Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II"

Transkriptio

1 Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001

2

3 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Suunnitteluorganisaatio Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavan tarkoitus Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Palvelut ja virkistys Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Maanomistus Yhdyskuntatekniikka Luonto Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Pinta- ja pohjavedet Natura- ja suojelualueet Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Maisemakuva ja maiseman arvot Kulttuuriympäristö Muinaisjäännökset Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia Kaavaprosessi ja alustava aikataulu Vireillepano ja valmisteluvaihe Ehdotusvaihe... 19

4 Selostus 2 (36) Heinilä Maritta 6.3 Hyväksymisvaihe Osalliset ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Kaavan kuvaus Kaavan vaihtoehdot Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaava-alueen tasaus ja massansiirrot Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät- ja määräykset Nimistö Asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET Liite 1 OAS Liite 2 Havainnekuva Liite 3 Hulevesiselvitys Liite 4 Luonnosvaiheen vastineet Liite 5 Tasaussuunnitelma Liite 6 Ehdotusvaiheen vastineet LIITEAINEISTOT Luontoselvitys (Ramboll 2014) Kaupallinen selvitys ( 2014) Trafikutredning (Ramboll 2014)

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (32) Asemakaava Vikby II 1 Johdanto Asemakaava laaditaan valtatien 3 ja valtatien 8 risteysalueen yhteyteen. Valmisteilla olevan Tölby-Vikby osayleiskaavan mukaan alueelle voidaan osoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla vähittäiskaupan suhteen enimmillään k-m2. Lisäksi merkinnän mukaan alueelle voidaan sijoittaa toimistotiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. Asemakaavalla tarkennetaan osayleiskaavan ratkaisua ja osoitetaan korttelialueita ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle, sekä palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Asemakaavan yhteydessä tarkastellaan alueen rakentamisen ja kaupan mitoitusta. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 2 Perus- ja tunnistetiedot 2.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavan nimi: Asemakaava Vikby II Kaavan päiväys: Luonnosvaihe Kaavaehdotusvaihe Alueen määrittely: Alue koskee Mustasaaren kunnan tiloja 2:31 ja 4:74. Kaavan laatija: Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Puh Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P24779 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 2 (32) 2.2 Suunnitteluorganisaatio Mustasaaren kunta Mustasaaren kunta vastaa kaavan laatimis- ja tiedottamiskuluista ja nähtäville asettamisesta sekä näiden vaiheiden palautteen keräämisestä. Barbara Påfs, kaavoituspäällikkö puh. (06) Anne Holmback, kaavoittaja puh. (06) Keskustie 4, MUSTASAARI Kaavoituskonsultiksi on valittu, jossa kaavoituksesta vastaa arkkitehti Maritta Heinilä. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii DI Jouko Riipinen, joka vastaa myös kaavatyön esittelyistä. Maritta Heinilä, arkkitehti YKS-506, projektipäällikkö , Jouko Riipinen, DI Pekka Seppänen, ins. AMK Tuomas Miettinen, DI Päivi Määttä, DI Elisa Puuronen, DI Taina Ollikainen, FM Niina Oksanen, ins. AMK Lassi Tulonen, arkkit. yo Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE 3 Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Mustasaaren kunnassa Vikbyn alueella noin kymmenen kilometrin päässä Vaasan ja Mustasaaren keskustoista Vaasan lentokentän eteläpuolella. Suunnittelualue sijaitsee valtateiden 3 ja 8 (Porintie) risteyksen lounaispuolella ja alustavaan kaavarajaukseen sisältyvät myös valtateiden liikenne- ja liittymäalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy suunnittelualueelle n. 3,5 ha. Suunnittelualueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylund-tilan kautta valtatielle 8 (Porintie). Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn kyläalueisiin, itäosa valtatiehen 8 (Porintie) ja eteläosa peltoalueisiin ja haja-asutukseen.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (32) Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä. Kuva 2. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty sinisellä

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (32) 4 Kaavan tarkoitus Asemakaavan tavoitteena on luoda moottoritien ja valtatien 8 yhteyteen edellytykset palvelu-, liike- ja toimistorakennuksille. Alueelle tavoitellaan sijoitettavaksi vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Lähtökohtaisesti alueelle sijoitettavan vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän yhteenlaskettuna kerrosalana saa olla enintään k-m2. Tavoitteena on sijoittaa alueelle myös toimistotiloja ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta. 5 Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat 5.1 Suunnittelualueen sijainti ja lähiympäristön kuvaus Väestö ja työpaikat Mustasaaren väkiluku on noin asukasta (Tilastokeskus 2014) ja Vikbyn taajaman noin 443 asukasta (Tilastokeskus 2012). Mustasaaren väkiluku on kasvanut varsin tasaisesti viime vuosikymmeninä, ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myös Vikbyn väkiluku on ollut kasvussa. Maa- ja metsätalous 5 % Kaivostoiminta ja louhinta 0 % Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet 1 % Eläkeläiset 22 % Opiskelijat, koululaiset 6 % vuotiaat 20 % Työttömät 2 % Työlliset 49 % Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 36 % Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta 12 % Teollisuus 21 % Rakentaminen 6 % Kauppa, majoitusja rav.toiminta 13 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 7 % Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0 % Mustasaaren väestön jakautuminen pääasiallisen toiminnan mukaan (Tilastokeskus, 2012) Työllisten jakautuminen toimialan mukaan (Tilastokeskus, 2007) Palvelut ja virkistys Suunnittelualue sijaitsee Vikbyn yritysalueen välittömässä läheisyydessä. Alueella sijaitsee pääosin teollisuus- ja logistiikka-alan palveluja, sekä paljon tilaa vaativia kaupan palveluja. Noin viiden kilometrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee Sulvan kyläkeskus, jossa on esimerkiksi kauppa-, ravintola- ja pankkipalveluja sekä muita

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (32) tyypillisiä taajama-alueen palveluja. Myös Vaasan lentoasemalla on joitakin ravintolapalveluja. Noin neljän kilometrin päässä suunnittelualueesta, Vaasan lentoaseman itäpuolella, sijaitsee Vaasan seudun logistiikka-alue. Mustasaaren ja Vaasan kaupungin yhteistyönä valmistellun alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on alkanut vuonna Mittava logistiikka-alue sijaitsee Vaasan lentoaseman, rautatien ja VT 3:n rajaamalla alueella. Logistiikka-alueen ensimmäisen vaiheen koko on n. 70 ha. Logistiikka-alueen tarkoituksena on tukea alueen yrityselämää selkeyttämällä ja yhdistämällä logistisia toimintoja. Alue on osa toimintakokonaisuutta, mihin liittyvät valtatiet 3 ja 8, Vaasan satama, rautatie, lentologistiikka-alue ja Vaasan lentoasema. Alueen tehtävänä on sekä helpottaa kuljetuksia Suomessa että kehittää yhteyksiä myös Ruotsin puolelle Uumajaan. Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse virkistyspalveluja tai liikuntamahdollisuuksia. Tölby-Vikbyn koulu sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä lounaassa ja Helsingbyn koulu noin kolmen kilometrin päässä koillisessa. Molempien koulujen läheisyydessä on urheilukenttä ja Helsingbyssä myös erillinen jääkiekkokaukalo. Noin viiden kilometrin päässä sijaitsevassa Sulvassa on liikuntahalli ja maauimala. Maakuntakaavaan merkitty virkistysreitti kulkee suunnittelualueen eteläpuolella. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014) Kaupan palveluverkko ja liiketilan lisätarve Mustasaaressa Liikenne Mustasaaren vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala vuonna 2012 oli noin k-m2, josta noin k-m2 oli päivittäistavarakaupan liiketilaa, noin k-m2 erikoiskaupan liiketilaa ja noin k-m2 tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan liiketilaa (SYKE 2012). Mustasaaren ostovoiman kasvun perusteella arvioitu liiketilan lisätarve on vuosina noin k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja keskustahakuiseen erikoiskauppaan noin k-m2 sekä tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m2. Vuosina liiketilan lisätarve on noin k-m2, josta noin k-m2 kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan sekä noin k-m2 tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaupallinen selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2014). Suunnittelualue sijaitsee kahden valtakunnallisesti merkittävän liikenneväylän risteyskohdassa. Valtatie 3 (Vaasa-Tampere) (moottoritie Vaasaan) kulkee itä-länsi suunnassa suunnittelualueen pohjoisosassa ja valtatie 8 (Porintie) pohjoiseteläsuunnassa suunnittelualueen itäosassa. Myös teiden liittymäjärjestelyt sisältyvät suunnittelualueen koillisosaan. Valtatie 3 kulkee suunnittelualueen pohjoispuolella valtatien 8 alapuolella. Eritasoliittymässä pohjoispuolella on suorat rampit, eteläpuolella yhdessä neljänneksessä on Vaasan suunnasta nouseva silmukkaramppi. Kyseessä on siis yhdistelmä rombia ja puolineliapilaa. Vikbyn teollisuusalueelle Ahmantielle on kanavoitu liittymä valtatieltä 8. Liittymän kohdalla valtatien 8 länsipuolella on levähdyspaikka, jonne johtaa erilliset sisään- ja ulosajotiet.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (32) Paikallisesti merkittävä Vikbyn ja Tölbyn välinen seututie 673 (Rantatie) kulkee suunnittelualueen länsipuolella. Vaasan lentokenttä sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualueella ei sijaitse kevyen liikenteen reittejä. Vaasan kaupungin kevyen liikenteen verkostoon liittyvä kevyen liikenteen väylä kulkee Latokartanontien yhteydessä noin 800 metrin päässä suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualuetta lähimmät joukkoliikennepysäkit sijaitsevat valtatie 3:lla ja valtateiden 3 ja 8 risteyksessä sekä seututiellä 673. Sekä seututien, että valtateiden kautta kulkee päivittäin noin kymmenen kauko- ja seutuliikenteen linja-autovuoroa. Myös suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevalle Vaasan lentoasemalle on joitakin paikallisliikenneyhteyksiä Vaasan keskustasta. Tölby-Vikby osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kaava-aluetta koskeva liikenneselvitys (Ramboll 2014) Maanomistus Kuva 3. Linja-autopysäkit on merkitty kuvaan punaisilla ja sinisillä palloilla. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti punaisella Suunnittelualue on kokonaan Mustasaaren kunnan omistuksessa Yhdyskuntatekniikka Suunnittelualue kuuluu kunnallisteknisen huollon alueeseen ja on siihen liitettävissä. Suunnittelualueen läpi kulkee länsi-itä suuntaisesti paineviemäri ja vesijohto. Kaavaalueella sijaitsee jätevedenpumppaamo, minkä kautta suunnittelualueen jätevedet on liitettävissä nykyiseen viemäriverkostoon.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (32) 5.2 Luonto Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys (Ramboll Oy 2014), joka on tämän selostuksen liitteenä Kasvillisuus- ja luontotyypit Linnusto Eläimistö Hankealue lukeutuu Etelä-Pohjanmaan eliömaakuntaan. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Mustasaaren kunta lukeutuu Pohjanmaan rannikkomaan vyöhykkeeseen, joka kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Soiden aluejaossa selvitysalue sijoittuu Rannikkoseudun kermikeidasvyöhykkeeseen ja Satakunnan ja Etelä-Pohjamaan kilpikeidas-vyöhykkeelle. Selvitysalue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsämaata, jonne sijoittuu myös peltoalueita. Selvitysalueen keskiosassa on noin 2,9 ha:n kokoinen pelto nimeltä Rösslet ja hankealue rajautuu eteläosaltaan Ytterängen nimiseen peltoalueeseen, jota sisältyy selvitysalueelle n. 3,5 ha. Selvitysalueelle tulee idästä sorapäällysteinen yksityistie Vikbyn suunnalta, joka johtaa Nylundtilan kautta Porintielle. Selvitysalueen pohjoisosa rajautuu Vaasaan johtavan moottoritien ramppiin, länsiosa Vikbyn peltoalueisiin, itäosa Porintiehen ja eteläosa peltoalueisiin. Aluetta luonnehtivat pääosin mustikkatyypin (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) nuoret, voimakkaasti hakatut lehtihavupuusekoitteiset metsät. Metsäpohjan kasvillisuus on paikoin hyvin rehevää ja todennäköisesti osa hakkuista ja nuorista taimikoista on ollut likimain lehtoa nykyisten peltojen laitamilla. Alueella on myös metsittyneitä vanhoja peltoja, joiden yleisilme on edelleen melko suurruohovaltainen. Pohjamaa on hyvin kivinen kauttaaltaan mutta erityisen laajoja kalliopaljastumia ei alueella ole. Varsinaisia soita ei ole selvitysalueella ole, osa kosteapohjaisista metsistä on lähinnä soistumia. Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain mukaan huomioitavia tärkeitä elinympäristöjä eikä valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja. Yksi metsälain 10 :n mukaiseksi tulkittu lehtotilkku löytyi alueen eteläosasta. Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu valtaosin tavanomaisista ja yleisistä havu- ja sekametsille ominaisista lintulajeista. Pesiviksi tulkittuja lajeja todettiin selvitysalueella olleen 27. Lintutiheys oli paikoin melko korkea johtuen hyvin rehevä- ja kosteapohjaisesta sekä monikerroksellisesta nuoresta metsästä. Selvitysalueella oli ainakin kolme uuttukyyhkylle tarkoitettua pesäpönttöä sekä kaksi varpuspöllölle soveltuvaa liito-oravapönttöä. Ainakin uuttukyyhkyn pöntöissä vaikutti olevan pesintä pöntön suuaukossa olevien vaaleiden untuvien perusteella (joko uuttukyyhky tai telkkä). Myös Rösslet pellolla tavattiin uuttukyyhkypari reunapuissa pesimäaikaan. Valtakunnallisesti uhanalaisia tai erityistä suojelua vaativia lintulajeja eikä suurten petolintujen vakituisesti käyttämiä pesäpaikkoja ei havaittu. Liito-orava Suurin osa selvitysalueesta ei ole tyypillistä liito-oravan elinympäristöä, joissa laji pääsääntöisesti viihtyisi. Selvitysalueen etelälaidalta löytyi kuitenkin pieni pala järeärunkoista rehevää kuusikkoa hakkuun/nuoren taimikon reunalta, jossa oli useita papanapuita (ks. taulukko 2). Papanat olivat keltaisia keväisiä papanoita. Samalta kuviolta löytyi myös yksi potentiaalinen pesäpaikka kuusessa olevasta risupesästä, jossa lajin lisääntyminen on mahdollista. Lähistöllä ollut pihapiiri (Nylund)

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (32) ulkorakennuksineen ja linnunpönttöineen tarjoaa myös lajille potentiaalisia lisääntymisja levähdyspaikkoja. Olemassa oleva kuusikkokuvio suositellaan säästettäväksi. Selvitysalueen pohjoisosassa Rösslet pellon pohjoispuolella oli maastossa kaksi liitooravanpönttöä isoissa kuusissa, joissa on ollut ennen metsän hakkuita pesintöjä. Pesintöjä ei ole kuitenkaan ollut sitten hakkuiden. Papanoita ei puiden juurilta löydetty, mikä viittaa siihen, etteivät pöntöt olleet asuttuina myöskään tällä pesimäkaudella. Pöntöt mahdollistavat liito-oravan pesinnän jatkossa mikäli puustoinen yhteys muihin liito-orava-alueisiin säilytetään. Suositeltavaa onkin huomioida maankäytössä puustoisen siirtymäreitin säästäminen länsipuolisiin liito- orava-alueisiin. Selvitysalueelle on tehty aikaisemmin liito-oravaselvitys (Yrjölä 2010). Yrjölän selvityksessä ei löydetty tämän vuoden selvitysalueelta liito-oravahavaintoja. Sen sijaan selvitysalueen länsipuolelta on havaintoja liito-oravan elinympäristöistä sekä Yrjölän raportissa (2010) että tässä selvityksessä. Liito-oravalle parhaiten soveltuvat elinympäristöt ovat säästyneet selvitysalueen länsirajan ja Vikbyn asutuksen/peltoalueen välisissä kuusikoissa, joissa on runsaasti järeää haapaa sekapuuna. Liito-oravakuusikkojen väliset siirtymäreitit suositellaan huomioitavan maankäytössä. Lepakot Aktiivisessa lepakkokartoituksessa ei havaittu yhtään lepakkoa selvitysalueelta , vaikka potentiaaliset lepakkoympäristöt saatiin hyvin kierrettyä yön aikana. Sen sijaan passiivi- laitteeseen oli yön aikana tallentunut yhden pohjanlepakon kaikuluotaussignaali Rösslet pellon lounaispuolella. Selvitysalueen ulkopuolelta Lappräntintien varrelta asutuksen tuntumassa havaittiin kartoitusyönä pari saalistelevaa pohjalepakkoa. Selvitysalue ei tarjoa lepakoille erityisen hyviä saalistusalueita, sillä monet nuoret pusikkoiset metsät ovat liian tiheitä lepakoille. Sen sijaan potentiaalisimmat alueet lepakoille sijoittuvat selvitysalueen länsireunalle, järeiden liito-oravakuusikoiden ja puoliavoimien niittyjen tuntumaan, jossa on myös asutusta. Selvitysalueelta ei löydetty lepakoiden käytössä olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Selvitysalueen eteläreunalla oli kuitenkin iso siirtolohkare, jonka alle oli muodostunut pieni luolasto kivenkoloihin. Mikäli kohteelle ollaan kaavoittamassa ympäristöä muuttavaa maankäyttöä, suositellaan tämä kohde tarkistettavaksi vielä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikan varalta. Viitasammakko Selvitysalueella ei ollut kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella viitasammakon kutualueeksi soveltuvia elinympäristöjä. Viitasammakoiden kutualueet ovat yleensä lampien ja järvien tai merenlahtien rantoja, erilaisten vesistöjen tulvarantaniittyjä sekä soita (Jokinen 20122). Ytterängenin ja Rössletin peltoalueiden väliin kaivetun laskuojan varrella käytiin kuuntelemassa illalla mahdollisia kutuääniä mutta havaintoja lajista ei tehty. Selvitysalue ei kuulu lajin keskeisiin lisääntymisalueisiin.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (32) Kuva 4. Luontoselvityksen mukaiset suositukset maankäytössä huomioitaviksi kohteiksi on merkitty punaisella. Kaava-alueen rajaus on merkitty sinisellä.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (32) Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen. Lähin pohjavesi alue on noin 4,5 km suunnittelualueelta luoteeseen. Suunnittelualueella on jonkin verran pelto-ojia ja muita pieniä ojia, mutta alueelle ei sijoitu merkittäviä vesiuomia. Alueen lounaiskulmassa on suoalueita. Kuva 5. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja pohjavesialueet mustalla Natura- ja suojelualueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000 verkostoon kuuluva alue sijaitsee noin 3,5 km suunnittelualueesta luoteeseen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (32) Kuva 6. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja Natura 2000 alueet harmaalla. 5.3 Maisema- ja kulttuuriympäristö Maisemarakenne Suurmaisema ja suunnittelualueen sijoittuminen Mustasaari kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun. Pohjanmaalaisille maisemille ovat tyypillisiä suurehkot, selvärajaiset jokilaaksot ja niiden väliset lähes asumattomat selännealueet sekä korkeusvaihtelultaan on vähäinen, loivasti kumpuileva maasto. Rannikkoseutu kuuluu muusta Pohjanmaasta poiketen eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualue sijaitsee kahden valtatien risteyksen muodostamassa lounaiskulmassa, Laihianjokea ympäröivän laaksoalueen ja etelässä sijaitsevan selänne- ja lakialueen välisellä vaihettumisalueella. Vikbyn kylä sijaitsee heti aluerajauksen länsipuolella. Topografia Maasto on tasaista ja alavaa. Nylundin pohjoispuolinen kukkula nousee 15 mpy:iin, lisäksi maasto kohoaa aluerajauksen metsäisissä lounaisosissa 12,5 mpy:iin, mutta peltoalueet ja pohjoiset metsäalueet valtatielle saakka ovat tasaisia ja lähinnä alle 10 mpy. Maa- ja kallioperä Vaasan seudulla on runsaasti kumpumoreenialueita, joille tyypillisiä ovat suuret pintalohkareet ja savikkoiset jokitasankoalueet. Suunnittelualueen maaperä on pääosin

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (32) lajittumatonta moreenia, jonka pinnalla on paljon irtolohkareita. Peltoalueet ovat savimaata. Alueen kallioperä on kiille- ja suonigneissiä Maisemakuva ja maiseman arvot Maisemakuva Suunnittelualueen maisematila on enimmäkseen suljettu, alue on vaihtelevasti havupuu- tai lehtipuuvaltaista taloussekametsää, koko alueella on paljon hakkuiden jälkeisiä eriasteisia taimikkoalueita. Luontoselvityksen mukaan (Ramboll 2014) alueella, etenkin Rössletille johtavan ojan varrella on myös metsittynyttä vanhaa peltomaata, jonka yleisilme on edelleen suurruohovaltainen. Alueella on seudulle tyypillisesti runsaasti isoja irtolohkareita ja maapohja on kivinen. Avoimia tiloja ovat alueen keskellä oleva Rössletin pelto, sekä etelässä alueeseen sisältyvät Ytterängenin pellon pohjoisosat. Pohjoisosassa valtatien liittymän tuntumassa on kaksi metsittyvää niittyä. Suunnittelualueella ei ole asutusta tai muita rakennuksia lukuun ottamatta vanhaa latoa Rössletin lähellä. Idässä alue rajautuu teollisuusalueeseen. Alue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään sekä lännessä lähelle Vikbyn kyläalueen pohjoiskulman asutusta. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsässä kulkee lisäksi muutama muu metsätie tai polku. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Alueelle ei ole osoitettu maisemaa suojelevia alueita tai kohteita. Tämän kaavoitustyön aikana on käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys. Maisema-alueiden inventointi on valmistunut Etelä-Pohjanmaan osalta, ja suunnittelualue ei sisälly ehdotettuihin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemaalueisiin. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat noin seitsemän kilometrin päässä idässä sijaitseva Laihianjoen kulttuurimaisema, Vanhan Vaasan kulttuurimaisema sekä Söderfjärdenin viljelymaisema. Paikalliset maiseman arvot Suunnittelualueen rajauksen sisällä ei ole kartta- ja valokuvatarkastelun pohjalta erityisiä maisemallisia arvoja. OYK:n maisemaselvityksen (Airix 2007) mukaan alueella ei ole merkittäviä maisemakokonaisuuksia tai yksittäisiä maisemaelementtejä joilla olisi erityistä maisemallista arvoa. Alueella tai alueelle ei ole selvityksen mukaan merkittäviä näkymiä. Suunnittelualue rajautuu lähelle kaakossa olevan Nylundin asuinkeskittymään. Valtatieltä 8 avautuu tässä peltoaukean kohdalla kauniita, yhtenäisiä näkymiä tilakeskuksia ja pihoja kohti, ja metsän reunavyöhykkeet ovat yhtenäiset. Suunnittelualueen poikki etelässä kulkee länsi-itä -suuntainen viehättävä, hiekkapintainen Metsäniityntie. Metsäniityntie, Ytterängenin metsään rajautuva suojainen pelto sekä Nylundin asuinkeskittymä muodostavat yhtenäisen ja esteettisen maisemakokonaisuuden. Suunnittelualueen lounaiskulmassa ja rajauksen eteläpuolella on useita kalliopaljastumia. Samoin avokalliota on aluerajauksen pohjoispuolella. Maakuntakaavassa alueen eteläpuolella kulkee itä-länsisuuntainen ohjeellinen ulkoilureitti.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (32) Kulttuuriympäristö Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY). Lähimmät RKY-kohteet ovat Tuovilan museosilta noin 2,7 kilometrin päässä sekä vanha Vaasa ja Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema noin neljän kilometrin päässä. Kuva 7. Kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella, RKY-alueet sinisellä ja rakennusperintökohteet vihreällä. Mustasaaren kunta on laatinut rakennusinventoinnin 1990-luvun lopussa. Suunnittelualueen etelärajan ulkopuolella Nylundin paikkeilla on rakennushistoriallisen selvityksen (Mustasaaren kunta) mukaan kaksi rakennushistoriallisti merkittävää rakennusta Muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei sijaitse Museoviraston ylläpitämään museojäännösrekisteriin merkittyjä kohteita.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (32) Kuva 8. Kaava-alueen sijainti on merkitty sinisellä ja tiedossa olevat muinaismuistokohteet punaisella. 5.4 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on ympäristöministeriön internet-sivuilla: Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki sekä hankealue kuuluvat Pohjanmaan liittoon. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan , ja ympäristöministeriö vahvisti sen Maakuntakaavassa vahvistetaan alueidenkäytön periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Pohjanmaan maakuntakaavan painopisteenä on yhdyskuntarakenne, liikenne, energiahuolto ja rantojen käyttö.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (32) Kuva 9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella. Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty palvelujen alue (p), ja alueen itäpuolelle teollisuus- ja varastoalue (t). Suunnittelualueen läheisyyteen on merkitty pyöräilyreitti (punainen ympyräkatkoviiva) ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä tielinjaus (oranssi ympyräkatkoviiva, Rantatien ja Kyrönkankaan vanhat tielinjaukset) sekä Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas tie tai reitti (violetti ympyräkatkoviiva). Suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Aivan suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty myös ohjeellinen/vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katkoviiva) Vikbyn kylältä valtatielle 3 ja uusi liittymäjärjestelyjen alue (punainen neliö). Osa suunnittelualueesta sijaitsee kaavaan merkityllä rakennetulla alueella (beige ruudullinen rasteri) Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisvyöhykkeellä (yhtenäinen punainen kaari) sekä Vaasan laatukäytävällä (yhtenäinen sininen viiva), jolla osoitetaan Vaasan lentoaseman, kaupungin keskustan ja yliopiston välistä kaupunkimaisesti rakennettavaa osaamisen ja yritystoiminnan vyöhykettä. Laatukäytävä on kaupunkiseudun keskeinen toiminnallinen valtasuoni, joka yhdistää teollisuus-, liike- ja palvelualueet sekä logistiikka-alueet. Käytävän rungon muodostavat nopea moottoriliikenneväylä, joukkoliikennettä välittävä keskusväylä sekä rautatie. Lisäksi Vaasan kansainvälinen lentokenttä kuuluu laatukäytävään. Etelässä laatukäytävä alkaa

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (32) suunnittelualueen itäpuoleiselta teollisuusalueelta. Suunnittelualue on portti Vaasaan laatukäytävän alkaessa suunnittelualueen tuntumasta Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntahallituksessa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Kaavassa on käsitelty kaupallisten palveluiden sijoittumista Pohjanmaalla. 1. Vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueelle on merkitty paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö (kmt3). Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetulle laatukäytävälle on osoitettu Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa neljä merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden enimmäismitoitus on yhteensä k-m2: Vikby k-m2, Risö k-m2, Liisanlehto k-m2 ja Rantamaantie k-m2. Vähittäiskaupan suuryksiköistä Vikbyn ja Rantamaantien alueet ovat tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueita. Risön ja Liisanlehdon alueille sijoittuu myös päivittäistavarakauppaa ja erikoiskauppaa. Kuva 10. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa ja saatettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (32) 1. vaihemaakuntakaavassa on keskitytty seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen rakentamiseen soveltuvien maa-alueiden tunnistamiseen. 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty 110 kv:n voimansiirtojohto. Kuva 11. Ote Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella Yleiskaavat Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava Mustasaaren kunnalla on vuonna 2013 hyväksytty koko kunnan alueen kattava oikeusvaikutukseton strateginen yleiskaava, jossa suunnittelualue on merkitty kmtmerkinnällä (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö), ja 1. vaihemaakuntakaavan mukaisilla kaavamääräyksillä. Tölby-Vikby osayleiskaava Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, mutta alueelle on valmisteilla Tölby-Vikby osayleiskaava. Tarkistettu osayleiskaavaehdotus käsiteltiin yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa. Tarkistetussa kaavaehdotuksessa alueen merkintä on KM-1 (paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö). Alueelle osoitetaan kokoojakatu valtatieltä 8 tasoristeyksenä ja uusi kevyenliikenteen reitti valtatien varteen. Valtatien ali osoitetaan uusi kevyenliikenteen alikulku valtatien itäpuolella sijaitsevalle olemassa olevalle kevyenliikenteen reitille. Kevyenliikenteen reitti Vikby II:n alueelta Vikbyn ja Tölbyn kylille esitetään kulkevan Porintien, Laihiantien ja Rantatienkautta. Suunnittelualeen eteläpuolelle on osoitettu Vaasan satamatien vaihtoehtoinen yhteystarve VE2 Porintien ja Rantatien välille.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (32) Kaavan lähtökohtana on että uudisrakentaminen on osoitettava alueille, joilla ei ole maisemaan tai luontoon liittyviä erityispiirteitä. Rakennuspaikkojen sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja olemassa olevia teknisiä verkkoja. Täydennysrakentamisessa alueen rakennuskanta huomioidaan siten, että alueelle tyypillisiä piirteitä voidaan säilyttää ja vahvistaa. Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuoden 2015 aikana Asemakaavat Kuva 12. Ote Tölby-Vikby osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella. Suunnittelualueen koillispuolella Vikbyn teollisuusalueella (yrityskeskus) on voimassa hyväksyttyjä asemakaavoja. Ensimmäinen alue kaavoitettiin vuonna 1985, ja kaavaaluetta on laajennettu ja muutettu moneen otteeseen vuosina Viimeisin kaavamuutos hyväksyttiin Tuovilaan Vaasan lentokentän itäpuolelle, noin 4 km etäisyydelle suunnittelualueesta, Kova Login Ab Oy hakee Vaasan seudun logistiikka-alueen vaiheen II

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3..2012 tark. 19.3.2012, tark. 21.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta osallistumis

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6. Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Manassenpelto Asemakaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KIVILAHTI Kivilahden ranta-asemakaava Paadentaipaleen kylän tilat 403:1:118 Marttila, 403:1:306 Mikkola ja 403:1:103 Rautatienalue (osa). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue)

1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 ASEMAKAAVA: Heinikon yritysalueen laajennus (Uusi-Kuruntien ja rautatien välinen alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinikon

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot