HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Arkistovastuuviranhaltijan määrääminen Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määrääminen 35 Bioenergiahankkeiden kuntaosuus Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 37 Sopimus seudullisten yrityspalveluiden (= Yritys-Suomi -palveluiden) tuottaminen Kainuussa 38 Istonniemen asemakaavan kortteleiden 83 ja 89 välisen lähivirkistysalueen (VL) ostaminen Rauni Lundbergiltä 39 Laitalan savupirtti, pirtin luovutus Matkailuyhdistys Ukkohalla ry:lle 40 Brysselin opintomatkan avustushakemus, Joonas Heikkinen 41 Metsästysvuokrasopimus, Kyrön Metsästäjät ry Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Ahmahakan varsinaiseen yhtiökokoukseen 43 Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon varsinaiseen yhtiökokoukseen 44 Edustajan nimeäminen Asunto Oy Kiviöntaidon varsinaiseen yhtiökokoukseen 45 Edustajan nimeäminen Vesi-Mega Oy:n yhtiökokoukseen Edustajan nimeäminen Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän pidettävään yhtymäkokoukseen

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kemppainen Tapani 14:00-16:20 puheenjohtaja Toivanen Osmo 14:00-16:20 varapj. Hankkila Liisa 14:00-16:20 jäsen Heikkinen Aira 14:00-16:20 jäsen Heikkinen Pertti 14:00-16:20 jäsen Heikkinen Vuokko 14:00-16:20 jäsen Keränen Taisto 14:00-16:20 jäsen Mulari Reetta 14:00-16:20 jäsen Niskanen Markku 14:00-16:20 jäsen Pesola Leila 14:00-16:20 jäsen Romppainen Mirja 14:00-16:20 kv:n II varapj. Keränen Heimo 14:00-16:20 kunnanjohtaja, esittelijä POISSA Kemppainen Esa kv:n puheenjohtaja Bäckman Markku kv:n I varapj. Heikkinen Tuula pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Tapani Kemppainen Puheenjohtaja Heimo Keränen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Taisto Keränen tarkastanut etänä Reetta Mulari

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä kunnanviraston hallinto-osastolla viraston aukioloajan. Heimo Keränen, kunnanjohtaja

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 29 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jä sen tä, pu heenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapu villa. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 30 Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitut toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Taisto Keränen ja Reetta Mulari ja varalla Markku Niskanen ja Leila Pesola. Päätös: Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Taisto Keräsen ja Reetta Mularin ja varalle Markku Niskasen ja Leila Pesolan.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat KH 31 Kunnanhallituksen saapunut posti ajalla liitteen 1 mu kaan. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tie toonsa saatetuksi.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset KH 32 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tie do tettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän ku lues sa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päi vän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioi ta, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perus teella eivät ole julkisia tietoja. Kokouspöytäkirjat: - Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset : Kunnanjohtaja Henkilöstöpäätökset: - palkkaus/palvelussuhdepäätökset :t poissaolopäätökset :t vuosilomapäätökset :t , Asiakirjat ovat nähtävänä hallinto-osastolla ja kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoi hin merkittyjä päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväk si.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Arkistovastuuviranhaltijan määrääminen KH 33 Arkistolain 9 :n mukaan arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Hallintopalvelujen kanslistin tehtäviin sisältyy edellä mainitut arkistolain mu kai set tehtävät. Kun nan hal li tus on an ta nut Arja Huo ta ril le virka mää räyk sen hal lin to pal velu jen kans listin vir kaan lukien. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus määrää hallintopalvelujen kanslisti Pirkko Ohtosen joh ta maan kun nan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehti maan kun nan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista lukien.

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määrääminen KH 34 Julkisista kuulutuksista annetun lain 4 :n mukaan julkipanoa koskevien tehtävien hoitamisesta huolehtii kunnanhallitus. Sen on myös huolehdittava siitä, että em. lain 1 :ssä 2 :n 2 momentissa mainitut säädökset, tiedonannot ja kuulutukset pidetään yleisön nähtävänä. Kunnanhallitus on määrännyt edellä mainittuun tehtävään hallintopalvelujen määräaikaisen kanslisti Sisko Tolosen. Kunnanhallitus on antanut virkamääräyksen Arja Huotarille hallintopalvelujen kans lis tin vir kaan lukien. Julkisista kuulutuksista annetun lain mukaiset tehtävät sisältyvät hallintopalvelujen kanslistin tehtäviin. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus määrää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetuksi julkipanosta huolehtivaksi vastuunalaiseksi hoitajaksi lu kien kanslisti Pirkko Ohtosen.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Bioenergiahankkeiden kuntaosuus 323/00.001/2010 KH 181 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus pyytää Kainuun kuntia varaamaan vuosien 2011, 2012 ja 2013 bioenergia-alan hankkeiden tarvitsema kuntarahoitusosuus. Bioenergia-ala on kasvanut viime vuosina hyvin merkittäväksi alaksi ja sen merkitys kasvaa edelleen jatkossa. Myös Kainuussa bioenergia-ala on nostettu tärkeäksi aluetalouden kehittämisen näkökulmasta. Kainuussa bioenergiasektoria kehitetään bioenergiaohjelman kautta, jonka koordinoinnista on vastannut Kajaanin yliopistokes kus. Koordinointi on toteutettu Kainuun bioenergianteemahankkeella, jonka tehtäviin on koordinoinnin lisäksi kuulunut myös muita maakunnan kannal ta tärkeitä ja keskeisiä tehtäviä (energiatilastot, ylimaakun nalliset asiat, Kainuun bioenergianeuvottelukunnan tukipalvelut). Kainuun bioenergiaohjel man alahankkeita on toteuttanut Metsäkes kus Kai nuu, MTT Sotka mo, ELY-keskus, Ekokymppi, Snowpolis. Myös mui den organisaatioiden hallinnoimia hankkeita ollaan parhail laan hankkeistamassa. Teemaohjelman nettisivut löytyvät nuu.fi/bio energia/. Osa meneillään olevista Kainuun bioenergiaohjelman hankkeista päättyy nyt vuoden 2010 vuoden lopussa ja osa on hakenut jatkoaikaa vuodelle Kainuun bioenergian teemahankkeen (koordinaatio-hanke) I-vaihe päättyy vuoden 2010 lopussa, jonka jälkeen käynnistyy II-vaihe. - Metsäkeskus Kainuun hallinnoima Metsäenergia Kainuussa -hanke päättyy vuo den 2011 aikana, jonka päätyttyä käynnistetään Metsäenergia Kai nuussa II -hanke. -MTT Sotkamon Biokaasu ja peltoenergia Kainuussa -hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun. MTT on hankkeistamassa hevostalouden jätteiden hyödyntämiseen keskittyvää hanketta. Näin ollen kuntarahoitusta tarvitsevat kehittämishankkeet Kainuussa vuosille : - Kainuun bioenergian teemahanke (II-vaihe), hakija Kainuun yliopistokeskus - Metsäenergia Kainuussa II, hakija Kainuun metsäkeskus - Hevostalouden jätteiden hyödyntäminen, hakija MTT Sotkamo Kuntarahan tarve bioenergiahankkeissa kuntaa kohden: Kuntarahan tar ve/kunta Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä Bioenergian teemahanke II -vaihe Metsäenergia Kainuussa II

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hevosen lannan hyödyntäminen Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Päätösesitys kokouksessa. Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. KH 35 Kunnanhallitus päättää osallistua Bioenergian teemahankkeen II-vaiheeseen hankesuunnitelman mukaisella kuntarahaosuudella, 259 /vuosi, vuosina Vuoden 2011 kuntarahaosuus maksetaan talousarvion aluekehitysrahasta.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n lainan takaisinmaksun jatkoaikahakemus 42/20.204/2011 KH 36 Kunnanvaltuusto on :ssä 84 myöntänyt Hyrynsalmen kirkonkylän kyläyhdistykselle 2500 euroa korotonta lainaa työllistä miseen. Jatkoaikaa lainan takaisinmaksuun on myönnetty vuosittain kunnanvaltuuston päätöksellä siten, että takaisinmaksun eräpäivä on Kyläyhdistys hakee saapuneella kirjeellä lainan takaisinmaksulle jatkoaikaa saakka heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Hyrynsalmen kir kon kylän kyläyhdistys ry:lle 2500 euron korottoman kassalainan ta kai sinmaksuun jatkoaikaa saakka.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Sopimus seudullisten yrityspalveluiden (= Yritys-Suomi -palveluiden) tuottaminen Kainuussa 51/00.001/2011 KH 37 Kunnanhallitus on päättänyt ( 153) osallistumisesta Kai nuun alueen seudulliset yrityspalvelut -hankkeeseen ( ). Kainuun ELY-kes kus on lä het tä nyt kun tiin so pi muk sen, jo ka kos kee seudul listen yri tyspal ve lui den (= Yri tys-suo mi -pal velui den) tuot tamista Kai nuussa. Sopi muk sen val mis telusta on vas tannut Kai nuun ELY-kes kuksen hallin noima Kai nuun alueen seu dul liset yri tys palvelut -hanke yhteis työssä maa kun nallisen Yri tys-suomi -oh jaus ryh män kanssa. Sopi mus täyt tää työ- ja elinkei no ministeriön asetta mat vaatimukset ja se on hy väksyt ty mi nisteriös sä Kainuun ELY-keskus pyytää hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen ja palauttamaan Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen seu dul lis ten yrityspalveluiden tuottamisesta Kainuussa liitteen 2 mukaisena.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Istonniemen asemakaavan kortteleiden 83 ja 89 välisen lähivirkistysalueen (VL) ostaminen Rauni Lundbergiltä KH 38 Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on päättänyt ( ) lunas taa Is ton nie men asemakaavan kortteleiden 83 ja 89 välisen VL-alu een turva tak seen sen käytön Salmijärveen tukeutuvana yleisenä lä hivirkistysalueena. Rauni Lundberg on valittanut Ou lun hal linto-oi keuteen kunnanvaltuuston päätöksestä. Päätöksen toimeenpanoon liittyen kunnanjohtaja Heimo Kerä nen ja aluearkkitehti Liisa Korhonen ovat neuvotelleet maan omis tajan kanssa VL-alueen lunastusmenettelyn yksityiskohdista. Tuol loin tuli esille, että maanomistajataho on nykyään sitä mieltä, et tä vapaaehtoinen kauppa on hänelle lunastusmenettelyä mieluisampi vaihtoehto. Tä mä sen vuoksi, koska maakaupan yhteydessä kanta kiinteistölle voi daan muodostaa rasiteoikeus VL-alueen osittaisesta käyttämises tä polttopuiden lastaamiseen ja autojen tilapäiseen py säköintiin. Lu nastusmenettelyn yhteydessä yksityisille maanomista jille ei voida muodostaa ollenkaan rasiteoikeuksia. Naapurit ovat suh tautuneet myönteisesti edellä kuvattujen rasitteiden muodostamiseen. Rasiteoikeus puutavaran lastaamiselle ja au tojen tilapäiselle pysäköinnille osalla VL-aluetta ei aiheuta haittaa VL-alueen käytölle yleiseen virkistystoimintaan eikä rasiteoikeuden muodostamisesta synny lisäkustannuksia maakaupalle. Istonniemen asemakaavan kortte leiden 83 ja 89 välisen lähivirkistysalueen vapaaehtoisella kaupalla saavutetaan sama maankäytöllinen tavoite lähivirkistysalueen to teuttamisesta kuin lunastusmenettelyllä. Lisäksi vapaaehtoisella kaupalla säästetään vireillä oleva valitusprosessin aiheuttama työ määrä kunnassa ja Oulun hallinto-oikeudessa. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kun nan hal li tus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Hy rynsal men kunnan ja Rau ni Lundbergin välille laaditun kiinteistökaupan 2500 eu ron kaup pa hin nal la liitteenä 3 ole van kaup pa kir jan mu kaisilla ehdoilla. Kun tämä kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman ja kauppakirja on allekirjoitettu, kunnanvaltuuston :n mu kai nen lu nas tus pää tös raukeaa.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Maankäyttötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Laitalan savupirtti, pirtin luovutus Matkailuyhdistys Ukkohalla ry:lle MAANKTK 6 Matkailuyhdistys Ukkohalla ry / Kimmo Kyhälä on tehnyt seuraavan sisältöisen esityksen kunnalle: Esitän, että kunta luovut taa Laitalan savupirtin Matkailuyhdistys Ukkohallalle, joka ra kentaa siitä kappelin Ukkohallaan Tuomivaaran päälle näköalapai kalle. Kappeli toteutetaan yhdistyksen toimesta ja tavoite on, että sii hen kerätään rahat paikallisilta yrityksiltä. Kustannusarvio on t euroa. Kappeli luovutetaan Hyrynsalmen seu rakunnalle va paaseen käyttöön ja omistukseen. Kappeli rakenne taan pelkistetysti ja alttari tauluna toimii päätyseinä, johon laitetaan iso ikkuna, josta näkymä Kainuun huipun vaaramaisemiin. Kappelissa voi daan suorittaa vihkimisiä sekä erilaisia kirkon tilaisuuksia. Hyrynsal men ja Suomussalmen seurakunnat ovat luvanneet pitää sesonkiai kana siellä tilaisuuksia viikottain. Erikseen voi simme katsoa paikan kunnan maalta ko. kappelille. Kimmo Kyhälä p Aluearkkitehti Liisa Korhonen on sel vittänyt museoviranomaisten kanssa asiaa, koska savupirtti on suojeltu rakennus. Tuomivaaran nä köalapaikan läheisyydessä olevat maa-alueet omistaa metsähallitus. Kunta omistaa Tuomelan tilan sisaruksilta ostetut maa-alueet, jotka on edelleen vuokrattu rinneyrittäjälle. Asian lisäval mistelu jatkuu kokoukseen saakka. ESITYS: Maankäyttötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että Matkailuyhdis tys Ukkohalla ry:n tekemä esitys Laitalan savupirtin luovuttamisesta yhdistykselle hy väksytään samoin pirtin tuleva käyttötarkoitus kap pelina. Sijoitus paikkoina oli esillä rinteiden yläosassa olevat Hyryn salmen kunnan ja Laatumaan omistamat maa-alueet. Lopullinen si joituspaikka rat kaistaan yhdessä Matkailuyhdistys Ukkohalla ry:n edustajien kanssa. Luovutuksesta tulee laatia kauppakirja, jossa tarkemmat ehdot määritellään. Mikäli ELY-keskus hyväksyy, voidaan tarvittaessa työhön käyttää YTY-töissä olevia työntekijöitä. Päätös: Hyväksyttiin. KH 26 Kunnanhallituksen johtosäännön 9 :n mukaan kunnanhallitus rat-

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kaisee asiat, jotka koskevat irtaimen omaisuuden hankkimista, myyntiä, vuokrausta ja muuta käytettäväksi luovuttamista. Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttötoimikunnan esityksen. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösesitystään: Kunnanhallitus päättää palauttaa asian valmistel ta vaksi. KH 39 Hyrynsalmen kun nanhallitus päättää, että savu pirtti lahjoitetaan Matkai lu kes kus Uk ko halla Ry:lle sillä edellytyk sellä, että se ra ken taa siitä kappelin tai muuhun mat kailukäyttöön sovel tuvan koh teen si ten, että rakennuksen historialli nen arvo säi lyy. Raken nuksen si joi tuspaik ka vali taan kun nan kans sa yhdes sä. Rakennuksen käyttöön liittyvistä yksi tyis koh dista sovitaan tar kemmin luovutuksen yhteydessä teh tävässä kaup pakirjassa.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Brysselin opintomatkan avustushakemus, Joonas Heikkinen 54/22.228/2011 KH 40 Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva Joo nas Heik ki nen ha kee kun nan hal li tukselta avustusta Brysseliin tehtä välle opinto mat kalle. Matkan tarkoituksena on mm. tutustua Euroopan parlamenttiin, Natoon ja Suomen erityisedustustoon Natossa. Kunnanhallitus on myöntänyt aiempina vuosina opiskelijoiden ulkomaan opintoretkiin/-matkoihin euron avustuksen/opiskelija. Opintomatkat ovat olleet viikon - kolmen kuukauden mittaisia. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja, p Kunnanhallitus myöntää Joonas Heikkiselle 100 euron avustuksen Brys selin opintomatkaan.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Metsästysvuokrasopimus, Kyrön Metsästäjät ry KH 41 Kyrön Metsästäjät ry esittää kunnanhallitukselle, että Hyrynsalmen kunta vuokraisi seuralle vastikkeetta metsästysoikeuden koskien Hyrynsalmen kunnan omistamaa Kyrön RN:o 19:11 tilaa Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä. Tilan pinta-ala on 7,6383 ha. Lisätietoja asiasta hallintosihteeri, puh Kunnanhallitus hyväksyy Kyrön RN:o 19:11 tilalle Hyrynsalmen kunnan ja Kyrön Metsästäjät ry:n välille laaditun metsästysvuokrasopimuksen liitteen 4 mukaisena. Metsästysoikeus koskee hirvieläinten ja petoeläinten metsästystä. Vuokra-aika on 10 vuotta.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Ahmahakan varsinaiseen yhtiökokoukseen KH 42 Kiinteistö Oy Ahmahakan varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuussa Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus vuoden 2010 toi minnasta ja tileistä sekä tilintarkastajien lausunto ja vuoden 2010 ti linpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa Kiinteistö Oy Ahmaha kan maaliskuussa 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiöko koukseen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan edustajakseen Kiinteis tö Oy Ah ma ha kan maa lis kuussa 2011 pidettävään varsinaiseen yh tiö ko kouk seen.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon varsinaiseen yhtiökokoukseen KH 43 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon varsinainen yhtiökokous pide tään maaliskuussa Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus vuoden 2010 toi minnasta ja tileistä sekä tilintarkastajien lausunto ja vuoden 2010 ti linpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa Kiinteistö Oy Hyrynsalmen virastotalon maaliskuussa 2011 pidettävään varsi nai seen yh tiö ko kouk seen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan edustajakseen Kiinteis tö Oy Hyryn salmen virastotalon maaliskuussa 2011 pi det tä vään var si nai seen yh tiö ko kouk seen.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Asunto Oy Kiviöntaidon varsinaiseen yhtiökokoukseen KH 44 As Oy Kiviöntaidon varsinainen yhtiökokous pidetään maaliskuussa Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus vuoden 2010 toi minnasta ja tileistä sekä tilintarkastajien lausunto sekä vuoden 2010 ti linpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämi nen. Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa As Oy Kiviöntaidon maaliskuussa 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiöko kouk seen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan edustajakseen As Oy Ki viöntaidon maaliskuussa 2011 pidettä vään varsinai seen yh tiö kokouk seen.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Vesi-Mega Oy:n yhtiökokoukseen KH 45 Vesi-Mega Oy:n yhtiökokous pidetään maaliskuussa Kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa edustajansa Vesi-Mega Oy:n maaliskuussa 2011 pi dettävään yhtiökokoukseen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan edustajakseen Vesi-Me ga Oy:n maaliskuussa 2011 pi dettävään yhtiökokouk seen.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän pidettävään yhtymäkokoukseen KH 46 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään perjantaina klo alkaen kuntayhtymän toimistolla, Viestitie 2, Kajaani. Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri, p Kunnanhallitus nimeää edustajan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän pidettävään yhtymäkokoukseen. Päätös: Kunnanhallitus nimesi Raimo Kuvajan edustajakseen Kainuun jä te huol lon kun ta yhtymän pidettävään yhty mäkokouk seen.

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 29-31, 36, 38 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 32-35, 37, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 32-35, 37, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Kunnanhallitus postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu puh , faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60 Kunnanhallitus 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 18:00-18:38 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot