YLEISET TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin YLEISET TOIMINTAOHJEET Khall , liite nro 3

2 3.3 Koulutus Työympäristön suunnittelu 3 3. ASIAKASVÄKI VALTA 3 1. TYÖHYVINVOINTI.2 JOHDANTO.2 2.TAPATURMAT Työn ja työtapojen suunnittelu 4 1 LIITE: Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio 4.3 Häirintä ja syrjintätapauksen ratkaisuprosessi Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? Häirintä 6 4. HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU 5 Sisällys

3 haastavalta, siinä voi oppia uutta ja kehittyä. ja että hän hallitsee työnsä. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ tuntuu mielekkäältä ja sopivan Työntekijä kokee henkisen hyvinvoinnin mm. haluna tehdä työtä, tunteena, että työ sujuu vähenevät ja tuottavuus lisääntyy. häiriöttömyytenä ja yhteistyön sujumisena. Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus jäsenissä. Se tuntuu hyvänä ja turvallisena ilmapiirinä, työpaikan me-henkenä, toiminnan Henkinen hyvinvointi ilmenee monin tavoin sekä työyhteisässä että sen yksittäisissä 1. TYÖHYVINVOINTI Nämä ohjeet toimivat kunnan työsuojelun toimintaohjelman tukena. Tämä ohje sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin. Ohjeet on laadittu yhteistyökomitean toimesta. 2 niistä ei tiedetä. vakuutuslaitokselleen tapaturma/ammattitauti-ilmoituksen (liite 1). Pidä huoli, että Tapaturmailmoitukset käsitellään aina yhteistyökomiteassa. Asioihin ei voida puuttua, jos Kaikki tapaturmailmoitukset täytyy myös ilmoittaa työsuojelupäällikölle. jonka hoitava lääkäri lähettää suoraan vaku utuslaitokseen. toimintatapoja, ettei sitä oikeaa työtapaturmaa sattuisi. - Jos työterveyshuolto ei ole käytettävissä, hakeudu päivystävän lääkärin vastaanotolle - Työtapaturmankorvauksen haku käynnistyy, kun työnantajasi lähettää - Ilmoitus on tärkeä, jotta voidaan vastaisuudessa puuttua ja poistaa epäkohtia tai muuttaa tehdessä, täytä silloin vaara- ja uhkatilanneilmoitus (liite 2) ja palauta se esimiehellesi. - Vakuutuslaitos - Jos sinulle sattui tai huomaat, että sinulle olisi voinut sattua tapaturma jotain työtä tarvitsee korvauspäätöksen tekoa varten myös lääkärintodistuksen, tapaturman sattumisen jälkeen. Varmista myös, että työnantaja on ilmoittanut vakavista tapaturmista työsuojelupiiriin. työnantajasi saa kaikki tarpeelliset tiedot ilmoituksen täyttämistä varten ja varmista, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt ilmoituksen. Se on tehtävä mahdollisimman pian esimiehellesi. Jos vamma ei ole vakava, hakeudu työterveyshuoltoon ja ilmoita tapaturmasta toimenpiteisiin. - Hakeudu hoitoon välittömästi, jos vamma on vakava ja ryhdy vasta sitten muihin 2. TAPATURMAT työterveyshuolto. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan kumppani on Keskeiset työhyvinvointia tukevat toim ijat ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. yhteistyönä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. JOHDANTO

4 Väkivallasta ja sen uhasta voi seurata henkisiä ja fyysisiä oireita, kuten väsymystä, väkivaltana, kuten kiinnipitämisenä, huitomisena, lyömisenä, potkimisena tai sitoutuminen voi heikentyä, mikä puolestaan alentaa työn tuottavuutta. unettomuutta, pelkotiloja, työssä viihtymättömyyttä tai sydänoireita. Myös työhön jaksamiseen ja työkykyyn, vaikka vain pieni osa tilanteista aiheuttaa tyysisiä vammoja. Väkivallalla ja sen uhkatilanteilla on merkittäviä vaikutuksia työntekijän hyvinvointiin, ääritapauksessa aseen käyttönä. Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna ja pelotteluna tai fyysisenä,i. 3 sekä yhteydenpito- ja hälytysjärjestelmät. Torjunnassa on merkitystä mm. työtilan perustuen toteutettava myös väkivallan uhan hallitsemiseksi tarvittavat torjuntaratkaisut Työtiloja ja niiden muutoksia suunniteltaessa on tehtävä riskien kartoitus ja siihen Tilanteiden ennakointi alkaa työtilojen suunnittelusta ja sisustamisesta. Suunnittelussa on ja poistumisreiteillä tulee olla riittävä. väkivaltariskin kannalta otettava huomioon erityisesti huoneiston muoto, Riskityötiloista tulee järjestää pako- ja perääntymismahdollisuus. Valaistus työhuoneessa sisäänkäyntijärjestelyt, palvelutiskien ja muun kaluston sijoitus sekä asiakkaiden jonotusaikojen välttäminen vähentää häiriöiden riskiä. opastuksen ja vastaanoton järjestäminen. Palveluiden sujuvuus ja epämääräisten 3.1 Työympäristön suunnittelu tarvittaessa kriisiryhmä auttavat väkivallan uhreiksi joutuneita. väkivaltatilanteiden henkilökunnalle aiheuttamia vaikutuksia. Työterveyshuolto ja työntekijän jälkihoidosta. Jälkihoidon tarkoituksena on vähentää ja pehmentää Työpaikoilla tulee olla kirjallinen ohje väkivallan ja sen uhan kohteeksi joutuneen käsitellään ensisijaisesti yksiköiden omissa työpaikkakokouksissa ja tarvittaessa Väkivaltatilanteen sattuessa täytetään Selvitys vaara- ja uhkatilanteesta lomake (liite 2). Lomake palautetaan ensisijaisesti esimiehelle, ja jos tilanne niin vaatii, myös työsuojeluvaltuutetulle. Kaikki vaara- ja uhkatilanneilmoitukset (myös vihkoihin kirjatut) työsuojeluvaltuutettu vie asian työsuojelutoimikunnalle. Jokaisen tilanteen kohdalla mietitään erikseen jatkotoimenpiteet. turvallisuuslaitteet. ole mahdollista, on työpaikalla oltava asianmukaiset turvajärjestelyt tai Jos työpaikalla on ilmeinen väkivallan uhka eikä väkivaltatilanteiden ennalta ehkäiseminen syntyminen estetään ja olemassa olevat vaara- ja haittatekijät poistetaan. työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet siten, että vaara- ja haittatekijöiden Työturvallisuuslaki (738/2002) lähtee siitä, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Työnantaja suunnittelee, valitsee, mitoittaa ja toteuttaa 3. ASIAKASVÄKIVALTA

5 Henkilöillä täytyy olla tarvittavat turvallisuustaidot. Miten hälytyslaitteita käytetään jne. ylläpitäminen ja toisaalta harkittu muuttaminen ja salassapito. Yksintyöskentelyä rajoitetaan työssä, jossa on ilmeinen väkivallan uhka. Jos henkilö joutuu menettelytavoin. 3.3 Koulutus Työmenetelmien suunnittelussa on keskeistä erilaisten turvallisuusrutiinien luominen, Käytössä olevia hälytysjärjestelmiä kokeillaan ja harjoitellaan säännöllisesti. 3.2 Työn ja työtapojen suunnittelu yksin työskentelemään, tulee väkivallan riski minimoida erilaisin teknisin keinoin ja (/. Käsien nyrkkiin puristelu, Puheen muodollistaminen Masentavat tunteet Puheen sekavuus tai erittäin Impulsiivisuus Käyttäytyminen, joka on väkivaltainen sisältö aiemmin ennakoinut väkivaltaa Aänen korottaminen sormen heristely Pelko ja ahdistus Levottomuus ja Solvaava, herjaava Viha ja raivo arvaamattomuus kielenkäyttö, kiroilu Tuijotus, katseella mittailu Väittely, uhkailu ja riidan haastaminen Ärtyneisyys ja kiihtyneisyys kiristely Epäluuloinen puhe Syyllisyys ja häpeä Puhumattomuus, hampaiden Sanattomat tunnusmerkit: Sanalliset tunnusmerkit: Tunnetila: Tilanteet, joissa on erityisesti pidettävä mielessä väkivallan uhka vastaanoton järjestelyillä. m uodolla, kulkuteiden järjestelyillä, kaluston sijoituksella sekä asiakkaiden opastuksen ja 4

6 O Pysy rauhallisena O Jätä ovi auki, jos menet huoneeseen O Varmista, että työtoverisi tietää missä olet O Pidä puhuteltaessa riittävä etäisyys O Seiso sivuttain (45 astetta) O Kättele vasta kun olet varma, että se ei ole riski O Pidä kädet koko ajan näkyvillä O Puhu selkeästi ja lyhyesti O Myötäile puhuessa O Pyri saamaan henkilö istumaan:..ehkä meidän on parempi istuutua O Älä käännä selkääsi O Älä tee äkkinäisiä liikkeitä O Jos tarjoutuu mahdollisuus kiinni ottoon O MUISTA: PAKENEMINEN EI OLE HEIKKOUTTA! O Kohtuuttoman työmäärän vaatiminen, kohtuuttomien aikataulujen antaminen O Kokouksiin kutsumatta tai tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen O Sosiaalinen eristäminen O Huutaminen, haukkuminen ja solvaaminen O Mustamaalaaminen ja perättömien tietojen levittäminen O Selkeä organisaation perustehtävä O Työntekoa tukeva organisaatio O Työntekoa palveleva johtaminen O Selkeät töiden järjestelyt O Yhteiset pelisäännöt O Toiminnan jatkuva arviointi O Avoin vuorovaikutus Toimivan työyhteisön peruspilarit: liittyvät ongelmat lisäävät epäasiallisen kohtelun riskiä. organ isaatiou udistukset, yhtiön saneeraukset, kiristyvä kilpailu ja lisääntyvä irtisanomisuhka työmarkkinoilla aiheuttavat häirintää ja syrjintää työyhteisössä. Työhön Epäasialliseen kohtelun tilanteet liittyvät usein työoloihin ja työolojen puutteisiin. Esim. kyseenalaistaminen O Aiheeton arvostelu ja väärien syytösten esittäminen ja mielenterveyden muassa jatkuva ja toistuva: esimerkkeinä epäasiallisesta kohtelusta ja työpaikkakiusaamisesta luetellaan muun kohtelua, loukkaamista, alistamista tai mitätöintiä. Työterveyslaitoksen määritelmässä Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan kiusaam ista, joka on jatkuvaa, toistuvaa kielteistä 4. HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU älä yritä sitä! O Kerro etukäteen, jos aiot liikkua tai tehdä jotakin (varmista, että se sopii) Toim intaohjeet väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisessa 5

7 tiedon, että työntekijään mahdollisesti kohdistuu hänen terveydelleen vaaraa aiheuttavaa tarvittavat toimenpiteet. O tarpeellisin toimenpitein huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä O suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi Työnantajan on YLEINEN HUOLEHTIMISVELVOITE epäasiallista kohtelua. Toimenpiteisiin olisi suositeltavaa ryhtyä 14 - kuluessa, riippuen terveydelle haitallisen vaaran laadusta. 30 vuorokauden mukaan työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi saatuaan 4 6 tai pyytää apua työkavereilta tai työsuojeluvaltuutetulta. Työntekijän pitää heti ilmoittaa, että ei hyväksy häiritsevää ja epäasiallista käyttäytymistä, O Raiskausta tai sen yritystä O Fyysistä koskettelua koskevia huomautuksia tai kysymyksiä O Härskiä puhetta, kaksimielisiä vitsejä sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää O Sukupuolisesti vihjailevia eleitä tai ilmeitä esimerkiksi: mukaan (HE 90/1 994vp) sukupuolisena häirintänä tai ahdisteluna voidaan pitää Laissa häirinnäksi on luokiteltu sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä. Hallituksen esityksen 4.1 Häirintä Työturvallisuuslaki 18 3 mom. häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa TYÖNTEKIJÄN YLEISET VELVOLLISUUDET Työtuivallisuuslaki 8 O työympäristöä O työyhteisön tilaa O työtapojen turvallisuutta sekä O tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on jatkuvasti ja järjestelmällisesti tarkkailtava työvelvollisuuksien tai yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työturvallisuuslain 28 Häirintä, syrjintä ja muu epäasiallinen kohtelu työyhteisössä on lain vastaista ja

8 . lainsäädännön mukaisesti. häirityn kanssa. Työnantajalla on oikeus päättää häiritsijän palvelussuhde tätä koskevan työtehtäviä tai työskentelypaikkaa siten, että hän on mahdollisimman vähän tekemisissä Työnantaja voi antaa häiritsijälle huomautuksen tai varoituksen tai järjestellä tämän tätä lopettamaan. Jos kiusaaja/häiritsijä yhä jatkaa kiusaamista/häirintää kiellosta huoli Kiusatun kannattaa sanoa kiusaajalle/häiritsijälle ettei tämä käyttäydy asiallisesti ja pyytää matta; tällöin täyttyy määritelmän mukainen toistuvuus ja tahallisuus. Kuva 1. Kiusaamis- ja häirintätilanteen ratkaisuprosessi u u5 5 set L viranomal- L huolto syrjinnästä työterveys- L esimies ilmoitus työsuojelu- ilmoitus E vaihe vaihe vaihe vaihe aloitus- selvitys- ratkaisu- l seurantavaltuutetut V häirinnästä päällikkö ja T työsuojelu- A. N M 0 T selvittämiseksi käytettävissä olevin keinoin. häirinnästä tai syrjinnästä, tämän on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tapauksen Kun työnantajalle, työnantajan edustajalle tai työsuojeluorganisaatiolle on tehty ilmoitus 4.3 Häirintä ja syrjintätapauksen ratkaisuprosessi kohtelua. Työtä, työn jakamista, työskentelytapaa ja muuta työn järjestämistä koskevat työnjohdolliset päätökset eivät myöskään ole epäasiallista kohtelua. Esimiehen toimivaltansa puitteissa antamat käskyt ja määräykset eivät ole epäasiallista 4.2 Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? työnantajalla. Toimintavelvollisuus epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän poistamiseksi on poistamisesta on työnantajalla, kun työnantaja saa tiedon häirinnästä. lisäksi teostaan myös vah ingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen. Vastuu häirinnän Häirinnästä on vastuussa häiritsijä itse. Häiritsijä voi joutua rikosoikeudellisen vastuun 7

9 henkilön työkykyä. Tämän jälkeen neuvottelu, jossa on mukana esimies, kiusaaja ja tapauksissa voidaan ottaa työterveyshuollon edustaja mukaan arvioimaan kiusatun esimies, henkilö voi kääntyä ylemmän esimiehen, kunnanhallituksen, Alkuvaiheessa neuvottelut käydään esimiehen ja eri osapuolten välillä erikseen. Joissakin dokumentoidaan mahdollista juridista käsittelyä varten. työsuojeluorganisaation, luottamusmiehen, työterveyshuollon tai työsuojelupiirin (AVI) puoleen. Kiusaamistilanteen alkuvaiheessa on tärkeää, että asiaan liittyvä näyttö arvioi onko kyse juridisessa mielessä epäasiallisesta kohtelusta. Mikäli kiusaaja on ilmoitus työnantajalle. Esimies selvittää alkutilanteen ja kerää dokumentaation asiasta ja taholle, että asia on otettu käsittelyyn. Kiusaajalle tulee ilmoittaa, että hänestä on tehty k.. 8 suojasta työelämässä 2:4 ja henkilötietolaki 1:8) Dokumentaationa voidaan käyttää esim. kiusatun henkilön sairaskertomuksia, dokumentaation käyttäminen vaatii kuitenkin aina asianomaisen luvan. (laki yksityisyyden sairaslomatodistuksia diagnooseineen ja muuta tyäterveyshuollon materiaalia. Näiden hyvä saada kaikkien asianomaisten allekirjoitukset. Mitä tapahtui? Mitä puhuttiin? Kirjoita tapahtumista muistio, jos muuta kirjallista materiaalia ei ole saatavilla. Muistioon on Säilytä sähköpostit ja muut kirjalliset dokumentit Kuka oli tietoinen asiasta? Koska? Missä? Dokumentointi: Kuva 2. Aloitusvaihe otettu moituksesta -O että asia on häirintäil- -* kerääminen Aioitusvaihe ilmoitus ilmoitus Dokumen- Kiusaamisen kiusatulle, kiusaaja lie taation tunnista minen käsittelyyn kyse on työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttava asia. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn ja saada asiasta tietoja, jos Tukihenkilö voi olla luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai työtoveri. (työturvallisuuslaki 1:19). kiusattu. Kaikilla osapuolilla on mahdollisuus ottaa tilaisuuteen oma tukihenkilönsä. epäasiallisesta kohtelusta. Esimies ilmoittaa kiusatulle tai muulle ilmoituksen tehneelle Aloitusvaiheessa esimies tai muu taho ottaa vastaan tehdyn ilmoituksen häirinnästä ja/tai

10 Selvitysvaiheessa esimiehen tai muun asiaa tutkiva taho joka ilmoituksen on saanut Tässä selvitystyössä kannattaa käyttää asiantuntijana työterveyshuoltoa. Selvitysvaihe asiassa edetään. Työsuojeluviranomaiselle tai poliisille tehty häirintä- tai syrjintäilmoitus tarkoittaa aina että tapauksiin puututaan ja niitä lähdetään selvittämään. kiusaaminen ollut jatkuvaa ja onko työntekijän terveys vaarantunut tai vaarantumassa. täytyy selvittää tilanne puolueettomasti. On selvitettävä onko työpaikalla esiintynyt yhteydenottoa työnantajaan. käsittää myös sen harkinnan mitä toimenpiteitä ratkaisuvaiheessa tehdään ja miten taho. sovittelija, kiusaamisasioihin perehtynyt lakimies, työterveyspsykologi tai muu neutraali Työyhteisösovittelussa voidaan ottaa mukaan joku ulkopuolinen taho esim. työyhteisö Kuva 4. Ratkaisuvaihe ongelma muu työyhteisön.4,, ilmoitukset Viranomais ei kiusaamista Purku L...J sille Kerrotaan asianosai- vaihe ratkaisuista järjestely varoitus Huomautus! Töiden Sovittelu Kuva 3. Selvitysvaihe muita tahoja Kuule tarpeen mukaan vaihe selvittäminen Selvitys- rlkutilanteen Kuule kiusaajaa Kuulee kiusattua tarkoitetaan työnantajaorganisaation esimiehiä, päälliköitä, eritasoisia johtajia ja kunnanjohtajaa. Myös hallitus- ja eritoten hallituksen puheenjohtaja ovat vastuussa siitä, Päävastuu asian selvittämisessä on aina työnantajalla eli esimiehellä. Esimiehellä 9

11 kurinpitomenettelyn päätöksissä on syytä noudattaa myös yhdenmukaisuutta. Kiusaamisen selvittämisen apuna voidaan käyttää myös työyhteisössä tehtäviä kyselyitä ja niihin Kiusaamisen selvityksessä on syytä noudattaa tiettyä johdonmukaisuutta ja tiedottaa koko henkilöstölle. saatuja palautteita. Apuna on hyvä käyttää työterveyshuoltoa. Kyselyjen tuloksista on syytä todetaan, että tilanne on vakiintunut. J05 sopimuksia ei ole noudatettu niin silloin siirrytään takaisir ratkaisuvaiheeseen. LIITE: Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio Ratkaisu voi olla esim., että kiusaamista ei ole tapahtunut. Ratkaisu on hyvä antaa kirjallisesti. 10 käydään läpi sovitut seurantakohteet. Sovitaan tarpeen mukaan uusi seurantapäivämäärä tai Seurantavaiheessa seurataan tilannetta pidemmällä ajanjaksona. Tavataan osapuolten kesken j

12 Kunnanjohtaja velut/maaninka Kunnan Hankesalkku Muut sosiaalipalvelut kulttuuritoimi Vesihuoltolaitos Raittiustyö tehtävat Lapsiperheiden palvelut Toisen asteen koulutus sapito ja huolto Sydän-Savon alueellinen Erikoissairaanhoito opisto Kaavoitus Sydän-Savon lomituspal- h0to/siiiinji* Päivähoito maaseutuhallinto/siilinjärvi* Ympäristöterveyden- Ateria- ja siivouspalvelu Ympäristönsuojelu/Kuo Kylien kehittaminen en) Kuopion kansalais- Pelastustoimi/Kuopio* Haja-asutusalueen vesi- denhuoltoja vanhusten nuorisotoimi Rakennustarkastusja jajatehuolto laitoshoito aika- Vapaa sivistystyö: - ik8ntymispoliittinen strategia hyvinvointisuunnitelman (khall ) 2015 (kvalt ) -Rautavaaran nuorisoval -Elinkeinopoliittinen ohjelma kvalt huhtikuu) (kvalt ) valvonta Yksityistieasiat KYSTERI (perustervey- Liikunta- ja Jätehuolto ma Muu vanhustenhuolto Kirjasto- ja alueet Elinkeinopoliittinen ohjel- Palvelutalo Lepola Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja yleiset Elinkeino- ja kehittämis- Toimialan kuntayhtymat Perusopetus Kiinteistötoimi: kunnos Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Teknisen toimen hallinto Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: -talous- ja kehittämis- -perusturvajohtaja -rehtori -kunnaninsinööri johtaja Hallinto-osasto Perustu rvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Tarkastuslautakunta Vaalitoimikunta kehittämisohjelma vuoteen (kvalt ) Keskusvaalilautakunta -Rautavaaran kunnan -Lasten ja nuorten -Kaavoitusohjelma 2013 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Vaalilautakunta ja palvelurakenteen toteuttaminen Elinkeinolautakunta tuusto RaNuVa (asetettu ELINKEINOTOIMI PERUSTURVATOIMI VAPAA-AIKATOIMI TEKNINEN TOIMI HALLINTO JA OPETUS- JA Tulosalue 1 Tulosalue II Tulosalue III Tulosalue IV Johtoryhmä Yhteistyökomitea -Rautavaaran kunnan tietohal unto strategia (khall ) =sopimuspohjainen yhteistyö - UM/pk , , , , , Atk-tuki ORGANISAATIOKAAVIO TULOSALUEITTAIN I-IV RAUTAVAARAN KUNNAN

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit 1 (8) TOIMINTAMALLI PUUTTUMISESTA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN 1. Ohjeen tarkoitus Tämä ohje antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Epäasiallisen kohtelun yksiselitteinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 238 2 Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Työ hallitsee

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla Kunnanhallitus 8.8.2011, 84 SISÄLLYSLUETTELO 2 HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN

Lisätiedot

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA INARIN KUNTA TOIMINTAOHJE HENKISEN VÄKIVALLAN, KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMISEKSI INARIN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Hyväksytty kunnanhallituksessa 7.5.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TOIMINTAOHJE HENKISEN

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa 09.08.2016 Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Epäasiallinen kohtelu ja häirintä työ- ja opiskeluyhteisössä... 2 3 Toimintaohjeita... 3 3.1

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 SISÄLLYSLUETTELO HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN TORNION KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA Johdanto. 1 Henkisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta Camilla Reinboth Organisaatiososiologi Sosiosolve VSSHP- 27.10.2015 Organisaatiokulttuuri Vuorovaikutus Rakenteet Arvot ja oletukset Organisaatiokulttuurin rattaat

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Välittäminen on puuttumistakin

Välittäminen on puuttumistakin Välittäminen on puuttumistakin 5.6.2015 Työhyvinvointi syntyy työssä Työhyvinvointi syntyy työssä, työtä tekemällä. Se on sekä yksilön että yhteisön kokemus. Työhyvinvointiin voi vaikuttaa. Työhyvinvointi

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016

Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä. Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Miten ratkaisen ongelmia esimiehenä Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot, 1.6.2016 Työsuojelu Kaikkien vaarojen ja haittojen torjuminen, jotka työsuhteessa uhkaavat työntekijän henkeä, terveyttä ja

Lisätiedot

Työjuridiikkaa esimiehelle

Työjuridiikkaa esimiehelle ingakoskinen.fi Työjuridiikkaa esimiehelle 1 Hei, olen Inga! Sopimusten merkitys ja sovittelu Lakiartikkelit Yhdistystoiminta (SauRa) Hevosharrastus (tallinpito ja ratsastus) Asianajaja, varatuomari Asianajajaliiton

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI Yhteistoimintaelin 27.1.2017 Sisältö 1. JOHDANTO....1 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET... 2 3. VÄKIVALTA- JA UHKATILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY...2 3.1 Vastuutahot....2 3.2 Työn

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aluetilaisuus 2012 Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työelämän edunvalvonta -> Työhyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, työsuojelua, työkykyisyyttä -> Työelämän laatua,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

TTL tutuksi

TTL tutuksi Hyvä kohtelu työpaikalla kiusaamisvapaa ja myönteistä vuorovaikutusta edistävä yhteisö (Sopuisa) Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija Miksi tällainen hanke? Henkisestä väkivallasta, kiusaamisesta ja

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sivistyslautakunta 11.10.2016 94 1 1. Oppilaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa 2012 Lähestymiskulma kiusaamisen ehkäisyyn NYKssa Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Kasvaminen on kuitenkin prosessi, jossa sattuu

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KH 17.1.2017 12 LIITE 3 YTTMK 4.1.2017 2 LIITE 1 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2017 31.12.2018 2.1.2017 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN TARKOITUS, TAVOITE

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS

KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS 1 KANSALAISAREENAN TYÖPAIKKAKÄYTTÄYTYMISEN OPAS Hyvä käytös tuo iloa antajalle, saajalle ja koko työyhteisöön! Hyväksytty Kansalaisareenan toimistossa 17.5.2016 Hyväksytty Kansalaisareenan hallituksessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUOSILLE

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUOSILLE SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tausta lainsäädännöstä... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Hilppa Kajaste 1 Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Mitä eri vaiheissa voisi tehdä? Työyhteisön hyvä tilanne Välittämisen kulttuurin ylläpitäminen Varhaista puuttumista kaivataan Työyhteisön

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa

Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa Arviointi ja työkuormituksen vähentäminen, esimerkkinä UEF Kompassi Yliopistojen valtakunnalliset työsuojelupäivät, Kuopio 25.-26.8.2016 Jenni Varis HTM, Henkilöstöasiantuntija

Lisätiedot