Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61"

Transkriptio

1 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan talteen metalleja käytöstä poistetuista materiaaleista. Koetoiminnalle haetaan jatkoa. CrisolteQ Ltd PL Kokkola ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE VIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Ilmoitus on tehtävä ympäristönsuojelulain 61 :n mukaan toimivaltaiselle lupaviranomaiselle. Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 2 c) kohdan perusteella muita kuin rautametalleja valmistavan tehtaan ympäristölupa-asiat. OMG Kokkola Chemicals Oy:n toiminnoilla, joiden alueella koetoiminta tapahtuu ja joihin se liittyy, on sellainen ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa tarkoitettu tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia on tarpeen tarkastella yhdessä. Aluehallintovirasto on siten lupaviranomainen myös Crisolteq Ltd:n koetoimintaa koskevassa asiassa. ASIAN VIREILLETULO Koetoiminnan jatkohakemus on jätetty Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukseen *Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt sähköpostitse hakemuksen virheellisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon asia on siirtynyt TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään (LSY Y-290) myöntänyt koetoiminnalle luvan. Päätöksen mukaan koetoiminta sai jatkua 12 kuukautta aloittamisesta. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa * Lause lisätty korjattuun päätökseen

2 2 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA TOIMITILAT ILMOITETTU TOIMINTA Toiminta sijaitsee osoitteessa Outokummuntie 8, Kokkola. Toimitilat koostuvat erillisestä tuotantotilasta, ohjaamosta ja varastosta. Tilat on vuokrattu OMG Kokkola Chemicals Oy:lta. Tuotantotila on kooltaan 300 m 2. Tuotanto tapahtuu räjähdyssuojatussa osassa. Koetoimintaa on edeltänyt pilottilaitteiston suunnittelu ja rakentaminen toimintaa varten. Suunnittelu aloitettiin vuonna 2007 ja laitteisto saatiin käyttökuntoon vuoden 2008 loppupuolella. Koetuotantolaitoksella otetaan talteen metalleja käytöstä poistetuista materiaaleista lähinnä katalyyteista. Laitoksella on tarkoitus jatkossa ajaa myös muita metalleja sisältäviä kierrätysmateriaaleja. Näitä ovat esimerkiksi metalliseosten työstöjäämät ja prosessinesteet. Vuonna 2009 keskityttiin metallien talteenottoon käytöstä poistetuista katalyyteista. Katalyyttimateriaalia käsiteltiin vuoden aikana yhteensä noin 119 tonnia. Metallien talteenottoprosessissa käytettävää uuttoainetta jouduttiin vaihtamaan paremman lopputuloksen savuttamiseksi. Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista prosessit vaativat vielä jatkokehitystä. Tästä syystä koetoiminnalle haetaan vielä jatkoaikaa. Materiaalin käsittely ja prosessi Kaikki laitokselle tuleva raaka-aine vastaanotetaan tuotantotilasta erillään olevaan varastoon. Varastosta raaka-aine siirtyy analysoinnin ja hyväksynnän jälkeen käsittelyyn. Tuotantovarastosta siirretään päivittäin raaka-ainetta muutaman erän tarpeita varten tuotantotilaan. Tavallisesti tämä tarkoittaa kg raaka-ainetta sekä kg prosessinestettä. Käytössä on kaksi sekoitusreaktoria. Lämmitys tapahtuu sekundäärilämmityksenä käyttämällä lämmönsiirtoöljyä ja 4 baarin höyryä. Valmiit tuotteet on toimitettu edelleen asiakkaiden käyttöön. Käytetty uuttoliuos toimitetaan Ekokemiin. Sivutuotteet ja hönkäkaasut Prosessissa syntyy sivutuotteena parafiinia ja alumiinioksidia. Parafiini on pakattu 200 litran tynnyreihin ja siirretty ulkovarastoon. Noin 11 tonnia syntynyttä parafiinia on toimitettu jatkokäyttöön. Alumiinioksidin jatkokäyttöä selvitetään hakemuksen mukaan edelleen. Reaktiossa syntyvät hönkäkaasut ohjataan pesurille, jonka toimintaa seurataan ph-mittauksilla. Tuotantolaitteiston lauhduttimet ovat toimineet hyvin, jolloin lipeäpesurin ph arvo ei ole muuttunut yhden kampanjan aikana. Pesurin lipeä on vaihdettu kolme kertaa vuoden aikana. Samana aikana viemäriin on päästetty neutraloinnin jälkeen litraa pesuriliuosta.

3 3 ILMOITUKSEN KÄSITTELY Lausunnot Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta lausuntoa Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen ympäristönsuojelu ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelu ja luonnonvarat vastuualueen lausunto : Ensimmäinen päätös koetoiminnalle on annettu (LSY-2008-Y- 290). Nyt esitetty toiminta poikkeaa vähäisessä määrin jo aiemmin esitetystä toiminnasta, lähinnä eräiden uusien talteen otettavien alkuaineiden oalta. Asiakirjojen perusteella esitetty toiminta on koetoimintamääritelmät täyttävää. Toiminnanharjoittaja on jättänyt ilmoituksen Koetoimintailmoituksesta annetun aikaisemman päätöksen mukaan koetoiminnasta annettu päätös oli voimassa enintään 12 kuukautta toiminnan aloittamisesta. Toiminta oli aloitettu touko-kesäkuun vaihteessa Aluehallintoviraston tulee päätöksessään huomioida edellisen päätöksen päättymisen ja uuden päätöksen välinen aika ja päättää toiminnan laillisuudesta kyseisenä aikana. ELY-keskus edellyttää, että käsiteltävistä kotimaisista tai Suomen ulkopuolelta tuotavista materiaaleista toimitetaan ajantasainen tieto valvontaviranomaiselle koetoiminnan aikana. ELY-keskukselle on esitettävä vähintään materiaalin määrä, alkuperä, koostumus, arvio materiaalin sopivuudesta prosessiin sekä eri materiaalien vaikutukset ympäristöpäästöjen määrään ja puhdistuslaitteiden toimintaan. Hönkäkaasujen puhdistamisessa syntyvien jätevesien määrää ja laatua on tarkkailtava. Koetoiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta on määrättävä koetoimintailmoituksesta tehtävässä päätöksessä. Erityisesti on päätöksessä kiinnitettävä huomiota toiminnassa syntyvien eräiden materiaalivirtojen (sivutuote/jäte) hyötykäyttöön. Erityisesti parafiinia syntyy suuri määrä suhteessa hyötykäytettäviin materiaaleihin. ELY-keskus katsoo, että koetoimintailmoituksella harjoitettavaa toimintaa voidaan jatkaa korkeintaan vuoden 2010 loppuun, sen jälkeiselle toiminnalle on haettava ympäristölupa. Koetoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on tehtävä ilmoitus ELYkeskukselle. Viimeistään kaksi kuukautta koetoiminnan lopettamisen jälkeen toiminnanharjoittajan on lähetettävä loppuraportti Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselle. Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto : 1. Koetoimintailmoituksen hyväksymisen edellytykset ovat olemassa. Koetoiminta voidaan siten sallia vuoden 2011 loppuun asti. Käytöstä poistettavien katalyyttimateriaalien sisältämien raaka-aineiden mahdollinen talteenotto on kestävän kehityksen näkökulmasta kannustettavaa, mikäli myös talteenotossa syntyvät jätteet/sivuvirrat saadaan järkevästi hyödynnettyä tai käsiteltyä ympäristölle vaarattomiksi. Olennaista on myös, että talteenotolla ei lisätä jätteen määrää vaan talteenoton sivutuotteille löytyy hyötykäyttömahdollisuuksia.

4 2. Toiminnanharjoittajan ilmoituksessa ei ollut riittävän selkeästi kuvattu materiaalivirtoja (raaka-aineet, kemikaalit, jätteet, sivutuotteet jne.). Näistä pitäisi tehdä selkeä kaavio josta käy ilmi kaikki määrät, käsittely ja toimituspaikat. 3. Kemikaalien, nestemäisten jätteiden/sivutuotteiden varastoinnista ja erityisesti varastointitiloista/säiliöistä ei ollut riittävästi tietoa. Varastoinnin on tapahduttava asianmukaisesti siten, että maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuminen voidaan estää ennalta. Mahdolliset toimet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi oli kuvattu hyvin pintapuolisesti. 4. Koetuotantolaitoksella tapahtuvasta mahdollisesta onnettomuudesta tai muusta poikkeavasta tilanteesta, jolla saattaa olla ympäristövaikutuksia, on välittömästi ilmoitettava myös Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5. Mikäli toimintaa on tarkoitus jatkaa 2011 jälkeen, on selvitettävä mahdollisen ympäristöluvan tarve. Uusien prosessien kokeileminen ja kehittäminen voidaan jatkossakin tehdä koetoimintailmoituksella, mutta jo testatun toiminnan jatkaminen vaatii lupaharkintaa. Vastine ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Hakijalle on päivätyllä ja sähköpostilla lähetetyllä kirjeellä annettu mahdollisuus jättää vastine asiasta annetuista lausunnoista. Hakija (Kenneth Ekman) on puhelinkeskustelun yhteydessä ilmoittanut, ettei halua antaa lausunnoista vastinetta. Ympäristölupavirasto hyväksyy Crisolteq Ltd:n ilmoituksen mukaisen koeluonteisen toiminnan jatkohakemuksen. Toiminnassa on noudatettava ilmoitusta ja jäljempänä annettavia määräyksiä. Määräykset ilmoituksen johdosta 1. Koetoiminta saa kestää enintään 6 kuukautta toiminnan aloittamisesta uudelleen. Koetoiminnan tulee loppua kuitenkin viimeistään * Mikäli hakija haluaa jatkaa toimintaa tämän jälkeen, tulee toiminnalla olla voimassa oleva ympäristölupa. 2. Koetoiminnan alkamisesta ja loppumisesta on tehtävä ilmoitus Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelu ja luonnonvarat - vastuualueelle. 3. Toiminnan harjoittajan on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelu ja luonnonvarat -vastuualueelle viipymättä tiedot käsiteltävistä materiaaleista, mikäli ne muuttuvat ilmoitetusta. Keskukselle on esitettävä ainakin materiaalin alkuperä, koostumus, arvio materiaalin sopivuudesta prosessiin, vaikutukset päästöihin ja puhdistuslaitteiden toimintaan. 4. Toiminnassa käytettävien raaka-aineiden ja kemikaalien sekä toiminnassa syntyvien sivutuotteiden ja jätemateriaalien käsittelyn ja varastoinnin tulee tapahtua niin, ettei aiheuteta maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Mahdollisten varastosäiliöiden * Päivämäärä korjattu korjattuun päätökseen. 4

5 5 sekä niiden turva-altaiden kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja niihin mahdollisesti tulleet vauriot tulee korjata viipymättä. 5. Koetoimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava viipymättä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelu ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 6. Mikäli toiminnalle ei haeta ympäristölupaa, on koetoiminnasta viimeistään kaksi kuukautta sen loppumisesta toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojelu ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle loppuraportti, joka sisältää yhteenvedon koetoiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja siinä syntyneistä tuotteista ja niiden määristä, koetoiminnassa käytetyistä jätemateriaaleista, kemikaaleista, päästöistä viemäriin ja ilmaan sekä syntyneiden jätteiden määristä, lajeista, hyödyntämisestä ja käsittelystä. Mikäli toimintaa jatketaan ja sille haetaan ympäristölupaa, tulee edellä mainitut tiedot sisältävä loppuraportti liittää ympäristölupahakemuksen liitteeksi, siinä määrin kuin ko. asiat ovat tiedossa. Ympäristölupahakemuksen liitteenä tulee olla myös selvitys hönkäkaasujen pesussa syntyvien jätevesien laadusta ja sisällöstä. Ratkaisun perustelut Kokeilu on ympäristönsuojelulain 30 2 momentissa tarkoitettua koeluontoista, lyhytaikaista toimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa. Koetoiminnasta ei voida olettaa aiheutuvan ympäristön pilaantumista, ottaen huomioon käsiteltävien materiaalien ominaisuudet ja kerrallaan käsiteltävien materiaalien ja kemikaalien määrät ja käsittelytapa. Koetoiminta on tarpeen arvokkaita raaka-aineita, kuten metalleja sisältävien jätemateriaalien hyödyntämisen edistämiseksi. Aluehallintovirasto katsoo, ettei sen toimivaltaan kuulu päättää tämän ilmoituksen käsittelyn yhteydessä toiminnan laillisuudesta edellisen päätöksen päättymisen ja uuden päätöksen voimaan tulon välisenä aikana. Määräysten perustelut Määräyksissä on määritelty ilmoituksen tekijän ilmoittamalla tavalla toiminnan laatu ja laajuus, annettu tarpeelliset määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä määräykset toiminnan tarkkailusta. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 30, 35 61, 64 ja 96 Ympäristönsuojeluasetus 5 ja 27 Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

6 6 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Asian käsittelystä perittävä maksu on Maksu määräytyy aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoi- Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-keskuksesta Joensuusta. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös CrisolteQ Ltd Jäljennös päätöksestä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Kokkolan kaupungin ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla Vaasassa. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka Ylitarkastaja Aira Halmetoja Liite Valitusosoitus

7 7 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti vaasa. - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, VAASA postiosoite: PL 204, Vaasa puhelin: (vaihde) telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013. Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt lupaa saada lunastamalla V a l t i o n e u v o s t o n päätös Fingrid Oyj:n hakemukseen saada kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (603/1977, jäljempänä lunastuslaki)

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä

1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT. 1. Yleistä 1(5) KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman pitkälle valtion maksuperustelainsäädännön periaatteita ja tavoitteita, kuten ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot