NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2011"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus

2 Toimitusjohtajan katsaus Energiavuo a 2011 kuvaavat sääilmiöiden vaikutus toimintaamme, johdonmukaisuu a kaipaava polii nen energiaverokeskustelu sekä asiakkaiden kasvanut kiinnostus energian hintoihin, toimitusvarmuuteen sekä energiansäästöön. Loppuvuoden 2011 lauha sää alensi sekä sähkön e ä kaukolämmön kulutusta; jakelualueellamme sähkön käy ö laski jopa hieman enemmän kuin Suomessa keskimäärin, samoin kävi kaukolämmön. Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjaavina arvoina korostuvat palvelu, paikallisuus ja ympäristömyönteisyys sekä etys toiminnan kanna avuus. Yhtenä strategiamme merki ävänä linjauksena on lisätä astei ain oman, vähäpäästöisen sähköntuotannon osuu a myydystä sähköstä. Vuoden 2011 aikana vähäpäästöisen oman tuotannon lisäämiseksi Nurmijärven Sähkö os osakkuusyh ömme Suomen Voima Oy:n kau a usei- ta norjalaisia pienvesivoimaloita. Olemme olleet mukana myös Fennovoimassa, joka tulee rakentamaan uuden ydinvoimalan Pyhäjoen Hanhikivelle. Fennovoiman hanke on merki ävin näköpiirissämme oleva investoin osuutemme suunnitellun ydinvoimalan tuotannosta vastaa yli kolmasosaa nykyisestä sähkön myynnistämme. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 29,7 M ja liikevoi o 3,5 M. Liikevoi o pysyi vuoden 2010 tasolla, mu a vuoden lopun lauhat säät sekä tapaninpäivän myrsky laskivat konsernin liikevoi oa. Sähkön siirtoliiketoiminta tuo odotetun tuloksen ja liikevaihdon, samoin lämpöliiketoiminta. Sähkökauppa jäi niukas tulokseltaan nega iviseksi, mu a tulosparannus vuoteen 2010 verra una oli merki ävä. Lähiaikojen näkymien osalta taloudelliset tunnusluvut jatkanevat aiempaa trendiä. Konsernin vakavaraisuus ja tuloksenteko mahdollistaa osingon jakamisen kuntaomistajalle edellisten vuosien malliin jä äen sil mahdollisuuden yh ön vaa miin investointeihin niin voiman tuotannossa kuin lämmön ja sähkön jakelussa. Kolmas sähköverkkotoiminnan valvontajakso ei tuo merki äviä muutoksia toimintaamme. Sähkön siirtohintojen osalta valtakunnallises olemme valitun lin- HALLITUS 2011 Jorma Niinistö puheenjohtaja Petri Kalmi varapuheenjohtaja

3 3 jauksen mukaises alle keskiarvon, mikä on johtanut siihen, e ä verkkotoiminnan osalta tuo o on ollut alempaa, kuin mitä regulaa on pui eissa olisi mahdollista saavu aa. Investoin en ja kunnossapidon osalta kehitämme edelleen kustannustehokasta tapaamme toimia, huomioiden kuitenkin sähkön laadun jatkuvan parantamisen. Siirtotoiminnan tuoton arvioidaan olevan aikaisempien vuosien tasolla. Lämpötoiminnan osalta päästöoikeuksien väheneminen vaiku aa tulevaisuudessa tulosta jossain määrin alentavas, mu a tehokas toimintamallimme sekä lähialueelta tulevan biopol oaineen käy ö takaa kohtuullisen lämmön hinnan ja myös ympäristöystävällisen tuotannon. Seuraava suurempi investoin mme tulee olemaan Klaukkalan lämpökeskuksen uusiminen. Myös Nurmijärven kunnan alueella olevien lämpöverkostojen yhdistämistä suunnitellaan, mikä mahdollistaisi oman sähkön ja lämmön yhteistuotannon. Sähkön vähi äismyyn toimintaa Suomessa leimaa edelleenkin eri äin kova, mu a terve kilpailu. Suunniteltu EU:n tavoi eista johde u Pohjoismainen hi äismarkkinauudistus on mielestäni askel koh vä- huonompaa. Ehdote u uusi vähi äismarkkinamalli malli toisi todennäköises suuria investoin paineita kas etojärjestelmien uusintaan, minkä viime kädessä asiakkaat maksaisivat. Ihmetystä herä ääkin, miksi pitäisi korjata sellaista, mikä toimii varsin hyvin asiakkaiden näkökulmasta katso una, etenkin verra una lanteeseen Keski-Euroopassa. Sähkön tukkumarkki-kknoiden toimintaan sitä vastoin pitäisi tar ua kovem- asiamalla o eella esimerkkeinä Pohjoismaisen verkon pullonkaulojen aiheu amat hintapiikit ja tuotannon keski yminen harvoille suurille toimijoille. Yh ön aikaisempi toimitusjohtaja Heikki Koivisto jäi eläkkeelle syksyllä Heikki Koiviston aikana yh- ötä kehite in merki äväs sekä kaukolämpötoiminnassa e ä omaksumalla uusi toimintamalli sähköverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Myös yh ön talous on pide y mallikelpoisessa kunnossa. Haluan kii ää edellistä toimitusjohtajaa hänen panoksestaan yh ön kehi ämisessä tästä on hyvä jatkaa. Aloi aessani toimitusjohtajana kesällä 2011 minulla oli e y etukäteiskuva Nurmijärven Sähköstä mielikuvaani kuuluivat sanat edistyksellinen, tehokkaas toimiva ja ympäristömyönteinen. Tämä kuva ei ollut väärä vaan on vain ajan myötä vahvistunut. Henkilöstö on osaavaa ja sitoutunu a toimintaamme. Kunta omistajana on mielestäni infrastruktuurityyppiselle toiminnalle erinomainen vaihtoehto. Kunnan omistajaohjausta Nurmijärven Sähkön suuntaan leimaa pitkäjänteisyys, aito huoli asiakkaista sekä halu kehi ää toimintaa. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa eteenpäin. Haluan kii ää asiakkaitamme, henkilöstöä, omistajaa sekä muita sidosryhmiä vuodesta 2011 ja toivot- taa edelleen kehi yvää yhteistyötä. Jarmo Kurikka toimitusjohtaja i j Nurmijärven Sähkön hallitukseen kuului vuonna 2011 kaikenkaikkiaan 8 edustajaa, alla olevien lisäksi hallitukseen kuuluivat as Elli Aatela ja Terho Hirviniemi. Kirs Handolin Kirsi Lompolo ( alkaen) Sirkka Rousu ( alkaen) Timo Harju henkilöstön edustaja

4 4 Nurmijärven Sähkö Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjasivat kuluneena vuonna arvot palveleva, paikallinen ja ympäristövastuullinen. Asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja mitataan säännöllisesti toimintamme kehittämiseksi. Paikallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat toiminnan kantavia peruspilareita, jotka näkyvät voimakkaasti kaikessa toiminnassamme nyt ja tulevaisuudessa. Palveleva Nurmijärven Sähkö osallistui tänä vuonna Energiateollisuus ry:n järjestämään asiakastyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui 17 energiayh ötä Suomesta. Nurmijärveläisille asiakkaille soite in lokakuun loppupuolella viikon verran tutkimusyh ön toimesta. Kokonaistyytyväisyys Nurmijärven Sähköä kohtaan sai koko toimialaan verra una keskiarvoa paremman arvosanan. Toiminnan jatkuva kehi äminen mahdollistuu asiakkaidemme kuuntelemisesta. Saimme paljon pyyntöjä paremmasta raportoinnista. Kuluneena vuonna panos mmekin huoma avas asiakkai emme energiankäytön neuvontapalvelun toimivuuteen, energiatehokkuuspalveluihin ja energiankäytön raportoin in. Nämä lisäarvoa tuo avat osa-alueet ovat osa Nurmijärven Sähkön tavoite a asiakkaan energian loppukäytön tehostamisessa. Tämä lii yy valtakunnalliseen energiapalveluiden toimenpideohjelmaan, joka tähtää energiatehokkuuden edistämiseen vuosina Nyt Nurmijärven Sähkö on yksi kanava hankkia omaa energiankulutusta tehostavia palveluja ja järjestelmiä. Vuoden viimeisellä viikolla saimme paljon palaute a vies nnästä, kun voimakas myrsky katkoi laajal sähköjä. Tulemme panostamaan edo amiseen vuonna 2012 aiempaa enemmän, mikä lisää paikallisten asiakkaidemme palvelutasoa en stä enemmän. Yh ö pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuu a ja estämään häiriöt ennakkoon muun muassa sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauksilla. Yh ön henkilöstön paikallistuntemus ja etotaito ovat arvokkaita tekijöitä nopeiden Rajamäen kyläpäivät alkamassa. Nurmijärven Sähkön toimiston pihalla on 48 metriä korkea etoliikennemasto, johon on asenne u tuulivoimala.

5 5 Länsikaaren koulun oppilaat Rajamäellä kuuntelevat esitystä energiansäästöstä. vianpaikannusten ja korjausten mahdollistamiseksi. Palvelun taso ja paikallinen osaaminen lii yvät läheises toisiinsa. Paikallinen Tänäkin vuonna osallistuimme omalta osaltamme paikallisiin tapahtumiin ja tuimme paikallista toimintaa. Järjes mme asiakkaillemme suunnatun seikkailunäytelmänumeron Taaborinvuorella, olimme mukana Rajamäen Kyläpäivillä elokuussa ja järjes mme toimitalon pihalla perinteisen Valoa & Voimaa tapahtuman. Tea erikappale oli loppuunmyyty kävijöitä lähes 1000 ja Valoa & Voimaa tapahtumassa kävi noin 600 henkeä tapaamassa henkilökuntaamme ja päivi ämässä kuulumisia. Nuorille suunnatut tapahtumat olivat energiansäästöpaino eisia ja ajoi uivat syksyyn. Olimme mukana energiansäästöviikolla ja vierailimme Rajamäen koululla. Lisäksi teimme alaa tunnetuksi mahdollistamalla vierailuja pääkaupunkiseudun voimalaitoksilla ja energiayh öissä. Tänäkin vuonna annoimme tukea ja teimme yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Haluamme myös jatkossa edistää Nurmijärven alueen nuorten harrastustoimintaa. Se on merki ävä osa markkinoin- amme. Ympäristövastuullinen Nurmijärven Sähkö o aa kestävän kehityksen huomioon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluissaan. Yh ö on panostanut etenkin bioenergian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yh ön toimialueella on kaksi pelle lämpökeskusta ja kolme kaukolämpökeskusta. Pelle lämpökeskusten tuo ama lämpö tuotetaan puun sahausjä eestä valmistetuilla pelleteillä, puuhakkeella ja kevyellä pol oöljyllä. Kaukolämpökeskuksissa lämpö tuotetaan puupol oaineilla, Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta saatavalla biokaasulla, turpeella ja vähärikkisellä raskaalla pol oöljyllä. Pääpaino yh ön pol oainevalinnoissa on biopol oaineilla, mu a esimerkiksi kovilla pakkasilla joudutaan turvautumaan myös öljyyn. Poltosta aiheutuneet savukaasut puhdistetaan ja niistä otetaan lämpö talteen energiatehokkailla lai eistoilla. Nurmijärven Sähkö pyrkii varmistamaan ko maisten biopolttoaineiden hankinnan saatavuuden lämpökeskuksiaan varten. Ko mainen ydinvoima on hiilidioksidipäästötön ja sen myötä ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto, joka samalla vakau aa sähkön saan a vähentämällä tarve a turvautua epävarmaan tuon sähköön. Fennovoiman ydinvoimahankkeessa mukana oleminen lisää toteutuessaan huoma avas yh ön omavaraisuusaste a sähköntuotannossa ja vähentää näin ollen riippuvuu a markkinahintaan oste avasta sähköstä. Asiakkaille tämä näkyy kustannussäästönä ja hintavakautena. Markkinahäiriöiltä pystytään suojautumaan paremmin. Osuutemme suunnitellun ydinvoimalan tuotannosta vastaa noin kolmasosaa nykyisestä sähkön myynnistämme. Yhtenä strategiamme merki ävänä linjauksena on lisätä astei ain oman, vähäpäästöisen sähköntuotannon osuu a myydystä sähköstä. Vuoden 2011 aikana vähäpäästöisen oman tuotannon lisäämiseksi Nurmijärven Sähkö os myös norjalaista pienvesivoimaa osakkuusyh ömme Suomen Voima Oy:n kau a.

6 6 Organisaatio HALLITUS pj. Jorma Niinistö * Nurmijärven Sähkö Oy Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka HALLINTO Teemu Naatula Nurmijärven Sähköverkko Oy LÄMPÖ Alpo Sund VERKOSTO Osmo Karvonen SÄHKÖ Lauri Laine * Hallituksen puheenjohtajana alkaen toimii Markku Schildt. Henkilöstö tutustumassa Tallinnan kaukolämpölaitoksen toimintaan.

7 7 Henkilöstö Yh ön palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 35 henkilöä. Näistä Nurmijärven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 25 henkilöä ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n palveluksessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 6 oli työntekijöitä, teknisiä toimihenkilöitä oli 11 ja muita toimihenkilöitä 18. Pääosin työsuhteet olivat vakituisia. Vuoden lopussa yksi henkilö oli määräaikaisessa työsuhteessa. Yksi henkilö oli osa-aikaeläkkeellä. Eläkkeelle vuoden 2011 aikana jäi viisi henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyi edellisestä vuodesta. Tämä johtui pitkäl eläköitymisistä. Yh össä aloi vuonna 2011 seitsemän uu a henkilöä. Keskimääräinen Nurmijärven Sähkön työntekijä oli noin 46-vuo as ja työskennellyt yh össä 14 vuo a. Keskimääräinen ikä on laskenut edellisestä vuodesta kolmella vuodella. Henkilöstön kehittäminen Yh ö on panostanut henkilökunnan koulutukseen ja kehi ämiseen. Vuoden 2011 aikana koulutuspäiviä oli Nurmijärven Sähkön henkilöstöllä yhteensä 128 päivää. Lait ja säädökset energia-alalla päivi yvät, joten päivi äisen amma taidon ylläpitäminen on tärkeää. Koulutuksia oli muun muassa seuraavilta osa-alueilta: asiakaspalvelu ja vies ntä, työturvallisuus ja ensiapu sekä muut energia-alan amma taitoa ylläpitävät kurssit. Henkilöstön työhyvinvoin in ja työssä jaksamiseen panoste in tukemalla vapaa-ajan liikuntaa ja kul uurielämyksiin osallistumista. Yh össä toimi virkistystoimikunta, johon kuuluivat Tarja Rikman, Kris ina Kiiveri, Timo Harju, Katja Ruuskanen, Urpo Peltola, Anna Hämäläinen ja Teemu Naatula. Vuonna 2011 käynniste in myös säännölliset henkilöstötyytyväisyyskyselyt, joita on tarkoitus jatkossakin toteu aa muutaman kerran vuodessa. Tavoi eena on selvi ää henkilöstön ajatuksia pikakyselyillä, jotka sisältävät noin kymmenen ajankohtaista kysymystä per kysely. Ensimmäinen Teemu Naatula Talouspäällikkö pikakysely suorite in joulukuussa Kysymykset pohjautuivat suureen henkilöstötyytyväisyyskyselyyn, joka suorite in huh kuussa Työsuojelu ja työterveyshuolto Työsuojelutoimikuntaan vuosina kuului työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Alpo Sund ja työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuute u Mari Viljava sekä varavaltuutetut Pekka Koponen ja Tero Uusikari. Työterveyshuolto on järjeste y Nurmijärven kunnan työterveyshuollon kau a. Sairauspoissaolopäiviä Nurmijärven Sähkön henkilöstöllä oli vuonna 2011 yhteensä vain 153 päivää, josta työntekijöiden poissaolopäiviä oli 46,5 päivää ja 106,5 toimihenkilöiden poissaolopäiviä. Henkilöstö Naiset 14 Miehet 21 Toimihenkilöt 29 Työntekijät 6 Ikäjakauma Alle 30-vuo aita vuo aita vuo aita vuo aita 9 Yli 60-vuo aita 4 Palvelusvuodet Alle 5 vuo a vuo a vuo a vuo a vuo a 10 Yli 25 vuo a 6

8 8 Tilinpäätös Nurmijärven Sähkö Oy TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoi o Rahoitustuotot Voi o ennen linpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset erät Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voi o TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Ainee omat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten likausien voi o Tilikauden voi o Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä

9 9 Nurmijärven Sähköverkko Oy TULOSLASKELMA TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot 77 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut -642 Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoi o Rahoitustuotot 165 Voi o ennen linpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset erät -548 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 0 Tilikauden voi o -1 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Ainee omat hyödykkeet 35 Aineelliset hyödykkeet Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 720 Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma 20 Muut rahastot SVOP-rahasto Edellisten likausien voi o 0 Tilikauden voi o -1 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä

10 10 Sähkö Sähköliiketoiminta vastaa sähköenergian myynnistä ja hankinnasta sekä markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Lauri Laine Liiketoimintapäällikkö Yleistä Vuosi 2011 oli sähkömarkkinoilla mielenkiintoinen vuosi ja tukkumarkkinahinnat vaihtelivat voimakkaas- vuoden aikana. Vuoden aikana tarjo in asiakkaille uusia palveluita erityises energiatehokkuuden saralla. Määräaikaiset sähkönmyyn sopimukset olivat asiakkaiden suosiossa tasaamassa hinnanvaihteluita ja yh ön asiakasmäärät säilyivät hyvällä tasolla. Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 13,3 miljoonaa euroa ja liikevoi o jäi reilut euroa tappiolliseksi pääosin alkuvuoden kalliista lisähankinnasta ja loppuvuoden keskimääräistä lämpimämmästä säästä johtuen. Sähkön hankinta Sähköä hanki in kaikkiaan noin 234 GWh, mistä sähköpörssin kau a tuli lähes 98 prosen a. Sähköpörssin vuoden keskihinta Suomen aluehinnalle oli 49,30 euroa/mwh, missä laskua edellisen vuoden keskihintaan on noin 13 prosen a. Pörssihinta heilui vuoden mi aan vaihdellen kuukausitasolla välillä euroa/mwh. Jatkossa tavoi eena on lisätä sähkönhankinnan omavaraisuu a ja vähentää riippuvuu a pörssisähköstä. Riskien hallintaan panoste in vuoden aikana ja kesällä aloite in yhteistyö riskienhallintaan erikoistuneen EM Financen kanssa. Investoinnit ja ympäristövastuullisuus Nurmijärven Sähkö on osakkaana Suomen Voima Oy:ssä, jonka kau a on tavoi eena lisätä sähkönhankintakapasitee a paino aen uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energiamuotoja. Ympäristövastuullisuus huomioidaan kaikissa tulevaisuuden investoinneissa. Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston rakennustyöt käynnissä. Haminan tuulipuiston voimala WT2:n tornin napakorkeus on 100 metriä maanpinnasta.

11 11 Kuluneena vuonna olimme mukana Suomen Voiman tytäryh ön SV Vesivoiman kau a hankkimassa pientä määrää norjalaista pienvesivoimaa. Norjalaisen vesivoiman osuu a on tarkoitus kasva aa lähivuosina. Vuonna 2011 aloite in rakennustyöt Suomen Voiman kau a toteute avassa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa. Neljän tuulivoimalan yksikön pitäisi valmistua vuoden 2012 aikana. Nurmijärven Sähkön osuus on lähes 10 prosen a koko hankkeesta. Tulevaisuudessa merki ävin investoin hanke on Fennovoiman ydinvoimahanke, jonka pitäisi valmistua 2020-luvun alkupuolella. Valoa ja Voimaa -päivä keräsi jälleen runsaan osallistujajoukon. 20 % 41 % Asiakkaat 39 % Sähkön alkuperä Fossiiliset energialähteet ja turve Uusiutuvat energialähteet Ydinvoima Nurmijärven Sähköllä on kaikkiaan lähes asiakasta, joiden asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja energianeuvonnasta yksikkö vastaa. Suurin osa asiakkaistamme on kanta-asiakkaita, jotka ostavat sähkönsä joko määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Kuluneen vuoden merki ävin muutos asiakaspalvelun ja laskutuksen näkökulmasta oli astei ainen siirtyminen etäluentaan, mikä jatkuu myös vuonna Asiakkaille järjeste in vuoden mi aan erilaisia tapahtumia kuten kanta-asiakkaille suunna u Taaborinvuoren kesätea eri elokuun alussa sekä energiatehokkuuteen keski ynyt Valoa ja Voimaa -päivää lokakuussa. Lisäksi olemme vuosi ain olleet mukana tukemassa 8-luokkalaisten koululaisten osallistumista Energiaa Uudellamaalla -yritysvierailuihin sekä tuemme 2-luokkalaisten energiaopetusta. Asiakasvies nnässä verkkosivujemme lisäksi merki ävin kanava on kolmes vuodessa jae ava asiakaslehtemme. Asiakkaiden hyvä ja luote ava palvelu on meille paikallisena yh önä tärkeä asia. Parantaaksemme palveluamme olemme pää äneet o aa uuden etojärjestelmän käy öön vuoden 2013 aikana, mikä luo uusia mahdollisuuksia sähköisten palveluiden tarjoamiseen. Energiatehokkuus Energiatehokkuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta ja kuluneena vuonna energiatehokkuuden saralla toimme asiakkaille monia uusia palveluita. Loppukesästä o mme verkkosivuillamme käy öön ne pohjaisen Venla-palvelun, jonka kau a asiakas voi seurata lähes reaaliaikaises omaa energiankulutustaan. Venla-palvelun rinnalle o mme käy öön verkkosivujemme kau a toimivan SähköTohtori ohjelmiston, jonka avulla ko taloudet voivat vertailla omaa kulutustaan muihin vastaavanlaisiin ko talouksiin sekä saada energiansäästövinkkejä. Käytössämme ovat myös sähköiset laskutuspalvelut; kulu ajien e- lasku ja yritysten verkkolasku. Loppusyksystä esi elimme asiakkaillemme suunnatut kokonaan uudistetut energiapalvelut. Verkkosivuillamme on tarjolla etoa ilmalämpöpumpuista, maalämmöstä, energiatodistuksista, -katselmuksista sekä lämpökamerakuvauksesta. Kaikkia edellä mainittuja palveluita voi myös hankkia Nurmijärven Sähkön kumppaniverkoston kau a. Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuudessa kilpailu asiakkaista jatkuu ja asiakaspalvelun merkitys kasvaa. Panostuksemme riskienhallintaan näy äisi tuo avan tulosta ja uskomme, e ä vuoden 2012 aikana tuloskehityksemme kääntyy selväs posi iviselle puolelle. Tarjoamme jatkossa asiakkaillemme ak ivises erilaisia sähkötuo eita huomioiden ympäristövastuullisuuden ja energiatehokkuuden näkökulmat. Monipuolistuvien sähkönhankintakanavien kau a voimme tulevina vuosina tarjota asiakkaillemme muun muassa tuuli- ja pörssisähkötuo eita.

12 12 Verkosto Verkostoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita. Se vastaa sähkön siirtämisestä asiakkailleen sekä ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa. Verkkotoiminnan osuus konsernin liikevaih- Osmo Karvonen Verkostopäällikkö dosta oli 33 prosenttia. Toimintaa ohjaa kustannustehokkuus ja jatkuvan kehittämisen periaate ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohdat huomioiden toimintajärjestelmän mukaisesti. Yleistä Sähkön käy ö pieneni koko Suomessa vuonna 2011 lähes 4 prosen a, kahtena edellisenä vuonna sähkön käy ö oli lisääntynyt. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toimialueella sähkön käy ö häviöineen oli 416 GWh. Vähennystä edellisvuoteen verra una oli 6 prosen a. Vähennyksen aiheu vat poikkeuksellisen lämpimät marras- ja joulukuu. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 9,94 miljoonaa euroa ja liikevoi o oli 2,79 miljoonaa euroa. Tulos oli talousarvion suuruinen. Tulosta rasi vat tapaninpäivän myrskyn korjauskustannukset ja maksetut vakiokorvaukset. Investoinnit ja liittymät Sähköverkoston investoinnit paino uivat etälue avien mi areiden asentamiseen, jakeluverkon uudisrakentamiseen, kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen sekä haja-asetusalueiden sähkön käy övarmuuden parantamiseen. Sähköverkoston kokonaisinvestoinnit olivat 6,5 miljoonaa euroa, josta yli puolet kohdistui etälue aviin mi areihin. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Rajamäen Al an teollisuusalueen, Pir mäki Nukari haja-asutusalueen ja Klaukkalan Syrjälän -alueen sähkönjakeluverkoston parantamiseen. Uusien sähkölii ymäsopimuksien määrä kasvoi yli 4 prosen a edellisvuodesta sopimusmäärän ollessa 282 kappale a. Sähkönjakelun laatu ja verkon käyttö Pahin myrsky vuonna 2011 koe in tapaninpäivänä 26.12, jolloin pahimmillaan oli 6452 asiakasta ilman sähköä. Tapaninpäivän alkuyöstä keskijänniteverkko oli saatu lähes korja ua ja pienjänniteverkko oli korja u viikon loppuun mennessä. Olosuhteisiin nähden selviydyimme mainios yhteistyökumppaneidemme kanssa myrskytuhojen korjauksesta. Teräksisiä sähköverkkopylväitä kokeillaan pilo hankkeessa Nurmijärven Raalassa.

13 13 Sähkönjakeluhäiriöitä oli edellisvuoteen nähden Tapani -myrskystä johtuen noin neljää kertaa enemmän. Keskimäärin asiakkailla oli 2 sähkönjakelunkeskeytystä ja vuotuinen kokonaiskeskeytysaika oli loppuvuoden myrskyistä huolima a ainoastaan 3,7 tun a. Suunniteltujen keskeytysten keskeytysaika oli 0,3 tun a. Etäluettavat sähkömittarit Nurmijärven Sähkö kilpailu yhdessä Mäntsälän Sähkön kanssa etälue avien mi areiden hankinnan vuonna 2010 ja kokonaispalvelutoimi ajaksi vali in Telia- Sonera. Helmikuussa 2011 aloite in 1200 mi arin pilo asennushanke ja massa-asennukset aloite in toukokuussa Massa-asennusprojek saadaan päätökseen syksyllä 2012, jolloin lähes kaikille asiakkaille on asenne u etälue ava sähkömi ari. Syksyllä 2011 lanseera in uusi etälue aviin sähkömittareihin lii yvä maksuton Venla-palvelu. Näin asiakkaat pystyvät seuraamaan sähkönkäy öänsä päivi äin päivi yvällä palvelulla ja samalla vaiku amaan oman sähkölaskunsa suuruuteen. Energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Nurmijärven Sähköverkossa teh in seuraavia energiatehokkuustoimenpiteitä vuoden 2011 aikana: kin kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön laadun ja käyttövarmuuden parantamiseen haja-asutusalueella. Suurimpina verkonrakennuskohteina tulee olemaan Yli-Lepsämän en Helkun en ilmajohtoverkoston perusparantaminen, Rajamäen Sauna en -alueen uudisrakentaminen sekä Jokelan Pertun kaava-alueen verkoston saneerauksen jatkuminen. Etälue avien sähkömi areiden massa-asennus tullaan saamaan päätökseen syksyllä Tämän jälkeen asennetaan vielä yksi äisiä kohteita kaikkialla jakelualueella. Kantaverkkoyh ö Fingrid nos kantaverkkosiirtohintaa 30 prosen a. Tämä koro asiakkaiden sähkönsiirtohintoja noin neljä prosen a. Avain etoja Sähkönkäy öpaikkoja kpl Sähköasemat kpl 8 Päämuuntajat kpl 9 Jakelumuuntajat kpl kv verkko km 25,3 20 kv verkko km 673 0,4 kv verkko km prosen lle asiakkaista asenne in etälue ava sähkömi ari. 2. Lanseera in uusi Venla-palvelu, jolla asiakkaat pystyvät seuraamaan sähkönkäy öään. 3. Huippupakkasilla keskijänniteverkon jakorajoja tarkiste in jakeluhäviöiden pienentämiseksi. 4. Saneera avien kaava-alueiden ilmajohtoja muute in maakaapeleiksi jakeluhäviöiden pienentämiseksi. 5. Sähköasemien sisälämpö loja alenne in sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus oli arviolta kwh. Tulevaisuuden näkymät Tulemme parantamaan informaa ota sähkönjakelun keskeytys lanteissa useilla eri tavoilla. Kevään aikana valmistuu reaaliaikainen sähkönjakelun häiriö lanteen seurantajärjestelmä, josta voidaan seurata keskijänniteverkon keskeytys lanne a. Parannamme ja kehitämme ko sivujamme sekä asiakkaan yhteydeno otapoja häiriö lanteessa. Käy öpaikkojen määrä Sähköverkoston investoinnit paino uvat jatkossakpl Sähkönjakelun keskeytykset h/asiakas vuosi vuosi

14 14 Lämpö Yleistä Lämpötoiminnan tehtävänä on tarjota asiakkaille lämpöä sekä rakennu aa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Tuo eitamme ovat kauko-, alueja lähilämpö. Lämpötoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 prosen a. Investoinnit Kaukolämpöverkkoa laajenne in rakentamalla uu a runkolinjaa ja uusia talohaaroja yhteensä 3,3 kilometriä. Suurin yksi äinen verkostotyö oli Rajamäellä Al an tehdasalueen eteläosan lii äminen kaukolämpöön. Nukarin koulun lähilämpö muute in öljylämmityksestä maalämpöön lii yen yh ön ja kunnan energiatehokkuustoimiin. Markkinatilanne Lämmön hinta noste in vuoden alusta ja hintaa joudu in nostamaan vielä syystalvella toisen kerran öljyn rajun hinnannousun johdosta. Vuosi oli 16 prosen a normaalivuo a lämpimämpi, joten asiakkaat sääs vät lämpölaskuissa edellisvuoteen verra una, vaikka hinnat nousivat. Uusia kaukolämpösopimuksia solmi in 19, joista neljä oli kulu aja-asiakkaita. Tuloskehitys Lämpöä myy in yhteensä yli megawa tun a. Lämmön myyn laski edellisvuoden tasosta yhdeksän prosen a lämpimän Alpo Sund Lämpöpäällikkö vuoden johdosta asiakasmäärän kasvusta huolima a. Asiakkaiden energiatehokkuustoimet vaiku vat osaltaan lämmön myynnin laskuun. Päästöoikeuksien myynnistä saa in lisätuloja. Energiatehokkuus ja tuotanto Kaukolämmöstä 91 prosen a tuote in puupol oaineita käy ävällä kaukolämpökeskuksella Kirkonkylässä ja Rajamäellä sekä puuta ja turve a käy ävällä kaukolämpökeskuksella Klaukkalassa. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasua pol avalla ka lalla tuote in lämpöä 660 megawa tun a, joka rii ää yli kolmenkymmenen omako talon lämmitykseen vuodessa. Loppuosa kaukolämmöstä tuote in vähärikkisellä raskaalla pol oöljyllä. Puuhakkeita polte in kiinteänpol oaineen ka loissa reilut irtokuu ometriä ja lisäksi Järvihaan pelle laitoksella polte in 841 tonnia puupelle ejä. Lähi- ja aluelämmöstä tuote in 60 prosen a kevyellä pol oöljyllä ja loput 40 prosen a puuhakkeella Pert- Kirkonkylän kaukolämpökeskus. Nukarin koulu toteu energiatehokkuustoimenpiteenä vaihdon öljylämmityksestä maalämpöön.

15 15 tulan lämpöyri äjien toimesta ja puupelle llä Harjulan pelle aluelämpölaitoksella. Kaukolämmöntuotannon keskimääräinen hiilidioksidipäästö fossiilisten pol oaineiden käytöstä oli 49 grammaa/kilowa tun, mikä on 50 prosen a edellisvuotta alhaisempi. Tulevaisuuden näkymät Kaukolämmön hinta pide in ennallaan vuoden vaihtuessa. Ko maisten pol oaineiden hinnat pysynevät ennallaan ja hyvälaatuista rankapuuta on hyvin tarjolla. Öljyjen hinnat nousivat edellisvuonna ja hinnat ovat nyt vakiintumassa. Verkoston rakentaminen jatkunee viimevuo sta alhaisemmalla tasolla. Suurimmat verkonrakennustyömaat ovat tulevana kesänä 2012 Ilvesvuoressa. Lämmön myyn GWh kaukolämpö lähilämpö Asiakkaiden määrä kpl Avain etoja Lämpöasiakkaita kpl 378 Asukkaita lämmössä hlö Sopimusteho MW 69 Lämmön myyn GWh 97 Ko maisen energian % 91 osuus Kaukolämpöjohtoa km Nukarin koulun uusi lämmönjakohuone. Puupelleteillä tuotetaan kauko- ja aluelämpöä.

16 Kauppanummen e Nurmijärvi Puh. (09) Palveleva - Paikallinen - Ympäristövastuullinen

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2010 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2010 aikana valtioneuvosto ja eduskunta tekivät merkittävät periaatepäätökset uusiutuvan energian lisäämisestä ja rakennettavista ydinvoimaloista.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 1 Vuosi Kanta-asiakasesitys houkutteli Taaborinvuoren katsomon täyteen esityksellä Peter Pan. Toimitalon katolla oleva aurinkovoimala tuotti sähköä toimitalon verkkoon. Rajamäen peruskorjattu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Incap Vuosikertomus 2009 1

Vuosikertomus 2009. Incap Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 Incap Vuosikertomus 2009 1 2 Incap Vuosikertomus 2009 Incap Vuosikertomus 2009 3 Sisällys Incap lyhyes 4 Vuosi 2009 lyhyes 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja toimintaympäristö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys PORVOON ENERGIA vuosikertomus 2007 Sisällys 3 Porvoon Energia -yhtiöt 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen puheenjohtajalta 6 Hallinto ja organisaatio 7 Henkilöstökatsaus 8 Henkilöstöprofiili 9 Ympäristökatsaus

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014 VUOSIKATSAUS vuodelta 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto 4 Henkilöstö 6 Sähköntuotanto 8 Sähkön myynti ja hankinta 8 Verkkotoiminta 10 Asiakaspalvelu ja markkinointi 12 Lyhennelmä

Lisätiedot

Rauman Energian vuosi

Rauman Energian vuosi Rauman Energian vuosi 2009 Kumppanuusverkosto Osakkuusyhtiöt Kumppanuusyhtiöt 2 Neitoperhonen. Kannen kuva: Seija Paavola. Henkilökunnan valokuvauskilpailun voittajakuva 2009. Lyhenteet: EPV Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2013 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Pori Lavia Suodenniemi Ulvila

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012 IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Tunnuslukujen kehitys ja laskentakaavat...3 Imatran Seudun Sähkö lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä...8 ISS toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2010 YRITYSVASTUU LÄHTEE ARVOISTA Magneettitutkimuksella tehoa tuulivoimaan - suuret suoravetotuulivoimalat tulossa SBC-verkoston

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot