Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg

2

3 Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 Tiehallinto Oulu 2009

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A HELSINKI Puhelin

5 Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula: Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009, 45 s. + liitt. 10 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: tienpito, hoito, ylläpito, laatu, sopimukset, urakkasopimukset, hankinta Aiheluokka: 70 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon tiepidossa on siirrytty kohti suurempia kokonaisuuksia. Hoidon alueurakat avattiin kilpailulle vuonna 2001 ja sittemmin on vuoden 2003 hankintastrategian periaatteiden mukaisesti siirrytty kohti tehtäväsisällöltään laajempia ja ajallisesti pitkäkestoisimpia hoidon palvelusopimuksia. Hankintastrategian päivitys vuodelta 2006 toi palvelusopimusten pilotoinnin myös siltojen ja päällysteiden ylläpidon tuotteisiin. Nykyisin tienpidon palvelusopimuksia on useita eri tienpidon tuotteista. Kaikki nykyiset tienpidon palvelusopimukset ovat laatuvastuuperiaatteisia. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija tuottaa tilatun laadun itsenäisesti, varmistaa laadun toteutumisen ja raportoi siitä tilaajalle. Tilaaja kontrolloi ensisijaisesti urakoitsijan laadunvarmistusmenettelyn toimivuutta ja tekee tarvittaessa pistekoeluonteisia tarkastuksia. Tämän esiselvityksen tavoitteena oli käydä läpi palvelusopimusten laadunhallinnan nykytilannetta, laadunhallinnassa ilmenneitä ongelmia sekä kartoittaa tärkeimmät kehittämistarpeet. Esiselvityksessä pyrittiin tuomaan esille myös nykytilanteeseen johtanut kehitys sekä tällä hetkellä merkittävimmät meneillä olevat laadunhallinnan kehittämishankkeet. Esiselvitys toteutettiin käymällä läpi palvelusopimusten asiakirjoja ja eri laadunhallinnan tutkimuksia sekä selvityksiä. Lisäksi esiselvityksessä toteutettiin palvelusopimuksissa toimivien henkiöiden haastatteluja. Esiselvityksen aikana järjestettiin kaksi seminaaria, joissa työryhmätyöskentelyn kautta pyrittiin löytämään merkittävimpiä palvelusopimusten laadunhallinnan kehittämiskohteita. Lisäksi työssä laadittiin kansainvälinen katsaus laadunhallinnan menetelmistä Kanadassa ja Tanskassa. Tämän työn kokemuksena voidaan todeta, että sisällöltään ja toiminnaltaan hoidon ja ylläpidon palvelusopimukset ovat toisistaan hyvin erilaiset. Jatkossa laadunhallintaa tulisi pääsääntöisesti kehittää erikseen tuotteittain, joitakin perusteita voidaan määrittää yhteisesti kaikille hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksille. Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittämistarpeista muodostettiin kuusi kehittämiskokonaisuutta, joita tulisi jatkossa ryhtyä viemään eteenpäin. Kehittämiskokonaisuudet ovat seuraavat: 1. Laadunhallinnan osaamisen kehittämissuunnitelma tilaajille, palveluntuottajille ja hankintapalvelukonsulteille 2. Laadunhallintaan liittyvien prosessien määrittäminen sekä niiden analysointi 3. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisällön kehittäminen 4. Tarvittavan tiedon määrittäminen ja analysointi eri sopimusvaiheissa 5. Auditointikäytäntöjen kehittäminen 6. Laadun todentamismenetelmien kehittäminen

6

7 ESIPUHE Tiehallinnolla on käytössä useita hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksia sekä uusia on tulevaisuudessa mahdollisesti tulossa. Palvelusopimusten laadunhallintaan tarvitaan yhteinen toimintatapa seurata eri palvelusopimusten laatua erilaisten toimintojen näkökulmista. Tässä työssä on selvitetty valtakunnallisesti Tiehallinnon hoidon ja ylläpidon palvelusopimusten laadunhallinnan menettelyjä ja menetelmien hyödyntämistä. Tämän esiselvityksen tavoitteena on saada tarvittava lähtötieto laadunhallinnan kehittämiselle ja laatutiedon paremmalle hyödyntämiselle. Työtä on ohjannut Tiehallinnon projektiryhmä, jonka kokoonpano on ollut seuraavanlainen: Jarkko Pirinen Anne Leppänen Kai Tattari Jarmo Puharinen Pekka Siitonen Pasi Patrikainen Markku Tervo Kari Holma Esa Kaitala Oulun tiepiiri (projektipäällikkö) Keskushallinto Uudenmaan tiepiiri Uudenmaan tiepiiri Kaakkois-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri Oulun tiepiiri Oulun tiepiiri Lapin tiepiiri Konsulttina työssä toimivat Eerik Jarkko (projektipäällikkö) ja Katja Vimpari Destia Oy:stä sekä Timo Perälä (projektisihteeri) ja Minna Koukkula Navico Oy:stä. Lisäksi konsultin asiantuntijoina ovat toimineet Pertti Virtala, Antti Rämet ja Seppo Kaarto Destia Oy:stä sekä Martti Perälä ja Väinö Luttinen Navico Oy:stä. Oulussa joulukuussa 2009 Tiehallinto Keskushallinto

8

9 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 7 Sisältö 1 JOHDANTO Selvitystyön tausta Toimintaympäristön muutokset ja palvelusopimukset Selvitystyön organisointi, toteutus ja menetelmät 12 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Laadun termit ja nimikkeistö palvelusopimuksissa Laadunhallinnan hierarkia ja eri näkökulmat palvelusopimuksissa Palvelusopimusten laadunhallinnan vaiheet Tiehallinnon strategiset tavoitteet palvelusopimusten laadunhallinnan kehittämiseksi Tiehallinnon laadunhallinnan kehittämistyöt Valtion tienpidon kehittyminen ja laadunhallinta Tiehallinnon ICT:n kehittyminen palvelusopimuksissa Finnranet palveluportaali Väyläomaisuuden hallinnan järjestelmät 26 3 LAADUNHALLINNAN NYKYTILANTEEN ANALYYSI Palvelusopimusten laadunhallinta palvelusopimusten asiakirjoissa Haastattelutulokset nykykäytännöistä ja kehittämisehdotuksista Hoidon palvelusopimukset Päällysteiden ylläpidon palvelusopimukset Siltojen ylläpidon palvelusopimukset Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimukset Tievalaistuksen ja pumppaamoiden palvelusopimukset Laadunhallinnan kehittämisseminaarien tulokset 38 4 LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMISTARPEET Laadunhallinnan osaamisen kehittämissuunnitelma tilaajille, palveluntuottajille ja hankintapalvelukonsulteille Laadunhallintaan liittyvien prosessien määrittäminen sekä niiden analysointi Toiminta- ja laatusuunnitelman sisällön kehittäminen Tarvittavan tiedon määrittäminen ja analysointi eri sopimusvaiheissa Auditointikäytäntöjen kehittäminen Laadun todentamismenetelmien kehittäminen 44 LIITTEET 45

10 8 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys

11 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Selvitystyön tausta Valtion tienpidon kehityspolussa on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut paljon muutoksia. Vuonna 1998 tapahtui sisäinen jako Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen. Tämän prosessin seurauksena siirryttiin avoimeen kilpailuun siirtymäajan jälkeen vuoden 2005 alusta lähtien. Kuva 1. Valtion tienpidon kehityspolku Vuoden 2010 alussa tapahtuu jälleen suuria uudistuksia ja muutoksia hallintorakenteissa, jotka tulevat vaikuttamaan tienpidon kehittymiseen. Liikenneja viestintäministeriön liikennehallinnon kolme väylävirastoa Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos yhdistyvät liikennevirastoksi vuoden 2010 alussa. Virasto vastaa valtion liikenneväylien liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä. Aluehallinnon uudistuksessa lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot lakkautetaan ja niiden tehtävät kootaan ja uudelleen organisoidaan kahteen uuteen viranomaiseen aluehallintovirastoon (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY). ELYn vastuualueet ovat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. ELYn tehtävät ovat nykyisten työ- ja elinkeinokeskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten ja lääninhallitusten tehtäviä. AVIn tehtävät ovat nykyisten lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtäviä. Aluehallintoviraston vastuualueet ovat peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, työsuojelu, ympäristöluvat, pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisi.

12 10 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys JOHDANTO Hoidon alueurakat avattiin kilpailulle vuonna 2001 ja niiden osalta on siirrytty askeleittain vuoden 2003 julkaistun hankintastrategian mukaisesti kohti tehtäväsisällöltään laajempia ja ajallisesti pitkäkestoisimpia hoidon palvelusopimuksia. Vuonna 2009 hoidon palvelusopimuksia on 82 kpl. Hankintastrategian päivitys vuodelta 2006 toi systemaattisen palvelusopimusten pilotoinnin myös siltojen ja päällysteiden ylläpidon tuotteisiin. Piloteista saatujen kokemusten mukaan tehdään päätökset etenemistavoista ylläpidon palvelusopimusten osalta. Hoidon ja ylläpidon palvelusopimukset ovat perinteisiä hoito- ja ylläpitourakoita laajempia kokonaisuuksia, joissa palveluntuottajien tehtäviin kuuluvat toimenpiteiden toteutuksen lisäksi sopimuskohteen kunnon hallinta sekä toimenpiteiden ohjelmointi. Lisäksi palveluntuottaja rooli suhteessa tienkäyttäjiin on muuttunut näkyvämmäksi. Kuva 2. Urakan ja palvelusopimuksen erot Vuoden 2009 alussa päällysteiden ylläpidon palvelusopimuksia (PÄÄLPA) on käynnissä 7 kpl ja siltojen ylläpidon palvelusopimuksia (SILTOPA) 4 kpl. Ensimmäiset tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimukset (TIEMPA) aloitettiin vuonna 2005 ja niitä on vuonna 2009 yhteensä 8 kpl. Tiemerkintöjen ylläpitoa on myös kokeiltu osana joidenkin päällysteiden tai hoidon palvelusopimuksia. Tievalaistuksen ja pumppaamoiden hoidon palvelusopimuksia (VA- LOSÄ) on käynnistetty vuonna 2007 ja niitä on vuoden 2009 alussa käynnissä 10 kpl. Lisäksi on muita hoitoon ja ylläpitoon liittyviä sopimuksia, joissa ei ole käytetty palvelusopimus nimikettä. Kaikki palvelusopimukset ovat laatuvastuuperiaatteisia. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija tuottaa tilatun laadun itsenäisesti, varmistaa laadun toteutumisen

13 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 11 JOHDANTO ja raportoi siitä tilaajalle. Tilaaja kontrolloi ensisijaisesti urakoitsijan laadunvarmistusmenettelyn toimivuutta ja tekee tarvittaessa pistekoeluonteisia tarkastuksia. Tilaajalla ei ole resursseja perinteiseen laadunvarmistukseen. Tilaajan laadunvarmistukseen tarvitaan kuitenkin tietoa kriittisten työvaiheiden toteutuksesta. Tällaisen tiedon tulee olla reaaliaikaista ja luotettavasti jäljitettävissä. Toimivuusvaatimusten käyttöönotto ja toimivuuden todentaminen edellyttävät laadunhallinnan sisällön sekä menetelmien kehittämistä. Laadunhallinnan kehittämisessä tulee hyödyntää uusia teknisiä mahdollisuuksia, koska näin voidaan parantaa infrarakentamisen tuottavuutta. Uusien teknisten mahdollisuuksien hyödyntämisen vaikutuksista tuottavuuteen on esimerkkejä usealta toimialalta. Laadunhallinnan hallinnan kannalta keskeinen lähtökohta on tarvittavan laatutiedon määrittely. Laatutiedosta voidaan jalostaa tietoa, jonka tärkeimpiä hyödyntäjiä ovat: Tiehallinto, urakoitsijat/palveluntuottajat, tienkäyttäjät, kunnat, kuljetusala ja tietopalveluyritykset. Laadunvarmistukseen kerättävä tieto voi olla osittain samaa kuin muiden osapuolien tarvitsema tieto. Tämän esiselvityksen tavoitteena on saada tarvittava lähtötieto laadunhallinnan kehittämiselle ja laatutiedon paremmalle hyödyntämiselle. 1.2 Toimintaympäristön muutokset ja palvelusopimukset Seuraavassa on lyhyesti arvioitu yleisesti tunnistettuja tulevaisuuden muutoksien ja kehitystrendien mahdollisia vaikutuksia ylläpidon ja hoidon palvelusopimuksiin sekä niiden laadunhallintaan. Hallinnolliset muutokset. Suomessa on vireillä hallinnollisia uudistuksia. Liikennevirasto, aluehallinnon muutokset (ELY: Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukset, AVI: aluehallintovirastot) sekä kuntasektorin kehittämispaineet aiheuttavat tien- ja kadunpidon organisaatioiden muuttumista. Tiehallinnon palvelusopimuksiin hallinnolliset muutokset voivat aiheuttaa toimintatapojen ja -mallien sekä sopimusrakenteiden monimuotoisuutta. Julkishallinnon tehokkuustavoitteet ja tilaajatehtävien resurssien vähentäminen aiheuttaa suuria haasteita kehittyneiden hankintamenetelmien ja toimintamallien onnistumiselle. Teknologian kehitys. Uusien teknologian sovellusten avulla voidaan paremmin hallita toimintaympäristöä, sen muutoksia sekä kunnossapidettävää infrastruktuuria. Palvelusopimuksien laadunhallinnan osalta teknologian kehittyminen tarkoittaa ajantasaisemman ja luotettavamman tietouden saamista tieverkon tilasta. Tietouden parantumisen myötä kehittyy tiestön omaisuuden hallinta ja tienpidon tehokkuus paranee. Ongelmaksi voi nousta tiedon määrän kasvu, ylimääräinen tieto ja tiedon hallitsemattomuus. Suurten tietomassojen hallinta edellyttää myös määrämuotoisuutta, mikä vaatii yhdenmukaisia toimintatapoja. Ilmastonmuutoksella voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia tienpitoon. Viimeaikoina esille ovat olleet lisääntyneet sääolosuhteiden ääri-

14 12 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys JOHDANTO ilmiöt, joilla voi olla paikallisiin ns. normaaleihin olosuhteisiin huomattaviakin vaikutuksia. Mahdollisiin muutoksiin tulee varautua riskien hallintaa ja jakamista kehittämällä koskemaan koko palvelusopimusten elinkaaren aikaa. Tämä vaatii riskien tunnistamista, lähtötietojen parantamista, riskimekanismien määrittelyä ja ennen kaikkia parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Globalisaation vaikutukset olemme jo tunteneet yhteiskunnassamme pidemmän aikaa. Palvelusopimusten osalta kansainvälistymistä on tapahtunut kotimaan hoidon palvelusopimusten markkinoilla, kun Virolaisia toimijoita on ollut hoidon alueurakoissa. Samalla yhteispohjoismaisia markkinoita pyritään kehittämään GNA -yhteistyön (Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad) kautta. Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat kaikkien elinkeinoelämän alueille. Nykyisiin hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksien talouden suhdannevaikutukset eivät ole suuria, sillä sopimukset ovat pitkäaikaisia. Tienpidon kannalta tämän hetkisellä laskusuhdanteella on myös positiivisia vaikutuksia mm. työvoiman saatavuuden kannalta. Palveluntuottajien kannalta taloudellisesti tiukemmat ajat voivat kannustaa innovointiin. Väestön sosio-ekonomiset muutokset tulevat koettelemaan myös tieverkon hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksia. Osaavan työvoiman puute on alalla akuutti. Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat osaltaan työvoiman saatavuuteen. Suuri joukko kokeneita osaajia eläköityy ja vastuullisiin tehtäviin asetetaan suhteellisen vähäisen kokemuksen omaavia henkilöitä. Osaamisen siirtäminen ja koulutus ovat avainasemassa pyrittäessä vastaamaan näihin haasteisiin. Arvopohjan muutokset voivat myös vaikuttaa yllättävästi tieverkon hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksiin. Alan houkuttelevuus, osaamisen säilyttäminen ja innovatiivisuuden lisääminen pitää saada vastaamaan yksilöllisyyttä ja joustavuutta korostavia nykyarvoja. Edellä mainitut mahdolliset toimintaympäristön muutokset tulisi voida ottaa huomioon palvelusopimuksissa sopimusten joustavuuden ja riskien hallinnan kautta, millä taas on vaikutusta laadun toteutumiseen. 1.3 Selvitystyön organisointi, toteutus ja menetelmät Projektiryhmä valitsi tarkasteluun otettavat palvelusopimukset. Palvelusopimukset pyrittiin valitsemaan eri tiepiirien alueilta ja usealta eri palveluntuottajalta. Palvelusopimusten tuli olla melko uusia, mutta kuitenkin jonkin verran jo käytännön kokemusta palvelusopimusten laadunhallinnasta. Tarkasteluun valitut palvelusopimukset on lueteltu taulukossa 1. Esiselvityksessä käytiin ensin läpi eri palvelusopimusten asiakirjojen perusteella laadunhallinnan nykyisiä käytäntöjä. Tarkasteltavia asiakirjoja olivat toiminta- ja laatusuunnitelma, sopimuskohtaiset urakkaehdot (SKU), työkohtainen tarkennus ja sopimusasiakirjat. Asiakirjojen läpikäynnin ongelmaksi nousi salaiseksi nimetyt kohdat asiakirjoista. Näin ollen kaikkia tietoja ei saatu ajatellussa laajuudessa esiselvityksen käyttöön.

15 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 13 JOHDANTO Taulukko 1. Esiselvityksessä läpi käydyt palvelusopimukset Sopimusmalli Palvelusopimukset Palveluntuottaja Kesto Sopimushinta (M ) Hoidon alueurakka Kotka YIT ,0 Siltojen ylläpidon palvelusopimus, aluemalli Päällysteiden ylläpidon palvelusopimus, aluemalli Päällysteiden ylläpidon palvelusopimus, kuntovastuu -malli Päällysteiden ylläpidon palvelusopimus, kumppanuusmalli Tievalaistuksen ja pumppaamoiden hoidon palvelusopimus Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus, hybridimalli Tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimus Kuusamo Koillistie Määttä ,8 Nummi YIT ,5 Suonenjoki Destia ,7 Karstula Destia ,4 Lahti Destia ,1 SILTOPA 1: Oulu etelä Skanska ,6 KaS Kesälahden maansiirto ,0 Oulun PÄÄLPA 1 Skanska ,0 Oulun PÄÄLPA 2 Destia ,0* HTU PPS Lemminkäinen ,0 SK GNA Destia ,0 Oulun eteläinen Andament ,1 Lappi Destia ,0 Turku Tielinja * 4,5 * Sopimuksen max arvo on 45,0 M Asiakirjojen läpi käynnin jälkeen laadittiin kysymyspatteristo ja haastateltiin taulukossa 1 esitettyjen palvelusopimusten tilaajan ja urakoitsijoiden edustajat. Lisäksi haastateltiin tiepiirien kunnossapito- tai hankintavastaavia sekä Tiehallinnon hankintapalvelukonsultteja. Haastattelut toteutettiin pääasiassa puhelimitse. Työn aikana järjestettiin kaksi työseminaaria, joihin osallistuivat Tiehallinnon, palveluntuottajan ja hankintapalvelukonsulttien edustajia. Esiselvityksen yhteydessä tehtiin myös kirjallisuusselvitys koskien kotimaisia ja ulkomaisia hoidon ja ylläpidon palvelusopimusten laadunhallintaa. Edellä kuvatuilla menetelmillä kerätyn lähtöaineiston pohjalta esiselvityksessä on tehty analyysi laadunhallinnan nykytilanteesta palvelusopimuksissa sekä ehdotuksia laadunhallinnan kehittämiseksi.

16 14 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys TYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Laadun termit ja nimikkeistö palvelusopimuksissa Laatu liittyy läheisesti jonkin asian arvoon, sen merkitykseen, asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin sekä annettuihin lupauksiin. Laatu on tehdä oikeita asioita kerralla oikein. Laatu jakautuu lukuisiin eri osa-alueisiin. Ratkaisevinta on lopputuotteen laatu. Laadukas lopputuote vaatii koko tuotantoketjun laadukasta toteutusta ja hallintaa. Taulukossa 2 on määritelty keskeiset palvelusopimusten laadun hallintaan liittyvät termit ja nimikkeistöt. Taulukko 2. Palvelusopimusten laadun hallinnan keskeisimpien termien ja nimikkeiden määritelmät Termi, nimikkeistö Akkreditointi Auditointi Bonus Hoito- ja ylläpitoluokitus InfraRYL ISO laatustandardi Kuntovaatimus Tilaajan määrittämät ja edellyttämän tuotteen jatkuvat käyttökuntoominaisuudet sellaisissa urakoissa, joissa toimittajan edellytetään urakka-aikana tekevän toistuvasti toimenpiteitä käyttökunnon ylläpitämiseksi. Laadunhallintajärjestelmä Laadunvarmistus Laatupisteytys Laaturaportointi Laatusertifikaatti Määritelmä Menettely, jossa toimivaltainen elin muodollisesti toteaa, että jokin elin on pätevä suorittamaan tiettyjä tehtäviä. Järjestelmällinen ja riippumaton toiminta, jossa hankitaan objektiivista tietoa tarkasteltavasta kohteesta sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut kriteerit on täytetty. Kannuste, jossa palveluntuottaja saa lisäpalkkion, mikäli hänen suoritteensa on sovittua parempi. Tieverkko on jaettu merkittävyyden mukaan hoito- ja ylläpitoluokkiin, joiden mukaan tieverkolla toteutettavat hoito- ja ylläpitotyöt priorisoidaan. Hoito- ja ylläpitoluokille on määritelty palvelutasovaatimus, toimenpideajat ja laatuvaatimukset. Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset. InfraRYL -julkaisuissa esitetään koko infra-alan yhtenäinen ja yhteinen kuvaus infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. Kansainvälisen standarditoimijärjestön kehittämä standardisarja, jonka mukaisen sertifikaatin voi saada ulkopuolisen tahon, sertifioijan tekemän auditoinnin perusteella. ISO 9001 määrittää vaatimukset organisaatioiden laadunhallintajärjestelmille. Organisaation dokumentoitu kuvaus sen käyttämistä toimintatavoista ja malleista. Tämän avulla suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa. (yleensä sertifioitu) Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy antamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Palvelusopimuksissa tehdyn työn laatua seuraa pääasiallisesti palveluntuottaja ja tilaaja kontrolloi laatua pistekoeluontoisesti. Palvelusopimusten tarjousvaiheessa palveluntuottajat pisteytetään tarjouspyynnössä määriteltyjen kriteerien perusteella. Palveluntuottaja on velvollinen raportoimaan tilaajalle tekemistään toimenpiteistä, toteutuneesta laadusta, mahdollisista laadun alituksista sekä korvaavista toimenpiteistä sopimuksissa määritellyllä tavalla. Ulkopuolisen akkreditoidun tahon suorittaman hyväksytyn auditoinnin kirjallinen todistus.

17 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 15 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Termi, nimikkeistö Laatusuunnitelma Laatuvaatimus Laatuvastuuperiaate Palvelusopimus Kestoltaan useampivuotinen sopimus, jonka aikana palveluntuottaja tuottaa tilaajalle sopimuksen piiriin kuuluvia palveluita laatuvastuuperiaatteella. Palvelutasovaatimus Pistokoetarkastukset RALA -pätevyys RALA ry. RALA toimintatapojen hyväksyntä Tekninen vaatimus Toimenpideaika ja - raja Toiminta- ja laatusuunnitelma Toimintalinjat Toimivuusvaatimus Sanktio Määritelmä Asiakirja, jossa esitetään toimenpiteet ja resurssit, joilla varmistetaan urakan laatuvaatimusten mukainen toteutuminen. Tuotteelle, tuoteosille, rakennusosille ja materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset. Laatuvaatimusten toteutuminen on yleensä palveluntuottajan omalla vastuulla. Palveluntuottaja tuottaa tilatun laadun itsenäisesti, varmistaa laadun toteutumisen ja raportoi siitä tilaajalle. Tilaaja kontrolloi ensisijaisesti urakoitsijan laadunvarmistusmenettelyn toimivuutta. Tuotteen tai palvelun laatutasoa kuvaava ominaisuus. Tienpidossa palvelutaso määräytyy tien liikennemäärän, liikenteen koostumuksen, toiminnallisen luokan ja alueen ilmaston mukaan. Suunnitelmallinen toimintatapa, jolla seurataan vastaako toteutunut laatu tilattua laatua ja urakoitsijan laatu- ja toteutumaraportoinnin oikeellisuutta. RALA -pätevyys on RALA:n arviointilautakunnan myöntämä osoitus yrityksen osaamisesta ja luotettavuudesta. Rakentamisen Laatu, RALA, on itsenäinen ja riippumaton kiinteistö- ja rakennusalan toimija, jonka tarkoituksena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Infra-alan omista tarpeista lähtevä ja alalle soveltuva toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Hyväksynnän saaneissa yrityksissä toimintatavat täyttävät arviointiperusteiden vaatimukset ja sovittuja toimintatapoja myös sovelletaan käytännössä ja yrityksen toiminta kehittyy. Kuvaa tuotteen teknisen ratkaisun (esimerkiksi tien leveys, poikkileikkaus, kerrospaksuus, materiaalimäärät ja toimenpiteiden määrät). Aika, johon mennessä tieverkkoon tai sen laitteisiin kohdistuva toimenpide on tehtävä toimenpiderajan ylityttyä. Asiakirja, jonka palveluntuottajan tulee tehdä tarjousta antaessaan. Asiakirjassa palveluntuottaja kuvaa, kuinka pyydetty palvelu aiotaan toteuttaa. Tienpidon strategiaa toteuttava tienpidon eri tuotteista laadittava asiakirja, joka ohjaa tienpidon tuotteiden palvelutasoa sekä sitä määritteleviä laatuvaatimuksia. Tuotteen toimivuutta tietyissä olosuhteissa koskeva tilaajan määrittelemä vaatimus. Toimivuusvaatimuksissa ei määritellä yksityiskohtaisia teknisiä laatuvaatimuksia, tai työssä käytettäviä työmenetelmiä tai materiaaleja. Sanktio määrätään, mikäli palveluntuottajan suoritus ei täytä sovittuja vaatimuksia. Sanktio voi olla esimerkiksi suullinen tai kirjallinen huomautus, sakko, työjohtajan vaihto tai sopimuksen purkaminen.

18 16 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys TYÖN LÄHTÖKOHDAT ISO -standardit Kansainvälinen standardiorganisaatio (ISO) on määritellyt laatujohtamista ja laadunvarmistusta käsittelevässä SFS-EN 9000 standardissa laadunhallintajärjestelmien perusteet ja sanastot. SFS-EN ISO 9001 standardissa on määritelty laadunhallintajärjestelmien vaatimukset. Suomessa organisaatioiden laatujärjestelmät perustuvat yleisesti sarjan standardeihin. RALA, Rakentamisen laatu ry. Rakentamisen Laatu RALA ry tarkoituksena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeiset järjestöt perustivat RALA:n RALA:n arviointilautakunta arvioi ja todentaa RALA -pätevyydet sekä myöntää arvioijan raporttiin perustuen RALA - toimintatapojen hyväksynnät. RALA ry. ylläpitää sähköistä PROPAL - projektipalautejärjestelmää, joka on perustettu työvälineeksi alan toimijoiden toiminnan kehittämiseksi. INFRA -RYL InfraRYL -laadunohjaushanke käynnistyi osana TEKESin Infra - teknologiaohjelmaa ja sen tavoitteena oli laatia alan yhteistyönä lopputuotteen laatuvaatimukset parantamaan koko infra-alan menetelmien ja lopputuotteiden laatua. Uudella tavalla aseteltujen laatuvaatimusten tarkoituksena oli päästä tilaamaan kokonaisuuksia, joiden puitteissa on tilaa ideointiin ja tuotekehitykseen. Hanketta ovat rahoittaneet useat tilaaja- ja palveluntuottajatahot sekä eri järjestöt. Hankkeen tuloksena vuonna 2006 julkaistiin ensimmäiset osat InfraRYL sarjaan; Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet sekä Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje. Lisäksi vuonna 2009 on julkaistu InfraRYL 2006:n 3 osa Sillat ja rakennustekniset osat, joka korvaa SYL (siltojen yleiset laatuvaatimukset). RAKLI ry RAKLI ry (Asunto-, toimiala- ja rakennuttajaliitto) ottaa laajasti vastuun koko kiinteistö- ja rakennusalan kehittämisestä. Strategiansa mukaan liitto muuttaa rooliaan vahvemmaksi vaikuttajaksi ja yhteiskunnalliseksi toimijaksi asiantuntijuuden ja osaamisen kautta. RAKLI ry:n organisoimassa hankintaklinikassa hankintamenettelyjen, pelisääntöjen ja asiakirjojen kehittämisestä lähestytään käytännön hankintatilanteiden kautta. Työpajatyöskentelyyn kootaan työryhmiä, joihin kutsutaan mukaan tilaajien, urakoitsijoiden ja konsulttien edustajia. Vuonna 2008 hankintaklinikassa aiheena olivat Tiehallinnon alueurakat ja niiden kehittäminen. Tienpito Tiehallinnon tienpidon palvelutaso lähtee määräytymään korkeammalta tasolta. Palvelutasoon vaikuttavat mm. ministeriön politiikka, linjaukset ja suunnitelmat, Tiehallinnon tienpidon strategia sekä tienpidon linjaukset. Kuvassa 3 on esitetty kaavio Tiehallinnon tienpitoon vaikuttavista tekijöistä.

19 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 17 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Kuva 3. Tienpidon palvelutasoon vaikuttavat tekijät (Lähde: päällysteiden ylläpidon toimintalinjat, Tiehallinto 2006) 2.2 Laadunhallinnan hierarkia ja eri näkökulmat palvelusopimuksissa Maantielain ( ) mukaan kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon liikenteen määrä ja laatu, tien liikenteellinen merkitys sekä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika ja muut olosuhteet. Maantielain lisäksi Tiehallinnon tienpidon tuotteiden toimintalinjoja ohjaavat mm. Liikenne- ja viestintäministeriön strategiat ja linjaukset, Tiehallinnon omat strategiset linjaukset, Valtioneuvoston periaatepäätökset sekä eri tahojen odotukset tiepidosta. Kuva 4. Tiehallinnon laadunhallinnan hierarkia

20 18 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys TYÖN LÄHTÖKOHDAT Tienpidon tuotteiden palvelutaso, luokitukset ja laatuvaatimukset on esitetty tuotekohtaisissa toimintalinjoissa, joita tiepiirit soveltavat ja toteuttavat alueellisesti paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Tiehallinnon laadunhallinnan hierarkian periaatteet on esitetty kuvassa 4. Palvelusopimuksissa laadun hallintaan on useita eri näkökulmia. Tilaaja määrittelee palvelusopimuksiin haluamansa laatutason laatimillaan asiakirjoilla. Ne määrittelevät tilatun laadun, jota ohjaavat Tiehallinnon tuotteiden toimintalinjoihin pohjautuvat laatu- ja toimivuusvaatimukset. Tilaaja arvioi myös palveluntuottajan pätevyyttä tarjota pyydettyä palvelua. Palveluntuottajat reagoivat tarjouspyyntöön ja antavat vastauksen pyydettyyn laatuun ja esittävän kykynsä pätevyysvaatimuksiin omassa toiminta- ja laatusuunnitelmassaan. Tätä luvattua laatua valvotaan itsejohtoisesti palveluntuottajan toimesta tilaajan edellyttämällä tavalla sekä tilaajan tilaamilla pistokoetarkastuksilla sekä auditoinneilla. Näin saadaan mittaustuloksiin ja tarkastuksiin perustuva todennettu laatu. Laadunhallintaketjun suurin haaste on osoittaa, onko tieomaisuuden kunnon säilymisen turvaava saatu laatu tilatun ja luvatun sopimuksen mukainen. Kuva 5. Palvelusopimusten laadunhallinnan näkökulmat 2.3 Palvelusopimusten laadunhallinnan vaiheet Teiden hoidon ja ylläpidon palvelusopimusten laadunhallinnan vaiheet voidaan jakaa neljään seuraavaan vaiheeseen: 1) ilmoittautumisvaihe 2) tarjousvaiheen laadunhallinta, 3) palvelusopimusajan laadunhallinta ja 4) takuuajan laadunhallinta. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin eri vaiheiden laadunhallinnan sisältöä palvelusopimuksissa.

21 Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen, esiselvitys 19 TYÖN LÄHTÖKOHDAT Ilmoittautumisvaiheen laadunhallinta Ylläpidon ja hoidon palvelusopimuksien laatu alkaa määräytyä niiden valmistelu- ja tarjousvaiheessa. Palvelun tarjoajille asetetaan ilmoittautumisvaiheessa vaatimuksia yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä sekä näyttöjä palvelua vastaavien töiden suorittamisesta (referenssit) ja toiminnan laadunhallinnasta (laatusertifikaatti). Kriteerit täyttävät tarjoajat pääsevät laatimaan tarjousta. Tarjousvaiheen laadunhallinta Tiehallinnon tarjouspyyntöasiakirjat ovat pitkälti yhdenmuotoisia, mutta palvelusopimusten tarjouspyyntöjen valmisteluvaiheessa sopimusasiakirjoihin tehdään sopimuskohtaisia tarkennuksia ja täydennyksiä johtuen urakoiden erilaisuuksista ja kokeiluista. Hoidon palvelusopimuksissa on käytössä valtakunnalliset laadun pisteytysperusteet tarjoajien arviointiin, mutta muiden tuotteiden palvelusopimuksissa käytäntö on ollut kirjavampaa. Tarjouspyyntöasiakirjoja kehitetään Tiehallinnossa jatkuvasti. Palvelusopimusajan laadunhallinta Varsinainen palvelusopimuksen aikainen laatu konkretisoituu tienkäyttäjälle palvelutasona sekä tien omistajalle tieomaisuuden arvon säilymisenä. Hankintastrategian hengen mukaisesti palvelusopimuksissa vastuu laadun tuottamisesta on palveluntuottajalla. Palveluntuottaja ilmoittaa toimenpide- ja laaturaportoinnissaan tekemänsä toimenpiteet tarvittavine teknisine yksityiskohtineen ja laadun mittaustuloksineen tilaajalle. Tilaaja tekee tai teettää rinnakkaista laadunmittausta pistokoeluontoisesti ja muita yleisiä tiestön kuntoon liittyviä mittauksia. Lisäksi tilaaja tekee palveluntuottajan toiminnan laatuauditointeja. Tiehallinnon palautekanavien kautta palveluntuottajille tulee tiedoksi tai toimenpiteitä varten tienkäyttäjien palautteita. Lisäksi vuosittaisten tienkäyttäjätutkimusten tuloksia käytetään hoidon palvelusopimusten bonusten määrittelyssä. Takuuajan laadunhallinta Palvelusopimusten käyttöönoton myötä toteutettujen ylläpidon toimenpiteiden takuuaikoja pidennetään, jotta vastuu laadusta siirtyy nykyistä selkeämmin palveluntuottajalle. Takuuajan pidentämisen tavoitteena on myös edistää innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja vähentää toteutusvaihtoehtoja rajoittavien vaatimusten käyttöä. Tiehallinto ilmoittaa hankintaasiakirjoissa eri toimenpiteille asetetuista takuuajoista ja takuuajan sanktioista.

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Esityksen sisältö Liikenneviraston hankintojen linjaukset ja hankintakategoriat Hoidon ja käytön hankintojen tavoitteet Laadunvarmistuksen periaatteet Tiestön hoidon

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster - Competence Cluster 2 Sisältö Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tiehallinnon ydinosaaminen Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? n tehtävä Toimintamalli Klusterin hallinta Mitä klusteri tarjoaa? Toimintamuotoja

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen 14.10.2015 21.10.2015 Yleistä Harja -projektista Liikennevirasto on vastuussa eri liikennemuotojen väylien hoidosta

Lisätiedot

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet ja toimenpiteet Sisältö: Lähtötietoja haastatelluista tilaajatahoista

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Seppo Kaarto Destia Oy Kelikeskustoiminta on kokonaisvaltaista talvihoidon ohjaustoimintaa, joka toimii talvikaudella ympäri vuorokauden tuottaen asiakkailleen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Pilotin yleisesittely

Pilotin yleisesittely TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU

TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT TURKU 22.1.2016 TIEMERKINTÖJEN LAATUVAATIMUKSET Edellinen julkaisu vuodelta 2008 Uudet laatuvaatimukset voimassa

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen

Tiemerkintäpäivät Kuopio. HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Tiemerkintäpäivät 16.-17.2.2017 Kuopio HARJA järjestelmän vaikutukset tiemerkintöihin ja tierekisteriuudistus Keijo Pulkkinen Sisältö Mikä HARJA on? Käytössä hoitourakoissa Käyttöönotto tiemerkinnöissä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA ôö/o 3 /3 M PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA Al HALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS A2 KEVYEN LIIKENTEEN VERKON NYKYTILAN ANALYYSI A3 TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIT

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006

Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta Väyläomaisuuden ylläpidon Tiedonkeruu, tiedon, järjestelmät 1 Mitä on väyläomaisuus? Päällystetyt tiet 50 616 km Soratiet 27 552 km Varusteet ja laitteet?? kpl Sillat 14176 kpl Kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Luonnos 7.8.2014 1 Liikennevirasto, Johtoryhmä 26.11.2015 Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Markus Melander

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset

Miten InfraRYL palvelee. Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset Miten InfraRYL palvelee Infrarakenteiden ja -töiden yleiset laatuvaatimukset InfraRYL -hanke 3.3.2006 1 Kenelle InfraRYL Toimijat: omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat, rakentajat, huoltajat ja ylläpitäjät

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad GNA. Tilannekatsaus Jatkotoimenpiteet. Hankinta 2010 versus GNA

Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad GNA. Tilannekatsaus Jatkotoimenpiteet. Hankinta 2010 versus GNA Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad GNA Tilannekatsaus 31.5.2006 Jatkotoimenpiteet Hankinta 2010 versus GNA Pohjoismaisen ministerineuvoston aloitteesta vuonna 2003 perustettu pohjoismaisten tie- ja ratalaitosten

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN

TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN TIEMERKINTÖJEN TEETTÄMINEN Hyvinkää 6-7.2.2014 Harri Spoof, Pöyry CM Oy MISTÄ ON KYSE? Tiemerkintöjen toimintalinjat (Tiehallinto, 2007) asiakirjan päivitys Asiakirjan nimi muutettu, koska toimintalinja

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Urakan hallintajärjestelmä. Tietotekninen sovelluskokonaisuus ja uusi menettely ylläpidon urakoiden laadunseurantaan, dokumentointiin sekä valvontaan

Urakan hallintajärjestelmä. Tietotekninen sovelluskokonaisuus ja uusi menettely ylläpidon urakoiden laadunseurantaan, dokumentointiin sekä valvontaan Urakan hallintajärjestelmä Tietotekninen sovelluskokonaisuus ja uusi menettely ylläpidon urakoiden laadunseurantaan, dokumentointiin sekä valvontaan Miksi urakan hallintajärjestelmä koetaan tarpeelliseksi?

Lisätiedot

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka IPT 2 Liikennevirasto maanteiden hoitourakka 9.6.2017 1 1. Mikä on maanteiden hoitourakka? Mikä? maanteiden hoidon alueurakka (79 kpl) Miten? Palvelusopimus, laatuvastuu-urakka, työt pääosin alihankintana

Lisätiedot

PANK -MENETELMÄOHJEET TIEMERKINTÖJEN KITKA JA PALUUHEIJASTAVUUS JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT KUOPIO

PANK -MENETELMÄOHJEET TIEMERKINTÖJEN KITKA JA PALUUHEIJASTAVUUS JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT KUOPIO PANK -MENETELMÄOHJEET TIEMERKINTÖJEN KITKA JA PALUUHEIJASTAVUUS JAAKKO DIETRICH TIEMERKINTÄPÄIVÄT KUOPIO 17.2.2017 PANK- MENETELMÄOHJEET TIEMERKINTÖJEN KITKA- JA PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET Tavoitteena

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Hankkeen taustat 1 Hankkeen 1.rakennusvaihe (20 M ) päätettiin vuoden 2009 lisätalousarviossa.

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Nousula 24.11.2011 Harri Hyyryläinen

Nousula 24.11.2011 Harri Hyyryläinen Nousula 24.11.2011 Harri Hyyryläinen POS ELY Liikennevastuualue Pohjois-Savon ely-keskus 1 ELY-keskukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskus) on 15 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten,

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja sen vaikutus työsuojeluhallintoon Työsuojelulautakuntien seminaari 9.3.2017 1 Maakuntauudistus ja työsuojeluhallinto Maakuntauudistus on hallituksen reformi. Maakuntien

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Talvihoitourakka (optio ) Talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelma, talvihoito , Kuhmon kaupunki.

Talvihoitourakka (optio ) Talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelma, talvihoito , Kuhmon kaupunki. Talvihoitourakka 2017 2019 (optio 2019-2022) Talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelma, talvihoito 2017 2019, Kuhmon kaupunki Laatutarjous 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1 LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1 Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa Manu Marttinen Työpäällikkö 3.6.2015 NCC Roads Oy 1 TIEDONHALINNAN Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Lisätiedot

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen 2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä

Lisätiedot

Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa

Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa 30.12.2005 Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Tekniset palvelut Siltatekniikka 1 / 6 OHJE URAKOITSIJOIDEN KÄYTÖSTÄ TIEHALLINNON

Lisätiedot

Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008

Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008 Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008 Ylläpidon palvelusopimusten kokemukset 2008 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 32/2008 Tiehallinto Helsinki2008 RAPORTTI

Lisätiedot

Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa

Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa TAMPERE, Tiemerkintäpäivät 12 13.2.2015, Tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki Aiempien päivien pohdintoja Uudet tavat hankkia,

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2016 Ismo Kohonen 22.4.2016 Kilpailuttaminen 2016 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

UUMA2 Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014

UUMA2 Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014 UUMA2 Väylät Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014 Tausta UUMA2 kehittämisohjelma on käynnistynyt Uusiomateriaalien käyttöä haittaavien tietopuutteiden poistaminen Uusiomateriaalien

Lisätiedot

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA)

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Vapaasti saatavissa Internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/vaha/tutkimukset.htm TARJOUSPYYNTÖ 6.10.2003 1 (5) 213/2002/20/77 TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Osaselvitys 1.1: Hoidon

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari Helian auditorio, Helsinki

Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari Helian auditorio, Helsinki Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko? GNA-seminaari 15.2.2007 Helian auditorio, Helsinki Mauri Pukkila Yhteiset pohjoismaiset rakennusmarkkinat - Gemensam Nordisk anläggningsmarknad projektin

Lisätiedot