ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 1"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-19:45 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pääskyntien peruskorjaus Lausunnon antaminen Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 6 palvelutasopäätösluonnoksesta Taloushallinnon palvelujen uudelleen järjestely Lautakuntien päätökset Viranhaltijapäätökset 10

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-19:45 pj Nurkkala Sauli 18:30-19:45 vpj Hannula Kaija 18:30-19:45 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-19:45 jäsen Isokääntä Marja 18:30-19:45 jäsen Jutila Eija 18:30-19:45 jäsen Taka-Eilola Tuomo 18:30-19:45 jäsen Brax Anna-Leena 18:30-19:45 kv pj Vierimaa Tapani 18:30-19:45 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-19:45 pöytäkirjanpitäjä POISSA Huttunen Pauli jäsen Isomaa Matti kv I vpj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja Isokääntä Eija Jutila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnantoimistossa maanantaina klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Valitaan Marja Isokääntä ja Eija Jutila tarkastamaan tämän kokouksen pöytä kir ja. Pöy tä kir ja tarkastetaan kunnantoimistossa tiistaina

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Pääskyntien peruskorjaus Teknltk Vuoden 2009 talousarvioon on varattu määräraha Pääskyntien peruskorjaukseen ja Laidunpolun sadevesiviemäröintiin. Suunnitelman on laatinut Destia, ja ne ovat julkisesti nähtävänä välisen ajan. Yhdyskuntainsinööri on pyytänyt suunnutelmien pohjalta kolmelta valtakunnalliselta toimijalta kokonaistarjousta suoritettavasta työstä ja he ovat jättäneet tarjouksen. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Paikalliset maanrakennusurakoitsijat ovat olleet yhteydessä ja esittäneet kantanaan, että pyydetty kokonaisurakkatarjous ei ole kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Yhdyskuntains: Lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä tiesuunnitelmat ja päättää peruskorjaushankkeen hankinnasta. Lautakunta hyväksyi tiesuunnutelmat sekä valitsi urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen Lemminkäinen Infra Oy hintaan ? ( ALV 0%). Tarvittava lisämääräraha siirretään Teollisuustien kunnallistekniikasta ja maanostosta. Lautakunta toivoo, että myöskin paikkakunnan urakoitsijoita käytetään työn suorittamiseen. Khall Kunnanhallitus on tekemällään päätöksellä päättänyt käyttää kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja ottaa asian käsiteltäväkseen lisäselvityksien hankkimiseksi. Hankinnasta on neuvoteltu Lemminkäinen Infra Oy:n edustajan piiripäällikkö Timo Tuikkalan ja yhdyskuntainsinööri Hannu Haa pa kos ken kesken. Neuvottelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa han kin nan voitta nut urakoitsija sitoutuu käyttämään paikkakunnan ura koit sijoita siinä laajuudessa kuin kuntakin käyttäisi työn suorittami seen. Paik kakun nalta hankitaan kaivinkonetyö, kallionlouhinta, hie kat ja kallio kiviai nekset. Asfaltoinnin alle tuleva tasausmurske toimi tetaan totu tun ta van mukaisesti Lemminkäiseltä. Neuvottelumuistio on oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee neuvottelutuloksen tiedoksi ja päättää, ettei asia anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Jokilaaksojen pelastuslaitokselle palvelutasopäätösluonnoksesta Khall Pelastuslain (468/2003) mukaan alueen pelastustoimi laatii palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa ja pelastustoimesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät. Palvelutasopäätös on lakisääteinen alueen pelastustoimen järjestämisen peruste, sen sanamuodosta on ilmettävä täsmällisesti, mitä aiheesta päätetään. Päätös ei voi olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa, eli palvelutaso ei voi olla laissa tai sen perusteella annetuissa muissa normeissa edellytettyä tasoa matalampi. Palvelutasopäätöksellä määritellään pelastustoimen tuottaman turvallisuuden taso alueella, siinä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä, jotka ovat perustana alueen pelastustoimen toiminnan ja talouden yksityiskohtaiselle vuosittaiselle suunnittelulle. Palvelutasopäätöksen valmistelu on tehty asiantuntijavalmisteluna pelastuslaitoksen kehitysprosessin tiimeissä ja tiimien vetäjien toimesta. Kuntia on kuultu valmistelun aikana kahdessa tilaisuudessa. Joulukuussa 2008 järjestetyssä tilaisuudessa käytiin läpi vuosien palvelutasopäätöstä ja sen toteutumista. Toukokuussa kuntapäättäjille esiteltiin uuden palvelutasopäätöksen suuria periaatteellisia linjauksia. Molemmissa tilaisuuksissa kuntapättäjien keskeisin huolenaihe oli kuntatalouden heikko tila, joka tulee huomioida myös pelastuslaitoksen uudessa palvelutasopäätöksessä. Asiantuntijavalmistelussa keskeinen huolenaihe on ollut, miten kyetään suoriutumaan lakisääteisistä velvoitteista ja suorituskykyvaatimuksista taloudellisessa ahdingossa. Lakisääteisen minimitason saa vuttamista on palvelutasopäätöksessä pidetty asiakasnäkökulmasta ja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen kannalta tärkeänä tekijänä. Nämä kaksi näkökulmaa, pelastuslaitoksen omistajien heikko tilanne ja lakisääteisen minimipalvelutason turvaaminen pelastustoimialueella ovat valmistelun keskeiset raja-arvot, jotka sävyttävät nyt valmisteltua palvelutasopäätösesitystä. Näiden yhteensovittaminen tulee edellyttämään pelastuslaitokselta merkittäviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia sekä puuttumista olemassa oleviin resursseihin, joista suuri osa periytyy vielä entisen kuntapohjaisen toimintamallin ajalta. Näiden toimenpiteiden kaikkia kustannuksia säästäviä vaikutuksia ei valmisteluvaiheessa pystytä voimassaolevista sopimuksista ja muista epävarmuustekijöistä johtuen vielä ennakoimaan riittävällä tarkkuudella. Tulevien vuosien kuntalaskutuksen yksityiskohtaiseen ennustamiseen ei palvelutasopäätöksen valmistelussa

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ siten uskallettu lähteä. Selkeänä tavoitteena on kuitenkin, että pelastuslaitoksen kuntalaskutuksen loppusumman kasvu vastaa alueen kuntien talouskehitystä tarkasteltaessa vuosien talouskehitystä kokonaisuutena vuonna Kahden keskeisen raja-arvon, talous ja lakisääteisyys, sisällä tehtävä palvelutuotannon kehittäminen edellyttää myös pelastuslaitoksen yhtenäisen organisaatiokulttuurin entistäkin määrätietoisempaa kehittämistä ja resurssien käyttämistä nykyistä tehokkaammin koko alueen hyväksi ilman mitään jäänteitä kuntarajoista tai paloasemien välisistä perinteisistä vastuualuerajoista. Entisen kuntakohtaisen pelastustoimen aikana voimassa olleet kuntarajat, paloasemien vastuualuerajat tai paloasemakohtaiset resurssit eivät siten voi enää rajoittaa pelastuslaitoksen toiminnallista ja organisatorista kehittämistä, jos pelastuslaitoksesta halutaan koko alueen näkökulmasta tehokas, taloudellinen ja lakisääteisistä velvoitteistaan suoriutuva. Tavoitteiden saavuttaminen tulee edellyttämään pelastuslaitokselta myös organisatorisia muutoksia. Näiden valmistelu on jo aloitettu ja tavoitteena on tehdä niistä päätös vuoden 2010 alussa. Tiivistelmä ehdotuksesta palvelutasopäätökseksi on oheis ma te ri aa li na. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ehdotuksesta annetaan seuraava lau sunto: Alavieskan kunta pitää pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen periaatelinjauksia oikeina, mutta haluaa vielä koros taa pelastuslaitoksen toimintojen sopeuttamisen välttä mättömyyttä kuntien niukkoihin rahoitusmahdollisuuksiin. Äärimmäisen rasittu neessa tilassa olevia kuntatalouksia ei pidä kuormittaa uusien kehit tämishankkeiden tuomilla lisäkustannuksilla, vaan toiminnan kehittä miseen tar vit tavat voi ma varat tulee irroittaa toiminnan tehokkuutta ja tuotta vuutta pa ranta malla. Kalustohankinnoissa tulee noudattaa erityistä pidättyvyyttä ja toteuttaa vain ne hankinnat, jotka ovat täysin välttämättömiä ja joilla parannetaan toiminnan kustannustehokkuutta. Kaluston tekninen ja taloudellinen käyttöikä tulee hyödyntää maksimaalisesti. Henkilöstöstrategia uuteen tarkasteluun vapautuvia uusia virkoja täytettäessä.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Taloushallinnon palvelujen uudelleen järjestely Khall Alavieskan kunta on ostanut kamreeripalveluja Sievin kunnalta lähtien yhden työpäivän viikossa (Khall ). Sa massa yhteydessä päätettiin vastavuoroisesti myydä Sievin kunnalle ke hitysjohtajan työpanosta kaksi työpäivää viikossa. Lokakuussa 2006 hyväksyttiin yhteistyösopimus Ala vies kan ja Sie vin kun tien kuntapalveluiden tuottamisesta. Tämän puitesopi muksen tavoittee na oli tehdä mahdollisimman helpoksi so pimuskun tien väli nen henki lötyöpanoksen ostaminen/myyminen ja sopia noudatettavista pelisäännöistä. Päätökset ja sopimus ovat oheismateriaalina. Kehitysjohtajan työpanoksen myynnin osalta järjestely on jo purkaantunut muutamia vuosia sitten ja nyt myös kamreeripalvelujen uu del leen jär jes tely on tul lut ajankohtaiseksi. Kokonaisuudessaan kamreeripalvelujen saanti ei ole toiminut toivotulla tavalla ja käytännös sä pal velu on loppunut kokonaan Ratkaisua taloushallinnon tehtäväjärjestelyyn on haettu neuvottelussa Ala vies kan, Sie vin ja Yli vies kan kesken sekä Alavieskan ja Kalajoen keskinäisessä neuvottelussa Näiden neuvot telujen perusteella on Kalajoen kaupungilta pyydetty tarjous talous hallinnon palveluista. Saadun tarjouksen mukaan Kalajoen kaupungin talousohjaus tuottaa Alavieskan kunnalle kassanhoitoon ja rahoitushuoltoon liittyvät tehtävät, tilinpäätöksen valmistelun, konsernitilinpäätöksen valmistelun, talousarvion valmistelun sekä muut erikseen sovittavat tehtävät. Palvelua tarjotaan yksi päivä viikossa lähtien hintaan 290 /päivä + matkakustannukset, irtisanomisaika 3 kk. Kalajoen kaupungin tarjous on liitteenä nro 1. Kunnanhallitus 1. toteaa kamreeripalveluja koskevan Alavieskan ja Sievin kunnan välisen järjestelyn päättyneeksi, 2. hyväksyy Kalajoen kaupungin tarjouksen taloushallinnon palveluiden ostamisesta ja 3. oikeuttaa kunnanjohtajan sopimaan palvelun ostamiseen liittyvistä yk si tyis koh dis ta.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lautakuntien päätökset Khall Kunnanhallitukselle on ilmoitettu seuraavien toimielinten ottokelpoiset päätökset: Henkilöstöjaosto Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset 51-53/2009 ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen.

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät 141, 143, 144 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät 140, 142 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen simuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatisältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus PL 29, ALAVIESKA Pykälät 140, 142 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 82 euroa/

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kunnanhallitus 01.03.2010 AIKA 01.03.2010 klo 18:30-20:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot