Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Taisto Kröger Tauno Lempinen Ritva Puurunen Minna Koistinen Antti Kuronen Markku Suni Marja Sutinen puheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Teuvo Nissinen Paula Matilainen esittelijä / sihteeri valmistelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla toukokuun 28. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Puurunen ja Marja Sutinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä 49 Taisto Kröger Teuvo Nissinen Paula Matilainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tuusniemi / 2013 Ritva Puurunen Marja Sutinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta (1/2) KULJETUS K. RISSANEN OY:N MAA-AINESTEN OTTOHAKEMUS Tekn. ltk 45 Kuljetus K. Rissanen Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen tiloilta Sorala Rn:o 8:15 ja Metsäpelto Rn:o 8:8 Tuusniemen kunnan Lohilahti kylästä. Ottamisalue sijaitsee Tuusniemen taajamasta noin 9 km Kuopioon päin VT 9 läheisyydessä tien pohjoispuolella. Ottamisalue on Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 Orivaaru MY1 merkinnällä merkityn harjualueen ja Tuusjärven pohjavesialueen reuna-alueilla. Kuljetus K. Rissasen alkuperäinen hakemus koski myös tilaa Karhunkämmen Rn:o 8:17, joka sijaitsee Tuusjärvi- Hiidenlahti rantaosayleiskaavassa MY-1 alueeksi merkityllä alueella, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilun ohjaamistarvetta. Kaavan mukaan alueelle ei tulisi sallia maa-ainestenottoa lukuun ottamatta kotitarveottoa. Ympäristölautakunnan katselmustoimikunta on pitänyt katselmuksen lupahakemuksen mukaisella alueella Muistio on liitteenä (liite 1). Katselmustoimikunnan näkemyksen mukaan otto-toiminta aiheuttaa suuren maisemallisen muutoksen. Maa-ainesluvan myöntäminen olisi mahdollista EO-alueelle, mutta MY-alueen osalta luvan myöntäminen on kyseenalaista. Katselmustoimikunta toteaa, että odotetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto ja lautakunta harkitsee lupa-asiaa tämän lausunnon pohjalta. Alkuperäisestä suunnitelmasta on pyydetty lausunto (liite 2) Pohjois-Savon ELY-keskukselta, jonka kanta on, että toimintaa ei tulisi laajentaa Karhunkämmen nimisen tilan Rn:o 8:17 alueelle, joka on maakuntakaavassa ja yleiskaavassa merkitty MY-merkinnällä. Muutoin toiminta voidaan toteuttaa tilojen 8:8 ja 8:15 alueella, mikäli lausunnon mukaiset asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon. Asiakirjat tulee korjata vastaamaan myönnettyä lupaa. Lausunto on asiakirjojen liitteenä (liite 3). Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnon pohjalta on hakemusasiakirjat palautettu Kuljetus K. Rissaselle uudelleen valmisteltavaksi (liite 4). Uudelleen valmistellun maa-ainesten ottohakemuksen (Karhunkämmen 8:17 jätetty pois) alueella on käytössä oleva sora-alue, josta ottaminen on ollut viime vuosina vähäistä. Alueella olevan maa-ainesten ottolupa on päättynyt ja nyt haettava lupa on jatkolupa edelliseen.

3 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 45 jatkuu Haettava maa-aineksen ottolupa on em. tiloille laadittu noin 2,1 hehtaarin alueelle. Maa-ainesten ottolupaa haetaan 10 vuodeksi, jonka aikana arvioidaan otettavan rakennustoiminnassa käytettävää soramateriaalia yhteensä noin m 3 -ktr. Ottamisalueen rajanaapureita on kuultu. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeen johdosta. Rakennustarkastajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä (liite 4a) olevaan pöytäkirjaan (PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESSA ASIASSA) tehdyn päätösehdotuksen. Lautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan ehdotuksen.

4 Tekninen lautakunta KARI JA ALLI KEINÄSEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJAN RAKENTAMISELLE Tekn. ltk 46 Kari ja Alli Keinänen hakevat Ympäristönsuojelulain 28 :n ja Ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 mom. kohta 11a mukaista ympäristölupaa eläinsuojan rakentamiselle. Kyseinen eläinsuoja sijaitsee Tuusniemen kunnan Tuusniemen kylässä tilalla Petäismäki Rn:o1:35. Eläinsuojan rakentamista koskeva rakennuslupa on vireillä. Tällä hetkellä tilalla jo olevassa eläinsuojassa on tilaa 29 lypsylehmälle, 20 hieholle sekä nuorkarjalle (5 kpl). Tilalle haetaan toiminnan laajennusta siten, että vanha navetta saneerataan nuorkarjalle ja lisäksi rakennetaan uudisrakennus lypsykarjalle ja juottoikäisille vasikoille. Jatkossa lypsylehmiä olisi 60, hiehoja 35 ja alle puolivuotiaita vasikoita 15. Uusi navetta tulee talouskeskuksen yhteyteen erillisenä rakennuksena. Hakemuksesta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla välisenä aikana. Kuulutus on julkaistu Koillis-Savo lehdessä sekä hakemuksen johdosta on suoritettu naapurien kuuleminen. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot terveysviranomaiselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta sekä Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Rakennustarkastaja on tehnyt hakemuksesta päätösehdotuksen, joka on esityslistan liitteenä (liite 5). Lautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan tekemän päätösehdotuksen.

5 Tekninen lautakunta KARI JA ALLI KEINÄSEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJAN RAKENTAMISELLE Tekn. ltk 47 Kari ja Alli Keinänen hakevat rakennuslupaa uuden navetan rakentamiseen tilalle Petäismäki Rn:o 1:35 Tuusniemen kunnan Tuusniemen kylässä. Uuteen navettaan mahtuu 60 lypsylehmää, 35 hiehoa ja alle puolivuotiaita vasikoita 15. Navetassa on myös mm. 5 poikimakarsinaa, 3 hoitokarsinaa, maitohuone, toimistotilat, sosiaalitilat sekä pientarvikevarasto. Lisäksi rakennetaan uusi kuivalantala 1750 m 3. Suunnitelmat on laatinut Rakennussuunnittelu Korolainen Oy. Ympäristöluvan liitteenä ovat myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen, terveysviranomaisen sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunnot. Lupahakemuksen johdosta on suoritettu naapurien kuuleminen. Kuulemisten ja lausuntojen osalta ei ole tullut esille hanketta vastustavia kannanottoja. Paloviranomainen on tarkastanut myös suunnitelmat. Lausunnonpohjalta on hakijalle esitetty nämä asiat huomioitavaksi rakennusvaiheessa: Eläinsuojan pääsisäänkäynnin välittömään yhteyteen täytyy asentaa pelastusinfotaulu. Eläinsuoja täytyy palo-osastoida ulkopuolelle sijoitettavista siiloista EI 30 rakentein vesikattoon saakka. Pelastussuunnitelmaa tulee päivittää. Tarkemmat pelastusviranomaisen huomiot liitteenä (liite 6) olevassa lausunnossa, joka tulee huomioida rakentamisessa ja toiminnassa. Esityslistan liitteenä on kopio hakemuksesta, kaavakartta, asemapiirros sekä pohjapiirustukset (liite 7). Rakennustarkastajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä (liite 8) olevan Pöytäkirjaan / Rakennuslupaan 37/2013 tehdyn päätösesityksen. Lautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan ehdotuksen.

6 Tekninen lautakunta (1/3) MARTTA RISSASEN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA VESILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA TILAN KANGASLAMPI RN:O 1:23 OSALTA TUUSNIEMEN KUNNAN VIITAMÄEN KYLÄSSÄ Tekn. ltk 48 Martta Rissanen hakee vapautusta viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta vesilaitoksen toiminta-alueella Tuusniemen kunnan Viitamäen kylässä (liite 9). Vapautusta haetaan toistaiseksi. Kyseessä on hakijan tilapäisesti käytössä oleva rakennus. Kiinteistöllä ei asuta vakituisesti vaan käydään noin yhden kerran kuukaudessa 1-2 vuorokautta kerrallaan. Kiinteistöllä on Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesiliittymä. Vedenkulutus vuodessa on noin 2 m 3. Kiinteistöllä on Biolanin kompostikäymälä, astianpesukone ja käsienpesuallas. Astianpesukonetta on käytetty arviolta kolme kertaa viiden vuoden aikana. Jätevedet johdetaan saostuskaivon kauttamaaperään. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylässä ollaan rakentamassa viemärilinjaa, jonka rakentamiseen on saatu avustusta Pohjois-Savon ELY-keskukselta (valtion avustus). Viitamäen alue kiinteistön osalta kuuluu Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen. Alueelle on aiemmin rakennettu Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimesta valtion vesihuoltotyönä runkoviemäri, johon Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan verkosto liitetään. Rissanen perustelee vapautuksen myöntämistä vähäisellä vedenkulutuksella sekä kiinteistön vähäisellä käytöllä. Kiinteistön käytön suhde viemäriverkkoon liittymiskustannuksiin on kohtuuton. Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella eikä kiinteistöllä ole vesivessaa. Vesihuoltolain 10 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillistä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Edelleen vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 :ssä tarkoitetusta liittymisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

7 Tekninen lautakunta (2/3) Tekn. ltk 48 jatkuu Lisäksi kunnan ympäristöviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Vapautus liittymisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella; 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liitämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista; taikka c) huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liitämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti. Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot vesihuoltolaitokselta, Pohjois-Savon ELY keskukselta ja terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunnot ovat liitteenä (liite 9). Terveydensuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan, että kiinteistökohtaisen harmaiden jätevesien imeyttämisestä maahan ei ole todettu aiheutuvan terveyshaittaa naapurustolle. Terveydensuojeluviranomainen puoltaa kiinteistön vapauttamista toistaiseksi velvollisuudesta liittyä jätevesiverkkoon, koska syntyvien jätevesien määrä on vähäinen, jätevedet eivät sisällä käymäläjätevettä ja ne käsitellään niin, että niistä ei aiheudu haittaa ympäristön asutukselle tai yleiselle uimarannalle. Pohjois- Savon ELY keskus ei anna yksityiskohtaista lausuntoa. Pohjois-Tuusniemen vesiosuus kunta ei lausunnossaan puolla vapautusta.

8 Tekninen lautakunta (3/3) Tekn.ltk 48 jatkuu Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan kyseisellä toiminta-alueella kiinteistölle aiheutuvia kustannuksia viemäriverkostoon liittymisestä ovat liittymismaksu 2500 euroa sekä lainaosuus jäteveden osalta 5500 euroa (550 e/vuosi) 10 vuoden aikana. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta edellyttää, että kaikki toiminta-aluerajauksen sisällä olevat kiinteistöt liitetään viemäriverkoston piiriin jo taloudellisistakin syistä johtuen. Jos liittyminen on vapaa ehtoista, nousevat vapaaehtoisesti liittyvien kustannukset kohtuuttomiksi. Kiinteistön sijoittuessa toiminta-aluerajauksen sisälle, sille syntyy velvoite liittyä verkostoon. Vapautusta ei voi myöntää kuin perustelluista syistä ja sitä ei tässä tapauksessa ole. Toimivaltainen viranomainen vapautuksen käsittelyssä on tekninen lautakunta. Rakennustarkastajan ehdotus: Lautakunta toteaa, että kiinteistön velvollisuus liittyä viemäriverkkoon toiminta-aluerajauksen sisäpuolella säilyy. Toimenpiteitä, verkostoon liittymiseksi ei kuitenkaan tarvitse tehdä tässä vaiheessa koska veden ja kiinteistön koko käyttö on vähäistä. Mikäli kiinteistön käyttö lisääntyy ja sinne ollaan hakemassa rakennus- tai toimenpidelupaa, uusimassa jätevesijärjestelmää, jätevesistä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapurustolle tulee kiinteistö liittää viemäriverkkoon. Lautakunta päättää hyväksyä rakennustarkastajan ehdotuksen.

9 Tekninen lautakunta POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAAMINEN Tekn. ltk 49 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta hakee Tuusniemen kunnalta omavelkaista takausta euron lainalle. Lainaa tarvitaan Ukonlahden Levälahden vesijohtolinjojen (puhdas vesi) rakentamiseen. Tässä vesihuoltohankkeessa rakennetaan runkovesijohto ( 110 mm) Ukonlahdesta Levälahteen ja edelleen Rääpysjärvelle saakka, jolloin saadaan rakennettua vedenhankintaa turvaava yhteys välille Laukansalo Mustinlahti. Talousveden toimitusvarmuus alueella paranee merkittävästi, kun Mustinlahden (Kuopion puoli) ja Laukansalon päät saadaan liitettyä yhteen, jolloin vettä voidaan syöttää molemmista suunnista. Tässä vesihuoltohankkeessa rakennettavan vesijohdon kokonaispituus on 19 km ja kustannusarvio euroa (alv 0 %). Alueella on n. 50 kiinteistöä, joista 21 kiinteistöä on ilmoittanut kiinnostuksensa vesiliittymään. Hanke rahoitetaan Tuusniemen kunnan avustuksella (runkolinja 50 % ja talojohdot 30 %), liittymismaksuilla (3.000 e/liittymä) ja lainarahalla. Lainan maksavat takaisin ko. alueen liittyjät 10 vuoden aikana vuosittain perittävinä liittymismaksusaatavina. Rahalaitosten kilpailuttamisen jälkeen on Pohjois-Tuusniemen vok hyväksynyt Riistaveden Osuuspankin lainatarjouksen: 12 kk euribor + 1,10 % marginaali, laina-aika 10 vuotta ja lyhennykset sopimuksen mukaan. Lainan ( euroa) vakuudeksi haetaan Tuusniemen kunnan omavelkainen takaus. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Tuusniemen kunta antaa Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan Riistaveden Osuuspankista otettavalle euron lainalle kunnan omavelkaisen takauksen. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin välittömästi tämän pykälän osalta kokouksessa. Merkittiin, että Teuvo Nissinen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän aikana toimi Paula Matilainen.

10 Tekninen lautakunta /1/2) PAPPILANNIEMENTIEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN (PLV ) VAHVISTAMINEN Tekn. ltk 50 Tuusniemen kunnan Pappilanniemen asemakaava-alueella sijaitsevan Pappilanniementien suunnittelutyö on annettu Maveplan Oy:n tehtäväksi. Maveplan Oy:n maastosuunnittelija on suorittanut suunnitelman tekemisessä tarvittavat mittaukset ja pohjatutkimukset joulukuussa 2012 tammikuussa Mittaukset on tehty GNSS-mittauksena KKJ-koordinaatistoon ja N60-korkeusjärjestelmään. Mittaus on suoritettu kartoitusmittauksena. Maa- ja kallioperästä on hankittu tietoa pohjatutkimuksilla, jotka ovat koostuneet tärykairauksista (23 kpl). Katusuunnitelman lähtökohtana on ollut asemakaava-alueen liikennöinnin järjestäminen käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla. Pappilanniementie on yksiajoratainen ja poikkileikkauksestaan 5,5/5,0 m. Pappilanniementien loppupäähän rakennetaan tien yhteyteen 12 auton paikoitusalue. Tien rakenne on ns. laatikkorakenne, jossa perusmaa leikataan laatikon muotoon rakennekerrosten laajuudessa. Rakenteen kuivatus hoidetaan salaojin ja hulevesiviemärein. Pintavedet johdetaan avo-ojin ja hulevesiviemärein maastoon ja sitä kautta vesistöön. Tien sivuojien syvyys tien tsv:sta on n. 0,30 0,50 m (painanneojat). Kadun rakentamisen yhteydessä toteutetaan alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen. Lisäksi kadun rakentamisen yhteydessä rakennetaan katuvalaistus CITY-LIGHT PLUS valaisimilla 70 W HCI-E/P polttimilla. Valaisin asennetaan 4 m alumiinipylvääseen, joka asennetaan maajalkaan (RBJ-4B 4). Valaistuksen keskus liitetään suoraan pumppaamon keskusosaan. Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti nähtävillä kuulutus on ollut Koillis-Savossa Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä teknisen osaston ilmoitustaululla. Nähtävänäoloaikana suunnitelmista ei ole tehty yhtään kirjallista muistutusta.

11 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 50 jatkuu Suunnitelmia esitellään tarkemmin kokouksessa. Suunnitelmapiirustuksia on liitteenä (liite 10). Lautakunta päättää vahvistaa Pappilanniementien katusuunnitelmaehdotuksen (plv ).

12 Tekninen lautakunta (1/2) PAPPILANNIEMEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 51 Lautakunta on vahvistanut Pappilanniemen katusuunnitelman (tekn. ltk 45 / ). Työt on aloitettava heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus on asetettu, kuitenkin viimeistään Hankkeen on oltava valmiina mennessä. Tarjoukset on pyydetty kokonaisurakasta (maanrakennustyöt + sähkötyöt (optio)) sekä erikseen sähköurakasta. Hankintailmoitus on ollut HILMA:ssa Tarjouspyyntöasiakirjat on pyynnöstä toimitettu seuraaville: Maamerkki Infra Oy, Mikkeli Maanrakennus Väinö Martikainen, Riistavesi Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy, Kuopio Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu Hietarannan Kuljetus, Tuusniemi Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi Destia Oy Itä-Suomi, Kouvola Savon Kuljetus Oy STM INFRA, Kuopio Järveläisen Maansiirto Ay, Kuopio Karjalan Louhinta ja Lujitustyö Oy, Joensuu Autio Oy Infra-palvelut, Oulu Maansiirto Luostarinen Ky, Kaavi Skanska Infra Oy, Kuopio Lisäksi pelkästään sähkötöistä ovat tarjouksia pyytäneet seuraavat: Koillis-Savon Sähkö Oy, Juankoski TuusSähkö, Tuusniemi 100Sähkö, Pöljä Tarjoukset on saatu seuraavilta: Tarjoaja MU (alv 0 %) SU (alv 0 %) Destia Oy , ,00 Maansiirto E. Huttunen Oy , Maansiirto Luostarinen Ky , Järveläisen Maansiirto Ay , ,00 Tuusniemen Sora Oy ,00 ---

13 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 51 jatkuu Lisäksi pelkästään sähkötöistä on saatu tarjoukset seuraavilta: Tarjoaja SU (alv 0 %) Koillis-Savon Sähkö Ky 32,210,00 Juankosken Sähkö Oy TuusSähkö ,00 100Sähkö/Sähkö ja Poltin Hannu Rasi , ,00 (tarj.pyynön toimittanut Maansiirto Luostarinen Ky) Tarjoukset on avattu avauspöytäkirjat ovat liitteenä (liitteet 11 ja 12). Maanrakennusurakoitsijan oli mahdollista tehdä optiona tarjous myös sähkötöistä. Edullisimman tarjouksen maanrakennusurakan osalta teki Tuusniemen Sora Oy tarjoushinta ,00 (alv 0 %). Edullisimman tarjouksen sähköurakan osalta teki 100Sähkö/Sähkö ja Poltin Hannu Rasi tarjoushinta ,00 euroa (alv 0 %). Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pappilanniemen kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan siten, että maanrakennus- ja sähköurakkaan valitaan erilliset urakoitsijat seuraavasti: maanrakennusurakoitsijaksi (pääurakoitsija): Tuusniemen Sora Oy ( ,00 euroa; alv 0 %) sähköurakoitsijaksi (alistettu sivu-urakka): 100Sähkö/Sähkö ja Poltin Hannu Rasi (27.500,00 euroa; alv 0 %) Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

14 Tekninen lautakunta VUODEN 2013 PUUKAUPPATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 52 Lautakunta on päättänyt , että vuoden 2013 lisähakkuut suoritetaan Pahkasalon (Vihtaniemi), Pajuharjun, Koivurannan ja Tuusniemen pappilan (leirikeskus) tiloilla Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksen laatiman hakkuusuunnitelman mukaisesti. Tarjoukset on pyydetty seuraavilta: Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Metsäliitto Osuuskunta Keitele Forest Oy Iisalmen Sahat Oy Tarjoukset on avattu avauspöytäkirja on liitteenä (liite 13). Tarjoukset on saatu seuraavilta: Iisalmen Sahat Oy/Ipowood , ,00 (alv 0 %) Stora Enso Oyj ,00 (alv 0 %) Keitele Forest Oy ,50 (alv 0 %) UPM-Kymmene Oyj ,00 (alv 0 %) Tarjouksista on tehty puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto (liite 14), jonka mukaan tarjoukset muodostuvat seuraaviksi: Iisalmen Sahat Oy/Ipowood ,00 (alv 0 %) Keitele Forest Oy ,00 (alv 0 %) Stora Enso Oyj ,00 (alv 0 %) UPM-Kymmene Oyj ,00 (alv 0 %) Edullisimman tarjouksen on tehnyt Iisalmen Sahat Oy /Ipowood vertailuhinta on ,00 e (alv 0 %). Tarjouksia esitellään tarkemmin kokouksessa. Lautakunta päättää hyväksyä Iisalmen Sahat Oy/Ipowoodin tarjouksen ( ,00 euroa; alv 0 %) vuoden 2013 lisähakkuiksi.

15 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekn. ltk 53 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi ( :t 40 56). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan päätökset ajalta ( :t 57 66). Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllä mainitulta ajalta.

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 06.06.2013 kello 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 03.10.2013 kello 17.00 19.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 16.06.2011 kello 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10

Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.3.2011 klo 17.00 19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ELI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 08/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 07.06.2010 klo 17.00 20.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen

Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50. Martti Kähkönen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 09/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.07.2010 klo 17.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 6 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 4.11.2010 klo 18.30 20.45 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 06.08.2013 kello 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12

Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.06.2010 klo 17.00 21.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta. KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 6/2008 1 (2) Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 28.8.2008 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 71 1 YMPÄRISTÖLUPA TIENPARANNUSHANKE

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot