VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA"

Transkriptio

1 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä: - Kaupunginvaltuuston työjärjestys - Kaupunginjohtajan johtosääntö - Tarkastussääntö - Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Eri tehtäväalueiden/palvelukeskusten johtosäännöt: - Hallintokeskuksen johtosääntö - Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö - Kasvatus- ja opetuskeskuksen johtosääntö - Sivistystoimen keskuksen johtosääntö - Liikunta- ja nuorisokeskuksen johtosääntö - Teknisen keskuksen johtosääntö Muut säännöt: - Hankintaohjeet - Eläkesäännöt: - Työntekijäin eläkesääntö - Viranhaltijain eläkesääntö - Leski- ja orpoeläkesääntö - Henkilökunnan terveydenhuoltosääntö - Jätehuoltomääräykset - Jätemaksutaksa - Konserniohje

2 2 - Maksupoliittinen ohjelma - Nuorisovaalien säännöt - Rakennusjärjestys - Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Valkeakosken kaupungissa - Sijoitustoiminnan perusteet - Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa - Taksa, jonka mukaan Valkeakosken kaupungille kannetaan maksu hallintokeskuksen maa- ja mittaustoimen suorittamista eräistä tehtävistä ja luovuttamasta aineistosta - Taksa, jonka mukaan Valkeakosken kaupungille peritään maksu maaaineslain edellyttämistä tarkastus- ja valvontatehtävistä - Talousohje - Tontinvaraussääntö - Kiinteistötoimitusmaksutaksa - Valkeakoski-mitalin jakoa koskevat määräykset - Vesilaitoksen taksa - Vesihuolto-osuuskuntien ja yhtymien tukeminen - Viemärilaitoksen taksa - Viestintäohjeet - Viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjojen lähettämisestä kannettavat maksut - Ympäristönsuojelumääräykset Mikäli edellä mainituissa johtosäännöissä on hallintosääntöön verrattuna ristiriitaisia määräyksiä, noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. 2. LUKU Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat 2 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Muusta toimivallasta on säädetty eri laeissa ja asetuksissa sekä tässä johtosäännössä. Kaupunginhallitus toteuttaa kaupungin toiminta-ajatusta ja päämäärien saavuttamista - johtamalla kaupungin hallintoa, toimintoja ja taloutta, - johtamalla keskeisten suunnitelmien valmistelua, - seuraamalla tulosten saavuttamista, - yhteensovittamalla eri toimintoja ja - valmistelemalla ja täytäntöönpanemalla kaupunginvaltuuston päätökset. Kaksivuotiskaudeksi valittavassa kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta näiden toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

3 3 3 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus käyttää kuntalaissa tai muualla lainsäädännössä annettua ratkaisuvaltaa ja ratkaisee ne asiat, joita ei ole lainsäädännössä tai valtuuston vahvistamissa johtosäännöissä säädetty valtuuston, lautakuntien, johtokuntien tai viranhaltijoiden ratkaistaviksi. Mikäli toisin ei ole määrätty kaupunginhallitus ratkaisee myös asiat, jotka koskevat: 1. rakennustonttien ja niihin tarvittavien tontinosien, muiden kiinteistöjen ja alueiden varaamista ja myymistä, vuokraamista, ostamista, vaihtamista ja lunastamista sekä rakennusten ja laitteiden ja muun irtaimiston, irtaimen omaisuuden ostamista, myymistä, vuokraamista, vaihtamista ja lunastamista, 2. toimitilojen ja alueiden hankkimista, osoittamista ja luovuttamista tarpeellisin osin hinnoitteluineen kaupungin viranomaisten tai yritystoiminnan käyttöön tai elinkeinopoliittisiin tarkoituksiin, 3. etuosto-oikeuslain mukaan kaupungille kuuluvia asioita niissä tapauksissa, joissa kaupungilla on lain tarkoittama etuosto-oikeus, 4. rakennushankkeen ohjauspäätöksessä mainittuja tehtäviä, 5. joukkoliikennettä, 6. muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen ja kaavamuutosten hyväksymistä 7. yleiskaavoituksen ja asemakaavojen aloittamista, kaavamuutosten tekemistä sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määräämistä ja pidentämistä kaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä, 8. asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioimista 9. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun rakentamiskehotuksen antamista, katualueen korvausta ja maksun määräämistä yksittäistapauksessa, 10. kaupungin omaisuuden vakuuttamisen periaatteita, 11. osittaista tai täydellistä vapauttamista kaupungin yksityisoikeudellisen saatavan suorittamisesta, 12. sovinnon tai akordin tekemistä,

4 13. vahingonkorvauksen myöntämistä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen tai joissa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, 14. ehdokkaiden nimeämistä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla asianomaisten sääntöjen tai sopimusten mukaan on siihen oikeus, 15. selityksen antamista valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen, 16. painovirheen tai muun vähäisen virheen korjaamista kaupunginvaltuuston hyväksymiin asiakirjoihin, 17. toimikunnan oikeutta sille annetun tehtävän hoitamista varten: - päättää talousarviossa toimikunnalle myönnetystä tai kaupunginhallituksen käyttövaroistaan sille myöntämistä rahavaroista, - tehdä urakka-, hankinta- tai muita sopimuksia, - palkata tarvittava henkilökunta ja määrätä sen tehtävistä, 18. talousarvioon kaupunginhallitukselle varattujen harkinnanvaraisten avustusten myöntämistä, 19. talousarvioon varatun lainan ottamista tai uudistamista taikka sen maksuajan pidentämistä, 20. kaupungin henkilöstöpolitiikan yleisperiaatteiden hyväksymistä, 21. virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisen palkkauksen tarkistamista koskevien määräysten soveltamista, 22. suositussopimusten voimaan saattamista, 23. oikeutta työntekijän palkkaamiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, 24. muun kuin valtuuston valitseman viranhaltijan tai työntekijän oikeutta pysyä edelleen palvelussuhteessa eroamisiän jälkeen, 25. kaupunginjohtajaa koskevia henkilöstöhallinnollisia asioita, 26. pääviranhaltijan oikeutta sivutoimen hoitamiseen, 27. asuntolainsäädännön mukaan kaupungille kuuluvia tehtäviä, 4

5 28. valituksen tekemistä hallinto-oikeuden, elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen (ELY) tai aluehallintoviraston (AVI). päätöksestä 29. viranhaltijan palkka- tai muuta virkasuhteeseen perustuvaa vaatimusta, 30. poikkeusolojen valmiussuunnittelua. 5 Kaupunginhallitus voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa kaupungin muille viranomaisille. Kaupunginhallituksen ratkaistavien asioiden esittelystä on määrätty erikseen. 4 Lautakunnat Valtuusto valitsee toimikaudekseen seuraavat lautakunnat: 1. Rakennuslautakunta rakentamista koskevan lainsäädännön mukaisia tehtäviä varten. Lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta terveys-, ympäristö- ja sosiaalitoimen tehtäviä varten. Lautakuntaan kuuluu 11 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnassa on ympäristöjaosto, johon kuuluu 7 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä sekä yksilöhuoltojaosto, johon kuuluu 5 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä 3. Kasvatus- ja opetuslautakunta päivähoidon, peruskoulun, lukion ja ammatillisen opetuksen suunnittelun tehtäviä varten. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. 4. Sivistystoimen lautakunta yleissivistävää aikuiskoulutusta ja neuvontaa, taiteen perusopetusta, kirjastotoimea, kulttuuritoimea ja teatteritoimea varten. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi Pälkäneen kunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, jolla on oikeus osallistua Valkeakoskiopistoa koskevaan päätöksentekoon. 5. Liikunta- ja nuorisolautakunta liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä varten. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

6 6. Tekninen lautakunta teknisiä palveluita ja pelastustointa varten. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. 7. Tarkastuslautakunta tilintarkastusta varten. Lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. 8. Keskusvaalilautakunta tasavallan presidentin, kansanedustajien, EU-edustajien ja kaupunginvaltuutettujen vaaleja sekä kansanäänestysten suorittamista varten. Lautakuntaan kuuluu 5 jäsentä ja vähintään 5 varajäsentä. 9. Valtuuston vaalilautakunta suhteellisten vaalien toimittamista varten. Lautakunnassa on 5 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnat johtavat ja valvovat alaistensa palvelukeskusten toimintaajatuksen ja toimintasuunnitelmien toteuttamista. 6 5 Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta 6 Lautakuntien erityinen ratkaisuvalta Mikäli toisin ei ole määrätty, lautakunta 1. päättää asioista, jotka ovat tarpeen toimialan toiminnan turvaamiseksi sekä tulosten saavuttamiseksi ja seuraamiseksi, 2. hyväksyy keskuksen toimintasuunnitelmat sekä tulosalueiden ja -yksiköiden suunnitelmat ja tuloskertomukset, 3. hyväksyy toimialaansa koskevat sopimukset määrärahojen puitteissa, 4. vahvistaa toimialaansa koskevat maksut ja taksat maksu- ja taksapoliittisen ohjelman mukaisesti. Lautakunta voi siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Kasvatus- ja opetuslautakunta ei kuitenkaan voi lakkauttaa kouluja ilman kaupunginvaltuuston hyväksymistä. Mikäli toisin ei ole määrätty, lautakunnilla on edellä mainitun lisäksi erityinen ratkaisuvalta seuraavasti:

7 7 A. Rakennuslautakunta 1. toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisista luvista, 2. toimii maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena ja valvontaviranomaisena, 3. toimii maankäyttö- ja rakennuslain 167 :n mukaisena kunnan ympäristönhoidosta vastaavana viranomaisena. B. Sosiaali- ja terveyslautakunta B.1. Yksilöhuoltojaosto B. 2. Ympäristöjaosto 1. toimii terveyslainsäädännön mukaisena lautakuntana, 2. toimii sosiaalihuolto-, raittiustyö-, kuluttajaneuvonta- ja edunvalvontalainsäädännön lautakuntana tekee sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset, ellei laissa, keskuksen johtosäännössä tai lautakunnan päätöksellä tehtävää ole annettu viranhaltijalle, 1.2. päättää lautakunnan puolesta ne yksilöasiat, joissa viranhaltijan päätökseen tyytymätön asiakas haluaa saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi. toimii Akaan ja Valkeakosken kaupunkien sekä Urjalan kunnan ympäristönsuojelu - ja lupaviranomaisena, jätelain mukaisena valvontaviranomaisena, ulkoilulain mukaisena leirintä-alueviranomaisena, terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontalain-säädäntöjen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lainsäädännön sekä kuluttajaturvallisuuslain mukaisena viranomaisena, kemikaalivalvontaviranomaisena, tupakkalain ja lääkelain 54a - 54d säännösten mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä hoitaa kunnille eläinlääkintähuoltolaissa, eläinsuojelulaissa, eläintautilaissa ja luonnonsuojelulaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja muissa erityislaeissa erikseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. C. Kasvatus- ja opetuslautakunta 1. toimii päivähoitoa, peruskoulua ja lukiota koskevan lainsäädännön mukaisena kasvatus- ja opetuslautakuntana ja päättää niistä asioista, jotka päivähoitoa, esiopetusta, lasten kotihoi-

8 8 don ja yksityisen hoidon tukea, peruskoulua ja lukiota koskevan lainsäädännön mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi, tai joiden ratkaisijaa ei ole määrätty, ellei kuntalaista muuta johdu tai asiaa ei ole kasvatus- ja opetuskeskuksen johtosäännön nojalla siirretty viranhaltijan ratkaistavaksi. 2. päättää lehtorin virkojen opetettavat aineet. D. Sivistystoimen lautakunta 1. toimii vapaata sivistystyötä, taiteen perusopetusta, yleisiä kirjastoja, kuntien kulttuuritointa, museoita ja yleisiä kielitutkintoja koskevan lainsäädännön mukaisena lautakuntana, 2. toimii kotitalousneuvonnasta ja teatteritoiminnasta vastaavana lautakuntana. E. Liikunta- ja nuorisolautakunta 1. toimii liikuntalainsäädännössä mainittuna lautakuntana, 2. toimii nuorisotyötä koskevassa lainsäädännössä mainittuna lautakuntana. F. Tekninen lautakunta 1. toimii kaupungin teknisestä toimesta vastaavana lautakuntana, 2. toimii tielainsäädännön mukaisena tielautakuntana, 3. toimii vedenhankinnan yhteislautakuntana erillisen sopimuksen mukaisesti Valkeakosken, Akaan ja Lempäälän alueella, 4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaisista katua, yleistä aluetta ja laitteita koskevista asioista, 5. vastaa jätelain mukaisista jätehuollon yleistä järjestämistä koskevista tehtävistä. Lautakunnat ja jaostot voivat siirtää edellä mainittua ratkaisuvaltaa alaisilleen jaostoille tai viranhaltijoille. 7 Yhteistyökomitea ja yhteistyöryhmät Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisena yhteistoimintaelimenä ja työsuojelun valvonnasta ja työ-

9 9 paikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain edellyttämänä työsuojelutoimikuntana toimii kaupungin yhteistyökomitea, johon kuuluu 12 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäseniksi ja varajäseniksi kaupunginhallitus valitsee neljä työnantajan edustajaa ja henkilöstö kahdeksan henkilöstön edustajaa. Henkilöstön edustajiksi on kuitenkin aina valittava työsuojeluvaltuutetut. Yhteistoimintamenettelyyn liittyviä asioita varten on palvelukeskuksessa yhteistyöryhmä, johon kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Jäseniksi ja varajäseniksi palvelukeskuksen johtaja määrää kaksi työnantajan edustajaa ja henkilöstö valitsee neljä henkilöstön edustajaa. Asianomainen lautakunta voi päättää, että henkilöstön edustajia valitaan edellä mainittua enemmän, kuitenkin enintään kuusi, jolloin yhteistyöryhmän kokonaisjäsenmäärä on enintään kahdeksan. 3. LUKU Kokousmenettely 8 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 9 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 10 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista voidaan toimittaa myös sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

10 11 Jatkokokous 10 Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 12 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 13 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 14 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 15 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 16 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:

11 - kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja asianomaisen palvelukeskuksen johtajalla - jaoston kokouksessa asianomaisen lautakunnan puheenjohtajalla. 11 Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 17 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Edustajan varaedustajaksi voidaan määrätä joku edellä mainituista. 18 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijänä toimii palvelukeskuksen johtaja, ellei lautakunta toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 19 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 20 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

12 12 21 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos ja mitä kukin on kannattanut; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.

13 22 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta niitä päätöksiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 4. LUKU Muut määräykset 24 Tiedottaminen Kaupungin tiedottamista johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kaupungin tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kaupungin viranhaltijoista. 25 Kaupungin asukkaiden aloitteet Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

14 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kaupunginhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle yhden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 26 Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen 14 Kaupungin puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö tai talous- ja kehittämisjohtaja, jollei kaupunginhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. Kaupunginhallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö tai talous- ja kehittämisjohtaja. Lautakunnan päättämät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa asianomaisen palvelukeskuksen johtaja tai hänen määräämänsä muu viranhaltija. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä, arkistosihteeri, kirjaaja tai toimielimen määräämä muu viranhaltija. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Palvelukeskuksen johtaja on oikeutettu edustamaan asianomaista keskusta sitä koskevissa asioissa eri viranomaisissa. 27 Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja lunastuksen perusteet Viranomaisten julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 :ssä tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.

15 Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekistereistä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna. Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen perusteista ja euromääristä LUKU Kunnan talous 28 Talousarvion täytäntöönpano 29 Talousarvion muutokset 30 Käyttöomaisuuden myynti Valtuusto hyväksyy talousarviossa ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Käyttöomaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kaupunginhallitus. Irtaimen omaisuuden myynnin osalta kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

16 31 Poistosuunnitelman hyväksyminen 16 Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmenoon tehdään oma poistosuunnitelma. 32 Rahatoimen hoitaminen Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erikseen lainan ottamista ja antamista koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen lisäysten ja lyhennysten määrästä sekä ottolainojen lainakannan muutoksesta ja rahoitustarpeen kattamisesta. Muista rahatoimeen ja rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa ratkaisuvaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 33 Maksujen määrääminen Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. 34 Tarkastussääntö Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. 6. LUKU Toimivalta henkilöstöasioissa 35 Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä kun kysymyksessä on 1. kaupungin palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen,

17 2. viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää, 3. kaupungin sellaisen entisen viranhaltijan valitseminen, joka saa kunnallisessa eläkelaissa tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä ja joka ennen eläkeiän saavuttamista todetaan ansiotyöhön kykeneväksi tai 4. kuntalain 25 :ssä tarkoitettu kaupunginjohtajan siirtäminen toiseen virkaan tai määräaikaisen kaupunginjohtajan virkasuhteen jatkaminen. 36 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta LUKU Seutuhallinto 37 Toiminta-ajatus ja organisaatio Kaupunginhallituksen alaisena toimii seutuhallinnon tulosyksikkö, joka vastaa Etelä-Pirkanmaan seudullisten asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja yleisestä koordinoinnista. 38 Seutuhallinnon tulosyksikön johtajana toimii seutujohtaja. Kaupunginhallitus määrää yksikön johtajalle varahenkilön. 39 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu 40 Henkilöstön valinta ja kelpoisuusehdot Tulosyksikön johtaja vastaa yksikölle hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksikön johtajan ratkaisuvaltaan kuuluvat ne asiat, jotka hallintokeskuksen johtosäännön mukaan kuuluvat tulosyksikön johtajan ratkaisuvaltaan. Viran kelpoisuusehdoista päätetään viran perustamispäätöksessä, ellei laissa tai asetuksessa ole toisin määrätty. Kelpoisuusehtojen tarkistamisesta päättää kaupunginhallitus. Vakinaiseen työsuhteeseen otettavien henkilöiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallitus ja määräaikaiseen työsuhteeseen otettavien kelpoisuusehdoista nimittävä viranomainen. Seutujohtajan valitsee kaupunginhallitus.

18 41 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Muut vakinaiseen palvelussuhteeseen otettavat viranhaltijat ja työntekijät valitsee kaupunginjohtaja. Seutujohtajan valitsee määräaikaiseen palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden ajaksi kaupunginjohtaja. Muut määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen palkattavat henkilöt valitsee seutujohtaja. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelukseen. Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 18 Tämän säännön kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Tämä sääntö tulee voimaan ja samalla kumoutuu hyväksytty sääntö. G:/kanslia/johtosaannot/voimaan 2012/Hallintosääntö KV voimaan doc

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LOHJA 1038/00.01.01/2012

LOHJA 1038/00.01.01/2012 1 LOHJA 1038/00.01.01/2012 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 33 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 100, muutoksia :iin 20 ja 24 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot