ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN"

Transkriptio

1 Tilaaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kunnostussuunnitelma Päivämäärä Viite ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

2 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Jyri Aho, Janne Kekkonen Kare Päätalo Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KOHDE Sijainti Kunnostusalueen omistus Kaavoitustilanne Maaperä ja pohjavesi 3 3. KUNNOSTUSSUUNNITTELUN AIKANA TEHDYT TUTKIMUKSET 3 4. KUNNOSTUKSEN ESIVALMISTELUT Ilmoitus ja tiedotus Kunnostusalueen rajaus Valmistelevat maanrakennustyöt Kunnostusalueen kuivatus ja vesien johtaminen Välivarastoalueen rakentaminen ja vesienhallinnan järjestäminen 5 5. KUNNOSTUS Kunnostustavoite Arvio poistettavista massamääristä 5 6. SAKAN POISTON KUVAUS Kunnostuksen vaiheistus Kunnostuksen toteutus Vesien hallinta kunnostuksen aikana Sakan kuljetus Kunnostuksen päättäminen Lumijoen uoman muotoilu Sakan välivarastointi 7 7. KUNNOSTUKSEN YMPÄRISTÖTEKNINEN VALVONTA Kaivunohjausnäytteet Poistetun sakan tutkimukset Kunnostusalueiden jäännöspitoisuudet Vesistövaikutusten tarkkailu 8 8. RISKIT JA VARAUTUMINEN ODOTTAMATTOMIIN TILANTEISIIN Riskit eri vaiheissa kunnostusta Riskeihin ja odottamattomiin tilanteisiin varautuminen 9 9. TYÖSUOJELU Työsuojelu kunnostustyössä Kunnostustyön ympäristövaikutukset ja niiden minimointi RAPORTOINTI Kirjanpito Loppuraportti TIEDOTUS AIKATAULU 11 LIITTEET 1. Välivarastoalueen ja kunnostettavan alueen sijainti, asemapiirros 2. Välivarastoalueen rakenne 3. Suunnitelma vesien johtamisesta ja tiejärjestelyistä PIIRUSTUKSET Yleiskartta Tutkimuskartta 1: 2 500

4 1 1. JOHDANTO Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksella marraskuun 2012 alussa tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena kaivoksen eteläisen jälkikäsittely-yksikön ja Ylä-Lumijärven väliselle osuudelle Lumijoen varteen kertyi kipsisakkaa ja metallien saostamiseen käytetystä kalkista muodostunutta sakkaa. Tämä kunnostussuunnitelma on liite kaivosyhtiön Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaiseen ilmoitukseen tapahtuneesta poikkeustilanteesta sekä siihen liittyvistä korjaavista toimenpiteistä. Jokialueelle kertyneen sakan kulkeutumisriski on suuri kevään sulamisvesien vaikutuksesta. Kunnostuksen tavoite on ympäristövaikutusten minimoimiseksi poistaa alueelle kertynyt sakka mahdollisimman nopeasti talviaikana sakan ollessa vielä jäätynyt ja virtaavien vesien määrän ollessa vähäinen. Kunnostus pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähän ympäristöhäiriötä aiheuttaen. Lähtökohta kunnostuksen toteutuksessa on, että kunnostus ei saa lisätä sakasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia verrattuna tilanteeseen, jossa sakkaa ei poisteta. Tässä suunnitelmassa esitetään tiedot kunnostettavasta alueesta, kunnostusmenetelmistä ja kunnostuksen toteutuksesta, poistettavien massojen välivarastoinnista, kunnostuksen aikaisesta ympäristövaikutusten vähentämisestä sekä työn aikataulusta ja raportoinnista. Yhteyshenkilö Talvivaaran puolelta työssä on ollut ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla. Ramboll Finland Oy:ssä kunnostussuunnitelman laatimisesta on vastannut projektipäällikkö Jyri Aho. 2. KOHDE 2.1 Sijainti Kunnostuskohde sijaitsee Talvivaaran kaivoksen kaivospiirin lounaisnurkassa ja osin kaivospiirin ulkopuolella Lumijoen varrella. Kohteen sijainti yleiskartalla on esitetty piirustuksessa 1. Kunnostusalueen läheisyydessä ei ole asuin- tai lomaasuntokäytössä olevia kiinteistöjä. 2.2 Kunnostusalueen omistus Kunnostus sijoittuu pääosin Talvivaaran kaivoksen hallinnassa olevalle alueelle. Kunnostusalue sekä kunnostukseen liittyvät toimenpiteet sijoittuvat seuraaville kiinteistöille: Liussuo (kaivospiirialue, omistaja: Talvivaara Projekti Oy) Lumela (kunnostettava alue ostettu kaivosyhtiön hallintaan; kunnotustusalueen ulkopuolisen alueen omistaja: UPM-Kymmene Oyj, osoite: Metsätalous ja maankäyttö, PL 32, Valkeakoski). Kunnostusalueen naapurikiinteistöjä ovat: Kajaanin valtionmaa Lisä-Papinmäki, omistaja: Vilho Antero Tervonen, osoite: Jormasentie 25b, Korholanmäki Mäkijärvi, omistaja: Tornator Oy, osoite: Napinkuja 3 C, Imatra

5 2 Kiinteistörajat on esitetty oheisessa kuvassa. 10:1 Kuva 1. Kunnostusalueen kiinteistöt ja lähimmät rajanaapurit. Punaisella kaivospiirin raja. 2.3 Kaavoitustilanne Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava, jonka valtioneuvosto on vahvistanut Maakuntakaavassa Talvivaaran nykyinen kaivospiirialue on osoitettu kaivosalueeksi (EK). Kaivospiirin ulkopuolelle sijoittuva kunnostusalue on maa- ja metsätalousaluetta (valkoinen alue). Maakuntakaavakarttaote on esitetty ohessa. Kunnostusalueella ei ole yleis- tai asemakaavoja. Kunnostusalue Kuva 2. Ote Kainuun maakuntakaavasta.

6 3 2.4 Maaperä ja pohjavesi Maaperä kunnostusalueella koostuu turpeesta, jonka alla maa-aines on kivikkoista moreenia. Kunnostusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole pohjavesialueita tai talousvesikäytössä olevia kaivoja. Pohjavesi kunnostusalueella purkautuu alueella virtaaviin uomiin. 3. KUNNOSTUSSUUNNITTELUN AIKANA TEHDYT TUTKIMUKSET Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksella marraskuun 2012 alussa tapahtui kipsisakka-altaassa vuoto. Vuodon seurauksena kaivoksen eteläisen jälkikäsittelyyksikön ja Ylä-Lumijärven väliselle osuudelle Lumijoen varteen kertyi kipsisakkaa sekä sakkaa jota muodostui, kun metallien saostamisessa käytettiin kalkkia. Sakkaa kertyi alueen läpi kulkevan Lumijoen kohdalle ja sen ympäristöön, kun vettä padotettiin alueelle. Arvio sakan levinneisyydestä esitetään tämän raportin piirustuksessa 2. Alueen läpi kulkevan Lumijoen kohdalle ja vierelle tehtiin kaivinkoneella n. 30 koekuoppaa, josta otettiin yhteensä 15 näytettä. Kaikissa näytepisteissä todettiin sakkakerros, jonka paksuus oli 0,05 0,2 metriä. Sakkakerroksen alapuolella maalaji oli turve (suoalue). Turpeen alapuolella maaperä alueella on pääosin kivistä moreenia. Näytteistä muodostettiin viisi kokoomanäytettä sakkakerroksesta ja kolme kokoomanäytettä lietteen alapuolisesta turvekerroksesta. Yhteenveto tutkituista alueista esitetään tämän raportin liitteenä olevassa piirustuksessa 2. Taulukko 1 Yhteenveto sakkakerroksen ja turvekerroksen laboratorioanalyyseistä sekä vertailu pilaantuneen maaperän kunnostustarpeen arvioinnissa käytettäviin rajaarvoihin. Kuivaaine Sulfaatti Antimoni Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Uraani Näyte ph Arseeni m-% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Kokoomanäytteet sakkakerroksesta KOK 1 8,9 <0,50 2 <0,10 0,82 9, , KOK 2 7,1 <0,50 2,4 <0,10 2, , KOK 3 9,9 <0,50 2,7 <0,10 1, , KOK , <0,50 2,6 <0,10 1, , KOK 5 15 <0,50 2,3 <0,10 1, , Kokoomanäytteet turvekerroksesta KOK 6 35 <0,50 2,5 <0,10 0, ,8 52 KOK , <0,50 4,2 0,15 0,29 7, ,2 74 KOK 8 28 <0,50 2,1 <0,10 0,41 3, ,4 41 Vna 214/2007 kynnysarvo 2 5 0, Vna 214/2007 alempi ohjearvo Vna 214/2007 ylempi ohjearvo SY 98/2002 ongelmajäte raja-arvo Vanadiini Sakan pitoisuustasojen hahmottamisen helpottamiseksi voidaan pitoisuuksia verrata esim. maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettyihin viitearvoi-

7 4 hin (Vna 214/2007). Tutkimuksen perusteella sakkakerroksen nikkelin ja sinkin pitoisuudet ylittivät pääosin maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyt ylemmät ohjearvot. Myös uraanin pitoisuus oli selkeästi korkeampi kuin esimerkiksi maa- tai kallioperän tyypilliset taustapitoisuudet. Muiden metallien osalta ei havaittu maaperän luontaisesta tasosta olennaisesti poikkeavia pitoisuuksia. Sakan kuiva-ainepitoisuus oli keskimäärin noin 10 %, eli sakka on hyvin vesipitoista. Nyt tutkitun sakan haitta-ainepitoisuudet vastaavat osin hyvin kipsisakkaaltaasta tutkitun sakan pitoisuuksia. Tutkitun sakkakerroksen sulfaattipitoisuus oli mg/kg, kun kipsisakka-altaan sakassa pitoisuudet ovat olleet noin 2-3-kertaisia. Sakan nikkeli- ja uraanipitoisuus vastaa kipsisakan tyypillisiä pitoisuuksia. Sinkkiä sen sijaan oli sakassa selkeästi enemmän. Alapuolisen turvekerroksen osalta metallien pitoisuudet olivat selkeästi alhaisemmat ja lähellä luonnon taustapitoisuuksia, lukuun ottamatta kokoomanäytteen KOK6 sinkin ja nikkelin pitoisuuksia. Turvekerroksen sulfaattipitoisuus oli koholla ainakin kokoomanäytteen KOK8 kohdalla, jossa sulfaattia todettiin mg/kg. 4. KUNNOSTUKSEN ESIVALMISTELUT 4.1 Ilmoitus ja tiedotus Ennen kunnostustöiden käynnistämistä tehdään Kainuun ELY-keskukseen ympäristönsuojelulain 62 :n mukainen ilmoitus sisältäen myös tämän kunnostussuunnitelman. Kunnostustyön ympäristöteknisestä valvonnasta vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä kunnostusurakoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot tiedotetaan ELY-keskukselle ennen kunnostustöiden käynnistämistä. Kunnostuksesta tiedotetaan myös Sotkamon kuntaa sekä Kajaanin kaupunkia. 4.2 Kunnostusalueen rajaus Kunnostettava alue rajataan maastoon lippusiimoilla tai muulla vastaavalla tavalla ennen kunnostustöiden käynnistämistä. Työmaa-alue varustetaan kunnostustyöstä kertovin varoituskyltein. Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään. 4.3 Valmistelevat maanrakennustyöt Kunnostettavalta alueelta kaadetaan puut ja poistetaan kannot ennen kunnostustyön aloittamista. Kannot voidaan poistaa myös kunnostustyön yhteydessä, mikäli sen todetaan olevan työteknisesti parempi vaihtoehto. Poistamisen yhteydessä kantoja tarvittaessa ravistellaan niihin mahdollisesti kiinnittyneen sakan irrottamiseksi. Kunnostusalueelta poistettavat kannot sijoitetaan erilliselle moreenipohjaiselle kentälle Kortelammen turvapadon sisäpuolelle. Kentällä muodostuvat vedet kerätään ja käsitellään muiden turvapatoaltaassa olevien vesien mukana. Kunnostettavalle alueelle rakennetaan tarvittavilta osin tieyhteydet työkoneiden ja kuljetusajoneuvojen liikkumisen mahdollistamiseksi. Kuljetuksissa käytetään maansiirtoajoneuvoja.

8 5 4.4 Kunnostusalueen kuivatus ja vesien johtaminen Ennen kunnostustöiden käynnistämistä kaivetaan kunnostusalueille tuleville ojille uudet uomat ja rakennetaan patoja, joiden avulla johdetaan ulkopuolisten ojien vedet kunnostusalueen ohitse etelään. Ojituksen periaate on esitetty liitteessä 3. Ennen kunnostustöitä tulee Lumijoen uoma kuivata kunnostusalueen osalta. Kuivatus toteutetaan vaiheittain pumppaamalla vettä ja mahdollisesti veden mukana tulevaa lietettä Lumijoen padoilta koko kunnostusalueelta Kortelammen olemassa olevaan turvapatoaltaaseen. Patoaltaassa lietteestä erottuu vettä, joka käsitellään erillisessä suunnitelmassa kuvatulla Kortelammen patoaltaan vesienkäsittelyjärjestelmällä ennen johtamista ympäristöön. Kortelammen suojapatoaltaan vesien käsittelyn suunnitelmat ovat parhaillaan tekeillä. Kunnostusalueen vesien keräily ja pumppaus järjestetään siten, että kunnostuksen aikana kunnostusalueelle tulevat ja/tai siellä muodostuvat vedet saadaan pumpattua Kortelammen turvapadon taakse, josta vedet johdetaan edelleen käsittelyyn muiden vesien mukana. 4.5 Välivarastoalueen rakentaminen ja vesienhallinnan järjestäminen Kunnostusalueelta poistettaville sakoille rakennetaan välivarastoalue liitteissä 1 ja 2 olevien suunnitelmien mukaisesti. Välivarastoalueen tilavuudeksi on suunniteltu m 3 ja sitä varaudutaan laajentamaan tarpeen mukaan. Allas perustetaan kaivamalla moreenialueelle ja kaivussa muodostuvista massoista rakennetaan altaan reunavallit. Altaan ja reunavallien rakenneperiaatteet on esitetty liitteen 2 piirustuksessa. Välivarastoalueelle toteutetaan vesienkeräily- ja johtamisjärjestelmä, jonka avulla altaaseen kertyvät vedet johdetaan edelleen käsittelyyn muiden turvapadon takana olevien vesien tavoin. Kortelammen patoaltaan vesienkäsittely on kuvattu erillisessä, parhaillaan laadittavana olevassa suunnitelmassa. Vesienkeräily välivarastoalueella toteutetaan lähtökohtaisesti salaojittamalla välivarastoalue, mutta myös vesien poistoon pumppaamalla varaudutaan. 5. KUNNOSTUS 5.1 Kunnostustavoite Kunnostustavoitteena kohteessa on minimoida kunnostusalueelle kertyneen sakan ympäristövaikutukset poistamalla haitta-ainepitoinen sakka eteläiseltä suoja puroalueelta. Ensisijaisesti kunnostettava alue on Lumijoen uoma ylävesikorkeuteen sekä uoman lähiympäristö. 5.2 Arvio poistettavista massamääristä Kunnostettavan alueen laajuus on noin 3-5 hehtaaria. Kipsisakka on läjittynyt pääosin enintään noin 0,2 metriä paksuksi kerrokseksi alueelle. Lumijoen uomassa hitaamman virtauksen alueilla ja syvänteissä sekä Ylä-Lumijärven patoaltaassa sakkaa voi olla paksumpana kerroksena. Kipsisakan lisäksi voi olla työteknisesti tarpeen poistaa kerros sakan alla olevaa turvetta, tai mikäli sen todetaan pilaantuneen kipsisakan sisältämillä haitta-aineilla. Alustavasti arvioitu poistettava sakkamäärä on noin kuutiometriä. Kaivuolosuhteista riippuen kokonaiskaivumäärä on jonkin verran suurempi.

9 6 6. SAKAN POISTON KUVAUS 6.1 Kunnostuksen vaiheistus Kunnostus toteutetaan joen virtaussuunnassa ylhäältä alaspäin. Etenemällä virtaussuunnassa ylhäältä alaspäin ehkäistään sakan kulkeutuminen jo kunnostetuille alueille. Kunnostus toteutetaan vaiheittain 4 lohkossa, joita erottaa toisistaan Lumijoen uomaan tehdyt padot. Ennen kunnostusta pyritään kukin lohko kuivattamaan mahdollisimman hyvin. Vaiheistamalla kunnostus lohkoittain saadaan vähennettyä kuivatusveden pumppaustarvetta sekä järjestettyä koneiden ja kuormaautojen liikkuminen alueella helpommin. Kunnostusalueen vaiheistus, ojitusperiaate sekä tieyhteyksien järjestäminen on esitetty liitteessä Kunnostuksen toteutus Kunnostustoimenpiteet toteutetaan poistamalla kunnostusalueelle läjittyneet sakat sekä tarvittavilta osin myös sakan sekaista turvetta kaivinkoneella. Kunnostetuille alueille tuodaan korvaavia puhtaita moreeni- ja pintamaa-aineksia maaston muotoilemiseksi ja kasvualustan muodostamiseksi. Samalla kertaa tuodaan materiaalit Lumijoen uoman muotoilua varten. Puhtaat maa-ainekset otetaan kaivospiirin alueelta. Kunnostus toteutetaan tavanomaista maanrakennuskalustoa käyttäen. Töiden aikana noudatetaan säädettyjä työsuojeluohjeita. Kunnostus pyritään tekemään mahdollisimman kuivana aikana, jotta vuotanut sakka saadaan mahdollisimman tarkasti kaivettua. Kuivana aikana myös kuivatusvesien muodostuminen ja pumppaustarve on mahdollisimman pieni. Kunnostettavilla alueilla kaivutyö tehdään ympäristöteknisen valvojan ohjeiden mukaan. Ympäristötekninen valvoja määrittelee tarkoituksenmukaiset kaivutasot ja kaivun laajuuden. Kunnostustyötä valvotaan kunnostuksen aikaisten kenttämittausten (XRFanalysaattori), aistinvaraisten havaintojen sekä kunnostuksen aikaisten laboratorioanalyysitulosten avulla. Kunnostuksen jälkeen otetaan kunnostusalueen turpeen pinnasta koontinäytteet. Tarkemmin kunnostuksen aikaista valvontaa ja näytteenottoa on kuvattu kappaleessa 7. Poistettavat massat sijoitetaan erikseen rakennettavalle välivarastoalueelle, jonka sijaintia ja rakenteita on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.5 sekä liitteissä 1 ja 2. Kannot sijoitetaan erilliselle kantojen läjityspaikalle Kortelammen turvapadon sisäpuolelle. 6.3 Vesien hallinta kunnostuksen aikana Kunnostettavan alueen kuivatus on kuvattu edellä kappaleessa 4.4. Suon veden pintaa voidaan kunnostuksen aikana tarvittaessa alentaa edelleen asentamalla kunnostusalueelle pumppauskaivoja. Pumppauskaivoista vedet pumpataan Kortelammen patoaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen käsittelyyn. Ennen kunnostusta toteutettavilla vedenjohtamisjärjestelyillä sekä kunnostuksen aikaisilla pumppauksilla on tarkoituksena ehkäistä vedenjohtamistarve kunnostusalueelta ympäristöön kunnostuksen aikana. Tavoitteena on kunnostuksen

10 7 aikana saada pumpattua kaikki alueelle tulevat ja siellä muodostuvat vedet Kortelammen turvapadon taakse, josta vedet johdetaan edelleen käsittelyyn. Kortelammen turvapadon vesien käsittely on kuvattu erillisessä suunnitelmassa, joka on parhaillaan tekeillä. Kunnostusalueella oleva tai siellä muodostuva kipsisakan sekainen vesiliete, jota ei saada kaivettua, poistetaan pumppaamalla tai imemällä säiliöautoon. Liete johdetaan Kortelammen turvapatoaltaaseen, jossa lietteen kuivuessa erottuva vesi saadaan johdettua käsittelyyn. 6.4 Sakan kuljetus Poistettavat massat kuljetetaan kaivoskuorma-autoilla välivarastointialueelle, jonka sijainti ja rakenne on esitetty kappaleessa 4.5. Tiet, kaivu- ja kuormausalueet järjestetään siten, että liikennöintiä kunnostamattomien sakka-alueiden päällä ei tehdä. Kuljetusreitit on esitetty liitteessä 3 olevassa suunnitelmapiirustuksessa. 6.5 Kunnostuksen päättäminen Kunnostus todetaan päättyneeksi, kun kunnostusalueelta on saatu poistettua vuotanut kipsisakka niin tarkoin kuin kaivuteknisesti on mahdollista. Viranomaisille varataan mahdollisuus tutustua kunnostusalueeseen työn aikana ja sen jälkeen. 6.6 Lumijoen uoman muotoilu Sakan poistamisen jälkeen Lumijoen uomassa on uusi pinta, joka todennäköisesti on hyvin eroosioherkkä. Lumijoen uoman muotoilu tehdään kunnostuksen edetessä siten, että kevään suurten virtaamien aikana uoman eroosio tulee olemaan mahdollisimman vähäistä. Eroosion vähentäminen toteutetaan tarvittaessa rakentamalla jokeen pieniä pohjapatoja ja sedimentoitumisalueita. Lumijoen ympäröivien alueiden täytöillä puhtailla maa-aineksilla pyritään palauttamaan uoman leveys mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilannetta. 6.7 Sakan välivarastointi Kunnostusalueelta poistettava sakka välivarastoidaan tarkoitukseen erikseen rakennettavalla välivarastoalueella. Välivarastoalueen tarkempi kuvaus on esitetty liitteissä 1 ja 2. Poistettavan sakan loppusijoittaminen tai hyötykäyttö selvitetään välivarastoinnin aikana ja esitetään viranomaiselle erikseen. 7. KUNNOSTUKSEN YMPÄRISTÖTEKNINEN VAL- VONTA Kunnostustyön ohjauksessa käytettävällä ympäristöasiantuntijalla on oltava laaja kokemus vastaavansuuruisten kunnostushankkeiden ympäristövalvonnasta, näytteenotosta ja kenttämittausmenetelmien käytöstä. Kunnostustyön valvoja on työmaalla aina, kun sakkaa poistetaan ja kuljetetaan välivarastoalueelle. Ympäristöteknisen valvojan tehtäviin kuuluvat muun muassa: työnaikaisten kenttähavaintojen tekeminen ja näytteiden ottaminen kunnostustyön ja vesien pumppauksen ohjaus sakan kaivun ja välivarastointiin kuljetukseen ohjaus kunnostustyön aikaisen työmaapäiväkirjan ylläpito

11 8 kunnostustyön aikaisten laboratorionäytteiden otto ympäristötekninen valvoja ottaa yhteyttä tilaajaan ja viranomaisiin, mikäli työn aikana ilmenee kunnostussuunnitelman muutostarpeita ympäristötekninen valvoja ohjaa alueen kunnostustyön suorittamista ympäristöteknisestä näkökulmasta ja valvoo kunnostukselle annettujen viranomaismääräysten toteuttamista kunnostuksen raportointi työn valmistuttua 7.1 Kaivunohjausnäytteet Kunnostustyötä ohjataan kunnostuksen aikana tehtävien kenttä- ja laboratorioanalyysitulosten perusteella. Laboratorionäytteitä otetaan lisäksi kunnostusalueelle jäävän turpeen pintakerroksesta kunnostuksen onnistumisen varmistamiseksi. Osa näytteistä otetaan myös syvemmistä turvekerroksista ennakoitua suuremman syvyyssuuntaisen pilaantumisen poissulkemiseksi. 7.2 Poistetun sakan tutkimukset Kunnostusalueelta poistettavasta ja välivarastoalueelle sijoitettavasta sakasta tehdään kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustestit (1 näyte tonnia kohti). Tulosten perusteella arvioidaan sakan jatkokäsittelytarvetta sekä hyötykäyttö- tai loppusijoitusvaihtoehtoja. Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteistä mitataan myös uraani-isotooppien säteily. 7.3 Kunnostusalueiden jäännöspitoisuudet Kunnostuksen jälkeen otetaan kunnostusalueen turpeen pintakerroksesta jäännöspitoisuusnäytteet, joista analysoidaan laboratoriossa ph, nikkeli, sinkki, kupari, alumiini, mangaani, sulfaatti ja uraani. Jäännöspitoisuusnäytteet otetaan usean osanäytteen muodostamina, edustavina kokoomanäytteinä. Tarpeen mukaan otetaan jäännöspitoisuusnäytteitä myös syvemmistä kerroksista. Jäännöspitoisuusnäytteitä otetaan 1 kokoomanäyte jokaista jokiuoman 100 metriä kohti. 7.4 Vesistövaikutusten tarkkailu Kaivoksella on parhaillaan käynnissä tehostettu velvoitetarkkailu, jossa vesinäytteitä otetaan Ylä-Lumijärvestä ja Lumijoesta kerran kahdessa viikossa. Kyseisellä tarkkailulla saadaan selvitettyä valmistelutöiden mahdollisia vesistövaikutuksia sekä tietoa vesistön tilanteesta ennen kunnostustöitä. Kunnostuksen aikana tarkkaillaan tehostetusti vesistövaikutuksia Ylä- Lumijärvessä. Järven vedestä otetaan vesinäyte vähintään kerran vuorokaudessa ja näytteestä analysoidaan Talvivaaran laboratoriossa ph, kiintoaine, nikkeli, sinkki, kupari, rauta, alumiini, mangaani. Kerran viikossa tehdään laajempi analyysi (antimoni, arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, vanadiini, sulfaatti, rauta, alumiini, mangaani, uraani) ulkopuolisessa akkreditoidussa laboratoriossa. Muissa etelän suunnan vesistöissä vaikutusten tarkkailu kunnostuksen aikana tehdään osana Kortelammen turvapadon vesienkäsittelyn ja johtamisen vaikutustarkkailua, joka on kuvattu erillisessä suunnitelmassa.

12 9 8. RISKIT JA VARAUTUMINEN ODOTTAMATTO- MIIN TILANTEISIIN 8.1 Riskit eri vaiheissa kunnostusta Eri vaiheisiin kunnostusta liittyy erilaisia riskejä, jotka on tässä pyritty tunnistamaan ennalta. Esivalmisteluun liittyviksi riskeiksi on tunnistettu: Ojien kääntäminen ei onnistu suunnitellulla tavalla ja vesiä valuu kunnostusalueelle Kunnostusalueen kuivatus kestää odotettua kauemmin, mikä viivästyttää itse kunnostustyön käynnistämistä Vesien pumppaukseen ja johtamiseen käytettävät laitteistot jäätyvät tai rikkoutuvat Kunnostuksen aikaisiksi riskeiksi on tunnistettu: Sääolosuhteet lauhtuvat merkittävästi, lumi ja jää sulavat ja sulamisvesi huuhtoo mukanaan sakkaa vesistöön Sakan poistaminen osoittautuu ennakoitua haasteellisemmaksi ja mukana joudutaan poistamaan ennakoitua enemmän myös turvetta Turvekerros sakan alla on pilaantunut ennakoitua syvemmälle Kunnostuksessa muodostuvat massamäärät kasvavat ennakoitua suuremmaksi Vesien pumppaukseen ja johtamiseen käytettävät laitteistot jäätyvät tai rikkoutuvat Kunnostuskohteena olevaa lohkoa ei saada pidettyä riittävän kuivana Kunnostuksen jälkeisiksi riskeiksi on tunnistettu: Alueelta vapautuu kunnostuksesta huolimatta haitta-aineita veteen aiheuttaen pitoisuuksien kasvua vesistössä Lumijoen uoman eroosio on toimenpiteistä huolimatta kevätvirtaamien aikaan suuri Kunnostetulta alueelta vapautuu kevätvirtaamien seurauksena merkittävää humus- ja/tai kiintoainekuormitusta Ylä-Lumijärveen ja edelleen vesistöreitille Välivarastoalueelle toimitetun sakan sulaessa vapautuu alueelta suotovesiä, joita ei saada kerättyä vesienkeräilyjärjestelmällä 8.2 Riskeihin ja odottamattomiin tilanteisiin varautuminen Kuivatuksen järjestämiseksi kohteeseen varataan riittävästi pumppaustehoa. Kaluston rikkoutumiseen varaudutaan pitämällä varaosia ja laitteita tarpeen mukaan saatavilla. Massojen välivarastotilavuuden täyttyessä otetaan tarvittaessa käyttöön välivaraston laajennusosa. Mikäli tutkimuskaivun aikana ilmenee, että pilaantuneisuus on oleellisesti laajempi kuin ennakkoon on arvioitu, tiedotetaan siitä välittömästi Kainuun ELY-keskusta, jotta jo kunnostustyön aikana voidaan tehdä arvio alueelle jäämässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä ja alueen muusta mahdollisesta puhdistustarpeesta. Mikäli sääolosuhteet lauhtuvat ja lumi sekä kunnostusalue sulavat, keskeytetään työt kunnes poistettavat massat ovat jäätyneet uudelleen. Työn keskeytyksen aikana huolehditaan siitä, että sulamisvesien kulkeutuminen kunnostusalueelle on mahdollisimman vähäistä. Kunnostusalueella muodostuvat sulamisvedet

13 10 pumpataan Kortelammen patoaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen käsittelyyn. Sääolosuhteiden lauhtumiseen varaudutaan pyrkimällä aloittamaan kunnostustyöt mahdollisimman nopeasti tammikuussa 2013, jolloin lauhan sään todennäköisyys on pieni. Välivarastoalueen vesienkeräilyjärjestelmän mahdollisiin häiriöihin varaudutaan toteuttamalla vesien poisto välivarastoaltaasta tarvittaessa pumppaamalla. 9. TYÖSUOJELU 9.1 Työsuojelu kunnostustyössä Kunnostusalueella noudatetaan normaalia maarakennustyömaan suojautumista. Kaivualueella käytetään henkilökohtaisia suojaimia (suojavaatteet, -kengät, - käsineet). Sivullisten henkilöiden pääsy kunnostustyömaalle estetään. Työmaaalue varustetaan kunnostustyömaasta kertovin varoituskyltein. Lisäksi on huomioitava työkoneisiin ja liikenneturvallisuuteen liittyvät työsuojelulliset seikat. 9.2 Kunnostustyön ympäristövaikutukset ja niiden minimointi Kunnostus toteutetaan siten, että kunnostuksen aikaiset ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Vaikutukset vesiympäristöön minimoidaan ohjaamalla alueelle tulevat puhtaat vedet kunnostusalueen ohitse sekä pumppaamalla kunnostusalueelta vedet Kortelammen turvapatoaltaaseen käsittelyyn. Vesienkäsittely on kuvattu erillisessä suunnitelmassa. Poistettavien massojen pölyäminen ja leviäminen ympäristöön minimoidaan kaivun, kuormauksen ja kuljetuksen aikana. Pölyämisen arvioidaan olevan hyvin vähäistä, koska poistettava aines on märkää ja kunnostus tehdään talviaikana. Kaivu pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan ilman ylimääräistä välivarastointia tai läjitystä kunnostusalueella. Liikennöintiä kunnostamattoman alueen päällä ei tehdä. Työkoneiden toiminnasta aiheutuu melua, mutta koska kunnostusalueen läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia tai loma-asuntoja, arvioidaan melun vaikutukset vähäisiksi. 10. RAPORTOINTI 10.1 Kirjanpito Kunnostustyömaan ympäristötekninen valvoja pitää kunnostustöiden aikana kirjaa mm: poistettavan aineksen kuormamääristä kunnostusalueelta otettavien maanäytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysituloksista ja näytteiden ottopaikoista vesistöstä otettavista tarkkailunäytteistä sekä niiden tuloksista Kunnostetut alueet ja lopetusnäytteiden ottoalueet merkitään karttapohjalle. Yhteenveto lopetusnäytteistä liitetään kunnostuksen loppuraporttiin.

14 Loppuraportti Kunnostustöiden päätyttyä tehdään loppuraportti, joka toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle kolmen kuukauden kuluessa töiden lopettamisesta. Raporttiin kootaan seuraavat tiedot: työmaakokousten ja muiden palaverien tai katselmusten pöytäkirjat tai muistiot kaivutyön toteuttaminen, kunnostetut alueet sekä näytteenottoalueet karttapiirustuksessa kunnostuksen aikaisten kenttä- ja laboratorioanalyysien tulokset tiedot poistetuista massoista sakan tutkimustulokset välivarastoalueen riskitarkastelu kunnostusalueen riskitarkastelu Lumijoen uoman tilanne kunnostuksen jälkeen jatkotoimenpiteet kunnostus- ja välivarastoalueella 11. TIEDOTUS Kunnostuksen aloituksesta tehdään aloittamisilmoitus Kainuun ELY-keskukselle, Sotkamon kunnalle ja Kajaanin kaupungille. Kunnostuksen etenemisestä tiedotetaan ELY-keskukselle viikoittain tehtävällä yhteenvedolla. Mahdollisista poikkeustilanteista tiedotetaan ELY-keskusta viipymättä. Viranomaisille varataan mahdollisuus tutustua kunnostettavaan alueeseen kunnostuksen aikana ja sen jälkeen. 12. AIKATAULU Alueella on tehty jo jonkin verran valmistelevia töitä kuten puiden kaatoa ja ojituksia. Vesistöjen vedenlaadun tarkkailu on jo parhaillaan käynnissä. Sakan välivarastoalue, kantokenttä sekä vesien keräily-, pumppaus- ja johtamisjärjestelmät rakennetaan viikon 2/2013 alkuun mennessä. Lumijoen uoman kuivatuspumppaus käynnistetään viikolla 1/2013. Varsinainen kunnostuskaivutyö on tarkoitus aloittaa Lahdessa 21. päivänä joulukuuta 2012 RAMBOLL FINLAND OY Kare Päätalo ryhmäpäällikkö Jyri Aho projektipäällikkö

15 LIITE 1 Välivarastoalueen ja kunnostettavan alueen sijainti, asemapiirros

16 200 Ympärysoja 24 Kantokenttä Sakan välivarastoalue m³ Purkuputket 2x500 mm Välivaratoalueen laajennusosa 100 Lieteallas Neurtalointialtaan ylivuotokanaali 0 Neutralointiallas Neutralointiallas Suotovesipadon ylivuotokanaali 200 W:\1600-YVA\Talvivaara\ _suoaluePIMA\Liitteet\Liite 1 välivarastointialueen sijainti.dwg Suotovesipato Kortelammen pato Lumijoen kunnostusalue Pato-osuus plv Ylivuotokanaali LIITE 1 1:5000 Talvivaara Sotkamo Oy Eteläinen puro- ja suoalue, Talvivaara Kunnostussuunnitelma Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

17 LIITE 2 Välivarastoalueen rakenne

18 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PiMa-allas Molsa, 500 mm KaM # mm, 300 mm Suodatinkangas N4-lk, limitys 500 mm Tiivistetty moreeni : Moreenipenger 1:2 Altaan pohjan taso : :2 Moreenipenger Pintamaan poisto Pintamaan poisto 200 Mittalinja Mittalinja Talvivaara Sotkamo Oy PiMa-allas Tyyppipoikkileikkaus Laatija Pvm. AMK Mittakaava :200

19 LIITE 3 Suunnitelma vesien johtamisesta ja tiejärjestelyistä

20 PIMA-ALUESUUNNITELMA Välivarastolle Pato 2, pumppaus Kunnostusalue 2 Pato 1,pumppaus Kortelammenpatolinja Laskuoja 1 valmis, punainen viiva Kunnostusalue 3 Kunnostusalue 1 Pato 3, pumppaus Rakennetut ajotiet Laskuoja 2 ei kaivettu, punainen katkoviiva Kunnostusalue 4 Ylä-Lumijärvi ETL/ Ei mittakaavaa

21 PIIRUSTUKSET

22 ² 0 2, km Kaivospiiri KUNNOSTUSKOHDE Piirustus 1. Yleiskartta Talvivaara Sotkamo Oy Eteläinen puro- ja suoalue, Talvivaara Kunnostussuunnitelma Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 3/MML/12 ja Logica Suomi Oy.

23 Näyte Kuiva-aine ph Sulfaatti Antimoni Arseeni Elohopea Kadmium Koboltti Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki Uraani Vanadiini m-% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Kokoomanäytteet sakkakerroksesta KOK 1 8,9 <0,50 2 <0,10 0,82 9, , KOK 2 7,1 <0,50 2,4 <0,10 2, , KOK 3 9,9 <0,50 2,7 <0,10 1, , KOK , <0,50 2,6 <0,10 1, , KOK 5 15 <0,50 2,3 <0,10 1, , Kokoomanäytteet turvekerroksesta KOK 6 35 <0,50 2,5 <0,10 0, ,8 52 KOK , <0,50 4,2 0,15 0,29 7, ,2 74 KOK 8 28 <0,50 2,1 <0,10 0,41 3, ,4 41 Vna 214/2007 kynnysarvo 2 5 0, Vna 214/2007 alempi ohjearvo Vna 214/2007 ylempi ohjearvo ongelmajäte raja-arvo Kortelammen pato KOK1 KOK2/6 KOK4 KOK3/7 W:\1600-YVA\Talvivaara\ _suoaluePIMA\Piirustukset\2_Tutkimuskartta_A4.dwg KOK8 KOK5 Lumijoen kunnostusalue Piirustus 2. Tutkimuskartta 1:2500 Talvivaara Sotkamo Oy Eteläinen puro- ja suoalue, Talvivaara Kunnostussuunnitelma Ramboll Finland Niemenkatu Lahti vaihde:

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

VT 13 MUSTOLAN ERITASOLIITTYMÄ JA MUSTOLAN KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA. Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki

VT 13 MUSTOLAN ERITASOLIITTYMÄ JA MUSTOLAN KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA. Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Päivämäärä 25.10.2011 Kohde Vt 13 Mustolan eritasoliittymä ja Mustolan kaatopaikka, Lappeenranta VT 13 MUSTOLAN ERITASOLIITTYMÄ JA MUSTOLAN KAATOPAIKKA PILAANTUNEEN MAAPERÄN

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sipoon kunta Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtojen vertailu, entinen Svärdfeltin ampumarata-alue P19175P001 3.9.2014 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue.

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue. Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Jukka Ikäheimo Puh. 040 504 3764 www.poyry.com HYVINKÄÄN KAUPUNKI Päivä 3.1.2017 SEURANTAOHJELMA HANGONSILLAN KAAVA-ALUEEN PILAANTUNEEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää. Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013. Laatija: CTa Tarkastaja: PVa

Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää. Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013. Laatija: CTa Tarkastaja: PVa Reservikomppania, Nummenkylä Järvenpää Pilaantuneen maaperän kunnostus Loppuraportti 9.4.2013 Laatija: CTa Tarkastaja: PVa 2 (11) Kunnostuksen loppuraportti Tilaaja Järvenpään kaupunki Järvenpää Antti

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue)

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue) HAKIJA Tampereen Vesi Liikelaitos Viinikankatu 42 33800 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-513-3 osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Tuuli Aaltonen Projektijohtaja Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy puh. 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 13.2.2017 Page

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti PÄÄTÖS UUDELY/1627/07.00/2010 7.3.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistön omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS Pirkanmaa PÄÄTÖS pilaantuneen alueen puhdistamisesta Annetaan julkipanon jälkeen 19.1.2010 Dn:o PIRELY/31/07.00/2010 HAKIJA Kangasalan kunta PL 50 36201 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu PÄÄTÖS UUDELY/1652/07.00/2010 14.4.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet

2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet 1 2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet 2120.1 Pilaantuneet maat ja materiaalit, puhdistustarve Puhdistustarve esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Ympäristöhallinnon Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta.

Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS KASELY/374/07.00/2011 Kaakkois-Suomi 16.1.2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 13

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 13 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 2727-2011 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 13 Asia

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA HAKIJA KIINTEISTÖ Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-516-1-60 osoitteessa

Lisätiedot

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/551/07.00/2013 YMP/103/2014 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie HAKIJA Aliko Oy Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-409-32-0 osoitteessa Huhmarinmäentie 38, 31700 URJALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/546/07.00/2010 YMP/335/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2014 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Koulukatu 2.

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Koulukatu 2. Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 5056-2012 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Koulukatu 2. Asia Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta 1(8) PÄÄTÖS Dnro KASELY/1466/2014 Kaakkois-Suomi 3.11.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella.

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella. HAKIJA Urjalan kunta Tekninen palvelukeskus PL 33 31716 URJALA KIINTEISTÖT Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-441-1-86, osoitteessa Rauhalantie 13 as 1, 31160 NUUTAJÄRVI Kiinteistön omistaa

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE HAKIJA Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitysyksikkö PL 487 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-65-7059-1 osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1 HAKIJA Hervannan Vuokratontit Oy c/o Pöyry CM Oy Hämeenkatu 23 A, 4. krs. 33200 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset 837-65-7050-1-M501 ja 837-65-7050-1

Lisätiedot

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. HAKIJA Insinööritoimisto Seppo Rantala Käpytie 4 G 33180 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-9903-0 osoitteessa Frenckellin puutarhakanava, 33100 TAMPERE Kiinteistön

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta.

Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS KASELY/176/07.00/2013 Kaakkois-Suomi 30.5.2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Luonnonvarayksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/59/07.00/2013 LUV/41/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 12195-2016 (231) Ympäristönsuojelulain 136 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Koroistentie 6, Turku

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE

Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL TAMPERE HAKIJA Puolustusvoimat, Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta (MAAVMATLE) PL 69 33541 TAMPERE KIINTEISTÖ Juupajoen kunnassa kiinteistörekisteritunnus 177-893-10-1 (Lylyn varikon alue) Alueen omistaa

Lisätiedot

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011

EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 LIITE 15 Vastaanottaja Kainuun Jätehuollon Kuntayhtymä, Ekokymppi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu, 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KE- HITTÄMINEN 2011 EKOKYMPPI VESIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaa Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2012 Dnro POPELY/101/07.00/2012 ASIA Päätös pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE

Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie PÄLKÄNE HAKIJA Pälkäneen Metsästyseura ry Ampumaradantie 5 36600 PÄLKÄNE KIINTEISTÖ Pälkäneen kunnassa Kuulialan kylässä kiinteistörekisteritunnus 635-415-1-78 (Kankaanlukon ampumarata) osoitteessa Ampumaradantie

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE HAKIJA Arto Yli-Heikkilä Veijanmäenkatu 16-20 33560 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-015-4940-6 osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, 33560 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KUNINKAANTAMMEN SAKKA-ALTAAT ESITTELY 2.12.2015 KIMMO JÄRVINEN

KUNINKAANTAMMEN SAKKA-ALTAAT ESITTELY 2.12.2015 KIMMO JÄRVINEN KUNINKAANTAMMEN SAKKA-ALTAAT ESITTELY 2.12.2015 KIMMO JÄRVINEN Allas A Allas C Allas B Palettilampi ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Historia 2. Haasteet 3. Kunnostussuunnitelma A 1964 C A B 1976 C A B 1988 C A B

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Harri Aulaskari, Uusimaa Regional Environment Centre

Harri Aulaskari, Uusimaa Regional Environment Centre 1 Johdanto Suomessa lähes kaikkia puroja on perattu, oiottu tai muuten muutettu Kaupunkipurojen merkitys on kasvanut kaupunki- ja vihersuunnittelussa viime vuosien aikana 2 Esimerkkikohteet Longinoja,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , osoitteessa Sarankulmankatu 20, TAMPERE.

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , osoitteessa Sarankulmankatu 20, TAMPERE. HAKIJA Insta Group Oy PL 80 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa 837-301-921-17, osoitteessa Sarankulmankatu 20, 33900 TAMPERE. VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta 1(8) PÄÄTÖS Dnro KASELY/131/07.00/2014 Kaakkois-Suomi 13.6.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Keski-Kurun Metsästysseura ry Sääksinnokantie 136 as KURU

Keski-Kurun Metsästysseura ry Sääksinnokantie 136 as KURU HAKIJA Keski-Kurun Metsästysseura ry Sääksinnokantie 136 as 1 34300 KURU KIINTEISTÖ Ylöjärven kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 980-466-5-5 osoitteessa Anttilanperäntie 50, 34550 KURU. Tämä päätös

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta 1(8) PÄÄTÖS Dnro KASELY/382/07.00/2010 Kaakkois-Suomi 23.5.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY RAKENTAMISEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 15.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa II b Rakentamisvaiheen aikainen tarkkailu Talvivaara Sotkamo Oy Osa II b Rakentamisvaiheen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta.

Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS KASELY/199/07.00/2011 Kaakkois-Suomi 4.7.2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Päätös ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Vantaan kaupunki Vanha Nurmijärventie 137. RN:ot 92-23-39-1, 92-23-38-1 ja 92-406-3-25: As Oy Vantaan Leivonsiipi

PÄÄTÖS. Vantaan kaupunki Vanha Nurmijärventie 137. RN:ot 92-23-39-1, 92-23-38-1 ja 92-406-3-25: As Oy Vantaan Leivonsiipi PÄÄTÖS UUDELY/1386/07.00/2010 3.11.2010 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistajat Toiminta kunnostusalueella Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 2680-2012 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Lemminkäisenkatu 3 Asia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitusasia maaperän puhdistamisesta. Yhteyshenkilö: Antti Kamppila, puh

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitusasia maaperän puhdistamisesta. Yhteyshenkilö: Antti Kamppila, puh Päätös EPOELY/645/07.00/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitusasia maaperän puhdistamisesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSTIEDOT Alteams Oy Länsitie 61

Lisätiedot

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU

SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN. Saurion vo. Kohde POHJAVEDEN SUOJELU SEKAPILAANTUNEEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖN KUNNOSTUSMENETELMÄT POHJAVESIALUEELLA CASE YLÖJÄRVI JUKKA HUPPUNEN Saurion vo Kohde POHJAVEDEN SUOJELU TUTKIMUSPISTEET, TUTKIMUKSIA VUODESTA 2000 Pohjaveden muodostumisalue

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/106/07.00/2014 YMP/238/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2014 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely Lamminpäivät 2.10.2008 Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Taustaa 1/2 Suomessa kunnostetaan vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hämeentie

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hämeentie HAKIJA Memar Oy Hämeentie 99 37800 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-2-95-1 osoitteessa Hämeentie 99 37800 AKAA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1

Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 10875-2014 (231) Ympäristönsuojelulain 136 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Gränsbackankuja, Turku

Lisätiedot

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostettavan alueen sijainti. Kiinteistöjen omistaja. Toiminnan kuvaus

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostettavan alueen sijainti. Kiinteistöjen omistaja. Toiminnan kuvaus PÄÄTÖS UUDELY/611/2017 5.4.2017 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 :n mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen

Lisätiedot

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Pima-opas seminaari 20.9.2013 Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Yleisiä havaintoja Täytyy opetella uusi kieli tilaajan ja konsultin välillä, ainakin aluksi määrittelyvaikeus

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013

TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013 Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 4.7.2013 Viite 1510006710 TALVIVAARAN KAIVOS KALKITUSALUEIDEN KARTOITUS 2013 Päivämäärä 04/07/2013 Laatijat Tarkastaja Kuvaus

Lisätiedot