EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto"

Transkriptio

1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto enn«n tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

2 EMOYHTIÖN TASE, FAS Liitetieto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 1 Sijoitukset 12 Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset 1 3 Rahavarat Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ Liitetieto VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

3 KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6 Poistot ja arvonalentumiset 7 Liiketoiminnan muut kulut 4, 5 Liikevoitto Rahoitusluotot 8 Rahoituskulut 8 Voitto ennen veroja Tuloverot 9 Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voitonjakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle

4 KONSERNIN TASE, IFRS Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset 13 l Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset, varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ

5 Liitetieto OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 17 Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Konserniavustus Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 13 Eläkevelvoitteet 18 Varaukset 19 Korolliset velat 21 Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Varaukset Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

6 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot l TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Tuotantokoneet IT-ohjelmat 4-10 vuotta 10,25,40 ja 50 vuotta 5-10 vuotta vuotta 5-8 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Syntyneet kurssierot sekä tilikauden aikana toteutuneet kurssierot on myyntisaamisistaja ostoveloista kirjattu myynnin ja ostojen oikaisueriksi. Muiden sitoumusten, saamisten ja velkojen kurssierot sisältyvät rahoitusluottoihin ja -kuluihin. Valuuttamääräisten erien suojaus Kuvaus suojaavista ja suojattavista varoista ja veloista Yhtiö suojaa valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja sekä tulevia kassavirtoja yhtiössä laaditun valuuttapolitiikan mukaisesti. Suojaukseen käytetään johdannaisia sekä valuuttaluottoja. Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttatermiinejä. Tilinpäätöshetkellä ei ollut avoimia valuuttatermiinisopimuksia. 2 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUE1TTAIN corn Eurooppa Muut LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot Avustukset Muut HENKILÖSTÖTIEDOT Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Johdon palkat Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet Yhtiön toimitusjohtaja sekä konsernissa työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet kuuluvat ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn piiriin. 5 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tiltntarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut

7 Kemppi Oy -konsemt 6 POISTOT JA AKVONALENTUMISET Poistot Aineettomista oikeuksista Muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista j» rakennelmista Koneistaja kalustosta l RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Saman konsernia yrityksiltä Muut korko-ja rahoitusluotot Saman konserniin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja mnut rahoituskulut Saman konserniin yrityksille Muille Rahoitusluotot ja kulut yhteensä Erään muut korko-ja rahoitusluotot sisältyy kurssitappioita (neteo) SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot!. Saadut konserniavustukset Fuusiovoitto Satunnaiset kulut Maksetut konserniavustukset Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä l P01STOERON MftJUTOS Poistoeron muutos l VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta l PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet eooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tikfcauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

8 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineettomat hyödykkeet yhteensä eooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

9 12 SIJOITUKSET eooo Tytäryhliöosakkeet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset -330 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Sijoitukset yhteensä Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset -330 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Konserniyritykset Kotipaikka Omistus Kirjanpitoarvo Kemppi Oy:n omistamat JPP-SoftOy Lahti, Suomi 70, Kemppi A/S Skovlunde, Tanska 100,0 O Kemppi Benelux B.V. Breda, Alankomaat 100,0 858 Kemppi France S.A.S Epone, Ranska 100, Kemppi GmbH Butzbach, Saksa 100,0 419 Kemppi Grundstucksgesellschaft mbh Butzbach, Saksa 100, Kemppi Norge A/S Tensberg, Norja 100, Kemppi Oy South America Limitada Santiago, Chile 100,0 9 Kemppi Spain S.A. Malaga, Espanja 100,0 218 Kemppi Spolkaz o.o. Zabki, Puola 100,0 59 Kemppi Sverige Ab Upplands Väsby, Ruotsi 100, Kemppi Switzerland AG Zug, Sveitsi 99,8 l Kemppi (UK) Ltd Bedford, Iso-Britannia 100,0 125 Kemppi Australia Pty Ltd Inglebum, Australia 100,0 292 Kemppikoneet Oy Lahti, Suomi 100,0 34 OOO Kemppi Moskova, Venäjä 100,0 164 Kemppi Trading (Beijing) Company Peking, Kiina 100,0 280 Kemppi Oy Limitada Santiago. Chile 99.5 U_ Muut osakkeet kpl Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 5 KRS Kapitel S.A Ekokem Oy l O Okeroisten työterveysosuuskunta 30 5_ SAAMISET osuus-% eooo Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Siirtosaamiset Verosaatava Korkosaatavat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Vakuutusmaksusaatava Muut Siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

10 14 OMA PÄÄOMA eooo Osakepääoma tilikauden alussa Osakepääoma tilikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista tilikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ. Kertynyt poistoero tilikauden alussa Poisloeron muutos l Kertynyt poistoero tilikauden lopussa PAKOLLISET VARAUKSET fooo. Varaus vastaisiin takuumenoihin Muut pakolliset varaukset O PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (000 ;, Lainat rahoituslaitoksilta _ O Yhtiössä ei ole yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja. Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä O 18 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat Muut velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Kulujaksotukset

11 19 VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 7 12 Myöhemmin maksettavat l 8_ 8 20 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset l 831 l Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Kiinteistöinvestoinnil Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vuosina valmistuneiden kiinteistöjen tarkistuskausi on 5 vuotta, - valmistuneiden 10 vuona. Vastuun enimmäismäärä on tuhatta euroa (369 teur ). 37

12 2 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Tilikauden aikana on hankittu osake-enemmistö JPP-Soft Oy:stä, joka on yhdistelty konsernitilinpäätökseen ensimmäistä kertaa Tytäryhtiö on yhdistelty konserniin hankinta-ajankohdasta lähtien. Hankintahinta on kohdistettu varoille ja veloille niiden hankintahetken käyvän arvon perusteella, jäljelle jäävä osuus hankintamenosta on liikearvoa. Konserniin siirtymisen jälkeen JPP-Soft Oy kerryttänyt konsernille tappiota -14 teur, josta vähimmistölle kuuluu -4 teur. Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat seuraavasti: Kauppahinta -Maksettu käteisvaroista 917 -Kirjattu lisäkauppahima 100 Kokonaiskauppahinta 1017 Hankitun omaisuuden käypä arvo 306 Liikearvo 711 Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus-ja velkaerät ovat seuraavat: Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Nettovarallisuus Vähemmistön osuus Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo Hankitun yhtiön kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Maksettu käteiskauppahinta Hankitun tytäryhtiön rahavarat Hankintaan liittyvä tahavaikutus LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (VOO Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Vuokratuotot Saadut avustukset Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallintokulut IT-kulut Vuokrakulut Muut Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioita Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 221 teur vuonna (596 teur vuonna ). 6 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt Muut henkilösivukulut Aktivoidut palkat ia henkilöstökulut l l Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella Toimihenkilöt Työntekijät Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 23 Lähipiiritapahtumat.

13 _L Kemppi Oy -konserni 7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Paistot hysdykeryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aktivoidut kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing Koneet ja kalusto, tuotanto Koneet ja kalusto, muut Koneet ja kalusto, rahoitusleasing Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Poistot on laskettu hyodykeryhmittäin taloudellisen pitoajan perusteella SO RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Myytävissä olevien rahavarojen myyntivoitot, netto Korkotuotot Valuuttakurssivoitot Rahoitustuotot yhteensä Korkokulut rahoitusleasingveloista Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä Tuloslaskelmaan sisältyy valuuttakurssieroja 3 82 teur vuonna (-273 teur vuonna ) TULOVEROT Tuloslaskelmaan kirjatut verot Tuloverot Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Verotuksen ja kirjanpidon väliaikaisiin eroihin liittyvät verot Tuloslaskelmaan kirjatut verot yhteensä Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 26% laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Verot laskettuna kotimaan verokannalla ( 26%, 26%) Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verot aikaisempien vuosien kirjaamattomista tappioista Edellisten tilikausien verot Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Muut erät Verot tuloslaskelmassa efektiivisellä verokannalla laskettuna Efektiivinen veroprosentti on 25, l %vuonna ja 27,0% vuonna l

14 10 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Ennakkomaksut ja Maa- ja Tuotantokoneet ja - keskeneräiset fooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Yritysostot Vähennykset Siirrot erien välillä Kurssierot Hankintameno tilikauden lopussa vesialueet Rakennukset kalusto Koneet ja kalusto hankinnat Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Simot erien välillä, kertpoistot Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kurssierot Hankintameno tilikauden lopussa Maa- ja Tuotantokoneet ja - vesialueet Rakennukset kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvot testataan vuosittain, mikäli on viitteitä hyödykkeen arvon olennaisesta alenemisesta. Vuosina ja ei tällaisia viitteitä ole ollut, minkä vuoksi arvonalennustestausta ei ole tehty. Rahoitusleasingsopimukset Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti: eooo Hankintameno Kertyneet poistot Rakennukset Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I eooo Hankintameno Kertyneet poistot Rakennukset Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

15 11 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kehittämis- Keskeneräiset Liikearvo menot R&D projektit Hankintameno tilikauden alussa Yritysostot Lisäykset Sisäisesti aikaansaadut Erilliset hankinnat Vähennykset Siirrot erien välillä Kurssiero Hankintameno tilikauden lopussa IT-ohjelmistot ja Muut aineettomat lisenssit Maa-alueen vuokra hyödykkeet Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Siirrot erien välillä Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I Kehittämis- Keskeneräiset (MO Liikearvo ntenot R&D-projektit Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Sisäisesti aikaansaadut Erilliset hankinnat Vähennykset Kurssiero Hankintameno tilikauden lopussa IT-ohjelmistot ja Muut aineettomat lisenssit Maa-alueen vuokra hyödykkeet Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Arvonalentumiset Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen v: likutusaika, kirjataan poistoina kuluksi tuloslaskelmaan arvioidun taloudellisen vaikutusajat! kuluessa. Nämä hyödykkeet myös testataan arvonalentumisen varalta aina kun on merkkejä mahdollisesta arvonalentumisesta. Vuosina ja tällaisia merkkejä ei ole ollut, minkä vuoksi arvonalentumistestausta ei ole suoritettu. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET Hankintameno tilikauden alussa Vähennykset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa josta pitkäaikaisia Myytävissä olevien sijoitusten myyntivoittoja ei ole kirjattu vuonna ollenkaan (10 teur vuonna ) Myytävissä olevat sijoitukset muodostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin sekä sijoitusrahasto-osuuksiin. Noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu hankintamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista. Sijoitusrahasto-osuudet on arvostettu käypään arvoon. Vuonna konsernissa ei ollut sijoitusrahasto-osuuksia.

16 13 LASKENNALLISET VEROSAAM1SET JA -VELAT Laskennallisten verojen muutokset vuoden aikana: 00 Laskennallinen vcrosaamincn Vaihto-ontaisuuden sisäinen kate 268 Varaukset 356 Vahvistetut tappiot O Työsuhde-etuudet 2 Rahoitusleasingsophnukset Muut erät 16 Laskennallinen verosaaminen 642 Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan O 1180 Laskennallinen verovelka Kertyneet poistoerot Aineettomien hyödykkeiden aktivointi Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon Muut erät Laskennallinen verovelka Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä Laskennalliset verosaamiset ja -velat taseessa Laskennallinen verosaaminen 642 Laskennallinen verovelka 2251 Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä l Tällä hetkellä on todennäköistä, että konsernille muodostuu verotettavaa tuloa, jota vastaan laskennalliset verosaamiset pystytään hyödyntämään. Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu tappiosta, joita on konsernin toimimattomilla tytäryhtiöillä. Tiettyjen tyttärien jakamattomiin voittovaroihin liittyvä lähdeverovelka on kirjattu laskennallisiin veroihin.»00 Laskennallinen verosaaminen Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset Vahvistetut tappiot Työsuhde-etuudet Muut erät Laskennallinen verosaaminen Kirjattu Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan tuloslaskelmaan Laskennallinen verovelka Kertyneet poistoerot Aineettomien hyödykkeiden aktivointi Myytävissä olevien sijoitusten arvostaminen käypään arvoon Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon Muut erät Laskennallinen verovelka Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 157 teur (19 teur vuonna ), jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa on alennettu vastaamaan sen nettorealisointiarvoa.

17 15 MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET eooo Myynlisaamiset ja muut saamiset Myyntisaamisel Muut saamiset Siirtosaamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoituserät Saamiset konserniyhtiöiltä Myynlisaamiset Lainasaamiset l l Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Tilikaudella on kirjattu myyntisaamisista arvonalentumistappiota 374 teur (30 teur vuonna ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoituserät ovat valuuttatermiinejä. Tilinpäätöshetkellä konsernissa ei ollut avoimia termiinejä. Myyntisaamisten ikäjakauma eooo Erääntymättömät 9036 II 051 Erääntyneet 1-30 päivää Erääntyneet päivää päivää päiviä >1 20 päivää RAHAVARAT eooo Rahat ia pankkisaamiset OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kemppi Oy:n kaupparekisteriin merkittyjä täysin maksettu osakepääoma on euroa ja osakemäärä Osakkeiden nimellisarvo on 10,0 euroa. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Vararahastoja muut rahastot ovat tytäryhtiöiden paikallisten lainsäädäntöjen vaatimia rahastoja. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on osakeyhtiölain mukainen rahastoja se sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset. Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot Muuntoerot Realisoitumattomat voitot myytävissä olevista sijoituksista Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman Käyvän arvon Osake-pääoma Vararahasto Muut rahastot rahasto rahasto Muuntoerot l -l 146 -l l O

18 18 ELÄKEVELVOITTEET Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti: Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkomenot Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Hallintokulut Työnantajan suorittamat maksut Eläkekulut yhteensä Taseen etuuspohjainen eläkevelka määräytyy seuraavasti: Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Varojen käypä arvo Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Nettomääräinen saaminen /velka Velvoitteen nykyarvon muutokset ovat seuraavat: Velvoite tilikauden alussa Työsuorituksesta johtuvat menot Korkomenot Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) ja voitot (-) Kurssien» Velvoite tilikauden lopussa Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset ovat seuraavat: Käyvät arvot tilikauden alussa Varojen odotettu tuotto Hallintokulut Työnantajan suorittamat maksut Kurssierol Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) Varojen käyvät arvot tilikauden lopussa Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset Diskonttauskorko % Norja Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto % Norja Tuleva palkankorotusolettama % Norja Tuleva eläkekorotusolettama % Norja 3,8 5,8 4,0 1,5 4,5 5,5 4,5 1,75 Konsernin työntekijöiden eläketurvan kattamiseksi on tehty eläkejärjestelyjä kunkin yksikön sijaintipaikan lainsäädännön ja sosiaaliturvasäännösten mukaisesti. Eläkejärjestelyt on katsottu maksupohjaisiksi järjestelyiksi lukuunottamatta Norjaa, jonka eläkejärjestelyt katsotaan etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Tilikauden työsuoritukseen perustuvat maksupohjaisiin järjestelyihin liittyvät eläkemenot on kirjattu kokonaisuudessaan tuloslaskelmaan kuluksi. Suurin osa työntekijöistä työskentelee suomalaisissa yhtiöissä, jonka vuoksi myös suurin osa konsernin eläkekustannuksista tulee Suomesta. Suomessa eläketurva hoidetaan eläkevakuutusyhtiöiden kautta TyEL-järjestelmän puitteissa, joka on kokonaisuudessaan katsottu maksupohjaiseksi järjestelyksi. Norjan etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn liittyvät kulut perustuvat vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. 19 VARAUKSET Varaukset tilikauden alussa Varausten lisäys Varausten vähennys Varaukset tilikauden lopussa Pitkäaikaiset varaukset Lyhytaikaiset varaukset Takuuvaraukset Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. Vuoden lopussa takuuvarauksia oli 423 teur (890 teur vuonna ) Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tuotteista. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän seuraavan kahden vuoden aikana.

19 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon Saamiset ja tulosvaikutteisesti muut Myytävissä kirjattavat rahoitusvarat olevat sijoitukset sijoitukset Velat Tasearvo Käypä arvo Rahoitusvarat Lainasaamiset 379 Noteeraamattomat osakkeet 24 Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat Johdannaiset Valuuttatermiinit Rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ia muut velat Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon Saamiset ja tulosvaikutteisesti muut Myytävissä kirjattavat rahoitusvarat olevat sijoitukset sijoitukset Velat Tasearvo Käypä arvo Rahoitusvarat Lainasaamiset Noteeraamattomat osakkeet 24 Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat Johdannaiset Valuuttatermiinit Rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat OSTOVELAT JA MUUT VELAT eooo Saadut ennakkomaksut 716 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 302 Velat konserniyhtiöille Ostovelat Ostovelkojen maksuehdot eivät poikkea toimialalle tyypillisistä maksuehdoista. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Siirtovelat Korkovelka 248 Henkilöstökuluihin liittyvät Muut jaksotukset Siirtovelat yhteensä

20 20 JULKISET AVUSTUKSET Avustukset tuloutetaan sillä kaudella, kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Konsernissa ei ole tilikaudella tai saatu merkittäviä julkisia avustuksia. 21 KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA eooo TyEL-laina Rahoitusleasingvelat Muut velat Lyhytaikaiset eooo TyEL-laina Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Muut velat Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo Pankkilainat ovat lyhytaikaisia valuuttaluottoja. Vuoden aikana valuuttalainoilla on 1-6 kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Eläkelaina on tasalyhenteinen ja sen maturiteettt on 5 vaotta. Keskimääräinen korko vuonna oli 3,25 % (5, 16 % vuonna ). Rahoirusleasingvelkojen vähimmäisvuokrat ja vähimmäisvuokrien nykyarvo Vähimmäisvuokrat vuoden kuluessa Vähimmäisvuokrat 1-5 vuoden kuluessa erääntyvät Vähimmäisvuokrat yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä! Vähimmäisvuokrien nykyarvo Tulevaisuudesssa kertyvät rahoituskulut Korolliset lyhytaikaiset valuuttaluotot jakautuvat valuutoittain seuraavasti: Valuutta 0006 GBP EUR AUD USD PLN NOK DKK SEK euroissa Velkojen erääntymisaikataulu eooo Tasearvo 2010 TyEL-laina Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Muut velat Korollisten velkojen erääntymisaikataulu eooo Tasearvo Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Korollisten velkojen erääntymisaikataulu

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KEMPPI OY 6(10) 109 376 126,75 35016413,66 -139119,78 177 288,24 136265,16 77 839,18 16551 914,94 110068,59 73 222,82 16735206,35 51 985 589,89

KEMPPI OY 6(10) 109 376 126,75 35016413,66 -139119,78 177 288,24 136265,16 77 839,18 16551 914,94 110068,59 73 222,82 16735206,35 51 985 589,89 KEMPPI OY 6(10) TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2007 3.8.-31.12.2006 LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot