YLEISET TOIMINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET TOIMINTAOHJEET"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin YLEISET TOIMINTAOHJEET Khall , liite nro 3

2 3.3 Koulutus Työympäristön suunnittelu 3 3. ASIAKASVÄKI VALTA 3 1. TYÖHYVINVOINTI.2 JOHDANTO.2 2.TAPATURMAT Työn ja työtapojen suunnittelu 4 1 LIITE: Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio 4.3 Häirintä ja syrjintätapauksen ratkaisuprosessi Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? Häirintä 6 4. HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU 5 Sisällys

3 haastavalta, siinä voi oppia uutta ja kehittyä. ja että hän hallitsee työnsä. Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ tuntuu mielekkäältä ja sopivan Työntekijä kokee henkisen hyvinvoinnin mm. haluna tehdä työtä, tunteena, että työ sujuu vähenevät ja tuottavuus lisääntyy. häiriöttömyytenä ja yhteistyön sujumisena. Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus jäsenissä. Se tuntuu hyvänä ja turvallisena ilmapiirinä, työpaikan me-henkenä, toiminnan Henkinen hyvinvointi ilmenee monin tavoin sekä työyhteisässä että sen yksittäisissä 1. TYÖHYVINVOINTI Nämä ohjeet toimivat kunnan työsuojelun toimintaohjelman tukena. Tämä ohje sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin. Ohjeet on laadittu yhteistyökomitean toimesta. 2 niistä ei tiedetä. vakuutuslaitokselleen tapaturma/ammattitauti-ilmoituksen (liite 1). Pidä huoli, että Tapaturmailmoitukset käsitellään aina yhteistyökomiteassa. Asioihin ei voida puuttua, jos Kaikki tapaturmailmoitukset täytyy myös ilmoittaa työsuojelupäällikölle. jonka hoitava lääkäri lähettää suoraan vaku utuslaitokseen. toimintatapoja, ettei sitä oikeaa työtapaturmaa sattuisi. - Jos työterveyshuolto ei ole käytettävissä, hakeudu päivystävän lääkärin vastaanotolle - Työtapaturmankorvauksen haku käynnistyy, kun työnantajasi lähettää - Ilmoitus on tärkeä, jotta voidaan vastaisuudessa puuttua ja poistaa epäkohtia tai muuttaa tehdessä, täytä silloin vaara- ja uhkatilanneilmoitus (liite 2) ja palauta se esimiehellesi. - Vakuutuslaitos - Jos sinulle sattui tai huomaat, että sinulle olisi voinut sattua tapaturma jotain työtä tarvitsee korvauspäätöksen tekoa varten myös lääkärintodistuksen, tapaturman sattumisen jälkeen. Varmista myös, että työnantaja on ilmoittanut vakavista tapaturmista työsuojelupiiriin. työnantajasi saa kaikki tarpeelliset tiedot ilmoituksen täyttämistä varten ja varmista, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt ilmoituksen. Se on tehtävä mahdollisimman pian esimiehellesi. Jos vamma ei ole vakava, hakeudu työterveyshuoltoon ja ilmoita tapaturmasta toimenpiteisiin. - Hakeudu hoitoon välittömästi, jos vamma on vakava ja ryhdy vasta sitten muihin 2. TAPATURMAT työterveyshuolto. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan kumppani on Keskeiset työhyvinvointia tukevat toim ijat ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. yhteistyönä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. JOHDANTO

4 Väkivallasta ja sen uhasta voi seurata henkisiä ja fyysisiä oireita, kuten väsymystä, väkivaltana, kuten kiinnipitämisenä, huitomisena, lyömisenä, potkimisena tai sitoutuminen voi heikentyä, mikä puolestaan alentaa työn tuottavuutta. unettomuutta, pelkotiloja, työssä viihtymättömyyttä tai sydänoireita. Myös työhön jaksamiseen ja työkykyyn, vaikka vain pieni osa tilanteista aiheuttaa tyysisiä vammoja. Väkivallalla ja sen uhkatilanteilla on merkittäviä vaikutuksia työntekijän hyvinvointiin, ääritapauksessa aseen käyttönä. Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna ja pelotteluna tai fyysisenä,i. 3 sekä yhteydenpito- ja hälytysjärjestelmät. Torjunnassa on merkitystä mm. työtilan perustuen toteutettava myös väkivallan uhan hallitsemiseksi tarvittavat torjuntaratkaisut Työtiloja ja niiden muutoksia suunniteltaessa on tehtävä riskien kartoitus ja siihen Tilanteiden ennakointi alkaa työtilojen suunnittelusta ja sisustamisesta. Suunnittelussa on ja poistumisreiteillä tulee olla riittävä. väkivaltariskin kannalta otettava huomioon erityisesti huoneiston muoto, Riskityötiloista tulee järjestää pako- ja perääntymismahdollisuus. Valaistus työhuoneessa sisäänkäyntijärjestelyt, palvelutiskien ja muun kaluston sijoitus sekä asiakkaiden jonotusaikojen välttäminen vähentää häiriöiden riskiä. opastuksen ja vastaanoton järjestäminen. Palveluiden sujuvuus ja epämääräisten 3.1 Työympäristön suunnittelu tarvittaessa kriisiryhmä auttavat väkivallan uhreiksi joutuneita. väkivaltatilanteiden henkilökunnalle aiheuttamia vaikutuksia. Työterveyshuolto ja työntekijän jälkihoidosta. Jälkihoidon tarkoituksena on vähentää ja pehmentää Työpaikoilla tulee olla kirjallinen ohje väkivallan ja sen uhan kohteeksi joutuneen käsitellään ensisijaisesti yksiköiden omissa työpaikkakokouksissa ja tarvittaessa Väkivaltatilanteen sattuessa täytetään Selvitys vaara- ja uhkatilanteesta lomake (liite 2). Lomake palautetaan ensisijaisesti esimiehelle, ja jos tilanne niin vaatii, myös työsuojeluvaltuutetulle. Kaikki vaara- ja uhkatilanneilmoitukset (myös vihkoihin kirjatut) työsuojeluvaltuutettu vie asian työsuojelutoimikunnalle. Jokaisen tilanteen kohdalla mietitään erikseen jatkotoimenpiteet. turvallisuuslaitteet. ole mahdollista, on työpaikalla oltava asianmukaiset turvajärjestelyt tai Jos työpaikalla on ilmeinen väkivallan uhka eikä väkivaltatilanteiden ennalta ehkäiseminen syntyminen estetään ja olemassa olevat vaara- ja haittatekijät poistetaan. työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet siten, että vaara- ja haittatekijöiden Työturvallisuuslaki (738/2002) lähtee siitä, että väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Työnantaja suunnittelee, valitsee, mitoittaa ja toteuttaa 3. ASIAKASVÄKIVALTA

5 Henkilöillä täytyy olla tarvittavat turvallisuustaidot. Miten hälytyslaitteita käytetään jne. ylläpitäminen ja toisaalta harkittu muuttaminen ja salassapito. Yksintyöskentelyä rajoitetaan työssä, jossa on ilmeinen väkivallan uhka. Jos henkilö joutuu menettelytavoin. 3.3 Koulutus Työmenetelmien suunnittelussa on keskeistä erilaisten turvallisuusrutiinien luominen, Käytössä olevia hälytysjärjestelmiä kokeillaan ja harjoitellaan säännöllisesti. 3.2 Työn ja työtapojen suunnittelu yksin työskentelemään, tulee väkivallan riski minimoida erilaisin teknisin keinoin ja (/. Käsien nyrkkiin puristelu, Puheen muodollistaminen Masentavat tunteet Puheen sekavuus tai erittäin Impulsiivisuus Käyttäytyminen, joka on väkivaltainen sisältö aiemmin ennakoinut väkivaltaa Aänen korottaminen sormen heristely Pelko ja ahdistus Levottomuus ja Solvaava, herjaava Viha ja raivo arvaamattomuus kielenkäyttö, kiroilu Tuijotus, katseella mittailu Väittely, uhkailu ja riidan haastaminen Ärtyneisyys ja kiihtyneisyys kiristely Epäluuloinen puhe Syyllisyys ja häpeä Puhumattomuus, hampaiden Sanattomat tunnusmerkit: Sanalliset tunnusmerkit: Tunnetila: Tilanteet, joissa on erityisesti pidettävä mielessä väkivallan uhka vastaanoton järjestelyillä. m uodolla, kulkuteiden järjestelyillä, kaluston sijoituksella sekä asiakkaiden opastuksen ja 4

6 O Pysy rauhallisena O Jätä ovi auki, jos menet huoneeseen O Varmista, että työtoverisi tietää missä olet O Pidä puhuteltaessa riittävä etäisyys O Seiso sivuttain (45 astetta) O Kättele vasta kun olet varma, että se ei ole riski O Pidä kädet koko ajan näkyvillä O Puhu selkeästi ja lyhyesti O Myötäile puhuessa O Pyri saamaan henkilö istumaan:..ehkä meidän on parempi istuutua O Älä käännä selkääsi O Älä tee äkkinäisiä liikkeitä O Jos tarjoutuu mahdollisuus kiinni ottoon O MUISTA: PAKENEMINEN EI OLE HEIKKOUTTA! O Kohtuuttoman työmäärän vaatiminen, kohtuuttomien aikataulujen antaminen O Kokouksiin kutsumatta tai tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen O Sosiaalinen eristäminen O Huutaminen, haukkuminen ja solvaaminen O Mustamaalaaminen ja perättömien tietojen levittäminen O Selkeä organisaation perustehtävä O Työntekoa tukeva organisaatio O Työntekoa palveleva johtaminen O Selkeät töiden järjestelyt O Yhteiset pelisäännöt O Toiminnan jatkuva arviointi O Avoin vuorovaikutus Toimivan työyhteisön peruspilarit: liittyvät ongelmat lisäävät epäasiallisen kohtelun riskiä. organ isaatiou udistukset, yhtiön saneeraukset, kiristyvä kilpailu ja lisääntyvä irtisanomisuhka työmarkkinoilla aiheuttavat häirintää ja syrjintää työyhteisössä. Työhön Epäasialliseen kohtelun tilanteet liittyvät usein työoloihin ja työolojen puutteisiin. Esim. kyseenalaistaminen O Aiheeton arvostelu ja väärien syytösten esittäminen ja mielenterveyden muassa jatkuva ja toistuva: esimerkkeinä epäasiallisesta kohtelusta ja työpaikkakiusaamisesta luetellaan muun kohtelua, loukkaamista, alistamista tai mitätöintiä. Työterveyslaitoksen määritelmässä Epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan kiusaam ista, joka on jatkuvaa, toistuvaa kielteistä 4. HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU älä yritä sitä! O Kerro etukäteen, jos aiot liikkua tai tehdä jotakin (varmista, että se sopii) Toim intaohjeet väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisessa 5

7 tiedon, että työntekijään mahdollisesti kohdistuu hänen terveydelleen vaaraa aiheuttavaa tarvittavat toimenpiteet. O tarpeellisin toimenpitein huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä O suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi Työnantajan on YLEINEN HUOLEHTIMISVELVOITE epäasiallista kohtelua. Toimenpiteisiin olisi suositeltavaa ryhtyä 14 - kuluessa, riippuen terveydelle haitallisen vaaran laadusta. 30 vuorokauden mukaan työnantajalla on velvollisuus ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi saatuaan 4 6 tai pyytää apua työkavereilta tai työsuojeluvaltuutetulta. Työntekijän pitää heti ilmoittaa, että ei hyväksy häiritsevää ja epäasiallista käyttäytymistä, O Raiskausta tai sen yritystä O Fyysistä koskettelua koskevia huomautuksia tai kysymyksiä O Härskiä puhetta, kaksimielisiä vitsejä sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää O Sukupuolisesti vihjailevia eleitä tai ilmeitä esimerkiksi: mukaan (HE 90/1 994vp) sukupuolisena häirintänä tai ahdisteluna voidaan pitää Laissa häirinnäksi on luokiteltu sukupuolinen ahdistelu ja syrjintä. Hallituksen esityksen 4.1 Häirintä Työturvallisuuslaki 18 3 mom. häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa TYÖNTEKIJÄN YLEISET VELVOLLISUUDET Työtuivallisuuslaki 8 O työympäristöä O työyhteisön tilaa O työtapojen turvallisuutta sekä O tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan on jatkuvasti ja järjestelmällisesti tarkkailtava työvelvollisuuksien tai yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työturvallisuuslain 28 Häirintä, syrjintä ja muu epäasiallinen kohtelu työyhteisössä on lain vastaista ja

8 . lainsäädännön mukaisesti. häirityn kanssa. Työnantajalla on oikeus päättää häiritsijän palvelussuhde tätä koskevan työtehtäviä tai työskentelypaikkaa siten, että hän on mahdollisimman vähän tekemisissä Työnantaja voi antaa häiritsijälle huomautuksen tai varoituksen tai järjestellä tämän tätä lopettamaan. Jos kiusaaja/häiritsijä yhä jatkaa kiusaamista/häirintää kiellosta huoli Kiusatun kannattaa sanoa kiusaajalle/häiritsijälle ettei tämä käyttäydy asiallisesti ja pyytää matta; tällöin täyttyy määritelmän mukainen toistuvuus ja tahallisuus. Kuva 1. Kiusaamis- ja häirintätilanteen ratkaisuprosessi u u5 5 set L viranomal- L huolto syrjinnästä työterveys- L esimies ilmoitus työsuojelu- ilmoitus E vaihe vaihe vaihe vaihe aloitus- selvitys- ratkaisu- l seurantavaltuutetut V häirinnästä päällikkö ja T työsuojelu- A. N M 0 T selvittämiseksi käytettävissä olevin keinoin. häirinnästä tai syrjinnästä, tämän on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tapauksen Kun työnantajalle, työnantajan edustajalle tai työsuojeluorganisaatiolle on tehty ilmoitus 4.3 Häirintä ja syrjintätapauksen ratkaisuprosessi kohtelua. Työtä, työn jakamista, työskentelytapaa ja muuta työn järjestämistä koskevat työnjohdolliset päätökset eivät myöskään ole epäasiallista kohtelua. Esimiehen toimivaltansa puitteissa antamat käskyt ja määräykset eivät ole epäasiallista 4.2 Mikä ei ole epäasiallista kohtelua? työnantajalla. Toimintavelvollisuus epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän poistamiseksi on poistamisesta on työnantajalla, kun työnantaja saa tiedon häirinnästä. lisäksi teostaan myös vah ingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen. Vastuu häirinnän Häirinnästä on vastuussa häiritsijä itse. Häiritsijä voi joutua rikosoikeudellisen vastuun 7

9 henkilön työkykyä. Tämän jälkeen neuvottelu, jossa on mukana esimies, kiusaaja ja tapauksissa voidaan ottaa työterveyshuollon edustaja mukaan arvioimaan kiusatun esimies, henkilö voi kääntyä ylemmän esimiehen, kunnanhallituksen, Alkuvaiheessa neuvottelut käydään esimiehen ja eri osapuolten välillä erikseen. Joissakin dokumentoidaan mahdollista juridista käsittelyä varten. työsuojeluorganisaation, luottamusmiehen, työterveyshuollon tai työsuojelupiirin (AVI) puoleen. Kiusaamistilanteen alkuvaiheessa on tärkeää, että asiaan liittyvä näyttö arvioi onko kyse juridisessa mielessä epäasiallisesta kohtelusta. Mikäli kiusaaja on ilmoitus työnantajalle. Esimies selvittää alkutilanteen ja kerää dokumentaation asiasta ja taholle, että asia on otettu käsittelyyn. Kiusaajalle tulee ilmoittaa, että hänestä on tehty k.. 8 suojasta työelämässä 2:4 ja henkilötietolaki 1:8) Dokumentaationa voidaan käyttää esim. kiusatun henkilön sairaskertomuksia, dokumentaation käyttäminen vaatii kuitenkin aina asianomaisen luvan. (laki yksityisyyden sairaslomatodistuksia diagnooseineen ja muuta tyäterveyshuollon materiaalia. Näiden hyvä saada kaikkien asianomaisten allekirjoitukset. Mitä tapahtui? Mitä puhuttiin? Kirjoita tapahtumista muistio, jos muuta kirjallista materiaalia ei ole saatavilla. Muistioon on Säilytä sähköpostit ja muut kirjalliset dokumentit Kuka oli tietoinen asiasta? Koska? Missä? Dokumentointi: Kuva 2. Aloitusvaihe otettu moituksesta -O että asia on häirintäil- -* kerääminen Aioitusvaihe ilmoitus ilmoitus Dokumen- Kiusaamisen kiusatulle, kiusaaja lie taation tunnista minen käsittelyyn kyse on työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttava asia. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn ja saada asiasta tietoja, jos Tukihenkilö voi olla luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai työtoveri. (työturvallisuuslaki 1:19). kiusattu. Kaikilla osapuolilla on mahdollisuus ottaa tilaisuuteen oma tukihenkilönsä. epäasiallisesta kohtelusta. Esimies ilmoittaa kiusatulle tai muulle ilmoituksen tehneelle Aloitusvaiheessa esimies tai muu taho ottaa vastaan tehdyn ilmoituksen häirinnästä ja/tai

10 Selvitysvaiheessa esimiehen tai muun asiaa tutkiva taho joka ilmoituksen on saanut Tässä selvitystyössä kannattaa käyttää asiantuntijana työterveyshuoltoa. Selvitysvaihe asiassa edetään. Työsuojeluviranomaiselle tai poliisille tehty häirintä- tai syrjintäilmoitus tarkoittaa aina että tapauksiin puututaan ja niitä lähdetään selvittämään. kiusaaminen ollut jatkuvaa ja onko työntekijän terveys vaarantunut tai vaarantumassa. täytyy selvittää tilanne puolueettomasti. On selvitettävä onko työpaikalla esiintynyt yhteydenottoa työnantajaan. käsittää myös sen harkinnan mitä toimenpiteitä ratkaisuvaiheessa tehdään ja miten taho. sovittelija, kiusaamisasioihin perehtynyt lakimies, työterveyspsykologi tai muu neutraali Työyhteisösovittelussa voidaan ottaa mukaan joku ulkopuolinen taho esim. työyhteisö Kuva 4. Ratkaisuvaihe ongelma muu työyhteisön.4,, ilmoitukset Viranomais ei kiusaamista Purku L...J sille Kerrotaan asianosai- vaihe ratkaisuista järjestely varoitus Huomautus! Töiden Sovittelu Kuva 3. Selvitysvaihe muita tahoja Kuule tarpeen mukaan vaihe selvittäminen Selvitys- rlkutilanteen Kuule kiusaajaa Kuulee kiusattua tarkoitetaan työnantajaorganisaation esimiehiä, päälliköitä, eritasoisia johtajia ja kunnanjohtajaa. Myös hallitus- ja eritoten hallituksen puheenjohtaja ovat vastuussa siitä, Päävastuu asian selvittämisessä on aina työnantajalla eli esimiehellä. Esimiehellä 9

11 kurinpitomenettelyn päätöksissä on syytä noudattaa myös yhdenmukaisuutta. Kiusaamisen selvittämisen apuna voidaan käyttää myös työyhteisössä tehtäviä kyselyitä ja niihin Kiusaamisen selvityksessä on syytä noudattaa tiettyä johdonmukaisuutta ja tiedottaa koko henkilöstölle. saatuja palautteita. Apuna on hyvä käyttää työterveyshuoltoa. Kyselyjen tuloksista on syytä todetaan, että tilanne on vakiintunut. J05 sopimuksia ei ole noudatettu niin silloin siirrytään takaisir ratkaisuvaiheeseen. LIITE: Rautavaaran kunnan organisaatiokaavio Ratkaisu voi olla esim., että kiusaamista ei ole tapahtunut. Ratkaisu on hyvä antaa kirjallisesti. 10 käydään läpi sovitut seurantakohteet. Sovitaan tarpeen mukaan uusi seurantapäivämäärä tai Seurantavaiheessa seurataan tilannetta pidemmällä ajanjaksona. Tavataan osapuolten kesken j

12 Kunnanjohtaja velut/maaninka Kunnan Hankesalkku Muut sosiaalipalvelut kulttuuritoimi Vesihuoltolaitos Raittiustyö tehtävat Lapsiperheiden palvelut Toisen asteen koulutus sapito ja huolto Sydän-Savon alueellinen Erikoissairaanhoito opisto Kaavoitus Sydän-Savon lomituspal- h0to/siiiinji* Päivähoito maaseutuhallinto/siilinjärvi* Ympäristöterveyden- Ateria- ja siivouspalvelu Ympäristönsuojelu/Kuo Kylien kehittaminen en) Kuopion kansalais- Pelastustoimi/Kuopio* Haja-asutusalueen vesi- denhuoltoja vanhusten nuorisotoimi Rakennustarkastusja jajatehuolto laitoshoito aika- Vapaa sivistystyö: - ik8ntymispoliittinen strategia hyvinvointisuunnitelman (khall ) 2015 (kvalt ) -Rautavaaran nuorisoval -Elinkeinopoliittinen ohjelma kvalt huhtikuu) (kvalt ) valvonta Yksityistieasiat KYSTERI (perustervey- Liikunta- ja Jätehuolto ma Muu vanhustenhuolto Kirjasto- ja alueet Elinkeinopoliittinen ohjel- Palvelutalo Lepola Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja yleiset Elinkeino- ja kehittämis- Toimialan kuntayhtymat Perusopetus Kiinteistötoimi: kunnos Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Teknisen toimen hallinto Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: -talous- ja kehittämis- -perusturvajohtaja -rehtori -kunnaninsinööri johtaja Hallinto-osasto Perustu rvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Tarkastuslautakunta Vaalitoimikunta kehittämisohjelma vuoteen (kvalt ) Keskusvaalilautakunta -Rautavaaran kunnan -Lasten ja nuorten -Kaavoitusohjelma 2013 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Vaalilautakunta ja palvelurakenteen toteuttaminen Elinkeinolautakunta tuusto RaNuVa (asetettu ELINKEINOTOIMI PERUSTURVATOIMI VAPAA-AIKATOIMI TEKNINEN TOIMI HALLINTO JA OPETUS- JA Tulosalue 1 Tulosalue II Tulosalue III Tulosalue IV Johtoryhmä Yhteistyökomitea -Rautavaaran kunnan tietohal unto strategia (khall ) =sopimuspohjainen yhteistyö - UM/pk , , , , , Atk-tuki ORGANISAATIOKAAVIO TULOSALUEITTAIN I-IV RAUTAVAARAN KUNNAN

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla MaRan Marraspäivä ajankohtaista työelämän hyötytietoa Scandic Simonkenttä 19.11.2014 MaRa koulutuspalvelut Sami Nisametdin Kysymyksenasettelu Mikä on häirintää tai

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Sosiaalisen median pyörteissä Miten yrityksen kannattaa toimia, kun sosiaalisessa mediassa kuohuu? Viestintäpäällikkö Lotta Knuutinen MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015

Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015 Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015 Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy Mitä on työpaikkakiusaaminen? Työtoverista puhutaan niin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

Ristiriidoista ratkaisuihin

Ristiriidoista ratkaisuihin Ristiriidoista ratkaisuihin Tarja Räty Asiantuntija (työelämän kehittäminen, työhyvinvointi) Työturvallisuuskeskus TTK 19.3.2015 Erilaisia näkemyksiä ja ristiriitoja Ristiriitoihin ihmisten välillä vaikuttavat

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Luonnos Opas pohjautuu työsuojeluhallinnon julkaisuun työsuojeluoppaita ja ohjeita 42 EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Toimintaohje työpaikkakiusaamisen estämiseksi SAK:ssa TL Me SAK:n työntekijät ja esimiehet edellytämme työpaikallamme normaalia, hyvää käytöstä emmekä

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 239 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTATILANTEITA VARTEN YLEISTÄ Kaupungin työpaikoilla voi ilmetä asiakkaiden

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija, 18.1.2011 Mitä on kiusaaminen? Työpaikkakiusaaminen

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN. Päivi Lohi-Aalto

TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN. Päivi Lohi-Aalto TYÖPAIKKAKIUSAAMISTILANTEIDEN SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA Päivi Lohi-Aalto TJS Opintokeskus AKAVAn ja STTK:n yhteinen palveluorganisaatio, l joka tarjoaa koulutus-, kehittämis- ja kulttuuripalveluja jäsenliitoille

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Jouni Sipponen 18.2.2011 Termeistä ja käsitteistä Työpaikkakiusaaminen,

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimus (EU-taso) Sopimuksessa tuomitaan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008

Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 2008 111 UUDENMAAN Työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot työsuojelupiirin vuonna 28 Tässä raportissa kuvataan työhyvinvointiin liittyvää työsuojeluvalvontaa Uudenmaan työsuojelupiirissä. Raportissa kuvatut

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija, 29.10.2010 Termeistä Työpaikkakiusaaminen

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Sisältö PAMissa ei hyväksytä epäasiallista kohtelua... 2 Mistä tunnistaa epäasiallisen kohtelun?... 3 Miten tulee toimia, jos kokee tai havaitsee epäasiallista

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 1. Yleistä Tämä toimintamalli ohjaa kiusaamisen vastaista toimintaa Puolangan lukiossa. Toimintamallissa tarkastellaan mitä eri osapuolten

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 11.6.2012 Mitä on seksuaalinen häirintä? Seksuaalinen häirintä on aina ei-toivottua ja

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96

KERIMÄKI. Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI. Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 51 sivu 96 KERIMÄKI Kerimäen kunta TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 17 Kunnanhallitus 14.02.2012 51 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄI- RINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOH- TELUN HALLINTA NAKKILAN KUN- NAN TYÖPAIKOILLA 1 HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU...3 2 VAS TUUT HÄIR INNÄN JA EPÄASIALLIS EN KOHT ELUN EHK ÄISE

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 52 sivu 98 KERIMÄKI Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 16 KERIMÄEN KUNTA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI SAVONLINNAN KAUPUNKI TASA-ARVO-OHJELMA YHDENVERTAISUUDEN TURVAAMISEKSI 4.12.2013 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädäntö... 1 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 sekä voimaan

Lisätiedot

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA Toimintamalli puheeksiottamisesta Heinäveden kunta Tavoitteet Aktiivisella työkyvyn seurannalla puututaan sellaisiin

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla

TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Posion kunnan työpaikoilla Kunnanhallitus 8.8.2011, 84 SISÄLLYSLUETTELO 2 HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN

Lisätiedot

Tarkastaja Eija Ukkola. osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi

Tarkastaja Eija Ukkola. osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi Tarkastaja Eija Ukkola osoite Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi gsm 044 715 9560 email eija.ukkola@avi.fi netti www.tyosuojelu.fi Työsuojelun vastuualueen toiminta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 238 2 Kiusaaminen ei kuulu hyvään työilmapiiriin Työ hallitsee

Lisätiedot

17.3.2011 Heli Hannonen. Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua

17.3.2011 Heli Hannonen. Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Hyvinvointia työstä Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Hyvä käytös sallittu! Rovaniemi 17.3.2011 Heli Hannonen, psykologi

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry

Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry Etelä-Suomen Metsäpäivän 2013 työhyvinvointikysely Tuloksia metsänhoitajien osalta Eveliina Varis Metsänhoitajaliitto ry 20.8.2013 Taustatiedot Sukupuoli 100% 80% 67% 60% 40% 33% 20% 0% Mies Nainen Kaikki

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta. Iin kunnan toimintamalli. Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Iin kunnan toimintamalli Yhteistyötoimikunta 2.9.2011 Kunnanhallitus 6.9.2011 Sisältö Sisältö 2 1. Johdanto 3 2. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu 3 2.1. Määritelmät

Lisätiedot

Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011

Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Pauliina Juntunen (TtM, ft) Kuntoutussäätiö/ Punk Työkyky - Masto-hanke julkaisee yrittäjän työkyvyn tukitietokortin - MastDO tarjoaa myös tietoa!

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun toimintaohje. Oikeus hyvään kohteluun

Henkisen työsuojelun toimintaohje. Oikeus hyvään kohteluun Henkisen työsuojelun toimintaohje Oikeus hyvään kohteluun 1 Lasse Koste Työsuojelupäällikön tervehdys Kädessäsi on Carean henkisen työsuojelun toimintaohjeen uusin päivitys. Sanomme, että me emme hyväksy

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

Kenellä on vastuu työhyvinvoinnista työpaikalla?

Kenellä on vastuu työhyvinvoinnista työpaikalla? Kenellä on vastuu työhyvinvoinnista työpaikalla? 19.2.2014 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto Päivi Hyvärinen paivi.hyvarinen@omaoivallus.fi Työhyvinvointiin vaikuttavia lakeja www.finlex.fi Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä Epäasiallinen kohtelu ja häirintä Kemijärven kaupunki Tstmk 30.10.2014 Kehysryhmä 17.11.2014 Kh XX.XX.XXXX 0 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 Hyvä käytös...3 Epäasiallinen käytös...3 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy Ähtärin kaupungin työpaikoilla

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy Ähtärin kaupungin työpaikoilla Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy Ähtärin kaupungin työpaikoilla 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Motto 3 2 Epäasiallinen kohtelu ja henkinen väkivalta 4 3 Mikä ei ole epäasiallista kohtelua 5 4 Ollaan ihmisiksi

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.6.2003 351 SISÄLLYSLUETTELO HENKISEN VÄKIVALLAN, TYÖSSÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN TORNION KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA Johdanto. 1 Henkisen

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot