Turvallisuusasiakirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusasiakirja"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1

2 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA YHTEYSHENKILÖT TURVALLISUUSASIOISSA YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Hankkeen toteutusmuoto Turvallisuusasiakirjan päivitys Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa Rakennuskohteen erityispiirteet Yhteenveto työkohteessa tehtävistä töistä Suunnittelusta, toteutuksesta ja toimintaympäristöstä johtuvat erityisesti huomioitavat seikat Rakennuskohteen ja suunnitteluratkaisujen erityispiirteet Arkkitehtisuunnittelu Rakennesuunnittelu (GEO) LVIAJ-suunnittelu Sähkösuunnittelu Liikennesuunnittelu Rakennustyöt Kaivu- ja louhintatyöt Purkutyöt Työmaahan liittyvä teollinen ja muu toiminta Teollinen toiminta Muu toiminta Liikenne Turvallisuussäännöt Rakennuttajan tavoitteet työturvallisuudessa Turvallisuusjohtaminen Päätoteuttajan velvoitteet Suunnittelijoiden velvoitteet Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien turvallisuustehtävät Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen Henkilöstön pätevyys ja kompetenssi Henkilötunnisteet ja kulkuluvat Lupien tarkastus Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Turvallisuussuunnitelma Työmaasuunnitelma...15

3 Päätoteuttajan valtuudet Kunnossapito-, käyttöönotto- ja vastaanottotarkastukset Turvallisuusseuranta ja raportointi Rakennuttajan ja käyttäjän turvallisuusvaatimukset Ilmoitusmenettely Käyttö- ja huolto-ohjeet Muut erityisohjeet Rakennuttajan menettelyohjeet Yleistä Työmenetelmät Kaivutyöt Elementtiasennukset Vesikatoilla, kerroksissa ja kuiluissa tehtävät työt Nostotyöt Jätteiden käsittely Rakennustyön suoritusvaatimus Työnaikaiset rakenteet ja asennukset Rakennusvälineet, koneet ja laitteet Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, pinnoitteiden yms. käyttö Palosuojelu Pölyn leviämisen estäminen Melun ja tärinän rajoittaminen Putoamissuojaus, telineet ja kulkutiet Poistumistiet Henkilönsuojaimet Ensiapu ja pelastusvälineet Rakennusalue ja sen olosuhteet Katualueen käyttö Työmaan aitaus ja kulkutiet Kulkuteiden/katujen puhtaanapito Liikenteenohjaus LVI-tekniset turvamääräykset Työmaa-aikaiset ilmanvaihtojärjestelyt ja lämmitys Laitteiden huollettavuuden ja toimintojen tarkastamisen turvallisuusnäkökohdat Turvallisuuteen liittyvien vahinkojen ja häiriöiden dokumentointi Sähkötekniset turvamääräykset Yleistä...23

4 Sähkökytkennät Sähköturvallisuus sähkötilojen siivouksessa Sanktiot...24

5 5 Tämä dokumentti sisältää rakennustyön turvallisuudesta annetun voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen 205/ :n mukaisen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laaditun turvallisuusasiakirjan, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. Rakennuttajalle ei näiden asiakirjojen tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan velvoitteita ja nämä asiakirjat eivät vähennä tai poista muissa rakennushankkeen asiakirjoissa, kuten urakkaohjelmassa tai urakkarajaliitteessä määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. Turvallisuusasiakirja kertoo hankkeen erityisistä turvallisuusriskeistä sekä vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista siten, että suunnittelijat ja urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Turvallisuussäännöt esittävät turvallisuushallinnalle asetetut tavoitteet ja tehtävät toimenpiteet. Turvallisuussäännöt kuvaavat ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. Menettelyohjeet käsittävät mm. töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelytavat. Menettelyohjeet toimivat työmaan järjestyssääntöinä Turvallisuusasiakirjat täydentävät toisiaan sekä työselostuksia, urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitettä.

6 6 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.1 YHTEYSHENKILÖT TURVALLISUUSASIOISSA Rakennuttaja Kajaanin kaupunki/tilakeskus Heikki Juntunen Suunnittelijat Arkkitehtitoimisto J Salokannel Oy YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisistä työturvallisuusriskeistä sekä vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista siten, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Urakoitsijan edellytetään tuntevan rakennusalan turvallisuutta koskeva lainsäädäntö (mukaan lukien voimaan astunut Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009) ja noudattavan sitä, sekä tunnistavan yleiset alan työturvallisuusriskit, joten näitä seikkoja ei käsitellä tässä asiakirjassa Hankkeen toteutusmuoto Hanke toteutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana. urakkaohjelman kohdan 2.1 mukaisesti. Rakennuttajan ja käyttäjän erillishankinnat ja urakat on esitetty urakkaohjelman kohdassa 3.3. Urakka-aika Tämä turvallisuusaineisto on laadittu koko rakennushanketta silmällä pitäen kaikkia urakoita (pää-, ali-, sivu- ja erillisurakoita sekä rakennuttajan erillishankinnat) varten, joilla sidotaan kaikki urakat työturvallisuustoiminnan ja -tehtävien osalta päätoteuttajan alaisuuteen Turvallisuusasiakirjan päivitys Turvallisuuskoordinaattori on laatinut turvallisuusasiakirjan hankkeen alkuvaiheessa. Suunnittelijat antavat suunnittelun edetessä tietoja turvallisuusasiakirjan päivittämistä varten. Kaikki hankkeen osapuolet ovat velvollisia oma-aloitteisesti luovuttamaan turvallisuuskoordinaattorille ajantasaista tietoa toteutusvaiheessa havaituista riskeistä niin turvallisuusasiakirjojen kuin muidenkin turvallisuussuunnitelmien päivittämistarpeesta. Turvallisuusasiakirjan muutokset revisioidaan tämän asiakirjan kansilehdelle. Asiakirjojen päivitys suoritetaan työmaakokouksissa sekä, aina kun hyväksytään yhteisesti mahdolliset muutokset ja niistä tehdään merkintä pöytäkirjoihin. Urakoitsijat antavat päätoteuttajalle tietoa havaitsemistaan puutteista työmaan turvallisuudesta urakoitsijapalavereissa.

7 7 Päätoteuttaja huolehtii, että kaikki hankkeen urakoitsijat saavat uudet turvallisuutta koskevat päivitykset tietoonsa ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Päätoteuttaja vie muutokset laatimiin turvallisuutta koskeviin suunnitelmiin Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa Työmaan ja käyttäjien turvallisuudesta vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää ajan tasalla olevaa listaa, jota päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. 1.2 Rakennuskohteen erityispiirteet Urakoitsijan tulee ottaa huomioon työtä suorittaessaan, ettei rakennuksessa työskenteleville ihmisille aiheuteta vaaraa ja työmenetelmät suunnitellaan sellaisiksi, että pöly, melu yms. haitat minimoidaan. Urakoitsijan on yhdessä tilaajan kanssa suunniteltava työvaiheensa ja työtapansa siten, että työalueen ulkopuolelle jäävien tilojen toiminnot voivat esteettömästi jatkua, kulkuväylät ovat vapaat ja haitat minimoidaan. Kaupungintalon (kellarin luiska) ja teatteritalon huoltoliikenteen reitit tulee pitää esteettömänä koko urakan ajan Yhteenveto työkohteessa tehtävistä töistä Työ käsittää entisten ikkunaelementtien purkamisen ja hävittämisen kaatopaikkamaksuineen, uusien ikkunaelementtien valmistamisen ja paikoilleen asentamisen sekä muut suunnitelmissa esitetyt ulkoseinien ja ikkunoiden rakennustekniset muutostyöt kokonaisurakkana valmiiseen toimintakuntoon tehtynä. Urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työhön liittyvät lvi- ja sähkötyöt rakennuttaja hankkii erikseen. Rakennuttaja antaa urakoitsijan käyttöön tämän työaikana tarvitseman sähkön ja veden, työnaikana tarvittavista asennuksista vastaa urakoitsija Toteutuksesta ja toimintaympäristöstä johtuvat erityisesti huomioitavat seikat Kohteen luonteesta johtuvia erityisiä turvallisuusriskejä: - Samalla tontilla toimivan toimisto ja teatterirakennuksen käyttö samaan aikaan kun rakennustöitä suoritetaan. - Ajoteiden, pelastusteiden ja kevyenliikenteen toimivuuden turvaaminen urakka-alueen läheisyydessä. - Työmaaliikenteen järjestäminen ja sovittaminen ympäröivään liikenteeseen - Tiealueiden puhtaanapito

8 Rakennuskohteen ja suunnitteluratkaisujen erityispiirteet Arkkitehtisuunnittelu - ei ole Rakennesuunnittelu (GEO) - ei ole LVIAJ-suunnittelu - ei ole Sähkösuunnittelu - ei ole Liikennesuunnittelu - ei ole Rakennustyöt Rakennuttajan tiedossa on kohteeseen liittyvät seuraavat VNa 205/2009 liite 2 mukaiset työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle: - työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteiden osien kokoamista tai purkamista - rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö Urakoitsija torjuu edellä mainituista vaaroista aiheutuvat riskit asianmukaisella työsuunnittelulla Kaivu- ja louhintatyöt - ei ole Purkutyöt - lasielementtien purkamista - tuulikaapin teräsrakenteiden purkaminen 1.3 Työmaahan liittyvä teollinen ja muu toiminta Teollinen toiminta Työmaan läheisyydessä ei toimi teollisuutta.

9 Muu toiminta kts kohta Liikenne Työmaan toiminnassa tulee huomioida alueen liikenteen häiriötön toiminta. Etenkin on kiinnitettävä huomiota kevyen liikenteen turvallisuuteen Pohjolankadun puoleisella sivulla.

10 10 2. Turvallisuussäännöt Rakennuttajalla on oikeus antaa rakennushankkeen aikana uusia turvallisuusohjeita tai täydentää ja muuttaa näitä turvallisuussääntöjä. 2.1Rakennuttajan tavoitteet työturvallisuudessa Turvallisuusjohtaminen Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työntekijöille eikä muille työmaan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että työmaalla ei satu yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Päätoteuttaja on velvollinen suorittamaan viikoittaisen TR-mittauksen TR-mittari 2010 mukaisesti. Päätoteuttoajan tulee ilmoittaa TR-mittausten tulokset työvaiheilmoituksessaan. TR-mittausten tavoitearvo on vähintään 85%. Viikkotarkastusten pöytäkirjakopio annetaan rakennustöiden valvojalle. Urakoitsijoiden on osallistuttava rakennuttajan pitämiin turvallisuuspalavereihin ja turvallisuuskierroksiin. Turvallisuusasiat käsitellään aina työmaakokouksissa ja viikkopalavereissa Päätoteuttajan velvoitteet Rakennuskohteen pääurakoitsija vastaa kaikista VNA 205/2009 mukaisista päätoteuttajan työturvallisuustehtävistä ja velvollisuuksista. Pääurakoitsija vastaa kaikkien eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta niin, että niistä ei aiheudu toisilleen työturvallisuusriskejä. Päätoteuttajan on VNA 205/ :n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttajan pitää nimetä työmaata tai työtä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa hänelle sijainen. Jokaisen muun toimijan pitää nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten vastuunalainen henkilö (VNA 205/ ). Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on henkilötunniste koko ajan näkyvillä. Kulkulupaan liittyvät asiat on esitetty urakkaohjelmassa. Päätoteuttajan on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja toimijat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua tähän turvallisuusasiakirjaan. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että rakennuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet välitetään muille urakoitsijoille ja toimittajille. Päätoteuttajan tulee valvoa turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden noudattamista, varmistaa tiedonkulku turvallisuusasioissa sekä käsitellä sekä tuoda esiin turvallisuusasioita mm. työmaan kokouksista ja urakoitsijapalavereissa.

11 11 Päätoteuttajan on huolehdittava, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista. Päätoteuttajan on osaltaan varmistettava, että huoltokirjan käyttö- ja huolto-ohjeissa on myös riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot. Suunnittelijat varmistavat omalta osaltaan, että työturvallisuus ja terveellisyys otetaan huomioon huoltokirjassa. Päätoteuttaja nimeää hankkeelle työsuojelupäällikön ja varmistaa, että hankkeelle on valittu määräysten ja sopimusten mukaisesti työsuojeluvaltuutettu. Päätoteuttaja perustaa tarvittaessa työsuojelutoimikunnan. Urakoitsijan on osallistuttava tarvittaessa työsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouksiin. Ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaisiksi. Rakennustarvikkeiden purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava niin, että rakennustarvikkeita, koneita, laitteita ym. ei nosteta yleisen liikenteen tai työntekijöiden ylitse. Mikäli päätoteuttaja haluaa työnaikaiseen käyttöön urakka-alueeseen kuulumattoman katu- tai muun alueen, on hänen sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen haltijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuudesta ja ehdoista. Viranomaisten kanssa on päätoteuttajan sovittava yleiseen liikenteeseen liittyvistä seikoista. Työmaakäytössä olleet mahdolliset asemapiirustuksessa esitetyn rakennusalueen ulkopuoliset alueet päätoteuttajan on palautettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Päätoteuttajan pitää varmistaa, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai liikenteen hoidosta vastaavien henkilöiden toimesta säännöllisesti erillisinä liikennejärjestelyjen tarkastuksina. Liikennejärjestelyjen toimivuus tulee tarkastaa myös pimeässä tai hämärässä. Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita päätoteuttajan tekemään työmaasuunnitelmaan Suunnittelijoiden velvoitteet Rakennuttaja edellyttää suunnittelun toimeksiannoissa työturvallisuuden sisältyvän kaikkiin suunnitteluvaiheisiin. Jokainen suunnittelija on velvollinen huolehtimaan siitä, että suunnittelussa ja yhteensovittamisessa otetaan huomioon vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy sekä turvallisuus ja terveellisyys rakennustyön toteuttamisessa ja käytön aikana. Rakennuttaja edellyttää, että jokainen suunnittelija tekee tarpeelliset riskikartoitukset ja suorittaa turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämät valvonta- ja tarkastustehtävät omalla vastuualueellaan. Rakennuttaja edellyttää, että suunnittelukokouksissa ja suunnittelukatselmuksissa suunnittelijat tuovat esiin rakennustöiden turvallisuusasiat. Pääsuunnittelija koordinoi suunnittelijoiden välistä turvallisuusasioiden yhteensovittamista. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu: - varmistaa, että kaikki turvallisen toteutuksen vaatimat tuotesuunnitelmat ovat olemassa ja, että ne ovat riittävän kattavia turvallisen toteutuksen kannalta - suunnitelmat ovat yhteensopivia, eivätkä ne ole ristiriidassa keskenään - varmistaa, että muut suunnittelijat ovat ottaneet turvallisuuden huomioon omissa suunnitelmissaan

12 12 - huolehtia siitä, että turvallisuusasiat ovat osana suunnittelukokousten työjärjestystä. Kaikkien suunnittelijoiden tulee sisällyttää käyttö- ja huolto-ohjeisiin riittävät työturvallisuustiedot ja ohjeet Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien turvallisuustehtävät Jokaisen urakoitsijan on otettava tämän asiakirjan tiedot huomioon työnsuunnittelussaan ja toiminnassaan. Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan päätoteuttajan järjestämään työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen omalla kustannuksellaan. Jokaisen urakoitsijan on noudatettava päätoteuttajan ja rakennuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä, kulkulupa- ja työlupakäytännöistä sekä päätoteuttajan laatimia turvallisuussääntöjä, turvallisuussuunnitelmia ja menettelyohjeita. Jokaisen urakoitsijan on arvioitava työhönsä liittyviä vaara- ja haittatekijöitä sekä toimitettava koko työmaan turvallisuuteen liittyvät tiedot päätoteuttajalle. Jokaisen urakoitsijan on arvioitava, työhönsä liittyviä vaara- ja haittatekijöitä sekä toimitettava koko työmaan turvallisuuteen liittyvät tiedot päätoteuttajalle. Jokaisen urakoitsijan velvollisuutena on informoida teettämänsä työn aiheuttamissa vaara- ja haittatekijöistä ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Yksin työskentelystä on kunkin urakoitsijan annettava erilliset ohjeet. Jokainen urakoitsija nimeää omalta osaltaan vastuunalaisen, pätevän henkilön, joka vastaa urakoitsijan osalta tämän omien töiden ja työntekijöiden turvallisuudesta. Jokainen urakoitsija on velvollinen osallistumaan päätoteuttajan johdolla kaikkiin menettelyihin, joissa tehdään toimintojen yhteensovittamista ja varmistetaan työmaan yhteistä turvallisuutta. Näitä menettelyjä ovat mm. työmaakokoukset ja palaverit, aikataulu- ja työnsuunnittelupalaverit, perehdytys- ja tiedotustilaisuudet. Jokainen urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan työnsä sovittujen yhteensovitusmenettelyjen ja periaatteiden mukaisesti. Urakoitsijan on laadittava omien töidensä aikataulu- ja työsuunnitelmat työmaan yhteisen ja yleisen suunnittelun pohjalta ja siinä määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Jokaisen urakoitsijan on noudatettava työsään päätoteuttajan laatimaa työmaa-alueen käytön suunnitelmaa mm. varastojen, työpisteiden, työmaaliikenteen, kulkuteiden sekä purkaus- ja lastauspaikkojen, paloturvallisuuden ja jätehuollon osalta. Urakoitsija huolehtii työkohteidensa järjestyksestä ja siisteydestä sekä osaltaan jätteiden käsittelystä. Urakoitsijoiden on huolehdittava työssään tarpeellisista liikennejärjestelyistä, varoitusmerkinnöistä ja suojatoimenpiteistä. Urakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville, työmaan ulkopuolisille henkilöille tai heidän omaisuudelleen, kasvillisuudelle, eläimistölle, koneille ja laitteille. Jokainen urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden,

13 13 materiaalien, kemikaalien sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on oikeus tarkistaa, että toimittajan käyttämien työkoneiden ja laitteiden kunto ja turvallisuus ovat työturvallisuusmääräysten mukaiset. Jokainen urakoitsija on velvollinen välittämään päätoteuttajalle tiedon havaitsemistaan yleiseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, olosuhteista ja tapaturmista. Samoin urakoitsija on velvollinen välittämään päätoteuttajan antamat tiedot ja turvallisuusohjeet omille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen sekä osaltaan valvomaan niiden noudattamista. Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työnjohto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen Päätoteuttaja perehdyttää jokaisen omaan, aliurakoitsijan, sivu-urakoitsijan tai muun työsuorittajan henkilöstöön kuuluvan työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän työn aloitustaan. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja heidän tulee tuntea rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Perehdyttäminen on dokumentoitava. Päätoteuttajan laatimissa turvallisuusohjeissa tulee antaa työntekijöille vähintään tiedot työmaan turvallisuusmääräyksistä, työmaan vaaratekijöistä, vaadituista toimintatavoista, menettelyistä hätä- ja onnettomuustilanteissa, turvallisuuskäytännöistä, puutteiden ilmoittamisesta, käytettävistä henkilösuojaimista ja varusteista sekä työmaan työturvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja yhteistyön yleisistä menettelytavoista. Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää rakennustöiden aikana työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Päätoteuttajan on huolehdittava, että yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt yhteystietoineen. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa omasta työturvallisuudestaan vastaavat henkilöt tähän luetteloon. Listaan kirjataan vähintään henkilöt, jotka vastaavat seuraavista: - työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta - työmaahan perehdyttäminen - työturvallisuus - paloturvallisuus - sähköturvallisuus - räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuus - vartiointi - liikennejärjestelyt - työsuojelumääräykset (työmaan työsuojeluorganisaatio). Rakennuttajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille perehdyttämistilaisuuksia ja turvallisuuskoulutusta. Rakennuttajalla on oikeus vaatia päätoteuttajaa järjestämään turvallisuuskoulutusta, mikäli työmaalla on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai työmaalla on sattunut tapaturmia, onnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita.

14 Henkilöstön pätevyys ja kompetenssi Urakoitsijoiden tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaito- ja pätevyysvaatimuksen toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työntekijöitä, aliurakoitsijoita ja hankkijoita. Aliurakoitsijoiden ja hankkijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymiä luotettavia alansa erikoisliikkeitä. Työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuuspätevyyksien voimassaolon seurannasta ja muista pätevyysvaatimuksiin liittyvistä hallinnollisista asioista. Kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijoilla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti, asianmukaiset luvat ja riittävä käytännön kokemus Henkilötunnisteet ja kulkuluvat Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja. Pääurakoitsija huolehtii kulkulupien aktivoimisesta ja jaettujen kulkulupien hallinnasta sekä pitää reaaliaikaista listausta työmaalla työskentelevistä työntekijöistä Lupien tarkastus Pääurakoitsijan velvollisuus on tarkistaa työturvallisuuskortit perehdytyksen yhteydessä. Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus- ja tuli- yms. töissä. Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset ao. luvat Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojelun organisoinnista. Pääurakoitsija laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset Turvallisuussuunnitelma Päätoteuttajan tulee laatia ja toimittaa rakennuttajan vastuuhenkilölle ennen töiden aloittamista kirjallinen turvallisuussuunnitelma (VNA 205/ ), jossa on otettu huomioon: - rakennuttajan antamat turvallisuustiedot ja vaatimukset

15 15 - rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot - työn tai työkohteen muut erityisolosuhteet - työsuojelumääräysten vaatimukset Kaikki asetusten VNA 205/2009 pykälän 10 ja ao. asetusten liitteen 2 mukaiset turvallisuussuunnitelmat on esitettävä ja toimitettava kirjallisina rakennuttajan edustajalle ennen ao. töiden aloittamista. Turvallisuussuunnitelman keskeinen sisältö on seuraava: - työmaan järjestely eri rakennusvaiheissa esitetään: Työmaan aluesuunnitelmassa - rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus: Työmaan sähköistyssuunnitelmassa - työmaaliikenne ja kulkutiet: Työmaan aluesuunnitelmassa - nostotyöt ja siirrot: Elementtiasennussuunnitelmassa - putoamissuojaukset: Putoamissuojaussuunnitelmassa - elementtien ja muiden suurten rakenteiden asennus: Elementtiasennussuunnitelmassa - tulityöt: Palontorjuntasuunnitelmassa. Vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan aina ennen töiden aloittamista riskienarviointi ja kirjallinen suunnitelma. Jokaisen urakoitsijan on laadittava suunnitelma ja toimitettava se päätoteuttajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Sekä tiedotettava vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelutilanteessa rakennuttajalle työmaakokouksissa. Suunnitelmat on kirjattava työvaiheilmoituksiin laadituiksi. Päätoteuttajan on raportoitava työmaakokouksissa ja työvaiheilmoituksissa seuraavan jakson rakennustyön toteutukseen liittyvät mahdolliset riskialttiit työvaiheet, riskienhallintatoimenpiteet ja laaditut turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin aina pidettävä ajan tasalla. Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita päätoteuttajan tekemään turvallisuussuunnitelmaan Työmaasuunnitelma Päätoteuttajan tulee laatia ja esittää rakennuttajalle RakVNA 205/ :n mukainen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma ennen töiden aloittamista. Työmaasuunnitelmassa tulee lisäksi esittää työmaajärjestelyihin liittyvät rakennusalueen rajoitukset, työmaa-aitaukset, työnaikaiset rakenteet, työ- ja varastoalueet, nostureiden ja työnaikaisten tavara- ja henkilöhissien ja nostimien paikat, työmaaparakit ja työnaikaiset LVVS liittymät. Päätoteuttajan on työmaasuunnitelmassa otettava huomioon rakennustyönaikaiset liikennejärjestelyt Päätoteuttajan valtuudet Päätoteuttajalla on oikeus tehdä toimenpiteitä, jotka varmistavat rakennustyön turvallisuuden toteuttamisen. Rakennuttajalle on ilmoitettava toimenpiteistä.

16 Kunnossapito-, käyttöönotto- ja vastaanottotarkastukset Päätoteuttaja vastaa, että työsuojelumääräyksistä ja ohjeissa vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Valvojille on varattava tilaisuus osallistua näihin tarkastuksiin. Valvojilla on oikeus valvoa tarkastusten suorittamista sekä osallistua harkintansa mukaan tarkastuksiin. Valvojilla on oikeus pyytää kopiot tarkastuspöytäkirjoista. Päätoteuttaja huolehtii työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemisestä (VNA 205/ ). Muiden urakoitsijoiden on osallistuttava työalueellaan ja tarvittaessa yleisesti päätoteuttajan vetämiin viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin ja turvallisuuskierroksiin. Pääurakoitsija vastaa työtelineiden ja niille johtavien kulkusiltojen ja suojarakenteiden käyttöönottoja viikkotarkastuksista. Työmaan päätoteuttajalta tulee löytyä kopiot työmaalla tehtyjen tarkastusten pöytäkirjoista, kuten mm. kunnossapitotarkastuksista, työvälineiden vastaanottotarkastuksista, sekä telineiden ja nostokaluston käyttöönottotarkastuksista. Jokainen urakoitsija on omalta osaltaan velvollinen toimittamaan ao. tarkastuspöytäkirjat päätoteuttajalle. Tarvittaessa tiedot on toimitettava rakennuttajalle Turvallisuusseuranta ja raportointi Päätoteuttaja vastaa, että kukin urakoitsija huolehtii riittävästi työn valvonnasta ja tarvittaessa puuttuu vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja ohjeiden vastaiseen toimintaan. Päätoteuttaja nimeää hankkeelle työsuojelupäällikön ja varmistaa, että hankkeelle on valittu määräysten ja sopimusten mukaisesti työsuojeluvaltuutettu. Työmaakokouksissa päätoteuttajan tulee raportoida työsuojeluasioiden hoitamisesta joko erillisellä turvallisuusilmoituksella tai työmaavaiheilmoituksen osana. Työsuojelutarkastuksien yhteydessä havaituista poikkeamista on ilmoitettava rakennuttajalle välittömästi kuitenkin viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa tarkastuksesta. Jokainen urakoitsija on velvollinen tutkimaan tapaturmat ja ilmoittamaan päätoteuttajalle työssä tai työmaalla sattuneet tapaturmat, onnettomuudet ja vaaratilanteet. Päätoteuttaja huolehtii, että tapaturmat tutkitaan ja vakavasta tapaturmasta tehdään ilmoitukset Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualueelle, poliisille ja rakennuttajalle. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat ja onnettomuudet käsitellään työmaakokouksissa, urakoitsijapalavereissa ja työsuojelutoimikunnassa. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat ja onnettomuudet käsitellään työmaakokouksissa, urakoitsijapalavereissa ja työsuojelutoimikunnassa. Päätoteuttajan on huolehdittava, että yleiselle liikenteelle sattuneet vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan. Näistä tiedotetaan myös rakennuttajalle ja rakennuttajan edustajalle välittömästi. Lievät työtapaturmat ilmoitetaan työmaakokouksissa. Kaikista turvallisuuspoikkeamista tulee laatia poikkeamisilmoitus, jossa esitetään lyhyt kuvaus tapahtumasta, tapahtumaan johtaneet syyt sekä toimenpiteet kuinka vastaavat tilanteet vältetään jatkossa. Poikkeamisilmoitukset käsitellään työmaakokouksissa.

17 17 Urakoitsijan tulee ilmoittaa tapaturmataajuustiedot kolmen kuukauden välein ja urakan päätyttyä. Tapaturmataajuustiedoissa pitää olla mukana aliurakoitsijoiden tapaturmataajuudet. 2.2 Rakennuttajan ja käyttäjän turvallisuusvaatimukset Ilmoitusmenettely Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan Käyttö- ja huolto-ohjeet Kaikkien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tulee sisällyttää käyttö- ja huolto-ohjeisiin riittävät työturvallisuustiedot ja ohjeet Muut erityisohjeet Kiinteistön alueella tupakointi on sallittu vain päätoteuttajan osoittamassa, sosiaalitilojen välittömään läheisyyteen sijoitetussa tupakointipaikassa.

18 18 3. Rakennuttajan menettelyohjeet (yleiset ohjeet) Menettelyohjeissa määritellään hankkeeseen liittyviä toimintatapoja ja ohjeita, joita edellytetään säädösten noudattamisen lisäksi. 3.1 Yleistä Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattiat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Kaasu- ja nestepullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle vaarallisista aineista käyttöturvallisuustiedotteet työmaalle. Asennussuunnitelmat on toimitettava rakennesuunnittelijalle tarkastettavaksi. 3.2Työmenetelmät Kaivutyöt Kaivutöistä on laadittava kirjalliset suunnitelmat. Suunnitelmat on toimitettava pääsuunnittelijalle. Kaivutyön aiheuttama pölyämistä tulee estää tarvittaessa kastelemalla. Mikäli kaivutöiden yhteydessä löytyy / epäillään saastunutta maa-ainesta on urakoitsijan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle, kaupungin ympäristöviranomaiselle ja rakennuttajan edustajalle Elementtiasennukset Elementtien ja muiden raskaiden esineiden asennustöistä laaditaan kirjalliset suunnitelmat. Elementtiasennustöissä noudatetaan VNA 205/ luvun määräyksiä Vesikatoilla, kerroksissa ja kuiluissa tehtävät työt Töiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota putoamissuojauksen järjestämiseen ja kaideratkaisujen toteuttamiseen rakenteita ja pintoja vahingoittamatta Nostotyöt Vaikeista tai vaarallisista nosto- ja siirtotöistä on laadittava erilliset suunnitelmat. Nostoista laaditaan aina kirjallinen suunnitelma, jos se tapahtuu yleisen liikenteen käyttämällä alueella. Nostojen suunnittelussa on huomioitava mm. tukipisteiden stabilointi, nostojen turvallisuus, putoamisvaara, alueiden eristäminen nostojen ajaksi, mahdollinen nostotyön aikainen liikenteen ohjaus ja työskentelyalueen yleinen turvallisuus. 3.2 Jätteiden käsittely Työmaa on pidettävä siistinä ja aidattuna. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on siirrettävä välittömästi niille osoitettuihin paikkoihin. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan

19 19 oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että pääurakoitsija voi esteittä hoitaa työkohteen tarkemman puhtaanapidon imuroimalla tms. asianmukaisella menetelmällä. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteet päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan paikkaan. Pääurakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Työmaalla syntyvä rakennusjäte tulee lajitella Eko-Kympin (www.ekopymppi.fi) lajittelumääräyksiä noudattaen. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että toteutuksessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, toimitaan työmaan ympäristövaikutuksia vähentävästi ja suoritetaan purkutyöt lajittelevana purkuna. 3.4 Rakennustyön suoritusvaatimus Työnaikaiset rakenteet ja asennukset Kaikkien työnaikaisten rakenteiden ja asennusten tulee olla riittävän lujia ja tarkoitustaan vastaavia ja niiden on täytettävä työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Ko. rakenteet ja asennukset on purettu sitä mukaa, kun ne käyvät tarpeettomiksi. Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua (kuten julkisivut), päätoteuttaja pyytää katselmuksen, jossa sovitaan menettelytavoista urakoitsijan, valvojan ja työmaan työsuojelupäällikön kanssa Rakennusvälineet, koneet ja laitteet Pääurakoitsija vastaa, että työ- ja suojalaitteet toteutetaan työmaalla rakennustöiden turvamääräyksiä noudattaen. Työvälineiden, koneiden ja muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle ja liikenneturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Koneille ja laitteille tehdään tarvittavat päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta. Työmaalla on tehtävä koneille ja muille teknisille laitteille käyttöönottotarkastukset. (VNA 205/2009, 14-18, 19, ). Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijänsä on varustettu asianmukaisilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla. Työmaalla tulee käyttää varoitusvaatetusta, kypärää, silmäsuojaimia ja turvajalkineita. Yleisen liikenteen käytössä olevilla tie- ja katualueilla tai niiden läheisyydessä työskentelevien ajoneuvojen ja koneiden havaittavuus tarkastetaan koneen tai ajoneuvon käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Katualueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Koneissa pitää olla riittävästi varoitusvalaisimia, joka suuntaan pitää näkyä vähintään yksi varoitusvalaisin Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, pinnoitteiden yms. käyttö Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen.

20 20 Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käyttämistään maalaus- tai muista pinnoitetuotteista sekä materiaaleista suomenkieliset käyttö- ja turvallisuustiedotteet työmaalle pääurakoitsijalle. Pääurakoitsijan tulee työnsuunnittelussa työjärjestelyin pyrkiä minimoimaan liuottimille altistuvien työntekijöiden määrää läheisissä työkohteissa Tilat on tarvittaessa osastoitava ja ilmastoitava erityisjärjestelyin Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan muissa urakka-asiakirjoissa annettuja yleisiä ohjeita, myöhemmin työmaalle laadittavia ja viranomaisten antamia suojeluohjeita. Tulitöitä tehtäessä on urakoitsijoiden noudatettava Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton julkaisemaa Tulityöt, suojeluohje ohjetta. Sen lisäksi, mitä tulityöluvan ehdoissa määritellään, on noudatettava vakuutusyhtiöiden tulityöohjeita. Pääurakoitsijan tulee laatia työmaalla tehtäviä tulitöitä koskeva tulitöiden valvontasuunnitelma ennen töiden aloittamista, jossa määritellään: - tulitöistä vastaavat henkilöt ja heidän koulutuksensa - työmaan tulityölupakäytäntö ja tulityöluvan myöntäjä - tulitöitä koskevat turvatoimet, kuten: - tulityötä edeltävät turvatoimet - tulityön aikaiset turvatoimet - tulityön jälkeiset turvatoimet. Ko. valvontasuunnitelma toimitetaan rakennuttajan edustajalle. Suunnitelma voidaan alistaa palo- ja pelastusviranomaisten hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, alkusammuttimien hankinnasta sekä työmaan yleispalovartioinnista. Kaikilla työmaa-alueilla tulitöitä suorittavalla on oltava kirjallinen tulityölupa pääurakoitsijalta. Tulityötä suorittava urakoitsija huolehtii työkohdekohtaisesta palosuojauksesta, määräysten mukaisten käsisammuttimien hankinnasta ja työnaikaisesta palovartioinnista sekä vähintään kahden tunnin jälkivartioinnista. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava asianmukainen tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. Katto- ja vedeneristystöissä, jotka täyttävät tulitöiden määritelmän, on noudatettava vastaavia erillisohjeita. Kaikkia kipinöitä aiheuttavien laitteiden (mm. laikkakoneet) käyttö katolla on tulipalovaaran vuoksi kielletty. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloissa on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen paloviranomaisten ja rakennuttajan kanssa Pölyn leviämisen estäminen Runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat mm. piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta sekä siivous. Pölyä synnyttävissä työvaiheissa on käytettävä kohdepoistolla varustettuja laitteita ja tarvittaessa osastointia. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä. Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella ja kastelulla. Kastelun käyttö on sallittu vain poikkeustapauksissa ja se on erityisen tarkasti aina harkittava rakenteiden kastumisen ja homeitiöiden syntymisvaaran takia.

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014

Terveyskeskus, Oulainen 24.4.2014 24.4.2014 SIPARK Oy TYÖTURVALLISUUSLIITE 1 Yleistä 1 Toteutusmuoto ja toteuttajan velvollisuudet 2 Työsuojelusäädöksiä 2 Työsuojeluorganisaatio ja katselmukset 3 Yleisiä ohjeita 3 Luvat ja luvanvaraiset

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014

Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 Liikelaitos Kokkolan Satama Syväsataman ajoneuvopesurin rakennustekniset työt 2014 1 Työmaan työturvallisuus- ja ympäristöliite 0 YLEISTÄ Tämä työturvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot