NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2011"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus

2 Toimitusjohtajan katsaus Energiavuo a 2011 kuvaavat sääilmiöiden vaikutus toimintaamme, johdonmukaisuu a kaipaava polii nen energiaverokeskustelu sekä asiakkaiden kasvanut kiinnostus energian hintoihin, toimitusvarmuuteen sekä energiansäästöön. Loppuvuoden 2011 lauha sää alensi sekä sähkön e ä kaukolämmön kulutusta; jakelualueellamme sähkön käy ö laski jopa hieman enemmän kuin Suomessa keskimäärin, samoin kävi kaukolämmön. Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjaavina arvoina korostuvat palvelu, paikallisuus ja ympäristömyönteisyys sekä etys toiminnan kanna avuus. Yhtenä strategiamme merki ävänä linjauksena on lisätä astei ain oman, vähäpäästöisen sähköntuotannon osuu a myydystä sähköstä. Vuoden 2011 aikana vähäpäästöisen oman tuotannon lisäämiseksi Nurmijärven Sähkö os osakkuusyh ömme Suomen Voima Oy:n kau a usei- ta norjalaisia pienvesivoimaloita. Olemme olleet mukana myös Fennovoimassa, joka tulee rakentamaan uuden ydinvoimalan Pyhäjoen Hanhikivelle. Fennovoiman hanke on merki ävin näköpiirissämme oleva investoin osuutemme suunnitellun ydinvoimalan tuotannosta vastaa yli kolmasosaa nykyisestä sähkön myynnistämme. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 29,7 M ja liikevoi o 3,5 M. Liikevoi o pysyi vuoden 2010 tasolla, mu a vuoden lopun lauhat säät sekä tapaninpäivän myrsky laskivat konsernin liikevoi oa. Sähkön siirtoliiketoiminta tuo odotetun tuloksen ja liikevaihdon, samoin lämpöliiketoiminta. Sähkökauppa jäi niukas tulokseltaan nega iviseksi, mu a tulosparannus vuoteen 2010 verra una oli merki ävä. Lähiaikojen näkymien osalta taloudelliset tunnusluvut jatkanevat aiempaa trendiä. Konsernin vakavaraisuus ja tuloksenteko mahdollistaa osingon jakamisen kuntaomistajalle edellisten vuosien malliin jä äen sil mahdollisuuden yh ön vaa miin investointeihin niin voiman tuotannossa kuin lämmön ja sähkön jakelussa. Kolmas sähköverkkotoiminnan valvontajakso ei tuo merki äviä muutoksia toimintaamme. Sähkön siirtohintojen osalta valtakunnallises olemme valitun lin- HALLITUS 2011 Jorma Niinistö puheenjohtaja Petri Kalmi varapuheenjohtaja

3 3 jauksen mukaises alle keskiarvon, mikä on johtanut siihen, e ä verkkotoiminnan osalta tuo o on ollut alempaa, kuin mitä regulaa on pui eissa olisi mahdollista saavu aa. Investoin en ja kunnossapidon osalta kehitämme edelleen kustannustehokasta tapaamme toimia, huomioiden kuitenkin sähkön laadun jatkuvan parantamisen. Siirtotoiminnan tuoton arvioidaan olevan aikaisempien vuosien tasolla. Lämpötoiminnan osalta päästöoikeuksien väheneminen vaiku aa tulevaisuudessa tulosta jossain määrin alentavas, mu a tehokas toimintamallimme sekä lähialueelta tulevan biopol oaineen käy ö takaa kohtuullisen lämmön hinnan ja myös ympäristöystävällisen tuotannon. Seuraava suurempi investoin mme tulee olemaan Klaukkalan lämpökeskuksen uusiminen. Myös Nurmijärven kunnan alueella olevien lämpöverkostojen yhdistämistä suunnitellaan, mikä mahdollistaisi oman sähkön ja lämmön yhteistuotannon. Sähkön vähi äismyyn toimintaa Suomessa leimaa edelleenkin eri äin kova, mu a terve kilpailu. Suunniteltu EU:n tavoi eista johde u Pohjoismainen hi äismarkkinauudistus on mielestäni askel koh vä- huonompaa. Ehdote u uusi vähi äismarkkinamalli malli toisi todennäköises suuria investoin paineita kas etojärjestelmien uusintaan, minkä viime kädessä asiakkaat maksaisivat. Ihmetystä herä ääkin, miksi pitäisi korjata sellaista, mikä toimii varsin hyvin asiakkaiden näkökulmasta katso una, etenkin verra una lanteeseen Keski-Euroopassa. Sähkön tukkumarkki-kknoiden toimintaan sitä vastoin pitäisi tar ua kovem- asiamalla o eella esimerkkeinä Pohjoismaisen verkon pullonkaulojen aiheu amat hintapiikit ja tuotannon keski yminen harvoille suurille toimijoille. Yh ön aikaisempi toimitusjohtaja Heikki Koivisto jäi eläkkeelle syksyllä Heikki Koiviston aikana yh- ötä kehite in merki äväs sekä kaukolämpötoiminnassa e ä omaksumalla uusi toimintamalli sähköverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. Myös yh ön talous on pide y mallikelpoisessa kunnossa. Haluan kii ää edellistä toimitusjohtajaa hänen panoksestaan yh ön kehi ämisessä tästä on hyvä jatkaa. Aloi aessani toimitusjohtajana kesällä 2011 minulla oli e y etukäteiskuva Nurmijärven Sähköstä mielikuvaani kuuluivat sanat edistyksellinen, tehokkaas toimiva ja ympäristömyönteinen. Tämä kuva ei ollut väärä vaan on vain ajan myötä vahvistunut. Henkilöstö on osaavaa ja sitoutunu a toimintaamme. Kunta omistajana on mielestäni infrastruktuurityyppiselle toiminnalle erinomainen vaihtoehto. Kunnan omistajaohjausta Nurmijärven Sähkön suuntaan leimaa pitkäjänteisyys, aito huoli asiakkaista sekä halu kehi ää toimintaa. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa eteenpäin. Haluan kii ää asiakkaitamme, henkilöstöä, omistajaa sekä muita sidosryhmiä vuodesta 2011 ja toivot- taa edelleen kehi yvää yhteistyötä. Jarmo Kurikka toimitusjohtaja i j Nurmijärven Sähkön hallitukseen kuului vuonna 2011 kaikenkaikkiaan 8 edustajaa, alla olevien lisäksi hallitukseen kuuluivat as Elli Aatela ja Terho Hirviniemi. Kirs Handolin Kirsi Lompolo ( alkaen) Sirkka Rousu ( alkaen) Timo Harju henkilöstön edustaja

4 4 Nurmijärven Sähkö Nurmijärven Sähkön toimintaa ohjasivat kuluneena vuonna arvot palveleva, paikallinen ja ympäristövastuullinen. Asiakkaiden tarpeet tunnistetaan ja mitataan säännöllisesti toimintamme kehittämiseksi. Paikallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat toiminnan kantavia peruspilareita, jotka näkyvät voimakkaasti kaikessa toiminnassamme nyt ja tulevaisuudessa. Palveleva Nurmijärven Sähkö osallistui tänä vuonna Energiateollisuus ry:n järjestämään asiakastyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui 17 energiayh ötä Suomesta. Nurmijärveläisille asiakkaille soite in lokakuun loppupuolella viikon verran tutkimusyh ön toimesta. Kokonaistyytyväisyys Nurmijärven Sähköä kohtaan sai koko toimialaan verra una keskiarvoa paremman arvosanan. Toiminnan jatkuva kehi äminen mahdollistuu asiakkaidemme kuuntelemisesta. Saimme paljon pyyntöjä paremmasta raportoinnista. Kuluneena vuonna panos mmekin huoma avas asiakkai emme energiankäytön neuvontapalvelun toimivuuteen, energiatehokkuuspalveluihin ja energiankäytön raportoin in. Nämä lisäarvoa tuo avat osa-alueet ovat osa Nurmijärven Sähkön tavoite a asiakkaan energian loppukäytön tehostamisessa. Tämä lii yy valtakunnalliseen energiapalveluiden toimenpideohjelmaan, joka tähtää energiatehokkuuden edistämiseen vuosina Nyt Nurmijärven Sähkö on yksi kanava hankkia omaa energiankulutusta tehostavia palveluja ja järjestelmiä. Vuoden viimeisellä viikolla saimme paljon palaute a vies nnästä, kun voimakas myrsky katkoi laajal sähköjä. Tulemme panostamaan edo amiseen vuonna 2012 aiempaa enemmän, mikä lisää paikallisten asiakkaidemme palvelutasoa en stä enemmän. Yh ö pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuu a ja estämään häiriöt ennakkoon muun muassa sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauksilla. Yh ön henkilöstön paikallistuntemus ja etotaito ovat arvokkaita tekijöitä nopeiden Rajamäen kyläpäivät alkamassa. Nurmijärven Sähkön toimiston pihalla on 48 metriä korkea etoliikennemasto, johon on asenne u tuulivoimala.

5 5 Länsikaaren koulun oppilaat Rajamäellä kuuntelevat esitystä energiansäästöstä. vianpaikannusten ja korjausten mahdollistamiseksi. Palvelun taso ja paikallinen osaaminen lii yvät läheises toisiinsa. Paikallinen Tänäkin vuonna osallistuimme omalta osaltamme paikallisiin tapahtumiin ja tuimme paikallista toimintaa. Järjes mme asiakkaillemme suunnatun seikkailunäytelmänumeron Taaborinvuorella, olimme mukana Rajamäen Kyläpäivillä elokuussa ja järjes mme toimitalon pihalla perinteisen Valoa & Voimaa tapahtuman. Tea erikappale oli loppuunmyyty kävijöitä lähes 1000 ja Valoa & Voimaa tapahtumassa kävi noin 600 henkeä tapaamassa henkilökuntaamme ja päivi ämässä kuulumisia. Nuorille suunnatut tapahtumat olivat energiansäästöpaino eisia ja ajoi uivat syksyyn. Olimme mukana energiansäästöviikolla ja vierailimme Rajamäen koululla. Lisäksi teimme alaa tunnetuksi mahdollistamalla vierailuja pääkaupunkiseudun voimalaitoksilla ja energiayh öissä. Tänäkin vuonna annoimme tukea ja teimme yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Haluamme myös jatkossa edistää Nurmijärven alueen nuorten harrastustoimintaa. Se on merki ävä osa markkinoin- amme. Ympäristövastuullinen Nurmijärven Sähkö o aa kestävän kehityksen huomioon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluissaan. Yh ö on panostanut etenkin bioenergian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yh ön toimialueella on kaksi pelle lämpökeskusta ja kolme kaukolämpökeskusta. Pelle lämpökeskusten tuo ama lämpö tuotetaan puun sahausjä eestä valmistetuilla pelleteillä, puuhakkeella ja kevyellä pol oöljyllä. Kaukolämpökeskuksissa lämpö tuotetaan puupol oaineilla, Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta saatavalla biokaasulla, turpeella ja vähärikkisellä raskaalla pol oöljyllä. Pääpaino yh ön pol oainevalinnoissa on biopol oaineilla, mu a esimerkiksi kovilla pakkasilla joudutaan turvautumaan myös öljyyn. Poltosta aiheutuneet savukaasut puhdistetaan ja niistä otetaan lämpö talteen energiatehokkailla lai eistoilla. Nurmijärven Sähkö pyrkii varmistamaan ko maisten biopolttoaineiden hankinnan saatavuuden lämpökeskuksiaan varten. Ko mainen ydinvoima on hiilidioksidipäästötön ja sen myötä ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto, joka samalla vakau aa sähkön saan a vähentämällä tarve a turvautua epävarmaan tuon sähköön. Fennovoiman ydinvoimahankkeessa mukana oleminen lisää toteutuessaan huoma avas yh ön omavaraisuusaste a sähköntuotannossa ja vähentää näin ollen riippuvuu a markkinahintaan oste avasta sähköstä. Asiakkaille tämä näkyy kustannussäästönä ja hintavakautena. Markkinahäiriöiltä pystytään suojautumaan paremmin. Osuutemme suunnitellun ydinvoimalan tuotannosta vastaa noin kolmasosaa nykyisestä sähkön myynnistämme. Yhtenä strategiamme merki ävänä linjauksena on lisätä astei ain oman, vähäpäästöisen sähköntuotannon osuu a myydystä sähköstä. Vuoden 2011 aikana vähäpäästöisen oman tuotannon lisäämiseksi Nurmijärven Sähkö os myös norjalaista pienvesivoimaa osakkuusyh ömme Suomen Voima Oy:n kau a.

6 6 Organisaatio HALLITUS pj. Jorma Niinistö * Nurmijärven Sähkö Oy Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka HALLINTO Teemu Naatula Nurmijärven Sähköverkko Oy LÄMPÖ Alpo Sund VERKOSTO Osmo Karvonen SÄHKÖ Lauri Laine * Hallituksen puheenjohtajana alkaen toimii Markku Schildt. Henkilöstö tutustumassa Tallinnan kaukolämpölaitoksen toimintaan.

7 7 Henkilöstö Yh ön palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 35 henkilöä. Näistä Nurmijärven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 25 henkilöä ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n palveluksessa 10 henkilöä. Henkilöstöstä 6 oli työntekijöitä, teknisiä toimihenkilöitä oli 11 ja muita toimihenkilöitä 18. Pääosin työsuhteet olivat vakituisia. Vuoden lopussa yksi henkilö oli määräaikaisessa työsuhteessa. Yksi henkilö oli osa-aikaeläkkeellä. Eläkkeelle vuoden 2011 aikana jäi viisi henkilöä. Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyi edellisestä vuodesta. Tämä johtui pitkäl eläköitymisistä. Yh össä aloi vuonna 2011 seitsemän uu a henkilöä. Keskimääräinen Nurmijärven Sähkön työntekijä oli noin 46-vuo as ja työskennellyt yh össä 14 vuo a. Keskimääräinen ikä on laskenut edellisestä vuodesta kolmella vuodella. Henkilöstön kehittäminen Yh ö on panostanut henkilökunnan koulutukseen ja kehi ämiseen. Vuoden 2011 aikana koulutuspäiviä oli Nurmijärven Sähkön henkilöstöllä yhteensä 128 päivää. Lait ja säädökset energia-alalla päivi yvät, joten päivi äisen amma taidon ylläpitäminen on tärkeää. Koulutuksia oli muun muassa seuraavilta osa-alueilta: asiakaspalvelu ja vies ntä, työturvallisuus ja ensiapu sekä muut energia-alan amma taitoa ylläpitävät kurssit. Henkilöstön työhyvinvoin in ja työssä jaksamiseen panoste in tukemalla vapaa-ajan liikuntaa ja kul uurielämyksiin osallistumista. Yh össä toimi virkistystoimikunta, johon kuuluivat Tarja Rikman, Kris ina Kiiveri, Timo Harju, Katja Ruuskanen, Urpo Peltola, Anna Hämäläinen ja Teemu Naatula. Vuonna 2011 käynniste in myös säännölliset henkilöstötyytyväisyyskyselyt, joita on tarkoitus jatkossakin toteu aa muutaman kerran vuodessa. Tavoi eena on selvi ää henkilöstön ajatuksia pikakyselyillä, jotka sisältävät noin kymmenen ajankohtaista kysymystä per kysely. Ensimmäinen Teemu Naatula Talouspäällikkö pikakysely suorite in joulukuussa Kysymykset pohjautuivat suureen henkilöstötyytyväisyyskyselyyn, joka suorite in huh kuussa Työsuojelu ja työterveyshuolto Työsuojelutoimikuntaan vuosina kuului työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Alpo Sund ja työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuute u Mari Viljava sekä varavaltuutetut Pekka Koponen ja Tero Uusikari. Työterveyshuolto on järjeste y Nurmijärven kunnan työterveyshuollon kau a. Sairauspoissaolopäiviä Nurmijärven Sähkön henkilöstöllä oli vuonna 2011 yhteensä vain 153 päivää, josta työntekijöiden poissaolopäiviä oli 46,5 päivää ja 106,5 toimihenkilöiden poissaolopäiviä. Henkilöstö Naiset 14 Miehet 21 Toimihenkilöt 29 Työntekijät 6 Ikäjakauma Alle 30-vuo aita vuo aita vuo aita vuo aita 9 Yli 60-vuo aita 4 Palvelusvuodet Alle 5 vuo a vuo a vuo a vuo a vuo a 10 Yli 25 vuo a 6

8 8 Tilinpäätös Nurmijärven Sähkö Oy TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoi o Rahoitustuotot Voi o ennen linpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset erät Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voi o TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Ainee omat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten likausien voi o Tilikauden voi o Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä

9 9 Nurmijärven Sähköverkko Oy TULOSLASKELMA TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot 77 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut -642 Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoi o Rahoitustuotot 165 Voi o ennen linpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset erät -548 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 0 Tilikauden voi o -1 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Ainee omat hyödykkeet 35 Aineelliset hyödykkeet Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 720 Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma 20 Muut rahastot SVOP-rahasto Edellisten likausien voi o 0 Tilikauden voi o -1 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä

10 10 Sähkö Sähköliiketoiminta vastaa sähköenergian myynnistä ja hankinnasta sekä markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Lauri Laine Liiketoimintapäällikkö Yleistä Vuosi 2011 oli sähkömarkkinoilla mielenkiintoinen vuosi ja tukkumarkkinahinnat vaihtelivat voimakkaas- vuoden aikana. Vuoden aikana tarjo in asiakkaille uusia palveluita erityises energiatehokkuuden saralla. Määräaikaiset sähkönmyyn sopimukset olivat asiakkaiden suosiossa tasaamassa hinnanvaihteluita ja yh ön asiakasmäärät säilyivät hyvällä tasolla. Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 13,3 miljoonaa euroa ja liikevoi o jäi reilut euroa tappiolliseksi pääosin alkuvuoden kalliista lisähankinnasta ja loppuvuoden keskimääräistä lämpimämmästä säästä johtuen. Sähkön hankinta Sähköä hanki in kaikkiaan noin 234 GWh, mistä sähköpörssin kau a tuli lähes 98 prosen a. Sähköpörssin vuoden keskihinta Suomen aluehinnalle oli 49,30 euroa/mwh, missä laskua edellisen vuoden keskihintaan on noin 13 prosen a. Pörssihinta heilui vuoden mi aan vaihdellen kuukausitasolla välillä euroa/mwh. Jatkossa tavoi eena on lisätä sähkönhankinnan omavaraisuu a ja vähentää riippuvuu a pörssisähköstä. Riskien hallintaan panoste in vuoden aikana ja kesällä aloite in yhteistyö riskienhallintaan erikoistuneen EM Financen kanssa. Investoinnit ja ympäristövastuullisuus Nurmijärven Sähkö on osakkaana Suomen Voima Oy:ssä, jonka kau a on tavoi eena lisätä sähkönhankintakapasitee a paino aen uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energiamuotoja. Ympäristövastuullisuus huomioidaan kaikissa tulevaisuuden investoinneissa. Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston rakennustyöt käynnissä. Haminan tuulipuiston voimala WT2:n tornin napakorkeus on 100 metriä maanpinnasta.

11 11 Kuluneena vuonna olimme mukana Suomen Voiman tytäryh ön SV Vesivoiman kau a hankkimassa pientä määrää norjalaista pienvesivoimaa. Norjalaisen vesivoiman osuu a on tarkoitus kasva aa lähivuosina. Vuonna 2011 aloite in rakennustyöt Suomen Voiman kau a toteute avassa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuistossa. Neljän tuulivoimalan yksikön pitäisi valmistua vuoden 2012 aikana. Nurmijärven Sähkön osuus on lähes 10 prosen a koko hankkeesta. Tulevaisuudessa merki ävin investoin hanke on Fennovoiman ydinvoimahanke, jonka pitäisi valmistua 2020-luvun alkupuolella. Valoa ja Voimaa -päivä keräsi jälleen runsaan osallistujajoukon. 20 % 41 % Asiakkaat 39 % Sähkön alkuperä Fossiiliset energialähteet ja turve Uusiutuvat energialähteet Ydinvoima Nurmijärven Sähköllä on kaikkiaan lähes asiakasta, joiden asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja energianeuvonnasta yksikkö vastaa. Suurin osa asiakkaistamme on kanta-asiakkaita, jotka ostavat sähkönsä joko määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Kuluneen vuoden merki ävin muutos asiakaspalvelun ja laskutuksen näkökulmasta oli astei ainen siirtyminen etäluentaan, mikä jatkuu myös vuonna Asiakkaille järjeste in vuoden mi aan erilaisia tapahtumia kuten kanta-asiakkaille suunna u Taaborinvuoren kesätea eri elokuun alussa sekä energiatehokkuuteen keski ynyt Valoa ja Voimaa -päivää lokakuussa. Lisäksi olemme vuosi ain olleet mukana tukemassa 8-luokkalaisten koululaisten osallistumista Energiaa Uudellamaalla -yritysvierailuihin sekä tuemme 2-luokkalaisten energiaopetusta. Asiakasvies nnässä verkkosivujemme lisäksi merki ävin kanava on kolmes vuodessa jae ava asiakaslehtemme. Asiakkaiden hyvä ja luote ava palvelu on meille paikallisena yh önä tärkeä asia. Parantaaksemme palveluamme olemme pää äneet o aa uuden etojärjestelmän käy öön vuoden 2013 aikana, mikä luo uusia mahdollisuuksia sähköisten palveluiden tarjoamiseen. Energiatehokkuus Energiatehokkuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta ja kuluneena vuonna energiatehokkuuden saralla toimme asiakkaille monia uusia palveluita. Loppukesästä o mme verkkosivuillamme käy öön ne pohjaisen Venla-palvelun, jonka kau a asiakas voi seurata lähes reaaliaikaises omaa energiankulutustaan. Venla-palvelun rinnalle o mme käy öön verkkosivujemme kau a toimivan SähköTohtori ohjelmiston, jonka avulla ko taloudet voivat vertailla omaa kulutustaan muihin vastaavanlaisiin ko talouksiin sekä saada energiansäästövinkkejä. Käytössämme ovat myös sähköiset laskutuspalvelut; kulu ajien e- lasku ja yritysten verkkolasku. Loppusyksystä esi elimme asiakkaillemme suunnatut kokonaan uudistetut energiapalvelut. Verkkosivuillamme on tarjolla etoa ilmalämpöpumpuista, maalämmöstä, energiatodistuksista, -katselmuksista sekä lämpökamerakuvauksesta. Kaikkia edellä mainittuja palveluita voi myös hankkia Nurmijärven Sähkön kumppaniverkoston kau a. Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuudessa kilpailu asiakkaista jatkuu ja asiakaspalvelun merkitys kasvaa. Panostuksemme riskienhallintaan näy äisi tuo avan tulosta ja uskomme, e ä vuoden 2012 aikana tuloskehityksemme kääntyy selväs posi iviselle puolelle. Tarjoamme jatkossa asiakkaillemme ak ivises erilaisia sähkötuo eita huomioiden ympäristövastuullisuuden ja energiatehokkuuden näkökulmat. Monipuolistuvien sähkönhankintakanavien kau a voimme tulevina vuosina tarjota asiakkaillemme muun muassa tuuli- ja pörssisähkötuo eita.

12 12 Verkosto Verkostoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita. Se vastaa sähkön siirtämisestä asiakkailleen sekä ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa. Verkkotoiminnan osuus konsernin liikevaih- Osmo Karvonen Verkostopäällikkö dosta oli 33 prosenttia. Toimintaa ohjaa kustannustehokkuus ja jatkuvan kehittämisen periaate ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohdat huomioiden toimintajärjestelmän mukaisesti. Yleistä Sähkön käy ö pieneni koko Suomessa vuonna 2011 lähes 4 prosen a, kahtena edellisenä vuonna sähkön käy ö oli lisääntynyt. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toimialueella sähkön käy ö häviöineen oli 416 GWh. Vähennystä edellisvuoteen verra una oli 6 prosen a. Vähennyksen aiheu vat poikkeuksellisen lämpimät marras- ja joulukuu. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 9,94 miljoonaa euroa ja liikevoi o oli 2,79 miljoonaa euroa. Tulos oli talousarvion suuruinen. Tulosta rasi vat tapaninpäivän myrskyn korjauskustannukset ja maksetut vakiokorvaukset. Investoinnit ja liittymät Sähköverkoston investoinnit paino uivat etälue avien mi areiden asentamiseen, jakeluverkon uudisrakentamiseen, kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen sekä haja-asetusalueiden sähkön käy övarmuuden parantamiseen. Sähköverkoston kokonaisinvestoinnit olivat 6,5 miljoonaa euroa, josta yli puolet kohdistui etälue aviin mi areihin. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Rajamäen Al an teollisuusalueen, Pir mäki Nukari haja-asutusalueen ja Klaukkalan Syrjälän -alueen sähkönjakeluverkoston parantamiseen. Uusien sähkölii ymäsopimuksien määrä kasvoi yli 4 prosen a edellisvuodesta sopimusmäärän ollessa 282 kappale a. Sähkönjakelun laatu ja verkon käyttö Pahin myrsky vuonna 2011 koe in tapaninpäivänä 26.12, jolloin pahimmillaan oli 6452 asiakasta ilman sähköä. Tapaninpäivän alkuyöstä keskijänniteverkko oli saatu lähes korja ua ja pienjänniteverkko oli korja u viikon loppuun mennessä. Olosuhteisiin nähden selviydyimme mainios yhteistyökumppaneidemme kanssa myrskytuhojen korjauksesta. Teräksisiä sähköverkkopylväitä kokeillaan pilo hankkeessa Nurmijärven Raalassa.

13 13 Sähkönjakeluhäiriöitä oli edellisvuoteen nähden Tapani -myrskystä johtuen noin neljää kertaa enemmän. Keskimäärin asiakkailla oli 2 sähkönjakelunkeskeytystä ja vuotuinen kokonaiskeskeytysaika oli loppuvuoden myrskyistä huolima a ainoastaan 3,7 tun a. Suunniteltujen keskeytysten keskeytysaika oli 0,3 tun a. Etäluettavat sähkömittarit Nurmijärven Sähkö kilpailu yhdessä Mäntsälän Sähkön kanssa etälue avien mi areiden hankinnan vuonna 2010 ja kokonaispalvelutoimi ajaksi vali in Telia- Sonera. Helmikuussa 2011 aloite in 1200 mi arin pilo asennushanke ja massa-asennukset aloite in toukokuussa Massa-asennusprojek saadaan päätökseen syksyllä 2012, jolloin lähes kaikille asiakkaille on asenne u etälue ava sähkömi ari. Syksyllä 2011 lanseera in uusi etälue aviin sähkömittareihin lii yvä maksuton Venla-palvelu. Näin asiakkaat pystyvät seuraamaan sähkönkäy öänsä päivi äin päivi yvällä palvelulla ja samalla vaiku amaan oman sähkölaskunsa suuruuteen. Energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Nurmijärven Sähköverkossa teh in seuraavia energiatehokkuustoimenpiteitä vuoden 2011 aikana: kin kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön laadun ja käyttövarmuuden parantamiseen haja-asutusalueella. Suurimpina verkonrakennuskohteina tulee olemaan Yli-Lepsämän en Helkun en ilmajohtoverkoston perusparantaminen, Rajamäen Sauna en -alueen uudisrakentaminen sekä Jokelan Pertun kaava-alueen verkoston saneerauksen jatkuminen. Etälue avien sähkömi areiden massa-asennus tullaan saamaan päätökseen syksyllä Tämän jälkeen asennetaan vielä yksi äisiä kohteita kaikkialla jakelualueella. Kantaverkkoyh ö Fingrid nos kantaverkkosiirtohintaa 30 prosen a. Tämä koro asiakkaiden sähkönsiirtohintoja noin neljä prosen a. Avain etoja Sähkönkäy öpaikkoja kpl Sähköasemat kpl 8 Päämuuntajat kpl 9 Jakelumuuntajat kpl kv verkko km 25,3 20 kv verkko km 673 0,4 kv verkko km prosen lle asiakkaista asenne in etälue ava sähkömi ari. 2. Lanseera in uusi Venla-palvelu, jolla asiakkaat pystyvät seuraamaan sähkönkäy öään. 3. Huippupakkasilla keskijänniteverkon jakorajoja tarkiste in jakeluhäviöiden pienentämiseksi. 4. Saneera avien kaava-alueiden ilmajohtoja muute in maakaapeleiksi jakeluhäviöiden pienentämiseksi. 5. Sähköasemien sisälämpö loja alenne in sähkönkulutuksen pienentämiseksi. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus oli arviolta kwh. Tulevaisuuden näkymät Tulemme parantamaan informaa ota sähkönjakelun keskeytys lanteissa useilla eri tavoilla. Kevään aikana valmistuu reaaliaikainen sähkönjakelun häiriö lanteen seurantajärjestelmä, josta voidaan seurata keskijänniteverkon keskeytys lanne a. Parannamme ja kehitämme ko sivujamme sekä asiakkaan yhteydeno otapoja häiriö lanteessa. Käy öpaikkojen määrä Sähköverkoston investoinnit paino uvat jatkossakpl Sähkönjakelun keskeytykset h/asiakas vuosi vuosi

14 14 Lämpö Yleistä Lämpötoiminnan tehtävänä on tarjota asiakkaille lämpöä sekä rakennu aa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Tuo eitamme ovat kauko-, alueja lähilämpö. Lämpötoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 prosen a. Investoinnit Kaukolämpöverkkoa laajenne in rakentamalla uu a runkolinjaa ja uusia talohaaroja yhteensä 3,3 kilometriä. Suurin yksi äinen verkostotyö oli Rajamäellä Al an tehdasalueen eteläosan lii äminen kaukolämpöön. Nukarin koulun lähilämpö muute in öljylämmityksestä maalämpöön lii yen yh ön ja kunnan energiatehokkuustoimiin. Markkinatilanne Lämmön hinta noste in vuoden alusta ja hintaa joudu in nostamaan vielä syystalvella toisen kerran öljyn rajun hinnannousun johdosta. Vuosi oli 16 prosen a normaalivuo a lämpimämpi, joten asiakkaat sääs vät lämpölaskuissa edellisvuoteen verra una, vaikka hinnat nousivat. Uusia kaukolämpösopimuksia solmi in 19, joista neljä oli kulu aja-asiakkaita. Tuloskehitys Lämpöä myy in yhteensä yli megawa tun a. Lämmön myyn laski edellisvuoden tasosta yhdeksän prosen a lämpimän Alpo Sund Lämpöpäällikkö vuoden johdosta asiakasmäärän kasvusta huolima a. Asiakkaiden energiatehokkuustoimet vaiku vat osaltaan lämmön myynnin laskuun. Päästöoikeuksien myynnistä saa in lisätuloja. Energiatehokkuus ja tuotanto Kaukolämmöstä 91 prosen a tuote in puupol oaineita käy ävällä kaukolämpökeskuksella Kirkonkylässä ja Rajamäellä sekä puuta ja turve a käy ävällä kaukolämpökeskuksella Klaukkalassa. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasua pol avalla ka lalla tuote in lämpöä 660 megawa tun a, joka rii ää yli kolmenkymmenen omako talon lämmitykseen vuodessa. Loppuosa kaukolämmöstä tuote in vähärikkisellä raskaalla pol oöljyllä. Puuhakkeita polte in kiinteänpol oaineen ka loissa reilut irtokuu ometriä ja lisäksi Järvihaan pelle laitoksella polte in 841 tonnia puupelle ejä. Lähi- ja aluelämmöstä tuote in 60 prosen a kevyellä pol oöljyllä ja loput 40 prosen a puuhakkeella Pert- Kirkonkylän kaukolämpökeskus. Nukarin koulu toteu energiatehokkuustoimenpiteenä vaihdon öljylämmityksestä maalämpöön.

15 15 tulan lämpöyri äjien toimesta ja puupelle llä Harjulan pelle aluelämpölaitoksella. Kaukolämmöntuotannon keskimääräinen hiilidioksidipäästö fossiilisten pol oaineiden käytöstä oli 49 grammaa/kilowa tun, mikä on 50 prosen a edellisvuotta alhaisempi. Tulevaisuuden näkymät Kaukolämmön hinta pide in ennallaan vuoden vaihtuessa. Ko maisten pol oaineiden hinnat pysynevät ennallaan ja hyvälaatuista rankapuuta on hyvin tarjolla. Öljyjen hinnat nousivat edellisvuonna ja hinnat ovat nyt vakiintumassa. Verkoston rakentaminen jatkunee viimevuo sta alhaisemmalla tasolla. Suurimmat verkonrakennustyömaat ovat tulevana kesänä 2012 Ilvesvuoressa. Lämmön myyn GWh kaukolämpö lähilämpö Asiakkaiden määrä kpl Avain etoja Lämpöasiakkaita kpl 378 Asukkaita lämmössä hlö Sopimusteho MW 69 Lämmön myyn GWh 97 Ko maisen energian % 91 osuus Kaukolämpöjohtoa km Nukarin koulun uusi lämmönjakohuone. Puupelleteillä tuotetaan kauko- ja aluelämpöä.

16 Kauppanummen e Nurmijärvi Puh. (09) Palveleva - Paikallinen - Ympäristövastuullinen

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2012 1 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2012 voidaan sanoa olevan hyvä kaikkien merki ävien sidosryhmiemme kannalta katso una. Omistajamme ase amat tavoi eet saa in varsin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2010 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2010 aikana valtioneuvosto ja eduskunta tekivät merkittävät periaatepäätökset uusiutuvan energian lisäämisestä ja rakennettavista ydinvoimaloista.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

2013 VUOSIKERTOMUS 1

2013 VUOSIKERTOMUS 1 VUOSIKERTOMUS 1 Energiansäästöviikkoa vietettiin mm. kouluissa. Valoa ja Voimaa -tapahtumassa syyskuussa pääsi ratsastamaan poneilla...... sekä ajamaan sähkömoottoripyörällä ja zumbaamaan. Vuosi Kanta-asiakasesitys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain

Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2009 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 Lämmin talvi ja kylmä kesä vähensivät energianmyyntiä Leuto alkuvuosi vähensi kaukolämmön myyntituloja ja kolea kesä leikkasi kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys. Erityisen hyvin onnistuttiin Rajamäen

Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys. Erityisen hyvin onnistuttiin Rajamäen Nurmijärven Sähkö VUOSIKATSAUS 2009 Toimitusjohtajan katsaus Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys Nurmijärven Sähkö sai energiayhtiöitten omille asiakkailleen suunnatussa palvelututkimuksessa vuonna

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Powestin toiminta-ajatus

Powestin toiminta-ajatus POWEST VUOSIKATSAUS 2007 Powestin toiminta-ajatus Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain

Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2008 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voimalle talous- ja palkkahallinnon

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 Päästöt ovat lisääntyneet Uudellamaalla Uudenmaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöjä) vuonna 2006 noin 11,9 miljoonaa tonnia (CO2-ekv.). Päästöt

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 1 Vuosi Kanta-asiakasesitys houkutteli Taaborinvuoren katsomon täyteen esityksellä Peter Pan. Toimitalon katolla oleva aurinkovoimala tuotti sähköä toimitalon verkkoon. Rajamäen peruskorjattu

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot