Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II"

Transkriptio

1 Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001

2

3 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Suunnitteluorganisaatio Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavan tarkoitus Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Palvelut ja virkistys Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Maanomistus Yhdyskuntatekniikka Luonto Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Pinta- ja pohjavedet Natura- ja suojelualueet Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Maisemakuva ja maiseman arvot Kulttuuriympäristö Muinaisjäännökset Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia Kaavaprosessi ja alustava aikataulu Vireillepano ja valmisteluvaihe Ehdotusvaihe... 19

4 Selostus 2 (36) Heinilä Maritta 6.3 Hyväksymisvaihe Osalliset ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Kaavan kuvaus Kaavan vaihtoehdot Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaava-alueen tasaus ja massansiirrot Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö Asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET Liite 1 OAS Liite 2 Havainnekuva Liite 3 Hulevesiselvitys Liite 4 Luonnosvaiheen vastineet Liite 5 Tasaussuunnitelma Liite 6 Ehdotusvaiheen vastineet LIITEAINEISTOT Luontoselvitys (Ramboll 2014) Kaupallinen selvitys ( 2014) Trafikutredning (Ramboll 2014)

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (32) Asemakaava Vikby II 1 Johdanto Asemakaava laaditaan valtatien 3 ja valtatien 8 risteysalueen yhteyteen. Valmisteilla olevan Tölby-Vikby osayleiskaavan mukaan alueelle voidaan osoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla vähittäiskaupan suhteen enimmillään k-m2. Lisäksi merkinnän mukaan alueelle voidaan sijoittaa toimistotiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. Asemakaavalla tarkennetaan osayleiskaavan ratkaisua ja osoitetaan korttelialueita ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle, sekä palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Asemakaavan yhteydessä tarkastellaan alueen rakentamisen ja kaupan mitoitusta. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 2 Perus- ja tunnistetiedot 2.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavan nimi: Asemakaava Vikby II Kaavan päiväys: Luonnosvaihe Kaavaehdotusvaihe Alueen määrittely: Alue koskee Mustasaaren kunnan tiloja 2:31 ja 4:74. Kaavan laatija: Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Puh Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P24779 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (32) 2.2 Suunnitteluorganisaatio Mustasaaren kunta Mustasaaren kunta vastaa kaavan laatimis- ja tiedottamiskuluista ja nähtäville asettamisesta sekä näiden vaiheiden palautteen keräämisestä. Barbara Påfs, kaavoituspäällikkö puh. (06) Anne Holmback, kaavoittaja puh. (06) Keskustie 4, MUSTASAARI Kaavoituskonsultiksi on valittu, jossa kaavoituksesta vastaa arkkitehti Maritta Heinilä. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii DI Jouko Riipinen, joka vastaa myös kaavatyön esittelyistä. Maritta Heinilä, arkkitehti YKS-506, projektipäällikkö , Jouko Riipinen, DI Pekka Seppänen, ins. AMK Tuomas Miettinen, DI Päivi Määttä, DI Elisa Puuronen, DI Taina Ollikainen, FM Niina Oksanen, ins. AMK Lassi Tulonen, arkkit. yo Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE 3 Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mustasaaren kunnassa Vikbyn alueella noin kymmenen kilometrin päässä Vaasan ja Mustasaaren keskustoista Vaasan lentokentän eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee valtateiden 3 ja 8 (Porintie) risteyksen lounaispuolella ja alustavaan kaavarajaukseen sisältyvät myös valtateiden liikenne- ja liittymäalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy suunnittelualueelle n. 3,5 ha. Suunnittelualueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylund-tilan kautta valtatielle 8 (Porintie). Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn kyläalueisiin, itäosa valtatiehen 8 (Porintie) ja eteläosa peltoalueisiin ja haja-asutukseen.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (32) Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä. Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty sinisellä

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (32) 4 Kaavan tarkoitus Asemakaavan tavoitteena on luoda moottoritien ja valtatien 8 yhteyteen edellytykset palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Alueelle tavoitellaan sijoitettavaksi vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 5 Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat 5.1 Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Mustasaaren väkiluku on noin asukasta (Tilastokeskus 2014) ja Vikbyn taajaman noin 443 asukasta (Tilastokeskus 2012). Mustasaaren väkiluku on kasvanut varsin tasaisesti viime vuosikymmeninä, ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myös Vikbyn väkiluku on ollut kasvussa. Maa- ja metsätalous 5 % Kaivostoiminta ja louhinta 0 % Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 1 % Eläkeläiset 22 % Opiskelijat, koululaiset 6 % vuotiaat 20 % Työttömät 2 % Työlliset 49 % Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 36 % Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta 12 % Teollisuus 21 % Rakentaminen 6 % Kauppa, majoitusja rav.toiminta 13 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7 % Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0 % Mustasaaren väestön jakautuminen pääasiallisen toiminnan mukaan (Tilastokeskus, 2012) Työllisten jakautuminen toimialan mukaan (Tilastokeskus, 2007) Palvelut ja virkistys Suunnittelualue sijaitsee Vikbyn yritysalueen välittömässä läheisyydessä. Alueella sijaitsee pääosin teollisuus- ja logistiikka-alan palveluja, sekä paljon tilaa vaativia kaupan palveluja. Noin viiden kilometrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Sulvan kyläkeskus, jossa on esimerkiksi kauppa-, ravintola- ja pankkipalveluja sekä muita

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (32) tyypillisiä taajama-alueen palveluja. Myös Vaasan lentoasemalla on joitakin ravintolapalveluja. Noin neljän kilometrin päässä suunnittelualueesta, Vaasan lentoaseman itäpuolella, sijaitsee Vaasan seudun logistiikka-alue. Mustasaaren ja Vaasan kaupungin yhteistyönä valmistellun alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on alkanut vuonna Mittava logistiikka-alue sijaitsee Vaasan lentoaseman, rautatien ja VT 3:n rajaamalla alueella. Logistiikka-alueen ensimmäisen vaiheen koko on n. 70 ha. Logistiikka-alueen tarkoituksena on tukea alueen yrityselämää selkeyttämällä ja yhdistämällä logistisia toimintoja. Alue on osa toimintakokonaisuutta, mihin liittyvät valtatiet 3 ja 8, Vaasan satama, rautatie, lentologistiikka-alue ja Vaasan lentoasema. Alueen tehtävänä on sekä helpottaa kuljetuksia Suomessa että kehittää yhteyksiä myös Ruotsin puolelle Uumajaan. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse virkistyspalveluja tai liikuntamahdollisuuksia. Tölby-Vikbyn koulu sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä lounaassa ja Helsingbyn koulu noin kolmen kilometrin päässä koillisessa. Molempien koulujen läheisyydessä on urheilukenttä ja Helsingbyssä myös erillinen jääkiekkokaukalo. Noin viiden kilometrin päässä sijaitsevassa Sulvassa on liikuntahalli ja maauimala. Maakuntakaavaan merkitty virkistysreitti kulkee suunnittelualueen eteläpuolella. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014) Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Mustasaaren vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala vuonna 2012 oli noin k-m2, josta noin k-m2 oli päivittäistavarakaupan liiketilaa, noin k-m2 erikoiskaupan liiketilaa ja noin k-m2 tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan liiketilaa (SYKE 2012). Mustasaaren ostovoiman kasvun perusteella arvioitu liiketilan lisätarve on vuosina noin k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja keskustahakuiseen erikoiskauppaan noin k-m2 sekä tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m2. Vuosina liiketilan lisätarve on noin k-m2, josta noin k-m2 kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan sekä noin k-m2 tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014). Suunnittelualue sijaitsee kahden valtakunnallisesti merkittävän liikenneväylän risteyskohdassa. Valtatie 3 (Vaasa-Tampere) (moottoritie Vaasaan) kulkee itä-länsi suunnassa suunnittelualueen pohjoisosassa ja valtatie 8 (Porintie) pohjoiseteläsuunnassa suunnittelualueen itäosassa. Myös teiden liittymäjärjestelyt sisältyvät suunnittelualueen koillisosaan. Valtatie 3 kulkee suunnittelualueen pohjoispuolella valtatien 8 alapuolella. Eritasoliittymässä pohjoispuolella on suorat rampit, eteläpuolella yhdessä neljänneksessä on Vaasan suunnasta nouseva silmukkaramppi. Kyseessä on siis yhdistelmä rombia ja puolineliapilaa. Vikbyn teollisuusalueelle Ahmantielle on kanavoitu liittymä valtatieltä 8. Liittymän kohdalla valtatien 8 länsipuolella on levähdyspaikka, jonne johtaa erilliset sisään- ja ulosajotiet.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (32) Paikallisesti merkittävä Vikbyn ja Tölbyn välinen seututie 673 (Rantatie) kulkee suunnittelualueen länsipuolella. Vaasan lentokenttä sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualueella ei sijaitse kevyen liikenteen reittejä. Vaasan kaupungin kevyen liikenteen verkostoon liittyvä kevyen liikenteen väylä kulkee Latokartanontien yhteydessä noin 800 metrin päässä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualuetta lähimmät joukkoliikennepysäkit sijaitsevat valtatie 3:lla ja valtateiden 3 ja 8 risteyksessä sekä seututiellä 673. Sekä seututien, että valtateiden kautta kulkee päivittäin noin kymmenen kauko- ja seutuliikenteen linja-autovuoroa. Myös suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalle Vaasan lentoasemalle on joitakin paikallisliikenneyhteyksiä Vaasan keskustasta. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaava-aluetta koskeva liikenneselvitys (Ramboll 2014) Maanomistus Kuva 3. Linja-autopysäkit on merkitty kuvaan punaisilla ja sinisillä palloilla. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella Suunnittelualue on kokonaan Mustasaaren kunnan omistuksessa Yhdyskuntatekniikka Suunnittelualue kuuluu kunnallisteknisen huollon alueeseen ja on siihen liitettävissä. Suunnittelualueen läpi kulkee länsi-itä suuntaisesti paineviemäri ja vesijohto. Kaavaalueella sijaitsee jätevedenpumppaamo, minkä kautta suunnittelualueen jätevedet on liitettävissä nykyiseen viemäriverkostoon.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (32) 5.2 Luonto Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys (Ramboll Oy 2014), joka on tämän selostuksen liitteenä Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Hankealue lukeutuu Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Mustasaaren kunta lukeutuu Pohjanmaan rannikkomaan vyöhykkeeseen, joka kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Soiden aluejaossa selvitysalue sijoittuu Rannikkoseudun kermikeidasvyöhykkeeseen ja Satakunnan ja Etelä-Pohjamaan kilpikeidas-vyöhykkeelle. Selvitysalue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy selvitysalueelle n. 3,5 ha. Selvitysalueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylundtilan kautta Porintielle. Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn peltoalueisiin, itäosa Porintiehen ja eteläosa peltoalueisiin. Aluetta luonnehtivat pääosin mustikkatyypin (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) nuoret, voimakkaasti hakatut lehtihavupuusekoitteiset metsät. Metsäpohjan kasvillisuus on paikoin hyvin rehevää ja todennäköisesti osa hakkuista ja nuorista taimikoista on ollut likimain lehtoa nykyisten peltojen laitamilla. Alueella on myös metsittyneitä vanhoja peltoja, joiden yleisilme on edelleen melko suurruohovaltainen. Pohjamaa on hyvin kivinen kauttaaltaan mutta erityisen laajoja kalliopaljastumia ei alueella ole. Varsinaisia soita ei ole selvitysalueella ole, osa kosteapohjaisista metsistä on lähinnä soistumia. Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain mukaan huomioitavia tärkeitä elinympäristöjä eikä valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja. Yksi metsälain 10 :n mukaiseksi tulkittu lehtotilkku löytyi alueen eteläosasta. Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu valtaosin tavanomaisista ja yleisistä havu- ja sekametsille ominaisista lintulajeista. Pesiviksi tulkittuja lajeja todettiin selvitysalueella olleen 27. Lintutiheys oli paikoin melko korkea johtuen hyvin rehevä- ja kosteapohjaisesta sekä monikerroksellisesta nuoresta metsästä. Selvitysalueella oli ainakin kolme uuttukyyhkylle tarkoitettua pesäpönttöä sekä kaksi varpuspöllölle soveltuvaa liito-oravapönttöä. Ainakin uuttukyyhkyn pöntöissä vaikutti olevan pesintä pöntön suuaukossa olevien vaaleiden untuvien perusteella (joko uuttukyyhky tai telkkä). Myös Rösslet pellolla tavattiin uuttukyyhkypari reunapuissa pesimäaikaan. Valtakunnallisesti uhanalaisia tai erityistä suojelua vaativia lintulajeja eikä suurten petolintujen vakituisesti käyttämiä pesäpaikkoja ei havaittu. Liito-orava Suurin osa selvitysalueesta ei ole tyypillistä liito-oravan elinympäristöä, joissa laji pääsääntöisesti viihtyisi. Selvitysalueen etelälaidalta löytyi kuitenkin pieni pala järeärunkoista rehevää kuusikkoa hakkuun/nuoren taimikon reunalta, jossa oli useita papanapuita (ks. taulukko 2). Papanat olivat keltaisia keväisiä papanoita. Samalta kuviolta löytyi myös yksi potentiaalinen pesäpaikka kuusessa olevasta risupesästä, jossa lajin lisääntyminen on mahdollista. Lähistöllä ollut pihapiiri (Nylund)

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (32) ulkorakennuksineen ja linnunpönttöineen tarjoaa myös lajille potentiaalisia lisääntymisja levähdyspaikkoja. Olemassa oleva kuusikkokuvio suositellaan säästettäväksi. Selvitysalueen pohjoisosassa Rösslet pellon pohjoispuolella oli maastossa kaksi liitooravanpönttöä isoissa kuusissa, joissa on ollut ennen metsän hakkuita pesintöjä. Pesintöjä ei ole kuitenkaan ollut sitten hakkuiden. Papanoita ei puiden juurilta löydetty, mikä viittaa siihen, etteivät pöntöt olleet asuttuina myöskään tällä pesimäkaudella. Pöntöt mahdollistavat liito-oravan pesinnän jatkossa mikäli puustoinen yhteys muihin liito-orava-alueisiin säilytetään. Suositeltavaa onkin huomioida maankäytössä puustoisen siirtymäreitin säästäminen länsipuolisiin liito- orava-alueisiin. Selvitysalueelle on tehty aikaisemmin liito-oravaselvitys (Yrjölä 2010). Yrjölän selvityksessä ei löydetty tämän vuoden selvitysalueelta liito-oravahavaintoja. Sen sijaan selvitysalueen länsipuolelta on havaintoja liito-oravan elinympäristöistä sekä Yrjölän raportissa (2010) että tässä selvityksessä. Liito-oravalle parhaiten soveltuvat elinympäristöt ovat säästyneet selvitysalueen länsirajan ja Vikbyn asutuksen/peltoalueen välisissä kuusikoissa, joissa on runsaasti järeää haapaa sekapuuna. Liito-oravakuusikkojen väliset siirtymäreitit suositellaan huomioitavan maankäytössä. Lepakot Aktiivisessa lepakkokartoituksessa ei havaittu yhtään lepakkoa selvitysalueelta , vaikka potentiaaliset lepakkoympäristöt saatiin hyvin kierrettyä yön aikana. Sen sijaan passiivi- laitteeseen oli yön aikana tallentunut yhden pohjanlepakon kaikuluotaussignaali Rösslet pellon lounaispuolella. Selvitysalueen ulkopuolelta Lappräntintien varrelta asutuksen tuntumassa havaittiin kartoitusyönä pari saalistelevaa pohjalepakkoa. Selvitysalue ei tarjoa lepakoille erityisen hyviä saalistusalueita, sillä monet nuoret pusikkoiset metsät ovat liian tiheitä lepakoille. Sen sijaan potentiaalisimmat alueet lepakoille sijoittuvat selvitysalueen länsireunalle, järeiden liito-oravakuusikoiden ja puoliavoimien niittyjen tuntumaan, jossa on myös asutusta. Selvitysalueelta ei löydetty lepakoiden käytössä olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Selvitysalueen eteläreunalla oli kuitenkin iso siirtolohkare, jonka alle oli muodostunut pieni luolasto kivenkoloihin. Mikäli kohteelle ollaan kaavoittamassa ympäristöä muuttavaa maankäyttöä, suositellaan tämä kohde tarkistettavaksi vielä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikan varalta. Viitasammakko Selvitysalueella ei ollut kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella viitasammakon kutualueeksi soveltuvia elinympäristöjä. Viitasammakoiden kutualueet ovat yleensä lampien ja järvien tai merenlahtien rantoja, erilaisten vesistöjen tulvarantaniittyjä sekä soita (Jokinen 20122). Ytterängenin ja Rössletin peltoalueiden väliin kaivetun laskuojan varrella käytiin kuuntelemassa illalla mahdollisia kutuääniä mutta havaintoja lajista ei tehty. Selvitysalue ei kuulu lajin keskeisiin lisääntymisalueisiin.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (32) Kuva 4. Luontoselvityksen mukaiset suositukset maankäytössä huomioitaviksi kohteiksi on merkitty punaisella. Kaava-alueen rajaus on merkitty sinisellä.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (32) Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen. Lähin pohjavesi alue on noin 4,5 km suunnittelualueelta luoteeseen. Suunnittelualueella on jonkin verran pelto-ojia ja muita pieniä ojia, mutta alueelle ei sijoitu merkittäviä vesiuomia. Alueen lounaiskulmassa on suoalueita. Kuva 5. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja pohjavesialueet mustalla Natura- ja suojelualueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000 verkostoon kuuluva alue sijaitsee noin 3,5 km suunnittelualueesta luoteeseen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (32) Kuva 6. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja Natura 2000 alueet harmaalla. 5.3 Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Suurmaisema ja suunnittelualueen sijoittuminen Mustasaari kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun. Pohjanmaalaisille maisemille ovat tyypillisiä suurehkot, selvärajaiset jokilaaksot ja niiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä korkeusvaihtelultaan on vähäinen, loivasti kumpuileva maasto. Rannikkoseutu kuuluu muusta Pohjanmaasta poiketen eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualue sijaitsee kahden valtatien risteyksen muodostamassa lounaiskulmassa, Laihianjokea ympäröivän laaksoalueen ja etelässä sijaitsevan selänne- ja lakialueen välisellä vaihettumisalueella. Vikbyn kylä sijaitsee heti aluerajauksen länsipuolella. Topografia Maasto on tasaista ja alavaa. Nylundin pohjoispuolinen kukkula nousee 15 mpy:iin, lisäksi maasto kohoaa aluerajauksen metsäisissä lounaisosissa 12,5 mpy:iin, mutta peltoalueet ja pohjoiset metsäalueet valtatielle saakka ovat tasaisia ja lähinnä alle 10 mpy. Maa- ja kallioperä Vaasan seudulla on runsaasti kumpumoreenialueita, joille tyypillisiä ovat suuret pintalohkareet ja savikkoiset jokitasankoalueet. Suunnittelualueen maaperä on pääosin

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (32) lajittumatonta moreenia, jonka pinnalla on paljon irtolohkareita. Peltoalueet ovat savimaata. Alueen kallioperä on kiille- ja suonigneissiä Maisemakuva ja maiseman arvot Maisemakuva Suunnittelualueen maisematila on enimmäkseen suljettu, alue on vaihtelevasti havupuu- tai lehtipuuvaltaista taloussekametsää, koko alueella on paljon hakkuiden jälkeisiä eriasteisia taimikkoalueita. Luontoselvityksen mukaan (Ramboll 2014) alueella, etenkin Rössletille johtavan ojan varrella on myös metsittynyttä vanhaa peltomaata, jonka yleisilme on edelleen suurruohovaltainen. Alueella on seudulle tyypillisesti runsaasti isoja irtolohkareita ja maapohja on kivinen. Avoimia tiloja ovat alueen keskellä oleva Rössletin pelto, sekä etelässä alueeseen sisältyvät Ytterängenin pellon pohjoisosat. Pohjoisosassa valtatien liittymän tuntumassa on kaksi metsittyvää niittyä. Suunnittelualueella ei ole asutusta tai muita rakennuksia lukuun ottamatta vanhaa latoa Rössletin lähellä. Idässä alue rajautuu teollisuusalueeseen. Alue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään sekä lännessä lähelle Vikbyn kyläalueen pohjoiskulman asutusta. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsässä kulkee lisäksi muutama muu metsätie tai polku. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Alueelle ei ole osoitettu maisemaa suojelevia alueita tai kohteita. Tämän kaavoitustyön aikana on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys. Maisema-alueiden inventointi on valmistunut Etelä-Pohjanmaan osalta, ja suunnittelualue ei sisälly ehdotettuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat noin seitsemän kilometrin päässä idässä sijaitseva Laihianjoen kulttuurimaisema, Vanhan Vaasan kulttuurimaisema sekä Söderfjärdenin viljelymaisema. Paikalliset maiseman arvot Suunnittelualueen rajauksen sisällä ei ole kartta- ja valokuvatarkastelun pohjalta erityisiä maisemallisia arvoja. OYK:n maisemaselvityksen (Airix 2007) mukaan alueella ei ole merkittäviä maisemakokonaisuuksia tai yksittäisiä maisemaelementtejä joilla olisi erityistä maisemallista arvoa. Alueella tai alueelle ei ole selvityksen mukaan merkittäviä näkymiä. Suunnittelualue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään. Valtatieltä 8 avautuu tässä peltoaukean kohdalla kauniita, yhtenäisiä näkymiä tilakeskuksia ja pihoja kohti, ja metsän reunavyöhykkeet ovat yhtenäiset. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsäniityntie, Ytterängenin metsään rajautuva suojainen pelto sekä Nylundin asuinkeskittymä muodostavat yhtenäisen ja esteettisen maisemakokonaisuuden. Suunnittelualueen lounaiskulmassa ja rajauksen eteläpuolella on useita kalliopaljastumia. Samoin avokalliota on aluerajauksen pohjoispuolella. Maakuntakaavassa alueen eteläpuolella kulkee itä-länsisuuntainen ohjeellinen ulkoilureitti.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (32) Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Lähimmät RKY-kohteet ovat Tuovilan museosilta noin 2,7 kilometrin päässä sekä vanha Vaasa ja Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema noin neljän kilometrin päässä. Kuva 7. Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella, RKY-alueet sinisellä ja rakennusperintökohteet vihreällä. Mustasaaren kunta on laatinut rakennusinventoinnin 1990-luvun lopussa. Suunnittelualueen etelärajan ulkopuolella Nylundin paikkeilla on rakennushistoriallisen selvityksen (Mustasaaren kunta) mukaan kaksi rakennushistoriallisti merkittävää rakennusta Muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei sijaitse Museoviraston ylläpitämään museojäännösrekisteriin merkittyjä kohteita.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (32) Kuva 8. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja tiedossa olevat muinaismuistokohteet punaisella. 5.4 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on ympäristöministeriön internet-sivuilla: Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki sekä hankealue kuuluvat Pohjanmaan liittoon. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan , ja ympäristöministeriö vahvisti sen Maakuntakaavassa vahvistetaan alueidenkäytön periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Pohjanmaan maakuntakaavan painopisteenä on yhdyskuntarakenne, liikenne, energiahuolto ja rantojen käyttö.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (32) Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella. Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty palvelujen alue (p), ja alueen itäpuolelle teollisuus- ja varastoalue (t). Suunnittelualueen läheisyyteen on merkitty pyöräilyreitti (punainen ympyräkatkoviiva) ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus (oranssi ympyräkatkoviiva, Rantatien ja Kyrönkankaan vanhat tielinjaukset) sekä Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas tie tai reitti (violetti ympyräkatkoviiva). Suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Aivan suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty myös ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva) Vikbyn kylältä valtatielle 3 ja uusi liittymäjärjestelyjen alue (punainen neliö). Osa suunnittelualueesta sijaitsee kaavaan merkityllä rakennetulla alueella (beige ruudullinen rasteri) Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisvyöhykkeellä (yhtenäinen punainen kaari) sekä Vaasan laatukäytävällä (yhtenäinen sininen viiva), jolla osoitetaan Vaasan lentoaseman, kaupungin keskustan ja yliopiston välistä kaupunkimaisesti rakennettavaa osaamisen ja yritystoiminnan vyöhykettä. Laatukäytävä on kaupunkiseudun keskeinen toiminnallinen valtasuoni, joka yhdistää teollisuus-, liike- ja palvelualueet sekä logistiikka-alueet. Käytävän rungon muodostavat nopea moottoriliikenneväylä, joukkoliikennettä välittävä keskusväylä sekä rautatie. Lisäksi Vaasan kansainvälinen lentokenttä kuuluu laatukäytävään. Etelässä laatukäytävä alkaa

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (32) suunnittelualueen itäpuoleiselta teollisuusalueelta. Suunnittelualue on portti Vaasaan laatukäytävän alkaessa suunnittelualueen tuntumasta Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntahallituksessa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa on käsitelty kaupallisten palveluiden sijoittumista Pohjanmaalla. 1. Vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö (kmt3). Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetulle laatukäytävälle on osoitettu Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa neljä merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden enimmäismitoitus on yhteensä k-m2: Vikby k-m2, Risö k-m2, Liisanlehto k-m2 ja Rantamaantie k-m2. Vähittäiskaupan suuryksiköistä Vikbyn ja Rantamaantien alueet ovat tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueita. Risön ja Liisanlehdon alueille sijoittuu myös päivittäistavarakauppaa ja erikoiskauppaa. Kuva 10. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (32) 1. vaihemaakuntakaavassa on keskitytty seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen rakentamiseen soveltuvien maa-alueiden tunnistamiseen. 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty 110 kv:n voimansiirtojohto. Kuva 11. Ote Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Yleiskaavat Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava Mustasaaren kunnalla on vuonna 2013 hyväksytty koko kunnan alueen kattava oikeusvaikutukseton strateginen yleiskaava, jossa suunnittelualue on merkitty kmtmerkinnällä (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö), ja 1. vaihemaakuntakaavan mukaisilla kaavamääräyksillä. Tölby-Vikby osayleiskaava Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta alueelle on valmisteilla Tölby-Vikby osayleiskaava. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus käsiteltiin yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa alueen merkintä on KM-1 (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö). Alueelle osoitetaan kokoojakatu valtatieltä 8 tasoristeyksenä ja uusi kevyenliikenteen reitti valtatien varteen. Valtatien ali osoitetaan uusi kevyenliikenteen alikulku valtatien itäpuolella sijaitsevalle olemassa olevalle kevyenliikenteen reitille. Kevyenliikenteen reitti Vikby II:n alueelta Vikbyn ja Tölbyn kylille esitetään kulkevan Porintien, Laihiantien ja Rantatienkautta. Suunnittelualeen eteläpuolelle on osoitettu Vaasan satamatien vaihtoehtoinen yhteystarve VE2 Porintien ja Rantatien välille.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (32) Kaavan lähtökohtana on että uudisrakentaminen on osoitettava alueille, joilla ei ole maisemaan tai luontoon liittyviä erityispiirteitä. Rakennuspaikkojen sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja olemassa olevia teknisiä verkkoja. Täydennysrakentamisessa alueen rakennuskanta huomioidaan siten, että alueelle tyypillisiä piirteitä voidaan säilyttää ja vahvistaa. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuoden 2015 aikana Asemakaavat Kuva 12. Ote Tölby-Vikby osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella. Suunnittelualueen koillispuolella Vikbyn teollisuusalueella (yrityskeskus) on voimassa hyväksyttyjä asemakaavoja. Ensimmäinen alue kaavoitettiin vuonna 1985, ja kaavaaluetta on laajennettu ja muutettu moneen otteeseen vuosina Viimeisin kaavamuutos hyväksyttiin Tuovilaan Vaasan lentokentän itäpuolelle, noin 4 km etäisyydelle suunnittelualueesta, Kova Login Ab Oy hakee Vaasan seudun logistiikka-alueen vaiheen II

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA SELOSTUS / LUONNOSVAIHE Selostuksen päivämäärä 26.6.2012 ETELÄPORTTI-KAURAMÄKI OSAYLEISKAAVA / SELOSTUS 2 Ortokuva

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/00.0.2000 00 I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3070-3073 sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys-

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot