EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto"

Transkriptio

1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto enn«n tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

2 EMOYHTIÖN TASE, FAS Liitetieto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 1 Sijoitukset 12 Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset 1 3 Rahavarat Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ Liitetieto VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

3 KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6 Poistot ja arvonalentumiset 7 Liiketoiminnan muut kulut 4, 5 Liikevoitto Rahoitusluotot 8 Rahoituskulut 8 Voitto ennen veroja Tuloverot 9 Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voitonjakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle

4 KONSERNIN TASE, IFRS Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset 13 l Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset, varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ

5 Liitetieto OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 17 Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Konserniavustus Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 13 Eläkevelvoitteet 18 Varaukset 19 Korolliset velat 21 Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Varaukset Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

6 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot l TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Tuotantokoneet IT-ohjelmat 4-10 vuotta 10,25,40 ja 50 vuotta 5-10 vuotta vuotta 5-8 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Syntyneet kurssierot sekä tilikauden aikana toteutuneet kurssierot on myyntisaamisistaja ostoveloista kirjattu myynnin ja ostojen oikaisueriksi. Muiden sitoumusten, saamisten ja velkojen kurssierot sisältyvät rahoitusluottoihin ja -kuluihin. Valuuttamääräisten erien suojaus Kuvaus suojaavista ja suojattavista varoista ja veloista Yhtiö suojaa valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja sekä tulevia kassavirtoja yhtiössä laaditun valuuttapolitiikan mukaisesti. Suojaukseen käytetään johdannaisia sekä valuuttaluottoja. Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttatermiinejä. Tilinpäätöshetkellä ei ollut avoimia valuuttatermiinisopimuksia. 2 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUE1TTAIN corn Eurooppa Muut LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot Avustukset Muut HENKILÖSTÖTIEDOT Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Johdon palkat Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet Yhtiön toimitusjohtaja sekä konsernissa työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet kuuluvat ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn piiriin. 5 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tiltntarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut

7 Kemppi Oy -konsemt 6 POISTOT JA AKVONALENTUMISET Poistot Aineettomista oikeuksista Muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista j» rakennelmista Koneistaja kalustosta l RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Saman konsernia yrityksiltä Muut korko-ja rahoitusluotot Saman konserniin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja mnut rahoituskulut Saman konserniin yrityksille Muille Rahoitusluotot ja kulut yhteensä Erään muut korko-ja rahoitusluotot sisältyy kurssitappioita (neteo) SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot!. Saadut konserniavustukset Fuusiovoitto Satunnaiset kulut Maksetut konserniavustukset Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä l P01STOERON MftJUTOS Poistoeron muutos l VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta l PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet eooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tikfcauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

8 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineettomat hyödykkeet yhteensä eooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

9 12 SIJOITUKSET eooo Tytäryhliöosakkeet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset -330 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Sijoitukset yhteensä Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset -330 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Konserniyritykset Kotipaikka Omistus Kirjanpitoarvo Kemppi Oy:n omistamat JPP-SoftOy Lahti, Suomi 70, Kemppi A/S Skovlunde, Tanska 100,0 O Kemppi Benelux B.V. Breda, Alankomaat 100,0 858 Kemppi France S.A.S Epone, Ranska 100, Kemppi GmbH Butzbach, Saksa 100,0 419 Kemppi Grundstucksgesellschaft mbh Butzbach, Saksa 100, Kemppi Norge A/S Tensberg, Norja 100, Kemppi Oy South America Limitada Santiago, Chile 100,0 9 Kemppi Spain S.A. Malaga, Espanja 100,0 218 Kemppi Spolkaz o.o. Zabki, Puola 100,0 59 Kemppi Sverige Ab Upplands Väsby, Ruotsi 100, Kemppi Switzerland AG Zug, Sveitsi 99,8 l Kemppi (UK) Ltd Bedford, Iso-Britannia 100,0 125 Kemppi Australia Pty Ltd Inglebum, Australia 100,0 292 Kemppikoneet Oy Lahti, Suomi 100,0 34 OOO Kemppi Moskova, Venäjä 100,0 164 Kemppi Trading (Beijing) Company Peking, Kiina 100,0 280 Kemppi Oy Limitada Santiago. Chile 99.5 U_ Muut osakkeet kpl Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 5 KRS Kapitel S.A Ekokem Oy l O Okeroisten työterveysosuuskunta 30 5_ SAAMISET osuus-% eooo Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Siirtosaamiset Verosaatava Korkosaatavat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Vakuutusmaksusaatava Muut Siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

10 14 OMA PÄÄOMA eooo Osakepääoma tilikauden alussa Osakepääoma tilikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista tilikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ. Kertynyt poistoero tilikauden alussa Poisloeron muutos l Kertynyt poistoero tilikauden lopussa PAKOLLISET VARAUKSET fooo. Varaus vastaisiin takuumenoihin Muut pakolliset varaukset O PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (000 ;, Lainat rahoituslaitoksilta _ O Yhtiössä ei ole yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja. Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä O 18 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat Muut velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Kulujaksotukset

11 19 VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 7 12 Myöhemmin maksettavat l 8_ 8 20 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset l 831 l Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Kiinteistöinvestoinnil Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vuosina valmistuneiden kiinteistöjen tarkistuskausi on 5 vuotta, - valmistuneiden 10 vuona. Vastuun enimmäismäärä on tuhatta euroa (369 teur ). 37

12 2 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Tilikauden aikana on hankittu osake-enemmistö JPP-Soft Oy:stä, joka on yhdistelty konsernitilinpäätökseen ensimmäistä kertaa Tytäryhtiö on yhdistelty konserniin hankinta-ajankohdasta lähtien. Hankintahinta on kohdistettu varoille ja veloille niiden hankintahetken käyvän arvon perusteella, jäljelle jäävä osuus hankintamenosta on liikearvoa. Konserniin siirtymisen jälkeen JPP-Soft Oy kerryttänyt konsernille tappiota -14 teur, josta vähimmistölle kuuluu -4 teur. Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat seuraavasti: Kauppahinta -Maksettu käteisvaroista 917 -Kirjattu lisäkauppahima 100 Kokonaiskauppahinta 1017 Hankitun omaisuuden käypä arvo 306 Liikearvo 711 Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus-ja velkaerät ovat seuraavat: Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Nettovarallisuus Vähemmistön osuus Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo Hankitun yhtiön kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Maksettu käteiskauppahinta Hankitun tytäryhtiön rahavarat Hankintaan liittyvä tahavaikutus LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (VOO Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Vuokratuotot Saadut avustukset Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallintokulut IT-kulut Vuokrakulut Muut Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioita Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 221 teur vuonna (596 teur vuonna ). 6 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt Muut henkilösivukulut Aktivoidut palkat ia henkilöstökulut l l Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella Toimihenkilöt Työntekijät Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 23 Lähipiiritapahtumat.

13 _L Kemppi Oy -konserni 7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Paistot hysdykeryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aktivoidut kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing Koneet ja kalusto, tuotanto Koneet ja kalusto, muut Koneet ja kalusto, rahoitusleasing Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Poistot on laskettu hyodykeryhmittäin taloudellisen pitoajan perusteella SO RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Myytävissä olevien rahavarojen myyntivoitot, netto Korkotuotot Valuuttakurssivoitot Rahoitustuotot yhteensä Korkokulut rahoitusleasingveloista Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä Tuloslaskelmaan sisältyy valuuttakurssieroja 3 82 teur vuonna (-273 teur vuonna ) TULOVEROT Tuloslaskelmaan kirjatut verot Tuloverot Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Verotuksen ja kirjanpidon väliaikaisiin eroihin liittyvät verot Tuloslaskelmaan kirjatut verot yhteensä Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 26% laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Verot laskettuna kotimaan verokannalla ( 26%, 26%) Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verot aikaisempien vuosien kirjaamattomista tappioista Edellisten tilikausien verot Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Muut erät Verot tuloslaskelmassa efektiivisellä verokannalla laskettuna Efektiivinen veroprosentti on 25, l %vuonna ja 27,0% vuonna l

14 10 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Ennakkomaksut ja Maa- ja Tuotantokoneet ja - keskeneräiset fooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Yritysostot Vähennykset Siirrot erien välillä Kurssierot Hankintameno tilikauden lopussa vesialueet Rakennukset kalusto Koneet ja kalusto hankinnat Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Simot erien välillä, kertpoistot Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kurssierot Hankintameno tilikauden lopussa Maa- ja Tuotantokoneet ja - vesialueet Rakennukset kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvot testataan vuosittain, mikäli on viitteitä hyödykkeen arvon olennaisesta alenemisesta. Vuosina ja ei tällaisia viitteitä ole ollut, minkä vuoksi arvonalennustestausta ei ole tehty. Rahoitusleasingsopimukset Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti: eooo Hankintameno Kertyneet poistot Rakennukset Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I eooo Hankintameno Kertyneet poistot Rakennukset Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

15 11 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kehittämis- Keskeneräiset Liikearvo menot R&D projektit Hankintameno tilikauden alussa Yritysostot Lisäykset Sisäisesti aikaansaadut Erilliset hankinnat Vähennykset Siirrot erien välillä Kurssiero Hankintameno tilikauden lopussa IT-ohjelmistot ja Muut aineettomat lisenssit Maa-alueen vuokra hyödykkeet Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Siirrot erien välillä Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I Kehittämis- Keskeneräiset (MO Liikearvo ntenot R&D-projektit Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Sisäisesti aikaansaadut Erilliset hankinnat Vähennykset Kurssiero Hankintameno tilikauden lopussa IT-ohjelmistot ja Muut aineettomat lisenssit Maa-alueen vuokra hyödykkeet Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Arvonalentumiset Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen v: likutusaika, kirjataan poistoina kuluksi tuloslaskelmaan arvioidun taloudellisen vaikutusajat! kuluessa. Nämä hyödykkeet myös testataan arvonalentumisen varalta aina kun on merkkejä mahdollisesta arvonalentumisesta. Vuosina ja tällaisia merkkejä ei ole ollut, minkä vuoksi arvonalentumistestausta ei ole suoritettu. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET Hankintameno tilikauden alussa Vähennykset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa josta pitkäaikaisia Myytävissä olevien sijoitusten myyntivoittoja ei ole kirjattu vuonna ollenkaan (10 teur vuonna ) Myytävissä olevat sijoitukset muodostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin sekä sijoitusrahasto-osuuksiin. Noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu hankintamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista. Sijoitusrahasto-osuudet on arvostettu käypään arvoon. Vuonna konsernissa ei ollut sijoitusrahasto-osuuksia.

16 13 LASKENNALLISET VEROSAAM1SET JA -VELAT Laskennallisten verojen muutokset vuoden aikana: 00 Laskennallinen vcrosaamincn Vaihto-ontaisuuden sisäinen kate 268 Varaukset 356 Vahvistetut tappiot O Työsuhde-etuudet 2 Rahoitusleasingsophnukset Muut erät 16 Laskennallinen verosaaminen 642 Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan O 1180 Laskennallinen verovelka Kertyneet poistoerot Aineettomien hyödykkeiden aktivointi Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon Muut erät Laskennallinen verovelka Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä Laskennalliset verosaamiset ja -velat taseessa Laskennallinen verosaaminen 642 Laskennallinen verovelka 2251 Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä l Tällä hetkellä on todennäköistä, että konsernille muodostuu verotettavaa tuloa, jota vastaan laskennalliset verosaamiset pystytään hyödyntämään. Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu tappiosta, joita on konsernin toimimattomilla tytäryhtiöillä. Tiettyjen tyttärien jakamattomiin voittovaroihin liittyvä lähdeverovelka on kirjattu laskennallisiin veroihin.»00 Laskennallinen verosaaminen Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset Vahvistetut tappiot Työsuhde-etuudet Muut erät Laskennallinen verosaaminen Kirjattu Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan tuloslaskelmaan Laskennallinen verovelka Kertyneet poistoerot Aineettomien hyödykkeiden aktivointi Myytävissä olevien sijoitusten arvostaminen käypään arvoon Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon Muut erät Laskennallinen verovelka Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 157 teur (19 teur vuonna ), jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa on alennettu vastaamaan sen nettorealisointiarvoa.

17 15 MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET eooo Myynlisaamiset ja muut saamiset Myyntisaamisel Muut saamiset Siirtosaamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoituserät Saamiset konserniyhtiöiltä Myynlisaamiset Lainasaamiset l l Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Tilikaudella on kirjattu myyntisaamisista arvonalentumistappiota 374 teur (30 teur vuonna ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoituserät ovat valuuttatermiinejä. Tilinpäätöshetkellä konsernissa ei ollut avoimia termiinejä. Myyntisaamisten ikäjakauma eooo Erääntymättömät 9036 II 051 Erääntyneet 1-30 päivää Erääntyneet päivää päivää päiviä >1 20 päivää RAHAVARAT eooo Rahat ia pankkisaamiset OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kemppi Oy:n kaupparekisteriin merkittyjä täysin maksettu osakepääoma on euroa ja osakemäärä Osakkeiden nimellisarvo on 10,0 euroa. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Vararahastoja muut rahastot ovat tytäryhtiöiden paikallisten lainsäädäntöjen vaatimia rahastoja. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on osakeyhtiölain mukainen rahastoja se sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset. Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot Muuntoerot Realisoitumattomat voitot myytävissä olevista sijoituksista Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman Käyvän arvon Osake-pääoma Vararahasto Muut rahastot rahasto rahasto Muuntoerot l -l 146 -l l O

18 18 ELÄKEVELVOITTEET Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti: Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkomenot Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Hallintokulut Työnantajan suorittamat maksut Eläkekulut yhteensä Taseen etuuspohjainen eläkevelka määräytyy seuraavasti: Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Varojen käypä arvo Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Nettomääräinen saaminen /velka Velvoitteen nykyarvon muutokset ovat seuraavat: Velvoite tilikauden alussa Työsuorituksesta johtuvat menot Korkomenot Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) ja voitot (-) Kurssien» Velvoite tilikauden lopussa Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset ovat seuraavat: Käyvät arvot tilikauden alussa Varojen odotettu tuotto Hallintokulut Työnantajan suorittamat maksut Kurssierol Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) Varojen käyvät arvot tilikauden lopussa Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset Diskonttauskorko % Norja Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto % Norja Tuleva palkankorotusolettama % Norja Tuleva eläkekorotusolettama % Norja 3,8 5,8 4,0 1,5 4,5 5,5 4,5 1,75 Konsernin työntekijöiden eläketurvan kattamiseksi on tehty eläkejärjestelyjä kunkin yksikön sijaintipaikan lainsäädännön ja sosiaaliturvasäännösten mukaisesti. Eläkejärjestelyt on katsottu maksupohjaisiksi järjestelyiksi lukuunottamatta Norjaa, jonka eläkejärjestelyt katsotaan etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Tilikauden työsuoritukseen perustuvat maksupohjaisiin järjestelyihin liittyvät eläkemenot on kirjattu kokonaisuudessaan tuloslaskelmaan kuluksi. Suurin osa työntekijöistä työskentelee suomalaisissa yhtiöissä, jonka vuoksi myös suurin osa konsernin eläkekustannuksista tulee Suomesta. Suomessa eläketurva hoidetaan eläkevakuutusyhtiöiden kautta TyEL-järjestelmän puitteissa, joka on kokonaisuudessaan katsottu maksupohjaiseksi järjestelyksi. Norjan etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn liittyvät kulut perustuvat vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. 19 VARAUKSET Varaukset tilikauden alussa Varausten lisäys Varausten vähennys Varaukset tilikauden lopussa Pitkäaikaiset varaukset Lyhytaikaiset varaukset Takuuvaraukset Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. Vuoden lopussa takuuvarauksia oli 423 teur (890 teur vuonna ) Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tuotteista. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän seuraavan kahden vuoden aikana.

19 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon Saamiset ja tulosvaikutteisesti muut Myytävissä kirjattavat rahoitusvarat olevat sijoitukset sijoitukset Velat Tasearvo Käypä arvo Rahoitusvarat Lainasaamiset 379 Noteeraamattomat osakkeet 24 Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat Johdannaiset Valuuttatermiinit Rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ia muut velat Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon Saamiset ja tulosvaikutteisesti muut Myytävissä kirjattavat rahoitusvarat olevat sijoitukset sijoitukset Velat Tasearvo Käypä arvo Rahoitusvarat Lainasaamiset Noteeraamattomat osakkeet 24 Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat Johdannaiset Valuuttatermiinit Rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat OSTOVELAT JA MUUT VELAT eooo Saadut ennakkomaksut 716 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 302 Velat konserniyhtiöille Ostovelat Ostovelkojen maksuehdot eivät poikkea toimialalle tyypillisistä maksuehdoista. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Siirtovelat Korkovelka 248 Henkilöstökuluihin liittyvät Muut jaksotukset Siirtovelat yhteensä

20 20 JULKISET AVUSTUKSET Avustukset tuloutetaan sillä kaudella, kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Konsernissa ei ole tilikaudella tai saatu merkittäviä julkisia avustuksia. 21 KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA eooo TyEL-laina Rahoitusleasingvelat Muut velat Lyhytaikaiset eooo TyEL-laina Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Muut velat Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo Pankkilainat ovat lyhytaikaisia valuuttaluottoja. Vuoden aikana valuuttalainoilla on 1-6 kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Eläkelaina on tasalyhenteinen ja sen maturiteettt on 5 vaotta. Keskimääräinen korko vuonna oli 3,25 % (5, 16 % vuonna ). Rahoirusleasingvelkojen vähimmäisvuokrat ja vähimmäisvuokrien nykyarvo Vähimmäisvuokrat vuoden kuluessa Vähimmäisvuokrat 1-5 vuoden kuluessa erääntyvät Vähimmäisvuokrat yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä! Vähimmäisvuokrien nykyarvo Tulevaisuudesssa kertyvät rahoituskulut Korolliset lyhytaikaiset valuuttaluotot jakautuvat valuutoittain seuraavasti: Valuutta 0006 GBP EUR AUD USD PLN NOK DKK SEK euroissa Velkojen erääntymisaikataulu eooo Tasearvo 2010 TyEL-laina Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Muut velat Korollisten velkojen erääntymisaikataulu eooo Tasearvo Pankkilainat Rahoitusleasingvelat Korollisten velkojen erääntymisaikataulu

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot