Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg

2

3 Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 Tiehallinto Oulu 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A HELSINKI Puhelin

5 Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula: Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009, 45 s. + liitt. 10 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: tienpito, hoito, ylläpito, laatu, sopimukset, urakkasopimukset, hankinta Aiheluokka: 70 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon tiepidossa on siirrytty kohti suurempia kokonaisuuksia. Hoidon alueurakat avattiin kilpailulle vuonna 2001 ja sittemmin on vuoden 2003 hankintastrategian periaatteiden mukaisesti siirrytty kohti tehtäväsisällöltään laajempia ja ajallisesti pitkäkestoisimpia hoidon palvelusopimuksia. Hankintastrategian päivitys vuodelta 2006 toi palvelusopimusten pilotoinnin myös siltojen ja päällysteiden ylläpidon tuotteisiin. Nykyisin tienpidon palvelusopimuksia on useita eri tienpidon tuotteista. Kaikki nykyiset tienpidon palvelusopimukset ovat laatuvastuuperiaatteisia. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija tuottaa tilatun laadun itsenäisesti, varmistaa laadun toteutumisen ja raportoi siitä tilaajalle. Tilaaja kontrolloi ensisijaisesti urakoitsijan laadunvarmistusmenettelyn toimivuutta ja tekee tarvittaessa pistekoeluonteisia tarkastuksia. Tämän esiselvityksen tavoitteena oli käydä läpi palvelusopimusten laadunhallinnan nykytilannetta, laadunhallinnassa ilmenneitä ongelmia sekä kartoittaa tärkeimmät kehittämistarpeet. Esiselvityksessä pyrittiin tuomaan esille myös nykytilanteeseen johtanut kehitys sekä tällä hetkellä merkittävimmät meneillä olevat laadunhallinnan kehittämishankkeet. Esiselvitys toteutettiin käymällä läpi palvelusopimusten asiakirjoja ja eri laadunhallinnan tutkimuksia sekä selvityksiä. Lisäksi esiselvityksessä toteutettiin palvelusopimuksissa toimivien henkiöiden haastatteluja. Esiselvityksen aikana järjestettiin kaksi seminaaria, joissa työryhmätyöskentelyn kautta pyrittiin löytämään merkittävimpiä palvelusopimusten laadunhallinnan kehittämiskohteita. Lisäksi työssä laadittiin kansainvälinen katsaus laadunhallinnan menetelmistä Kanadassa ja Tanskassa. Tämän työn kokemuksena voidaan todeta, että sisällöltään ja toiminnaltaan hoidon ja ylläpidon palvelusopimukset ovat toisistaan hyvin erilaiset. Jatkossa laadunhallintaa tulisi pääsääntöisesti kehittää erikseen tuotteittain, joitakin perusteita voidaan määrittää yhteisesti kaikille hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksille. Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittämistarpeista muodostettiin kuusi kehittämiskokonaisuutta, joita tulisi jatkossa ryhtyä viemään eteenpäin. Kehittämiskokonaisuudet ovat seuraavat: 1. Laadunhallinnan osaamisen kehittämissuunnitelma tilaajille, palveluntuottajille ja hankintapalvelukonsulteille 2. Laadunhallintaan liittyvien prosessien määrittäminen sekä niiden analysointi 3. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisällön kehittäminen 4. Tarvittavan tiedon määrittäminen ja analysointi eri sopimusvaiheissa 5. Auditointikäytäntöjen kehittäminen 6. Laadun todentamismenetelmien kehittäminen

6

7 ESIPUHE Tiehallinnolla on käytössä useita hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksia sekä uusia on tulevaisuudessa mahdollisesti tulossa. Palvelusopimusten laadunhallintaan tarvitaan yhteinen toimintatapa seurata eri palvelusopimusten laatua erilaisten toimintojen näkökulmista. Tässä työssä on selvitetty valtakunnallisesti Tiehallinnon hoidon ja ylläpidon palvelusopimusten laadunhallinnan menettelyjä ja menetelmien hyödyntämistä. Tämän esiselvityksen tavoitteena on saada tarvittava lähtötieto laadunhallinnan kehittämiselle ja laatutiedon paremmalle hyödyntämiselle. Työtä on ohjannut Tiehallinnon projektiryhmä, jonka kokoonpano on ollut seuraavanlainen: Jarkko Pirinen Anne Leppänen Kai Tattari Jarmo Puharinen Pekka Siitonen Pasi Patrikainen Markku Tervo Kari Holma Esa Kaitala Oulun tiepiiri (projektipäällikkö) Keskushallinto Uudenmaan tiepiiri Uudenmaan tiepiiri Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Oulun tiepiiri Oulun tiepiiri Lapin tiepiiri Konsulttina työssä toimivat Eerik Jarkko (projektipäällikkö) ja Katja Vimpari Destia Oy:stä sekä Timo Perälä (projektisihteeri) ja Minna Koukkula Navico Oy:stä. Lisäksi konsultin asiantuntijoina ovat toimineet Pertti Virtala, Antti Rämet ja Seppo Kaarto Destia Oy:stä sekä Martti Perälä ja Väinö Luttinen Navico Oy:stä. Oulussa joulukuussa 2009 Tiehallinto Keskushallinto

8

9 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 7 Sisältö 1 JOHDANTO Selvitystyön tausta Toimintaympäristön muutokset ja palvelusopimukset Selvitystyön organisointi, toteutus ja menetelmät 12 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Laadun termit ja nimikkeistö palvelusopimuksissa Laadunhallinnan hierarkia ja eri näkökulmat palvelusopimuksissa Palvelusopimusten laadunhallinnan vaiheet Tiehallinnon strategiset tavoitteet palvelusopimusten laadunhallinnan kehittämiseksi Tiehallinnon laadunhallinnan kehittämistyöt Valtion tienpidon kehittyminen ja laadunhallinta Tiehallinnon ICT:n kehittyminen palvelusopimuksissa Finnranet palveluportaali Väyläomaisuuden hallinnan järjestelmät 26 3 LAADUNHALLINNAN NYKYTILANTEEN ANALYYSI Palvelusopimusten laadunhallinta palvelusopimusten asiakirjoissa Haastattelutulokset nykykäytännöistä ja kehittämisehdotuksista Hoidon palvelusopimukset Päällysteiden ylläpidon palvelusopimukset Siltojen ylläpidon palvelusopimukset Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimukset Tievalaistuksen ja pumppaamoiden palvelusopimukset Laadunhallinnan kehittämisseminaarien tulokset 38 4 LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMISTARPEET Laadunhallinnan osaamisen kehittämissuunnitelma tilaajille, palveluntuottajille ja hankintapalvelukonsulteille Laadunhallintaan liittyvien prosessien määrittäminen sekä niiden analysointi Toiminta- ja laatusuunnitelman sisällön kehittäminen Tarvittavan tiedon määrittäminen ja analysointi eri sopimusvaiheissa Auditointikäytäntöjen kehittäminen Laadun todentamismenetelmien kehittäminen 44 LIITTEET 45

10 8 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys

11 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Selvitystyön tausta Valtion tienpidon kehityspolussa on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut paljon muutoksia. Vuonna 1998 tapahtui sisäinen jako Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen. Tämän prosessin seurauksena siirryttiin avoimeen kilpailuun siirtymäajan jälkeen vuoden 2005 alusta lähtien. Kuva 1. Valtion tienpidon kehityspolku Vuoden 2010 alussa tapahtuu jälleen suuria uudistuksia ja muutoksia hallintorakenteissa, jotka tulevat vaikuttamaan tienpidon kehittymiseen. Liikenneja viestintäministeriön liikennehallinnon kolme väylävirastoa Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos yhdistyvät liikennevirastoksi vuoden 2010 alussa. Virasto vastaa valtion liikenneväylien liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä. Aluehallinnon uudistuksessa lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot lakkautetaan ja niiden tehtävät kootaan ja uudelleen organisoidaan kahteen uuteen viranomaiseen aluehallintovirastoon (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY). ELYn vastuualueet ovat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. ELYn tehtävät ovat nykyisten työ- ja elinkeinokeskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten ja lääninhallitusten tehtäviä. AVIn tehtävät ovat nykyisten lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtäviä. Aluehallintoviraston vastuualueet ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, työsuojelu, ympäristöluvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi.

12 10 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys JOHDANTO Hoidon alueurakat avattiin kilpailulle vuonna 2001 ja niiden osalta on siirrytty askeleittain vuoden 2003 julkaistun hankintastrategian mukaisesti kohti tehtäväsisällöltään laajempia ja ajallisesti pitkäkestoisimpia hoidon palvelusopimuksia. Vuonna 2009 hoidon palvelusopimuksia on 82 kpl. Hankintastrategian päivitys vuodelta 2006 toi systemaattisen palvelusopimusten pilotoinnin myös siltojen ja päällysteiden ylläpidon tuotteisiin. Piloteista saatujen kokemusten mukaan tehdään päätökset etenemistavoista ylläpidon palvelusopimusten osalta. Hoidon ja ylläpidon palvelusopimukset ovat perinteisiä hoito- ja ylläpitourakoita laajempia kokonaisuuksia, joissa palveluntuottajien tehtäviin kuuluvat toimenpiteiden toteutuksen lisäksi sopimuskohteen kunnon hallinta sekä toimenpiteiden ohjelmointi. Lisäksi palveluntuottaja rooli suhteessa tienkäyttäjiin on muuttunut näkyvämmäksi. Kuva 2. Urakan ja palvelusopimuksen erot Vuoden 2009 alussa päällysteiden ylläpidon palvelusopimuksia (PÄÄLPA) on käynnissä 7 kpl ja siltojen ylläpidon palvelusopimuksia (SILTOPA) 4 kpl. Ensimmäiset tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimukset (TIEMPA) aloitettiin vuonna 2005 ja niitä on vuonna 2009 yhteensä 8 kpl. Tiemerkintöjen ylläpitoa on myös kokeiltu osana joidenkin päällysteiden tai hoidon palvelusopimuksia. Tievalaistuksen ja pumppaamoiden hoidon palvelusopimuksia (VA- LOSÄ) on käynnistetty vuonna 2007 ja niitä on vuoden 2009 alussa käynnissä 10 kpl. Lisäksi on muita hoitoon ja ylläpitoon liittyviä sopimuksia, joissa ei ole käytetty palvelusopimus nimikettä. Kaikki palvelusopimukset ovat laatuvastuuperiaatteisia. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija tuottaa tilatun laadun itsenäisesti, varmistaa laadun toteutumisen

13 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 11 JOHDANTO ja raportoi siitä tilaajalle. Tilaaja kontrolloi ensisijaisesti urakoitsijan laadunvarmistusmenettelyn toimivuutta ja tekee tarvittaessa pistekoeluonteisia tarkastuksia. Tilaajalla ei ole resursseja perinteiseen laadunvarmistukseen. Tilaajan laadunvarmistukseen tarvitaan kuitenkin tietoa kriittisten työvaiheiden toteutuksesta. Tällaisen tiedon tulee olla reaaliaikaista ja luotettavasti jäljitettävissä. Toimivuusvaatimusten käyttöönotto ja toimivuuden todentaminen edellyttävät laadunhallinnan sisällön sekä menetelmien kehittämistä. Laadunhallinnan kehittämisessä tulee hyödyntää uusia teknisiä mahdollisuuksia, koska näin voidaan parantaa infrarakentamisen tuottavuutta. Uusien teknisten mahdollisuuksien hyödyntämisen vaikutuksista tuottavuuteen on esimerkkejä usealta toimialalta. Laadunhallinnan hallinnan kannalta keskeinen lähtökohta on tarvittavan laatutiedon määrittely. Laatutiedosta voidaan jalostaa tietoa, jonka tärkeimpiä hyödyntäjiä ovat: Tiehallinto, urakoitsijat/palveluntuottajat, tienkäyttäjät, kunnat, kuljetusala ja tietopalveluyritykset. Laadunvarmistukseen kerättävä tieto voi olla osittain samaa kuin muiden osapuolien tarvitsema tieto. Tämän esiselvityksen tavoitteena on saada tarvittava lähtötieto laadunhallinnan kehittämiselle ja laatutiedon paremmalle hyödyntämiselle. 1.2 Toimintaympäristön muutokset ja palvelusopimukset Seuraavassa on lyhyesti arvioitu yleisesti tunnistettuja tulevaisuuden muutoksien ja kehitystrendien mahdollisia vaikutuksia ylläpidon ja hoidon palvelusopimuksiin sekä niiden laadunhallintaan. Hallinnolliset muutokset. Suomessa on vireillä hallinnollisia uudistuksia. Liikennevirasto, aluehallinnon muutokset (ELY: Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukset, AVI: aluehallintovirastot) sekä kuntasektorin kehittämispaineet aiheuttavat tien- ja kadunpidon organisaatioiden muuttumista. Tiehallinnon palvelusopimuksiin hallinnolliset muutokset voivat aiheuttaa toimintatapojen ja -mallien sekä sopimusrakenteiden monimuotoisuutta. Julkishallinnon tehokkuustavoitteet ja tilaajatehtävien resurssien vähentäminen aiheuttaa suuria haasteita kehittyneiden hankintamenetelmien ja toimintamallien onnistumiselle. Teknologian kehitys. Uusien teknologian sovellusten avulla voidaan paremmin hallita toimintaympäristöä, sen muutoksia sekä kunnossapidettävää infrastruktuuria. Palvelusopimuksien laadunhallinnan osalta teknologian kehittyminen tarkoittaa ajantasaisemman ja luotettavamman tietouden saamista tieverkon tilasta. Tietouden parantumisen myötä kehittyy tiestön omaisuuden hallinta ja tienpidon tehokkuus paranee. Ongelmaksi voi nousta tiedon määrän kasvu, ylimääräinen tieto ja tiedon hallitsemattomuus. Suurten tietomassojen hallinta edellyttää myös määrämuotoisuutta, mikä vaatii yhdenmukaisia toimintatapoja. Ilmastonmuutoksella voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia tienpitoon. Viimeaikoina esille ovat olleet lisääntyneet sääolosuhteiden ääri-

14 12 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys JOHDANTO ilmiöt, joilla voi olla paikallisiin ns. normaaleihin olosuhteisiin huomattaviakin vaikutuksia. Mahdollisiin muutoksiin tulee varautua riskien hallintaa ja jakamista kehittämällä koskemaan koko palvelusopimusten elinkaaren aikaa. Tämä vaatii riskien tunnistamista, lähtötietojen parantamista, riskimekanismien määrittelyä ja ennen kaikkia parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Globalisaation vaikutukset olemme jo tunteneet yhteiskunnassamme pidemmän aikaa. Palvelusopimusten osalta kansainvälistymistä on tapahtunut kotimaan hoidon palvelusopimusten markkinoilla, kun Virolaisia toimijoita on ollut hoidon alueurakoissa. Samalla yhteispohjoismaisia markkinoita pyritään kehittämään GNA -yhteistyön (Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad) kautta. Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat kaikkien elinkeinoelämän alueille. Nykyisiin hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksien talouden suhdannevaikutukset eivät ole suuria, sillä sopimukset ovat pitkäaikaisia. Tienpidon kannalta tämän hetkisellä laskusuhdanteella on myös positiivisia vaikutuksia mm. työvoiman saatavuuden kannalta. Palveluntuottajien kannalta taloudellisesti tiukemmat ajat voivat kannustaa innovointiin. Väestön sosio-ekonomiset muutokset tulevat koettelemaan myös tieverkon hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksia. Osaavan työvoiman puute on alalla akuutti. Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat osaltaan työvoiman saatavuuteen. Suuri joukko kokeneita osaajia eläköityy ja vastuullisiin tehtäviin asetetaan suhteellisen vähäisen kokemuksen omaavia henkilöitä. Osaamisen siirtäminen ja koulutus ovat avainasemassa pyrittäessä vastaamaan näihin haasteisiin. Arvopohjan muutokset voivat myös vaikuttaa yllättävästi tieverkon hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksiin. Alan houkuttelevuus, osaamisen säilyttäminen ja innovatiivisuuden lisääminen pitää saada vastaamaan yksilöllisyyttä ja joustavuutta korostavia nykyarvoja. Edellä mainitut mahdolliset toimintaympäristön muutokset tulisi voida ottaa huomioon palvelusopimuksissa sopimusten joustavuuden ja riskien hallinnan kautta, millä taas on vaikutusta laadun toteutumiseen. 1.3 Selvitystyön organisointi, toteutus ja menetelmät Projektiryhmä valitsi tarkasteluun otettavat palvelusopimukset. Palvelusopimukset pyrittiin valitsemaan eri tiepiirien alueilta ja usealta eri palveluntuottajalta. Palvelusopimusten tuli olla melko uusia, mutta kuitenkin jonkin verran jo käytännön kokemusta palvelusopimusten laadunhallinnasta. Tarkasteluun valitut palvelusopimukset on lueteltu taulukossa 1. Esiselvityksessä käytiin ensin läpi eri palvelusopimusten asiakirjojen perusteella laadunhallinnan nykyisiä käytäntöjä. Tarkasteltavia asiakirjoja olivat toiminta- ja laatusuunnitelma, sopimuskohtaiset urakkaehdot (SKU), työkohtainen tarkennus ja sopimusasiakirjat. Asiakirjojen läpikäynnin ongelmaksi nousi salaiseksi nimetyt kohdat asiakirjoista. Näin ollen kaikkia tietoja ei saatu ajatellussa laajuudessa esiselvityksen käyttöön.

15 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 13 JOHDANTO Taulukko 1. Esiselvityksessä läpi käydyt palvelusopimukset Sopimusmalli Palvelusopimukset Palveluntuottaja Kesto Sopimushinta (M ) Hoidon alueurakka Kotka YIT ,0 Siltojen ylläpidon palvelusopimus, aluemalli Päällysteiden ylläpidon palvelusopimus, aluemalli Päällysteiden ylläpidon palvelusopimus, kuntovastuu -malli Päällysteiden ylläpidon palvelusopimus, kumppanuusmalli Tievalaistuksen ja pumppaamoiden hoidon palvelusopimus Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus, hybridimalli Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus Kuusamo Koillistie Määttä ,8 Nummi YIT ,5 Suonenjoki Destia ,7 Karstula Destia ,4 Lahti Destia ,1 SILTOPA 1: Oulu etelä Skanska ,6 KaS Kesälahden maansiirto ,0 Oulun PÄÄLPA 1 Skanska ,0 Oulun PÄÄLPA 2 Destia ,0* HTU PPS Lemminkäinen ,0 SK GNA Destia ,0 Oulun eteläinen Andament ,1 Lappi Destia ,0 Turku Tielinja * 4,5 * Sopimuksen max arvo on 45,0 M Asiakirjojen läpi käynnin jälkeen laadittiin kysymyspatteristo ja haastateltiin taulukossa 1 esitettyjen palvelusopimusten tilaajan ja urakoitsijoiden edustajat. Lisäksi haastateltiin tiepiirien kunnossapito- tai hankintavastaavia sekä Tiehallinnon hankintapalvelukonsultteja. Haastattelut toteutettiin pääasiassa puhelimitse. Työn aikana järjestettiin kaksi työseminaaria, joihin osallistuivat Tiehallinnon, palveluntuottajan ja hankintapalvelukonsulttien edustajia. Esiselvityksen yhteydessä tehtiin myös kirjallisuusselvitys koskien kotimaisia ja ulkomaisia hoidon ja ylläpidon palvelusopimusten laadunhallintaa. Edellä kuvatuilla menetelmillä kerätyn lähtöaineiston pohjalta esiselvityksessä on tehty analyysi laadunhallinnan nykytilanteesta palvelusopimuksissa sekä ehdotuksia laadunhallinnan kehittämiseksi.

16 14 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys TYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Laadun termit ja nimikkeistö palvelusopimuksissa Laatu liittyy läheisesti jonkin asian arvoon, sen merkitykseen, asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin sekä annettuihin lupauksiin. Laatu on tehdä oikeita asioita kerralla oikein. Laatu jakautuu lukuisiin eri osa-alueisiin. Ratkaisevinta on lopputuotteen laatu. Laadukas lopputuote vaatii koko tuotantoketjun laadukasta toteutusta ja hallintaa. Taulukossa 2 on määritelty keskeiset palvelusopimusten laadun hallintaan liittyvät termit ja nimikkeistöt. Taulukko 2. Palvelusopimusten laadun hallinnan keskeisimpien termien ja nimikkeiden määritelmät Termi, nimikkeistö Akkreditointi Auditointi Bonus Hoito- ja ylläpitoluokitus InfraRYL ISO laatustandardi Kuntovaatimus Tilaajan määrittämät ja edellyttämän tuotteen jatkuvat käyttökuntoominaisuudet sellaisissa urakoissa, joissa toimittajan edellytetään urakka-aikana tekevän toistuvasti toimenpiteitä käyttökunnon ylläpitämiseksi. Laadunhallintajärjestelmä Laadunvarmistus Laatupisteytys Laaturaportointi Laatusertifikaatti Määritelmä Menettely, jossa toimivaltainen elin muodollisesti toteaa, että jokin elin on pätevä suorittamaan tiettyjä tehtäviä. Järjestelmällinen ja riippumaton toiminta, jossa hankitaan objektiivista tietoa tarkasteltavasta kohteesta sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut kriteerit on täytetty. Kannuste, jossa palveluntuottaja saa lisäpalkkion, mikäli hänen suoritteensa on sovittua parempi. Tieverkko on jaettu merkittävyyden mukaan hoito- ja ylläpitoluokkiin, joiden mukaan tieverkolla toteutettavat hoito- ja ylläpitotyöt priorisoidaan. Hoito- ja ylläpitoluokille on määritelty palvelutasovaatimus, toimenpideajat ja laatuvaatimukset. Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset. InfraRYL -julkaisuissa esitetään koko infra-alan yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. Kansainvälisen standarditoimijärjestön kehittämä standardisarja, jonka mukaisen sertifikaatin voi saada ulkopuolisen tahon, sertifioijan tekemän auditoinnin perusteella. ISO 9001 määrittää vaatimukset organisaatioiden laadunhallintajärjestelmille. Organisaation dokumentoitu kuvaus sen käyttämistä toimintatavoista ja malleista. Tämän avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. (yleensä sertifioitu) Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy antamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Palvelusopimuksissa tehdyn työn laatua seuraa pääasiallisesti palveluntuottaja ja tilaaja kontrolloi laatua pistekoeluontoisesti. Palvelusopimusten tarjousvaiheessa palveluntuottajat pisteytetään tarjouspyynnössä määriteltyjen kriteerien perusteella. Palveluntuottaja on velvollinen raportoimaan tilaajalle tekemistään toimenpiteistä, toteutuneesta laadusta, mahdollisista laadun alituksista sekä korvaavista toimenpiteistä sopimuksissa määritellyllä tavalla. Ulkopuolisen akkreditoidun tahon suorittaman hyväksytyn auditoinnin kirjallinen todistus.

17 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 15 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Termi, nimikkeistö Laatusuunnitelma Laatuvaatimus Laatuvastuuperiaate Palvelusopimus Kestoltaan useampivuotinen sopimus, jonka aikana palveluntuottaja tuottaa tilaajalle sopimuksen piiriin kuuluvia palveluita laatuvastuuperiaatteella. Palvelutasovaatimus Pistokoetarkastukset RALA -pätevyys RALA ry. RALA toimintatapojen hyväksyntä Tekninen vaatimus Toimenpideaika ja - raja Toiminta- ja laatusuunnitelma Toimintalinjat Toimivuusvaatimus Sanktio Määritelmä Asiakirja, jossa esitetään toimenpiteet ja resurssit, joilla varmistetaan urakan laatuvaatimusten mukainen toteutuminen. Tuotteelle, tuoteosille, rakennusosille ja materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset. Laatuvaatimusten toteutuminen on yleensä palveluntuottajan omalla vastuulla. Palveluntuottaja tuottaa tilatun laadun itsenäisesti, varmistaa laadun toteutumisen ja raportoi siitä tilaajalle. Tilaaja kontrolloi ensisijaisesti urakoitsijan laadunvarmistusmenettelyn toimivuutta. Tuotteen tai palvelun laatutasoa kuvaava ominaisuus. Tienpidossa palvelutaso määräytyy tien liikennemäärän, liikenteen koostumuksen, toiminnallisen luokan ja alueen ilmaston mukaan. Suunnitelmallinen toimintatapa, jolla seurataan vastaako toteutunut laatu tilattua laatua ja urakoitsijan laatu- ja toteutumaraportoinnin oikeellisuutta. RALA -pätevyys on RALA:n arviointilautakunnan myöntämä osoitus yrityksen osaamisesta ja luotettavuudesta. Rakentamisen Laatu, RALA, on itsenäinen ja riippumaton kiinteistö- ja rakennusalan toimija, jonka tarkoituksena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Infra-alan omista tarpeista lähtevä ja alalle soveltuva toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Hyväksynnän saaneissa yrityksissä toimintatavat täyttävät arviointiperusteiden vaatimukset ja sovittuja toimintatapoja myös sovelletaan käytännössä ja yrityksen toiminta kehittyy. Kuvaa tuotteen teknisen ratkaisun (esimerkiksi tien leveys, poikkileikkaus, kerrospaksuus, materiaalimäärät ja toimenpiteiden määrät). Aika, johon mennessä tieverkkoon tai sen laitteisiin kohdistuva toimenpide on tehtävä toimenpiderajan ylityttyä. Asiakirja, jonka palveluntuottajan tulee tehdä tarjousta antaessaan. Asiakirjassa palveluntuottaja kuvaa, kuinka pyydetty palvelu aiotaan toteuttaa. Tienpidon strategiaa toteuttava tienpidon eri tuotteista laadittava asiakirja, joka ohjaa tienpidon tuotteiden palvelutasoa sekä sitä määritteleviä laatuvaatimuksia. Tuotteen toimivuutta tietyissä olosuhteissa koskeva tilaajan määrittelemä vaatimus. Toimivuusvaatimuksissa ei määritellä yksityiskohtaisia teknisiä laatuvaatimuksia, tai työssä käytettäviä työmenetelmiä tai materiaaleja. Sanktio määrätään, mikäli palveluntuottajan suoritus ei täytä sovittuja vaatimuksia. Sanktio voi olla esimerkiksi suullinen tai kirjallinen huomautus, sakko, työjohtajan vaihto tai sopimuksen purkaminen.

18 16 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys TYÖN LÄHTÖKOHDAT ISO -standardit Kansainvälinen standardiorganisaatio (ISO) on määritellyt laatujohtamista ja laadunvarmistusta käsittelevässä SFS-EN 9000 standardissa laadunhallintajärjestelmien perusteet ja sanastot. SFS-EN ISO 9001 standardissa on määritelty laadunhallintajärjestelmien vaatimukset. Suomessa organisaatioiden laatujärjestelmät perustuvat yleisesti sarjan standardeihin. RALA, Rakentamisen laatu ry. Rakentamisen Laatu RALA ry tarkoituksena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset järjestöt perustivat RALA:n RALA:n arviointilautakunta arvioi ja todentaa RALA -pätevyydet sekä myöntää arvioijan raporttiin perustuen RALA - toimintatapojen hyväksynnät. RALA ry. ylläpitää sähköistä PROPAL - projektipalautejärjestelmää, joka on perustettu työvälineeksi alan toimijoiden toiminnan kehittämiseksi. INFRA -RYL InfraRYL -laadunohjaushanke käynnistyi osana TEKESin Infra - teknologiaohjelmaa ja sen tavoitteena oli laatia alan yhteistyönä lopputuotteen laatuvaatimukset parantamaan koko infra-alan menetelmien ja lopputuotteiden laatua. Uudella tavalla aseteltujen laatuvaatimusten tarkoituksena oli päästä tilaamaan kokonaisuuksia, joiden puitteissa on tilaa ideointiin ja tuotekehitykseen. Hanketta ovat rahoittaneet useat tilaaja- ja palveluntuottajatahot sekä eri järjestöt. Hankkeen tuloksena vuonna 2006 julkaistiin ensimmäiset osat InfraRYL sarjaan; Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet sekä Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje. Lisäksi vuonna 2009 on julkaistu InfraRYL 2006:n 3 osa Sillat ja rakennustekniset osat, joka korvaa SYL (siltojen yleiset laatuvaatimukset). RAKLI ry RAKLI ry (Asunto-, toimiala- ja rakennuttajaliitto) ottaa laajasti vastuun koko kiinteistö- ja rakennusalan kehittämisestä. Strategiansa mukaan liitto muuttaa rooliaan vahvemmaksi vaikuttajaksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi asiantuntijuuden ja osaamisen kautta. RAKLI ry:n organisoimassa hankintaklinikassa hankintamenettelyjen, pelisääntöjen ja asiakirjojen kehittämisestä lähestytään käytännön hankintatilanteiden kautta. Työpajatyöskentelyyn kootaan työryhmiä, joihin kutsutaan mukaan tilaajien, urakoitsijoiden ja konsulttien edustajia. Vuonna 2008 hankintaklinikassa aiheena olivat Tiehallinnon alueurakat ja niiden kehittäminen. Tienpito Tiehallinnon tienpidon palvelutaso lähtee määräytymään korkeammalta tasolta. Palvelutasoon vaikuttavat mm. ministeriön politiikka, linjaukset ja suunnitelmat, Tiehallinnon tienpidon strategia sekä tienpidon linjaukset. Kuvassa 3 on esitetty kaavio Tiehallinnon tienpitoon vaikuttavista tekijöistä.

19 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 17 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kuva 3. Tienpidon palvelutasoon vaikuttavat tekijät (Lähde: päällysteiden ylläpidon toimintalinjat, Tiehallinto 2006) 2.2 Laadunhallinnan hierarkia ja eri näkökulmat palvelusopimuksissa Maantielain ( ) mukaan kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Maantielain lisäksi Tiehallinnon tienpidon tuotteiden toimintalinjoja ohjaavat mm. Liikenne- ja viestintäministeriön strategiat ja linjaukset, Tiehallinnon omat strategiset linjaukset, Valtioneuvoston periaatepäätökset sekä eri tahojen odotukset tiepidosta. Kuva 4. Tiehallinnon laadunhallinnan hierarkia

20 18 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys TYÖN LÄHTÖKOHDAT Tienpidon tuotteiden palvelutaso, luokitukset ja laatuvaatimukset on esitetty tuotekohtaisissa toimintalinjoissa, joita tiepiirit soveltavat ja toteuttavat alueellisesti paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Tiehallinnon laadunhallinnan hierarkian periaatteet on esitetty kuvassa 4. Palvelusopimuksissa laadun hallintaan on useita eri näkökulmia. Tilaaja määrittelee palvelusopimuksiin haluamansa laatutason laatimillaan asiakirjoilla. Ne määrittelevät tilatun laadun, jota ohjaavat Tiehallinnon tuotteiden toimintalinjoihin pohjautuvat laatu- ja toimivuusvaatimukset. Tilaaja arvioi myös palveluntuottajan pätevyyttä tarjota pyydettyä palvelua. Palveluntuottajat reagoivat tarjouspyyntöön ja antavat vastauksen pyydettyyn laatuun ja esittävän kykynsä pätevyysvaatimuksiin omassa toiminta- ja laatusuunnitelmassaan. Tätä luvattua laatua valvotaan itsejohtoisesti palveluntuottajan toimesta tilaajan edellyttämällä tavalla sekä tilaajan tilaamilla pistokoetarkastuksilla sekä auditoinneilla. Näin saadaan mittaustuloksiin ja tarkastuksiin perustuva todennettu laatu. Laadunhallintaketjun suurin haaste on osoittaa, onko tieomaisuuden kunnon säilymisen turvaava saatu laatu tilatun ja luvatun sopimuksen mukainen. Kuva 5. Palvelusopimusten laadunhallinnan näkökulmat 2.3 Palvelusopimusten laadunhallinnan vaiheet Teiden hoidon ja ylläpidon palvelusopimusten laadunhallinnan vaiheet voidaan jakaa neljään seuraavaan vaiheeseen: 1) ilmoittautumisvaihe 2) tarjousvaiheen laadunhallinta, 3) palvelusopimusajan laadunhallinta ja 4) takuuajan laadunhallinta. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin eri vaiheiden laadunhallinnan sisältöä palvelusopimuksissa.

21 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 19 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Ilmoittautumisvaiheen laadunhallinta Ylläpidon ja hoidon palvelusopimuksien laatu alkaa määräytyä niiden valmistelu- ja tarjousvaiheessa. Palvelun tarjoajille asetetaan ilmoittautumisvaiheessa vaatimuksia yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä sekä näyttöjä palvelua vastaavien töiden suorittamisesta (referenssit) ja toiminnan laadunhallinnasta (laatusertifikaatti). Kriteerit täyttävät tarjoajat pääsevät laatimaan tarjousta. Tarjousvaiheen laadunhallinta Tiehallinnon tarjouspyyntöasiakirjat ovat pitkälti yhdenmuotoisia, mutta palvelusopimusten tarjouspyyntöjen valmisteluvaiheessa sopimusasiakirjoihin tehdään sopimuskohtaisia tarkennuksia ja täydennyksiä johtuen urakoiden erilaisuuksista ja kokeiluista. Hoidon palvelusopimuksissa on käytössä valtakunnalliset laadun pisteytysperusteet tarjoajien arviointiin, mutta muiden tuotteiden palvelusopimuksissa käytäntö on ollut kirjavampaa. Tarjouspyyntöasiakirjoja kehitetään Tiehallinnossa jatkuvasti. Palvelusopimusajan laadunhallinta Varsinainen palvelusopimuksen aikainen laatu konkretisoituu tienkäyttäjälle palvelutasona sekä tien omistajalle tieomaisuuden arvon säilymisenä. Hankintastrategian hengen mukaisesti palvelusopimuksissa vastuu laadun tuottamisesta on palveluntuottajalla. Palveluntuottaja ilmoittaa toimenpide- ja laaturaportoinnissaan tekemänsä toimenpiteet tarvittavine teknisine yksityiskohtineen ja laadun mittaustuloksineen tilaajalle. Tilaaja tekee tai teettää rinnakkaista laadunmittausta pistokoeluontoisesti ja muita yleisiä tiestön kuntoon liittyviä mittauksia. Lisäksi tilaaja tekee palveluntuottajan toiminnan laatuauditointeja. Tiehallinnon palautekanavien kautta palveluntuottajille tulee tiedoksi tai toimenpiteitä varten tienkäyttäjien palautteita. Lisäksi vuosittaisten tienkäyttäjätutkimusten tuloksia käytetään hoidon palvelusopimusten bonusten määrittelyssä. Takuuajan laadunhallinta Palvelusopimusten käyttöönoton myötä toteutettujen ylläpidon toimenpiteiden takuuaikoja pidennetään, jotta vastuu laadusta siirtyy nykyistä selkeämmin palveluntuottajalle. Takuuajan pidentämisen tavoitteena on myös edistää innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja vähentää toteutusvaihtoehtoja rajoittavien vaatimusten käyttöä. Tiehallinto ilmoittaa hankintaasiakirjoissa eri toimenpiteille asetetuista takuuajoista ja takuuajan sanktioista.

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen 14.10.2015 21.10.2015 Yleistä Harja -projektista Liikennevirasto on vastuussa eri liikennemuotojen väylien hoidosta

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU 22.1.2016 TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET Edellinen julkaisu vuodelta 2008 Uudet laatuvaatimukset voimassa

Lisätiedot

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Luonnos 7.8.2014 1 Liikennevirasto, Johtoryhmä 26.11.2015 Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Markus Melander

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad GNA. Tilannekatsaus Jatkotoimenpiteet. Hankinta 2010 versus GNA

Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad GNA. Tilannekatsaus Jatkotoimenpiteet. Hankinta 2010 versus GNA Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad GNA Tilannekatsaus 31.5.2006 Jatkotoimenpiteet Hankinta 2010 versus GNA Pohjoismaisen ministerineuvoston aloitteesta vuonna 2003 perustettu pohjoismaisten tie- ja ratalaitosten

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tilaajan näkökulma Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä 6.11.2015 Liikennevirasto: Fiksut väylät älykäs liikenne Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita,

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2016 Ismo Kohonen 22.4.2016 Kilpailuttaminen 2016 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

FinnClean Seminaari Tähtien sali

FinnClean Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? FinnClean 2011 26.10.2011 Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? MITÄ ON PYYDETTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ? MITÄ TARJOAJA LUPAA TARJOUKSESSAAN?

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari Helian auditorio, Helsinki

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari Helian auditorio, Helsinki Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari 15.2.2007 Helian auditorio, Helsinki Mauri Pukkila Yhteiset pohjoismaiset rakennusmarkkinat - Gemensam Nordisk anläggningsmarknad projektin

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa INFRA2010 KEHITTÄMISOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 5.11.2008 Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa SEPPO ROPPONEN, Intopii Oy Sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja osallistujat Mitä

Lisätiedot

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari

OTM - Katsaus sisältöön. Sidosryhmäseminaari OTM - Katsaus sisältöön Sidosryhmäseminaari 24.10.2013 Projektiryhmän esittely Katja Arstio, Helsingin yliopisto Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Tuomas Naakka, Helsingin yliopisto Inka Paukku, Aalto

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

GNA, projektin suositukset

GNA, projektin suositukset GNA, projektin suositukset Vaiheessa 1 priorisoidut projektit Projektien tulokset ja suositukset Projektien tavoitteet vaiheessa 3 Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut GNA, vaiheessa 1 priorisoidut

Lisätiedot

Hankinnan kehittäminen Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2 vuosiseminaari, 14.11.2013

Hankinnan kehittäminen Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2 vuosiseminaari, 14.11.2013 Hankinnan kehittäminen Väylät Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2 vuosiseminaari, 14.11.2013 Tausta Liikenneviraston (Tiehallinnon) sivutuoteohje on ollut 6 v käytössä Uusiomateriaalien käyttö kangertelee

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008

Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008 Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008 Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008 Tiehallinto Helsinki2008 RAPORTTI

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä

OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET. 17.2.2012 Teemu Perälä OMAISUUDEN HALLINNAN HYÖDYT JA HAASTEET 17.2.2012 Teemu Perälä KATUOMAISUUDEN HALLINNAN MERKITYS Kuntien tämän hetken tehtävien tärkeysjärjestys: 1. Vesi- ja viemäriverkoston kunnossapito Sen tärkeydestä

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4)

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Vesa Männistö Inframan Oy 17.12.2003 Kevyen liikenteen väylien hallinta 1 17.12.2003 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Väylien osoitteisto...3...3...3

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja KUIVAKETJU10 Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli Sisäilmapaja Tre16.11.2016 Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja Kuivaketju10-toimintamalli pähkinänkuoressa Miksi Kuivaketju10

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston

Lisätiedot

NÄKEMYS ARVIOINTITOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ ARVIOINTIPILOTISTA SAATUJEN KOKEMUSTEN POHJALTA

NÄKEMYS ARVIOINTITOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ ARVIOINTIPILOTISTA SAATUJEN KOKEMUSTEN POHJALTA Raportti 1/6 NÄKEMYS ARVIOINTITOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ ARVIOINTIPILOTISTA SAATUJEN KOKEMUSTEN POHJALTA Salivirta & Partners Jaakko Asplund Salivirta & Partners Rautpohjankatu 8 40700 JYVÄSKYLÄ Salivirta

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari

Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari Kokeilutoiminnoilla irti esteistä ja tieto jakoon Kaisa Lähteenmäki-Smith Valtioneuvoston kanslia Kokeilevat kunnat ja alueet seminaari 2.12.2015 Hyvin kokeiltu on puoliksi tehty! 5-10 kokeilua Seuranta:

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin

Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen tiemerkinnöin Esittäytyminen PANK RY Tiemerkintävaliokunta Informaatiota Tiemerkinnästä Mitä asioita tutkitaan Suomessa nyt Tulevaisuuden näkymät 1 Harri

Lisätiedot