EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS. Liitetieto. Liikevaihto"

Transkriptio

1 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto enn«n tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

2 EMOYHTIÖN TASE, FAS Liitetieto VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 1 Sijoitukset 12 Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset 1 3 Rahavarat Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ Liitetieto VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA

3 KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6 Poistot ja arvonalentumiset 7 Liiketoiminnan muut kulut 4, 5 Liikevoitto Rahoitusluotot 8 Rahoituskulut 8 Voitto ennen veroja Tuloverot 9 Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden voitonjakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille Vähemmistölle

4 KONSERNIN TASE, IFRS Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset 13 l Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset, varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ

5 Liitetieto OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 17 Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Konserniavustus Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 13 Eläkevelvoitteet 18 Varaukset 19 Korolliset velat 21 Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Varaukset Korolliset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

6 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot l TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Tuotantokoneet IT-ohjelmat 4-10 vuotta 10,25,40 ja 50 vuotta 5-10 vuotta vuotta 5-8 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Syntyneet kurssierot sekä tilikauden aikana toteutuneet kurssierot on myyntisaamisistaja ostoveloista kirjattu myynnin ja ostojen oikaisueriksi. Muiden sitoumusten, saamisten ja velkojen kurssierot sisältyvät rahoitusluottoihin ja -kuluihin. Valuuttamääräisten erien suojaus Kuvaus suojaavista ja suojattavista varoista ja veloista Yhtiö suojaa valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja sekä tulevia kassavirtoja yhtiössä laaditun valuuttapolitiikan mukaisesti. Suojaukseen käytetään johdannaisia sekä valuuttaluottoja. Yhtiön johdannaiset sisältävät valuuttatermiinejä. Tilinpäätöshetkellä ei ollut avoimia valuuttatermiinisopimuksia. 2 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUE1TTAIN corn Eurooppa Muut LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot Avustukset Muut HENKILÖSTÖTIEDOT Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Johdon palkat Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet Yhtiön toimitusjohtaja sekä konsernissa työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet kuuluvat ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn piiriin. 5 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tiltntarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut

7 Kemppi Oy -konsemt 6 POISTOT JA AKVONALENTUMISET Poistot Aineettomista oikeuksista Muista pitkävaikutteisista menoista Rakennuksista j» rakennelmista Koneistaja kalustosta l RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Saman konsernia yrityksiltä Muut korko-ja rahoitusluotot Saman konserniin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja mnut rahoituskulut Saman konserniin yrityksille Muille Rahoitusluotot ja kulut yhteensä Erään muut korko-ja rahoitusluotot sisältyy kurssitappioita (neteo) SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot!. Saadut konserniavustukset Fuusiovoitto Satunnaiset kulut Maksetut konserniavustukset Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä l P01STOERON MftJUTOS Poistoeron muutos l VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta l PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet eooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tikfcauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

8 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineettomat hyödykkeet yhteensä eooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

9 12 SIJOITUKSET eooo Tytäryhliöosakkeet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset -330 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Sijoitukset yhteensä Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset l Vähennykset -330 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Konserniyritykset Kotipaikka Omistus Kirjanpitoarvo Kemppi Oy:n omistamat JPP-SoftOy Lahti, Suomi 70, Kemppi A/S Skovlunde, Tanska 100,0 O Kemppi Benelux B.V. Breda, Alankomaat 100,0 858 Kemppi France S.A.S Epone, Ranska 100, Kemppi GmbH Butzbach, Saksa 100,0 419 Kemppi Grundstucksgesellschaft mbh Butzbach, Saksa 100, Kemppi Norge A/S Tensberg, Norja 100, Kemppi Oy South America Limitada Santiago, Chile 100,0 9 Kemppi Spain S.A. Malaga, Espanja 100,0 218 Kemppi Spolkaz o.o. Zabki, Puola 100,0 59 Kemppi Sverige Ab Upplands Väsby, Ruotsi 100, Kemppi Switzerland AG Zug, Sveitsi 99,8 l Kemppi (UK) Ltd Bedford, Iso-Britannia 100,0 125 Kemppi Australia Pty Ltd Inglebum, Australia 100,0 292 Kemppikoneet Oy Lahti, Suomi 100,0 34 OOO Kemppi Moskova, Venäjä 100,0 164 Kemppi Trading (Beijing) Company Peking, Kiina 100,0 280 Kemppi Oy Limitada Santiago. Chile 99.5 U_ Muut osakkeet kpl Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 5 KRS Kapitel S.A Ekokem Oy l O Okeroisten työterveysosuuskunta 30 5_ SAAMISET osuus-% eooo Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Siirtosaamiset Verosaatava Korkosaatavat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Vakuutusmaksusaatava Muut Siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä

10 14 OMA PÄÄOMA eooo Osakepääoma tilikauden alussa Osakepääoma tilikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista tilikauden lopussa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ. Kertynyt poistoero tilikauden alussa Poisloeron muutos l Kertynyt poistoero tilikauden lopussa PAKOLLISET VARAUKSET fooo. Varaus vastaisiin takuumenoihin Muut pakolliset varaukset O PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (000 ;, Lainat rahoituslaitoksilta _ O Yhtiössä ei ole yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja. Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä O 18 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat Muut velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelat Henkilöstökuluihin liittyviä jaksotuksia Kulujaksotukset

11 19 VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 7 12 Myöhemmin maksettavat l 8_ 8 20 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset l 831 l Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Kiinteistöinvestoinnil Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vuosina valmistuneiden kiinteistöjen tarkistuskausi on 5 vuotta, - valmistuneiden 10 vuona. Vastuun enimmäismäärä on tuhatta euroa (369 teur ). 37

12 2 HANKITUT LIIKETOIMINNOT Tilikauden aikana on hankittu osake-enemmistö JPP-Soft Oy:stä, joka on yhdistelty konsernitilinpäätökseen ensimmäistä kertaa Tytäryhtiö on yhdistelty konserniin hankinta-ajankohdasta lähtien. Hankintahinta on kohdistettu varoille ja veloille niiden hankintahetken käyvän arvon perusteella, jäljelle jäävä osuus hankintamenosta on liikearvoa. Konserniin siirtymisen jälkeen JPP-Soft Oy kerryttänyt konsernille tappiota -14 teur, josta vähimmistölle kuuluu -4 teur. Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo jakautuvat seuraavasti: Kauppahinta -Maksettu käteisvaroista 917 -Kirjattu lisäkauppahima 100 Kokonaiskauppahinta 1017 Hankitun omaisuuden käypä arvo 306 Liikearvo 711 Hankinnan seurauksena syntyneet omaisuus-ja velkaerät ovat seuraavat: Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Myyntisaamiset Muut saamiset Rahavarat Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Nettovarallisuus Vähemmistön osuus Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo Hankitun yhtiön kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Maksettu käteiskauppahinta Hankitun tytäryhtiön rahavarat Hankintaan liittyvä tahavaikutus LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT (VOO Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot Vuokratuotot Saadut avustukset Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallintokulut IT-kulut Vuokrakulut Muut Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajille maksettuja palkkioita Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palvelut TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 221 teur vuonna (596 teur vuonna ). 6 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt Muut henkilösivukulut Aktivoidut palkat ia henkilöstökulut l l Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella Toimihenkilöt Työntekijät Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 23 Lähipiiritapahtumat.

13 _L Kemppi Oy -konserni 7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Paistot hysdykeryhmittäin Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aktivoidut kehittämismenot Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing Koneet ja kalusto, tuotanto Koneet ja kalusto, muut Koneet ja kalusto, rahoitusleasing Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Poistot on laskettu hyodykeryhmittäin taloudellisen pitoajan perusteella SO RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Myytävissä olevien rahavarojen myyntivoitot, netto Korkotuotot Valuuttakurssivoitot Rahoitustuotot yhteensä Korkokulut rahoitusleasingveloista Valuuttakurssitappiot Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä Tuloslaskelmaan sisältyy valuuttakurssieroja 3 82 teur vuonna (-273 teur vuonna ) TULOVEROT Tuloslaskelmaan kirjatut verot Tuloverot Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero Edellisten tilikausien verot Laskennalliset verot Verotuksen ja kirjanpidon väliaikaisiin eroihin liittyvät verot Tuloslaskelmaan kirjatut verot yhteensä Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla 26% laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma Tulos ennen veroja Verot laskettuna kotimaan verokannalla ( 26%, 26%) Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat Verot aikaisempien vuosien kirjaamattomista tappioista Edellisten tilikausien verot Verovapaat tulot Vähennyskelvottomat kulut Muut erät Verot tuloslaskelmassa efektiivisellä verokannalla laskettuna Efektiivinen veroprosentti on 25, l %vuonna ja 27,0% vuonna l

14 10 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET Ennakkomaksut ja Maa- ja Tuotantokoneet ja - keskeneräiset fooo Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Yritysostot Vähennykset Siirrot erien välillä Kurssierot Hankintameno tilikauden lopussa vesialueet Rakennukset kalusto Koneet ja kalusto hankinnat Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Simot erien välillä, kertpoistot Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Kurssierot Hankintameno tilikauden lopussa Maa- ja Tuotantokoneet ja - vesialueet Rakennukset kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden alussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvot testataan vuosittain, mikäli on viitteitä hyödykkeen arvon olennaisesta alenemisesta. Vuosina ja ei tällaisia viitteitä ole ollut, minkä vuoksi arvonalennustestausta ei ole tehty. Rahoitusleasingsopimukset Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti: eooo Hankintameno Kertyneet poistot Rakennukset Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I eooo Hankintameno Kertyneet poistot Rakennukset Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

15 11 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kehittämis- Keskeneräiset Liikearvo menot R&D projektit Hankintameno tilikauden alussa Yritysostot Lisäykset Sisäisesti aikaansaadut Erilliset hankinnat Vähennykset Siirrot erien välillä Kurssiero Hankintameno tilikauden lopussa IT-ohjelmistot ja Muut aineettomat lisenssit Maa-alueen vuokra hyödykkeet Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Siirrot erien välillä Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa I Kehittämis- Keskeneräiset (MO Liikearvo ntenot R&D-projektit Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Sisäisesti aikaansaadut Erilliset hankinnat Vähennykset Kurssiero Hankintameno tilikauden lopussa IT-ohjelmistot ja Muut aineettomat lisenssit Maa-alueen vuokra hyödykkeet Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa Poistot tilikaudella Vähennysten kertyneet poistot Kurssierot Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Arvonalentumiset Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen v: likutusaika, kirjataan poistoina kuluksi tuloslaskelmaan arvioidun taloudellisen vaikutusajat! kuluessa. Nämä hyödykkeet myös testataan arvonalentumisen varalta aina kun on merkkejä mahdollisesta arvonalentumisesta. Vuosina ja tällaisia merkkejä ei ole ollut, minkä vuoksi arvonalentumistestausta ei ole suoritettu. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET Hankintameno tilikauden alussa Vähennykset Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa josta pitkäaikaisia Myytävissä olevien sijoitusten myyntivoittoja ei ole kirjattu vuonna ollenkaan (10 teur vuonna ) Myytävissä olevat sijoitukset muodostuvat sijoituksista noteeraamattomiin osakkeisiin sekä sijoitusrahasto-osuuksiin. Noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu hankintamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista. Sijoitusrahasto-osuudet on arvostettu käypään arvoon. Vuonna konsernissa ei ollut sijoitusrahasto-osuuksia.

16 13 LASKENNALLISET VEROSAAM1SET JA -VELAT Laskennallisten verojen muutokset vuoden aikana: 00 Laskennallinen vcrosaamincn Vaihto-ontaisuuden sisäinen kate 268 Varaukset 356 Vahvistetut tappiot O Työsuhde-etuudet 2 Rahoitusleasingsophnukset Muut erät 16 Laskennallinen verosaaminen 642 Kirjattu tuloslaskelmaan Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan O 1180 Laskennallinen verovelka Kertyneet poistoerot Aineettomien hyödykkeiden aktivointi Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon Muut erät Laskennallinen verovelka Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä Laskennalliset verosaamiset ja -velat taseessa Laskennallinen verosaaminen 642 Laskennallinen verovelka 2251 Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä l Tällä hetkellä on todennäköistä, että konsernille muodostuu verotettavaa tuloa, jota vastaan laskennalliset verosaamiset pystytään hyödyntämään. Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu tappiosta, joita on konsernin toimimattomilla tytäryhtiöillä. Tiettyjen tyttärien jakamattomiin voittovaroihin liittyvä lähdeverovelka on kirjattu laskennallisiin veroihin.»00 Laskennallinen verosaaminen Vaihto-omaisuuden sisäinen kate Varaukset Vahvistetut tappiot Työsuhde-etuudet Muut erät Laskennallinen verosaaminen Kirjattu Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan tuloslaskelmaan Laskennallinen verovelka Kertyneet poistoerot Aineettomien hyödykkeiden aktivointi Myytävissä olevien sijoitusten arvostaminen käypään arvoon Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon Muut erät Laskennallinen verovelka Laskennalliset verosaamiset ja -velat yhteensä VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 157 teur (19 teur vuonna ), jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa on alennettu vastaamaan sen nettorealisointiarvoa.

17 15 MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET eooo Myynlisaamiset ja muut saamiset Myyntisaamisel Muut saamiset Siirtosaamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoituserät Saamiset konserniyhtiöiltä Myynlisaamiset Lainasaamiset l l Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Tilikaudella on kirjattu myyntisaamisista arvonalentumistappiota 374 teur (30 teur vuonna ) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoituserät ovat valuuttatermiinejä. Tilinpäätöshetkellä konsernissa ei ollut avoimia termiinejä. Myyntisaamisten ikäjakauma eooo Erääntymättömät 9036 II 051 Erääntyneet 1-30 päivää Erääntyneet päivää päivää päiviä >1 20 päivää RAHAVARAT eooo Rahat ia pankkisaamiset OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kemppi Oy:n kaupparekisteriin merkittyjä täysin maksettu osakepääoma on euroa ja osakemäärä Osakkeiden nimellisarvo on 10,0 euroa. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Vararahastoja muut rahastot ovat tytäryhtiöiden paikallisten lainsäädäntöjen vaatimia rahastoja. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on osakeyhtiölain mukainen rahastoja se sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Käyvän arvon rahastoon kirjataan myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset. Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot Muuntoerot Realisoitumattomat voitot myytävissä olevista sijoituksista Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman Käyvän arvon Osake-pääoma Vararahasto Muut rahastot rahasto rahasto Muuntoerot l -l 146 -l l O

18 18 ELÄKEVELVOITTEET Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti: Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot Korkomenot Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto Hallintokulut Työnantajan suorittamat maksut Eläkekulut yhteensä Taseen etuuspohjainen eläkevelka määräytyy seuraavasti: Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo Varojen käypä arvo Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Nettomääräinen saaminen /velka Velvoitteen nykyarvon muutokset ovat seuraavat: Velvoite tilikauden alussa Työsuorituksesta johtuvat menot Korkomenot Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) ja voitot (-) Kurssien» Velvoite tilikauden lopussa Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset ovat seuraavat: Käyvät arvot tilikauden alussa Varojen odotettu tuotto Hallintokulut Työnantajan suorittamat maksut Kurssierol Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) Varojen käyvät arvot tilikauden lopussa Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset Diskonttauskorko % Norja Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto % Norja Tuleva palkankorotusolettama % Norja Tuleva eläkekorotusolettama % Norja 3,8 5,8 4,0 1,5 4,5 5,5 4,5 1,75 Konsernin työntekijöiden eläketurvan kattamiseksi on tehty eläkejärjestelyjä kunkin yksikön sijaintipaikan lainsäädännön ja sosiaaliturvasäännösten mukaisesti. Eläkejärjestelyt on katsottu maksupohjaisiksi järjestelyiksi lukuunottamatta Norjaa, jonka eläkejärjestelyt katsotaan etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Tilikauden työsuoritukseen perustuvat maksupohjaisiin järjestelyihin liittyvät eläkemenot on kirjattu kokonaisuudessaan tuloslaskelmaan kuluksi. Suurin osa työntekijöistä työskentelee suomalaisissa yhtiöissä, jonka vuoksi myös suurin osa konsernin eläkekustannuksista tulee Suomesta. Suomessa eläketurva hoidetaan eläkevakuutusyhtiöiden kautta TyEL-järjestelmän puitteissa, joka on kokonaisuudessaan katsottu maksupohjaiseksi järjestelyksi. Norjan etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn liittyvät kulut perustuvat vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. 19 VARAUKSET Varaukset tilikauden alussa Varausten lisäys Varausten vähennys Varaukset tilikauden lopussa Pitkäaikaiset varaukset Lyhytaikaiset varaukset Takuuvaraukset Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. Vuoden lopussa takuuvarauksia oli 423 teur (890 teur vuonna ) Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tuotteista. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän seuraavan kahden vuoden aikana.

19 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon Saamiset ja tulosvaikutteisesti muut Myytävissä kirjattavat rahoitusvarat olevat sijoitukset sijoitukset Velat Tasearvo Käypä arvo Rahoitusvarat Lainasaamiset 379 Noteeraamattomat osakkeet 24 Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat Johdannaiset Valuuttatermiinit Rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ia muut velat Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot Käypään arvoon Saamiset ja tulosvaikutteisesti muut Myytävissä kirjattavat rahoitusvarat olevat sijoitukset sijoitukset Velat Tasearvo Käypä arvo Rahoitusvarat Lainasaamiset Noteeraamattomat osakkeet 24 Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut rahoitusvarat Johdannaiset Valuuttatermiinit Rahoitusvelat Korolliset velat Ostovelat ja muut velat OSTOVELAT JA MUUT VELAT eooo Saadut ennakkomaksut 716 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 302 Velat konserniyhtiöille Ostovelat Ostovelkojen maksuehdot eivät poikkea toimialalle tyypillisistä maksuehdoista. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Siirtovelat Korkovelka 248 Henkilöstökuluihin liittyvät Muut jaksotukset Siirtovelat yhteensä

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006-2007

Vuosikertomus 2006-2007 Vuosikertomus 2006-2007 TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 2 Tunnusluvut... 4 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 6 Konsernin tase, IFRS... 7 Konsernin

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ YLEISELEKTRONIIKKA OYJ TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2013

KHT-TUTKINTO 1.9.2013 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 1.1.2007-31.12.2007 2 Solteq Tilinpäätös 2007 SISÄLTÖ 4 9 10 11 12 13 14 20 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 27 29 30 30 31 31 31 32 33 34 34 35 36 36 37 37 37 39 39 41 42 42 43 44 45 52 53

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA

TURVATIIMI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 Yhtiön nimi: Turvatiimi Oyj Osoite: Opastinsilta 12 B Kotipaikka: Helsinki Kaupparekisterinumero 388.208 Y-tunnus: 0667761-0 Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki Y-06677610

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 1 1 TIETOJA TOIMIALARYHMITTÄIN Lemminkäisen liiketoimintaan kuuluu viisi pääsegmenttiä: Päällystys- ja kiviainesryhmä, Rakennusmateriaaliryhmä, Lemcon Oy, Oy Alfred A. Palmberg Ab sekä Tekmanni Oy. Pääsegmenttien

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot