Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Aika klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen 227 Lausunto julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista 228 Kysely kuntalain kokonaisuudistuksesta Tiedustelu Lock-Wood Teknologia Oy:n konkurssipesän velkojille 230 Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen / Hietasen hirviseurue 231 Vuoden 2013 määrärahamuutokset Suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista varten 233 Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj poistui klo Heusala Anne kunnanjohtaja esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin puheenjohtaja Sanna Luukkanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2013 Lea Aittolahti pöytäkirjan tarkastaja Henna Hellstén pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 223 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 224 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Lea Aittolahden ja Henna Hellsténin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 225 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen alussa Johanna Peltonen Kuhmoisten terveysasemalta, Ir ma Nyrhilä Päijännekodilta sekä vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lam pi nen Jämsän kaupungilta oli kutsu kokoukseen kertomaan Kuh mois ten vanhuspalveluiden ajankohtaisista asioista ja tu le vaisuu den suunnitelmista. Kokouksen alussa taloussihteeri Reetta Talja oli kutsuttu ko koukseen asioihin 231 ja 232 liittyen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston pitämän kokouksen päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen Khall 226 Kunnanhallitus huolehtii kuntalain 56 :n mukaan valtuuston pää tösten laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kun nan val tuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet lail li sessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivät kä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Lausunto julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista Khall 227 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Valtiovarainministeriön asettaman Asiakaspalvelu hankkeen (jul ki sen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishanke) loppuraportti on ilmestynyt. Loppuraporttiin sisältyy ehdotus esitykseksi laiksi jul kisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta. Hankkeen perustana on hallitusohjelmassa yhteispalvelulle asetetut ta voit teet: - Luodaan koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verk ko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etä pal ve lu na saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten pal ve lut. - Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vas tuu vi ran omai si na ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana jul kisiin palveluihin. Hankkeen tavoitteet on kiteytetty seuraavasti: 1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asia kas pal ve lupis teis tä ns. yhden luukun periaatteella. 2. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuu etäi syy del lä asukkaista. 3. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hal linnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että julkisen hallinnon yh teises tä asiakaspalvelusta säädetään lailla, jonka mukaan kunnat vastaa vat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja yl lä pi tämi ses tä. Yhteisissä asiakaspalvelupisteissä tarjoavat lain nojalla palve lui taan ylläpitäjäkunnan lisäksi poliisin lupahallinto, verohallinto, maist raa tit, työ- ja elinkeinotoimistot mukana lukien työvoiman palve lu kes kuk set sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tarkoituksena on, että julkisen hallinnon asiakas saa yhteisissä palve lu pis teis sä edellä viranomaisten kattavat asiakaspalvelut. Hen ki lökoh tais ta käyntiasiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat. Silloin, kun palvelu edellyttää viranomaisen toimi alan asiantuntemusta, palvelua antaa viranomaisen pal ve luk sessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai asiakaspalvelupisteessä pai kan päällä toimien. Ensisijaisesti asiakas ohjataan käyttämään säh köi siä palveluja, jos hänen tarvitsemansa palvelu on saatavissa säh köi se nä. Kunnille maksetaan valtion varoista korvaus valtion viran omais ten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Ehdotus mahdol lis taa sopimusperäisen yhteisen asiakaspalvelun järjestämisen. Valtiovarainministeriö pyytää kuntien lausuntoa julkisen hallinnon asia kas pal ve lun kehittämishankkeen loppuraportista ja siihen liit tyväs tä luonnoksesta hallituksen esitykseksi mennessä.

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Mi nis te riö toivoo, että lausunto annetaan lausuntopyynnön liitteenä ol lei siin kysymyksiin (19 kpl) vastaten. Julkisen hallinnon asiakaspalveluhankkeen loppuraportti löytyy osoit tees ta: Kysymykset vastausehdotuksineen on liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa val tio va rainmi nis te riöl le lausuntonaan julkisen hallinnon asia kas pal ve lun hankkeen loppuraportista liitteenä 1 olevat vastaukset hankkeesta esi tettyi hin kysymyksiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Lausunto Jakelu Valtiovarainministeriö

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kysely kuntalain kokonaisuudistuksesta Khall 228 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laa jui sen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin pe ruskun tiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mu kaan kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain ko konais uu dis tuk sel le. Valtiovarainministeriö asetti kuntalain kokonaisuudistuksen val mis telua varten toimikaudeksi parlamentaarisen seu ran ta ryh män, työvaliokunnan ja neljä valmistelujaostoa, jotka ovat demokratiajaosto, toimielimet ja johtaminen-jaosto, talousjaosto se kä kunnat ja markkinat -jaosto. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon mm. uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien muuttuvasta toi min ta ym pä ris tös tä johtuvat muutokset. Kuntalain tulee edelleen ol la kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleis la ki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tar vet ta. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi an nettai siin syksyllä 2014 ja uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2015 alus sa. Valmistelutyö sovitetaan yhteen eri sektoreilla käynnissä olevien lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Valtiovarainministeriö kartoittaa sähköisellä tiedonkeruukyselyllä kun tien näkemyksiä kuntalain uudistamisesta. Tuloksia tullaan hyödyn tä mään lainsäädännön jatkovalmistelussa. Kyselyyn on pyydetty vas tauk sia mennessä. Toivomuksena on, että mah dol lisuuk sien mukaan kunnanhallitus ja viranhaltijajohto valmistelisivat vas tauk sen yhteistyössä kunnissa. Lisätietoja asiasta löytyy valtiovarainministeriön sivuilta: iuudistus/index.jsp ja sieltä kuntalakiuudistuksen kyselyn asiakirjat. Asia kir jois sa on mm. taustamuistio hallituksen linjaamista kun ta la ki uu dis tuk sen jatkovalmisteluista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päät tää vastauksista kyselyyn kunnille kuntalain ko ko nais uu dis tukseen liittyen. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vastauksista kyselyyn kun ta lain kokonaisuudistuksesta. Vastaukset ovat liitteenä 1 a.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 1a Vastaukset kyselyyn Jakelu Valtiovarainministeriö

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Tiedustelu Lock-Wood Teknologia Oy:n konkurssipesän velkojille Khall 229 Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Lock-Wood Teknologia Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja on lä hettä nyt kirjeen, jossa hän kertoo, että Lock-Wood Teknologia Oy:n kon kurs si pe sän omaisuuteen kuuluu patentti Suomi Puuta va ra kui vaa mo.. Mikäli patentti halutaan pitää voimassa, on mennessä suoritettava 1.185,20 euron maksu. Mikäli mak sua ei suoriteta, patentti raukeaa. Konkurssipesällä ei ole varoja suo rit taa kyseistä maksua. Pesänhoitaja tiedustelee, onko joku velko jis ta halukas ottamaan nämä patentista aiheutuvat kulut vas ta takseen tai maksamaan edellä mainitun maksun. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää vastauksenaan Lock-Wood Teknologia Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja asian ajaja Kari Miettiselle, että Kuhmoisten kunta ei ole halukas ottamaan pa ten tis ta aiheutuvia kuluja vastatakseen tai maksamaan 1.185,20 eu ron maksun. Päätös: Keskustelun alussa Veikko Mattila teki pohjaehdotuksesta poik kea van seuraavan esityksen: Kunnanhallitus esittää vas tauk senaan Lock-Wood Teknologia Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja asian aja ja Kari Miettiselle, että Kuhmoisten kunta ei ole halukas otta maan patentista aiheutuvia kuluja vastatakseen tai maksamaan 1.185,20 euron maksun. Kuhmoisten kunta suosittelee lisäksi, että pa tent ti luovutetaan Jorma Fagerroosille tai hänen yhtiölleen korvauk set ta. Lopetettuaan keskustelun puheenjohtaja totesi, että Veikko Mattilan esi tys tä ei kannatettu ja pohjaehdotus on hyväksytty hallituksen päätök sek si. Veikko Mattila jätti asiaan eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide liitteenä 1 b. Jakelu Asianajotoimisto Kari Miettinen Ky

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Metsästysvuokrasopimuksen uusiminen / Hietasen hirviseurue Khall 230 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Hietasen hirviseurue / Jarmo Hietanen on päivätyllä kir jeellään esittänyt seuraavaa: "Hirvivuokrasopimuksemme on päättynyt tänä vuonna. Hietasen hirvi seu rue anoo metsästyksen vuokrasopimuksen uusimista koskien hir vi elä miä ja suurpetoja seuraavilla kunnan omistamilla tiloilla: Nelos maa (kiint.tunnus ), Nuutinrinne ( ), Mäki-Puukila ( ). Mä ki-korp pi la ( ) ja Ansiorinne ( ). Kiin teis töjen kokonaispinta-ala on 46,6 ha. Edellinen sopimus oli voimassa 10 vuotta, esitämme, että vuok ra sopi mus tehtäisiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Edellisessä so pi mukses sa oli ehtoina, että metsästysseura ilmoittaa kunnan omistamilla mail la olevista tuulenkaadoista ja muista mahdollisista tarpeellisista met sän hoi to töis tä. Esitämme, että jatkettaisiin samoilla ehdoilla." Aiemmin vuokrasopimus on ollut nimellä Hirviseurue Pohjola Esa / Hie ta nen Teuvo tiloille Nelosmaa, Nuutinrinne ja Mäki-Puukila. Ti loille Mäki-Puukila ja Mäki-Korppila on ollut vuokrasopimus saak ka Elinojan Erälle / Juhani Peltonen. Ansiorinne ei ole ollut vuok ra so pi muk sis sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Hietasen Hir vi seu ru eel le hirvieläinten ja suurpetojen metsästysoikeuden toistai sek si em. tiloilla ilman erillistä vuokraa edellyttäen, että met säs täjät ilmoittavat kunnan omistamilla mailla olevista tuulenkaatopuista ja muista mahdollisesti tarpeellisista metsänhoitotöitä kunnalle. Vuok ra so pi muk sen noudattamista tarkastellaan kun nan hal li tus kausit tain. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Hietasen hirviseurue

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Vuoden 2013 määrärahamuutokset Khall 231 Erillisenä liitteenä on jaettu valtuustolle esitettäväksi tarkoitetut ku luvan vuoden uudet määrahamuutokset tilanteen mu kai sena. Uudet määrärahamuutokset lisäävät käyttötalouden toimintakuluja eurolla ja toimintatuottoja eurolla. Vuosikate määrä ra ha muu tos ten jälkeen on euroa ja tilikauden tulos euroa. Kaukolämpöverkkoon kohdistuvat investointikustannukset vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Kaukolämpöverkon ra ken ta miseen kohdistuvan rahoituksen tarve liittymämaksuista saatavien tulo jen jälkeen on yhteensä euroa. Talousarviossa 2013 pitkä ai kais ten lainojen lisäykseksi on olemassa varaus yhteensä euron pitkäaikaiselle lainalle. Toimialoja on ohjeistettu kesäkuussa määrärahamuutosten laa ti misek si. Vuoden 2013 talousarvion määrärahamuutosesitykset tuli toimit taa hallintotoimistoon viimeistään Tekninen lautakunta kä sit te lee määrärahamuutoksia kokouksessaan torstaina Tek ni sen lautakunnan päätösten mukaisesti täydennetty mää rä raha muu tos esi tys jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kau ko läm pöver kon rakentamiskustannukset vuodelle 2013 katetaan nostamalla pit kä ai kais ta lainaa yhteensä euroa. Lisäksi kunnanhallitus eh dot taa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2013 mää rära ha muu tok set kokouksessa täydennetyn mää rä ra ha muu tos esi tyksen mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tä män asian osalta kokouksessa.

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista varten Khall 232 Kuntalain 65 :n mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös ta lous suun nitel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Ta lous arvio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään nel jän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti misvuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kat ta ma ton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kat tamis kau te na (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät mää rära hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous ar vios sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja ra hoi tus osa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar viota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tavoitteena talousarviossa sekä jokaisella suunnitelmavuodella pitäisi ol la ylijäämäinen tulos, joka mahdollistaa investointiohjelman to teut tami sen. Kunnan talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa mal til li sella ja tarkalla budjetoinnilla sekä toiminnan tehokkuuden lisäämisellä. Kunnan vuosien tavoitetalousarvio on liitteenä 2. Vuoden 2014 talousarvion ja vuoteen 2016 ulottuvan taloussuunnitelman laadin ta oh jeet on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille esi tys lis tan liitteenä 2 olevan tavoitetalousarvion ja liitteenä 3 olevan laa din ta oh jeen vuoden 2014 talousarvion ja vuoteen 2016 ulottuvan talous suun ni tel man laatimista varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 2 Tavoitetalousarvio Liite 3 Laadintaohjeet

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Khall 233 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen pu heenjoh ta ja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija voi ot taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojal la siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jos sa viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa tie dok si saa mises ta. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa seu raa via asioita: - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tusme net te lyä koskevia asioita eikä - yksilöön kohdistuvia opetustoimen-, terveydenhuollon tai so si aa litoi men asioita. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: - tekninen lautakunta yhtenäiskoulun johtokunta sivistyslautakunta : Talousarvion toteutuminen - viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 6-8, hallintojohtaja 8-12 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päätökset tie dok si ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 230 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la. Oikaisuvaatimusohjeet Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kuhmoisten kunnanhallitus Toritie 34 A KUHMOINEN Pykälät: 230 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA puhelin (vaihde) telekopio sähköposti

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/ Kunnallisvalitus pykälät: valitusaika 30 pv Hallintovalitus pykälät: valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lail li nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on il moi tet ta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa kos ke vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kai sem min toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sää de tään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi ras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va pun päi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en sim mäi se nä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin vä li tyk sel lä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä en nen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keu den käyn ti mak su. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot