NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2011"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus

2 Toimitusjohtajan katsaus Energiavuo a 2011 kuvaavat sääilmiöiden vaikutus toimintaamme, johdonmukaisuu a kaipaava polii nen energiaverokeskustelu sekä asiakkaiden kasvanut kiinnostus energian hintoihin, toimitusvarmuuteen sekä energiansäästöön. Loppuvuoden 2011 lauha sää alensi sekä sähkön e ä kaukolämmön kulutusta; jakelualueellamme sähkön käy ö laski jopa hieman enemmän kuin Suomessa keskimäärin, samoin kävi kaukolämmön. Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjaavina arvoina korostuvat palvelu, paikallisuus ja ympäristömyönteisyys sekä etys toiminnan kanna avuus. Yhtenä strategiamme merki ävänä linjauksena on lisätä astei ain oman, vähäpäästöisen sähköntuotannon osuu a myydystä sähköstä. Vuoden 2011 aikana vähäpäästöisen oman tuotannon lisäämiseksi Nurmijärven Sähkö os osakkuusyh ömme Suomen Voima Oy:n kau a usei- ta norjalaisia pienvesivoimaloita. Olemme olleet mukana myös Fennovoimassa, joka tulee rakentamaan uuden ydinvoimalan Pyhäjoen Hanhikivelle. Fennovoiman hanke on merki ävin näköpiirissämme oleva investoin osuutemme suunnitellun ydinvoimalan tuotannosta vastaa yli kolmasosaa nykyisestä sähkön myynnistämme. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 29,7 M ja liikevoi o 3,5 M. Liikevoi o pysyi vuoden 2010 tasolla, mu a vuoden lopun lauhat säät sekä tapaninpäivän myrsky laskivat konsernin liikevoi oa. Sähkön siirtoliiketoiminta tuo odotetun tuloksen ja liikevaihdon, samoin lämpöliiketoiminta. Sähkökauppa jäi niukas tulokseltaan nega iviseksi, mu a tulosparannus vuoteen 2010 verra una oli merki ävä. Lähiaikojen näkymien osalta taloudelliset tunnusluvut jatkanevat aiempaa trendiä. Konsernin vakavaraisuus ja tuloksenteko mahdollistaa osingon jakamisen kuntaomistajalle edellisten vuosien malliin jä äen sil mahdollisuuden yh ön vaa miin investointeihin niin voiman tuotannossa kuin lämmön ja sähkön jakelussa. Kolmas sähköverkkotoiminnan valvontajakso ei tuo merki äviä muutoksia toimintaamme. Sähkön siirtohintojen osalta valtakunnallises olemme valitun lin- HALLITUS 2011 Jorma Niinistö puheenjohtaja Petri Kalmi varapuheenjohtaja

3 3 jauksen mukaises alle keskiarvon, mikä on johtanut siihen, e ä verkkotoiminnan osalta tuo o on ollut alempaa, kuin mitä regulaa on pui eissa olisi mahdollista saavu aa. Investoin en ja kunnossapidon osalta kehitämme edelleen kustannustehokasta tapaamme toimia, huomioiden kuitenkin sähkön laadun jatkuvan parantamisen. Siirtotoiminnan tuoton arvioidaan olevan aikaisempien vuosien tasolla. Lämpötoiminnan osalta päästöoikeuksien väheneminen vaiku aa tulevaisuudessa tulosta jossain määrin alentavas, mu a tehokas toimintamallimme sekä lähialueelta tulevan biopol oaineen käy ö takaa kohtuullisen lämmön hinnan ja myös ympäristöystävällisen tuotannon. Seuraava suurempi investoin mme tulee olemaan Klaukkalan lämpökeskuksen uusiminen. Myös Nurmijärven kunnan alueella olevien lämpöverkostojen yhdistämistä suunnitellaan, mikä mahdollistaisi oman sähkön ja lämmön yhteistuotannon. Sähkön vähi äismyyn toimintaa Suomessa leimaa edelleenkin eri äin kova, mu a terve kilpailu. Suunniteltu EU:n tavoi eista johde u Pohjoismainen hi äismarkkinauudistus on mielestäni askel koh vä- huonompaa. Ehdote u uusi vähi äismarkkinamalli malli toisi todennäköises suuria investoin paineita kas etojärjestelmien uusintaan, minkä viime kädessä asiakkaat maksaisivat. Ihmetystä herä ääkin, miksi pitäisi korjata sellaista, mikä toimii varsin hyvin asiakkaiden näkökulmasta katso una, etenkin verra una lanteeseen Keski-Euroopassa. Sähkön tukkumarkki-kknoiden toimintaan sitä vastoin pitäisi tar ua kovem- asiamalla o eella esimerkkeinä Pohjoismaisen verkon pullonkaulojen aiheu amat hintapiikit ja tuotannon keski yminen harvoille suurille toimijoille. Yh ön aikaisempi toimitusjohtaja Heikki Koivisto jäi eläkkeelle syksyllä Heikki Koiviston aikana yh- ötä kehite in merki äväs sekä kaukolämpötoiminnassa e ä omaksumalla uusi toimintamalli sähköverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Myös yh ön talous on pide y mallikelpoisessa kunnossa. Haluan kii ää edellistä toimitusjohtajaa hänen panoksestaan yh ön kehi ämisessä tästä on hyvä jatkaa. Aloi aessani toimitusjohtajana kesällä 2011 minulla oli e y etukäteiskuva Nurmijärven Sähköstä mielikuvaani kuuluivat sanat edistyksellinen, tehokkaas toimiva ja ympäristömyönteinen. Tämä kuva ei ollut väärä vaan on vain ajan myötä vahvistunut. Henkilöstö on osaavaa ja sitoutunu a toimintaamme. Kunta omistajana on mielestäni infrastruktuurityyppiselle toiminnalle erinomainen vaihtoehto. Kunnan omistajaohjausta Nurmijärven Sähkön suuntaan leimaa pitkäjänteisyys, aito huoli asiakkaista sekä halu kehi ää toimintaa. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa eteenpäin. Haluan kii ää asiakkaitamme, henkilöstöä, omistajaa sekä muita sidosryhmiä vuodesta 2011 ja toivot- taa edelleen kehi yvää yhteistyötä. Jarmo Kurikka toimitusjohtaja i j Nurmijärven Sähkön hallitukseen kuului vuonna 2011 kaikenkaikkiaan 8 edustajaa, alla olevien lisäksi hallitukseen kuuluivat as Elli Aatela ja Terho Hirviniemi. Kirs Handolin Kirsi Lompolo ( alkaen) Sirkka Rousu ( alkaen) Timo Harju henkilöstön edustaja

4 4 Nurmijärven Sähkö Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjasivat kuluneena vuonna arvot palveleva, paikallinen ja ympäristövastuullinen. Asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja mitataan säännöllisesti toimintamme kehittämiseksi. Paikallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat toiminnan kantavia peruspilareita, jotka näkyvät voimakkaasti kaikessa toiminnassamme nyt ja tulevaisuudessa. Palveleva Nurmijärven Sähkö osallistui tänä vuonna Energiateollisuus ry:n järjestämään asiakastyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui 17 energiayh ötä Suomesta. Nurmijärveläisille asiakkaille soite in lokakuun loppupuolella viikon verran tutkimusyh ön toimesta. Kokonaistyytyväisyys Nurmijärven Sähköä kohtaan sai koko toimialaan verra una keskiarvoa paremman arvosanan. Toiminnan jatkuva kehi äminen mahdollistuu asiakkaidemme kuuntelemisesta. Saimme paljon pyyntöjä paremmasta raportoinnista. Kuluneena vuonna panos mmekin huoma avas asiakkai emme energiankäytön neuvontapalvelun toimivuuteen, energiatehokkuuspalveluihin ja energiankäytön raportoin in. Nämä lisäarvoa tuo avat osa-alueet ovat osa Nurmijärven Sähkön tavoite a asiakkaan energian loppukäytön tehostamisessa. Tämä lii yy valtakunnalliseen energiapalveluiden toimenpideohjelmaan, joka tähtää energiatehokkuuden edistämiseen vuosina Nyt Nurmijärven Sähkö on yksi kanava hankkia omaa energiankulutusta tehostavia palveluja ja järjestelmiä. Vuoden viimeisellä viikolla saimme paljon palaute a vies nnästä, kun voimakas myrsky katkoi laajal sähköjä. Tulemme panostamaan edo amiseen vuonna 2012 aiempaa enemmän, mikä lisää paikallisten asiakkaidemme palvelutasoa en stä enemmän. Yh ö pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuu a ja estämään häiriöt ennakkoon muun muassa sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauksilla. Yh ön henkilöstön paikallistuntemus ja etotaito ovat arvokkaita tekijöitä nopeiden Rajamäen kyläpäivät alkamassa. Nurmijärven Sähkön toimiston pihalla on 48 metriä korkea etoliikennemasto, johon on asenne u tuulivoimala.

5 5 Länsikaaren koulun oppilaat Rajamäellä kuuntelevat esitystä energiansäästöstä. vianpaikannusten ja korjausten mahdollistamiseksi. Palvelun taso ja paikallinen osaaminen lii yvät läheises toisiinsa. Paikallinen Tänäkin vuonna osallistuimme omalta osaltamme paikallisiin tapahtumiin ja tuimme paikallista toimintaa. Järjes mme asiakkaillemme suunnatun seikkailunäytelmänumeron Taaborinvuorella, olimme mukana Rajamäen Kyläpäivillä elokuussa ja järjes mme toimitalon pihalla perinteisen Valoa & Voimaa tapahtuman. Tea erikappale oli loppuunmyyty kävijöitä lähes 1000 ja Valoa & Voimaa tapahtumassa kävi noin 600 henkeä tapaamassa henkilökuntaamme ja päivi ämässä kuulumisia. Nuorille suunnatut tapahtumat olivat energiansäästöpaino eisia ja ajoi uivat syksyyn. Olimme mukana energiansäästöviikolla ja vierailimme Rajamäen koululla. Lisäksi teimme alaa tunnetuksi mahdollistamalla vierailuja pääkaupunkiseudun voimalaitoksilla ja energiayh öissä. Tänäkin vuonna annoimme tukea ja teimme yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Haluamme myös jatkossa edistää Nurmijärven alueen nuorten harrastustoimintaa. Se on merki ävä osa markkinoin- amme. Ympäristövastuullinen Nurmijärven Sähkö o aa kestävän kehityksen huomioon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluissaan. Yh ö on panostanut etenkin bioenergian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yh ön toimialueella on kaksi pelle lämpökeskusta ja kolme kaukolämpökeskusta. Pelle lämpökeskusten tuo ama lämpö tuotetaan puun sahausjä eestä valmistetuilla pelleteillä, puuhakkeella ja kevyellä pol oöljyllä. Kaukolämpökeskuksissa lämpö tuotetaan puupol oaineilla, Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta saatavalla biokaasulla, turpeella ja vähärikkisellä raskaalla pol oöljyllä. Pääpaino yh ön pol oainevalinnoissa on biopol oaineilla, mu a esimerkiksi kovilla pakkasilla joudutaan turvautumaan myös öljyyn. Poltosta aiheutuneet savukaasut puhdistetaan ja niistä otetaan lämpö talteen energiatehokkailla lai eistoilla. Nurmijärven Sähkö pyrkii varmistamaan ko maisten biopolttoaineiden hankinnan saatavuuden lämpökeskuksiaan varten. Ko mainen ydinvoima on hiilidioksidipäästötön ja sen myötä ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto, joka samalla vakau aa sähkön saan a vähentämällä tarve a turvautua epävarmaan tuon sähköön. Fennovoiman ydinvoimahankkeessa mukana oleminen lisää toteutuessaan huoma avas yh ön omavaraisuusaste a sähköntuotannossa ja vähentää näin ollen riippuvuu a markkinahintaan oste avasta sähköstä. Asiakkaille tämä näkyy kustannussäästönä ja hintavakautena. Markkinahäiriöiltä pystytään suojautumaan paremmin. Osuutemme suunnitellun ydinvoimalan tuotannosta vastaa noin kolmasosaa nykyisestä sähkön myynnistämme. Yhtenä strategiamme merki ävänä linjauksena on lisätä astei ain oman, vähäpäästöisen sähköntuotannon osuu a myydystä sähköstä. Vuoden 2011 aikana vähäpäästöisen oman tuotannon lisäämiseksi Nurmijärven Sähkö os myös norjalaista pienvesivoimaa osakkuusyh ömme Suomen Voima Oy:n kau a.

6 6 Organisaatio HALLITUS pj. Jorma Niinistö * Nurmijärven Sähkö Oy Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka HALLINTO Teemu Naatula Nurmijärven Sähköverkko Oy LÄMPÖ Alpo Sund VERKOSTO Osmo Karvonen SÄHKÖ Lauri Laine * Hallituksen puheenjohtajana alkaen toimii Markku Schildt. Henkilöstö tutustumassa Tallinnan kaukolämpölaitoksen toimintaan.

7 7 Henkilöstö Yh ön palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 35 henkilöä. Näistä Nurmijärven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 25 henkilöä ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n palveluksessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 6 oli työntekijöitä, teknisiä toimihenkilöitä oli 11 ja muita toimihenkilöitä 18. Pääosin työsuhteet olivat vakituisia. Vuoden lopussa yksi henkilö oli määräaikaisessa työsuhteessa. Yksi henkilö oli osa-aikaeläkkeellä. Eläkkeelle vuoden 2011 aikana jäi viisi henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyi edellisestä vuodesta. Tämä johtui pitkäl eläköitymisistä. Yh össä aloi vuonna 2011 seitsemän uu a henkilöä. Keskimääräinen Nurmijärven Sähkön työntekijä oli noin 46-vuo as ja työskennellyt yh össä 14 vuo a. Keskimääräinen ikä on laskenut edellisestä vuodesta kolmella vuodella. Henkilöstön kehittäminen Yh ö on panostanut henkilökunnan koulutukseen ja kehi ämiseen. Vuoden 2011 aikana koulutuspäiviä oli Nurmijärven Sähkön henkilöstöllä yhteensä 128 päivää. Lait ja säädökset energia-alalla päivi yvät, joten päivi äisen amma taidon ylläpitäminen on tärkeää. Koulutuksia oli muun muassa seuraavilta osa-alueilta: asiakaspalvelu ja vies ntä, työturvallisuus ja ensiapu sekä muut energia-alan amma taitoa ylläpitävät kurssit. Henkilöstön työhyvinvoin in ja työssä jaksamiseen panoste in tukemalla vapaa-ajan liikuntaa ja kul uurielämyksiin osallistumista. Yh össä toimi virkistystoimikunta, johon kuuluivat Tarja Rikman, Kris ina Kiiveri, Timo Harju, Katja Ruuskanen, Urpo Peltola, Anna Hämäläinen ja Teemu Naatula. Vuonna 2011 käynniste in myös säännölliset henkilöstötyytyväisyyskyselyt, joita on tarkoitus jatkossakin toteu aa muutaman kerran vuodessa. Tavoi eena on selvi ää henkilöstön ajatuksia pikakyselyillä, jotka sisältävät noin kymmenen ajankohtaista kysymystä per kysely. Ensimmäinen Teemu Naatula Talouspäällikkö pikakysely suorite in joulukuussa Kysymykset pohjautuivat suureen henkilöstötyytyväisyyskyselyyn, joka suorite in huh kuussa Työsuojelu ja työterveyshuolto Työsuojelutoimikuntaan vuosina kuului työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Alpo Sund ja työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuute u Mari Viljava sekä varavaltuutetut Pekka Koponen ja Tero Uusikari. Työterveyshuolto on järjeste y Nurmijärven kunnan työterveyshuollon kau a. Sairauspoissaolopäiviä Nurmijärven Sähkön henkilöstöllä oli vuonna 2011 yhteensä vain 153 päivää, josta työntekijöiden poissaolopäiviä oli 46,5 päivää ja 106,5 toimihenkilöiden poissaolopäiviä. Henkilöstö Naiset 14 Miehet 21 Toimihenkilöt 29 Työntekijät 6 Ikäjakauma Alle 30-vuo aita vuo aita vuo aita vuo aita 9 Yli 60-vuo aita 4 Palvelusvuodet Alle 5 vuo a vuo a vuo a vuo a vuo a 10 Yli 25 vuo a 6

8 8 Tilinpäätös Nurmijärven Sähkö Oy TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoi o Rahoitustuotot Voi o ennen linpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset erät Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voi o TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Ainee omat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten likausien voi o Tilikauden voi o Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä

9 9 Nurmijärven Sähköverkko Oy TULOSLASKELMA TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot 77 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut -642 Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoi o Rahoitustuotot 165 Voi o ennen linpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset erät -548 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 0 Tilikauden voi o -1 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Ainee omat hyödykkeet 35 Aineelliset hyödykkeet Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 720 Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma 20 Muut rahastot SVOP-rahasto Edellisten likausien voi o 0 Tilikauden voi o -1 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä

10 10 Sähkö Sähköliiketoiminta vastaa sähköenergian myynnistä ja hankinnasta sekä markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Lauri Laine Liiketoimintapäällikkö Yleistä Vuosi 2011 oli sähkömarkkinoilla mielenkiintoinen vuosi ja tukkumarkkinahinnat vaihtelivat voimakkaas- vuoden aikana. Vuoden aikana tarjo in asiakkaille uusia palveluita erityises energiatehokkuuden saralla. Määräaikaiset sähkönmyyn sopimukset olivat asiakkaiden suosiossa tasaamassa hinnanvaihteluita ja yh ön asiakasmäärät säilyivät hyvällä tasolla. Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 13,3 miljoonaa euroa ja liikevoi o jäi reilut euroa tappiolliseksi pääosin alkuvuoden kalliista lisähankinnasta ja loppuvuoden keskimääräistä lämpimämmästä säästä johtuen. Sähkön hankinta Sähköä hanki in kaikkiaan noin 234 GWh, mistä sähköpörssin kau a tuli lähes 98 prosen a. Sähköpörssin vuoden keskihinta Suomen aluehinnalle oli 49,30 euroa/mwh, missä laskua edellisen vuoden keskihintaan on noin 13 prosen a. Pörssihinta heilui vuoden mi aan vaihdellen kuukausitasolla välillä euroa/mwh. Jatkossa tavoi eena on lisätä sähkönhankinnan omavaraisuu a ja vähentää riippuvuu a pörssisähköstä. Riskien hallintaan panoste in vuoden aikana ja kesällä aloite in yhteistyö riskienhallintaan erikoistuneen EM Financen kanssa. Investoinnit ja ympäristövastuullisuus Nurmijärven Sähkö on osakkaana Suomen Voima Oy:ssä, jonka kau a on tavoi eena lisätä sähkönhankintakapasitee a paino aen uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energiamuotoja. Ympäristövastuullisuus huomioidaan kaikissa tulevaisuuden investoinneissa. Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston rakennustyöt käynnissä. Haminan tuulipuiston voimala WT2:n tornin napakorkeus on 100 metriä maanpinnasta.

11 11 Kuluneena vuonna olimme mukana Suomen Voiman tytäryh ön SV Vesivoiman kau a hankkimassa pientä määrää norjalaista pienvesivoimaa. Norjalaisen vesivoiman osuu a on tarkoitus kasva aa lähivuosina. Vuonna 2011 aloite in rakennustyöt Suomen Voiman kau a toteute avassa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa. Neljän tuulivoimalan yksikön pitäisi valmistua vuoden 2012 aikana. Nurmijärven Sähkön osuus on lähes 10 prosen a koko hankkeesta. Tulevaisuudessa merki ävin investoin hanke on Fennovoiman ydinvoimahanke, jonka pitäisi valmistua 2020-luvun alkupuolella. Valoa ja Voimaa -päivä keräsi jälleen runsaan osallistujajoukon. 20 % 41 % Asiakkaat 39 % Sähkön alkuperä Fossiiliset energialähteet ja turve Uusiutuvat energialähteet Ydinvoima Nurmijärven Sähköllä on kaikkiaan lähes asiakasta, joiden asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja energianeuvonnasta yksikkö vastaa. Suurin osa asiakkaistamme on kanta-asiakkaita, jotka ostavat sähkönsä joko määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Kuluneen vuoden merki ävin muutos asiakaspalvelun ja laskutuksen näkökulmasta oli astei ainen siirtyminen etäluentaan, mikä jatkuu myös vuonna Asiakkaille järjeste in vuoden mi aan erilaisia tapahtumia kuten kanta-asiakkaille suunna u Taaborinvuoren kesätea eri elokuun alussa sekä energiatehokkuuteen keski ynyt Valoa ja Voimaa -päivää lokakuussa. Lisäksi olemme vuosi ain olleet mukana tukemassa 8-luokkalaisten koululaisten osallistumista Energiaa Uudellamaalla -yritysvierailuihin sekä tuemme 2-luokkalaisten energiaopetusta. Asiakasvies nnässä verkkosivujemme lisäksi merki ävin kanava on kolmes vuodessa jae ava asiakaslehtemme. Asiakkaiden hyvä ja luote ava palvelu on meille paikallisena yh önä tärkeä asia. Parantaaksemme palveluamme olemme pää äneet o aa uuden etojärjestelmän käy öön vuoden 2013 aikana, mikä luo uusia mahdollisuuksia sähköisten palveluiden tarjoamiseen. Energiatehokkuus Energiatehokkuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta ja kuluneena vuonna energiatehokkuuden saralla toimme asiakkaille monia uusia palveluita. Loppukesästä o mme verkkosivuillamme käy öön ne pohjaisen Venla-palvelun, jonka kau a asiakas voi seurata lähes reaaliaikaises omaa energiankulutustaan. Venla-palvelun rinnalle o mme käy öön verkkosivujemme kau a toimivan SähköTohtori ohjelmiston, jonka avulla ko taloudet voivat vertailla omaa kulutustaan muihin vastaavanlaisiin ko talouksiin sekä saada energiansäästövinkkejä. Käytössämme ovat myös sähköiset laskutuspalvelut; kulu ajien e- lasku ja yritysten verkkolasku. Loppusyksystä esi elimme asiakkaillemme suunnatut kokonaan uudistetut energiapalvelut. Verkkosivuillamme on tarjolla etoa ilmalämpöpumpuista, maalämmöstä, energiatodistuksista, -katselmuksista sekä lämpökamerakuvauksesta. Kaikkia edellä mainittuja palveluita voi myös hankkia Nurmijärven Sähkön kumppaniverkoston kau a. Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuudessa kilpailu asiakkaista jatkuu ja asiakaspalvelun merkitys kasvaa. Panostuksemme riskienhallintaan näy äisi tuo avan tulosta ja uskomme, e ä vuoden 2012 aikana tuloskehityksemme kääntyy selväs posi iviselle puolelle. Tarjoamme jatkossa asiakkaillemme ak ivises erilaisia sähkötuo eita huomioiden ympäristövastuullisuuden ja energiatehokkuuden näkökulmat. Monipuolistuvien sähkönhankintakanavien kau a voimme tulevina vuosina tarjota asiakkaillemme muun muassa tuuli- ja pörssisähkötuo eita.

12 12 Verkosto Verkostoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita. Se vastaa sähkön siirtämisestä asiakkailleen sekä ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa. Verkkotoiminnan osuus konsernin liikevaih- Osmo Karvonen Verkostopäällikkö dosta oli 33 prosenttia. Toimintaa ohjaa kustannustehokkuus ja jatkuvan kehittämisen periaate ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohdat huomioiden toimintajärjestelmän mukaisesti. Yleistä Sähkön käy ö pieneni koko Suomessa vuonna 2011 lähes 4 prosen a, kahtena edellisenä vuonna sähkön käy ö oli lisääntynyt. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toimialueella sähkön käy ö häviöineen oli 416 GWh. Vähennystä edellisvuoteen verra una oli 6 prosen a. Vähennyksen aiheu vat poikkeuksellisen lämpimät marras- ja joulukuu. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 9,94 miljoonaa euroa ja liikevoi o oli 2,79 miljoonaa euroa. Tulos oli talousarvion suuruinen. Tulosta rasi vat tapaninpäivän myrskyn korjauskustannukset ja maksetut vakiokorvaukset. Investoinnit ja liittymät Sähköverkoston investoinnit paino uivat etälue avien mi areiden asentamiseen, jakeluverkon uudisrakentamiseen, kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen sekä haja-asetusalueiden sähkön käy övarmuuden parantamiseen. Sähköverkoston kokonaisinvestoinnit olivat 6,5 miljoonaa euroa, josta yli puolet kohdistui etälue aviin mi areihin. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Rajamäen Al an teollisuusalueen, Pir mäki Nukari haja-asutusalueen ja Klaukkalan Syrjälän -alueen sähkönjakeluverkoston parantamiseen. Uusien sähkölii ymäsopimuksien määrä kasvoi yli 4 prosen a edellisvuodesta sopimusmäärän ollessa 282 kappale a. Sähkönjakelun laatu ja verkon käyttö Pahin myrsky vuonna 2011 koe in tapaninpäivänä 26.12, jolloin pahimmillaan oli 6452 asiakasta ilman sähköä. Tapaninpäivän alkuyöstä keskijänniteverkko oli saatu lähes korja ua ja pienjänniteverkko oli korja u viikon loppuun mennessä. Olosuhteisiin nähden selviydyimme mainios yhteistyökumppaneidemme kanssa myrskytuhojen korjauksesta. Teräksisiä sähköverkkopylväitä kokeillaan pilo hankkeessa Nurmijärven Raalassa.

13 13 Sähkönjakeluhäiriöitä oli edellisvuoteen nähden Tapani -myrskystä johtuen noin neljää kertaa enemmän. Keskimäärin asiakkailla oli 2 sähkönjakelunkeskeytystä ja vuotuinen kokonaiskeskeytysaika oli loppuvuoden myrskyistä huolima a ainoastaan 3,7 tun a. Suunniteltujen keskeytysten keskeytysaika oli 0,3 tun a. Etäluettavat sähkömittarit Nurmijärven Sähkö kilpailu yhdessä Mäntsälän Sähkön kanssa etälue avien mi areiden hankinnan vuonna 2010 ja kokonaispalvelutoimi ajaksi vali in Telia- Sonera. Helmikuussa 2011 aloite in 1200 mi arin pilo asennushanke ja massa-asennukset aloite in toukokuussa Massa-asennusprojek saadaan päätökseen syksyllä 2012, jolloin lähes kaikille asiakkaille on asenne u etälue ava sähkömi ari. Syksyllä 2011 lanseera in uusi etälue aviin sähkömittareihin lii yvä maksuton Venla-palvelu. Näin asiakkaat pystyvät seuraamaan sähkönkäy öänsä päivi äin päivi yvällä palvelulla ja samalla vaiku amaan oman sähkölaskunsa suuruuteen. Energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Nurmijärven Sähköverkossa teh in seuraavia energiatehokkuustoimenpiteitä vuoden 2011 aikana: kin kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön laadun ja käyttövarmuuden parantamiseen haja-asutusalueella. Suurimpina verkonrakennuskohteina tulee olemaan Yli-Lepsämän en Helkun en ilmajohtoverkoston perusparantaminen, Rajamäen Sauna en -alueen uudisrakentaminen sekä Jokelan Pertun kaava-alueen verkoston saneerauksen jatkuminen. Etälue avien sähkömi areiden massa-asennus tullaan saamaan päätökseen syksyllä Tämän jälkeen asennetaan vielä yksi äisiä kohteita kaikkialla jakelualueella. Kantaverkkoyh ö Fingrid nos kantaverkkosiirtohintaa 30 prosen a. Tämä koro asiakkaiden sähkönsiirtohintoja noin neljä prosen a. Avain etoja Sähkönkäy öpaikkoja kpl Sähköasemat kpl 8 Päämuuntajat kpl 9 Jakelumuuntajat kpl kv verkko km 25,3 20 kv verkko km 673 0,4 kv verkko km prosen lle asiakkaista asenne in etälue ava sähkömi ari. 2. Lanseera in uusi Venla-palvelu, jolla asiakkaat pystyvät seuraamaan sähkönkäy öään. 3. Huippupakkasilla keskijänniteverkon jakorajoja tarkiste in jakeluhäviöiden pienentämiseksi. 4. Saneera avien kaava-alueiden ilmajohtoja muute in maakaapeleiksi jakeluhäviöiden pienentämiseksi. 5. Sähköasemien sisälämpö loja alenne in sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus oli arviolta kwh. Tulevaisuuden näkymät Tulemme parantamaan informaa ota sähkönjakelun keskeytys lanteissa useilla eri tavoilla. Kevään aikana valmistuu reaaliaikainen sähkönjakelun häiriö lanteen seurantajärjestelmä, josta voidaan seurata keskijänniteverkon keskeytys lanne a. Parannamme ja kehitämme ko sivujamme sekä asiakkaan yhteydeno otapoja häiriö lanteessa. Käy öpaikkojen määrä Sähköverkoston investoinnit paino uvat jatkossakpl Sähkönjakelun keskeytykset h/asiakas vuosi vuosi

14 14 Lämpö Yleistä Lämpötoiminnan tehtävänä on tarjota asiakkaille lämpöä sekä rakennu aa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Tuo eitamme ovat kauko-, alueja lähilämpö. Lämpötoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 prosen a. Investoinnit Kaukolämpöverkkoa laajenne in rakentamalla uu a runkolinjaa ja uusia talohaaroja yhteensä 3,3 kilometriä. Suurin yksi äinen verkostotyö oli Rajamäellä Al an tehdasalueen eteläosan lii äminen kaukolämpöön. Nukarin koulun lähilämpö muute in öljylämmityksestä maalämpöön lii yen yh ön ja kunnan energiatehokkuustoimiin. Markkinatilanne Lämmön hinta noste in vuoden alusta ja hintaa joudu in nostamaan vielä syystalvella toisen kerran öljyn rajun hinnannousun johdosta. Vuosi oli 16 prosen a normaalivuo a lämpimämpi, joten asiakkaat sääs vät lämpölaskuissa edellisvuoteen verra una, vaikka hinnat nousivat. Uusia kaukolämpösopimuksia solmi in 19, joista neljä oli kulu aja-asiakkaita. Tuloskehitys Lämpöä myy in yhteensä yli megawa tun a. Lämmön myyn laski edellisvuoden tasosta yhdeksän prosen a lämpimän Alpo Sund Lämpöpäällikkö vuoden johdosta asiakasmäärän kasvusta huolima a. Asiakkaiden energiatehokkuustoimet vaiku vat osaltaan lämmön myynnin laskuun. Päästöoikeuksien myynnistä saa in lisätuloja. Energiatehokkuus ja tuotanto Kaukolämmöstä 91 prosen a tuote in puupol oaineita käy ävällä kaukolämpökeskuksella Kirkonkylässä ja Rajamäellä sekä puuta ja turve a käy ävällä kaukolämpökeskuksella Klaukkalassa. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasua pol avalla ka lalla tuote in lämpöä 660 megawa tun a, joka rii ää yli kolmenkymmenen omako talon lämmitykseen vuodessa. Loppuosa kaukolämmöstä tuote in vähärikkisellä raskaalla pol oöljyllä. Puuhakkeita polte in kiinteänpol oaineen ka loissa reilut irtokuu ometriä ja lisäksi Järvihaan pelle laitoksella polte in 841 tonnia puupelle ejä. Lähi- ja aluelämmöstä tuote in 60 prosen a kevyellä pol oöljyllä ja loput 40 prosen a puuhakkeella Pert- Kirkonkylän kaukolämpökeskus. Nukarin koulu toteu energiatehokkuustoimenpiteenä vaihdon öljylämmityksestä maalämpöön.

15 15 tulan lämpöyri äjien toimesta ja puupelle llä Harjulan pelle aluelämpölaitoksella. Kaukolämmöntuotannon keskimääräinen hiilidioksidipäästö fossiilisten pol oaineiden käytöstä oli 49 grammaa/kilowa tun, mikä on 50 prosen a edellisvuotta alhaisempi. Tulevaisuuden näkymät Kaukolämmön hinta pide in ennallaan vuoden vaihtuessa. Ko maisten pol oaineiden hinnat pysynevät ennallaan ja hyvälaatuista rankapuuta on hyvin tarjolla. Öljyjen hinnat nousivat edellisvuonna ja hinnat ovat nyt vakiintumassa. Verkoston rakentaminen jatkunee viimevuo sta alhaisemmalla tasolla. Suurimmat verkonrakennustyömaat ovat tulevana kesänä 2012 Ilvesvuoressa. Lämmön myyn GWh kaukolämpö lähilämpö Asiakkaiden määrä kpl Avain etoja Lämpöasiakkaita kpl 378 Asukkaita lämmössä hlö Sopimusteho MW 69 Lämmön myyn GWh 97 Ko maisen energian % 91 osuus Kaukolämpöjohtoa km Nukarin koulun uusi lämmönjakohuone. Puupelleteillä tuotetaan kauko- ja aluelämpöä.

16 Kauppanummen e Nurmijärvi Puh. (09) Palveleva - Paikallinen - Ympäristövastuullinen

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain

Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2009 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja.

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Powestin toiminta-ajatus

Powestin toiminta-ajatus POWEST VUOSIKATSAUS 2007 Powestin toiminta-ajatus Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 Päästöt ovat lisääntyneet Uudellamaalla Uudenmaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöjä) vuonna 2006 noin 11,9 miljoonaa tonnia (CO2-ekv.). Päästöt

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 585 Liite 1 JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Jakeluverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirretty sähköenergia kyseisen verkon alueella, GWh 0,4 kv:n verkko,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot