MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Arviointikertomus vuoden 2014 toiminnasta Perusturvakuntayhtymä Akselin tilinpäätös Perusturvakuntayhtymä Akselin arviointikertomus Selvitys Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvion muutoksista 41 Lisämääräraha vuoden 2015 talousarvion investointiosaan / Laurin alakoulun hissin rakentaminen Leppäkarin kiinteistön 1:85 myynti Antti Lizelius -rahaston sääntöjen muuttaminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen 45 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:n perussopimuksen päivittäminen 46 Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen 47 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä 48 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen henkilöstön aloitetoimikunnan perustamisesta 49 Vastaus keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen eläkeläisjärjestöjen ja -kerhojen harrastustiloista Vuoden 2014 keskeneräiset valtuustoaloitteet Tontin luovuttaminen ARA-rahoitteiselle asumisyksikölle Ilmoitusasiat / valtuuston iltakoulu

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Juuso puheenjohtaja Setälä Marko 1. varapuheenjohtaja Myllymäki Pekka 2. varapuheenjohtaja Karkoinen Kimmo 3. varapuheenjohtaja Aalto Jari Hannula Juhani Huiskala Marjaana Huuskonen Petteri Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa Iltanen Marko Jaakola Timo Järvi Kirsi Kaasinen Sakari Laine Tapani Laitinen Taina Lassila Hanne Lehtonen Aarne Lehtonen Esko Maisila Päivi Rautiola Leena Rippstein Katja Saastamoinen Merja Strand Eeva Tamminen Ari Valtanen Suvi Vanhanen Juha Varjonen Petri Vänni Hanna Yrjälä Kari-Matti Numminen Lauri vara Lehtinen Oskari vara Laulumaa Eeva vara Olli Riku vara Lehtonen Karri vara Österberg Seija kunnanjohtaja Kärkkäinen Marja hallintojohtaja Päiviö-Häkämies Laura kasvatus- ja sivistysjoht. Oja Timo tekninen johtaja Haapala Jukka taloushallintoyks. päällikkö Kauppila Matti työpäällikkö POISSA Immonen Mikko Jaakkola Marianne Kantonen Jorma Kitola Arja Kylänpää Miia Sainio Hannu Kivivuori Osmo vara Linjos Terhi vara Palonen Kaino vara Hietalahti Vesa vara Ylis-Junttila Markus vara Kokko Tapio vara Nikkilä Sami vara Randell' Miika vara Punta Päivi vara Elo Tarja vara Ristimäki Jukka vara Vauramo Maija-Lotta vara

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ALLEKIRJOITUKSET Juuso Alatalo puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä Marko Iltanen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä Vakka-Suomen Sanomissa Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen ille (kh): Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto (kh): Valtuusto valitsee valtuutetut Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän ja Marko Il ta sen tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä määrää pöytä kir jan tarkastettavaksi viimeistään Pöytäkirja on yleises ti nähtävänä Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Hyrsky-Heik ki län ja Marko Iltasen.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 838/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ti li kaudel ta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston kä si teltä väk si tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon ser ni ti lin pää tös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen ta sei den ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Kon ser ni ti lin pää tök seen sisällytetään lisäksi konsernin ra hoi tus laskel ma. Vuoden 2014 konsernitilinpäätös on tasekirjan kohdassa Kirjanpitolain 9 :n 3 mom:n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli maaliskuun lop puun mennessä. Vuoden 2014 talousarvion toteuma on seuraava: toimintatulot toimintamenot toimintakate vuosikate tilikauden tulos tilikauden alijäämä Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen val mis ta vana toimenpiteenä eräiden tulosalueiden tuloarvioiden ylitykset ja mää rä ra ho jen alitukset ja ylitykset (ei kä si tel lä lisämäärärahoina). Ko ko vuoden aikana kunnanvaltuusto hy väk syi tuloarvion vä hen nykse nä euroa ja li sä mää rä ra ho ja yhteensä eu roa. Ulkoiset toimintatulot kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätöksestä euroa (2,0 %). Kasvu johtuu pääosin opetustoimen kotikuntakorvauksista ja ve si huol to lai tok sen perusmaksujen ja

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto jätevesimaksun korotuksesta. Käyt tö omai suu den myyn ti voi tot olivat euroa ja puunmyyntitulot eu roa. Käyttöomaisuuden myyntitappiota kirjattiin euroa Häävuoren B-talon luovutuksesta Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:lle. Ulkoiset bruttotoimintakulut kasvoivat vuoden 2013 ti lin pää tök ses tä 1,1 milj. euroa (2,4 %). Nettomenot eli toimintakate kas voi 1,0 milj. eu roa (2,4 %). Kasvu johtui pääasiassa pe rus tur va kun ta yh ty mä Akse lin ja erikoissairaanhoidon menojen kasvusta. Vuonna 2014 verotulot olivat yhteensä euroa. Al ku pe räises sä talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyväksi euroa. Vuoden aikana verotuloarviota korotettiin yhteensä eurol la. Lopullinen ker ty mä oli euroa vähemmän kuin uusi arvio. Edelliseen vuo teen verrattuna verotulot kasvoivat euroa (4,6 %). Kunnan tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2014 yhdel lä prosenttiyksiköllä. Kunnan tuloveron kasvu oli euroa. Ver tai luun vaikuttaa vuonna 2013 voimaan tullut tilityslain muutos, jon ka seurauksena kuntien tilitykset olivat normaalia suuremmat vuonna Valtionosuuksia kunnalle maksettiin euroa eli noin euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtui val tion osuus leik kauk sis ta. Vuoden 2014 vuosikate on euroa ja tilikauden alijäämä euroa. Mynämäen kunnan taseessa on tilikauden 2014 tuloksen kir jaa misen jälkeen yhteensä euroa ylijäämää. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä on pitkäaikaista lainaa eu roa eli euroa/asukas. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden ai ka na yhteensä euroa. Uutta lainaa nostettiin eu roa. Em. luvuissa ei ole huomioitu maksuvalmiuden turvaa mi sek si käytettyä lyhytaikaista luottoa. Vuonna 2014 nettoinvestoinnit olivat euroa. Suurin yk sittäi nen investointi oli uusi päiväkoti ja sen laajennus sekä Huolin kevyen lii ken teen väylän rakentaminen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kun nan hal lituk sen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten si säinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko val vonnas sa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvon taa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla ta lous suun nit te lu kaudel la. Vastaava selonteko tulee laatia myös konsernin osalta. Vuo-

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto den 2013 selonteko on kunnan osalta tasekirjan kohdassa 1.9. ja kon ser nin osalta tasekirjan kohdassa Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on ta se kirjan kohdassa Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä kuntakonsernin tulos sekä talou del li nen asema siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kir jan pi tovel vol li nen. Konsernitilinpäätöksellä pyritään saamaan kunnan toimin nas ta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös ti lan teessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuita on siirretty ty tär yh teisöi hin. Mynämäen kunnan konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiöt My nä mäen Teollisuuskiinteistö Oy, As Oy Mynämäen Augustanrivi ja Kiinteistö Oy Mynäjoki sekä kuntayhtymät perusturvakuntayhtymä Ak se li, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen erityis huol to pii ri, Varsinais-Suomen liitto, Raseko sekä Vakka-Suomen Sa no main kuntayhtymä. Kunnan omistusosuudet yhteisöissä ovat ta se kir jan liitteessä Konsernin vuosikate on +1,8 M (edellisenä vuonna + 2,0 M ). Kunnan vuosikate on +0,26 M (+ 0,8 M ). Konsernin parempi vuosikate joh tuu pääasiassa Rasekon ja Varsinais-Suomen sai raan hoi to pii rin vuo si kat tees ta. Konsernin vuosikate on 225 euroa/as (247 eu roa/as) ja kunnan 33 euroa/as (106 euroa/as). Konsernin tilikauden tulos on -1,7 M (-0,9 M ) ja tilikauden alijää mä -1,79 M (-0,9 M ). Kunnan vastaavat luvut ovat -1,9 M (-0,8 M ) ja -1,9 M (-0,7 M ). Konsernista Varsinais-Suomen sai raan hoito pii ri, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Var si nais-suo men liitto ja Raseko tekivät ylijäämää. Perusturvakuntayhtymä Ak se lin tulos on nolla. Kunta ja muut konserniyhteisöt tekivät alijäämää. Konsernin taseen loppusumma on 66,7 M (66,4 M ). Kunnan taseen loppusumma on 48,3 M (49,5 M ). Kunnan osuus konsernin mui den yhteisöjen omaisuudesta on siten 18,4 M (16,9 M ). Vuoden 2014 tilinpäätöksessä konsernilla on kertynyttä yli jää mää 2,1 M (3,7 M ). Kunnan tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää on 2,9 M (4,8 M ). Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun lop puun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mu kaises ti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Havaitsemistaan epä koh dis ta tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tar kas tus lauta kun nal le ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen et ja kun nanjoh ta ja. Vuoden 2014 tasekirja on esityslistan liitteenä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. (02) Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. (02) Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 2014 tuloksen ,17 käsittelystä seuraavaa: tilikauden tulos ,17 tehdään poistoeron lisäys (netto) ,81 tehdään varausten vähennys ,00 tehdään rahastosiirtoja (netto) -8,73 ja siirretään tilikauden alijäämä ,71 taseen edellisten tilikausien ylijäämä -tilille kuluvan vuoden kir jan pidos sa. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilipäätöksen ja jättää sen ti lin tar kas ta jan tarkastettavaksi. Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan val miste lun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta Valmistelija (tark.ltk:n sihteeri): Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen oli tarkastuslautakunnan kokouksessa selvittämässä Mynämäen kunnan tilinpäätöstä Tilinpäätösaineisto on esityslistan oheismateriaalina. Tilinpäätöstä ei ole vielä tarkastettu. Tilitarkastaja Aino Lepistö tulee kokouspäivänä tarkastamaan tilinpäätöstä ja avustava tilintarkastaja Leena Ahonen tulee tarkastuspäivälle Lisätietoja: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Lehtonen, puh

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan sihteeri Marjo-Riitta Hakula, puh (pj.): Merkitään tilinpäätösaineisto lautakunnalle tietoon. Palataan asian käsittelyyn lautakunnan kokouksessa Merkittiin tilinpäätösaineisto tarkastuslautakunnalle tietoon. Palataan asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta Valmistelija (tark.ltk:n sihteeri): Lisätietoja: Tilintarkastusmuistio jaetaan kokouksessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Lehtonen, puh tai Tarkastuslautakunnan sihteeri Marjo-Riitta Hakula, puh (pj.): Merkitään Mynämäen kunnan tilinpäätös 2014 ja ti lin tar kas tus ker tomus vuodelta 2014 lautakunnalle tiedoksi ja esitetään kun nan valtuus tol le tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myön tämis tä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti merkitä Mynämäen kunnan vuo den 2014 tilinpäätöksen sekä 2014 tilintarkastuskertomuksen lautakunnalle tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, et tä kunnan vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaus myön ne tään tilivelvollisille tilikaudelta Kunnanvaltuusto Valmistelija (hj): Vuoden 2014 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kh): Kunnanvaltuusto päättää tilikauden 2014 tuloksen ,17 käsittelystä seuraavaa:

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto tilikauden tulos ,17 tehdään poistoeron lisäys (netto) ,81 tehdään varausten vähennys ,00 tehdään rahastosiirtoja (netto) -8,73 ja siirretään tilikauden alijäämä ,71 taseen edellisten tilikausien ylijäämä -tilille kuluvan vuoden kirjanpidossa. : (tarla): Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Puheenjohtajan ehdotuksesta ensin käytettiin ryhmäpuheenvuorot ja sen jälkeen yksityiskohtainen keskustelu. Ryhmäpuheenvuoron käyttivät valtuutetut Aarne Lehtonen/KESK, Juha Vanhanen/KOK, Eeva Strand/SDP ja Juhani Hannula/PS. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Arviointikertomus vuoden 2014 toiminnasta 901/ /2015 Tarkastuslautakunta Valmistelija (tark.ltk:n sihteeri): Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan arvioitava, ovatko valtuustoon asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrälliset ja laadulliset tavoitteet toteutuneet. Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2014 arviointikertomuksen luonnos. Luonnokseen on poh jaa poimittuna talousarviosta 2014 se kä tasekirjasta 2014 jäljennös vuoden 2013 arviointiker to muk ses ta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Lehtonen, puh tai Tarkastuslautakunnan sihteeri Marjo-Riitta Hakula puh (pj.): Keskustellaan vuoden 2014 arviointikertomuksen sisällöstä ja jat ke taan arviointikertomuksen laatimiskäsittelyä. Keskustelun jälkeen päätettiin jatkaa vuoden 2014 ar vioin ti ker tomuk sen laatimiskäsittelyä seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa. Tarkastuslautakunta Valmistelija (tark.ltk:n sihteeri): Lisätietoja: (pj.): Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2014 arviointikertomuksen laa timis kä sit te lyä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Lehtonen, puh tai Tarkastuslautakunnan sihteeri Marjo-Riitta Hakula, puh Tarkastuslautakunta allekirjoittaa laatimansa vuoden 2014 ar vioin tiker to muk sen. Allekirjoittamisen jälkeen tarkastuslautakunta esittää sen kun nan valtuus ton käsiteltäväksi. Lisäksi lautakunta esittää, että kunnanvaltuusto käy lä he te kes kus te-

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto lun arviointikertomuksen pohjalta ja pyytää tämän jälkeen kun nanhal li tuk sel ta lausunnon arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden joh dos ta esitettäväksi lokakuussa 2015 pidettävässä kun nan val tuus ton kokouksessa. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Mynämäen kunnan vuoden 2014 arviointikertomuksen ja esittää edelleen ar vioin tiker to muk sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto käy lä he tekes kus te lun arviointikertomuksen pohjalta ja pyytää tämän jälkeen kun nan ha lli tuk sel ta lausunnon arviointikertomuksessa esitettyjen havain to jen ja huomioiden johdosta esitettäväksi lokakuussa 2015 pidet tä väs sä kunnanvaltuuston kokouksessa. Merkittiin pöytäkirjaan tarkastuslautakunnan ten esteellisyydet: Jäsen Markus Ylis-Junttila ei osallistunut 3.3. Tekninen lau ta kunta-osion käsittelyyn. Vara Mika Vilola ei osallistunut 3.2 Kasvatus-ja si vis tys lau takun ta ja 3.3. Tekninen lautakunta -osioiden käsittelyyn. Jäsen Tarja Elo ei osallistunut 3.3. Tekninen lautakunta-osion kä sitte lyyn. Vara Sami Nikkilä ei osallistunut 3.3. Tekninen lau ta kunta-osion käsittelyyn. Kunnanvaltuusto Valmistelija (hj): Vuoden 2014 arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja: Tarkastuslautakunnan pj Esko Lehtonen, puh (tarla): Kunnanvaltuusto käy lähetekeskustelun arviointikertomuksen poh jalta ja pyytää tämän jälkeen kunnanhallitukselta lausunnon ar vioin tiker to muk ses sa esitettyjen havaintojen ja huomioiden johdosta esitet tä väk si lokakuussa 2015 pidettävässä kunnanvaltuuston ko koukses sa.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Akselin tilinpäätös / /2015 Kunnanvaltuusto Valmistelija (hj): Yhtymähallitus "Perussopimuksen 13 mukaan peruskuntien konsernitilinpäätöksiä varten kun ta yh ty mä toimittaa vuosittaiset tilinpäätöstiedot seuraavan vuoden helmi kuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2014 käsittää taseen, tuloslaskelman, ra hoi tus las kel man ja toimintakertomuksen sekä liitetiedostot. Tilikauden 2014 toimintatuotot olivat yhteismäärältään euroa. Toi min ta ku lut olivat yhteensä euroa. Toimintatuottojen ja toimin ta ku lu jen erotus, eli toimintakate on euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on euroa. Suunnitelman mukaiset pois tot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan euroa. Pois to jen jälkeen tilikauden tulos on 0,20 euroa. Perusturvakuntayhtymä Akselin tilinpäätös 2014 on esityslistan liitteenä 2. Li säk si tilinpäätöksen yhteydessä jaetaan toimintakertomuksen 2014 tauluk ko lii te ja perheneuvonnan arviointikertomus. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh (kyj): Yhtymähallitus päättää 1) esittää kuntien valtuustoille, että tilikauden 0,20 euron ylijäämä siirre tään oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille, 2) allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan käsi tel tä väk si, 3) saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen kuntien valtuustojen käsiteltäväksi, ja 4) vahvistaa kuntien vuoden 2014 lopulliset maksuosuudet ti lin päätök sen mukaisesti (perussopimus 14). Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti, sillä lisäyksellä, että ti lin päätök sen sivulta 44 korjataan kotihoidon suoritetaulukko." Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto "Tilinpäätös on lähetetty tarkastuslautakunnan ille postitse Tilinpäätös esityslistan liitteenä 1 ja tilintarkastuskertomus liitteenä nro 2. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä jaetaan toimintakertomuksen tau luk ko liite ja perheneuvonnan arviointikertomus. Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan raportti tilinpäätöksen tar kas tukses ta. : Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kuntien kunnanvaltuustoille tie dok si 3. esittää kuntien valtuustoille, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväk sy tään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toi mi elimien ille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (ti li vel vol lisil le) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen esitteli tilinpäätöstä tar kas tuslau ta kun nal le. Harri Ylikylä tuli kokoukseen klo 17:45. Taru Aihinen poistui kokouksesta esittelynsä jälkeen klo 18:10. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti." Perusturvakuntayhtymän Akselin vuoden 2014 tilinpäätös ja tau lukko lii te sekä tilintarkastuskertomus ovat liitteenä. Perheneuvotontatoiminnan loppuraportti lähetetään esityslistan muka na. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh (Ptky Akselin tarla): Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 tilin tar kas tus ker to muk sen, hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 ti lin pää töksen ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jä se nil le ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) vas tuu va pau den tilikaudelta

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Akselin arviointikertomus / /2015 Kunnanvaltuusto Valmistelija (hj): Perusturvakuntayhtymä Akselin tarkastuslautakunta "Arviointikertomusluonnos esityslistan liitteenä 3. : Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa Perusturvakuntayhtymä Akselin arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja esittää sen edelleen kuntien kunnanvaltuustojen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti." Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh (Ptky Akselin tarla): Kunnanvaltuusto käsittelee Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 arviointikertomuksen.

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Selvitys Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvion muutoksista 210/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Yhtymähallitus : "Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallituksen liitteenä olleessa talousarvion muutosesitystaulukossa oli kir joitus vir he. Taulukossa esitetyissä alkuperäisen talousarvion mu kai sissa tuloarvioissa ja määrärahoissa ei terveyspalveluiden ja ikä ih misten palvelulinjojen osalta ole mukana palvelulinjojen sisäisiä vyö rytyk siä. Sosiaali- ja perhepalveluiden palvelulinjan osalta taulukkoon on virheellisesti jäänyt tuloarviot ja määrärahat, joihin sisältyvät edellä mainitut vyörytyserät. Hallinnon tulosalueella kyseisiä vyörytyksiä ei ole. Vyörytykset ovat linjan sisäisiä tulo- ja menoeriä, joille ei ole net to vai ku tus ta, eivätkä ne siten vaikuta kuntien mak su osuuksiin. Kuntayhtymän tilintarkastaja Aino Lepistö on tarkastanut kirjanpidon ta lous ar vio muu tos ten osalta Tarkastuksessa ei löytynyt vir hei tä talousarvion tai kirjanpidon raporteista. Edellä kuvattu kir joitus vir he on ainoastaan päätöksen liitteenä olevassa taulukossa. Kirjoi tus vir he ei vaikuta kuntien maksuosuuksiin, eikä tu lo ar vioiden tai määrärahojen muutoksiin. Esityslistan liitteenä on kuntien valtuustoille lähetettävä kirje asias ta. (kyj): Yhtymähallitus päättää 1) merkitä asian tiedoksi ja 2) lähettää asian tiedoksi kunnille Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti." Perusturvakuntayhtymä Akseli on osoittanut kirjeen kuntien val tuus toil le. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Valmistelija: (hj): Perusturvakuntayhtymä Akselin kirje ja selvitys muutoksista lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kh): Kunnanvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha vuoden 2015 talousarvion investointiosaan / Laurin alakoulun hissin rakentaminen 853/ /2015 Tekninen lautakunta Valmistelija (kiinteistöpäällikkö): Kasvatus- ja sivistysosasto on ilmoittanut, että syksyllä Laurin alakoululla aloittaa pyörätuolilla kulkeva lapsi. Laurin alakoulu ei täytä tällä hetkellä määräyksiä, jotta pyörätuolilla voidaan kulkea esteettömästi ala-koulun sekä ruokalan tiloihin. Alakoulun rakennus on rakennettu eri korkeudelle kuin ruokala, puolen kerroksen verran. Lapsia kulkee kaikkinensa n. 240 henkeä; yläkerran luokissa on yhteensä 200 lasta opiskelemassa. Alakerran portaikon leveys on n. 2 metriä, mutta yläkertaan mentäessä se kapenee noin metriin. Porrashissiä ei voi asentaa portaikkoon, koska portaikon leveys poistumistiemääräyksien mukaan ei täyty, eikä porrashissiä pysty nostamaan kesken nousun yläasentoon, jos palohälytys tulee. Tästä johtuen alakoulun Virastotien puoleiseen päätyyn on suunniteltu hissi sekä hissikuilu. Jotta pyörätuoli pääsee muihin tiloihin, niin alakerran tasosta tehdään porrashissi ruokalan tiloihin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa. Arvioon sisältyy hissi, hissikuilu ja porrashissi sekä suunnittelukulut. Yritysvaikutukset: Lisätietoja: (tekninen johtaja): Hankkeen tavoite on esteetön rakennus. Toteutus työllistää hissitoimittajia / rakennusurakoitsijoita. Suvi Hilska Vuoden 2015 investointiohjelmassa ei ole ao. hankettta eikä tarvittavia määrärahoja em. hankkeelle. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että vuoden 2015 Talonrakennus-investointiosaan perustetaan hanke Laurin alakoulun hissi sekä myönnetään hankkeelle tarvittava määräraha euroa. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että vuoden 2015 Talonrakennus-investointiosaan perustetaan hanke Laurin alakoulun hissi sekä myönnetään

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hankkeelle tarvittava määräraha euroa. Kimmo Karkoinen jätti asiasta eriävän mielipiteen. Valmistelija (hj): Talousarvion rahoitusosaan ei esitetä tässä vaiheessa muutosta. Mikä li merkittäviä lisämäärärahaesityksiä tulee lisää, myös ra hoi tusosaan on tehtävä muutos. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää euron lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvion in ves tointi osaan Talonrakennus-kohdalle Laurin koulun hissin rakentamista var ten. Kunnanvaltuusto Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh (kh): Kunnanvaltuusto myöntää euron lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvion investointiosaan Talonrakennus-kohdalle Laurin kou lun hissin rakentamista varten. Valtuutettu Juhani Hannula ehdotti valtuutettu Kimmo Karkoisen kan nat ta ma na, että kunnanvaltuusto ei myönnä lisämäärärahaa hissin rakentamista varten. Koska oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Äänes tys me net te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että kunnan hal li tuk sen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Juhani Han nu lan ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, 1 pois sa. Äänestyspöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hal li tuk sen ehdotuksen äänin 31-3, 1 poissa. Valtuutetut Juhani Hannula, Kimmo Karkoinen ja varavaltuutettu Oskari Lehtinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Leppäkarin kiinteistön 1:85 myynti 925/02.00/2015 Kunnanhallitus Valmistelija (tekninen johtaja): Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy Leppäkarin va paa-ajan kiin teistön myynti (kunnanvaltuuston päätös ). Leppäkarin myynti-ilmoitus julkaistiin kunnan nettisivuilla ja Jo ka koti-pal ve lus sa sekä Vakka-Suomen Sanomissa Näyt tö jä kohteessa järjestettiin kaksi kertaa, ja Tar jous ten viimeinen jättöaika oli klo Määräaikaan men nes sä tarjouksia saapui kuusi; tarjoukset olivat eu roa. Korkeimman tarjouksen euroa jätti Seppo Rannikko. Tarjoukset esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. Esityslistan mu ka na toimitetaan luonnos kauppakirjasta. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mynämäen kunnan Leh ti sen kylässä sijaitseva kiinteistö Leppäkari RN:o 1:85 ( ) sillä olevine huonokuntoisine rakennuksineen myydään korkeimman tarjouksen jättäneelle Seppo Rannikolle liitteenä ole van kauppakirjan mukaisesti euron kauppahinnalla. Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Valmistelija (hj): Seppo Rannikon ja kunnan välinen kiinteistönkauppakirja on liit teenä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh (kh): Kunnanvaltuusto päättää, että Mynämäen kunnan Lehtisen kylässä si jait se va kiinteistö Leppäkari RN:o 1:85 ( ) sillä olevine huo no kun toi si ne rakennuksineen myydään korkeimman tarjouksen jät tä neel le Seppo Rannikolle liitteenä olevan kauppakirjan mu kai-

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä Kunnanvaltuusto 76 17.11.2014 Kunnanhallitus 372 01.12.2014 Kunnanhallitus 132 13.04.2015 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot