Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 83 Kunniamerkkiesitykset Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja 149 koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 85 Lupa toistaiseksi voimassa olevan oppilaanohjauksen lehtorin viran 151 täyttämiseen 86 Kokousedustajan nimeäminen Tietomaakunta ekarjala yhtiökokouksiin Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien strategiapäivitys Parikkalan vanhusneuvoston aloite senioritalon rakentamisesta Rakennustarkastajan viran täyttö Pöytäkirjat ja muistiot Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat Maanvuokran määrittely Papinniemen leirintäalueelle - Oikaisuvaatimus 161

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Eerikäinen Anne jäsen Paajanen Antti jäsen Vilska Miia jäsen Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen) Poissa Kosonen Leena 2. varapj. Sinkkonen Sami jäsen Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Muut osallistujat Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Huuskonen Vesa Laukkanen Marjatta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Anne Eerikäinen ja Antti Paajanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Anne Eerikäinen Antti Paajanen Käsitellyt asiat 83-93

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalassa kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunniamerkkiesitykset 136/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää eri hallinnon aloilta esityksiä mahdol li ses ti myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Lei jo nan Ritarikuntien kunniamerkeistä seuraavasti: 1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet opetusministeriön hallinnon alal la luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai työntekijöinä. 1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet kunnallishallinnon luot tamus hen ki löi nä, viranhaltijoina tai työntekijöinä. 1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet sosiaali- ja ter vey den huollon alalla luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai työntekijöinä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuoden 2015 kun niamerk ki esi tys ten tekemisestä eri hallinnonalojen osal ta. Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuoden 2015 kun niamerk ki esi tys ten tekemisestä eri hallinnonalojen osalta.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 69/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan toukokuun alusta Kuntalain ko ko nais uu dis tuk sen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi käynnistettäväksi kuntalaista eril li sen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suoran pormestarivaalin järjes tä mi sen että alueellisen toimielimen valinnan vaalein. Molemmat näistä edel lyt tä vät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista. Nyt kyseessä oleva hallituksen esitysluonnos on valmisteltu val tio va rain minis te riön huhtikuussa 2014 asettamassa valmistelutyöryhmässä, jossa oli val tio va rain mi nis te riön lisäksi oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton edus ta jia. Valmistelun tukena on toiminut kuntalain kokonaisuudistuksen par la men taa ri nen seurantaryhmä. Valmistelutyöryhmän mietintö kokonaisuudessaan on osoit tees sa: nten+suorat+vaalit.pdf/676faa0b-19b6-464e f1189e34327 Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia ja vaalilakia siten, että niissä mahdollistetaan pormestarin ja alueellisen toimielimen valinta suoral la vaalilla. Valtuusto voisi päättää, että pormestari tai alueellisten toi mielin ten jäsenet valitaan kunnassa suorilla vaaleilla. Vaalit toimitettaisiin kun ta vaa lien yhteydessä. Pormestarinvaalilla valitun pormestarin asema, tehtävät ja toimikausi oli sivat lähtökohtaisesti samat kuin valtuuston valitsemalla pormestarilla. Valtuus tol la olisi oikeus erottaa pormestarinvaalilla valittu pormestari mää räenem mis tö pää tök sel lä, jos hän ei nauttisi valtuuston luottamusta. Pormestarin vaali voitaisiin toimittaa joko kaksivaiheisena suorana vaalina, tai ellei ensimmäisellä kierroksella kukaan ehdokkaista saisi enemmistöä ää nis tä, toisen kierroksen sijasta valtuusto voisi valita pormestarin en simmäi sel lä kierroksella kahdesta eniten ääniä saaneesta ehdokkaasta. Valtuus to päättäisi vaaleilla valittujen alueellisten toimielinten tehtävistä, määräs tä, aluerajauksesta sekä jäsenten lukumäärästä. Kunnan osa vaaleilla va li tut alueelliset toimielimet olisivat muiden alueellisten toimielinten tapaan asemaltaan lautakuntia tai johtokuntia. Lisäksi ehdotetaan säännöksiä äänioikeudesta, vaalikelpoisuudesta, vaa lipii reis tä, ehdokasasettelusta sekä ennakkoäänestyksestä por mes ta rin vaaleis sa ja kunnanosavaaleissa sekä muita vaalien toimittamiseksi tarvittavia sään nök siä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2016 siten, että pormes ta rin vaali ja kunnanosavaalit ovat kuntien käytettävissä vuoden 2017 kun ta vaalien yhteydessä.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnan lausunto tulee toimittaa viimeistään sähköisen ky se lypal ve lun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen Tiedoksi: Lausuntopyynnön kysymykset Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausunnon por mesta rin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitys luon nok ses ta Päätös: Kunnanhallitus vastasi kyselyn 19 kysymykseen, pääsääntöisesti katsottiin, että pormestarin vaalia pidetään tarkoituksenmukaisena.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Lupa toistaiseksi voimassa olevan oppilaanohjauksen lehtorin viran täyttämiseen 5/ /2015 Khall Valmistelija rehtori Riitta Lonka puh , , s-posti Kirjolan koulun rehtori pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää perus ope tuk sen ja lukion yhteinen oppilaanohjauksen lehtorin virka al kaen toistaiseksi. Viran sijoituspaikka on Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio. Nykyinen viranhaltija on ilmoittanut kirjallisesti irtisanoutuvansa teh tä väs tään alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi. Oppilaanohjauksen lehtorin tehtävään kuuluu (lukuvuoden tilas ton mukaan) 121 yläkoululaisen oppilaanohjaus ja 66 lukiolaisen opinto-oh jaus. Perusopetuslain 11. :n mukaan oppilaalle tulee antaa op pilaan oh jaus ta ja lukiolain 7. :n mukaan opiskelijalle tulee antaa myös opinto-oh jaus ta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa luvan op pi laan ohjauk sen lehtorin viran täyttämiseen lukien toistaiseksi.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kokousedustajan nimeäminen Tietomaakunta ekarjala yhtiökokouksiin 123/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Tietomaakunta ekarjala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina Technopolis Skinnarilassa, Laserkatu 6, Lappeenranta, ko kousti la Mariassa. Kokousedustajien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen etukäteen, vii meistään perjantaina Kunnanhallitus on valinnut valtuustokaudeksi kokousedustajat eri yh tei söihin, Tietomaakunta ekarjala Oy:n yhtiökokouksiin on valittu ko kous edus taja erikseen kutakin kokousta varten. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Tietomaakunta ekar ja lan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan jäljellä olevaksi val tuusto kau dek si. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Tietomaakunta ekarjalan yh tiö kokous edus ta jak si kunnanjohtajan ja varalle hallintojohtajan jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja osakaskuntien strategiapäivitys 183/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve EKJH:n hallitus on päättänyt käynnistää EKJH Oy:n ja sen osakas kun tien yhteisen jätestrategian päivityksen. Alkuperäinen strategia laadit tiin vuosien aikana. Osakaskuntien päätösten mukaisesti jä te huol lon operatiivisten tehtävien siirto EKJH:lle aloitettiin vuoden 2008 ai ka na alkaen Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ja alkaen Savitaipaleen, Luumäen ja Taipalsaaren jät teen kul je tukset ja hyöty- ja ongelmajätehuolto siirtyvät EKJH:n vastuulle. Lap peen rannan ja Lemin osalta muutos tapahtui vuoden 2012 ja Imatran osalta vuoden 2013 aikana. Strategiaa päivitettiin vuonna 2011 ekopisteverkoston kehittämisen ja kierrä tys kel vot to man jätteen energiahyödyntämisen osalta ja hallitus hyväksyi pitämässään kokouksessa esitetyn strategian. Liitteenä tiedote stra te gia päi vi tyk ses tä ("Tavoitteena kierrätysmaakunta "). Nyt vuonna 2011 päivitettyyn strategiaan kirjatut toimenpiteet ovat pääosin teh ty, lisäksi toimintaympäristö on jälleen muuttumassa merkittävästi joten on tarpeen päivittää EKJH:n ja osakaskuntien yhteistä strategiaa. EKJH:n omistajakuntia pyydetään nimeämään edustajansa strategiaa valmis te le vaan työryhmään. Strategiaesitys tullaan valmistelemaan vuoden 2015 aikana EKJH:n hallituksen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Parikkalan kunnan edustajaksi rakentamispäällikön ja varalle kunnossapitopäällikön Etelä-Kar ja lan Jätehuolto Oy:n strategiaa valmistelemaan työ ryh mään.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Parikkalan vanhusneuvoston aloite senioritalon rakentamisesta 67/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Parikkalan vanhusneuvosto on jättänyt seuraavan aloitteen: " VALTUUSTOALOITE Parikkalan vanhusneuvosto tekee aloitteen, että Parikkalaan ra ken netaan se nio ri ta lo. Tavoitteena on esteetön ja turvallinen asumisympäristö, joka tukee omatoi mi suut ta ja ta sa-ar voa. Vanhusneuvosto esittää senioritalon rakentamista Parikkalan ter veys aseman vä lit tö mään läheisyyteen. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 Parikkalassa on yli 65-vuotiaita lähes yh tä paljon kuin työikäistä väestöä. Perherakenteet muuttuvat, ja yhä useam mat ikääntyvät ihmiset asu vat yksin. Osa liikkuu pyörätuolilla, osa rol laat to rin tuella. Yhä suurempi osa ikään ty vis tä on virkeitä senioreita. Myös asumistarpeet ovat erilaisia, ja ne tulee ratkaista toi min ta ky ky ja sen muu tok set huomioiden. Senioritalot tarjoavat ikääntyvälle mahdollisuuden asua tavallisessa asunnos sa it se näi ses ti, mutta kuitenkin julkisten ja kaupallisten palveluiden äärel lä ja samanhenkisten ih mis ten kanssa. Senioritalot eivät ole pal ve lu ta loja, joissa asukas olisi pakotettu palveluja os ta maan eikä kukaan pakota osal lis tu maan mihinkään. Kuitenkin har ras te mah dol li suu det ovat usein parem mat kuin tavallisessa kerrostaloasunnossa, ja toisaalta, ikääntyvät ovat usein aktiivisia organisoimaan tapahtumia toisillensa. Senioriasuminen pähkinänkuoressa: Omistus- tai vuokra-asunto Senioriasunto, kevyt palveluasunto Kulkemisen helppous: esteettömyys Toiminnan helppous Turvallisuus Talon yhteiset tilat mahdollistavat paitsi mukavan yhdessäolon myös pal ve lu jen tuon nin Ostettavissa olevia arki- ja hoivapalveluja niitä haluaville Asukaskerho, jonka avulla tulevat asukkaat voivat vaikuttaa suun nitte luun. Parikkala Parikkalan vanhusneuvosto ERKKI PAAKKUNAINEN Paakkunainen puheenjohtaja AULI HIETANENErkki Auli Hietanen vs. vanhusneuvoston sihteeri"

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä van hus neu voston aloitteen tiedoksi ja palaa asiaan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttö 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Parikkalan kunnan organisaatiossa on rakentamispäällikön ja ra ken nus tarkas ta jan tehtävät Antti Heinosen jäädessä jäädessä eläkkeelle määrätty Jan ne Tanskaselle, mikä on aiheuttanut varsinkin kunnan kohteiden osalta jää viys on gel mia ja on käytäntönä rakennuslain vastainen. Ra ken nus tar kas ta jan tehtävän täyttäminen antaa samalla mahdollisuuden kun nos sa pi to pääl li köl le ja yhdyskuntatekniikan päällikölle keskittyä oman tu los alu een sa tehtäviin täysimääräisesti. Erityisesti haasteita ny ky ti lan teessa on työ mai den valvonnassa ja kunnossapidon työnjohdossa. Tiedoksi: Viranhakuilmoitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää täyttää avoimena olevan ra ken nus tar kas ta jan viran alkaen. Khall Määräaikaan mennessä on jätetty 7 hakemusta, joista yhdistelmä jaetaan kun nan hal li tuk sel le. Tiedoksi: Yhdistelmä hakijoista Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja ra ken nus lau ta kun nan pu heen joh ta ja haastattelevat kolmea hakijaa Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti suoritettujen haas tat te lu jen pohjalta saa tu ja lisätietoja. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päät tää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita ra ken nus tar kasta jan virkaan rakennustekniikan insinööri Olli Summalan ja hänen kiel täy tymi sen sä varalle rakennusinsinööri Seppo Vennon. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että va li tun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeis tään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, et tä vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Keskustelun aikana Pekka Anttonen esitti, että rakennustarkastajan virkaan valitaan rakennusinsinööri Seppo Vento.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koska pohjaesityksestä on tehty poikkeava ehdotus, puheenjohtaja totesi, et tä tulee suorittaa vaali. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi vaalin sul jetuin lipuin. Vaalitapa hyväksyttiin. Äänten laskijoina toimivat pöy tä kir jan tarkas ta jat. Suoritetussa vaalissa Summala sai 4 ääntä ja Vento 2 ääntä. Puheenjohtaja julisti päätöksen. Kunnanjohtajan ehdotus on äänin 4-2 hyväksytty. Näin ollen rakennustarkastajan virkaan on valittu Olli Summala ja va ral le Seppo Vento.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Toimielinten pöytäkirjat - Vanhusneuvosto Yhteistyötoimikunta Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat: Hallintojohtaja / 16, Kaupanvahvistajan ilmoitukset Muiden hallintokuntien viranhaltijat: Kirjolan koulun rehtori - henkilöstöpäätös, 341 Kirjastonjohtaja - yleispäätös, 5 Kunnossapäällikkö - yleispäätös, 12 Varhaiskasvatuspäällikkö - yleispäätös, 5 Rakentamispäällikkö - talouteen liittyvä päätös, 7 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedok si ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erik seen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omis ta ja oh jauk ses ta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edusta jien tiedoksiannot: 2. Muut tiedoksiannot: - hallintojohtaja selosti tulevan hyvinvointikeskuksen tämän hetkistä ti lannet ta ja suunniteltua aikataulua, tavoitteena, että hyvinvointikeskus voidaan avata syksyn aikana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tie dok si annot tietoonsa saatetuiksi.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Pöytäkirjat,kokouskutsut, esityslistat - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky:n hallituksen pöytäkirjat ja sekä esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston pöytäkirja ja hallituksen pöytäkirja sekä esityslista Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja ja esityslista Etelä-Karjalan jätelautakunnan esityslista Saimaan talous ja tieto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja Tietomaakunta ekarjala Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kutsu Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen sääntömääräinen yhtiökokouskutsu Kuntaliitto ; Uusi kuntalaki , Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittainuudistus 3. KT kuntatyönantajien vuosikertomus kuntien henkilöstömenot 21,2 miljardia euroa, joka on puolet kuntien ulkoi sis ta menoista, palkkaa saavia henkilöitä noin , ansiotaso nousi noin yhden prosentin edellisestä vuodesta 4. Eksoten tammi-maaliskuu 2015, Raportointi jäsenkunnille Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maanvuokran määrittely Papinniemen leirintäalueelle - Oikaisuvaatimus Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Papinniemen leirintäaluetta markkinoidaan valtakunnallisesti internetissä huh ti kuun loppuun saakka. Yhteydenottojen perusteella kunnan tulisi määri tel lä perustettavalle kiinteistöyhtiölle maanvuokrasopimuksen hinta. Pa pin nie men matkailualue käsittää kiinteistöt Taipale ( ), Kukku ran mä ki ( ) ja Taipaleenhiekka ( ), yhteensä 6,6 ha. Tässä vai hees sa maan vuokrahintaa ei tulisi sitoa mahdolliseen myö hempään myyn ti hin taan, ennen kun Papinniemen matkailualueen ke hit tä missuun ni tel mas ta on päästy sopimukseen toimivan yrityksen / toimivien yrittä jä ta ho jen kanssa. Virastossa on katsottu, että tässä vaiheessa voitaisiin läh teä normaalia pienemmästä vuokrahinnasta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää edellä selostetulla pe rusteel la hyväksyä tässä vaiheessa Papinniemen leirintäalueen maan vuokrak si euroa hehtaarilta vuodessa. Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Hallituksen jäsen Sami Sinkkonen on jättänyt Itä-Suomen hal linto-oi keu teen valituksen, jossa hän vaatii edellä olevan päätökesn uu delleen käsittelyä, koska pykälän käsittelyssä usea kunnanhallituksen jäsen käy tök sel lään häiritsi hänen sananvapauttaan ja vapaata mielipiteen il maisua. Lisäksi hän vaatii, että pykälän toimeenpano tulee estää. Itä-Suomen hallinto-oikeus on lähettänyt heille saapuneen va lituk sen Parikkalan kunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyy ty mä tön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle. Pää tök seen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen jättöaika on 14 pv tiedoksisaannista ja oikaisun voi tehdä kunnan jäsen tai asian osai nen. Kunnanhallituksen pöytäkirja on laitettu yleisesti nähtäville , joten yleinen oikaisuvaatimuksen jättöaika on päättynyt ja asianosaisten osalta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää Sami Sinkkosen oikeisuvaa ti muk sen tutkimatta, koska sitä ei ole tehty määräajassa.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 83-84, 88, 90-92, 93 KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 85-87, 89 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 93 Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot