YLEISET TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin YLEISET TOIMINTAOHJEET Khall , liite nro 3

2 3.3 Koulutus Työympäristön suunnittelu 3 3. ASIAKASVÄKI VALTA 3 1. TYÖHYVINVOINTI.2 JOHDANTO.2 2.TAPATURMAT Työn ja työtapojen suunnittelu 4 1 LIITE: Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio 4.3 Häirintä ja syrjintätapauksen ratkaisuprosessi Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? Häirintä 6 4. HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU 5 Sisällys

3 haastavalta, siinä voi oppia uutta ja kehittyä. ja että hän hallitsee työnsä. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ tuntuu mielekkäältä ja sopivan Työntekijä kokee henkisen hyvinvoinnin mm. haluna tehdä työtä, tunteena, että työ sujuu vähenevät ja tuottavuus lisääntyy. häiriöttömyytenä ja yhteistyön sujumisena. Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus jäsenissä. Se tuntuu hyvänä ja turvallisena ilmapiirinä, työpaikan me-henkenä, toiminnan Henkinen hyvinvointi ilmenee monin tavoin sekä työyhteisässä että sen yksittäisissä 1. TYÖHYVINVOINTI Nämä ohjeet toimivat kunnan työsuojelun toimintaohjelman tukena. Tämä ohje sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin. Ohjeet on laadittu yhteistyökomitean toimesta. 2 niistä ei tiedetä. vakuutuslaitokselleen tapaturma/ammattitauti-ilmoituksen (liite 1). Pidä huoli, että Tapaturmailmoitukset käsitellään aina yhteistyökomiteassa. Asioihin ei voida puuttua, jos Kaikki tapaturmailmoitukset täytyy myös ilmoittaa työsuojelupäällikölle. jonka hoitava lääkäri lähettää suoraan vaku utuslaitokseen. toimintatapoja, ettei sitä oikeaa työtapaturmaa sattuisi. - Jos työterveyshuolto ei ole käytettävissä, hakeudu päivystävän lääkärin vastaanotolle - Työtapaturmankorvauksen haku käynnistyy, kun työnantajasi lähettää - Ilmoitus on tärkeä, jotta voidaan vastaisuudessa puuttua ja poistaa epäkohtia tai muuttaa tehdessä, täytä silloin vaara- ja uhkatilanneilmoitus (liite 2) ja palauta se esimiehellesi. - Vakuutuslaitos - Jos sinulle sattui tai huomaat, että sinulle olisi voinut sattua tapaturma jotain työtä tarvitsee korvauspäätöksen tekoa varten myös lääkärintodistuksen, tapaturman sattumisen jälkeen. Varmista myös, että työnantaja on ilmoittanut vakavista tapaturmista työsuojelupiiriin. työnantajasi saa kaikki tarpeelliset tiedot ilmoituksen täyttämistä varten ja varmista, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt ilmoituksen. Se on tehtävä mahdollisimman pian esimiehellesi. Jos vamma ei ole vakava, hakeudu työterveyshuoltoon ja ilmoita tapaturmasta toimenpiteisiin. - Hakeudu hoitoon välittömästi, jos vamma on vakava ja ryhdy vasta sitten muihin 2. TAPATURMAT työterveyshuolto. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan kumppani on Keskeiset työhyvinvointia tukevat toim ijat ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. yhteistyönä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. JOHDANTO

4 Väkivallasta ja sen uhasta voi seurata henkisiä ja fyysisiä oireita, kuten väsymystä, väkivaltana, kuten kiinnipitämisenä, huitomisena, lyömisenä, potkimisena tai sitoutuminen voi heikentyä, mikä puolestaan alentaa työn tuottavuutta. unettomuutta, pelkotiloja, työssä viihtymättömyyttä tai sydänoireita. Myös työhön jaksamiseen ja työkykyyn, vaikka vain pieni osa tilanteista aiheuttaa tyysisiä vammoja. Väkivallalla ja sen uhkatilanteilla on merkittäviä vaikutuksia työntekijän hyvinvointiin, ääritapauksessa aseen käyttönä. Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna ja pelotteluna tai fyysisenä,i. 3 sekä yhteydenpito- ja hälytysjärjestelmät. Torjunnassa on merkitystä mm. työtilan perustuen toteutettava myös väkivallan uhan hallitsemiseksi tarvittavat torjuntaratkaisut Työtiloja ja niiden muutoksia suunniteltaessa on tehtävä riskien kartoitus ja siihen Tilanteiden ennakointi alkaa työtilojen suunnittelusta ja sisustamisesta. Suunnittelussa on ja poistumisreiteillä tulee olla riittävä. väkivaltariskin kannalta otettava huomioon erityisesti huoneiston muoto, Riskityötiloista tulee järjestää pako- ja perääntymismahdollisuus. Valaistus työhuoneessa sisäänkäyntijärjestelyt, palvelutiskien ja muun kaluston sijoitus sekä asiakkaiden jonotusaikojen välttäminen vähentää häiriöiden riskiä. opastuksen ja vastaanoton järjestäminen. Palveluiden sujuvuus ja epämääräisten 3.1 Työympäristön suunnittelu tarvittaessa kriisiryhmä auttavat väkivallan uhreiksi joutuneita. väkivaltatilanteiden henkilökunnalle aiheuttamia vaikutuksia. Työterveyshuolto ja työntekijän jälkihoidosta. Jälkihoidon tarkoituksena on vähentää ja pehmentää Työpaikoilla tulee olla kirjallinen ohje väkivallan ja sen uhan kohteeksi joutuneen käsitellään ensisijaisesti yksiköiden omissa työpaikkakokouksissa ja tarvittaessa Väkivaltatilanteen sattuessa täytetään Selvitys vaara- ja uhkatilanteesta lomake (liite 2). Lomake palautetaan ensisijaisesti esimiehelle, ja jos tilanne niin vaatii, myös työsuojeluvaltuutetulle. Kaikki vaara- ja uhkatilanneilmoitukset (myös vihkoihin kirjatut) työsuojeluvaltuutettu vie asian työsuojelutoimikunnalle. Jokaisen tilanteen kohdalla mietitään erikseen jatkotoimenpiteet. turvallisuuslaitteet. ole mahdollista, on työpaikalla oltava asianmukaiset turvajärjestelyt tai Jos työpaikalla on ilmeinen väkivallan uhka eikä väkivaltatilanteiden ennalta ehkäiseminen syntyminen estetään ja olemassa olevat vaara- ja haittatekijät poistetaan. työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet siten, että vaara- ja haittatekijöiden Työturvallisuuslaki (738/2002) lähtee siitä, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Työnantaja suunnittelee, valitsee, mitoittaa ja toteuttaa 3. ASIAKASVÄKIVALTA

5 Henkilöillä täytyy olla tarvittavat turvallisuustaidot. Miten hälytyslaitteita käytetään jne. ylläpitäminen ja toisaalta harkittu muuttaminen ja salassapito. Yksintyöskentelyä rajoitetaan työssä, jossa on ilmeinen väkivallan uhka. Jos henkilö joutuu menettelytavoin. 3.3 Koulutus Työmenetelmien suunnittelussa on keskeistä erilaisten turvallisuusrutiinien luominen, Käytössä olevia hälytysjärjestelmiä kokeillaan ja harjoitellaan säännöllisesti. 3.2 Työn ja työtapojen suunnittelu yksin työskentelemään, tulee väkivallan riski minimoida erilaisin teknisin keinoin ja (/. Käsien nyrkkiin puristelu, Puheen muodollistaminen Masentavat tunteet Puheen sekavuus tai erittäin Impulsiivisuus Käyttäytyminen, joka on väkivaltainen sisältö aiemmin ennakoinut väkivaltaa Aänen korottaminen sormen heristely Pelko ja ahdistus Levottomuus ja Solvaava, herjaava Viha ja raivo arvaamattomuus kielenkäyttö, kiroilu Tuijotus, katseella mittailu Väittely, uhkailu ja riidan haastaminen Ärtyneisyys ja kiihtyneisyys kiristely Epäluuloinen puhe Syyllisyys ja häpeä Puhumattomuus, hampaiden Sanattomat tunnusmerkit: Sanalliset tunnusmerkit: Tunnetila: Tilanteet, joissa on erityisesti pidettävä mielessä väkivallan uhka vastaanoton järjestelyillä. m uodolla, kulkuteiden järjestelyillä, kaluston sijoituksella sekä asiakkaiden opastuksen ja 4

6 O Pysy rauhallisena O Jätä ovi auki, jos menet huoneeseen O Varmista, että työtoverisi tietää missä olet O Pidä puhuteltaessa riittävä etäisyys O Seiso sivuttain (45 astetta) O Kättele vasta kun olet varma, että se ei ole riski O Pidä kädet koko ajan näkyvillä O Puhu selkeästi ja lyhyesti O Myötäile puhuessa O Pyri saamaan henkilö istumaan:..ehkä meidän on parempi istuutua O Älä käännä selkääsi O Älä tee äkkinäisiä liikkeitä O Jos tarjoutuu mahdollisuus kiinni ottoon O MUISTA: PAKENEMINEN EI OLE HEIKKOUTTA! O Kohtuuttoman työmäärän vaatiminen, kohtuuttomien aikataulujen antaminen O Kokouksiin kutsumatta tai tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen O Sosiaalinen eristäminen O Huutaminen, haukkuminen ja solvaaminen O Mustamaalaaminen ja perättömien tietojen levittäminen O Selkeä organisaation perustehtävä O Työntekoa tukeva organisaatio O Työntekoa palveleva johtaminen O Selkeät töiden järjestelyt O Yhteiset pelisäännöt O Toiminnan jatkuva arviointi O Avoin vuorovaikutus Toimivan työyhteisön peruspilarit: liittyvät ongelmat lisäävät epäasiallisen kohtelun riskiä. organ isaatiou udistukset, yhtiön saneeraukset, kiristyvä kilpailu ja lisääntyvä irtisanomisuhka työmarkkinoilla aiheuttavat häirintää ja syrjintää työyhteisössä. Työhön Epäasialliseen kohtelun tilanteet liittyvät usein työoloihin ja työolojen puutteisiin. Esim. kyseenalaistaminen O Aiheeton arvostelu ja väärien syytösten esittäminen ja mielenterveyden muassa jatkuva ja toistuva: esimerkkeinä epäasiallisesta kohtelusta ja työpaikkakiusaamisesta luetellaan muun kohtelua, loukkaamista, alistamista tai mitätöintiä. Työterveyslaitoksen määritelmässä Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan kiusaam ista, joka on jatkuvaa, toistuvaa kielteistä 4. HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU älä yritä sitä! O Kerro etukäteen, jos aiot liikkua tai tehdä jotakin (varmista, että se sopii) Toim intaohjeet väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisessa 5

7 tiedon, että työntekijään mahdollisesti kohdistuu hänen terveydelleen vaaraa aiheuttavaa tarvittavat toimenpiteet. O tarpeellisin toimenpitein huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä O suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi Työnantajan on YLEINEN HUOLEHTIMISVELVOITE epäasiallista kohtelua. Toimenpiteisiin olisi suositeltavaa ryhtyä 14 - kuluessa, riippuen terveydelle haitallisen vaaran laadusta. 30 vuorokauden mukaan työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi saatuaan 4 6 tai pyytää apua työkavereilta tai työsuojeluvaltuutetulta. Työntekijän pitää heti ilmoittaa, että ei hyväksy häiritsevää ja epäasiallista käyttäytymistä, O Raiskausta tai sen yritystä O Fyysistä koskettelua koskevia huomautuksia tai kysymyksiä O Härskiä puhetta, kaksimielisiä vitsejä sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää O Sukupuolisesti vihjailevia eleitä tai ilmeitä esimerkiksi: mukaan (HE 90/1 994vp) sukupuolisena häirintänä tai ahdisteluna voidaan pitää Laissa häirinnäksi on luokiteltu sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä. Hallituksen esityksen 4.1 Häirintä Työturvallisuuslaki 18 3 mom. häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa TYÖNTEKIJÄN YLEISET VELVOLLISUUDET Työtuivallisuuslaki 8 O työympäristöä O työyhteisön tilaa O työtapojen turvallisuutta sekä O tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on jatkuvasti ja järjestelmällisesti tarkkailtava työvelvollisuuksien tai yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työturvallisuuslain 28 Häirintä, syrjintä ja muu epäasiallinen kohtelu työyhteisössä on lain vastaista ja

8 . lainsäädännön mukaisesti. häirityn kanssa. Työnantajalla on oikeus päättää häiritsijän palvelussuhde tätä koskevan työtehtäviä tai työskentelypaikkaa siten, että hän on mahdollisimman vähän tekemisissä Työnantaja voi antaa häiritsijälle huomautuksen tai varoituksen tai järjestellä tämän tätä lopettamaan. Jos kiusaaja/häiritsijä yhä jatkaa kiusaamista/häirintää kiellosta huoli Kiusatun kannattaa sanoa kiusaajalle/häiritsijälle ettei tämä käyttäydy asiallisesti ja pyytää matta; tällöin täyttyy määritelmän mukainen toistuvuus ja tahallisuus. Kuva 1. Kiusaamis- ja häirintätilanteen ratkaisuprosessi u u5 5 set L viranomal- L huolto syrjinnästä työterveys- L esimies ilmoitus työsuojelu- ilmoitus E vaihe vaihe vaihe vaihe aloitus- selvitys- ratkaisu- l seurantavaltuutetut V häirinnästä päällikkö ja T työsuojelu- A. N M 0 T selvittämiseksi käytettävissä olevin keinoin. häirinnästä tai syrjinnästä, tämän on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tapauksen Kun työnantajalle, työnantajan edustajalle tai työsuojeluorganisaatiolle on tehty ilmoitus 4.3 Häirintä ja syrjintätapauksen ratkaisuprosessi kohtelua. Työtä, työn jakamista, työskentelytapaa ja muuta työn järjestämistä koskevat työnjohdolliset päätökset eivät myöskään ole epäasiallista kohtelua. Esimiehen toimivaltansa puitteissa antamat käskyt ja määräykset eivät ole epäasiallista 4.2 Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? työnantajalla. Toimintavelvollisuus epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän poistamiseksi on poistamisesta on työnantajalla, kun työnantaja saa tiedon häirinnästä. lisäksi teostaan myös vah ingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen. Vastuu häirinnän Häirinnästä on vastuussa häiritsijä itse. Häiritsijä voi joutua rikosoikeudellisen vastuun 7

9 henkilön työkykyä. Tämän jälkeen neuvottelu, jossa on mukana esimies, kiusaaja ja tapauksissa voidaan ottaa työterveyshuollon edustaja mukaan arvioimaan kiusatun esimies, henkilö voi kääntyä ylemmän esimiehen, kunnanhallituksen, Alkuvaiheessa neuvottelut käydään esimiehen ja eri osapuolten välillä erikseen. Joissakin dokumentoidaan mahdollista juridista käsittelyä varten. työsuojeluorganisaation, luottamusmiehen, työterveyshuollon tai työsuojelupiirin (AVI) puoleen. Kiusaamistilanteen alkuvaiheessa on tärkeää, että asiaan liittyvä näyttö arvioi onko kyse juridisessa mielessä epäasiallisesta kohtelusta. Mikäli kiusaaja on ilmoitus työnantajalle. Esimies selvittää alkutilanteen ja kerää dokumentaation asiasta ja taholle, että asia on otettu käsittelyyn. Kiusaajalle tulee ilmoittaa, että hänestä on tehty k.. 8 suojasta työelämässä 2:4 ja henkilötietolaki 1:8) Dokumentaationa voidaan käyttää esim. kiusatun henkilön sairaskertomuksia, dokumentaation käyttäminen vaatii kuitenkin aina asianomaisen luvan. (laki yksityisyyden sairaslomatodistuksia diagnooseineen ja muuta tyäterveyshuollon materiaalia. Näiden hyvä saada kaikkien asianomaisten allekirjoitukset. Mitä tapahtui? Mitä puhuttiin? Kirjoita tapahtumista muistio, jos muuta kirjallista materiaalia ei ole saatavilla. Muistioon on Säilytä sähköpostit ja muut kirjalliset dokumentit Kuka oli tietoinen asiasta? Koska? Missä? Dokumentointi: Kuva 2. Aloitusvaihe otettu moituksesta -O että asia on häirintäil- -* kerääminen Aioitusvaihe ilmoitus ilmoitus Dokumen- Kiusaamisen kiusatulle, kiusaaja lie taation tunnista minen käsittelyyn kyse on työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttava asia. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn ja saada asiasta tietoja, jos Tukihenkilö voi olla luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai työtoveri. (työturvallisuuslaki 1:19). kiusattu. Kaikilla osapuolilla on mahdollisuus ottaa tilaisuuteen oma tukihenkilönsä. epäasiallisesta kohtelusta. Esimies ilmoittaa kiusatulle tai muulle ilmoituksen tehneelle Aloitusvaiheessa esimies tai muu taho ottaa vastaan tehdyn ilmoituksen häirinnästä ja/tai

10 Selvitysvaiheessa esimiehen tai muun asiaa tutkiva taho joka ilmoituksen on saanut Tässä selvitystyössä kannattaa käyttää asiantuntijana työterveyshuoltoa. Selvitysvaihe asiassa edetään. Työsuojeluviranomaiselle tai poliisille tehty häirintä- tai syrjintäilmoitus tarkoittaa aina että tapauksiin puututaan ja niitä lähdetään selvittämään. kiusaaminen ollut jatkuvaa ja onko työntekijän terveys vaarantunut tai vaarantumassa. täytyy selvittää tilanne puolueettomasti. On selvitettävä onko työpaikalla esiintynyt yhteydenottoa työnantajaan. käsittää myös sen harkinnan mitä toimenpiteitä ratkaisuvaiheessa tehdään ja miten taho. sovittelija, kiusaamisasioihin perehtynyt lakimies, työterveyspsykologi tai muu neutraali Työyhteisösovittelussa voidaan ottaa mukaan joku ulkopuolinen taho esim. työyhteisö Kuva 4. Ratkaisuvaihe ongelma muu työyhteisön.4,, ilmoitukset Viranomais ei kiusaamista Purku L...J sille Kerrotaan asianosai- vaihe ratkaisuista järjestely varoitus Huomautus! Töiden Sovittelu Kuva 3. Selvitysvaihe muita tahoja Kuule tarpeen mukaan vaihe selvittäminen Selvitys- rlkutilanteen Kuule kiusaajaa Kuulee kiusattua tarkoitetaan työnantajaorganisaation esimiehiä, päälliköitä, eritasoisia johtajia ja kunnanjohtajaa. Myös hallitus- ja eritoten hallituksen puheenjohtaja ovat vastuussa siitä, Päävastuu asian selvittämisessä on aina työnantajalla eli esimiehellä. Esimiehellä 9

11 kurinpitomenettelyn päätöksissä on syytä noudattaa myös yhdenmukaisuutta. Kiusaamisen selvittämisen apuna voidaan käyttää myös työyhteisössä tehtäviä kyselyitä ja niihin Kiusaamisen selvityksessä on syytä noudattaa tiettyä johdonmukaisuutta ja tiedottaa koko henkilöstölle. saatuja palautteita. Apuna on hyvä käyttää työterveyshuoltoa. Kyselyjen tuloksista on syytä todetaan, että tilanne on vakiintunut. J05 sopimuksia ei ole noudatettu niin silloin siirrytään takaisir ratkaisuvaiheeseen. LIITE: Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio Ratkaisu voi olla esim., että kiusaamista ei ole tapahtunut. Ratkaisu on hyvä antaa kirjallisesti. 10 käydään läpi sovitut seurantakohteet. Sovitaan tarpeen mukaan uusi seurantapäivämäärä tai Seurantavaiheessa seurataan tilannetta pidemmällä ajanjaksona. Tavataan osapuolten kesken j

12 Kunnanjohtaja velut/maaninka Kunnan Hankesalkku Muut sosiaalipalvelut kulttuuritoimi Vesihuoltolaitos Raittiustyö tehtävat Lapsiperheiden palvelut Toisen asteen koulutus sapito ja huolto Sydän-Savon alueellinen Erikoissairaanhoito opisto Kaavoitus Sydän-Savon lomituspal- h0to/siiiinji* Päivähoito maaseutuhallinto/siilinjärvi* Ympäristöterveyden- Ateria- ja siivouspalvelu Ympäristönsuojelu/Kuo Kylien kehittaminen en) Kuopion kansalais- Pelastustoimi/Kuopio* Haja-asutusalueen vesi- denhuoltoja vanhusten nuorisotoimi Rakennustarkastusja jajatehuolto laitoshoito aika- Vapaa sivistystyö: - ik8ntymispoliittinen strategia hyvinvointisuunnitelman (khall ) 2015 (kvalt ) -Rautavaaran nuorisoval -Elinkeinopoliittinen ohjelma kvalt huhtikuu) (kvalt ) valvonta Yksityistieasiat KYSTERI (perustervey- Liikunta- ja Jätehuolto ma Muu vanhustenhuolto Kirjasto- ja alueet Elinkeinopoliittinen ohjel- Palvelutalo Lepola Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja yleiset Elinkeino- ja kehittämis- Toimialan kuntayhtymat Perusopetus Kiinteistötoimi: kunnos Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Teknisen toimen hallinto Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: -talous- ja kehittämis- -perusturvajohtaja -rehtori -kunnaninsinööri johtaja Hallinto-osasto Perustu rvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Tarkastuslautakunta Vaalitoimikunta kehittämisohjelma vuoteen (kvalt ) Keskusvaalilautakunta -Rautavaaran kunnan -Lasten ja nuorten -Kaavoitusohjelma 2013 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Vaalilautakunta ja palvelurakenteen toteuttaminen Elinkeinolautakunta tuusto RaNuVa (asetettu ELINKEINOTOIMI PERUSTURVATOIMI VAPAA-AIKATOIMI TEKNINEN TOIMI HALLINTO JA OPETUS- JA Tulosalue 1 Tulosalue II Tulosalue III Tulosalue IV Johtoryhmä Yhteistyökomitea -Rautavaaran kunnan tietohal unto strategia (khall ) =sopimuspohjainen yhteistyö - UM/pk , , , , , Atk-tuki ORGANISAATIOKAAVIO TULOSALUEITTAIN I-IV RAUTAVAARAN KUNNAN

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Tähän kuva www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ 3 2 VASTUUT TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ 3 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISY 5 4 UHKAAVAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNNISTAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Marina Tolonen SHRM 5 (2010 2011) 22.9.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0. Johdanto 1.1. Helsingin seurakuntayhtymä lyhyesti, nykytila 1.2. Työn tarkoitus

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa HUS:n työsuojelujaosto asetti kokouksessaan 18.12.2002 määräaikaisen

Lisätiedot