Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010

2

3 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 Uudenmaan liitto 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 1

4 Uudenmaan liiton julkaisuja D ISSN Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Taitto: Arja-Leena Berg Painotalo Kyriiri Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

5 Sisällysluettelo Maakuntajohtajan katsaus 5 Toimintaympäristö 6 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 8 Suunnittelujärjestelmä 8 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä 10 Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät 10 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät 11 Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät 11 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit Talousarvio vuodelle Taloussuunnitelma Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Talousarvioehdotus vuodelle Uudenmaan kehityksen seurantaindikaattorit 23 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 3

6 4 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

7 Maakuntajohtajan katsaus Toiminta- ja taloussuunnitelman kaudella Uudenmaan maakunta, sen kunnat, Uudenmaan liitto ja koko aluehallinto kokevat suuria muutoksia. Kauden aikana maakunta kasvaa kattamaan koko historiallisen Uudenmaan, johon kuuluu 28 kuntaa. Kuntarakenteen uudistuminen tulee jatkumaan, kun maakunnan alueella tehtävät selvitykset saadaan valmiiksi. Kuntapalveluihin ja -rakenteeseen vaikuttavat niin PARAS -puitelaki sekä 2009 syksyllä eduskunnalle annettava terveydenhoitolaki. Eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen mukaan valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoa selkeytetään kokoamalla nykyisten kuuden viranomaisen tehtävät kahteen uuteen viranomaiseen: perustettaviin aluehallintovirastoihin ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa myös maakunnan liittojen roolia aluekehitystyön kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Maakunnan liitot saavat lakisääteisen vetovastuun alueiden kehittämisen kannalta keskeisissä suunnittelu- ja ennakointitehtävissä. Maakuntaohjelman vaikuttavuutta valtion alueviranomaisiin nähden lisätään. Maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteistoiminta-alueisiin merkittävien ylimaakunnallisten asioiden käsittelemistä varten. Uusimaa muodostaa yhdessä Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kanssa yhteistoiminta-alueen. Uudenmaan liiton tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät käsitellään jäljempänä. Keskeisimpinä ovat strategiasta johdetut tehtävät, nykyisten Itä-Uudenmaan kuntien liittymisen valmistelu Uudenmaan liiton jäsenkunniksi ja molempien liittojen toimistojen organisointi yhdeksi kokonaisuudeksi, maakuntakaavan uudistaminen ja Uudenmaan yhteisen maakuntaohjelman laatiminen. Uusi, entistä suurempi metropolimaakunta on valmis toimimaan Suomen veturina hyvässä yhteistyössä maakunnan alueen toimijoiden ja muiden maakuntien kanssa. Ossi Savolainen Maakuntajohtaja Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 5

8 Toimintaympäristö Kansainvälisen talouden käänne kasvuun alkaa näkyä Suomessa vuoden 2010 alussa: kansantuote on kasvussa ja vuoden mittaan myös työllisyyskehitys kääntyy varovaiseen kasvusuuntaan. Finanssimarkkinoita järkyttänyt ja kansainvälisen kaupan romahduttanut kriisi on jäämässä historiaan. Sen jälkien selvittäminen kestää kuitenkin vielä kauan: Erityisesti maat, joissa rahapoliittisen elvytyksen lisäksi on jouduttu panostamaan finanssipoliittisiin toimiin, joutuvat käyttämään suuren osan verotuloista kasvaneen velkataakan keventämiseen tai sopeutumaan aiempaa korkeampaan inflaatioon. Euroalueella voidaan raha- ja finanssipolitiikan viritystä muuttaa maltillisesti. Inflaation sijasta ongelmana on kilpailukyvyn heikkeneminen ja talouskasvun hitaus. Suomen talous seuraa muun euroalueen kehitystä. Pitkällä tähtäyksellä Suomi voi päästä muita paremmalle kasvu-uralle, mikäli se onnistuu pääsemään Aasian markkinoille, missä kysyntää Suomen tuottamille investointihyödykkeille riittää tulevina vuosina. Uudenmaan alueella on muuta maata paremmat valmiudet tarttua kansainvälisen talouden kasvun mahdollisuuksiin. Alueella ei ole merkittävästi teollisuutta, jolla olisi rakenteellisia kilpailukykyongelmia. Kysyntää alueen osaamiseen perustuvalle yritystoiminnalle riittää kriisin jälkeisessä maailmassa. Kriisiä edeltäviin vuosiin verrattuna työllisyys on kuitenkin aiempaa selvästi matalammalla tasolla ja työvoimapulan sijasta pahaksi ongelmaksi muodostuu erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työttömyys. Uudellamaalla kannattaa vuonna 2010 panostaa rohkeasti infrastruktuurin kehittämiseen ja asuntotuotantoon, jotta kapasiteetti riittää nopean kasvun turvaamiseen tulevina vuosina. Investointitarpeiden sovittaminen kireään kuntatalouteen on kuitenkin vaikeaa, vaikka verotulojen osalta pahin tilanne voikin olla ohi. Uusimaa yhdistyy vihdoinkin. Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat valmistautuvat ottamaan paikkansa Uudenmaan liitossa ja maakuntien liittojen toimistot toteuttavat yhdistymisen vuoden 2010 loppuun mennessä. Muutos merkitsee maakunnan kehitysedellytysten paranemista: eheä Uusimaa on taloudeltaan monipuolisempi mm. energiasektorin kasvaessa ja sen kulttuuriin kuuluva kaksikielisyys on entistäkin voimakkaampi. Erityisesti Porvoon liittyminen Uudenmaan liittoon merkitsee muutoksien aikaa Helsingin seudun yhteistyölle. Maakuntien liittoja koskevat lainsäädännön olennaiset muutokset tulevat voimaan: valtion aluehallinto (lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot) ehdotetaan koottavaksi kahteen monialaiseen viranomaiseen, joita olisivat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) toteuttavat lait ja uusi aluekehityslaki vaikuttavat Uudenmaan liiton asemaan. Yhteistyö valtion aluehallinnon, erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kanssa tiivistyy ja lakiin kirjatut aluekehityksen menettelytapojen käytännön sovellutukset selkiytyvät. ALKU-hanke merkitsee yhteistyötä myös Hämeen ja Päijät-Hämeen suuntaan yhteistoiminta-aluesopimuksen astuessa voimaan. Ympäristöministeriöltä odotetaan jatkotoimia alueidenkäyttöä koskevan lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen kehittämisessä yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi. 6 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

9 Uusimaa Suomessa Lähteet: Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Energiateollisuus ry, Ilmailulaitos ja Merenkulkulaitos Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 7

10 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus: Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle. Visio: Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä. Liiton toimiston arvot: tahto, yhteistoiminta, avoimuus sekä houkutteleva ja hyvinvoiva työyhteisö. Suunnittelujärjestelmä 8 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

11 Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laadittava kokonaisvaltainen, strateginen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. Maakunnan visio on: Uusimaa on kansainvälinen hyvinvoivien ihmisten vetovoimainen metropolialue. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa sovitetaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntaohjelma on aluekehittämisen kokonaisohjelma ja se kokoaa ja sovittaa yhteen kaikki maakunnan alueella toteutettavat kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelman tavoitteita kuuteen painopistealueeseen eli teemaan, joita ovat: asuminen, elinkeinot, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne ja liikenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain liiton johdolla ja se valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Se on maakunnan talousarvioesitys valtion rahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi alueen kehittämistä varten. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueiden näkemysten huomioonottamiseksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) hyväksytään erillinen strateginen tulostavoiteasiakirja. Sillä tarkoitetaan asiakirjaa, joka perustuu mm. maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin ja joissa määritellään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toiminnan painopisteet, keskeiset toimintalinjat, yhteistyökysymykset ja määrärahakehykset alueittain ja sektoreittain. Käytännössä kysymys on niin sanotusta strategisesta tulossopimuksesta, joka solmitaan ohjaavan ministeriön ja ELY:n kesken. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 9

12 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä Strategiansa mukaisesti liitosta tulee maakunnan tärkein kehittäjä, vaikuttaja ja jäsenkuntiensa yhteistyökumppani. Uudenmaan liitto haluaa parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä Uudenmaan avaintoimijoiden kanssa maakunnan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä kehityskeskusteluissa. Päämäärät ja kriittiset menestystekijät konkretisoidaan vuositavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen vahvistaminen Maankäytön ja liikennejärjestelmän samanaikainen suunnittelu Työssäkäyntialueen tarkastelu kokonaisuutena Maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Keskeinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Merkittävä Itämeren alueen toimija Metropolin kattava yhteistoiminta-alue on muodostettu 10 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

13 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät Jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Lisäarvoa jäsenkunnille Keskeinen ja aktiivinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Prosessien ja verkostojen tunteminen Ennakointi riittävän aikaisessa vaiheessa (proaktiivisuus) Avainhenkilöihin vaikuttaminen Sidosryhmätoiminnan tehostaminen Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät Tuloksellinen viestintä Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Asema alueen ykköskehittäjänä on tunnustettu Tunnettuus on lisääntynyt Maakuntavaltuusto on sitoutettu viestintään Henkilöstö vahvistaa liittoa ykköskehittäjänä Osaava ja innostunut työyhteisö Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Yhteistyöhenki ja tekemisen meininki Tehtävät ja osaaminen kohtaavat Houkutteleva työpaikka ja onnistuneet rekrytoinnit Työhyvinvointi ja kannustava palkkausjärjestelmä Hiljainen tieto siirtyy kaikille työntekijöille Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 11

14 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 2010 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 1. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit on yhdistetty yhteiseksi Uudenmaan rakennemalliksi maakuntakaavaluonnoksen pohjaksi. a. Maakuntahallitus on lähettänyt Uudenmaan rakennemallivaihtoehdot lausunnoille ja päättänyt valittavasta rakennemallista kaavaluonnoksen pohjaksi. b. Kaavaluonnoksen valmistelu on aloitettu. 2. Osallisuutta kehitetään kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesten sitouttamiseksi, jotta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen saadaan yhteiseksi tavoitteeksi. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri osa osallisista jo rakennemallivaiheessa. a. Rakennemallivaihtoehdoista on järjestetty osallisuusseminaareja. b. Liiton yhteistyöryhmiä ovat osallistuneet valmisteluun. c. Rakennemallit ovat liiton sivuilla palautteen antoa varten ja uutta karttapalvelua (ekstranet) on hyödynnetty vuorovaikutuksessa. 3. Rakennemallityöllä vaikutetaan Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Uudenmaan muihin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin sekä yhteen sovitetaan niiden maankäytölliset ja liikenteelliset ratkaisut. a. Uudenmaan liiton ja HSL:n hallituksille on järjestetty yhteiskokous maakuntakaavan rakenteen ja liikennejärjestelmätyön yhteen sovittamiseksi. 4. Maakuntakaavan uudistamiseen liittyvät selvitykset ovat valmiina kaavaluonnosta varten. a. Osallisuus- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaiset selvitykset ovat valmiita. b. Selvitysten tulosten ja valitun rakennemallin yhteensovittaminen kaavaluonnokseksi on aloitettu. Kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta 5. Yhteistoiminta-alueen toiminta on käynnistetty ja sovittu työnjaosta yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien toimistojen (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Häme, Päijät-Häme) kesken. a. Sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty jäsenkunnissa. Sopimuksen perusteella on käynnistetty yhteisiä edunvalvonta-, aluekehitys- ja aluesuunnittelutoimia. b. Uudenmaan ja Hämeen liiton toimistojen välistä yhteistyötä on tiivistetty. 6. Liiton kansainvälisten toimistojen työ on uudistettu. Brysselin toimisto on organisoitu yhteistoiminta-alueen, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteiseksi. Pietarin Helsinkikeskuksen hyödyntämisestä sovitaan Helsingin kaupungin kanssa. Moskova- ja Masovia yhteistyön työohjelmia toteutetaan. a. Yhteistoiminta-alue tai Uudenmaan liiton yhteyteen koottu konsortio tekee yhteistyötä Helsinki EU Officen (Bryssel) kanssa. Pietarin Helsinki-keskuksen toimintasuunnitelmaan on otettu koko Uudenmaan edustaminen. Moskova- ja Masovia yhteistyösopimusten työohjelmat toteutuvat niissä määritellyssä aikataulussa. 7. Liitto osallistuu aktiivisena toimijana sille tärkeille Itämeren alueen hankkeisiin, mm. Basaar -hankkeeseen ja Rail Baltica -hankkeeseen. Liitto valmistelee vuonna 2011 käynnistettävää uutta maakuntaohjelmaa ja maakunnan liiton strategiaa toteuttavaa hanketta. a. Basaar -hanke on saatettu tuloksellisesti loppuun. Rail Baltica -hanke on aloitettu. Suunnitelma ja hakemuspohja uudelle hankkeelle on valmis. 12 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

15 Oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin 8. Maakunnan yhteistyöryhmää (MYR) käytetään ohjelmatyön ohjaajana ja maakunnan liiton päätöksenteon tukena. a. MYR on sitouttanut siinä olevat osapuolet yhteisiin aluekehitystoimiin ja tuottanut aktiivisesti sisältöä maakunnallisiin suunnitteluasiakirjoihin. 9. Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta KENK osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun Uudenmaan puolestapuhujana. a. On annettu kannanottoja ja tehty aloitteita. 10. Liitto valmistelee asiantuntija-aineistoa eduskuntapuolueiden puoluekokouksia ja hallitusohjelmavalmistelua varten. a. Liitossa on laadittu ohjelma-asiakirjat aluesuunnittelun ja aluekehittämisen tavoitteiksi vuosille Asiakirjoja on käytetty pohjana poliittisessa valmistelussa. Jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus 11. Koko Uudenmaan yhteinen maakuntaohjelma on laadittu yhdessä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan jäsenkuntien kanssa, hyväksytty ja sillä on vaikutettu ELY-strategia-asiakirjaan, ELY:n (AVI:n) strategiseen tulossopimukseen, valtion ja pääkaupunkiseudun aiesopimuksiin ja muihin maakunnan kannalta tärkeisiin ohjelmiin. a. Maakuntaohjelmaa varten on perustettu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yhteinen valmisteluelin. Ohjelma on hyväksytty molempien maakuntien liittojen valtuustoissa samasanaisena ja koko Uuttamaata koskevana. Maakuntaohjelmassa on selkeitä tavoitteita, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata. 12. Koko Uudenmaan yhteinen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) laaditaan maakuntaohjelmatyön pohjalta. Toteuttamissuunnitelmaan sisällytetään kuntien suunnitelma niiden osuudesta hankkeiden rahoittamiseen. a. TOTSUa varten on perustettu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan yhteinen valmisteluelin. Suunnitelma on hyväksytty molempien maakuntien liittojen hallituksissa samasanaisena ja koko Uuttamaata koskevana. TOTSUssa on selkeitä tavoitteita, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata ja joihin kunnat ovat sitoutuneet omalla rahoitusosuudellaan. 13. Koulutustarpeen keskipitkän ja pitkän tähtäyksen ennakointia kootaan, koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten etusijajärjestys laaditaan osaksi toteuttamissuunnitelmaa. Yhteistyötä yhteistoiminta-alueen ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin ja Aalto-yliopistojen kanssa lisätään aluekehittämistyössä. a. Uudenmaan maakunnassa on kuntia ja muita koulutustarpeita koskevia tietoja tarvitsevia tahoja palveleva ennakointijärjestelmä. b. Hanke-esitysten kiireellisyysjärjestys on hyväksytty ja toimitettu opetusministeriöön ja alueen toimijat on sitoutettu siihen. 14. Kuntajohtajien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkostoja kehitetään ja tiivistetään. Kuntien tarvitsemia yhteistä edunvalvontaa ja yhteisiä palveluita järjestetään. a. Kuntajohtajat ja asiantuntijat tapaavat säännöllisissä, hyvin valmistelluissa kokouksissa. Kuntajohtajan työpöytä ja muut palvelut ovat käytössä. b. Asiantuntijatyöryhmiä on hyödynnetty liiton keskeisten asiakirjojen valmistelussa ja toteuttamisessa. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 13

16 Tuloksellinen viestintä 15. Viestintästrategian mukaisia toimenpiteitä tehostetaan ja maakunnan liiton tunnettuutta lisätään. Viestinnän henkilöstövoimavaroja lisätään. a. Viestintävälineet on profiloituja ja kohderyhmät on määritelty. b. Asiantuntija-aineiston toimittamista tiedotusvälineille ja poliittisille päättäjille on lisätty. c. Mediaseurannan liiton toimintaa koskevat osumat ovat lisääntyneet. Osaava ja innostunut työyhteisö 16. Henkilöstön osaamista parannetaan vastaamaan uudistuvia tehtäviä ja toimintatapoja. Tehdään työyhteisökyselyn 2009 edellyttämät kehittämistoimenpiteet. Päivitetään liiton koulutussuunnitelma toteuttamaan liiton strategioiden edellyttämää osaamista. a. Toimintaprosesseja on tehostettu ja niissä on hyödynnetty uuden tekniikan mahdollisuuksia. b. Johdon raportointijärjestelmää on kehitetty. c. Työyhteisökyselyn kehittämistoimenpiteistä on toteutettu 50 %. d. Liiton koulutussuunnitelma on päivitetty ja toteuttaminen aloitettu. 17. Työtehtävien organisoinnissa on hyödynnetty Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen henkilöstövoimavarat. a. Yhteisiä toimintaprosesseja on kehitetty ja voimavarat on organisoitu. 18. Turvataan tehtävien vaatimat voimavarat kaikilla osa-alueilla. a. Voimavaroissa on hyödynnetty henkilöstöstrategian mukaiset yhteistoimintamuodot eri toimijoiden kanssa. b. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja strategisen osaamisen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä on huolehdittu. Muut tavoitteet 19. Kuntien maksuosuuksia varsinaiseen toimintaan ei lisätä ja toimintakuluja on supistettu edellisvuoteen verrattuna. a. Kuntien osuudet laskevat 1,3 % vuoden 2009 tasosta ja toimintakuluja on supistettu 3 %. 20. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnan liittojen toiminnot yhdistetään mennessä ja uudet jäsenkunnat on saatu tehokkaasti mukaan liiton toimintaan. a. Liittojen yhteinen kaavatöitä ohjaava toimikunta on perustettu ja se koordinoi liittojen aluesuunnittelun yhteen sovittamista. 21. Maakuntasuunnitelma, -ohjelma, -kaava ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma muodostavat aiempaa yhtenäisemmän toimintakokonaisuuden. a. Maakuntaohjelman, kaavan ja toteuttamissuunnitelman linjaukset tukeutuvat maakuntasuunnitelmaan. b. Edellisen maakuntaohjelman ja toteuttamissuunnitelman arviointi on tehty. 22. Liiton palveluiden tarjonnassa ja liiton toiminnassa parannetaan kaksikielisyyttä. a. Syksyllä 2009 aloitettua ruotsin kielen koulutusohjelmaa on jatkettu. 14 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

17 Talousarvio vuodelle 2010 Vuoden 2010 talousarvio jakaantuu kolmeen tulosryhmään: luottamushenkilöhallinto varsinainen toiminta, joka sisältää maakunnan kehittämistehtävät eli aluekehittämisen ja alueiden käytön sekä tukitehtävinä hallinnon projektit, joka on laadintahetkellä oleva arvio liitossa hallinnoitavista projekteista. Kuntalain edellyttämässä kolmen vuoden taloussuunnitelmassa toiminnot hoidetaan nykyisessä laajuudessa ja samalla varaudutaan aluehallinnon kehittämisestä aiheutuviin uusiin haasteisiin liiton strategian mukaisesti. Tarvittavaa liikkumavaraa toimintojen kehittämiseen luodaan yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. Talousarvion 2010 loppusumma ilman projektien osuutta on euroa (v euroa), jossa vähennystä vuoden 2009 maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon on 3 %. Jäsenkuntien maksuosuudet varsinaiseen toimintaan ovat euroa ja osaamiskeskusohjelmaan euroa eli yhteensä euroa. Kun tarkastellaan koko liiton toimintaa, kuntaosuudet ovat laskeneet edellisvuodesta 1,1 %. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 99 prosenttia liiton toimintamenoista. Talousarvio 2010 laaditaan tasapainotettuna. Henkilöstön palkkamenoihin on arvioitu 1,5 prosentin keskimääräinen nousu. Talousarvio sisältää euron panostuksen Culminatum Ltd Oy:n toimintaan sekä euron tuen aluemarkkinointiin (Greater Helsinki Promotion Ltd Oy). Aluekehitysrahastosta tuloutetaan euroa. Talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien maksuosuuksia palautetaan vuoden 2009 viimeisessä maksuerässä euroa, joten vuoden 2009 lopulliset maksuosuudet ovat euroa. Maakuntavaltuusto käsittelee talousarviomuutoksen joulukuun kokouksessaan. Projekteissa arvioidaan kulkevan rahaa edellisvuosia vähemmän eli euroa (v euroa). Arvio perustuu edellisten vuosien toteutumiin ja tämänhetkiseen hankevalmistelutilanteeseen. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu euroa, joka on 8,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2009 talousarvion loppusumma ( euroa). Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu euroa (v euroa). Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyvät liiton hallinnoimat kotimaisten hankkeiden maakunnan kehittämisrahat: valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet aluekeskusohjelmat (Hyvinkää-Riihimäki talousalue, Kuuma-seutu, Länsi-Uusimaa) pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma ohjelmiin sitomattomat kehittämisrahat. Talousarvion sitovuus Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet euroa. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 15

18 Käyttötalousosa TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 Menot ( ) Tulot ( ) Toimintakate ( ) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO VARSINAINEN TOIMINTA PROJEKTIT YHTEENSÄ TALOUSARVION JAKAUTUMINEN TULOSRYHMITTÄIN PROJEKTIT 7 % LUOTTAMUSHENKILÖ- HALLINTO 3 % VARSINAINEN TOIMINTA 90 % 16 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

19 Taloussuunnitelma Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Talousarvio Taloussuunn. Taloussuunn muutos Mhs 83/2009 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat + muut toim.kulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Var. ja rahastojen muutokset YLI- / ALIJÄÄMÄ Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 17

20 Rahoituslaskelma TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 euro euro euro euro euro Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Vars. toiminta ja investoinnit, netto Investointiosaa suunnitelmakaudelle ei ole. 18 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

21 Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2010 JÄSENKUNNAT Väkiluku Väkiluvun Helsingin I LASKU TA 2009 Muutos II LASKU Maksu mukaiset vajaus Varsinainen %-osuudet (ilman OSKE OSKE- osuudet osuudet, muille, toiminta, v rahoitusta) % ohjelman yhteensä (HKI= 31 %) vastinrahoitus HELSINKI , , ESPOO , , HYVINKÄÄ , , JÄRVENPÄÄ , , KAUNIAINEN , , KERAVA , , KIRKKONUMMI , , MÄNTSÄLÄ , , NURMIJÄRVI , , PORNAINEN , , SIUNTIO , , TUUSULA , , VANTAA , , KARJALOHJA , , KARKKILA , , LOHJA* , NUMMI-PUSULA , , VIHTI , , HANKO , , INKOO , , RAASEPORI** , , YHTEENSÄ , , * Lohja ja Sammatti ovat yhdistyneet alkaen. ** Karjaa, Pohja ja Tammisaari ovat yhdistyneet Raaseporin kaupungiksi alkaen. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 19

22 Talousarvioehdotus vuodelle 2010 UUDENMAAN LIITON TOIMINTA EROTUS ERO% YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot ,5 Kuntien osuudet ,1 Myyntituotot ,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,1 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,9 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Avustukset yhteisöille ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,0 Muut rahoituskulut ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Vuosikate ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

23 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO EROTUS ERO% Toimintatuotot Myyntituotot Kuntien osuudet ,4 Myyntituotot ,4 Toimintatuotot ,4 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,6 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset Avustukset yhteisöille ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut Vuokrat ,0 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut ,4 Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 21

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 58-2010 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio vuodelle 2011 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2014 Uudenmaan liiton julkaisuja D 62-2011 Uudenmaan liiton julkaisuja D 62-2011 Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit

Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit Rakennuspuut kohti hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyistä metropolialuetta Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2030 pähkinänkuoressa 2 Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä

Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteensovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Kokoamme kunnat ja muut alueen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja D 66-2012 Uudenmaan liiton julkaisuja D 66-2012 Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Hämeen liiton strategia 2020

Hämeen liiton strategia 2020 Hämeen liiton strategia 2020 Hämeen liiton strategia 2020 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan: sähköposti: etunimi.sukunimi@hame.fi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

2. Maakuntaohjelman rooli maakunnallsen tahtotilan muodostajana

2. Maakuntaohjelman rooli maakunnallsen tahtotilan muodostajana 1.':. íöi/' \~~""'!!~~ ~,..,~ ::~ t,.,...~..-_.~ si,r.; '.'Y't..i: 'j,7t:''--:~?~:r~ ~fl~:~~l',,!r: j;_ar~;r'lu'!n(is--;j\"::~~~'~'~tt.:~"t:t.~~rß'ti~~!,.; ~lt~~ TYÖ- JR E:LINHE:INOMINISTERIÖ RI~BETS-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö)

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) Työryhmä 5: Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) TYÖRYHMÄN KOKOONPANO pj: Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Kerava) vpj: Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Helsinki) muut jäsenet: Helsinki Espoo

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Metropolimaakunnan kehittäjä

Uudenmaan liitto. Metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto Metropolimaakunnan kehittäjä Katse tulevaisuuteen Uudenmaan liitto on tulevaisuuden tekijä, joka kokoaa kunnat ja muut alueen kehittäjät yhteistyöhön. Olemme maakunnan strateginen suunnittelija,

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Alustavia painotuksia Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan liitto Maakuntavaltuusto- ja MYR-seminaari 23.1.2014 Etelä Karjalan toimintaympäristön kehitystekijöitä Vahva

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Uudenmaan. liitto TULEVAISUUDEN TEKIJÄ. KOKONAISUUDEN KOOSTAJA. ASIOIDEN EDISTÄJÄ. PUOLESTAPUHUJA.

Uudenmaan. liitto TULEVAISUUDEN TEKIJÄ. KOKONAISUUDEN KOOSTAJA. ASIOIDEN EDISTÄJÄ. PUOLESTAPUHUJA. Uudenmaan ASIOIDEN EDISTÄJÄ. PUOLESTAPUHUJA. TULEVAISUUDEN TEKIJÄ. KOKONAISUUDEN KOOSTAJA. liitto ISBN 978-952-448-379-7 (painotuote) ISBN 978-952-448-380-3 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat: Tuula

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. Askola. Lapinjärvi Lappträsk. Loviisa Lovisa. Myrskylä Mörskom.

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. Askola. Lapinjärvi Lappträsk. Loviisa Lovisa. Myrskylä Mörskom. Itä-Uusimaa - kuntajakoselvitysalue Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Öst-Nyland - kuntajakoselvitysalue Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue Hyvinkää Mäntsälä Karkkila Vihti

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

UUSIMAA LUKUINA 2008

UUSIMAA LUKUINA 2008 UUSIMAA LUKUINA 2008 1 SISÄLTÖ UUSIMAA LUKUINA 2008 VÄESTÖ Pinta-ala ja väestö 4 Ikärakenne 5 Asukastiheys 6 Väestönmuutokset 7 Ulkomaalaisten osuus 8 Tutkintojen osuus 9 Äidinkieli muu kuin suomi tai

Lisätiedot

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta;

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta; 1 (10) UUDENMAAN LIITON PERUSSOPIMUS Perussopimus astunut voimaan 4.3.2013 1. luku KUNTAYHTYMÄN NIMI, TEHTÄVÄT JA JÄSENKUNNAT 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan liitto, kuntayhtymä - Nylands

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017 Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusmaalaisten toimijoiden saama rahoitus ja ennuste ohjelmakaudelle

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet,

Maakuntaohjelma. sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet, muut olennaiset toimenpiteet

Lisätiedot