Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014"

Transkriptio

1 0B Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Hyväksytty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma Tarkastukset Näytteenotto Varautuminen ruokamyrkytysten selvittämiseen Voimavarojen käytön ja suunnitelman toteutumisen arviointi Terveydensuojelun valvontasuunnitelma Tarkastukset Näytteenotto Voimavarojen käytön ja suunnitelman toteutumisen arviointi Tupakkalain valvontasuunnitelma Tarkastukset Näytteenotto ja valvontaprojektit Voimavarojen käytön ja suunnitelman toteutumisen arviointi Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma Tarkastukset Näytteenotto Ilmoitukset kuluttajapalvelun aloittamisesta, muuttamisesta ja palvelun tarjoajan vaihtumisesta Ilmoitukset vaarallisesta kuluttajapalvelusta Voimavarat ja niiden riittävyyden arviointi Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma Eläinlääkäripalvelut Terveydenhuoltopalvelut Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta Pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Toimitilat ja välineet Yhteenveto Valvonnan kohdentuminen Valvonnasta saadut tulot Voimavarat ja riittävyyden arviointi Syyt tavoitteiden ja toteutumisen eroissa ja keinot joilla eroja voitaisiin kaventaa LIITTEET Liite 1 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointi 2014

3 3 1. Yleistä Kainuun sote kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle Valvontasuunnitelma vuodelle 2014 on laadittu siten, että se sisältää terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka-, kuluttajaturvallisuus- ja eläinlääkintähuoltolain mukaiset toimialat. Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun asetuksen (665/2006) mukaisesti suunnitelmassa on esitetty kultakin toimialalta vähintään seuraavat tiedot: tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys, tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika, kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Valvontasuunnitelma vuodelle 2014 on otettu huomioon Elintarviketurvallisuusviraston (Evira),Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) laatiman valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle Valtioneuvoston asetuksessa (665/2006) edellytetään, että kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointituloksilla ja valvonnasta saaduilla kokemuksilla on keskeinen merkitys seuraavia valvontasuunnitelmia laadittaessa. Asetuksen 8 :n mukaan arviointi tulee tehdä ainakin seuraavien tekijöiden osalta: 1. tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, 2. tarkastusten kattavuus, 3. näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin sekä 4. valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen. Valtakunnallisissa toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa on annettu toimialoittain tarkempia ohjeita arvioinnin sisällöstä. Kunnan tekemät valvontatiedot kerätään reaaliaikaisesti keskusviranomaisen määräämällä tietojenkeräysmenetelmällä. Aluehallintovirasto saa kerätyistä valvontatiedoista tiedot valvontasuunnitelman mukaisista toimista. Kunta ei toimita enää erillisiä raportointilomakkeita aluehallintovirastolle. Toteumaraportissa on kerrottu toimialakohtaisten suunnitelmien toteutuminen. Toimialakohtaisesti on tarkasteltu valvonnan kattavuutta toteutuneiden tarkastusten määrän ja näytteenoton perusteella. Lisäksi arvioidaan sitä, onko valvonta toteutunut valtakunnallisten ohjeiden ja valittujen painopistealueiden mukaisesti, kuinka valvontaan käytetty aika on toteutunut suunniteltuun nähden sekä tarkastellaan kohteissa esiin tulleiden epäkohtien määrää ja laatua ja valvontaviranomaisen toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi. Toimialakohtaisen arvioinnin jälkeen arvioidaan valvonnan voimavarojen jakautumista suunnitelman mukaiseen ja muuhun valvontaan valvonnan eri osa-

4 alueilla koko ympäristöterveydenhuollossa sekä voimavarojen riittävyyttä suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan. Lisäksi arvioidaan syitä ja perusteluja, mikä on vaikuttanut toteutumatta jääneisiin tavoitteisiin ja vaadittavat toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet toteutuisivat jatkossa. Raportissa on tiedot valvonnasta kertyneistä tuloista ja niiden kohdentumisesta. 2. Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma 2.1 Tarkastukset Elintarvikevalvonnan raportointi 2014 suoritteista on siirtynyt KUTI liittymän kautta kuluneen vuoden aikana. Tehdyt suoritteet siirtyvät reaaliaikaisena Elintarvike viraston sähköiseen järjestelmään. Pohjois-Suomen AVI:lle on toimitettu tammikuun loppuun mennessä vuosiraportti valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista ja näytteenotosta. Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti suunnitelmallista valvontaa oli tarkoitus kohdentaa erityisesti seuraavien valvontakohteiden tarkastuksiin ja näytteenottoon: 1. tuotantolaitokset ja muut elintarvikkeiden valmistuspaikat 2. ravintolat 3. suurtaloudet (keskus-, laitos- ja tarjoilukeittiöt) 4. myymälät 5. alkutuotantopaikat Elintarvikevalvonta kohdistui valvontasuunnitelmassa esitettyihin kohteisiin. Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaan tarkastuksia oli tarkoitus tehdä 139 kpl, näistä toteutui 171 kpl (123 %). Muita kuin suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 139 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista (310 kpl) oli 55 %. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 62 htpv. Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaan suunnitelmalliseen valvontaan oli tarkoitus käyttää 54 htpv, joten toteuma oli 114 %. Muuhun elintarvikevalvontaan käytettiin aikaa 99 htpv. Kohteita, joissa valvontaviranomainen ryhtyi toimenpiteisiin, oli 68 kpl eli 34 %:ssa tarkastetuista kohteista. Toimenpiteiden yleisimmät syyt olivat yleinen hygienia ja omavalvonta. Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä huomautuksia annettiin useammin eli 37 % tarkastuksia. Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja. Oivajärjestelmä otettiin käyttöön koko maassa alkaen elintarvikkeiden vähittäismyynnissä ja tarjoilussa. Oiva-tarkastuksia tehtiin 144 kohteessa. Näiden yhteydessä korjauskehotuksia annettiin 54 kohteeseen. Ne koskivat omavalvontaa, siivousta ja tilojen epäkohtia. 4

5 5 2.2 Näytteenotto Edellä esitetyt tiedot koskevat terveystarkastajien toimintaa. Lisäksi laitosvalvontaa ja maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia tekevät hyvinvointieläinlääkäri ja yksi praktikko. Näissä tarkastuksia oli suunniteltu tehtävän 87 kpl ja toteuma oli 102 kpl (117 %). Eläinlääkärit käyttivät valvontaan aikaa 18 htpv, joka vastasi suunniteltua ajankäyttöä. Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaan vuonna 2014 suunniteltiin toteutettavaksi seuraavat valvontaprojektit: 1. Listeria kala- ja maitoalan laitoksista (pintapuhtaus- ja tuotenäytteet) 2. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet ja raaka-aineet (pizzeriat, myymälät, ravintolat, kahvilat ja konditoriat, leipomot) 3. Pintapuhtausnäytteitä elintarvikehuoneistoista (kontaktimaljoilla ja petrifilmillä). Lisäksi tavoitteena oli osallistua erikseen sovitun mukaisesti Eviran valvontaohjelman mukaisiin projekteihin. V osallistuttiin muovisten pakkausmateriaalien vaatimuksenmukaisuutta koskevaan projektiin. Näytteenottoa varten laadittiin erillinen kohdekohtainen näytteenottosuunnitelma, jonka mukaan näytteenotto toteutettiin. Elintarvikenäytteitä otettiin 116 kpl. Näytteistä 16 % oli määräysten vastaisia eli elintarvikkeeksi kelpaamattomia. Yleisin määräysten vastaisuuden syy oli näytteen huono mikrobiologinen laatu ja aistinvarainen laatu. Määräystenvastaisten näytteiden osalta on pyritty selvittämään syitä, mitkä ovat vaikuttaneet näytteen huonoon laatuun. Kohteessa tehdyn tarkastuksen perusteella selvitetään mm. säilytysolosuhteiden ja elintarvikkeiden käsittelyn asianmukaisuutta. Lisäksi otetaan uusintanäytteitä. Jos jossakin näyteryhmässä on ollut yleisesti paljon määräystenvastaisuutta, huomioidaan se seuraavan vuoden näytteenottosuunnitelmaa laadittaessa niin, että näytteenottoa kohdistetaan näihin elintarvikkeisiin. Näytteet tutkittiin pääasiassa Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. 2.3 Varautuminen ruokamyrkytysten selvittämiseen Ruokamyrkytysten selvittämistä varten sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt suunnitelman ja nimennyt ruokamyrkytysten selvittämistä varten työryhmän Työryhmä ei kokoontunut, mutta suunnitelmaa käytettiin epäilyjen yhteydessä. Vuonna 2014 tuli yksittäisiä yhteydenottoja, joissa elintarvikkeen epäiltiin aiheuttaneen sairastumisen. Laajempia ruokamyrkytyksiä oli kaksi, josta tehtiin epäilyilmoitus.

6 2.4 Voimavarojen käytön ja suunnitelman toteutumisen arviointi 6 Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 171 kpl eli n. 123 % tavoitteesta. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 62 htpv eli 114 % tavoitteesta. Tarkemmat tiedot tarkastuksista on esitetty edellä kappaleessa 2.1. Riskinarvioinnin mukaisen mitoituksen mukaan suunnitelmallisia tarkastuksia pitäisi kuntayhtymässä tehdä 1486 kpl vuodessa (kuntayhtymän toteuma 12 %) ja käyttää aikaa 530 htpv (kuntayhtymän toteuma 12 %). Suunnitelmassa tarkastustiheyttä vähennettiin, koska tavoitetta ei pidetty valvonta-alueella realistisena. Siihen, ettei suunnitelman valtakunnalliseen tavoitteeseen päästy, vaikutti mm. seuraavat asiat: Ajan käyttö muihin kuin suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Näihin tarkastuksiin sisältyy mm. valituksiin ja muihin pyyntöihin liittyvät tarkastukset sekä tarkastusten tekeminen muilla valvonnan osa-alueilla (terveydensuojelu, kuluttajaturvallisuus). Varsinaisen elintarvikevalvonnan tarkastustoiminnan suoritemääriin vaikuttaa vähentävästi myös suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät suunnittelu-, seuranta- ja raportointityöt. Myös lainsäädännön muuttuminen on vaikuttanut siihen, että lainsäädäntöön perehtymiseen, koulutukseen, ohjeistukseen ja lomakkeiden uusimiseen on mennyt aikaa. Lisäksi aikaa meni Oiva tarkastustoiminnan aloittamiseen ja siihen liittyvän tarkastusmateriaalin perehtymiseen. 3. Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 3.1 Tarkastukset Terveydensuojelun valvonnasta on toimitettu Pohjois-Suomen AVI:iin vuoden 2014 uimavesivalvontaa koskeva raportti EU-uimarannoista mennessä uimakauden jälkeen. EU-vesilaitosten (vähintään 1000 m³ päivässä taikka vähintään 5000 käyttäjälle talousvettä toimittavat laitokset) talousveden laatutiedot raportoidaan Pohjois- Suomen AVI:lle maaliskuun loppuun mennessä. Suunnitelmallisen valvonnan painopistealueiksi on koko suunnitelmakaudelle valittu seuraavat kohteet: talousvettä toimittavat suuret vesilaitokset talousvettä toimittavat pienet vesilaitokset kylpylät, yleiset uimahallit, maauimala ja muut yleiset uima-altaat EU-uimarannat muut yleiset uimarannat kohteet, joita nuoret käyttävät (päiväkodit, koulut, oppilaitokset, iltapäiväkerhot, leirikeskukset jne.) vanhainkodit ja vastaavat vanhustenhuollon yksiköt majoitus- ja kokoontumistilat Vuonna 2014 suunnitelmallista valvontaa tehtiin suunnitelman mukaisesti em. kohteisiin.

7 3.2 Näytteenotto Suunnitelman mukaan tarkastuksia oli tarkoitus tehdä 193 kpl, näistä toteutui 65 kpl (34 %). Muita kuin suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 154 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista (219 kpl) oli 30 %. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 25 htpv ja muuhun terveysvalvontaan 150 htpv. Suunnitelman mukaan suunnitelmalliseen valvontaan oli tarkoitus käyttää 88 htpv, joten toteuma oli 23 %. Toimenpidemääräyksiä annettiin kaikki tarkastukset huomioon ottaen 63 kohteelle eli 27 %:lle tarkastetuista kohteista. Toimenpidemääräykset koskivat kohteiden kuntoa eli kohteissa oli kuluneita tai rikkonaisia pintoja ja rakenteita. Tarkastuksissa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi annettiin kohteissa asiaan liittyvää opastusta ja neuvontaa sekä kehotettiin määräajassa korjaamaan puutteet. Vesilaitosten osalta tehtiin valvontasuunnitelmien tarkastuksia ja niihin liittyvän erityistilannevalmiuden arviointia sekä vedenottamoiden tarkastuksia. Vesilaitosten osalta erityistilanteisiin varaudutaan mm. desinfiointivalmiuden ylläpidolla ja varavedenottamoiden veden laadun seurannalla. Erityistilannesuunnitelmien päivitykset vaihtelevat kuntayhtymän alueella. Vesiepidemiaepäilytapauksissa noudatetaan ruokamyrkytysepidemioiden varalle tehtyä toimintasuunnitelmaa. Vedenottamoilla havaittuja puutteita olivat mm. huonot suoja-aitaukset, kaivojen minimaaliset pengerrykset ja kaivojen kansien väljyys. Yleisesti ottaen kaivot ja ottamot ovat siistissä kunnossa. Talousvesi ja uimavesi UTalousvedenU osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: o STM asetus (461/2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, o STM asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. UimavesienU osalta laatuvaatimukset ja näytteenotto on määritelty seuraavissa säädöksissä: UAllasvedet o STM asetus (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasveden valvontatutkimuksista ja laatuvaatimuksista. Uimarantavedet o STM asetus (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta, o STM asetus (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. 7

8 8 Muut näytteet terveysvalvonnassa Muu suunnitelmalliseen valvontaan liittyvä näytteenotto kohdistui tarpeen mukaan esimerkiksi valvontakohteen siivoustoiminnan omavalvonnan toimivuuden ja oman siivoustoiminnan tehokkuuden tarkistamiseen puhtausnäyttein. Koulujen, päiväkotien ja vastaavien tilojen tarkastusten yhteydessä otettiin sisäilma-, materiaali- ja pintanäytteitä tarpeen mukaan. Suunnitelmallisen valvonnan kohteista näytteenotto kohdistui uima- ja talousveteen. Näytteitä otettiin uimarantavesistä ja uima-allasvesistä 287 kpl. Talousvesistä näytteitä otettiin 77 kpl. Säädösten edellyttämät näytteet otettiin säädösten edellyttämällä tavalla. Näytteet täyttivät niille asetetut vaatimukset. Edellä esitettyjä muita näytteitä otettiin muun kuin suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. Näytteet tutkittiin pääasiassa Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa. Sisäilman laatuun liittyvät näytteet tutkittiin työterveyslaitoksella. 3.3 Voimavarojen käytön ja suunnitelman toteutumisen arviointi Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 65 kpl eli 34 % tavoitteesta. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 25 htpv eli 23 % tavoitteesta. Tarkemmat tiedot tarkastuksista on esitetty edellä kappaleessa 3.1. Valviran valtakunnallisessa terveydensuojelun valvontaohjelmassa esitettyjen tarkastustiheyksien mukaan terveydensuojelun suunnitelmallisia tarkastuksia olisi tullut tehdä 244 kpl. Toteuma tähän verrattuna oli 27 %. Suunnitelmalliseen valvontaan olisi tullut käyttää aikaa 132 htpv. Toteuma oli 10 %. Siihen, ettei suunnitelman tavoitteeseen päästy, vaikutti erityisesti se, että aikaa käytettiin muihin kuin suunnitelmallisiin tarkastuksiin. Näihin tarkastuksiin sisältyy mm. asuinhuoneistojen tarkastukset (52 kpl) sekä huoneiston hyväksymisiin, valituksiin ja muihin pyyntöihin liittyvät tarkastukset. Lisäksi mm. lausuntojen valmistelu on vienyt aikaa. Muiden valvonnan osa-alueiden (elintarvike- ja kuluttajaturvallisuusvalvonta) tarkastukset vaikuttivat terveydensuojelun tarkastusten määrään. Varsinaisen tarkastustoiminnan suoritemääriin vaikuttaa vähentävästi myös suunnitelmalliseen valvontaan liittyvät suunnittelu-, seuranta- ja raportointityöt. 4. Tupakkalain valvontasuunnitelma 4.1 Tarkastukset Vuonna 2014 ympäristöterveydenhuollon painopistealueina olivat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen tarkastukset, ravintoloiden ja muiden ravitsemusliikkeiden savuttomuuden seuranta sekä tupakointitilallisten

9 kohteiden valvonta sekä tupakointikieltojen toteutumisen valvonta päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja niiden ulkoalueilla. Vuonna 2014 suunnitelmallinen valvonta kohdistui erityisesti vähittäismyyntipaikkoihin sekä oppilaitoksiin ja päiväkoteihin. Suunnitelman mukaan tarkastuksia oli tarkoitus tehdä 100 kpl, näistä toteutui 74 kpl (74 %). Muita kuin suunnitelmallisia tarkastuksia ei tehty. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 8 htpv. Suunnitelman mukaan suunnitelmalliseen valvontaan oli tarkoitus käyttää 27 htpv, joten toteuma oli 30 %. Tarkastuksissa annettiin huomautuksia ja toimenpidemääräyksiä 1 kohteelle eli 1 %:lle tarkastetuista kohteista. Ne koskivat puutteellisia ikärajamerkintöjä ja omavalvonnan kirjauksia. 4.2 Näytteenotto ja valvontaprojektit Tupakkalain mukaisella tarkastuskäynnillä käytetään ensisijaisesti aistihavaintoihin perustuvaa arviointia. Jos aistinvaraista havainnointia ei voida käyttää, tupakansavun kulkeutumista voidaan selvittää esim. merkkisavututkimuksella. Valvontaviranomaisen omaan harkintaan perustuen mahdollisissa epäselvissä ja riitatilanteissa voidaan ottaa kertaluontoinen lyhyt ilmanäyte imemällä pumpulla ilmaa näytekeräimen läpi. Näytteitä ei otettu vuonna 2014 suunnitelmalliseen valvontaan liittyen. 4.3 Voimavarojen käytön ja suunnitelman toteutumisen arviointi Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 74 kpl eli 74 % tavoitteesta. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 8 htpv eli 30 % tavoitteesta. Tarkemmat tiedot tarkastuksista on esitetty edellä kappaleessa 4.1. Valviran valtakunnallisessa tupakkalain valvontaohjelmassa esitettyjen tarkastustiheyksien mukaan suunnitelmallisia tarkastuksia olisi tullut tehdä 164 kpl. Toteuma verrattuna Valviran suositukseen oli 45 %. Suunnitelmalliseen valvontaan olisi tullut käyttää aikaa 81 htp, joten toteuma oli 10 %. 5. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma 5.1 Tarkastukset Suunnitelmallista valvontaa oli tarkoitus kohdentaa seuraaville painopistealueille: ratsastustallit kiipeilyseinät ohjelmapalvelut EU-uimarannat karting-rata 9

10 luontopolut ja retkeilyreitit lähiliikunta-alueet Näytteenotto Tarkastukset kohdentuivat suunnitelman mukaisille painopistealueille kiipeilyseiniä ja osaa ohjelmapalveluita lukuun ottamatta. Suunnitelman mukaan tarkastuksia oli tarkoitus tehdä 43 kpl, tarkastuksia tehtiin 36 kpl (84 %). Muita kuin suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin vuonna kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista (48 kpl) oli 75 %. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 31 htpv. Suunnitelman mukaan suunnitelmalliseen valvontaan oli tarkoitus käyttää 35 htpv, joten toteuma oli 89 %. Suunniteltuihin työaikoihin ei sisältynyt matkoihin käytetty aika. Kaiken kaikkiaan kuluttajaturvallisuusvalvontaan käytettiin työaikaa 91 htpv (tarkastukset, koulutukset, palaverit, neuvonta ym. sisältäen matkoihin käytetyn ajan). Tarkastuksilla todettuja yleisimpiä puutteita olivat puutteet turvallisuusasiakirjassa ja asiakasopasteissa sekä reittien huono kunto. Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä huomautuksia annettiin lähes kaikille tarkastetuille kohteille. Vuonna 2014 ei ollut näytteenottoa. 5.3 Ilmoitukset kuluttajapalvelun aloittamisesta, muuttamisesta ja palvelun tarjoajan vaihtumisesta Kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 (KuTuL) 6 :n mukaan palvelun tarjoajan on tehtävä ennen kuluttajapalvelun tarjoamisen aloittamista, muuttamista tai palvelun tarjoajan vaihtumista kirjallinen ilmoitus sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella palvelua aiotaan tarjota. Ilmoitusvelvollisuus koskee painopistealueiden kohteita. Ympäristöterveydenhuoltoon tuli vuoden 2014 aikana kahdeksan ilmoitusta kuluttajapalvelun aloittamisesta. 5.4 Ilmoitukset vaarallisesta kuluttajapalvelusta KuTuL 8 velvoittaa toiminnanharjoittajaa tekemään ilmoituksen valvontaviranomaiselle, mikäli hän saa tietoonsa tai hänen tulisi ammattitaitonsa perusteella hallussaan olevien tietojen perusteella pystyä päättelemään, että kulutustavarasta tai kuluttajapalveluksesta aiheutuu vaaraa kuluttajan, kuluttajaan rinnastettavan henkilön tai palveluksen vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle. Ympäristöterveydenhuoltoon tuli vuoden 2014 aikana kolme ilmoitusta vaarallisesta kuluttajapalvelusta. Ilmoitukset tehtiin kuluttajapalvelun yhteydessä sat-

11 tuneiden onnettomuuksien johdosta. Toimijat tekivät ilmoitukset automaattisesti ilman, että niitä erikseen pyydettiin. 5.5 Voimavarat ja niiden riittävyyden arviointi Tukesin valvontakriteeristön ja kohdemäärän perusteella ilmenee, että kuntayhtymän alueella tarvitaan vuositasolla 215 henkilötyöpäivän (noin 1,0 henkilötyövuoden) panostusta riittävän laadukkaan kuluttajaturvallisuusvalvonnan toteutukseen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella kuluttajaturvallisuusvalvontaa teki vuonna 2014 kaksi terveystarkastajaa muiden töiden ohella. Tavoitteena oli vuonna 2014 suorittaa kuluttajaturvallisuusvalvontaan liittyviä tehtäviä 0,33 htv:n verran, josta suunnitelmallista valvontaa oli 0,16 htv. Suunnitelmalliseen valvontaan käytettiin aikaa 0,14 htv. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valtakunnallisen kuluttajaturvallisuusvalvontaohjelman mukaisen mitoituksen mukaan suunnitelmallisia tarkastuksia pitäisi kuntayhtymässä tehdä 197 kpl vuodessa (kuntayhtymän toteuma 18 %) ja käyttää aikaa 103 htpv (kuntayhtymän toteuma 30 %). Suunnitelmassa tarkastustiheyttä vähennettiin, koska tavoitetta ei pidetty valvonta-alueella realistisena. Valvontasuunnitelma toteutui tarkastusten osalta hyvin (84 %). Valvontasuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen vaikutti, että tarkastukset (luontopolut ja retkeilyreitit) olivat tavanomaista pitkäkestoisempia ja osassa ei ehditty käymään muiden valvontatöiden vuoksi. Työaikaa kului muuhun kuin tarkastustoimintaan aiempaa enemmän. Vuonna 2014 osallistuttiin retkeilyreitti-projektin valmisteluun, eräpelastusharjoitukseen ja annettiin lausuntoja Tukesin valmistelemiin valvontaohjeisiin ja tarkastuslistoihin. Lisäksi työaikaa kului yleisötilaisuuksien turvallisuusasiakirjojen läpikäyntiin. 6. Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 6.1 Eläinlääkäripalvelut Resurssit Kainuun sote -kuntayhtymän palveluksessa on 10 praktikkoeläinlääkäriä kahdeksassa toimipisteessä sekä maakunnallisesti toimiva hyvinvointieläinlääkäri. Pieneläinhoitajia on neljä sijoitettuna kolmelle vastaanotolle. Suunnitelman mukaan hyvinvointi- ja hygieenikkoeläinlääkärit vastaavat pääosasta valvontatehtäviä. Hyvinvointieläinlääkäri vastaa eläinsuojelusta, alkutuotannon hygieenisten tarkastusten ja eläintautilain mukaisten tehtävien koordinoinnista. Puolangan praktikkoeläinlääkäri tekee osan alkutuotannon hygieenisistä tarkastuksista. Hygieenikkoeläinlääkäri vastaa eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien laitosten valvonnasta sekä sivutuotteiden valvonnasta. Kalatautivalvonta on keskitetty Hyrynsalmen toimipisteen praktikkoeläinlääkärin hoidettavaksi. Hygieenikkoeläinlääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä useasta yrityksestä huolimatta. Tältä osin edellä esitetty suunnitelman mukainen toiminta ei toteutunut. Tehtävät jaettiin praktikoille, hyvinvointieläinlääkärille ja terveystarkastajille. 11

12 Ympäristöterveysjohtaja on toiminut myös eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkönä vuoden 2013 alusta alkaen. Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu Suunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin, että kiireellistä eläinlääkäriapua tarvitseva saa sitä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Työjärjestelyillä pyritään parantamaan ajanvarausperusteisen palvelun saatavuutta. Praktikkoeläinlääkäreillä on mahdollisuus keskinäisillä sopimuksilla järjestää aikaa ajanvarausperusteiseen työhön (esim. terveydenhuolto, pieneläinten leikkaukset), jolloin yhteisvastaanotoilla toinen praktikko tai naapurialueen kollega hoitaa kiireelliset tapaukset. Kuntayhtymän subventioilla turvataan se, ettei palvelun hinta muodostu esteeksi työnjaolle. Valtakunnallisessa ohjelmassa on annettu tavoitteita eläinlääkäripalvelujen saatavuudelle: Ei kiireellinen vastaanottoaika tulisi pystyä tarjoamaan viikossa, ei kiireellinen terveydenhuoltokäynti, massatyö tai leikkaus kolmessa viikossa (loma-aikana kuudessa viikossa) ja pääosa asiakkaista tulisi saada palvelu 50 km säteellä. Kiireellinen hoidon osalta valtakunnallinen tavoite on hoitaa kolmen tunnin sisällä 90 % tapauksista, 90 % tapauksista matka tilalle tai asiakkaan matka vastaanotolle alle 100 km. Matkojen osalta valtakunnallisessa ohjelmassa on annettu mahdollisuus poiketa suosituksista mm. Kainuun sote -kuntayhtymälle. Kainuun sote -kuntayhtymässä valtakunnalliset ja oman suunnitelman mukaiset tavoitteet saatavuudelle toteutuivat. Eläinlääkärikäyntejä oli kpl joista kpl tehtiin virka-aikaan ja kpl päivystysaikaan. Keskitetty, maksullinen yhteydenottopalvelu on käytössä päivystysaikaan. Päivystysalue on koko maakunnan laajuinen ja eriytetty yli puolet ajasta. Päivystävät eläinlääkärit voivat keskenään sopia, haluavatko päivystää eriytetysti pieneläin/suureläinpäivystystä vai alueellisesti pohjois-etelä aluetta. Erittäin pitkät etäisyydet hankaloittavat eriytetyn päivystyksen toteuttamista ja heikentävät mahdollisesti myös pieneläinpalvelujen saatavuutta eriytetyssä päivystyksessä. Yksityisiä eläinlääkäreitä ja eläinlääkäriasemia on Kainuussa vähän. Tällä hetkellä Kajaanissa toimii yksi klinikka, jossa työskentelee 2-4 eläinlääkäriä. Kuhmossa on yksi yksityinen eläinlääkäri. Yksityiset eläinlääkärit hoitavat vain pieneläinpotilaita. Hevosia hoitava eläinlääkäri on ollut töissä Kajaanissa klinikalla ajoittain. Kajaanin yksityinen eläinklinikka on ollut auki myös lauantaina, mutta muutoin päivystysaikainen eläinlääkäriapu on kuntayhtymän vastuulla. Eläinlääkäripalveluihin liittyvää tietoa on liitteessä Terveydenhuoltopalvelut Eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin liittyneiden tilojen osuus nautatiloista oli 56 %. Terveydenhuoltosopimusten määrä oli 191 kpl. Terveydenhuoltokäyntejä tehtiin 172 kpl eli terveydenhuoltokäynti tehtiin 90 %:lle niistä tiloista, joilla on terveydenhuoltosopimus. Kaikki Kainuussa toimivat 4 sikatilaa kuuluvat terveydenhuoltoon. Niille tehtiin v yhteensä 6 sikalakäyntiä. Terveydenhuoltopalveluita on ollut saatavilla tarvetta vastaavasti.

13 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tavoitteena on toteuttaa eläintautilainsäädännössä, eläinsuojelulainsäädännössä ja eläinten lääkitsemislainsäädännössä sekä helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa asetettuja päämääriä. Eläintautivalmius Kainuussa kunnaneläinlääkärit huolehtivat eläintautilain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta omalla alueellaan. Läänineläinlääkäri laatii tiettyjen helposti leviävien eläintautien osalta aluekohtaisen valmiussuunnitelman. Kainuun alueelta Hyvinvointieläinlääkäri on nimetty valmiuseläinlääkäriksi, ja hän on saanut tehtävään lisäkoulutusta helposti leviävien eläintautien vastustustyöhön. Kaikki praktikkoeläinlääkärit osallistuvat vuosittain Aluehallintoviraston kunnaneläinlääkäreille järjestettäviin koulutuksiin joissa käsitellään eläintautiasioita. Eläintauteihin liittyviä tarkastuksia tehtiin vuonna 2014 yhteensä 67 kpl. Terveysvalvontaohjelmat Vuoden 2014 alusta ovat lammas- ja vuohitilojen Scrabie- ja Maedi-Visna terveysvalvontaohjelmat olleet vapaaehtoisia. Vastustusohjelmiin on liittynyt Kainuussa hyvin vähän tiloja. Terveysvalvontaohjelmiin liittyvästä valvonnasta vastaa tilan sijaintikunnan praktikkoeläinlääkäri. Siipikarjan salmonellavalvontaohjelmaan kuuluu yksi munintakanala ja munapakkaamo Kuhmossa. Kanalan valvonnasta vastasi praktikkoeläinlääkäri ja salmonellavalvonta on toteutunut ohjelman mukaisesti. Vesiviljelylaitosten terveysvalvonnasta vastaa koko maakunnan alueella Hyrynsalmen toimipisteen eläinlääkäri. Vesiviljelylaitosten toiminta ja kirjanpito tarkastetaan vuosittain AVIn ohjeistuksen mukaan, käynnit raportoidaan AVIin ja Eviran Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikölle. Vesiviljelylaitosten kalanäytteet otetaan ja laitostarkastukset tehdään EU:n hyväksymien VHS-ohjelmien (rajoitusalueilla), lisävakuusohjelmien (BKD; IPN; SVC ja Gyrodactylus salaris -taudit) sekä osittain riskiperusteisuuden mukaisesti. Vesiviljelylaitosten terveysvalvontaohjelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Vesiviljelylaitoksia on 21 kpl ja niitä tarkastettiin 21 kpl. Näytteenotto on toteutunut AVIn suunnitelman mukaisesti, mutta laitokset ovat hoitaneet sen ohjeistettuna pääsääntöisesti itse. Muu tautiseuranta Evira pyytää vuosittain seurantanäytteiden ottamista erillisen suunnitelman mukaan. Näytteenottopyynnöt tulevat kuntaan yleensä aluehallintoviraston välityksellä. Vuoden 2014 aikana tautiseurantanäytteitä ei otettu.

14 Eläimistä saatavat sivutuotteet 14 Eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonnasta vastaa hyvinvointieläinlääkäri. Alueella toimii tällä hetkellä kolme turkistarhan yhteydessä olevaa hyväksyttyä tilarehustamoa. Tilarehustamoille tehdään valvontakäynti joka toinen vuosi. Tilarehustamoita ei tarkastettu vuoden 2014 aikana. Kokonaisten märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden ja teurastuspaikoista peräisin olevien sivutuotteiden hautaaminen on sallittua ns. syrjäisillä alueilla. Hautaamisesta on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tarkastettiin v yhdellä tilalla. Aloitettaessa käsittelemättömien sivutuotteiden käyttö sivutuoteasetuksen 1069/2009 ja MMMa N:o 1193/2011 sallimiin tarkoituksiin (mm. haaskakäyttö), on toimijan tehtävä aloitusilmoitus toiminnan aloittamisesta sen alueen kunnaneläinlääkärille, jonka alueella sivutuotteita käytetään. Lisäksi ilmoitus tulee tehdä aina ennen kuin sivutuotteita viedään haaskapaikalle. Vuoden 2014 lopussa kuntayhtymän alueella oli 96 rekisteröityä haaskapaikkaa, joista 24 oli tehnyt vuoden 2014 aikana käyttöilmoituksen. Käyttöilmoitusten teko lisääntyi, kun haaskanpitäjiin oltiin aktiivisesti yhteydessä. Oletettavasti kaikista haaskoille viedyistä sivutuotteista ei tehdä ilmoitusta, mutta toimijat eivät myöskään ilmoita haaskatoiminnan lopettamisesta. Haaskapaikoista pyritään tarkastamaan vuosittain n. 10 %. Samalla tarkastetaan toimijoiden kirjanpito. Tarkastukset painotetaan suurimpiin toimijoihin sekä niihin toimijoihin, joiden toiminnassa on aiemmin havaittu puutteita. Haaskojen valvontaa tehdään yhteistyössä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Haaskojen valvontaa hoiti vuonna 2014 hyvinvointieläinlääkäri. Vuoden 2014 aikana tarkastettiin 5 haaskapaikka. Tarkastuksissa todettiin vain vähäisiä puutteita. Yksi tarkastetuista toimijoista ei ollut ilmoittanut sivutuotteiden käytöstä, mutta toimittaa pyydetyt dokumentit jälkikäteen. Eläinten hyvinvoinnin valvonta Eläinten hyvinvoinnin valvonnalla tarkoitetaan eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden nojalla annettujen säädösten perusteella tehtävää eläinsuojeluvalvontaa. Pääosan Kainuun sote -kuntayhtymän alueella tehtävistä eläinsuojelutarkastuksista tekee hyvinvointieläinlääkäri. Tarkastuksia tehtiin vuoden 2014 aikana 178 kpl. Epäilyyn perustuvista eläinsuojelutarkastuksista noin puolet kohdistui seura- tai harrastuseläimiin (ml. hevoset), vaikka Kainuu on pääosin harvaanasuttua maaseutumaista aluetta. Ilmoituskynnys on matalampi pieneläimiin kuin tuotantoeläimiin liittyen. Tarkastusten perusteella annettiin eläinsuojelulain 42 tai 44 mukaisia määräyksiä tai kieltoja 30 tapauksessa. Näistä yli puolet kohdistui tuotantoeläimiin. Eniten puutteita kaikissa tarkastuksissa oli eläinten pitopaikkaan liittyvissä asioissa, kuten säänsuojan riittävyydessä, kunnossa ja puhtaudessa tai muussa pitopaikan sopivuudessa kyseiselle eläimelle. Määräysten noudattamista seurattiin uusintatarkastuksilla määräajan umpeuduttua. Useimmissa tapauksissa määräyksiä oli noudatettu uusintatarkastukseen mennessä, mutta yksittäisissä pitopaikoissa oli pitkittyneitä ongelmia sekä eläinten hoidossa että

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2012. Evira/2908/0411/2013 Evira/2908/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 29.5.2013 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Taina Mikkonen Taina Mikkonen 2 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 2 Terveydensuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TERVEYDENSUOJELU... 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely....1 1.2 Suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset 5 1.3 Valvontakohteiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot