Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010

2

3 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 Uudenmaan liitto 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 1

4 Uudenmaan liiton julkaisuja D ISSN Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Taitto: Arja-Leena Berg Painotalo Kyriiri Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

5 Sisällysluettelo Maakuntajohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 6 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 8 Suunnittelujärjestelmä 8 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä 10 Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät 10 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät 11 Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät 11 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Talousarvio vuodelle Taloussuunnitelma Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Talousarvioehdotus vuodelle Uudenmaan kehityksen seurantaindikaattorit 23 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 3

6 4 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

7 Maakuntajohtajan katsaus Toiminta- ja taloussuunnitelman kaudella Uudenmaan maakunta, sen kunnat, Uudenmaan liitto ja koko aluehallinto kokevat suuria muutoksia. Kauden aikana maakunta kasvaa kattamaan koko historiallisen Uudenmaan, johon kuuluu 28 kuntaa. Kuntarakenteen uudistuminen tulee jatkumaan, kun maakunnan alueella tehtävät selvitykset saadaan valmiiksi. Kuntapalveluihin ja -rakenteeseen vaikuttavat niin PARAS -puitelaki sekä 2009 syksyllä eduskunnalle annettava terveydenhoitolaki. Eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen mukaan valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoa selkeytetään kokoamalla nykyisten kuuden viranomaisen tehtävät kahteen uuteen viranomaiseen: perustettaviin aluehallintovirastoihin ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa myös maakunnan liittojen roolia aluekehitystyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Maakunnan liitot saavat lakisääteisen vetovastuun alueiden kehittämisen kannalta keskeisissä suunnittelu- ja ennakointitehtävissä. Maakuntaohjelman vaikuttavuutta valtion alueviranomaisiin nähden lisätään. Maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteistoiminta-alueisiin merkittävien ylimaakunnallisten asioiden käsittelemistä varten. Uusimaa muodostaa yhdessä Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kanssa yhteistoiminta-alueen. Uudenmaan liiton tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät käsitellään jäljempänä. Keskeisimpinä ovat strategiasta johdetut tehtävät, nykyisten Itä-Uudenmaan kuntien liittymisen valmistelu Uudenmaan liiton jäsenkunniksi ja molempien liittojen toimistojen organisointi yhdeksi kokonaisuudeksi, maakuntakaavan uudistaminen ja Uudenmaan yhteisen maakuntaohjelman laatiminen. Uusi, entistä suurempi metropolimaakunta on valmis toimimaan Suomen veturina hyvässä yhteistyössä maakunnan alueen toimijoiden ja muiden maakuntien kanssa. Ossi Savolainen Maakuntajohtaja Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 5

8 Toimintaympäristö Kansainvälisen talouden käänne kasvuun alkaa näkyä Suomessa vuoden 2010 alussa: kansantuote on kasvussa ja vuoden mittaan myös työllisyyskehitys kääntyy varovaiseen kasvusuuntaan. Finanssimarkkinoita järkyttänyt ja kansainvälisen kaupan romahduttanut kriisi on jäämässä historiaan. Sen jälkien selvittäminen kestää kuitenkin vielä kauan: Erityisesti maat, joissa rahapoliittisen elvytyksen lisäksi on jouduttu panostamaan finanssipoliittisiin toimiin, joutuvat käyttämään suuren osan verotuloista kasvaneen velkataakan keventämiseen tai sopeutumaan aiempaa korkeampaan inflaatioon. Euroalueella voidaan raha- ja finanssipolitiikan viritystä muuttaa maltillisesti. Inflaation sijasta ongelmana on kilpailukyvyn heikkeneminen ja talouskasvun hitaus. Suomen talous seuraa muun euroalueen kehitystä. Pitkällä tähtäyksellä Suomi voi päästä muita paremmalle kasvu-uralle, mikäli se onnistuu pääsemään Aasian markkinoille, missä kysyntää Suomen tuottamille investointihyödykkeille riittää tulevina vuosina. Uudenmaan alueella on muuta maata paremmat valmiudet tarttua kansainvälisen talouden kasvun mahdollisuuksiin. Alueella ei ole merkittävästi teollisuutta, jolla olisi rakenteellisia kilpailukykyongelmia. Kysyntää alueen osaamiseen perustuvalle yritystoiminnalle riittää kriisin jälkeisessä maailmassa. Kriisiä edeltäviin vuosiin verrattuna työllisyys on kuitenkin aiempaa selvästi matalammalla tasolla ja työvoimapulan sijasta pahaksi ongelmaksi muodostuu erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työttömyys. Uudellamaalla kannattaa vuonna 2010 panostaa rohkeasti infrastruktuurin kehittämiseen ja asuntotuotantoon, jotta kapasiteetti riittää nopean kasvun turvaamiseen tulevina vuosina. Investointitarpeiden sovittaminen kireään kuntatalouteen on kuitenkin vaikeaa, vaikka verotulojen osalta pahin tilanne voikin olla ohi. Uusimaa yhdistyy vihdoinkin. Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat valmistautuvat ottamaan paikkansa Uudenmaan liitossa ja maakuntien liittojen toimistot toteuttavat yhdistymisen vuoden 2010 loppuun mennessä. Muutos merkitsee maakunnan kehitysedellytysten paranemista: eheä Uusimaa on taloudeltaan monipuolisempi mm. energiasektorin kasvaessa ja sen kulttuuriin kuuluva kaksikielisyys on entistäkin voimakkaampi. Erityisesti Porvoon liittyminen Uudenmaan liittoon merkitsee muutoksien aikaa Helsingin seudun yhteistyölle. Maakuntien liittoja koskevat lainsäädännön olennaiset muutokset tulevat voimaan: valtion aluehallinto (lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot) ehdotetaan koottavaksi kahteen monialaiseen viranomaiseen, joita olisivat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) toteuttavat lait ja uusi aluekehityslaki vaikuttavat Uudenmaan liiton asemaan. Yhteistyö valtion aluehallinnon, erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kanssa tiivistyy ja lakiin kirjatut aluekehityksen menettelytapojen käytännön sovellutukset selkiytyvät. ALKU-hanke merkitsee yhteistyötä myös Hämeen ja Päijät-Hämeen suuntaan yhteistoiminta-aluesopimuksen astuessa voimaan. Ympäristöministeriöltä odotetaan jatkotoimia alueidenkäyttöä koskevan lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen kehittämisessä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi. 6 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

9 Uusimaa Suomessa Lähteet: Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Energiateollisuus ry, Ilmailulaitos ja Merenkulkulaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 7

10 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus: Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle. Visio: Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä. Liiton toimiston arvot: tahto, yhteistoiminta, avoimuus sekä houkutteleva ja hyvinvoiva työyhteisö. Suunnittelujärjestelmä 8 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

11 Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laadittava kokonaisvaltainen, strateginen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. Maakunnan visio on: Uusimaa on kansainvälinen hyvinvoivien ihmisten vetovoimainen metropolialue. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa sovitetaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntaohjelma on aluekehittämisen kokonaisohjelma ja se kokoaa ja sovittaa yhteen kaikki maakunnan alueella toteutettavat kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelman tavoitteita kuuteen painopistealueeseen eli teemaan, joita ovat: asuminen, elinkeinot, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne ja liikenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain liiton johdolla ja se valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Se on maakunnan talousarvioesitys valtion rahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi alueen kehittämistä varten. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueiden näkemysten huomioonottamiseksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) hyväksytään erillinen strateginen tulostavoiteasiakirja. Sillä tarkoitetaan asiakirjaa, joka perustuu mm. maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin ja joissa määritellään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toiminnan painopisteet, keskeiset toimintalinjat, yhteistyökysymykset ja määrärahakehykset alueittain ja sektoreittain. Käytännössä kysymys on niin sanotusta strategisesta tulossopimuksesta, joka solmitaan ohjaavan ministeriön ja ELY:n kesken. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 9

12 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä Strategiansa mukaisesti liitosta tulee maakunnan tärkein kehittäjä, vaikuttaja ja jäsenkuntiensa yhteistyökumppani. Uudenmaan liitto haluaa parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä Uudenmaan avaintoimijoiden kanssa maakunnan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä kehityskeskusteluissa. Päämäärät ja kriittiset menestystekijät konkretisoidaan vuositavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen vahvistaminen Maankäytön ja liikennejärjestelmän samanaikainen suunnittelu Työssäkäyntialueen tarkastelu kokonaisuutena Maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Keskeinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Merkittävä Itämeren alueen toimija Metropolin kattava yhteistoiminta-alue on muodostettu 10 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

13 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät Jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Lisäarvoa jäsenkunnille Keskeinen ja aktiivinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Prosessien ja verkostojen tunteminen Ennakointi riittävän aikaisessa vaiheessa (proaktiivisuus) Avainhenkilöihin vaikuttaminen Sidosryhmätoiminnan tehostaminen Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät Tuloksellinen viestintä Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Asema alueen ykköskehittäjänä on tunnustettu Tunnettuus on lisääntynyt Maakuntavaltuusto on sitoutettu viestintään Henkilöstö vahvistaa liittoa ykköskehittäjänä Osaava ja innostunut työyhteisö Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Yhteistyöhenki ja tekemisen meininki Tehtävät ja osaaminen kohtaavat Houkutteleva työpaikka ja onnistuneet rekrytoinnit Työhyvinvointi ja kannustava palkkausjärjestelmä Hiljainen tieto siirtyy kaikille työntekijöille Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 11

14 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 2010 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 1. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit on yhdistetty yhteiseksi Uudenmaan rakennemalliksi maakuntakaavaluonnoksen pohjaksi. a. Maakuntahallitus on lähettänyt Uudenmaan rakennemallivaihtoehdot lausunnoille ja päättänyt valittavasta rakennemallista kaavaluonnoksen pohjaksi. b. Kaavaluonnoksen valmistelu on aloitettu. 2. Osallisuutta kehitetään kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesten sitouttamiseksi, jotta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen saadaan yhteiseksi tavoitteeksi. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri osa osallisista jo rakennemallivaiheessa. a. Rakennemallivaihtoehdoista on järjestetty osallisuusseminaareja. b. Liiton yhteistyöryhmiä ovat osallistuneet valmisteluun. c. Rakennemallit ovat liiton sivuilla palautteen antoa varten ja uutta karttapalvelua (ekstranet) on hyödynnetty vuorovaikutuksessa. 3. Rakennemallityöllä vaikutetaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Uudenmaan muihin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin sekä yhteen sovitetaan niiden maankäytölliset ja liikenteelliset ratkaisut. a. Uudenmaan liiton ja HSL:n hallituksille on järjestetty yhteiskokous maakuntakaavan rakenteen ja liikennejärjestelmätyön yhteen sovittamiseksi. 4. Maakuntakaavan uudistamiseen liittyvät selvitykset ovat valmiina kaavaluonnosta varten. a. Osallisuus- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaiset selvitykset ovat valmiita. b. Selvitysten tulosten ja valitun rakennemallin yhteensovittaminen kaavaluonnokseksi on aloitettu. Kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta 5. Yhteistoiminta-alueen toiminta on käynnistetty ja sovittu työnjaosta yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien toimistojen (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Häme, Päijät-Häme) kesken. a. Sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty jäsenkunnissa. Sopimuksen perusteella on käynnistetty yhteisiä edunvalvonta-, aluekehitys- ja aluesuunnittelutoimia. b. Uudenmaan ja Hämeen liiton toimistojen välistä yhteistyötä on tiivistetty. 6. Liiton kansainvälisten toimistojen työ on uudistettu. Brysselin toimisto on organisoitu yhteistoiminta-alueen, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteiseksi. Pietarin Helsinkikeskuksen hyödyntämisestä sovitaan Helsingin kaupungin kanssa. Moskova- ja Masovia yhteistyön työohjelmia toteutetaan. a. Yhteistoiminta-alue tai Uudenmaan liiton yhteyteen koottu konsortio tekee yhteistyötä Helsinki EU Officen (Bryssel) kanssa. Pietarin Helsinki-keskuksen toimintasuunnitelmaan on otettu koko Uudenmaan edustaminen. Moskova- ja Masovia yhteistyösopimusten työohjelmat toteutuvat niissä määritellyssä aikataulussa. 7. Liitto osallistuu aktiivisena toimijana sille tärkeille Itämeren alueen hankkeisiin, mm. Basaar -hankkeeseen ja Rail Baltica -hankkeeseen. Liitto valmistelee vuonna 2011 käynnistettävää uutta maakuntaohjelmaa ja maakunnan liiton strategiaa toteuttavaa hanketta. a. Basaar -hanke on saatettu tuloksellisesti loppuun. Rail Baltica -hanke on aloitettu. Suunnitelma ja hakemuspohja uudelle hankkeelle on valmis. 12 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

15 Oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin 8. Maakunnan yhteistyöryhmää (MYR) käytetään ohjelmatyön ohjaajana ja maakunnan liiton päätöksenteon tukena. a. MYR on sitouttanut siinä olevat osapuolet yhteisiin aluekehitystoimiin ja tuottanut aktiivisesti sisältöä maakunnallisiin suunnitteluasiakirjoihin. 9. Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta KENK osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun Uudenmaan puolestapuhujana. a. On annettu kannanottoja ja tehty aloitteita. 10. Liitto valmistelee asiantuntija-aineistoa eduskuntapuolueiden puoluekokouksia ja hallitusohjelmavalmistelua varten. a. Liitossa on laadittu ohjelma-asiakirjat aluesuunnittelun ja aluekehittämisen tavoitteiksi vuosille Asiakirjoja on käytetty pohjana poliittisessa valmistelussa. Jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus 11. Koko Uudenmaan yhteinen maakuntaohjelma on laadittu yhdessä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan jäsenkuntien kanssa, hyväksytty ja sillä on vaikutettu ELY-strategia-asiakirjaan, ELY:n (AVI:n) strategiseen tulossopimukseen, valtion ja pääkaupunkiseudun aiesopimuksiin ja muihin maakunnan kannalta tärkeisiin ohjelmiin. a. Maakuntaohjelmaa varten on perustettu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yhteinen valmisteluelin. Ohjelma on hyväksytty molempien maakuntien liittojen valtuustoissa samasanaisena ja koko Uuttamaata koskevana. Maakuntaohjelmassa on selkeitä tavoitteita, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata. 12. Koko Uudenmaan yhteinen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) laaditaan maakuntaohjelmatyön pohjalta. Toteuttamissuunnitelmaan sisällytetään kuntien suunnitelma niiden osuudesta hankkeiden rahoittamiseen. a. TOTSUa varten on perustettu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yhteinen valmisteluelin. Suunnitelma on hyväksytty molempien maakuntien liittojen hallituksissa samasanaisena ja koko Uuttamaata koskevana. TOTSUssa on selkeitä tavoitteita, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata ja joihin kunnat ovat sitoutuneet omalla rahoitusosuudellaan. 13. Koulutustarpeen keskipitkän ja pitkän tähtäyksen ennakointia kootaan, koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten etusijajärjestys laaditaan osaksi toteuttamissuunnitelmaa. Yhteistyötä yhteistoiminta-alueen ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin ja Aalto-yliopistojen kanssa lisätään aluekehittämistyössä. a. Uudenmaan maakunnassa on kuntia ja muita koulutustarpeita koskevia tietoja tarvitsevia tahoja palveleva ennakointijärjestelmä. b. Hanke-esitysten kiireellisyysjärjestys on hyväksytty ja toimitettu opetusministeriöön ja alueen toimijat on sitoutettu siihen. 14. Kuntajohtajien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkostoja kehitetään ja tiivistetään. Kuntien tarvitsemia yhteistä edunvalvontaa ja yhteisiä palveluita järjestetään. a. Kuntajohtajat ja asiantuntijat tapaavat säännöllisissä, hyvin valmistelluissa kokouksissa. Kuntajohtajan työpöytä ja muut palvelut ovat käytössä. b. Asiantuntijatyöryhmiä on hyödynnetty liiton keskeisten asiakirjojen valmistelussa ja toteuttamisessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 13

16 Tuloksellinen viestintä 15. Viestintästrategian mukaisia toimenpiteitä tehostetaan ja maakunnan liiton tunnettuutta lisätään. Viestinnän henkilöstövoimavaroja lisätään. a. Viestintävälineet on profiloituja ja kohderyhmät on määritelty. b. Asiantuntija-aineiston toimittamista tiedotusvälineille ja poliittisille päättäjille on lisätty. c. Mediaseurannan liiton toimintaa koskevat osumat ovat lisääntyneet. Osaava ja innostunut työyhteisö 16. Henkilöstön osaamista parannetaan vastaamaan uudistuvia tehtäviä ja toimintatapoja. Tehdään työyhteisökyselyn 2009 edellyttämät kehittämistoimenpiteet. Päivitetään liiton koulutussuunnitelma toteuttamaan liiton strategioiden edellyttämää osaamista. a. Toimintaprosesseja on tehostettu ja niissä on hyödynnetty uuden tekniikan mahdollisuuksia. b. Johdon raportointijärjestelmää on kehitetty. c. Työyhteisökyselyn kehittämistoimenpiteistä on toteutettu 50 %. d. Liiton koulutussuunnitelma on päivitetty ja toteuttaminen aloitettu. 17. Työtehtävien organisoinnissa on hyödynnetty Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen henkilöstövoimavarat. a. Yhteisiä toimintaprosesseja on kehitetty ja voimavarat on organisoitu. 18. Turvataan tehtävien vaatimat voimavarat kaikilla osa-alueilla. a. Voimavaroissa on hyödynnetty henkilöstöstrategian mukaiset yhteistoimintamuodot eri toimijoiden kanssa. b. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja strategisen osaamisen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä on huolehdittu. Muut tavoitteet 19. Kuntien maksuosuuksia varsinaiseen toimintaan ei lisätä ja toimintakuluja on supistettu edellisvuoteen verrattuna. a. Kuntien osuudet laskevat 1,3 % vuoden 2009 tasosta ja toimintakuluja on supistettu 3 %. 20. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnan liittojen toiminnot yhdistetään mennessä ja uudet jäsenkunnat on saatu tehokkaasti mukaan liiton toimintaan. a. Liittojen yhteinen kaavatöitä ohjaava toimikunta on perustettu ja se koordinoi liittojen aluesuunnittelun yhteen sovittamista. 21. Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma muodostavat aiempaa yhtenäisemmän toimintakokonaisuuden. a. Maakuntaohjelman, kaavan ja toteuttamissuunnitelman linjaukset tukeutuvat maakuntasuunnitelmaan. b. Edellisen maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman arviointi on tehty. 22. Liiton palveluiden tarjonnassa ja liiton toiminnassa parannetaan kaksikielisyyttä. a. Syksyllä 2009 aloitettua ruotsin kielen koulutusohjelmaa on jatkettu. 14 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

17 Talousarvio vuodelle 2010 Vuoden 2010 talousarvio jakaantuu kolmeen tulosryhmään: luottamushenkilöhallinto varsinainen toiminta, joka sisältää maakunnan kehittämistehtävät eli aluekehittämisen ja alueiden käytön sekä tukitehtävinä hallinnon projektit, joka on laadintahetkellä oleva arvio liitossa hallinnoitavista projekteista. Kuntalain edellyttämässä kolmen vuoden taloussuunnitelmassa toiminnot hoidetaan nykyisessä laajuudessa ja samalla varaudutaan aluehallinnon kehittämisestä aiheutuviin uusiin haasteisiin liiton strategian mukaisesti. Tarvittavaa liikkumavaraa toimintojen kehittämiseen luodaan yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. Talousarvion 2010 loppusumma ilman projektien osuutta on euroa (v euroa), jossa vähennystä vuoden 2009 maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon on 3 %. Jäsenkuntien maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ovat euroa ja osaamiskeskusohjelmaan euroa eli yhteensä euroa. Kun tarkastellaan koko liiton toimintaa, kuntaosuudet ovat laskeneet edellisvuodesta 1,1 %. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 99 prosenttia liiton toimintamenoista. Talousarvio 2010 laaditaan tasapainotettuna. Henkilöstön palkkamenoihin on arvioitu 1,5 prosentin keskimääräinen nousu. Talousarvio sisältää euron panostuksen Culminatum Ltd Oy:n toimintaan sekä euron tuen aluemarkkinointiin (Greater Helsinki Promotion Ltd Oy). Aluekehitysrahastosta tuloutetaan euroa. Talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien maksuosuuksia palautetaan vuoden 2009 viimeisessä maksuerässä euroa, joten vuoden 2009 lopulliset maksuosuudet ovat euroa. Maakuntavaltuusto käsittelee talousarviomuutoksen joulukuun kokouksessaan. Projekteissa arvioidaan kulkevan rahaa edellisvuosia vähemmän eli euroa (v euroa). Arvio perustuu edellisten vuosien toteutumiin ja tämänhetkiseen hankevalmistelutilanteeseen. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu euroa, joka on 8,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2009 talousarvion loppusumma ( euroa). Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu euroa (v euroa). Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyvät liiton hallinnoimat kotimaisten hankkeiden maakunnan kehittämisrahat: valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet aluekeskusohjelmat (Hyvinkää-Riihimäki talousalue, Kuuma-seutu, Länsi-Uusimaa) pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma ohjelmiin sitomattomat kehittämisrahat. Talousarvion sitovuus Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet euroa. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 15

18 Käyttötalousosa TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 Menot ( ) Tulot ( ) Toimintakate ( ) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO VARSINAINEN TOIMINTA PROJEKTIT YHTEENSÄ TALOUSARVION JAKAUTUMINEN TULOSRYHMITTÄIN PROJEKTIT 7 % LUOTTAMUSHENKILÖ- HALLINTO 3 % VARSINAINEN TOIMINTA 90 % 16 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

19 Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Taloussuunn. Taloussuunn muutos Mhs 83/2009 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat + muut toim.kulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Var. ja rahastojen muutokset YLI- / ALIJÄÄMÄ Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 17

20 Rahoituslaskelma TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 euro euro euro euro euro Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Vars. toiminta ja investoinnit, netto Investointiosaa suunnitelmakaudelle ei ole. 18 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

21 Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2010 JÄSENKUNNAT Väkiluku Väkiluvun Helsingin I LASKU TA 2009 Muutos II LASKU Maksu mukaiset vajaus Varsinainen %-osuudet (ilman OSKE OSKE- osuudet osuudet, muille, toiminta, v rahoitusta) % ohjelman yhteensä (HKI= 31 %) vastinrahoitus HELSINKI , , ESPOO , , HYVINKÄÄ , , JÄRVENPÄÄ , , KAUNIAINEN , , KERAVA , , KIRKKONUMMI , , MÄNTSÄLÄ , , NURMIJÄRVI , , PORNAINEN , , SIUNTIO , , TUUSULA , , VANTAA , , KARJALOHJA , , KARKKILA , , LOHJA* , NUMMI-PUSULA , , VIHTI , , HANKO , , INKOO , , RAASEPORI** , , YHTEENSÄ , , * Lohja ja Sammatti ovat yhdistyneet alkaen. ** Karjaa, Pohja ja Tammisaari ovat yhdistyneet Raaseporin kaupungiksi alkaen. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 19

22 Talousarvioehdotus vuodelle 2010 UUDENMAAN LIITON TOIMINTA EROTUS ERO% YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,5 Kuntien osuudet ,1 Myyntituotot ,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,1 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Avustukset yhteisöille ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,0 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Vuosikate ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

23 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO EROTUS ERO% Toimintatuotot Myyntituotot Kuntien osuudet ,4 Myyntituotot ,4 Toimintatuotot ,4 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,6 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Avustukset yhteisöille ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,4 Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 21

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 58-2010 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio vuodelle 2011 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 50-2008 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio vuodelle 2009 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 Uudenmaan liiton julkaisuja D 62-2011 Uudenmaan liiton julkaisuja D 62-2011 Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan perusrakenne. - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan 2035 perusrakenne - maakuntakaavan uudistamisen periaatteita Maakuntakaavan uudistaminen Perusrakenne Maakuntakaavan perusrakenne on sanallinen kuvaus niistä periaatteista, joiden

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

2. Maakuntaohjelman rooli maakunnallsen tahtotilan muodostajana

2. Maakuntaohjelman rooli maakunnallsen tahtotilan muodostajana 1.':. íöi/' \~~""'!!~~ ~,..,~ ::~ t,.,...~..-_.~ si,r.; '.'Y't..i: 'j,7t:''--:~?~:r~ ~fl~:~~l',,!r: j;_ar~;r'lu'!n(is--;j\"::~~~'~'~tt.:~"t:t.~~rß'ti~~!,.; ~lt~~ TYÖ- JR E:LINHE:INOMINISTERIÖ RI~BETS-

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa

Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Maakuntastrategia uudessa Pirkanmaan maakunnassa Taustoitusta konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmälle Joulukuu 2016 Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 2.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Maakuntastrategia

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uudenmaan Maakuntaparlamentti

Uudenmaan Maakuntaparlamentti Uudenmaan Maakuntaparlamentti Työministeri Lauri Ihalainen 20.11.2014 Finlandia-talo Uudenmaan Maakuntaparlamentti 1. Yleinen talouden kuva 2. Elinvoimaa älykkäästä erikoistumisesta 3. Työllisyys- ja työttömyystilanne

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot