ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN"

Transkriptio

1 Tilaaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kunnostussuunnitelma Päivämäärä Viite ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

2 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Jyri Aho, Janne Kekkonen Kare Päätalo Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KOHDE Sijainti Kunnostusalueen omistus Kaavoitustilanne Maaperä ja pohjavesi 3 3. KUNNOSTUSSUUNNITTELUN AIKANA TEHDYT TUTKIMUKSET 3 4. KUNNOSTUKSEN ESIVALMISTELUT Ilmoitus ja tiedotus Kunnostusalueen rajaus Valmistelevat maanrakennustyöt Kunnostusalueen kuivatus ja vesien johtaminen Välivarastoalueen rakentaminen ja vesienhallinnan järjestäminen 5 5. KUNNOSTUS Kunnostustavoite Arvio poistettavista massamääristä 5 6. SAKAN POISTON KUVAUS Kunnostuksen vaiheistus Kunnostuksen toteutus Vesien hallinta kunnostuksen aikana Sakan kuljetus Kunnostuksen päättäminen Lumijoen uoman muotoilu Sakan välivarastointi 7 7. KUNNOSTUKSEN YMPÄRISTÖTEKNINEN VALVONTA Kaivunohjausnäytteet Poistetun sakan tutkimukset Kunnostusalueiden jäännöspitoisuudet Vesistövaikutusten tarkkailu 8 8. RISKIT JA VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN TILANTEISIIN Riskit eri vaiheissa kunnostusta Riskeihin ja odottamattomiin tilanteisiin varautuminen 9 9. TYÖSUOJELU Työsuojelu kunnostustyössä Kunnostustyön ympäristövaikutukset ja niiden minimointi RAPORTOINTI Kirjanpito Loppuraportti TIEDOTUS AIKATAULU 11 LIITTEET 1. Välivarastoalueen ja kunnostettavan alueen sijainti, asemapiirros 2. Välivarastoalueen rakenne 3. Suunnitelma vesien johtamisesta ja tiejärjestelyistä PIIRUSTUKSET Yleiskartta Tutkimuskartta 1: 2 500

4 1 1. JOHDANTO Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksella marraskuun 2012 alussa tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena kaivoksen eteläisen jälkikäsittely-yksikön ja Ylä-Lumijärven väliselle osuudelle Lumijoen varteen kertyi kipsisakkaa ja metallien saostamiseen käytetystä kalkista muodostunutta sakkaa. Tämä kunnostussuunnitelma on liite kaivosyhtiön Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaiseen ilmoitukseen tapahtuneesta poikkeustilanteesta sekä siihen liittyvistä korjaavista toimenpiteistä. Jokialueelle kertyneen sakan kulkeutumisriski on suuri kevään sulamisvesien vaikutuksesta. Kunnostuksen tavoite on ympäristövaikutusten minimoimiseksi poistaa alueelle kertynyt sakka mahdollisimman nopeasti talviaikana sakan ollessa vielä jäätynyt ja virtaavien vesien määrän ollessa vähäinen. Kunnostus pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähän ympäristöhäiriötä aiheuttaen. Lähtökohta kunnostuksen toteutuksessa on, että kunnostus ei saa lisätä sakasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia verrattuna tilanteeseen, jossa sakkaa ei poisteta. Tässä suunnitelmassa esitetään tiedot kunnostettavasta alueesta, kunnostusmenetelmistä ja kunnostuksen toteutuksesta, poistettavien massojen välivarastoinnista, kunnostuksen aikaisesta ympäristövaikutusten vähentämisestä sekä työn aikataulusta ja raportoinnista. Yhteyshenkilö Talvivaaran puolelta työssä on ollut ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla. Ramboll Finland Oy:ssä kunnostussuunnitelman laatimisesta on vastannut projektipäällikkö Jyri Aho. 2. KOHDE 2.1 Sijainti Kunnostuskohde sijaitsee Talvivaaran kaivoksen kaivospiirin lounaisnurkassa ja osin kaivospiirin ulkopuolella Lumijoen varrella. Kohteen sijainti yleiskartalla on esitetty piirustuksessa 1. Kunnostusalueen läheisyydessä ei ole asuin- tai lomaasuntokäytössä olevia kiinteistöjä. 2.2 Kunnostusalueen omistus Kunnostus sijoittuu pääosin Talvivaaran kaivoksen hallinnassa olevalle alueelle. Kunnostusalue sekä kunnostukseen liittyvät toimenpiteet sijoittuvat seuraaville kiinteistöille: Liussuo (kaivospiirialue, omistaja: Talvivaara Projekti Oy) Lumela (kunnostettava alue ostettu kaivosyhtiön hallintaan; kunnotustusalueen ulkopuolisen alueen omistaja: UPM-Kymmene Oyj, osoite: Metsätalous ja maankäyttö, PL 32, Valkeakoski). Kunnostusalueen naapurikiinteistöjä ovat: Kajaanin valtionmaa Lisä-Papinmäki, omistaja: Vilho Antero Tervonen, osoite: Jormasentie 25b, Korholanmäki Mäkijärvi, omistaja: Tornator Oy, osoite: Napinkuja 3 C, Imatra

5 2 Kiinteistörajat on esitetty oheisessa kuvassa. 10:1 Kuva 1. Kunnostusalueen kiinteistöt ja lähimmät rajanaapurit. Punaisella kaivospiirin raja. 2.3 Kaavoitustilanne Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava, jonka valtioneuvosto on vahvistanut Maakuntakaavassa Talvivaaran nykyinen kaivospiirialue on osoitettu kaivosalueeksi (EK). Kaivospiirin ulkopuolelle sijoittuva kunnostusalue on maa- ja metsätalousaluetta (valkoinen alue). Maakuntakaavakarttaote on esitetty ohessa. Kunnostusalueella ei ole yleis- tai asemakaavoja. Kunnostusalue Kuva 2. Ote Kainuun maakuntakaavasta.

6 3 2.4 Maaperä ja pohjavesi Maaperä kunnostusalueella koostuu turpeesta, jonka alla maa-aines on kivikkoista moreenia. Kunnostusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole pohjavesialueita tai talousvesikäytössä olevia kaivoja. Pohjavesi kunnostusalueella purkautuu alueella virtaaviin uomiin. 3. KUNNOSTUSSUUNNITTELUN AIKANA TEHDYT TUTKIMUKSET Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksella marraskuun 2012 alussa tapahtui kipsisakka-altaassa vuoto. Vuodon seurauksena kaivoksen eteläisen jälkikäsittelyyksikön ja Ylä-Lumijärven väliselle osuudelle Lumijoen varteen kertyi kipsisakkaa sekä sakkaa jota muodostui, kun metallien saostamisessa käytettiin kalkkia. Sakkaa kertyi alueen läpi kulkevan Lumijoen kohdalle ja sen ympäristöön, kun vettä padotettiin alueelle. Arvio sakan levinneisyydestä esitetään tämän raportin piirustuksessa 2. Alueen läpi kulkevan Lumijoen kohdalle ja vierelle tehtiin kaivinkoneella n. 30 koekuoppaa, josta otettiin yhteensä 15 näytettä. Kaikissa näytepisteissä todettiin sakkakerros, jonka paksuus oli 0,05 0,2 metriä. Sakkakerroksen alapuolella maalaji oli turve (suoalue). Turpeen alapuolella maaperä alueella on pääosin kivistä moreenia. Näytteistä muodostettiin viisi kokoomanäytettä sakkakerroksesta ja kolme kokoomanäytettä lietteen alapuolisesta turvekerroksesta. Yhteenveto tutkituista alueista esitetään tämän raportin liitteenä olevassa piirustuksessa 2. Taulukko 1 Yhteenveto sakkakerroksen ja turvekerroksen laboratorioanalyyseistä sekä vertailu pilaantuneen maaperän kunnostustarpeen arvioinnissa käytettäviin rajaarvoihin. Kuivaaine Sulfaatti Antimoni Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Uraani Näyte ph Arseeni m-% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Kokoomanäytteet sakkakerroksesta KOK 1 8,9 <0,50 2 <0,10 0,82 9, , KOK 2 7,1 <0,50 2,4 <0,10 2, , KOK 3 9,9 <0,50 2,7 <0,10 1, , KOK , <0,50 2,6 <0,10 1, , KOK 5 15 <0,50 2,3 <0,10 1, , Kokoomanäytteet turvekerroksesta KOK 6 35 <0,50 2,5 <0,10 0, ,8 52 KOK , <0,50 4,2 0,15 0,29 7, ,2 74 KOK 8 28 <0,50 2,1 <0,10 0,41 3, ,4 41 Vna 214/2007 kynnysarvo 2 5 0, Vna 214/2007 alempi ohjearvo Vna 214/2007 ylempi ohjearvo SY 98/2002 ongelmajäte raja-arvo Vanadiini Sakan pitoisuustasojen hahmottamisen helpottamiseksi voidaan pitoisuuksia verrata esim. maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettyihin viitearvoi-

7 4 hin (Vna 214/2007). Tutkimuksen perusteella sakkakerroksen nikkelin ja sinkin pitoisuudet ylittivät pääosin maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyt ylemmät ohjearvot. Myös uraanin pitoisuus oli selkeästi korkeampi kuin esimerkiksi maa- tai kallioperän tyypilliset taustapitoisuudet. Muiden metallien osalta ei havaittu maaperän luontaisesta tasosta olennaisesti poikkeavia pitoisuuksia. Sakan kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin noin 10 %, eli sakka on hyvin vesipitoista. Nyt tutkitun sakan haitta-ainepitoisuudet vastaavat osin hyvin kipsisakkaaltaasta tutkitun sakan pitoisuuksia. Tutkitun sakkakerroksen sulfaattipitoisuus oli mg/kg, kun kipsisakka-altaan sakassa pitoisuudet ovat olleet noin 2-3-kertaisia. Sakan nikkeli- ja uraanipitoisuus vastaa kipsisakan tyypillisiä pitoisuuksia. Sinkkiä sen sijaan oli sakassa selkeästi enemmän. Alapuolisen turvekerroksen osalta metallien pitoisuudet olivat selkeästi alhaisemmat ja lähellä luonnon taustapitoisuuksia, lukuun ottamatta kokoomanäytteen KOK6 sinkin ja nikkelin pitoisuuksia. Turvekerroksen sulfaattipitoisuus oli koholla ainakin kokoomanäytteen KOK8 kohdalla, jossa sulfaattia todettiin mg/kg. 4. KUNNOSTUKSEN ESIVALMISTELUT 4.1 Ilmoitus ja tiedotus Ennen kunnostustöiden käynnistämistä tehdään Kainuun ELY-keskukseen ympäristönsuojelulain 62 :n mukainen ilmoitus sisältäen myös tämän kunnostussuunnitelman. Kunnostustyön ympäristöteknisestä valvonnasta vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä kunnostusurakoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot tiedotetaan ELY-keskukselle ennen kunnostustöiden käynnistämistä. Kunnostuksesta tiedotetaan myös Sotkamon kuntaa sekä Kajaanin kaupunkia. 4.2 Kunnostusalueen rajaus Kunnostettava alue rajataan maastoon lippusiimoilla tai muulla vastaavalla tavalla ennen kunnostustöiden käynnistämistä. Työmaa-alue varustetaan kunnostustyöstä kertovin varoituskyltein. Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään. 4.3 Valmistelevat maanrakennustyöt Kunnostettavalta alueelta kaadetaan puut ja poistetaan kannot ennen kunnostustyön aloittamista. Kannot voidaan poistaa myös kunnostustyön yhteydessä, mikäli sen todetaan olevan työteknisesti parempi vaihtoehto. Poistamisen yhteydessä kantoja tarvittaessa ravistellaan niihin mahdollisesti kiinnittyneen sakan irrottamiseksi. Kunnostusalueelta poistettavat kannot sijoitetaan erilliselle moreenipohjaiselle kentälle Kortelammen turvapadon sisäpuolelle. Kentällä muodostuvat vedet kerätään ja käsitellään muiden turvapatoaltaassa olevien vesien mukana. Kunnostettavalle alueelle rakennetaan tarvittavilta osin tieyhteydet työkoneiden ja kuljetusajoneuvojen liikkumisen mahdollistamiseksi. Kuljetuksissa käytetään maansiirtoajoneuvoja.

8 5 4.4 Kunnostusalueen kuivatus ja vesien johtaminen Ennen kunnostustöiden käynnistämistä kaivetaan kunnostusalueille tuleville ojille uudet uomat ja rakennetaan patoja, joiden avulla johdetaan ulkopuolisten ojien vedet kunnostusalueen ohitse etelään. Ojituksen periaate on esitetty liitteessä 3. Ennen kunnostustöitä tulee Lumijoen uoma kuivata kunnostusalueen osalta. Kuivatus toteutetaan vaiheittain pumppaamalla vettä ja mahdollisesti veden mukana tulevaa lietettä Lumijoen padoilta koko kunnostusalueelta Kortelammen olemassa olevaan turvapatoaltaaseen. Patoaltaassa lietteestä erottuu vettä, joka käsitellään erillisessä suunnitelmassa kuvatulla Kortelammen patoaltaan vesienkäsittelyjärjestelmällä ennen johtamista ympäristöön. Kortelammen suojapatoaltaan vesien käsittelyn suunnitelmat ovat parhaillaan tekeillä. Kunnostusalueen vesien keräily ja pumppaus järjestetään siten, että kunnostuksen aikana kunnostusalueelle tulevat ja/tai siellä muodostuvat vedet saadaan pumpattua Kortelammen turvapadon taakse, josta vedet johdetaan edelleen käsittelyyn muiden vesien mukana. 4.5 Välivarastoalueen rakentaminen ja vesienhallinnan järjestäminen Kunnostusalueelta poistettaville sakoille rakennetaan välivarastoalue liitteissä 1 ja 2 olevien suunnitelmien mukaisesti. Välivarastoalueen tilavuudeksi on suunniteltu m 3 ja sitä varaudutaan laajentamaan tarpeen mukaan. Allas perustetaan kaivamalla moreenialueelle ja kaivussa muodostuvista massoista rakennetaan altaan reunavallit. Altaan ja reunavallien rakenneperiaatteet on esitetty liitteen 2 piirustuksessa. Välivarastoalueelle toteutetaan vesienkeräily- ja johtamisjärjestelmä, jonka avulla altaaseen kertyvät vedet johdetaan edelleen käsittelyyn muiden turvapadon takana olevien vesien tavoin. Kortelammen patoaltaan vesienkäsittely on kuvattu erillisessä, parhaillaan laadittavana olevassa suunnitelmassa. Vesienkeräily välivarastoalueella toteutetaan lähtökohtaisesti salaojittamalla välivarastoalue, mutta myös vesien poistoon pumppaamalla varaudutaan. 5. KUNNOSTUS 5.1 Kunnostustavoite Kunnostustavoitteena kohteessa on minimoida kunnostusalueelle kertyneen sakan ympäristövaikutukset poistamalla haitta-ainepitoinen sakka eteläiseltä suoja puroalueelta. Ensisijaisesti kunnostettava alue on Lumijoen uoma ylävesikorkeuteen sekä uoman lähiympäristö. 5.2 Arvio poistettavista massamääristä Kunnostettavan alueen laajuus on noin 3-5 hehtaaria. Kipsisakka on läjittynyt pääosin enintään noin 0,2 metriä paksuksi kerrokseksi alueelle. Lumijoen uomassa hitaamman virtauksen alueilla ja syvänteissä sekä Ylä-Lumijärven patoaltaassa sakkaa voi olla paksumpana kerroksena. Kipsisakan lisäksi voi olla työteknisesti tarpeen poistaa kerros sakan alla olevaa turvetta, tai mikäli sen todetaan pilaantuneen kipsisakan sisältämillä haitta-aineilla. Alustavasti arvioitu poistettava sakkamäärä on noin kuutiometriä. Kaivuolosuhteista riippuen kokonaiskaivumäärä on jonkin verran suurempi.

9 6 6. SAKAN POISTON KUVAUS 6.1 Kunnostuksen vaiheistus Kunnostus toteutetaan joen virtaussuunnassa ylhäältä alaspäin. Etenemällä virtaussuunnassa ylhäältä alaspäin ehkäistään sakan kulkeutuminen jo kunnostetuille alueille. Kunnostus toteutetaan vaiheittain 4 lohkossa, joita erottaa toisistaan Lumijoen uomaan tehdyt padot. Ennen kunnostusta pyritään kukin lohko kuivattamaan mahdollisimman hyvin. Vaiheistamalla kunnostus lohkoittain saadaan vähennettyä kuivatusveden pumppaustarvetta sekä järjestettyä koneiden ja kuormaautojen liikkuminen alueella helpommin. Kunnostusalueen vaiheistus, ojitusperiaate sekä tieyhteyksien järjestäminen on esitetty liitteessä Kunnostuksen toteutus Kunnostustoimenpiteet toteutetaan poistamalla kunnostusalueelle läjittyneet sakat sekä tarvittavilta osin myös sakan sekaista turvetta kaivinkoneella. Kunnostetuille alueille tuodaan korvaavia puhtaita moreeni- ja pintamaa-aineksia maaston muotoilemiseksi ja kasvualustan muodostamiseksi. Samalla kertaa tuodaan materiaalit Lumijoen uoman muotoilua varten. Puhtaat maa-ainekset otetaan kaivospiirin alueelta. Kunnostus toteutetaan tavanomaista maanrakennuskalustoa käyttäen. Töiden aikana noudatetaan säädettyjä työsuojeluohjeita. Kunnostus pyritään tekemään mahdollisimman kuivana aikana, jotta vuotanut sakka saadaan mahdollisimman tarkasti kaivettua. Kuivana aikana myös kuivatusvesien muodostuminen ja pumppaustarve on mahdollisimman pieni. Kunnostettavilla alueilla kaivutyö tehdään ympäristöteknisen valvojan ohjeiden mukaan. Ympäristötekninen valvoja määrittelee tarkoituksenmukaiset kaivutasot ja kaivun laajuuden. Kunnostustyötä valvotaan kunnostuksen aikaisten kenttämittausten (XRFanalysaattori), aistinvaraisten havaintojen sekä kunnostuksen aikaisten laboratorioanalyysitulosten avulla. Kunnostuksen jälkeen otetaan kunnostusalueen turpeen pinnasta koontinäytteet. Tarkemmin kunnostuksen aikaista valvontaa ja näytteenottoa on kuvattu kappaleessa 7. Poistettavat massat sijoitetaan erikseen rakennettavalle välivarastoalueelle, jonka sijaintia ja rakenteita on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.5 sekä liitteissä 1 ja 2. Kannot sijoitetaan erilliselle kantojen läjityspaikalle Kortelammen turvapadon sisäpuolelle. 6.3 Vesien hallinta kunnostuksen aikana Kunnostettavan alueen kuivatus on kuvattu edellä kappaleessa 4.4. Suon veden pintaa voidaan kunnostuksen aikana tarvittaessa alentaa edelleen asentamalla kunnostusalueelle pumppauskaivoja. Pumppauskaivoista vedet pumpataan Kortelammen patoaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen käsittelyyn. Ennen kunnostusta toteutettavilla vedenjohtamisjärjestelyillä sekä kunnostuksen aikaisilla pumppauksilla on tarkoituksena ehkäistä vedenjohtamistarve kunnostusalueelta ympäristöön kunnostuksen aikana. Tavoitteena on kunnostuksen

10 7 aikana saada pumpattua kaikki alueelle tulevat ja siellä muodostuvat vedet Kortelammen turvapadon taakse, josta vedet johdetaan edelleen käsittelyyn. Kortelammen turvapadon vesien käsittely on kuvattu erillisessä suunnitelmassa, joka on parhaillaan tekeillä. Kunnostusalueella oleva tai siellä muodostuva kipsisakan sekainen vesiliete, jota ei saada kaivettua, poistetaan pumppaamalla tai imemällä säiliöautoon. Liete johdetaan Kortelammen turvapatoaltaaseen, jossa lietteen kuivuessa erottuva vesi saadaan johdettua käsittelyyn. 6.4 Sakan kuljetus Poistettavat massat kuljetetaan kaivoskuorma-autoilla välivarastointialueelle, jonka sijainti ja rakenne on esitetty kappaleessa 4.5. Tiet, kaivu- ja kuormausalueet järjestetään siten, että liikennöintiä kunnostamattomien sakka-alueiden päällä ei tehdä. Kuljetusreitit on esitetty liitteessä 3 olevassa suunnitelmapiirustuksessa. 6.5 Kunnostuksen päättäminen Kunnostus todetaan päättyneeksi, kun kunnostusalueelta on saatu poistettua vuotanut kipsisakka niin tarkoin kuin kaivuteknisesti on mahdollista. Viranomaisille varataan mahdollisuus tutustua kunnostusalueeseen työn aikana ja sen jälkeen. 6.6 Lumijoen uoman muotoilu Sakan poistamisen jälkeen Lumijoen uomassa on uusi pinta, joka todennäköisesti on hyvin eroosioherkkä. Lumijoen uoman muotoilu tehdään kunnostuksen edetessä siten, että kevään suurten virtaamien aikana uoman eroosio tulee olemaan mahdollisimman vähäistä. Eroosion vähentäminen toteutetaan tarvittaessa rakentamalla jokeen pieniä pohjapatoja ja sedimentoitumisalueita. Lumijoen ympäröivien alueiden täytöillä puhtailla maa-aineksilla pyritään palauttamaan uoman leveys mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilannetta. 6.7 Sakan välivarastointi Kunnostusalueelta poistettava sakka välivarastoidaan tarkoitukseen erikseen rakennettavalla välivarastoalueella. Välivarastoalueen tarkempi kuvaus on esitetty liitteissä 1 ja 2. Poistettavan sakan loppusijoittaminen tai hyötykäyttö selvitetään välivarastoinnin aikana ja esitetään viranomaiselle erikseen. 7. KUNNOSTUKSEN YMPÄRISTÖTEKNINEN VAL- VONTA Kunnostustyön ohjauksessa käytettävällä ympäristöasiantuntijalla on oltava laaja kokemus vastaavansuuruisten kunnostushankkeiden ympäristövalvonnasta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetelmien käytöstä. Kunnostustyön valvoja on työmaalla aina, kun sakkaa poistetaan ja kuljetetaan välivarastoalueelle. Ympäristöteknisen valvojan tehtäviin kuuluvat muun muassa: työnaikaisten kenttähavaintojen tekeminen ja näytteiden ottaminen kunnostustyön ja vesien pumppauksen ohjaus sakan kaivun ja välivarastointiin kuljetukseen ohjaus kunnostustyön aikaisen työmaapäiväkirjan ylläpito

11 8 kunnostustyön aikaisten laboratorionäytteiden otto ympäristötekninen valvoja ottaa yhteyttä tilaajaan ja viranomaisiin, mikäli työn aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita ympäristötekninen valvoja ohjaa alueen kunnostustyön suorittamista ympäristöteknisestä näkökulmasta ja valvoo kunnostukselle annettujen viranomaismääräysten toteuttamista kunnostuksen raportointi työn valmistuttua 7.1 Kaivunohjausnäytteet Kunnostustyötä ohjataan kunnostuksen aikana tehtävien kenttä- ja laboratorioanalyysitulosten perusteella. Laboratorionäytteitä otetaan lisäksi kunnostusalueelle jäävän turpeen pintakerroksesta kunnostuksen onnistumisen varmistamiseksi. Osa näytteistä otetaan myös syvemmistä turvekerroksista ennakoitua suuremman syvyyssuuntaisen pilaantumisen poissulkemiseksi. 7.2 Poistetun sakan tutkimukset Kunnostusalueelta poistettavasta ja välivarastoalueelle sijoitettavasta sakasta tehdään kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestit (1 näyte tonnia kohti). Tulosten perusteella arvioidaan sakan jatkokäsittelytarvetta sekä hyötykäyttö- tai loppusijoitusvaihtoehtoja. Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteistä mitataan myös uraani-isotooppien säteily. 7.3 Kunnostusalueiden jäännöspitoisuudet Kunnostuksen jälkeen otetaan kunnostusalueen turpeen pintakerroksesta jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan laboratoriossa ph, nikkeli, sinkki, kupari, alumiini, mangaani, sulfaatti ja uraani. Jäännöspitoisuusnäytteet otetaan usean osanäytteen muodostamina, edustavina kokoomanäytteinä. Tarpeen mukaan otetaan jäännöspitoisuusnäytteitä myös syvemmistä kerroksista. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan 1 kokoomanäyte jokaista jokiuoman 100 metriä kohti. 7.4 Vesistövaikutusten tarkkailu Kaivoksella on parhaillaan käynnissä tehostettu velvoitetarkkailu, jossa vesinäytteitä otetaan Ylä-Lumijärvestä ja Lumijoesta kerran kahdessa viikossa. Kyseisellä tarkkailulla saadaan selvitettyä valmistelutöiden mahdollisia vesistövaikutuksia sekä tietoa vesistön tilanteesta ennen kunnostustöitä. Kunnostuksen aikana tarkkaillaan tehostetusti vesistövaikutuksia Ylä- Lumijärvessä. Järven vedestä otetaan vesinäyte vähintään kerran vuorokaudessa ja näytteestä analysoidaan Talvivaaran laboratoriossa ph, kiintoaine, nikkeli, sinkki, kupari, rauta, alumiini, mangaani. Kerran viikossa tehdään laajempi analyysi (antimoni, arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, vanadiini, sulfaatti, rauta, alumiini, mangaani, uraani) ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa. Muissa etelän suunnan vesistöissä vaikutusten tarkkailu kunnostuksen aikana tehdään osana Kortelammen turvapadon vesienkäsittelyn ja johtamisen vaikutustarkkailua, joka on kuvattu erillisessä suunnitelmassa.

12 9 8. RISKIT JA VARAUTUMINEN ODOTTAMATTO- MIIN TILANTEISIIN 8.1 Riskit eri vaiheissa kunnostusta Eri vaiheisiin kunnostusta liittyy erilaisia riskejä, jotka on tässä pyritty tunnistamaan ennalta. Esivalmisteluun liittyviksi riskeiksi on tunnistettu: Ojien kääntäminen ei onnistu suunnitellulla tavalla ja vesiä valuu kunnostusalueelle Kunnostusalueen kuivatus kestää odotettua kauemmin, mikä viivästyttää itse kunnostustyön käynnistämistä Vesien pumppaukseen ja johtamiseen käytettävät laitteistot jäätyvät tai rikkoutuvat Kunnostuksen aikaisiksi riskeiksi on tunnistettu: Sääolosuhteet lauhtuvat merkittävästi, lumi ja jää sulavat ja sulamisvesi huuhtoo mukanaan sakkaa vesistöön Sakan poistaminen osoittautuu ennakoitua haasteellisemmaksi ja mukana joudutaan poistamaan ennakoitua enemmän myös turvetta Turvekerros sakan alla on pilaantunut ennakoitua syvemmälle Kunnostuksessa muodostuvat massamäärät kasvavat ennakoitua suuremmaksi Vesien pumppaukseen ja johtamiseen käytettävät laitteistot jäätyvät tai rikkoutuvat Kunnostuskohteena olevaa lohkoa ei saada pidettyä riittävän kuivana Kunnostuksen jälkeisiksi riskeiksi on tunnistettu: Alueelta vapautuu kunnostuksesta huolimatta haitta-aineita veteen aiheuttaen pitoisuuksien kasvua vesistössä Lumijoen uoman eroosio on toimenpiteistä huolimatta kevätvirtaamien aikaan suuri Kunnostetulta alueelta vapautuu kevätvirtaamien seurauksena merkittävää humus- ja/tai kiintoainekuormitusta Ylä-Lumijärveen ja edelleen vesistöreitille Välivarastoalueelle toimitetun sakan sulaessa vapautuu alueelta suotovesiä, joita ei saada kerättyä vesienkeräilyjärjestelmällä 8.2 Riskeihin ja odottamattomiin tilanteisiin varautuminen Kuivatuksen järjestämiseksi kohteeseen varataan riittävästi pumppaustehoa. Kaluston rikkoutumiseen varaudutaan pitämällä varaosia ja laitteita tarpeen mukaan saatavilla. Massojen välivarastotilavuuden täyttyessä otetaan tarvittaessa käyttöön välivaraston laajennusosa. Mikäli tutkimuskaivun aikana ilmenee, että pilaantuneisuus on oleellisesti laajempi kuin ennakkoon on arvioitu, tiedotetaan siitä välittömästi Kainuun ELY-keskusta, jotta jo kunnostustyön aikana voidaan tehdä arvio alueelle jäämässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja alueen muusta mahdollisesta puhdistustarpeesta. Mikäli sääolosuhteet lauhtuvat ja lumi sekä kunnostusalue sulavat, keskeytetään työt kunnes poistettavat massat ovat jäätyneet uudelleen. Työn keskeytyksen aikana huolehditaan siitä, että sulamisvesien kulkeutuminen kunnostusalueelle on mahdollisimman vähäistä. Kunnostusalueella muodostuvat sulamisvedet

13 10 pumpataan Kortelammen patoaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen käsittelyyn. Sääolosuhteiden lauhtumiseen varaudutaan pyrkimällä aloittamaan kunnostustyöt mahdollisimman nopeasti tammikuussa 2013, jolloin lauhan sään todennäköisyys on pieni. Välivarastoalueen vesienkeräilyjärjestelmän mahdollisiin häiriöihin varaudutaan toteuttamalla vesien poisto välivarastoaltaasta tarvittaessa pumppaamalla. 9. TYÖSUOJELU 9.1 Työsuojelu kunnostustyössä Kunnostusalueella noudatetaan normaalia maarakennustyömaan suojautumista. Kaivualueella käytetään henkilökohtaisia suojaimia (suojavaatteet, -kengät, - käsineet). Sivullisten henkilöiden pääsy kunnostustyömaalle estetään. Työmaaalue varustetaan kunnostustyömaasta kertovin varoituskyltein. Lisäksi on huomioitava työkoneisiin ja liikenneturvallisuuteen liittyvät työsuojelulliset seikat. 9.2 Kunnostustyön ympäristövaikutukset ja niiden minimointi Kunnostus toteutetaan siten, että kunnostuksen aikaiset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Vaikutukset vesiympäristöön minimoidaan ohjaamalla alueelle tulevat puhtaat vedet kunnostusalueen ohitse sekä pumppaamalla kunnostusalueelta vedet Kortelammen turvapatoaltaaseen käsittelyyn. Vesienkäsittely on kuvattu erillisessä suunnitelmassa. Poistettavien massojen pölyäminen ja leviäminen ympäristöön minimoidaan kaivun, kuormauksen ja kuljetuksen aikana. Pölyämisen arvioidaan olevan hyvin vähäistä, koska poistettava aines on märkää ja kunnostus tehdään talviaikana. Kaivu pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan ilman ylimääräistä välivarastointia tai läjitystä kunnostusalueella. Liikennöintiä kunnostamattoman alueen päällä ei tehdä. Työkoneiden toiminnasta aiheutuu melua, mutta koska kunnostusalueen läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia tai loma-asuntoja, arvioidaan melun vaikutukset vähäisiksi. 10. RAPORTOINTI 10.1 Kirjanpito Kunnostustyömaan ympäristötekninen valvoja pitää kunnostustöiden aikana kirjaa mm: poistettavan aineksen kuormamääristä kunnostusalueelta otettavien maanäytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysituloksista ja näytteiden ottopaikoista vesistöstä otettavista tarkkailunäytteistä sekä niiden tuloksista Kunnostetut alueet ja lopetusnäytteiden ottoalueet merkitään karttapohjalle. Yhteenveto lopetusnäytteistä liitetään kunnostuksen loppuraporttiin.

14 Loppuraportti Kunnostustöiden päätyttyä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle kolmen kuukauden kuluessa töiden lopettamisesta. Raporttiin kootaan seuraavat tiedot: työmaakokousten ja muiden palaverien tai katselmusten pöytäkirjat tai muistiot kaivutyön toteuttaminen, kunnostetut alueet sekä näytteenottoalueet karttapiirustuksessa kunnostuksen aikaisten kenttä- ja laboratorioanalyysien tulokset tiedot poistetuista massoista sakan tutkimustulokset välivarastoalueen riskitarkastelu kunnostusalueen riskitarkastelu Lumijoen uoman tilanne kunnostuksen jälkeen jatkotoimenpiteet kunnostus- ja välivarastoalueella 11. TIEDOTUS Kunnostuksen aloituksesta tehdään aloittamisilmoitus Kainuun ELY-keskukselle, Sotkamon kunnalle ja Kajaanin kaupungille. Kunnostuksen etenemisestä tiedotetaan ELY-keskukselle viikoittain tehtävällä yhteenvedolla. Mahdollisista poikkeustilanteista tiedotetaan ELY-keskusta viipymättä. Viranomaisille varataan mahdollisuus tutustua kunnostettavaan alueeseen kunnostuksen aikana ja sen jälkeen. 12. AIKATAULU Alueella on tehty jo jonkin verran valmistelevia töitä kuten puiden kaatoa ja ojituksia. Vesistöjen vedenlaadun tarkkailu on jo parhaillaan käynnissä. Sakan välivarastoalue, kantokenttä sekä vesien keräily-, pumppaus- ja johtamisjärjestelmät rakennetaan viikon 2/2013 alkuun mennessä. Lumijoen uoman kuivatuspumppaus käynnistetään viikolla 1/2013. Varsinainen kunnostuskaivutyö on tarkoitus aloittaa Lahdessa 21. päivänä joulukuuta 2012 RAMBOLL FINLAND OY Kare Päätalo ryhmäpäällikkö Jyri Aho projektipäällikkö

15 LIITE 1 Välivarastoalueen ja kunnostettavan alueen sijainti, asemapiirros

16 200 Ympärysoja 24 Kantokenttä Sakan välivarastoalue m³ Purkuputket 2x500 mm Välivaratoalueen laajennusosa 100 Lieteallas Neurtalointialtaan ylivuotokanaali 0 Neutralointiallas Neutralointiallas Suotovesipadon ylivuotokanaali 200 W:\1600-YVA\Talvivaara\ _suoaluePIMA\Liitteet\Liite 1 välivarastointialueen sijainti.dwg Suotovesipato Kortelammen pato Lumijoen kunnostusalue Pato-osuus plv Ylivuotokanaali LIITE 1 1:5000 Talvivaara Sotkamo Oy Eteläinen puro- ja suoalue, Talvivaara Kunnostussuunnitelma Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

17 LIITE 2 Välivarastoalueen rakenne

18 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PiMa-allas Molsa, 500 mm KaM # mm, 300 mm Suodatinkangas N4-lk, limitys 500 mm Tiivistetty moreeni : Moreenipenger 1:2 Altaan pohjan taso : :2 Moreenipenger Pintamaan poisto Pintamaan poisto 200 Mittalinja Mittalinja Talvivaara Sotkamo Oy PiMa-allas Tyyppipoikkileikkaus Laatija Pvm. AMK Mittakaava :200

19 LIITE 3 Suunnitelma vesien johtamisesta ja tiejärjestelyistä

20 PIMA-ALUESUUNNITELMA Välivarastolle Pato 2, pumppaus Kunnostusalue 2 Pato 1,pumppaus Kortelammenpatolinja Laskuoja 1 valmis, punainen viiva Kunnostusalue 3 Kunnostusalue 1 Pato 3, pumppaus Rakennetut ajotiet Laskuoja 2 ei kaivettu, punainen katkoviiva Kunnostusalue 4 Ylä-Lumijärvi ETL/ Ei mittakaavaa

21 PIIRUSTUKSET

22 ² 0 2, km Kaivospiiri KUNNOSTUSKOHDE Piirustus 1. Yleiskartta Talvivaara Sotkamo Oy Eteläinen puro- ja suoalue, Talvivaara Kunnostussuunnitelma Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 3/MML/12 ja Logica Suomi Oy.

23 Näyte Kuiva-aine ph Sulfaatti Antimoni Arseeni Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Uraani Vanadiini m-% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Kokoomanäytteet sakkakerroksesta KOK 1 8,9 <0,50 2 <0,10 0,82 9, , KOK 2 7,1 <0,50 2,4 <0,10 2, , KOK 3 9,9 <0,50 2,7 <0,10 1, , KOK , <0,50 2,6 <0,10 1, , KOK 5 15 <0,50 2,3 <0,10 1, , Kokoomanäytteet turvekerroksesta KOK 6 35 <0,50 2,5 <0,10 0, ,8 52 KOK , <0,50 4,2 0,15 0,29 7, ,2 74 KOK 8 28 <0,50 2,1 <0,10 0,41 3, ,4 41 Vna 214/2007 kynnysarvo 2 5 0, Vna 214/2007 alempi ohjearvo Vna 214/2007 ylempi ohjearvo ongelmajäte raja-arvo Kortelammen pato KOK1 KOK2/6 KOK4 KOK3/7 W:\1600-YVA\Talvivaara\ _suoaluePIMA\Piirustukset\2_Tutkimuskartta_A4.dwg KOK8 KOK5 Lumijoen kunnostusalue Piirustus 2. Tutkimuskartta 1:2500 Talvivaara Sotkamo Oy Eteläinen puro- ja suoalue, Talvivaara Kunnostussuunnitelma Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

Luonnonympäristön nykytila

Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3 Luonnonympäristön nykytila 3.1 Hankealueen sijainti Kaivospiirin nykyinen laajuus on noin 65 neliökilometriä ja kaivospiirin laajennusalueen pinta-ala on noin 71 neliökilometriä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY VEDEN VARASTOINTI AVOLOUHOKSESSA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Document name: Date: 23.4.2014 0000-VO-111-T00015855 Copyright 2014 by Talvivaara Mining Company Plc All rights reserved. No

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Ympäristölupahakemus Päivämäärä 16.3.2011 Viite 82132932 TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN TALTEENOTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TALVIVAARA SOTKAMO OY URAANIN

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA

MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA Tilaaja Mikkelin Vesilaitos Päivämäärä 25.2.2014 Viite 1510007700 MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESI- ALUEEN SUOJELUSUUNNI- TELMA MIKKELIN VESILAITOS KOIRALAHDEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä 22.2.2012 Taustaa Varkauden Huruslahteen on pitkän teollisen historian aikana jotunut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu

ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS

Tornion kierrätysmateriaaliterminaali KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS Tornion kierrätysmateriaaliterminaali YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS RÄTYSMATERIAALITERMINAALI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TISELOSTUS KUUSAKOSKI OY, TORNION KIER- ARVIOIN- KUUSAKOSKI OY, TORNION KIERRÄTYSMATERIAALITERMINAALI

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:xx / Katu- ja puisto-osasto Lumen vastaanottopaikat Selvitys Luonnos 9.9.2010 1 Lumen vastaanottopaikat -selvitys Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Myrskylän kunta Loviisanseudun Vesi Oy Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 15.5.2015 Viite 1510014439 MYRSKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Myrskylän

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot