KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Urho Kekkosen katu kerroksen kokoushuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Sote-palvelut tutuiksi kuntakierroksella esiinnousseita palvelutoiminnan ongelmia ja kehittämishaasteita 122 Valtuustoaloite: Kokonaisselvityksen tekeminen kolmannen sektorin tuottamista palveluista Kainuussa, niiden laajuudesta ja niihin käytetyn valtion tuen määrästä 123 Talouden seurantaraportti Talouden tasapainottamisohjelma seurantaraportti 125 Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon vuodelle 2010 hyväksytyn palveluhinnaston täydentäminen 126 Lastentautien ja naistentautien erikoislääkärin toistaiseksi voimassa olevien vakanssien perustaminen alkaen 127 Kolmen toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen 128 Kahden toistaiseksi voimassa olevan osastonsihteerin työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 129 Uuden yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti 130 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä Sosiaaliasiamiehen selvitys toimintavuodelta Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/ristijärven Terveyspalvelu RisTeily Oy 134 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/koti- ja siivouspalvelu Helpperi

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta /Hoitopalvelu Jasmin avoin yhtiö 136 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/vuokatin Säätiö Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Katsaus 44 36

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 10:00-13:45 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-13:45 puheenjohtaja Karjalainen Aki 10:00-12:15 jäsen Poistui :n 138 käsittelyn jälkeen Kemppainen Aila 10:00-13:45 jäsen Nikulainen Kari 10:00-13:45 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-13:45 jäsen Tervo Raili 10:00-13:45 jäsen Tolonen Kaisa 10:00-13:45 varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri 10:00-13:45 jäsen Väisänen Sanni 10:00-13:45 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-13:45 varajäsen Poissa Moilanen Pentti jäsen Puurunen Yrjö jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Haataja Minna mh:n edustaja Kinnunen Anneli mh:n edustajan varajäsen Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-13:45 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-13:45 sihteeri Saari Mauno 10:00-11:50 terveysjohtaja Läsnä :t sekä pykälien 121 ja 124 esittelyn ajan Ahonen Esa 10:00-13:23 hallintoylilääkäri Läsnä :t sekä pykälien 121 ja 124 esittelyn ajan klo 10:00-11:50 sekä :n 139 esittelyn aikana klo 12:55-13:23 Tolonen Eija 10:00-11:13 vanhuspalvelujoht Läsnä :t aja sekä pykälän 121 Ylävaara Helena 10:00-11:50 perhepalvelujohtaj a esittelyn ajan Läsnä :t sekä pykälien 121 ja 124 esittelyn ajan Toivonen Esa 12:28-12:51 strategiajohtaja Läsnä :n 139 esittelyn aikana

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Kaisa Tolonen Anni-Inkeri Törmänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo Marjatta Repo, hallintosihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 119 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 120 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Tolosen ja Anni-Inkeri Törmäsen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sote-palvelut tutuiksi kuntakierroksella esiinnousseita palvelutoiminnan ongelmia ja kehittämishaasteita STLTK 112 Kainuun sosiaali- ja terveystoimi järjesti vuonna 2009 laajan kuntakierroksen, jonka aikana kerättiin kansalais ten kokemuksia ja heidän havaitsemiaan toiminnan puutteita. Niistä keskeisiksi nousivat lääkärin pääsyn vaikeus ja yhteydensaan ti terveysasemille. Syk syn aikana saatu kan salaispalaute on koottu ja havaittuihin on gelmiin on pyritty löytämään ratkaisuja tai ainakin ratkaisueh dotuksia. Ratkaisujen kustannukset on ar vioitu ja niiden aika taulu tus ja vastuutahot määritelty. Lääkäripu laan ei ole löydetty pi kaista lääkettä, mutta esi merkiksi yhteyden saantia terveysasemille on parannettu lisää mällä toiminnan pullon kauloihin työvoimaa ja ot tamalla käyttöön uusia teknisiä ratkai suja. Kainuun hallintokokeilun käynnistyessä sosiaali- ja terveydenhuollon teh tävät siirtyi vät lasten päivä hoitoa lukuun ot tamatta Kainuun maakunta -kuntayhty män järjestettäviksi. Toiminta or ganisoitiin maa kunnalliseksi ja rakennettiin organisaatio, jossa on toteutettu niin sano tun syvän integ raation toimintamalli. Erikois sairaanhoito, perustervey denhuolto ja sosi aalihuolto mu kaan lukien erityishuoltopiiri toimii yhdessä organisaatiossa. Or gani saation suunnittelul le asetettiin seuraavat tavoitteet: - asiakasnäkökulma - valinnanvapaus - palveluiden kolmijako - ennaltaehkäisevä työ - palveluiden tasapuolinen turvaaminen - kustannustehokkuus. Keskeisenä on ajatus siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan Kai nuun maakunnan asiakkail le ei siis kunnil le. Kuntakohtaisesta ajatte lus ta luopuminen on kuiten kin ollut vaikeaa erityisesti kunta päättäjille ja osalle henkilö kuntaa ja sitä kautta myös väes tölle. Palaute käsiteltiin yhdessä kuntalaisten kanssa Palveluistaan monesti sapiskaa saanut maakunta -kuntayhtymä halusi viime vuonna kuunnella tarkkaan maakunnan asukkaita, erityises ti sosiaali- ja ter vey denhuollon palvelui den käyttäjiä. Tätä var ten jär jestettiin kuntakierros, joka toteu tettiin kaksi vaiheisena. Kullakin maakunnan ter veysasemalla oli päivisin palveluiden esitte ly ja asiakaspalautteiden keräysti lai suus. Toisella kierroksella vuoros sa olivat il taisin järjeste tyt yhteenvetotilaisuudet, jois sa pa lautteet käsi teltiin ja havaituista epä kohdista keskusteltiin pyrkien erityisesti ha kemaan

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ on gelmiin ratkaisuja. Tapahtumissa sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät ja toimintaa ohjaavat luottamus hen kilöt kohtasivat yh teensä 1390 kansa laista. Kirjallisia vastauk sia saatiin 928. Kus sakin tilai suudessa oli keskimäärin 20 viran haltijaa. Lisäksi sosiaa li- ja terveyslautakun nan jäsenet osallistui vat aktiivisesti tilai suuksiin. Kansalaispalaute tuotiin erillisessä semi naarissa myös maakuntavaltuuston käsitte lyyn. Jatkotyössä on löydetty uusia ratkaisuja Lönnrot-instituutti teki ensimmäisestä kun takierroksesta yhteenvedon, jota on käytetty jatko työn pohjana. Keskeisenä ongelmana nousi esille lääkä riin pääsyn vai keus, joka liittyy perus tervey denhuollon lääkäripulaan. Myös yhteyden saaminen ter veysasemille koettiin ongel maksi. Kierroksella saatua palautetta on sit temmin työstetty perusteellisesti. Jokaisen yksittäi sen asian kohdalla on mää ritelty ratkaisu keino tai ehdotus sellaiseksi, arvioitu kus tannukset, ai kataulutus ja vas tuutahot. Vai keudet saada puhelimella yh teyttä terveys asemil le on jo rat kaistu lisää mällä henkilös töä pullonkaulakohtiin ja otta malla käyttöön uusia teknisiä ratkaisu ja. Osa toiminnan epäkohdista olikin sellaisia, että niihin löy dettiin ratkaisu nopeasti. Osaan ongelmista, kuten esimerkiksi lääkä ripulaan, ei pikarat kaisua kuitenkaan ole näköpiirissä. Kuntakierroksen toteuttaminen kokonaisuu dessaan oli raskas prosessi, mutta ehdotto masti hyödyllinen. Kan salaisten välitön, suora tapaaminen osoit tautui erit täin hyväk si tavaksi selvit tää toi minnan ongelma-aluei ta. Tämäntyyppisiä kohtaamisia tullaan jat kossakin käyttämään toiminnan kehittämi sessä, vaikka tus kin täy sin samanmuotoise na kuin viime vuonna. Myös tällä kierroksella esiin tulleiden ongel mien ja parannusehdotusten käsittely jatkuu edel leen systemaatti sena prosessina. Liitteenä on päivitetty kooste kyselystä ja iltatilaisuuksista. Liite nro: 2 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksessa jaettiin täydennetty kooste kyselystä ja iltatilaisuuksista, se sovittiin liitettäväksi pöytäkirjaan liitteeksi nro 2. Täydennetty lii te kor vaa esityslistan liitteen nro 2. Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta sekä merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja palaa asiaan seuraavassa kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. STLTK 121 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee sen tiedoksi. Asiantuntijoina tässä asiassa olivat kuultavina asian esittelyn aikana hallintoylilääkäri Esa Ahonen, terveysjohtaja Mauno Saari, vanhuspalvelujohtaja Eija To lo nen ja per he pal velujohtaja He lena Ylävaara. Eija Tolonen poistui kokouksesta tämän asian esittelyn aikana klo 11:13. Tämän asian esittelyn jälkeen käytiin yleiskeskustelu :stä 124. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 2, : Kooste sotepalvelut tutuiksi kuntakierroksen kyselystä ja iltatilaisuuksista täydennetty

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Maakuntavaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuustoaloite: Kokonaisselvityksen tekeminen kolmannen sektorin tuottamista palveluista Kainuussa, niiden laajuudesta ja niihin käytetyn valtion tuen määrästä 830/18/180/2009 MV 112 Maakuntavaltuusto: STLTK 122 Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Karl Kunnaksen esittämä (allekirjoittajina Karl Kunnas, Sanni Väisänen) seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: "Kainuun maakuntaohjelma vuosille asettaa kolmannen sektorin toimijoille suuret toiveet sekä kansalaisvaikuttamisen että lähipalvelujen tuottamisen suhteen. Vuoden 2010 alusta todennäköisesti voimaan astuva asetus, joka perustuu EU:n kilpailua edistävän "de Minimis" sääntöön tulee kuitenkin rajoittamaan sektorin toimijoiden mahdollisuuksia täyttää näitä toiveita. Esitämme, että maakunta tekee/teettää kokonaisselvityksen kolmannen sektorin tuottamista palveluista Kainuussa, niiden laajuudesta ja niihin käy tetyn valtion tuen määrästä. Näin saataisiin kuva siitä mitkä palvelut saattavat kolmannen sektorin toimijoiden tuottamina loppua tai huo mattavasti supistua nykyisestään. Selvityksen perusteella voidaan pohtia mihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä palvelutarjonnan varmista miseksi jatkossakin tarvittavassa laajuudessa." Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 :n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Kolmas sektori tarkoittaa niitä yhteisöjä ja toimintoja, jotka eivät ole julkisyhteisöjä tai yrityk siä. Toimijoita ovat mm. yhdistykset, osuuskunnat ja sää tiöt. Kolmannen sek to rin toi min ta on ai na kin osittain va paa eh tois ta ja se on kai kil le avoin ta. Kol man nen sek torin toiminnalla ei ta voi tella voit toa ja siitä saata va hyö ty on yleis hyödyl listä. Toimin ta on järjes täyty nyttä ja voi massa ole vien la kien ja ase tusten mukaista. Organi saatioiden perustana ovat yhteiskunnallinen tai eettinen tavoite ja demokraattisuus. EU:n määritelmän mukaan de minimis -tuki on vähämerkityksel listä julkista tukea, jolla ei nähdä olevan vääristävää vaikutusta EU:n jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun ja kaupankäyntiin. Läh tökohtaisesti

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ de minimis -tueksi määritellään kaikki julkisten vi ranomaisten yritykselle myöntämä tuki, jota ei ole ilmoitettu ko missiolle tai myönnetty ryhmäpoikkeuksena. Yritykselle tai yritystoimintaa harjoittavalle organisaatiolle voi daan myöntää de minimis-tuen alaista tukea max euroa ( lähtien). De minimis -asetus on julkaistu Eu roopan unionin virallisessa leh dessä (L 379/5, ). De minimis -asetuksen ansiosta yritykselle voidaan myöntää kol men vuoden aikana euron tuki ilman komission en nakkohy väksyntää. Tämä kolmen vuoden ajanjakso alkaa siitä, kun yrityksel le ensimmäisen kerran myönnetään de minimis -tu kea. Kun tuen hakijana on useampi yritys, de minimis -tuen määrä lasketaan kullekin yritykselle erikseen. Näin tehdään silloinkin, kun avustus myönnetään vain yhdelle yritykselle, joka sitten ja kaa osan avustuksen määrästä edelleen muille hankkeeseen osallistuville yrityksille. On siis tärkeää erottaa toisistaan rahoi tuksesta hyötyvä taho, joka on tuen lopullinen saaja, ja toisaalta rahoituksen kanavoiva taho eli ns. välittäjäorganisaatio. Jos hakijana on muu kuin yritys, tulee selvittää, mikä on tai mit kä ovat tuen varsinaisena kohteena. Jos hakijana on välittäjäor ganisaatio, lasketaan de minimis -tuen määrä jokaisen tuen lo pullisena saajana olevalle yritykselle erikseen. Välittäjäorgani saatio voi siten olla myös yksi tuen saajista eli lopullinen tuen saaja. Saman yrityksen eri toimipisteille myönnetty de minimis -tuki lasketaan yhteen. Poikkeus: De minimis -säädöstä ei noudateta maatalouden, kalastuksen, vesiviljelyn ja liikenteen (transport) aloilla. De minimis tukimuotoja: Tuen kokonaismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten myöntä mät julkiset tuet. Avustukset on otettava huomioon kokonaisuu tena, vaikka maksatukset suoritettaisiinkin useammassa eräs sä. Esimerkkejä de mi nimis tukimuodoista: - Tekesin valmistelurahoitus yrityksille - TE-keskusten yritysosastojen myöntämät kehittämis- ja koulu tuspal velut - Sosiaaliturvamaksun alennus tietyissä Pohjois-Suo men ja saa riston kunnissa - komission hyväksymiä KTM:n hallinnonalan yritystu kia saate taan poikkeuksellisesti myöntää de minimis -tukena (esim. kul jetustuki ja kehittämistuki). - Sisäasiainministeriön yrityksille myöntä mä maakunnan ke hit tä misraha - Finnveran jotkut tukimuodot (esim. Pienyrittäjä- ja nais yrit tä jä laina sekä korkotuettu laina, tilanteissa joissa Finnveran kor ko mar ginaali on alempi kuin markkinoilla)

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: - TE -keskuksen maaseutuosaston jotkut tukimuodot - Usein myös kuntien yrityksille myöntämä rahoitus tai etuus voi ol la de minimis -tukea (esim. jos kunta vuokraa yritykselle työtilo ja halvemmalla kuin markkinahinnoin). - Tykes-ohjelman perusanalyysi- ja kehittämisprojektira hoi tus yri tyksille Tukimuotoja, jotka eivät kuulu de minimis tuen piiriin: - Notifioidut tukimuodot - TE-keskuksen yritysosaston myöntämä investointi- ja ke hit tä mistuki ei vaikuta mahdolliseen de minimis -tuen kiintiöön. Li sä tie toja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sosiaali- ja terveystoimialalla on tehty kooste toimialan vuoden 2009 aikana käyttämistä kolmannen sektorin tuottamista palve luista: Sosiaali- ja terveyslautakunta: - järjestöjen kohdeavustukset euroa Sote-yhteiset palvelut: - kehittämistoiminnan hankkimat palvelut euroa Ympäristöterveydenhuolto: - ei kolmannen sektorin tuottamia palveluita Sairaanhoidolliset palvelut: - ei ole kolmannen sektorin tuottamia palveluita Terveyden- ja sairaudenhoidon palvelut: - suolistosyövän seulontapalvelut euroa - riippuvuuksien hoitopalvelut euroa Perhepalvelut: - perhepalveluiden ostot yhdistyksiltä ja järjestöiltä euroa Vanhuspalvelut: - voittoa tavoittelemattomia palveluseteliyrittäjiä on vain yksi yhdistys, ei kä sillä ole tällä hetkellä yhtään palvelusete liasiakasta hoivatyös sä. Sosiaali- ja terveystoimialalla on hankittu kol man nen sek to rin pal veluja vuon na 2009 yhteensä hieman yli 2,3 milj.euroa. Palveluita on hankittu useilta palveluntuottajilta. Hankituista palveluis ta mak set tujen kor vaus ten määrä vaihtelee palveluntuottajittain 100 euros ta eu roon. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) toteaa, ettei sosiaali- ja terveystoimialalla ole mahdollisuuksia kokonaisselvityksen tekemiseen kolmannen sektorin tuottamista palveluista Kainuussa, ja 2) päättää antaa omalta osaltaan edellä olevan selvityksen maakunta hallitukselle ja edelleen maakuntaval tuustolle vastauksena kolman nen sektorin tuotta mien palvelujen käy töstä sosiaali- ja terveystoimi alalla vuonna 2009, sekä 3) esittää maakuntahallitukselle, että se pyytää suunnittelu- ja kehittäminen tulosaluetta an ta maan lau sun tonsa mahdollisuudesta kokonais sel vi tyk sen te ke mi seen kol mannen sektorin tuottamista palveluista Kai nuus sa, nii den laajuu desta ja nii hin käytetyn valtion tuen määräs tä. Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talouden seurantaraportti STLTK 123 Sosiaali- ja terveystoimialan talouden seurantaraportti ajalta on val mis tu nut. Ra portti on liit teenä. Liite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedok si sosiaali- ja terveystoimialan talouden seu ran ta ra por tin ajal ta Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 1, : Talouden seurantaraportti ajalta

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Talouden tasapainottamisohjelma seurantaraportti STLTK 124 Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelman seurantaraportti on valmistunut ja se on liitteenä. Liite nro: 2 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelman seurantaraportin. Tämän asian esittely ja yleiskeskustelu käytiin :n 121 esittelyn jälkeen. Asiantuntijoina täs sä asias sa oli vat kuul ta vi na hal lin to yli lää käri Esa Aho nen, ter veys johta ja Mauno Saari ja per he pal ve lu joh taja Helena Ylävaara, he poistuivat kokoukseta klo 11:50. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 2, : Talouden tasapainottamisohjelman seurantaraportti

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon vuodelle 2010 hyväksytyn palveluhinnaston täydentäminen STLTK 125 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi erikoissairaanhoidon ja erityishuol lon palveluhinnas ton vuodelle Hinnastoa täydennettiin nopean diagnostiikan palvelujen hinnoilla. Hinnastoon on sosiaali- ja terveystoimialalla laskettu laskutuksen perusteeksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti käyntien, hoitopäivien ja hoitopakettien hinnat. Avohoidon palveluista peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin perustuva hinta. Lisäksi laskutusperusteena on tietyistä tutkimus- ja hoitokokonaisuuksista koostuvia hoitopaketteja. Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti määritelty hoitopäivän hinta. Lisäksi laskutusperusteena on hoitopaketteja, jotka sisältävät esim. hoitoon kuuluvan leikkauksen, muut toimenpiteet ja tutkimukset sekä tarpeen mukaiset hoitopäivät, kuitenkin enintään hoitopakettikohtaisesti määritellyn määrän hoitopäiviä. Kuntayhtymään kuulumattomien ns. ulkokuntien laskutuksessa noudatetaan liitteenä olevaa hinnastoa ja hinnat ovat ulkokunnille lopulliset. Lomapäivien kuntalaskutus noudattaa potilaalta perittävien asiakasmaksujen laskutusperusteita. Hinnat sisältävät myös suunnitelman mukaisten poistojen ja peruspääoman koron aiheuttamat kustannukset. Potilaille ostopalveluina hankittavat palvelut, vaativan erityistason, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kunnilta läpilaskutusperiaatteella kuukausittain. Täyden korvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hinta ja asiakasmaksu. Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnaston hyväksymisen jälkeen on ilmennyt tarve täydentää hinnastoa osasto 1:n antamalla seuraavalla palvelulla: Tunnus Tuote Hinta LAV009 Afereesi-hoito Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy erikoissairaanhoidon ja erityishuollon vuoden 2010 palveluhinnaston täydennyksen alkaen esityksen mukaisena. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lastentautien ja naistentautien erikoislääkärin toistaiseksi voimassa olevien vakanssien perustaminen alkaen STLTK 126 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lastentautien ja naistentautien päivystys on vaarassa kriisiytyä aktiivityössä olevien lää kärien määrän vähyy destä johtuen. Lasten taudeilla on viisi las tentautien erikoislääkä rin vakanssia ja las tenneurologin vakanssi. Kaikki vakanssit ovat täytettyinä, mutta yksi erikoislääkäreis tä on virkavapaalla ja lasten neurologin va kanssiin valittu on erikoistu miskoulutukses sa. Kaksi erikoislääkäriä hoitaa vakanssi aan osa-aikaisesti (70-80%). Lastentautien ylilääkäri jää elo kuussa osa-aikaeläkkeelle. Naistentaudeilla on viisi (5) erikoislääkärin va kanssia, joissa tällä het kel lä 4,5 virkaa täy tettynä ja yhtä erikoistuvan lääkärin vakans sia hoitaa kaksi (2) henkilöä niin, että toinen heistä toimii jatku vasti erikoislääkä rien sijai suuksissa. KVTES:n lääkärisopimuksen mukaan päi vystysvelvoite on 5 vuoroa/kk. Pienen va kanssi määrän ja niiden vajaan hoitamisen vuoksi osa lääkäreistä on joutunut teke mään huomatta vasti enem män päivystys vuoroja, ja osa päivystyksistä on jouduttu ostamaan. Lastentaudeil la oste taan jo noin yhden lääkärin työpanos ja naistentaudeilla lähes yhden lääkärin työpa nos. Viroissa olevat lääkärit eivät ole haluk kaita teke mään tai eivät jaksa tehdä ylimää räisiä päi vystysvuoroja ja osa-aikaisesti työ tä tekevät haluavat suhteuttaa päivystysvel voitteen työ aikansa mukaisesti. Sekä lastentautien että naistentautien päi vystykset uhkaavat jäädä osittain hoitamat ta. Osto tarve on niin suuri, että kustannuk set nousevat kohtuuttomiksi verrattuna sii hen, että perus tettaisiin mo lempiin klinikoi hin yksi (1) erikoislääkärin va kanssi lisää. Tällä ratkaisulla selviy dyt täisiin normaalitilanteis sa jatkossa ilman ostopal veluja. Päi väaika na erikoislääkärin resurs sia voidaan hyö dyntää täydentämään puut tuvia neuvola-, koulu- ja opiskelijatervey denhuollon lääkäri resurs seja, joka helpottai si uuden neuvo la-asetuksen aiheuttamia terveys tarkastus paineita. Neuvolalääkärien virkoihin ei ole saatu hakijoita lukuisista yri tyksistä huoli matta. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh , ja sosiaali- ja ter veys johtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa seuraavat toistaiseksi voimassa olevat eri kois lää kä-

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: rin vakanssit alkaen: Vakanssinumero Nimike Hinnoittelutunnus erikoislääkäri L3SL erikoislääkäri L3SL3000 Hyväksyi päätösehdotuksen.

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kolmen toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen sairaanhoitajan vakanssin perustaminen alkaen STLTK 127 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveystoimialalle esitetään pe rustettavaksi kolme (3) toistai seksi voimassa olevaa sairaanhoitajan si säisen sijaisen työsuh teis ta vakanssia alkaen maa kunnalliseen sijaispalveluyksikköön, ko tipe sä alueena aikuis ten mielenterveyspalvelui den alue, osastot 12,21 ja 23. Sisäisellä sijaisella tarkoitetaan vakituisessa palvelussuhteessa olevaa työntekijää, joka si jaistaa toimintayksi köiden perusmiehityksessä olevien henkilöi den pitkiä poissaoloja kuten vuosilomat, perhe- ja opintovapaat. Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riip puvuuksien hoidon vastuualueella on kolme (3) isoa ympärivuorokauden toiminnassa ole vaa osastoa. Lomasijai suuksiin on tarvittu vuosittain usean ihmisen työpanosta. Suun nittelemalla vuosilomat ketjuun peräkkäin pidettäväksi voi daan tar jota yhdelle sairaan hoitajalle ns. sissin vakanssi vuosilomien si jai sena jokaisella osastol la. Osastoilla 21 ja 23 on henkilöstörakenne lä hihoitajapainotteinen. Kuitenkin osastoilla tar vitaan sairaanhoi dollista osaamista en tistä enemmän osasto hoidossa olevien poti laiden ollessa yhä enemmän moniongel maisia, myös somaat tisista sairauksista kär siviä mielenterveys potilaita. Osastoilla on tavoitteena korjata henkilöstörakennetta niin, että lähihoitajien vakanssit muutetaan sairaanhoitajien vakansseiksi vastaamaan paremmin potilai den tarpei siin. Esitämme, että osastoille 21 ja 23 perustet taisiin molemmille osastoille sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhteinen va kans si, vaik ka vuo si lo ma ket juissa voi olla myös lä hi hoitajan lo mia. Osas tolla 12 sai raan hoitajien lo mat riit tävät sai raanhoitaja-sissille. Vakanssien perustaminen ei aiheuta talousarvi oon merkittäviä muutok sia, kos ka tehtävät on hoi dettava kuitenkin määräaikaisilla työntekijöillä. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa alkaen seuraavat toistaiseksi voimassa

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: olevat sairaanhoitajien vakanssit: Vakanssinumero Nimike Hinnoittelutunnus sairaanhoitaja 03HOI sairaanhoitaja 03HOI sairaanhoitaja 03HOI030 Hyväksyi päätösehdotuksen.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kahden toistaiseksi voimassa olevan osastonsihteerin työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen STLTK 128 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveystoimialalle esitetään pe rustettavaksi alkaen kaksi (2) toistaiseksi voimassa olevaa osastonsihteerin sisäisen si jai sen työsopimussuhteista vakanssia maa kunnalliseen si jaispal velu yk sik köön, koti pe säalu eena per hepalveluiden tulosalue. Sisäisellä sijaisella tarkoitetaan vakituisessa palvelussuhteessa olevaa työntekijää, joka si jaistaa toimintayksi köiden perusmiehityksessä olevien henkilöi den pitkiä poissaoloja kuten vuosilomat, perhe- ja opintovapaat. Perhepalveluiden tulosalueella on useita erityisosaamista vaativia toimintayksiköitä joihin ei saada rekrytoitua ulkopuolista osaavaa hen kilöstöä. Riittävä ja pysyvä henkilöstö turvaa toi mintayksi köissä tar vitta van osaamisen ja ammattitai don sekä mah dollistaa lakisääteisten asioi den käsittely ajoissa pysymisen. Sisäiset si jaiset sitoutuvat perehtymään kolmen eri työ yksikön teh täviin ja toimintaan ja vaihta maan työyksik köä tarpeen mukaan. suunni telman mukaan sisäisiä sijaisia käytetään myös toimentulo turvan yksiköissä ruuhkahuippujen aikana syntyneen työmäärän hoi tamiseksi. Vakanssien perustaminen ei aiheuta talous arvioon merkittäviä muutok sia, kos ka tehtä vät on hoidettava kuiten kin mää rä ai kaisilla työntekijöillä. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se päättää perustaa alkaen seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset osastonsihteerien vakanssit. Vakanssinumero Nimike Hinnoittelutunnus osastonsihteeri 03HOI osastonsihteeri 03HOI040 Hyväksyi päätösehdotuksen.

Maakuntavaltuusto 112 28.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 122 05.05.2010 Maakuntahallitus I 209 11.10.2010 830/18/180/2009 MV 112

Maakuntavaltuusto 112 28.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 122 05.05.2010 Maakuntahallitus I 209 11.10.2010 830/18/180/2009 MV 112 Maakuntavaltuusto 112 28.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 122 05.05.2010 Maakuntahallitus I 209 11.10.2010 Valtuustoaloite: Kokonaisselvityksen tekeminen kolmannen sektorin tuottamista palveluista

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot