Mahdollisuuksien mukaan otamme kuitenkin selvää myös oikeista käytössä olevista ohjelmista ja järjestelmistä. Näiden selvittäminen voi kuitenkin olla hankalaa omatoimisesti, eikä yritys ole kovin innokas tarjoaamaan henkilöstöään opastamaan meitä. 2.3 Toteutusresurssit Ryhmässämme on neljä jäsentä ja harjoitustyö on mitoitettu niin, että jokaisen tulisi käyttää siihen noin 80 tuntia. Työtunteja on siis käytössä noin 320. Muut henkilöresurssit rajoittuvat lähinnä yhteyshenkilöömme. Mahdollisesti voimma saada hieman avustusta myös hänen alaisiltaan. Kommunikointiin käytämme puhelinta sekä IRC:iä. Muita käytettävissä olevia laite/ohjelmisto-resursseja ovat mm. erinäiset tekstinkäsittelyohjelmat ja kaavioidenpiirto-ohjelmat. 4

5 Kain työn taki meillä on myös pääsy joihinkin yrityksen järjestelmiin. Myös Ida Andersson on työskennellyt samaisessa yrityksessä, vaikkakin eri osastolla, joten hänen tietojaan voidaan hyödyntää. 2.4 Projektiorganisaatio Organisaatioomme kuuluu neljä henkeä ja kaikkia pidetään tasa-arvoisina. Jokainen on valtuutettu tekemään päätöksiä muilta kysymättä, mutta päätökset ovat kumottavissa muiden jäsenten toimesta. Sidosryhmänä voidaan pitää yrityksen työntekijöitä, vaikka yhteistyö saattaa olla melko vähäistä. 2.5 Valvonta- ja ohjausjärjestelmät Ryhmän jäsenet vastaavat toiminnastaan vain muille ryhmän jäsenille. Jäsenet siis valvovat omaa ja toistensa edistymistä ja tarvittaessa puuttuvat siihen. Yleisen tarkkailun lisäksi jäsenet tapaavat joka maanantai, jolloin projektin tilanne tarkastetaan ja tulevat tavoitteet kerrataan. Projektia tarkkailevat Kai Kimppa ja Kimmo Tarkkanen, mutta he puuttuvat toimintaan vain poikkeustilanteissa. 2.6 Aikataulu Tarkka aikataulu tehdään viikottain maanantain tapaamisessa. Alla kuitenkin yleisempi aikataulutus. ID Tehtävä Aloitus Lopetu Arvioitu 1 Projektisuunnitelma 19.maali s23.maal aika 30 tuntia 2 Kohdeyritykseen tutustuminen 19.maali s 13.huht is 50 tuntia Yrityksen liiketoimintaan ja periaatteisiin tutustuminen 19.maali s 30.maali i nettisivuston Pohjustava ja muun selvitys materiaalin asiakashallinnasta pohjalta. Kain 28.maali s 30.maali s työkokemuksien Haastattelut ja perusteella epäselviksi jääneiden asioiden 1.huhti s 13.huhti s 3 selvittäminen Kohdeyrityksen sanallisen yleiskuvauksen 31.maali 6.huhti 20 tuntia 4 laatiminen Kohdealueen nykytilan sanallisen kuvauksen 31.maali s 6.huhti 20 tuntia 5 laatiminen DFD-mallin teko 31.maali s 13.huht 40 tuntia DFD-mallin liittymätason kaavion teko 31.maali s s 6.huhti i 5

6 DFD-mallin 1.tason kaavion teko DFD-mallin 2.tason kaavion teko 31.maali 31.maali s 6 ER-mallin teko 31.maali s Entiteettien ja niiden suhteiden tutkiminen 31.maali s Entiteettien attribuutit 31.maali s 7 OOA-mallin teko 31.maali s 8 Uimaratakaavion teko 31.maali s 9 Kehittämismahdollisuuksien pohtiminen, 14.huhti s viimeistely jne. 13.huhti 13.huhti 13.huht 6.huhti i 13.huhti 13.huht 13.huhti 20.huhti i 40 tuntia 40 tuntia 30 tuntia 40 tuntia 6

7 3 Alkusanat Kohdeyrityksemme halusi pysyä anonyyminä, joten suunnitelmasta saamamme palautteen ansiosta olemme naamioineet yrityksen Virtasen ämpäri- ja kottikärrypalveluksi. Suunnitelmassamme käsiteltiin jonkin verran kohdeyrityksen olemassa olevia ohjelmistoja ja tietoteknisiä järjestelmiä, lähinnä siksi, että uskoimme niiden olevan hankalimmat tutkimuskohteet. Palautteen perusteella saimme käsityksen, että tarkastajat uskoivat meidän keskittyvän vain näihin. Selvennettäköön siis tässä vaiheessa, että projektin tarkoituksena on kuitenkin pääasiallisesti tarkastella yrityksen toimintaa ja tietorakenteita työntekijöiden näkökulmasta, ei tietokoneiden muodostamia järjestelmiä. 7

8 4 Kohdeorganisaation yleiskuvaus Virtasen ämpäri- ja kottikärrypalvelu Oy toimii tarvikevuokrausalalla. Toimintaideana on vuokrata asiakasyrityksille työskentelyvälineitä ja vastata tuotteiden kunnosta ja siisteydestä. Virtanen vastaa myös vuokratuotteiden kuljetuksesta asiakkaalle sekä takaisin huollettavaksi. Tärkeä osa Virtasen imagoa on käytöstä poistuneiden tuotteiden ympäristöystävällinen hävittäminen, sekä tuotteiden huollosta koituvan ekologisen kuormituksen minimointi. Uuden sopimuksen alkaessa Virtanen toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet sovittuun osoitteeseen. Sopimuksessa määritellään laatuluokka, joka asiakkaalle toimitettavien välineiden on täytettävä. Tuotteet haetaan huollettavaksi tietyin väliajoin. Huollossa tarkastetaan tuotteen kunto ja korjataan rikkinäiset tuoteet. Mikäli tuotteen kunto ei enää vastaa laatuluokkaansa, tuote vaihdetaan uuteen ja vanha poistetaan käytöstä. Jos tuote ei kestä sille spesifioitua elinikää, vaihdosta veloitetaan tietty prosenttiosuus tuotteen hinnasta sen iän mukaisesti. Seuraavan huoltokerran yhteydessä aiemmin huolletut tuotteet palautetaan asiakkaalle. Tuotteet on kohdennettu asiakasyrityksen tietylle työntekijälle ja Virtanen toimittaa asiakkaalle myös säilytyslokerikot. Koska tuotteet ovat työntekijäkohtaisia, on asiakkaan työntekijän myös mahdollista valita haluamiaan ominaisuuksia. Virtasen yritys on laajentunut koko Suomen alueelle ja se on jaettu useisiin yksiköihin. Toiminta on jaettu maantieteellisesti alueisiin, joissa jokaisessa toimii oma yksikkönsä. Näissä yksiköissä on omat huolto-, varasto-, markkinointi- ja logistiikkaosat. Huoltopuoli on jaettu vielä moduuleihin. Lisäksi Virtasella on suuri keskusvarasto, joka vastaa tuotteiden hankinnasta ulkoisilta toimittajilta. Paikalliset varastot tekevät tuotetilaukset keskusvarastolle. Logistiikka osastot suunnittelevat tuotteiden jakelu- ja noutoreitit. Kuljettajat ovat itseasiassa yksityisyrittäjiä, mutta tekevät niin tiiviistä yhteistyötä Virtasen kanssa, että heidät voidaan tulkita osaksi organisaatiota. Työssämme keskitymme vain yhden alueen markkinoinnista ja asiakassuhteista vastaavaan osastoon. 8

9 5 Kohdealueen nykytilan kuvaus Asiakasosaston tehtävänä on nimensä mukaisesti asiakassuhteiden ylläpitäminen, uusien asiakkaiden hankkiminen sekä myynnin kasvattaminen. Asiakassuhteiden ylläpitäminen voidaan jakaa laskutukseen sekä sopimusmuutosten ja reklamaatioiden käsittelyyn. Lisäksi osaston on raportoitava tuloksista johdolle. Osaston toiminta kokonaisuudessaan on tarkasteltavissa ensimmäisen tason tietovuokaaviosta. 5.1 Uudet asiakkaat Virtanen ylläpitää tietokantaa potentiaalisista asiakkaista eli käytännössä kaikista alueen yrityksistä. Lisäksi tietoa hankitaan seudun suunnitelluista ja meneillään olevista rakennushankkeista. Tiedot toimittaa ulkopuolinen tietotoimisto. Potentiaaliset asiakkaat jaetaan Virtasen myyjille. Myyjä ottaa yhteyttä kohdeyrityksiin ja markkinoi palveluja. Mikäli kohdeyritys osoittaa kiinnostusta, myyjä sopii tapaamisen ja käy paikanpäällä kartoittamassa palvelutarpeen. Sopimusneuvotteluissa päätetään sopimuksen yksityiskohdat, kuten tuotteet, hinnat sekä huolto- ja laskutusvälit. Palveluiden hinnoittelu siis tapahtuu asiakaskohtaisesti, pohjautuen ohjehinnastoon. Sopimukset tehdään aina määräaikaisiksi, jolloin irtisanoutuminen ei onnistu ennen sovittua aikaa. Myyjä toimittaa syntyneen sopimuksen sopimuskäsittelijälle, joka kirjaa tiedot järjestelmään. Itse sopimuksen lisäksi kirjataan ylös tiedot yrityksestä, sekä yhteyshenkilöistä. Yhdellä asiakkaalla saattaa olla useita sopimuksia. Sopimukset voivat liittyä eri toimituskohteisiin, mutta ne laskutetaan samalta asiakkaalta. Asiakas voi olla vaikkapa K-Rauta ja sopimuskohteena K-Rauta Itäharju. Voitaisiin siis puhua myös laskutusasiakkaista ja sopimusasiakkaista. Virtasen järjestelmään tallennetaan sekä laskutusasiakkaan yhteyshenkilö että sopimusten yhteyshenkilöt. Ainakin sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt vaaditaan, mutta usein kirjataan ylös myös lisätilauksia hoitavat henkilöt. Tieto sopimuksesta kulkeutuu varastoon, joka huolehtii tuotteiden hankinnasta. Uuden asiakkaan hankintaa selventävät uimaratamalli ja UMLkommunikaatiokaavio. 5.2 Asiakasvastaavan rooli Uudelle asiakkaalle asetetaan asiakasvastaava, joka huolehtii yhteydenpidosta asiakkaan kanssa ja pyrkii selvittämään Virtasen ja asiakkaan välille syntyneitä 9

10 ongelmia. Erittäin tärkeä osa asiakasvastaavan työstä on lisämyynti. Olemassa olevien asiakkaiden palvelujen lisääminen on huomattavasti halvempaa kuin uusien asiakkaiden hankkiminen, joten suuri osa Virtasen liikevoiton kasvusta saadaan tätä kautta. Asiakasvastaava myös pyrkii varmistamaan, että asiakas uusii sopimuksensa sen päättyessä. 5.3 Sopimusmuutokset Asiakas voi halutessaan muokata, lisätä tai poistaa tuotteita ja palveluja sopimuksen puitteissa. Virtanen pyrkii siihen, että asiakkaat tekevät muutokset itse verkkopalvelun kautta, jolloin ne välittyvät suoraan varastoon. Käytännössä useat asiakkaat kuitenkin soittavat Virtasen asiakasneuvojille. Tässä käytännössä on se etu, että asiakasneuvojien on mahdollista tarkistaa sopimuksen nykytila ja arvioida, onko muutokselle todellista tarvetta. Usein asiakas hahmottaa tarvittavien tuotteiden määrän väärin, sillä osa tuotteista on saattanut kadota. Asiakasneuvoja ja asiakas vertailevat tilausten ja asiakkaalla kiertävien tuotteiden määriä. Jos päädytään siihen, että tuotteet ovat kadonneet, ne korvautetaan, ja tilalle lähetetään uudet. Jos lisätilaukselle on oikeasti tarvetta, asiakasneuvoja ilmoittaa tilauksesta varastolle. Palvelujen ja tuotteiden karsiminen tapahtuu pitkälti samalla tavalla, mutta luonnollisesti palveluja ei voida vähentää alle sopimuksen asettamien rajojen. Asiakasneuvojalla on myös asiakasvastaavan kaltaisia tehtäviä, mutta neuvoja toimii lähinnä puhelimen välityksellä, kun asiakasvastaava puolestaan käy asiakkaiden luona. Asiakasvastaavat usein keskittyvät suurempiin asiakkaisiin ja pienemmät ovat asiakasneuvojien harteilla. 5.4 Sopimusten irtisanominen Sopimus voidaan irtisanoa vasta sopimuksessa määritellyn ajan kuluttua. Irtisanoutuvan asiakkaan kanssa sovitaan viimeinen noutopäivä, jolloin loput tuotteet ja säilytyslokerot haetaan pois. Usein asiakasyritys on vain siirtämässä toimintaansa uuteen kohteeseen, jolloin sopimuskin voidaan siirtää, eikä sitä tarvitse irtisanoa. Jos asiakas on kuitenkin lopettamassa toimintansa, yritetään asiakkaalta selvittää, onko tiloihin tulossa jokin muu yritys. 10

11 Joskus asiakkaalla saattaa olla pakottava tarve, kuten konkurssi, irtisanoa sopimus ennenaikaisesti. Tällöin Virtanen pyrkii sopimaan viimeisen käyntikerran mahdollisimman pikaisesti, jotta turhilta toimituksilta vältyttäisiin. Asiakasta laskutetaan kuitenkin sopimuksenmukaiseen määräaikaan saakka. 5.5 Reklamaatiot Yleisimpiä reklamaatioaiheita ovat välistä jääneet käyntikerrat, toimituksesta puuttuneet ja hakematta jääneet tuotteet sekä virheelliset laskutukset. Reklamaatiot tehdään puhelimitse tai sähköpostitse ja asiakasneuvoja käsittelee ne. Toimituksesta vastaavat kuljettajat kuittaavat käyntikerrat ja mahdolliset ongelmat tietojärjestelmään. Asiakasneuvoja tarkistaa tilanteen näiden tietojen perusteella. Asiakasneuvoja saattaa myös soittaa suoraan kohteesta vastaavalle kuljettajalle. Mikäli ongelma johtuu asiakkaan toiminnasta, esim. lukitusta ovesta, asiakkaalle ilmoitetaan tapahtuneesta, mutta muita jatkotoimenpiteitä ei suoriteta. Jos ongelma johtuu Virtasen toiminnasta, pyritään se korvaamaan ylimääräisellä käyntikerralla tai hyvityslaskulla. Myös virheellinen laskutus tarkistetaan järjestelmästä ja tarvittaessa hyvitetään. 5.6 Laskutus Asiakkaiden laskutusväli riippuu sopimuksesta ja järjestelmä huolehtii laskutuksesta automaattisesti. Laskumuistutukset ja perintä on ulkoistettu laskutuspalveluja tarjoavalle yritykselle. Usein asiakkaat kuitenkin soittavat laskutusongelmista suoraan Virtaselle, joten laskutusneuvontaan kuluu Virtasen omia henkilöstöresursseja. Laskutuksen piiriin kuuluu myös hinnankorotusten tekeminen. 5.7 Seuranta ja raportointi Virtasen johtoryhmä asettaa asiakasosastolle vuotuiset liikevaihdon kasvutavoitteet. Osaston esimiesten tehtävänä on seurata alaisten toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Tärkeimpiä seurantakohteita ovat uusien ja irtisanoutuneiden asiakkaiden sekä lisämyynnin määrät. Myös luottotappioita seurataan, mutta ne ovat onneksi pysyneet kohtuullisen pieninä. Luottotappioita aiheuttavat etenkin asiakkaiden konkurssit. Virtanen saa tiedon konkursseista parin päivän viiveellä, joten viimeisen laskun lähettäminen konkurssipesään ei useinkaan onnistu. Lisäksi 11

12 asiakastyytyväisyyttä seurataan mm. asiakkaille lähetettävien kyselyiden perusteella. Esimiehet laativat seurannan perusteella osavuosiraportit johtoryhmälle. 12

13 6 Kehitysideoita 6.1 Käytössä olevat ohjelmistot ja järjestelmät Vaikkemme ole aiemmin puuttuneet yrityksen fyysisiin tietojärjestelmiin, vaan olemme keskittyneet tarkastelemaan toimintaa ideaalisemmalla tasolla, on tässä kohdin parasta ottaa asia esille. Virtasen tuotevalikoima on laajentunut aikojen saatossa, eikä osa uusista tuotteista ole toimitustavoiltaan aiemmin mainitsemamme kaltaisia. Näitä varten on jouduttu rakentamaan uusia tietojärjestelmiä. Uudet järjestelmät on luotu kiireellä ja täysin irrallisiksi aiemmista sovelluksista. Pidemmän päälle tämä on aiheuttanut sen, että työntekijät saavat juosta koneelta toiselle selvittämässä eri järjestelmien tietoja. Myös eri alueiden järjestelmät ovat erilliset. Järjestelmien yhdistäminen tai tietojen koonnin hoitava ohjelmisto olisikin tärkeää työn sujuvuuden kannalta. Toinen merkittävä ongelma on tietokantojen korruptoituneisuus. DBMS:n tarkistusmenetelmät ovat vajaavaiset, joten käyttäjät ovat oppineet hyväksykäyttämään puutteita ja omasta mielestään vähentämään työmääräänsä. Huolestuttava esimerkki tästä on nollahintaiset tuotteet, joita kantaan on lisätty. Tarkoituksena on ollut muuttaa hinnat oikeiksi jälkikäteen, mutta työ on jäänyt tekemättä. Toinen esimerkki tietokantojen ongelmista on sopimukset, joilla ei ole enää relaatiota asiakkaaseen. Asiakasyritysten fuusioitumisen yhteydessä on toinen asiakas poistettu ja sopimukset siirretty jäljelle jääneelle. DBMS ei kuitenkaan tarkista, että kaikki sopimukset ovat varmasti saaneet uuden asiakkaan. Tämä on aiheuttanut sen, ettei kaikista sopimuksista laskuteta, sillä lasku on asiakaskohtainen. Olemassa oleva sopimus kuitenkin takaa sen, että palvelut järjestetään entiseen tapaan. Samankaltaisia puutteita on useita. Olemme kuitenkin pohtineet toimintaa työntekijöiden näkökulmasta, joten mallimme kuvaavat sitä, miten asioiden pitäisi toimia, eikä tällaisia ohjelmistojen aukkoja ole otettu huomioon. 6.2 Ideat ER-mallin pohjalta Ainut varsinaista kohdealuettamme koskeva ehdotus liittyy reklamaatioihin. Tällä hetkellä reklamaatioiden seuranta on lähinnä asiakasneuvojien muistin ja omien merkintöjen varassa. Toistuvien ongelmien havaitseminen ja muu yleinen seuranta olisi 13

14 kuitenkin tehokkaampaa, mikäli kaikki reklamaatiot kirjattaisiin sovitulla tavalla järjestelmään. Myös huoltokiertoon suosittelisimme myös tarkempaa seurantaa. Tuotteita katoaa melko paljon, joten huoltomoduulin lisäksi olisi hyvä tietää, kuka työntekjöistä on kirjannut tuotteet sisään ja ulos. Jotkin kuljettajat toimivat oman etunsa mukaisesti, eikä heidän raportointiinsa voi aina luottaa. Jakeluunkin olisi siis hyvä kehittää parempia seurantamenetelmiä. Mikäli laki sallii, autojen liikkeitä voitaisiin seurata vaikka GPSpaikantimilla. Nämä ehdotukset eivät suoranaisesti liity asiakassuhteiden hoitoon, mutta vähentäisivät varmasti ongelmatilanteita ja täten reklamaatioiden käsittelyyn kulutettuja resursseja. 6.3 Byrokraattinen organisoituminen Uimaratamalli osoittaa selkeästi sopimuskäsittelijän paikan hierarkisen asemoitumisen pohjalla. Uimaratamallin esittämässä uuden asiakkaan hankinnassa sopimuskäsittelijän tehtävänä on lähinnä kirjata sopimuksen tiedot järjestelmään. Toinen esimerkki samankaltaisesta tehtävästä on hinnanlisäykset. Esimiehet usein pyörittävät omia excel-taulukoitaan, jotka sopimuskäsittelijät lähinnä kopioivat järjestelmään. Tällainen toiminta aiheuttaa selkeästi yhden ylimääräisen työvaiheen, sillä myyjät ja esimiehet voisivat kirjata tiedot suoraan järjestelmään. Usein sopimuskäsittelijät saavat lisäksi pähkäillä, mitä tehtävän nakittaneet henkilöt ovat merkinnöillään tarkoittaneet, jolloin prosessi venyy entisestään. Toisaalta sopimuskäsittelijöiden työ on huomattavasti halvempaa kuin korkeammassa asemassa olevien, joten toimintaan kuluvan rahan määrää on vaikeaa arvioida. Varsinaista muutosehdotusta on siis hankala tehdä nykyisillä tiedoillamme, mutta toimintaa olisi syytä tutkia lisää. Hierarkinen organisoituminen aiheuttaa myös päättävien ihmisten näkökulman suppenemista. Toimintaa ja järjestelmiä muutetaan johdolle suotuisammaksi. Seurannan parantuminen kuitenkin tarkoittaa monesti alemmassa asemassa olevien työtaakan kasvamista. Koska työntekijöitä ei päästetä mukaan tekemään päätöksiä, suhtautuvat he yleensä pessimistisesti muutoksiin. Virtasen olisi siis syytä ottaa paremmin huomioon alaisten mielipiteet ja heille koituvat rasitteet toimintatapoja muutettaessa. 14

15 7 ER-malli 15

16 8 Liittymäkaavio Tietovuokaavioiden tietovirrat on saatettu nimetä eritavoin eri tasoilla, mutta niiden sisällön pitäisi olla silti sama. Tarkempien tasojen tietovirtoja on myös yhdistetty epätarkempiin malleihin selkeyden vuoksi. 16

17 9 Tason 1 tietovuokaavio 17

18 10 Tason 2 tietovuokaavio (5 - reklamaatio) 18

19 11 Uimaratakaavio Kaavio mallintaa uusien asiakkaiden hankintaan liittyviä prosesseja. 19

20 12 UML-luokkakaavio Luokkakaavio vastaa ER-mallia. Palvelutaso on jätetty pois kahdesta syystä: hyvin pitkälle päästään pelkillä peruspalveluilla, mutta jokainen kommunikaatioketju vaatii kuitenkin erittäin suuren määrän palveluja, joiden pohtimiseen kuluu ainakin tuplasti käytössämme oleva aika. Alla kuitenkin eräs kommunikaatiokaavio, josta muutama palvelu selviää. 20

21 13 UML-kommunikaatiokaavio (asiakkaan hankinta) Kaavio kuvaa uuden asiakkaan hankintaa. Myyjä hankkii tietoja potentiaalisilta asiakkailta ja etsii niiden perusteella sopivan kohteen. Mikäli kohteesta saadaan asiakas, poistetaan potentiaalinen asiakas. Asiakas tekee sopimuksen, joka puolestaan palauttaa hinnat tuotteidensa perusteella. Tuotteet on kuitenkin jätetty kaavion ulkopuolelle. Asiakas luo laskun saamiensa hintatietojen perusteella. Malli on varsinaisen toiminnan sekä ohjelman toiminnan välimaastosta. 21

22 14 Ajankäyttö Ajankäytön suunnitelmamme oli melko väljä erilaisten aikataulujen vuoksi. Alussa jäimme suunnitelmasta, joten viimeisellä viikolla oli jonkin verran kurottavaa. Kaikki asiat saatiin kuitenkin hoidettua. Yhteistä työskentelyaikaa saatiin alkukangertelujen jälkeen sovittua suhteellisen hyvin. Etenkin IRC:n välityksellä onnistuimme miettimään asioita yhdessä, eikä tehtäviä tarvinnut jakaa osallistujien kesken. Tapaamiset olivat melko lyhyitä, mikä aiheutti sen, että asioita pyrittiin tekemään kiireellä valmiiksi. Tällöin osa asioista jäi huomioimatta ja malleja oli muutettava jälkikäteen. Parempaan lopputulokseen oltaisiin varmasti päästy harvemmilla, mutta pidemmillä tapaamisilla. Kailla oli eniten tietoa tutkittavasta järjestelmästä, joten hänen harteilleen jäi myös hieman enemmän töitä. Kaikki kuitenkin osallistuivat työskentelyyn erittäin hyvin. Ajankohta Tehtävät Käytetty Käytetty Käytetty Käytetty Yht. aika/aarni aika/ida aika/johanna aika/kai 19. maalis Projektisuunnitelma maalis Tapaaminen, jossa tutustuttiin kohdeyrityksen toimintaan sekä omatoiminen nettisivujen selailu yms. 7. huhti Sanallisen kuvauksen laatiminen 10. huhti Lisää sanallista kuvausta 12. huhti ER-kaavion laatiminen 14. huhti Asiakaspäällikön haastattelu 15. huhti Sanallisen kuvauksen

23 viimeistely 16.huhti Uimaratakaavion laatiminen 17. huhti DFD-kaavioiden laatiminen, kehitysideoiden miettiminen 18. huhti DFD-kaavioiden viimeistely 19. huhti ER-kaavion viimeistely ja UMLkaavion laatiminen 20. huhti UML-kaavioden viimeistely, aikaraportin laatiminen, lopullisen ulkoasun viimeistely, sekä kehittämisideointi 21. huhti Lopputarkistus viikko 16 Esityksen laatiminen (arvioitu aika) Yhteensä (lopullinen arvio): 63 (68) 60 (65) 50 (55) 69 (74) 242 (262) 23

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen

Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, luokkamallin laatiminen 1 Lähestymistapoja Kokonaisvaltainen lähestymistapa (top-down) etsitään kerralla koko kohdealuetta kuvaavaa mallia hankalaa, jos kohdealue

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013 A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Väliaikaraportti Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 22.10.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM YRITTÄJÄN TUKENA JURIDIIKKA SIJOITUKSET PERINTÄ YRITTÄJÄ Oma liiketoiminta ja ydinprosessit Asiakkuudet Henkilöstö Yhteistyökumppanit LASKUTUS KIRJANPITO

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto..0 Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Tapani Toppi, Espoo www.marsh.fi Mistä mielenkiintoa toimitusketjun riskienhallintaan? Hyvät syyt työn tekemiseen Sopiva

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Palvelutarjooma Rekrytointipalvelut Hallinnollinen tukipalvelu, haastattelut, sijaisvinkkaus, seurantapalvelu Sijaispalvelu

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA OPAS Pro-Sourcen asiantuntija Eero Kankala kertoo, miten vältät viisi pahinta sudenkuoppaa tietojärjestelmähankinnoissa. TYYPILLINEN JÄRJESTELMÄHANKINTA

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely

Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, käyttötapauksiin perustuva vaatimusmäärittely 1 Vaatimukset ja käyttötapaukset Vaiheittainen mallintaminen ja abstraktiotasot Järjestelmän rajaaminen sidosryhmäkaaviolla

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE

CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM ACCOUNTING KOKONAISUUS RATKAISEE CERTUM YRITTÄJÄN TUKENA JURIDIIKKA PERINTÄ YRITTÄJÄ LASKUTUS RAHOITUS SIJOITUKSET Oma liiketoiminta ja ydinprosessit Asiakkuudet Henkilöstö Yhteistyökumppanit KIRJANPITO

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI

KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI TIETOJEN MALLINNUS KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 3 S. 68 73 JA LUKU 4 (S. 79 84) JOUNI HUOTARI

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja

MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Pöytäkirja 1 (5) MMM TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän 5 pöytäkirja Aika 3.3.2015, klo 9:0 11:30 Paikka Osallistujat, Läsnä HKI: VM: Mariankatu 9 Pullonkaula / videoneuvotteluhuoneet / Valtori Virtuaalihuone

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET

ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET 1 ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISEN YHTEISTYÖSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JA KUNNAN VÄLILLÄ SOPIJAOSAPUOLET Ateriapalvelun saaja: Nimi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut

KYMP OY. Tukkutason siirtoyhteyspalvelut KYMP OY Tukkutason siirtoyhteyspalvelut 2 (12) Sisältö 1. SIIRTOYHTEYSTUOTTEET... 3 1.1. TOIMITETTAVAT SIIRTOYHTEYSTUOTTEET:... 3 2. TUOTTEIDEN YLEISET OMINAISUUDET... 4 2.1 ASENNUKSEN TOIMITUSAIKA...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Power Steering for ATV

Power Steering for ATV AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Power Steering for ATV 27.1.2014 Juuso Meriläinen Antti Alakiikonen Aleksi Vulli Meriläinen, Vulli, Alakiikonen 1/6 Projektin tavoite Projektityössä

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Luento JOHDANTO

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Luento JOHDANTO 8.9.2016/1 MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Luento 8.9.2016 1 JOHDANTO Tilastotiede menetelmätiede, joka käsittelee - tietojen hankinnan suunnittelua otantamenetelmät, koejärjestelyt, kyselylomakkeet

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot