Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II"

Transkriptio

1 Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001

2

3 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Suunnitteluorganisaatio Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavan tarkoitus Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Palvelut ja virkistys Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Maanomistus Yhdyskuntatekniikka Luonto Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Pinta- ja pohjavedet Natura- ja suojelualueet Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Maisemakuva ja maiseman arvot Kulttuuriympäristö Muinaisjäännökset Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia Kaavaprosessi ja alustava aikataulu Vireillepano ja valmisteluvaihe Ehdotusvaihe... 19

4 Selostus 2 (36) Heinilä Maritta 6.3 Hyväksymisvaihe Osalliset ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Kaavan kuvaus Kaavan vaihtoehdot Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaava-alueen tasaus ja massansiirrot Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö Asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET Liite 1 OAS Liite 2 Havainnekuva Liite 3 Hulevesiselvitys Liite 4 Luonnosvaiheen vastineet Liite 5 Tasaussuunnitelma Liite 6 Ehdotusvaiheen vastineet LIITEAINEISTOT Luontoselvitys (Ramboll 2014) Kaupallinen selvitys ( 2014) Trafikutredning (Ramboll 2014)

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (32) Asemakaava Vikby II 1 Johdanto Asemakaava laaditaan valtatien 3 ja valtatien 8 risteysalueen yhteyteen. Valmisteilla olevan Tölby-Vikby osayleiskaavan mukaan alueelle voidaan osoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla vähittäiskaupan suhteen enimmillään k-m2. Lisäksi merkinnän mukaan alueelle voidaan sijoittaa toimistotiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. Asemakaavalla tarkennetaan osayleiskaavan ratkaisua ja osoitetaan korttelialueita ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle, sekä palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Asemakaavan yhteydessä tarkastellaan alueen rakentamisen ja kaupan mitoitusta. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 2 Perus- ja tunnistetiedot 2.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavan nimi: Asemakaava Vikby II Kaavan päiväys: Luonnosvaihe Kaavaehdotusvaihe Alueen määrittely: Alue koskee Mustasaaren kunnan tiloja 2:31 ja 4:74. Kaavan laatija: Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Puh Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P24779 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (32) 2.2 Suunnitteluorganisaatio Mustasaaren kunta Mustasaaren kunta vastaa kaavan laatimis- ja tiedottamiskuluista ja nähtäville asettamisesta sekä näiden vaiheiden palautteen keräämisestä. Barbara Påfs, kaavoituspäällikkö puh. (06) Anne Holmback, kaavoittaja puh. (06) Keskustie 4, MUSTASAARI Kaavoituskonsultiksi on valittu, jossa kaavoituksesta vastaa arkkitehti Maritta Heinilä. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii DI Jouko Riipinen, joka vastaa myös kaavatyön esittelyistä. Maritta Heinilä, arkkitehti YKS-506, projektipäällikkö , Jouko Riipinen, DI Pekka Seppänen, ins. AMK Tuomas Miettinen, DI Päivi Määttä, DI Elisa Puuronen, DI Taina Ollikainen, FM Niina Oksanen, ins. AMK Lassi Tulonen, arkkit. yo Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE 3 Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mustasaaren kunnassa Vikbyn alueella noin kymmenen kilometrin päässä Vaasan ja Mustasaaren keskustoista Vaasan lentokentän eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee valtateiden 3 ja 8 (Porintie) risteyksen lounaispuolella ja alustavaan kaavarajaukseen sisältyvät myös valtateiden liikenne- ja liittymäalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy suunnittelualueelle n. 3,5 ha. Suunnittelualueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylund-tilan kautta valtatielle 8 (Porintie). Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn kyläalueisiin, itäosa valtatiehen 8 (Porintie) ja eteläosa peltoalueisiin ja haja-asutukseen.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (32) Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä. Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty sinisellä

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (32) 4 Kaavan tarkoitus Asemakaavan tavoitteena on luoda moottoritien ja valtatien 8 yhteyteen edellytykset palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Alueelle tavoitellaan sijoitettavaksi vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 5 Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat 5.1 Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Mustasaaren väkiluku on noin asukasta (Tilastokeskus 2014) ja Vikbyn taajaman noin 443 asukasta (Tilastokeskus 2012). Mustasaaren väkiluku on kasvanut varsin tasaisesti viime vuosikymmeninä, ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myös Vikbyn väkiluku on ollut kasvussa. Maa- ja metsätalous 5 % Kaivostoiminta ja louhinta 0 % Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 1 % Eläkeläiset 22 % Opiskelijat, koululaiset 6 % vuotiaat 20 % Työttömät 2 % Työlliset 49 % Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 36 % Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta 12 % Teollisuus 21 % Rakentaminen 6 % Kauppa, majoitusja rav.toiminta 13 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7 % Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0 % Mustasaaren väestön jakautuminen pääasiallisen toiminnan mukaan (Tilastokeskus, 2012) Työllisten jakautuminen toimialan mukaan (Tilastokeskus, 2007) Palvelut ja virkistys Suunnittelualue sijaitsee Vikbyn yritysalueen välittömässä läheisyydessä. Alueella sijaitsee pääosin teollisuus- ja logistiikka-alan palveluja, sekä paljon tilaa vaativia kaupan palveluja. Noin viiden kilometrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Sulvan kyläkeskus, jossa on esimerkiksi kauppa-, ravintola- ja pankkipalveluja sekä muita

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (32) tyypillisiä taajama-alueen palveluja. Myös Vaasan lentoasemalla on joitakin ravintolapalveluja. Noin neljän kilometrin päässä suunnittelualueesta, Vaasan lentoaseman itäpuolella, sijaitsee Vaasan seudun logistiikka-alue. Mustasaaren ja Vaasan kaupungin yhteistyönä valmistellun alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on alkanut vuonna Mittava logistiikka-alue sijaitsee Vaasan lentoaseman, rautatien ja VT 3:n rajaamalla alueella. Logistiikka-alueen ensimmäisen vaiheen koko on n. 70 ha. Logistiikka-alueen tarkoituksena on tukea alueen yrityselämää selkeyttämällä ja yhdistämällä logistisia toimintoja. Alue on osa toimintakokonaisuutta, mihin liittyvät valtatiet 3 ja 8, Vaasan satama, rautatie, lentologistiikka-alue ja Vaasan lentoasema. Alueen tehtävänä on sekä helpottaa kuljetuksia Suomessa että kehittää yhteyksiä myös Ruotsin puolelle Uumajaan. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse virkistyspalveluja tai liikuntamahdollisuuksia. Tölby-Vikbyn koulu sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä lounaassa ja Helsingbyn koulu noin kolmen kilometrin päässä koillisessa. Molempien koulujen läheisyydessä on urheilukenttä ja Helsingbyssä myös erillinen jääkiekkokaukalo. Noin viiden kilometrin päässä sijaitsevassa Sulvassa on liikuntahalli ja maauimala. Maakuntakaavaan merkitty virkistysreitti kulkee suunnittelualueen eteläpuolella. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014) Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Mustasaaren vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala vuonna 2012 oli noin k-m2, josta noin k-m2 oli päivittäistavarakaupan liiketilaa, noin k-m2 erikoiskaupan liiketilaa ja noin k-m2 tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan liiketilaa (SYKE 2012). Mustasaaren ostovoiman kasvun perusteella arvioitu liiketilan lisätarve on vuosina noin k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja keskustahakuiseen erikoiskauppaan noin k-m2 sekä tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m2. Vuosina liiketilan lisätarve on noin k-m2, josta noin k-m2 kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan sekä noin k-m2 tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014). Suunnittelualue sijaitsee kahden valtakunnallisesti merkittävän liikenneväylän risteyskohdassa. Valtatie 3 (Vaasa-Tampere) (moottoritie Vaasaan) kulkee itä-länsi suunnassa suunnittelualueen pohjoisosassa ja valtatie 8 (Porintie) pohjoiseteläsuunnassa suunnittelualueen itäosassa. Myös teiden liittymäjärjestelyt sisältyvät suunnittelualueen koillisosaan. Valtatie 3 kulkee suunnittelualueen pohjoispuolella valtatien 8 alapuolella. Eritasoliittymässä pohjoispuolella on suorat rampit, eteläpuolella yhdessä neljänneksessä on Vaasan suunnasta nouseva silmukkaramppi. Kyseessä on siis yhdistelmä rombia ja puolineliapilaa. Vikbyn teollisuusalueelle Ahmantielle on kanavoitu liittymä valtatieltä 8. Liittymän kohdalla valtatien 8 länsipuolella on levähdyspaikka, jonne johtaa erilliset sisään- ja ulosajotiet.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (32) Paikallisesti merkittävä Vikbyn ja Tölbyn välinen seututie 673 (Rantatie) kulkee suunnittelualueen länsipuolella. Vaasan lentokenttä sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualueella ei sijaitse kevyen liikenteen reittejä. Vaasan kaupungin kevyen liikenteen verkostoon liittyvä kevyen liikenteen väylä kulkee Latokartanontien yhteydessä noin 800 metrin päässä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualuetta lähimmät joukkoliikennepysäkit sijaitsevat valtatie 3:lla ja valtateiden 3 ja 8 risteyksessä sekä seututiellä 673. Sekä seututien, että valtateiden kautta kulkee päivittäin noin kymmenen kauko- ja seutuliikenteen linja-autovuoroa. Myös suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalle Vaasan lentoasemalle on joitakin paikallisliikenneyhteyksiä Vaasan keskustasta. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaava-aluetta koskeva liikenneselvitys (Ramboll 2014) Maanomistus Kuva 3. Linja-autopysäkit on merkitty kuvaan punaisilla ja sinisillä palloilla. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella Suunnittelualue on kokonaan Mustasaaren kunnan omistuksessa Yhdyskuntatekniikka Suunnittelualue kuuluu kunnallisteknisen huollon alueeseen ja on siihen liitettävissä. Suunnittelualueen läpi kulkee länsi-itä suuntaisesti paineviemäri ja vesijohto. Kaavaalueella sijaitsee jätevedenpumppaamo, minkä kautta suunnittelualueen jätevedet on liitettävissä nykyiseen viemäriverkostoon.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (32) 5.2 Luonto Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys (Ramboll Oy 2014), joka on tämän selostuksen liitteenä Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Hankealue lukeutuu Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Mustasaaren kunta lukeutuu Pohjanmaan rannikkomaan vyöhykkeeseen, joka kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Soiden aluejaossa selvitysalue sijoittuu Rannikkoseudun kermikeidasvyöhykkeeseen ja Satakunnan ja Etelä-Pohjamaan kilpikeidas-vyöhykkeelle. Selvitysalue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy selvitysalueelle n. 3,5 ha. Selvitysalueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylundtilan kautta Porintielle. Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn peltoalueisiin, itäosa Porintiehen ja eteläosa peltoalueisiin. Aluetta luonnehtivat pääosin mustikkatyypin (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) nuoret, voimakkaasti hakatut lehtihavupuusekoitteiset metsät. Metsäpohjan kasvillisuus on paikoin hyvin rehevää ja todennäköisesti osa hakkuista ja nuorista taimikoista on ollut likimain lehtoa nykyisten peltojen laitamilla. Alueella on myös metsittyneitä vanhoja peltoja, joiden yleisilme on edelleen melko suurruohovaltainen. Pohjamaa on hyvin kivinen kauttaaltaan mutta erityisen laajoja kalliopaljastumia ei alueella ole. Varsinaisia soita ei ole selvitysalueella ole, osa kosteapohjaisista metsistä on lähinnä soistumia. Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain mukaan huomioitavia tärkeitä elinympäristöjä eikä valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja. Yksi metsälain 10 :n mukaiseksi tulkittu lehtotilkku löytyi alueen eteläosasta. Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu valtaosin tavanomaisista ja yleisistä havu- ja sekametsille ominaisista lintulajeista. Pesiviksi tulkittuja lajeja todettiin selvitysalueella olleen 27. Lintutiheys oli paikoin melko korkea johtuen hyvin rehevä- ja kosteapohjaisesta sekä monikerroksellisesta nuoresta metsästä. Selvitysalueella oli ainakin kolme uuttukyyhkylle tarkoitettua pesäpönttöä sekä kaksi varpuspöllölle soveltuvaa liito-oravapönttöä. Ainakin uuttukyyhkyn pöntöissä vaikutti olevan pesintä pöntön suuaukossa olevien vaaleiden untuvien perusteella (joko uuttukyyhky tai telkkä). Myös Rösslet pellolla tavattiin uuttukyyhkypari reunapuissa pesimäaikaan. Valtakunnallisesti uhanalaisia tai erityistä suojelua vaativia lintulajeja eikä suurten petolintujen vakituisesti käyttämiä pesäpaikkoja ei havaittu. Liito-orava Suurin osa selvitysalueesta ei ole tyypillistä liito-oravan elinympäristöä, joissa laji pääsääntöisesti viihtyisi. Selvitysalueen etelälaidalta löytyi kuitenkin pieni pala järeärunkoista rehevää kuusikkoa hakkuun/nuoren taimikon reunalta, jossa oli useita papanapuita (ks. taulukko 2). Papanat olivat keltaisia keväisiä papanoita. Samalta kuviolta löytyi myös yksi potentiaalinen pesäpaikka kuusessa olevasta risupesästä, jossa lajin lisääntyminen on mahdollista. Lähistöllä ollut pihapiiri (Nylund)

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (32) ulkorakennuksineen ja linnunpönttöineen tarjoaa myös lajille potentiaalisia lisääntymisja levähdyspaikkoja. Olemassa oleva kuusikkokuvio suositellaan säästettäväksi. Selvitysalueen pohjoisosassa Rösslet pellon pohjoispuolella oli maastossa kaksi liitooravanpönttöä isoissa kuusissa, joissa on ollut ennen metsän hakkuita pesintöjä. Pesintöjä ei ole kuitenkaan ollut sitten hakkuiden. Papanoita ei puiden juurilta löydetty, mikä viittaa siihen, etteivät pöntöt olleet asuttuina myöskään tällä pesimäkaudella. Pöntöt mahdollistavat liito-oravan pesinnän jatkossa mikäli puustoinen yhteys muihin liito-orava-alueisiin säilytetään. Suositeltavaa onkin huomioida maankäytössä puustoisen siirtymäreitin säästäminen länsipuolisiin liito- orava-alueisiin. Selvitysalueelle on tehty aikaisemmin liito-oravaselvitys (Yrjölä 2010). Yrjölän selvityksessä ei löydetty tämän vuoden selvitysalueelta liito-oravahavaintoja. Sen sijaan selvitysalueen länsipuolelta on havaintoja liito-oravan elinympäristöistä sekä Yrjölän raportissa (2010) että tässä selvityksessä. Liito-oravalle parhaiten soveltuvat elinympäristöt ovat säästyneet selvitysalueen länsirajan ja Vikbyn asutuksen/peltoalueen välisissä kuusikoissa, joissa on runsaasti järeää haapaa sekapuuna. Liito-oravakuusikkojen väliset siirtymäreitit suositellaan huomioitavan maankäytössä. Lepakot Aktiivisessa lepakkokartoituksessa ei havaittu yhtään lepakkoa selvitysalueelta , vaikka potentiaaliset lepakkoympäristöt saatiin hyvin kierrettyä yön aikana. Sen sijaan passiivi- laitteeseen oli yön aikana tallentunut yhden pohjanlepakon kaikuluotaussignaali Rösslet pellon lounaispuolella. Selvitysalueen ulkopuolelta Lappräntintien varrelta asutuksen tuntumassa havaittiin kartoitusyönä pari saalistelevaa pohjalepakkoa. Selvitysalue ei tarjoa lepakoille erityisen hyviä saalistusalueita, sillä monet nuoret pusikkoiset metsät ovat liian tiheitä lepakoille. Sen sijaan potentiaalisimmat alueet lepakoille sijoittuvat selvitysalueen länsireunalle, järeiden liito-oravakuusikoiden ja puoliavoimien niittyjen tuntumaan, jossa on myös asutusta. Selvitysalueelta ei löydetty lepakoiden käytössä olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Selvitysalueen eteläreunalla oli kuitenkin iso siirtolohkare, jonka alle oli muodostunut pieni luolasto kivenkoloihin. Mikäli kohteelle ollaan kaavoittamassa ympäristöä muuttavaa maankäyttöä, suositellaan tämä kohde tarkistettavaksi vielä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikan varalta. Viitasammakko Selvitysalueella ei ollut kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella viitasammakon kutualueeksi soveltuvia elinympäristöjä. Viitasammakoiden kutualueet ovat yleensä lampien ja järvien tai merenlahtien rantoja, erilaisten vesistöjen tulvarantaniittyjä sekä soita (Jokinen 20122). Ytterängenin ja Rössletin peltoalueiden väliin kaivetun laskuojan varrella käytiin kuuntelemassa illalla mahdollisia kutuääniä mutta havaintoja lajista ei tehty. Selvitysalue ei kuulu lajin keskeisiin lisääntymisalueisiin.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (32) Kuva 4. Luontoselvityksen mukaiset suositukset maankäytössä huomioitaviksi kohteiksi on merkitty punaisella. Kaava-alueen rajaus on merkitty sinisellä.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (32) Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen. Lähin pohjavesi alue on noin 4,5 km suunnittelualueelta luoteeseen. Suunnittelualueella on jonkin verran pelto-ojia ja muita pieniä ojia, mutta alueelle ei sijoitu merkittäviä vesiuomia. Alueen lounaiskulmassa on suoalueita. Kuva 5. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja pohjavesialueet mustalla Natura- ja suojelualueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000 verkostoon kuuluva alue sijaitsee noin 3,5 km suunnittelualueesta luoteeseen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (32) Kuva 6. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja Natura 2000 alueet harmaalla. 5.3 Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Suurmaisema ja suunnittelualueen sijoittuminen Mustasaari kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun. Pohjanmaalaisille maisemille ovat tyypillisiä suurehkot, selvärajaiset jokilaaksot ja niiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä korkeusvaihtelultaan on vähäinen, loivasti kumpuileva maasto. Rannikkoseutu kuuluu muusta Pohjanmaasta poiketen eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualue sijaitsee kahden valtatien risteyksen muodostamassa lounaiskulmassa, Laihianjokea ympäröivän laaksoalueen ja etelässä sijaitsevan selänne- ja lakialueen välisellä vaihettumisalueella. Vikbyn kylä sijaitsee heti aluerajauksen länsipuolella. Topografia Maasto on tasaista ja alavaa. Nylundin pohjoispuolinen kukkula nousee 15 mpy:iin, lisäksi maasto kohoaa aluerajauksen metsäisissä lounaisosissa 12,5 mpy:iin, mutta peltoalueet ja pohjoiset metsäalueet valtatielle saakka ovat tasaisia ja lähinnä alle 10 mpy. Maa- ja kallioperä Vaasan seudulla on runsaasti kumpumoreenialueita, joille tyypillisiä ovat suuret pintalohkareet ja savikkoiset jokitasankoalueet. Suunnittelualueen maaperä on pääosin

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (32) lajittumatonta moreenia, jonka pinnalla on paljon irtolohkareita. Peltoalueet ovat savimaata. Alueen kallioperä on kiille- ja suonigneissiä Maisemakuva ja maiseman arvot Maisemakuva Suunnittelualueen maisematila on enimmäkseen suljettu, alue on vaihtelevasti havupuu- tai lehtipuuvaltaista taloussekametsää, koko alueella on paljon hakkuiden jälkeisiä eriasteisia taimikkoalueita. Luontoselvityksen mukaan (Ramboll 2014) alueella, etenkin Rössletille johtavan ojan varrella on myös metsittynyttä vanhaa peltomaata, jonka yleisilme on edelleen suurruohovaltainen. Alueella on seudulle tyypillisesti runsaasti isoja irtolohkareita ja maapohja on kivinen. Avoimia tiloja ovat alueen keskellä oleva Rössletin pelto, sekä etelässä alueeseen sisältyvät Ytterängenin pellon pohjoisosat. Pohjoisosassa valtatien liittymän tuntumassa on kaksi metsittyvää niittyä. Suunnittelualueella ei ole asutusta tai muita rakennuksia lukuun ottamatta vanhaa latoa Rössletin lähellä. Idässä alue rajautuu teollisuusalueeseen. Alue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään sekä lännessä lähelle Vikbyn kyläalueen pohjoiskulman asutusta. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsässä kulkee lisäksi muutama muu metsätie tai polku. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Alueelle ei ole osoitettu maisemaa suojelevia alueita tai kohteita. Tämän kaavoitustyön aikana on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys. Maisema-alueiden inventointi on valmistunut Etelä-Pohjanmaan osalta, ja suunnittelualue ei sisälly ehdotettuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat noin seitsemän kilometrin päässä idässä sijaitseva Laihianjoen kulttuurimaisema, Vanhan Vaasan kulttuurimaisema sekä Söderfjärdenin viljelymaisema. Paikalliset maiseman arvot Suunnittelualueen rajauksen sisällä ei ole kartta- ja valokuvatarkastelun pohjalta erityisiä maisemallisia arvoja. OYK:n maisemaselvityksen (Airix 2007) mukaan alueella ei ole merkittäviä maisemakokonaisuuksia tai yksittäisiä maisemaelementtejä joilla olisi erityistä maisemallista arvoa. Alueella tai alueelle ei ole selvityksen mukaan merkittäviä näkymiä. Suunnittelualue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään. Valtatieltä 8 avautuu tässä peltoaukean kohdalla kauniita, yhtenäisiä näkymiä tilakeskuksia ja pihoja kohti, ja metsän reunavyöhykkeet ovat yhtenäiset. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsäniityntie, Ytterängenin metsään rajautuva suojainen pelto sekä Nylundin asuinkeskittymä muodostavat yhtenäisen ja esteettisen maisemakokonaisuuden. Suunnittelualueen lounaiskulmassa ja rajauksen eteläpuolella on useita kalliopaljastumia. Samoin avokalliota on aluerajauksen pohjoispuolella. Maakuntakaavassa alueen eteläpuolella kulkee itä-länsisuuntainen ohjeellinen ulkoilureitti.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (32) Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Lähimmät RKY-kohteet ovat Tuovilan museosilta noin 2,7 kilometrin päässä sekä vanha Vaasa ja Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema noin neljän kilometrin päässä. Kuva 7. Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella, RKY-alueet sinisellä ja rakennusperintökohteet vihreällä. Mustasaaren kunta on laatinut rakennusinventoinnin 1990-luvun lopussa. Suunnittelualueen etelärajan ulkopuolella Nylundin paikkeilla on rakennushistoriallisen selvityksen (Mustasaaren kunta) mukaan kaksi rakennushistoriallisti merkittävää rakennusta Muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei sijaitse Museoviraston ylläpitämään museojäännösrekisteriin merkittyjä kohteita.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (32) Kuva 8. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja tiedossa olevat muinaismuistokohteet punaisella. 5.4 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on ympäristöministeriön internet-sivuilla: Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki sekä hankealue kuuluvat Pohjanmaan liittoon. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan , ja ympäristöministeriö vahvisti sen Maakuntakaavassa vahvistetaan alueidenkäytön periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Pohjanmaan maakuntakaavan painopisteenä on yhdyskuntarakenne, liikenne, energiahuolto ja rantojen käyttö.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (32) Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella. Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty palvelujen alue (p), ja alueen itäpuolelle teollisuus- ja varastoalue (t). Suunnittelualueen läheisyyteen on merkitty pyöräilyreitti (punainen ympyräkatkoviiva) ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus (oranssi ympyräkatkoviiva, Rantatien ja Kyrönkankaan vanhat tielinjaukset) sekä Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas tie tai reitti (violetti ympyräkatkoviiva). Suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Aivan suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty myös ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva) Vikbyn kylältä valtatielle 3 ja uusi liittymäjärjestelyjen alue (punainen neliö). Osa suunnittelualueesta sijaitsee kaavaan merkityllä rakennetulla alueella (beige ruudullinen rasteri) Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisvyöhykkeellä (yhtenäinen punainen kaari) sekä Vaasan laatukäytävällä (yhtenäinen sininen viiva), jolla osoitetaan Vaasan lentoaseman, kaupungin keskustan ja yliopiston välistä kaupunkimaisesti rakennettavaa osaamisen ja yritystoiminnan vyöhykettä. Laatukäytävä on kaupunkiseudun keskeinen toiminnallinen valtasuoni, joka yhdistää teollisuus-, liike- ja palvelualueet sekä logistiikka-alueet. Käytävän rungon muodostavat nopea moottoriliikenneväylä, joukkoliikennettä välittävä keskusväylä sekä rautatie. Lisäksi Vaasan kansainvälinen lentokenttä kuuluu laatukäytävään. Etelässä laatukäytävä alkaa

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (32) suunnittelualueen itäpuoleiselta teollisuusalueelta. Suunnittelualue on portti Vaasaan laatukäytävän alkaessa suunnittelualueen tuntumasta Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntahallituksessa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa on käsitelty kaupallisten palveluiden sijoittumista Pohjanmaalla. 1. Vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö (kmt3). Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetulle laatukäytävälle on osoitettu Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa neljä merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden enimmäismitoitus on yhteensä k-m2: Vikby k-m2, Risö k-m2, Liisanlehto k-m2 ja Rantamaantie k-m2. Vähittäiskaupan suuryksiköistä Vikbyn ja Rantamaantien alueet ovat tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueita. Risön ja Liisanlehdon alueille sijoittuu myös päivittäistavarakauppaa ja erikoiskauppaa. Kuva 10. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (32) 1. vaihemaakuntakaavassa on keskitytty seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen rakentamiseen soveltuvien maa-alueiden tunnistamiseen. 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty 110 kv:n voimansiirtojohto. Kuva 11. Ote Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Yleiskaavat Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava Mustasaaren kunnalla on vuonna 2013 hyväksytty koko kunnan alueen kattava oikeusvaikutukseton strateginen yleiskaava, jossa suunnittelualue on merkitty kmtmerkinnällä (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö), ja 1. vaihemaakuntakaavan mukaisilla kaavamääräyksillä. Tölby-Vikby osayleiskaava Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta alueelle on valmisteilla Tölby-Vikby osayleiskaava. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus käsiteltiin yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa alueen merkintä on KM-1 (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö). Alueelle osoitetaan kokoojakatu valtatieltä 8 tasoristeyksenä ja uusi kevyenliikenteen reitti valtatien varteen. Valtatien ali osoitetaan uusi kevyenliikenteen alikulku valtatien itäpuolella sijaitsevalle olemassa olevalle kevyenliikenteen reitille. Kevyenliikenteen reitti Vikby II:n alueelta Vikbyn ja Tölbyn kylille esitetään kulkevan Porintien, Laihiantien ja Rantatienkautta. Suunnittelualeen eteläpuolelle on osoitettu Vaasan satamatien vaihtoehtoinen yhteystarve VE2 Porintien ja Rantatien välille.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (32) Kaavan lähtökohtana on että uudisrakentaminen on osoitettava alueille, joilla ei ole maisemaan tai luontoon liittyviä erityispiirteitä. Rakennuspaikkojen sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja olemassa olevia teknisiä verkkoja. Täydennysrakentamisessa alueen rakennuskanta huomioidaan siten, että alueelle tyypillisiä piirteitä voidaan säilyttää ja vahvistaa. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuoden 2015 aikana Asemakaavat Kuva 12. Ote Tölby-Vikby osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella. Suunnittelualueen koillispuolella Vikbyn teollisuusalueella (yrityskeskus) on voimassa hyväksyttyjä asemakaavoja. Ensimmäinen alue kaavoitettiin vuonna 1985, ja kaavaaluetta on laajennettu ja muutettu moneen otteeseen vuosina Viimeisin kaavamuutos hyväksyttiin Tuovilaan Vaasan lentokentän itäpuolelle, noin 4 km etäisyydelle suunnittelualueesta, Kova Login Ab Oy hakee Vaasan seudun logistiikka-alueen vaiheen II

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Vainiotiellä

Asemakaavan muutos Vainiotiellä ISONKYRÖN KUNTA Asemakaavan muutos Vainiotiellä Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26686P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (7) Sisällysluettelo 1 Tunnistetiedot... 2 2 Kaava-alueen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.12.2008 Kuva 1: Alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Leistilässä, Hormistontien

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot