Tyyppinavetta-hanke. Ari Roininen MTK ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyyppinavetta-hanke. Ari Roininen MTK ry 26.5.2014"

Transkriptio

1 2014 Tyyppinavetta-hanke Ari Roininen MTK ry

2 TYYPPINAVETTA HANKE Yleistiedot: Dnro: 1393/ Päätösnumero: Hankkeen numero: Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja: Toimenpide: MTK ry projektinumero: Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi TYYPPINAVETTA-HANKE Sivu: Tiivistelmä 5 Sammandrag 6 Abstract 7 Yhteenveto hankkeesta. Hankkeen päätavoitteet 8-9 A. Ennen investointipäätöstä 1. Investointisuunnitelmat 1.1. tavoitteet, investointilaskelmat tavoitelaadinta investointineuvonta investointilaskelmat, rahoitus investointijärjestys investoinnin edellyttämät hankinnat investointituki aikataulutus luvat: ympäristölupa, rakennuslupa vaihtoehtoisia ratkaisuja järjestelmävalinnat omatyö, vieras työ tarpeellinen, tarpeeton töiden ulkoistaminen, urakointi yhteistyöyritykset muiden maidontuottajien kanssa vaihtoehtoihin, toteutettuihin ratkaisuihin tutustuminen Lainsäädäntö, asetukset, viranomaiset, tuetturakentaminen, tutkimus 2.1. MAVI ELY-keskukset AVI 15 1

3 2.4. MMM, YM, tuetturakentaminen kunnat, rakennusvalvonta RakMk, muut navettarakentamista koskevat säädökset TTS, MTT, PTT, muut tutkimuslaitokset 17 B. Ennen rakentamisen käynnistymistä 3. Suunnittelu 3.1. rakennussuunnittelu/arkkitehtisuunnittelu, toiminnallinen suunnittelu (lay-out) pääsuunnittelija pohjatutkimus hankkeen urakointi, toteutusmuoto rakennesuunnittelu kalustesuunnittelu LVIS(A) suunnittelu suunnitelmien tasovaatimukset lupasuunnitelmat viitesuunnitelmat yksityiskohtaiset suunnitelmat valmistuspiirustukset, konepajapiirustukset työselitykset, laadulliset vaatimukset määrälaskenta kustannusarvion laadintaa varten urakointia varten hankintoja varten laadunvalvonta tuoteosatoimittajat rakennuttamispalvelut, konsultointi rakennelaskelmat asennussuunnitelmat D-mallit Muut huomioitavat asiat 4.1. työturvallisuus sähköturvallisuus, paloturvallisuus C. Rakentamisen aikana 5. Rakentaminen, rakennusprosessi 5.1. kustannusseuranta, jälkilaskenta rakentamisen aikataulu urakointi, oma työ, omat koneet kilpailutus, hankinnat sopimuskäytäntö vastuut, takuut, vakuudet työmaa vastaava työnjohtaja, vastaavamestari

4 valvoja Koneet, laitteet 6.1. ruokintajärjestelmä lannanpoisto lypsyjärjestelmä kalusteet, laitteet, varusteet muut koneet, laitteet, kuivitus Rakenteet 7.1. maa- ja pohjarakenteet louhinta paalutus runko-seinä-vesikatto sisäpuoliset rakenteet tsto, maitohuone, sosiaalitilat, tilaelementit muut rakenteet, tilat LVIS(A) lietesäiliöt, lietesäiliöiden kattaminen rehuvarastot 46 D. Rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä 8. Rakennustuoteteollisuus 8.1. maatilarakentamisen mahdollisuudet rakentaminen, urakointi valmisnavettatoimittajat ulkomaalaiset navettarakentajat kotimaiset rakennusliikkeet uudet tuotteet, ratkaisut Muut tekijät 9.1. suhdanteet kausivaihtelut alueelliset erot yhteishankinnat oma materiaali maa-aines puu rakennusosat 54 E. Kokemuksia ja havaintoja navettarakentamisesta 10. Pilottikohteet Pilottikohde Laulumaa

5 10.2. Pilottikohde Penttilä Pilottikohde Pekko Pilottikohde Makkonen Pilottikohde Vuorela Pilottikohteista saadut kokemukset aikataulu suunnittelu hankinnat, kilpailutus urakat, urakkarajat, sopimukset omatyö (h), oman materiaalin käyttö, omat koneet ja laitteet luovutus, takuut, vakuudet rahaliikenne lisä- ja muutostyöt, kustannusvaikutus viranomaistoiminta takuuaikaiset korjaukset mallit, toimivat ratkaisut, vaaran paikat Johtopäätökset Tyyppinavetta-proto, tyyppinavetta ( karvalakkimalli ) 91 LIITTEET Liite 1: - Liite 2: Määrälaskenta, pilottikohde Penttilän lypsykarjarakennus (12 sivua) Liite 3: Yleisaikataulu Laulumaa Kai ja Katri (1 sivu) Liite 4: Rakennustyöaikataulu Makkonen Kalle ja Hallikainen Kirsi (1 sivu) Liite 5: Hankemuistio urakkatarjouksen sisällöstä (hankeneuvottelu ) (5 sivua) Tarjouspyyntö (4 sivua) Urakkaneuvottelumuistio ( ) (3 sivua) Urakkasopimusluonnos (11 sivua) Liite 6: Taloudellinen yhteenveto (2 sivua) Virhe- ja puutelista (1 sivu) 4

6 TYYPPINAVETTA - HANKE ( ) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Roininen Ari, DI, projektipäällikkö Tiivistelmä: Viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen maatilarakentamisen kustannukset kasvoivat muun rakentamisen kustannuksia voimakkaammin. Tyyppinavetta-hankkeella haluttiin selvittää mitkä nykyisin suuruudeltaan 10 % kustannuseroon johtaneet syyt ovat. Voidaanko niihin vaikuttaa rakenteita standardisoimalla ja rakentamisprosessia kehittämällä tai löytämällä uusia toimijoita alalle? Navettainvestoinnin kustannuksista lukitaan 80 % jo esisuunnitteluvaiheessa. Vain 20 %:iin voidaan vaikuttaa rakentamisen aikana. Uuden nykyaikaisen navetan investointikustannuksista miltei puolet muodostuu navetan koneista ja laitteista reilun puolen muodostuessa itse navettarakennuksesta. Koneellistuminen ja automaation lisääntyminen on näin ollen osaltaan kasvattanut investointikustannuksia. Navettojen koko on myös kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Pienistä parsinavetoista on siirrytty tuhat neliöisiin ja jopa suurempiin pihattohalleihin. Uusi tekniikka ja isommat rakennukset vaativat erilaisia rakenteita ja uudenlaista toteutustapaa ammattimaisempaa hyvin johdettua rakentamisprosessin hallintaa. Usein myös navetta suunnitellaan omien toiveiden ja halujen mukaan, ei välttämättä sen mukaan mikä yritystoiminnan kannalta olisi järkevää. Tällöin navetoista tehdään turhan hienoja ja kalliita niin rakenteiden kuin laitteidenkin puolesta. Toiveita ja haluja ruokkii alalla olevien valmisnavettatoimijoiden intressit, jotka ovat kohdistuneet usein pelkästään kone- ja laitetoimituksiin rakennusten jäädessä taka-alalle. Myös lainsäädäntö, ympäristövaateiden ja eläinten hyvinvointivaateiden lisääntyminen sekä ympäristölupien pitkät käsittelyajat ovat osaltaan lisänneet rakentamisen kustannuksia. Tuetun rakentamisen tuen saannin lisäehdot ovat myös kasvattaneet investointikustannuksia. Yleisesti saatavilla olevien rakennusmateriaalien tai rakennusosien hintaan tuella ei kuitenkaan ole merkitystä. Yksittäisellä rakenneratkaisulla tai rakenneosalla voidaan vaikuttaa vain hyvin vähän navetan hintaan. Kustannussäästö saadaan useasta pienestä asiasta, hyvistä hankinnoista ja ammattimaisesti johdetusta rakennusprosessin läpiviemisestä. Tällaisia ovat mm. laadukkaat suunnitelmat, realistiset ja pitävät aikataulut, jatkuva kustannusten seuranta, kilpailutus, selkeät urakkarajat, kirjalliset sopimukset sekä alansa ammattilaisten käyttö kaikissa toteutusvaiheissa. Ammattilaisten käytöstä on oltava myös valmiita maksamaan. Säästö saadaan rakennuksen valmistumisesta ajoillaan kunnollisena. Uudet suuremmat navettarakennukset luovat myös mahdollisuuksia uusille toimijoille. Pienet omistajavetoiset rakennusliikkeet osoittautuivat hankkeen aikana kaikkein parhaimmiksi. Ammattitaito oli hyvää, aikataulut pitivät, työn laatu oli riittävää ja kustannukset pysyivät kurissa. Kaikki Tyyppinavetta-hankkeen aikana esille tulleet pienet maatilarakentamisen parissa toimineet rakennusliikkeet olivat varattu vuosiksi eteenpäin. Tarvetta alueellisesti toimiville pienille ja keskisuurille maatilarakentamiseen erikoistuville rakennusliikkeille on siis olemassa. 5

7 TYPLADUGÅRD PROJEKT ( ) Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Roininen Ari, diplomingenjör, projektchef Sammandrag: Från 2005 framåt har kostnaderna för lantbruksbyggandet ökat mera än kostnaderna för annat byggande. Typladugårdsprojektets mål var att reda ut orsakerna till den 10 % stora kostnadsskillnaden. Kan man påverka skillnaden genom att standardisera konstruktionerna och genom att utveckla byggnadsprocessen eller genom att hitta nya aktörer? Vid investeringar i ladugårdar slår man fast 80 % av kostnaderna redan vid förplaneringsskedet. Man kan påverka endast 20 % av kostnaderna under byggnadsperioden. Investeringskostnaderna för en ny modern ladugård består till nästan hälften av kostnaderna för maskiner och anordningar. D.v.s. endast lite över hälften av kostnaderna kommer från själva ladugårdsbyggnaden. Det här innebär att den ökade mekaniseringen och automatiseringen har redan i sig ökat investeringskostnaderna. Ladugårdarna har också på 2000-talet blivit mycket större. Från små båsladugårdar har utvecklingen gått till 1000 kvadratmeter stora eller tom större lösdriftsstall. Ny teknik och större byggnader kräver helt annorlunda konstruktioner och nya sätt att förverkliga projektet på. Själva byggnadsprocessen måste ledas på ett professionellt sätt. Ofta planeras ladugården utgående från ens egna önskningar och vilja och inte enligt vad som skulle vara förnuftigt med tanke på företaget. Det här leder till att ladugårdarna görs för fina och dyra både gällande konstruktionerna och också tekniken. Aktörerna på markanden för färdiga ladugårdar är duktiga på att göra reklam för sina idéer. Det här leder till att man koncentrerar sig på maskinerna och tekniken och själva konstruktionen blir bortglömd. Även den ökade lagstiftningen, miljökraven och kraven för välfärd för djur samt de långa behandlingstiderna för miljöloven leder till ökade kostander. Investeringsstödet för jordbruk innebär även vissa krav på själva byggandet, som även de leder till att investeringskostnaderna ökar. Investeringsstödet har ingen inverkan på kostnaderna för allmänt tillgängliga byggnadsmaterial eller byggnadspartier. Enskilda lösningar och enskilda partier påverkar priset på ladugården väldigt lite. Inbesparingar kan göras med flera små saker t.ex. genom bra gjorda uppköp och genom att byggnadsprocessen leds väl. Att byggnadsprocessen leds väl innebär att man har bra planer, en realistisk tidtabell, att man aktivt följer med kostnaderna, att man konkurrensutsätter, att man har klara gränser för de olika entreprenaderna, att man använder skriftliga avtal och att man använder professionella aktörer i alla skeden. Man måste också vara beredd på att betala för att använda professionella aktörer. Inbesparingarna kommer sedan av att byggnaden blir färdig i rätt tid och är ordentligt konstruerad. De nya större ladugårdskonstruktionerna innebär också chanser för nya aktörer. Under det här projektet visade det sig att de bästa aktörerna var små byggnadsfirmor ledda av sina ägare. Yrkesskickligheten var stor, tidtabellerna höll, kvaliteten på det utförda jobbet var tillräcklig och kostnaderna överskreds inte. De små byggnadsfirmorna, som byggde ladugårdarna i Typladugårdsprojektet, var alla fullbokade för flera år framåt. Det här innebär att det finns en stor regionalt efterfrågan på småoch mellanstora byggnadsfirmor, som specialiserat sig på byggande med anknytning till gårdsbruk. 6

8 STANDARD CATTLE HOUSE PROJECT ( ) The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) Roininen Ari, M.Sc., Project Manager Abstract: Since the mid-2000 s the costs of agricultural construction have increased faster than the cost of construction industry in general. The goal of the Standard Cattle House Project was to examine causes of the current cost gap of 10 %. Could the causes of the cost gap be affected by standardizing structures and developing the construction process or finding new operators for agricultural construction? 80 % of the investment costs of a cattle house are defined in the pre-design phase. Only 20 % of the cost can be impacted during the construction phase. Currently, nearly half of the investment cost of an up-to-date cattle house comes from production machinery and around half comes from the cattle house itself. Increasing use of machinery and automation has led to higher investment costs. The average size of cattle houses has increased significantly in the 21 st century as well. Small tie stall barn cattle houses have been replaced by 1000 m 2 and even bigger free stall barn cattle halls. The new technology and the bigger buildings demand different structural solutions and a new way of realizing the construction project more professional construction process management is needed than in the past. Often the cattle house is designed based on the personal wishes and liking of a farmer, not necessarily based on business rationale. In these cases the cattle houses tend to become too fancy and expensive for their actual use in terms of structural choices as well as machinery. The personal wishes and liking of a farmer are utilized by the current suppliers of ready-to-use cattle houses, whose business interests are in selling cattle house machineries, while the actual building has a smaller significance of their big picture. Legislation, increasing environmental demands and increase in animal welfare standards as well as well long handling times of environmental permits are partly responsible of the higher construction costs. The new additional terms for subsided construction have increased the investment cost too. However, the subsidies do not impact on the price of commonly available construction materials or structural components. A single structural choice or structural component has only little significance for the investment cost of a cattle house. The total cost saving derives from many little things, such as good procurement and professionally managed execution of the construction process. Other significant factors are, for instance, high quality planning, realistic timetables which do stick, continuous monitoring of costs, tendering, clearly defined contracts, written agreements and use of professional labor in all project phases and tasks. There needs to be willingness to pay for professionals as well. The cost savings are realized when the cattle house is completed as designed and in the timetable. New cattle houses create new opportunities for new operators in the agricultural construction industry. Small construction companies, lead by the founder, indicated to be the best cattle house suppliers. Their professional skills were good, they did stick with the timetables, the quality of their work was sufficient and costs were in control. All small construction companies identified during the Standard Cattle House Project are fully booked for years to come at the end of the project. Therefore, there is a need for locally operating small and medium size construction companies specializing in agricultural construction. 7

9 Yhteenveto hankkeesta: Tyyppinavetta-hankkeella navettarakentamisen kustannuksia pyritään saamaan alemmaksi Uuden navettarakennuksen rakentamiskustannukset ovat nousseet viimevuosina enemmän kuin rakentamiskustannukset normaalirakentamisessa. Syitä tähän löytyy monelta taholta: suunnitteluun ei panosteta riittävästi, urakoitsijoita ja tuoteosatoimittajia ei kilpailuteta, sopimukset puutteellisia tai niitä ei tehdä lainkaan, työmaata ei valvota ja johdeta ammattimaisesti ja riittävästi jne. Syynä tilanteeseen voi olla myös se, että materiaalitoimittajilla on korkeammat hinnat tuetulle rakentamiselle, tukien hakuajankohdat ovat vääriä ja lupien käsittelyajat ovat liian pitkiä rakentaminen tapahtuu huonoon aikaan tai siirtyy myöhemmäksi, jopa seuraavaan vuoteen. Tyyppinavetta-hanke on valtakunnallinen EU:n ja valtion rahoittama kolmivuotinen kehityshanke, jonka tavoitteena on löytää keinoja navettarakentamisen kustannusten alentamiseksi. Pääpaino on suunnittelussa, rakenteissa ja rakentamisprosessissa. Toteutuksen apuna on alan asiantuntijoista koottu suunnitteluryhmä ja hanketta valvoo rahoittajan asettama ohjausryhmä. Hankkeen päätavoitteet: Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on Hankesuunnitelman mukaan: Maaseudun kehittäminen on linjattu Suomen maaseudun kehittämisstrategiassa vuosille Sen mukaisesti ohjelmakauden painopistealueita ovat maa- ja metsätalouden harjoittaminen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla, maaseudun yritystoiminnan kehittäminen sekä paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti Strategiassa asetettuihin ensisijaisiin tavoitteisiin maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamiseksi hanke vastaa kehittämällä maatalouden päätuotantosuunnan (maito) tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hanke myös huomioi kehittämisohjelman mukaisesti ympäristöön ja tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvää tuotantorakennusten suunnittelua. Ohjelmassa korostetaan strategian mukaisesti maatalouden rakennekehityksen edistämistä ja innovatiivisen yhteistyön lisäämistä, johon tällä hankkeelle päästään. Hanke vastaa siten maatalouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen haasteisiin. Suomessa myös maa- ja metsätalousministeriön ja tuottajajärjestöjen välisissä tukineuvotteluissa yhtenä osana suomalaisten maitotilojen maaseudun kehittämisohjelmatoimia päätettiin kohdentaa hankkeita maitotaloudelle. Tämän hankkeen tavoitteena on vastata näihin haasteisiin mm. parantamalla maitotalouden kilpailukykyä. 8

10 Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri hanke pyrkii) Kustannussäästöä navettarakentamiselle: Standardoidummat rakenteet Rakenteita standardoimalla pyritään toimiviin ja vakioiduimpiin ratkaisuihin ja toimituskokonaisuuksiin. Runko-, seinä- ja kattorakenteena voidaan käyttää erilaisia materiaaleja. Vakioiduilla, hyväksi koetuilla ratkaisuilla pyritään löytämään kullekin rakenneosalle materiaalista riippumatta tekniset ja laadulliset vaatimukset sekä hyvä keskinäinen yhteensopivuus. Rajapinnat selkiytyvät, virheet vähenevät ja rakentaminen nopeutuu. Rakentamisprosessi vakiintuneempaa Rakennushanketta tulee johtaa ja valvoa huolella koko hankkeen ajan. Nykypäivän maatilarakennukset ovat kokoluokaltaan niin suuria hankkeita, ettei niitä johdeta etätyönä pari kertaa työmaalla käyden. Tyyppinavetta-hankkeen tavoitteena on luoda ymmärrettävät pelisäännöt työmaan johtamiselle ja valvonnalle. Esimerkkejä muusta rakentamisesta toki löytyy. Maatilarakentamisessa on kuitenkin ominaispiirteitä, jotka tulee huomioida. Tuloksena aikataulu pitää ja kustannukset hallitaan paremmin. Uusia toimijoita navettarakentamiseen Navettarakentamiseen erikoistuneita urakoitsijoita, rakennusliikkeitä ja rakennusosatoimittajia tulee saada lisää. Alalla toimijoita ei ole riittävästi, ja joillakin alueilla saattaa alan osaajat puuttua kokonaan. Uusien toimijoiden ja kilpailun lisääntymisen myötä hintaa saadaan oikeammalle tasolle ja laatua parannettua. Uusia toimijoita ja ideoita tulee hakea myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Samojen asioiden ympärillä pyöritään usealla taholla maailmalla. Muut huomioitavat asiat Hankkeessa huomioidaan myös muita navetan elinkaareen ja toimintaan liittyviä tekijöitä. Tällaisia asioita ovat mm. rakentamisen työturvallisuus, navetan työolosuhteet ja työn hyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paloturvallisuus ja ympäristötekijät. Kaiken lähtökohtana on kuitenkin kannattava ja kustannustehokas maidontuotanto. Navettarakennus antaa tälle toiminnalle osin vain pelkät kuoret ollen pala kustannuksista. Kustannus on kuitenkin merkittävä ja lyhyelle ajanjaksolle sijoittuva. 9

11 1. Investointisuunnitelmat Tässä osiossa käsitellään investointiin ja investointisuunnitelmiin liittyviä vaiheita ja asioita vain pääosiltaan hyvin suppeasti. Syyt investoinnille ja toiminnan laajentamiselle ovat tapauskohtaisia, jokainen navettainvestointi on siis hyvin yksilöllinen. Sen voi suorittaa kertarykäisynä nopeassa aikataulussa tai vaiheittain usean vuoden aikana. Navetan voi rakentaa omalla tai lainarahalla, yksin tai muiden kanssa yhdessä jne. Toteutustapoja on yhtä paljon kuin on investointeja. Kaikki navettainvestoinnit tulee toteuttaa kuitenkin kannattavasti talous edellä. Muut investointiin vaikuttavat tekijät tulevat kannattavuuden perässä tavoitteet, investointilaskelmat tavoitelaadinta Jokaisen investoijan tavoitteet oman yritystoimintansa suhteen ovat hyvin yksilöllisiä. Kaikilla investoinneilla tulisi olla kuitenkin yksi yhteinen piirre kannattava liiketoiminta investoinnin jälkeen. Hyvin väljästi sanottuna investointi on kannattava, jos saatavat hyödyt ovat suuremmat kuin investoinnin kustannukset investointineuvonta Investointia suunnitellessa kannattaa käyttää aina osaavan ulkopuolisen maatalousyrittämisen ja maidontuotannon tuntevan ulkopuolisen tahon apua. Investointi sisältää itse navettarakennuksen lisäksi monia muita asioita (esim. pellot, koneet, eläinhankinta), jotka investointisuunnitelmaa laadittaessa ja investoinnin kannattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon. Neuvonta-apua investointisuunnitelmiin saa esim. ProAgrioilta sekä alaan vihkiytyneiltä yrityksiltä esim. Autiomat Oy:ltä investointilaskelmat, rahoitus Realististen ja aidosti oikeiden investointilaskelmien laatiminen on yksi investointiprosessin tärkeimmistä vaiheista. Laskelmia kannattaa tehdä useista eri näkökulmista, erilaisista lähtötilanteista ja erilaisilla maidon hinnoilla. Laskelmien tekeminen ei maksa mitään verrattuna siihen mitä väärin tai virheellisin perustein tehty investointi tulee maksamaan. Ensin investointilaskelmat siitä mihin on varaa ja miten investoinnin rahoitus hoidetaan. Tämän jälkeen vasta mietitään millaisen navetan voin kaikkine hankintoineen toteuttaa käytössä olevien varojen puitteissa. Asiat hoidetaan kuitenkin usein toisin päin (= väärin päin) - millaisen navetan haluan/tarvitsen ja vasta sen jälkeen mietin miten sen rahoitan (= investoinnin kannattavuus unohtuu) investointijärjestys Valtaosa uusita navetoista investoidaan kertarysäyksenä parin kolmen vuoden aikajänteellä. Investointi voidaan toteuttaa myös pienin askelin jatkuvana kehitysprosessina. Tällöin investoinnit voidaan hoitaa hallitummin talouden ehdoilla vieraan pääoman pysyessä paremmin hallinnassa investoinnin edellyttämät hankinnat Rakennuksen ja koneiden lisäksi tarvitaan yleensä lisää peltoa, eläimiä ja maitokiintiöitä. Pääsääntöisesti nämä asiat ovat hyvin tiedossa navettainvestoijien keskuudessa. Maitokiintiöiden suhteen tapahtuu muutoksia vuonna

12 investointituki Käytännössä kaikki uudet navettarakennukset toteutetaan investointituella. Tukea voi saada suorana tukena ja korkoavustuksena. Investointitukiasiat ovat oleellisena asiana laajalti tiedossa navettainvestoijien keskuudessa ilman tukea investointi jäisi todennäköisesti toteutumatta. Lisätietoa löytyy: aikataulutus Aikataulu on yksi tärkeimmistä investointihankkeen työkaluista. Koko hanke pitää aikatauluttaa ensi askelista käyttöön oton jälkeisiin toimenpiteisiin saakka. Tämä ei tarkoita yksistään navettarakennuksen rakentamisaikataulua vaan kaikkia investoinnin kannalta oleellisia asioita (lupien hankinta, peltojen hankinta, eläinten hankinta, tukien haku, koulutus, neuvonta jne.). Hyvin suunniteltu aikataulu ohjaa ja jäsentää investointia. Kovin yksityiskohtainen ei aikataulun tarvitse olla, pääasiat siitä kuitenkin tulee löytyä. Myös muutoksiin kannattaa varautua, asiat eivät aina etene niin kuin on suunniteltu. Esimerkiksi ympäristöluvan saanti voi syystä tai toisesta venyä siirtäen navetan käyttöönottoa jopa vuosilla. Paperille (tietokoneelle) laadittu aikataulu kannattaa tarkistuttaa vastaavista hankkeista kokemusta omaavalla ulkopuolisella maatalousinvestointeja ja rakentamista ymmärtävällä taholla. Pienestä tarkistuksesta voi olla suuri hyöty luvat: ympäristölupa, rakennuslupa Ympäristölupa Uutta navettarakennusta varten tarvitaan käytännössä aina ympäristölupa. Jos eläinyksikköjen määrä on 75 tai enemmän (esim. 65 le +30 hiehoa + 18 vasikkaa alle 6 kk), haetaan lupa aluehallintovirastolta (AVI). Jos eläinyksikköjen määrä on vähintään 30 mutta alle 75, haetaan lupa kunnalta. Näihin yksikkörajoihin on odotettavissa muutoksia vuoden aikana. Aluehallintovirastossa ympäristöluvan käsittely vie käytännössä puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen. Käsittelyajoissa on alueellisia eroja. Jos hakemuksessa on puutteita tai siitä valitetaan, voi luvan saamiseen mennä useita vuosia. Kunnissa ympäristöluvan käsittely vie yleensä kuukaudesta kolmeen kuukauteen, jos hakemus on laadittu asianmukaisesti. Hakemukseen liitettävät rakennuspiirustuksien (asema- ja pohjapiirustus, pohja- ja leikkauspiirustus lantavarastoista/lietesäiliöistä) ei tarvitse olla lopullisia piirustuksia. Luonnostason piirustukset riittävät kun niistä löytyvät tarvittavat lupaehtojen mukaiset tiedot. Ajatukset ja suunnitelmat saattavat pitkien käsittelyaikojen aikana muuttua, joten ei ole järkevää laatia lopullisia loppuun saakka vietyjä suunnitelmia turhaan. Ympäristölupaa varten tarvittavat rakennussuunnitelmat maksavat suunnitelmien laajuudesta ja tasosta riippuen. Ympäristöluvan hinta on tapauskohtainen perustuen voimassa oleviin asetuksiin tai kunnan kuntakohtaisiin ympäristösuojeluviranomaisten päätöksiin. Ympäristölupa tarvitaan rahoituspäätöstä varten. Tarkemmat tiedot ympäristöluvan hakemisesta ja tarvittavista liitteistä löytyy 11

13 Tyyppinavetta-hankkeen toimeksiannosta ympäristöluvan hakuprosessin vaikutuksia navettainvestointiin tutkittiin Inkok Oy:n toimesta. Tutkimuksen tuloksia: - lupaprosessin keston ennakointi on vaikeaa o ennakkotarjousten saanti vaikeaa o hankintojen ja sopimusten teko vaikeutuu o rakentamisen ajoittaminen hankaloituu (aikataulutus) o yritystoiminnan kehittäminen hidastuu o asetuksien ja lakien muutokset voivat vaarantaa investoinnin rakentamisen kustannukset kasvavat investointi maidontuotantoon voi estyä - lupaprosessin kestossa ja päätöksissä alueellisia eroja - lupaehdoissa voi olla kohtuuttomuuksia tai jopa vaatimuksia, joita ei voi toteuttaa. Rakennuslupa Navettarakennuksiin tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupa haetaan kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemukseen liitettävät asiakirjat saattavat vaihdella hankekohtaisesti kunnittain. Navetan rakennussuunnitelmien osalta lupahakemuksen mukana tulee olla kaikki pääpiirustukset (asemapiirustus, pohjapiirustus, julkisivupiirustus, leikkauspiirustus, rakenneleikkaukset) sekä pohjatutkimus perustamistapalausuntoineen. Yhteistyö viranomaisten kanssa kannattaa aloittaa heti, kun uutta navettaa suunnitellaan. Yhteistyöllä vältetään turhaa työtä, säästetään aikaa ja nopeutetaan lupaprosessin käsittelyä. Navetan ympäristöluvan ei tarvitse olla voimassa rakennuslupaa haettaessa, mutta rakennusluvan ehdoksi voidaan laittaa että ympäristölupa on oltava voimassa ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Käytännössä ympäristölupa haetaan kuitenkin huomattavasti aikaisemmin kuin rakennuslupa ympäristölupien pitkien käsittelyaikojen vuoksi. Jos lupahakemus on laadittu asianmukaisesti, vie rakennusluvan käsittely yleensä 1 kk 3 kk. Rakennusluvan hinta vaihtelee kunnittain kohteen mukaan. Koska jokainen kunta/kaupunki voi itsenäisesti päättää lupamaksujen suuruudesta, kannattaa siitä etukäteen kysyä kustannusarviota. Pahimmillaan rakennuslupa saattaa maksaa jopa Myös rakennuslupa tarvitaan rahoituspäätöstä varten vaihtoehtoisia ratkaisuja järjestelmävalinnat Navetan toiminta voida suunnitella monella tapaa esim. tarpeen, halun tai vaikkapa mielikuvituksen asettamien rajoitusten puitteissa. Oikeaa tai väärää valintaa ei ole, jokainen valinta on tapauskohtainen ja monen eri asian summa (~kompromissi). Ensisijaisesti päätökset järjestelmävalintojen suhteen tulisi kuitenkin tehdä aina kannattavuuden näkökulmasta. Navettaa suunnitellessa joutuu järjestelmän valintoja tekemään pääasiassa seuraavien asioiden suhteen: - ruokintajärjestelmä - lannan poisto - lypsyjärjestelmä - kuivitus. 12

14 Valintojen tekoon saa apua mm. neuvontajärjestöiltä, kokeneilta suunnittelijoilta ja talousneuvojilta. Käytännönläheisintä apua ja kokemusta saa kuitenkin vain muilta lähiaikoina investoineilta ja jo valinnoistaan kokemusta omaavilta maidontuottajilta. Kone- ja laitemyyjien neuvoihin tulee suhtautua varauksellisesti. Toki heiltäkin hyvää ja rakentavaa neuvoa valintoihin voi saada omatyö, vieras työ Pienemmissä kokoluokissa (1-2:n robottikokoluokan navetta) uuteen navettaan siirryttäessä, ei navettatyön kokonaistuntimäärä välttämättä vähene (vaikka näin pitäisi olla). Työn luonne voi kuitenkin muuttua esim. kevyempään suuntaan. Isommissa kokoluokissa (2:n robotin kokoluokka ja siitä ylöspäin) oman työn lisäksi tarvitaan ulkopuolista, vierasta työvoimaan tilan pyörittämiseen. Tämä tuo uusia haasteita mm. seuraavien asioiden suhteen: - työnantajana toimiminen, vastuut, velvoitteet - yrityksen ja henkilöstön johtaminen - luotettavan työvoiman saanti, kotimainen vai ulkomaalainen - työvoiman osaaminen, koulutus, erikoistuminen - työvoiman pysyvyys. Työnantajana toimimiseen saa tietoa usealta taholta. Apua saa esim. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusjärjestö MTK ry:ltä verottajalta ja Työterveyslaitokselta Parhaiten asiaan selvyyttä ja käytännön vinkkejä antavat muut kokemusta omaavat kollegat tarpeellinen, tarpeeton Tarpeellinen ja tarpeeton on hyvin yksilöllinen asia. Tässäkin asiassa ratkaisut tulee tehdä kannattavuuden näkökulmasta: mikä tuottaa lisää maitoa mikä ei tuota lisää maitoa? Navettarakennuksissa tarpeellinen ja tarpeeton kulminoituu usein koneisiin ja laitteisiin, tilatarpeeseen ja rakennusmateriaaleihin. Vältä turhia koneita ja laitteita, vaikka ne olisivat erittäin tarpeellisia myyjän mielestä. Minimoi rakennuksen tilat huomioiden lait ja asetukset (erityisesti tuetturakentaminen). Kaikki rakennuksen materiaalit tulee laadullisesti olla riittäviä (toimiva, kestävä), vältä ylilaatua (~ikuinen). Parhaan avun antavat jälleen maidontuottajakollegat. Kone- ja laitemyyjät osaavat erittäin hyvin tehdä tarpeettomasta tarpeellisen töiden ulkoistaminen, urakointi Investointisuunnitelmia tehdessä (toiminnan laajentaminen) kannattaa harkita, onko mahdollista osaa tilan töistä ulkoistaa ja voidaanko työt tehdä tai jakaa muiden maatilayrittäjien kanssa. Yhteistyömuotoja löytyy useita: rehun teko, lannan levitys, tuotantotarvikkeiden hankinta jne. Hyöty saadaan yleensä pienentyvien tuotantokustannusten muodossa tai investointitarpeiden vähentymisestä. Kokemuksia yhteistyöstä ja urakoinnista löytyy asia on tänä päivänä tuttu monelle viljelijälle ja maidontuottajalle. Myös neuvontajärjestöiltä löytyy apua asiaan. Yliopistoissa ja alan ammattikorkeakouluissa on asian suhteen tehty myös tutkimuksia ja opinnäytetöitä yhteisyritykset muiden maidontuottajien kanssa Usean maidontuottajan yhteistyöyritykset ovat viime vuosina lisääntyneet. Investointikustannusten, vastuiden ja työn jakaminen osapuolien kesken antaa mahdollisuuksia esim. oman ajan lisäämiselle 13

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN

ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN ANTTI PAAVOLAINEN TAMPEREEN RAKENNUSLUPAPROSESSIN SÄHKÖISTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila

Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila Hiehojen makuuparsipihaton rakentamisen kustannukset ja kannattavuus : Case: Lehmuston lypsykarjatila Peltola, Katriina 2009 Hyvinkää Laurea Ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Hiehojen makuuparsipihaton

Lisätiedot

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi Rakennustekn ikan laitos Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi TuomoLindstedt,AnniKärki,TuomoPalmu,Juha-Mati Junnonen TIEDE+ TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen

Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen MTT:n selvityksiä 111 Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen Marja Manninen Timo Karhula Talous MTT:n selvityksiä 111 50 s. Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen Marja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö Antti Toivonen PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO Työn ohjaajat Tampere 2007 Lehtori, DI Petri Murtomaa ja isännöitsijä, insinööri Anna Poutanen,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO OSANA ONNISTUNUTTA PROJEKTIA

TALOUSHALLINTO OSANA ONNISTUNUTTA PROJEKTIA TALOUSHALLINTO OSANA ONNISTUNUTTA PROJEKTIA Case: Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy EU-osarahoitteisten projektien hallinnoijana LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Energiatekniikan laitos Maria Mäenpää Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot