Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto

2 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelman ja henkilöstön lomautuksista aiheutuvien muutosten johdosta muutetun talousarvion. Hyväksytty talousarvio on kaupungin viranomaisia sitova asiakirja. Talousarvioon ja sen yleisperusteluihin sisältyy kohdat talousarvion sitovuudesta, määrärahojen seurannasta/ylitysvastuusta, talousarvion käyttöohjeista sekä hankintaohjeista. Vesihuoltolaitos on oma tehtäväalueensa, joka jakautuu kirjanpidossa vesi- ja viemärilaitokseen. Taseyksikön (vesi- ja viemärilaitos) investointimenot käsitellään omilla hankekohdillaan. Kullekin toimielimelle varatut määrärahat ovat käyttötalousosan osalta vastuualueittain ja investointiosan osalta hankkeittain/hankeryhmittäin. Jokaisen toimielimen ja palvelukeskusjohtajan sekä vastuualueiden päälliköiden on noudatettava toiminnassaan taloudellisuutta sekä pyrittävä toiminnassaan kaupungille edullisiin ratkaisuihin. Toimintaa on suunniteltava ja seurattava siten, että vastuualueiden ja hankkeiden määrärahat ehdottomasti riittävät koko vuoden tarpeisiin. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia ja niitä on toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden ehdottomasti noudatettava. Kaupunginvaltuusto on määritellyt kuntalain mukaisesti kaupungin tilivelvolliset hyväksyessään kaupungin sisäisen valvonnan perusteet. Kustannustietoisuutta ja yksikkökustannusten seurantaa tulee erityisesti kehittää. Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutukset on suoritettava ajallaan ja saatavien sekä maksujen tehokkaaseen perintään kiinnitettävä erityistä huomiota hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Palvelukeskusjohtajien ja vastuualueiden päälliköiden tulee huolehtia siitä, että kaupungille tulevat tulot laskutetaan ajallaan ja saatavien kertymistä seurataan myös säännöllisesti. Erityisesti korostetaan sisäisen valvonnan ohjeen noudattamista.

3 2 2. Raportointi Toimielinten, palvelukeskusjohtajien sekä vastuualueiden päälliköiden on huolehdittava määrärahojen tarkkailusta. TANE- raportointiohjelmalla on mahdollista olla jatkuvassa yhteydessä eri toimialoilta kirjanpitoon. Osavuosikatsaus annetaan valtuustolle tilanteesta sekä tilinpäätös ajalta annetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Talouskatsaus annetaan kuukausittain kaupunginhallitukselle ja johtoryhmälle. Ensimmäisen kerran vuodelta 2015 huhtikuun 15. päivän jälkeen tammimaaliskuun 2015 tilanteesta. 3. Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Toimielimien tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle mennessä tulosyksiköittäin meno/tulolajitasolla (=tuloslaskelma, ulkoiset) käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallintokuntien tulee pidättyä sellaisten uusien sitoumusten teosta, jotka sitovat määrärahoja myös tulevina vuosina. Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta vastuualueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Rakennusinvestointien osalta määrärahavastuu on teknisellä lautakunnalla. 4. Henkilöstön palkkaaminen Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ( ) ennen vakinaisen viran tai toimen auki julistamista ja vakinaista täyttämistä, hallintokunnan on pyydettävä kaupunginhallitukselta erillinen täyttämislupa. Opetustoimen virkojen osalta täyttöluvan antaa kaupunginjohtaja. Erityistä harkintaa tulee käyttää henkilöstön sijaisten palkkaamisesta. Vuonna 2015 lomautuksiin liittyen esimiehille on jo aiemmin annettu ohjeet sijaisten palkkaamiseen liittyvistä asioista. Kesätyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden mahdollisesta palkkaamisesta päätetään myöhemmin erikseen. UMT-nuoria ei voida palkata vuonna 2015 johtuen lomautuksista.

4 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Taulukot TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Käyttötalousosa Konsernin tavoitteet Investointiosa Rahoitusosa Tuloslaskelmaosa Verotulojen kehitysennuste Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen TALOUSSUUNNITELMAN MUU SISÄLTÖ Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma TALOUSSUUNNITELMAN LIITTEET Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö

5 3

6 4 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE Talousarvio Kuntalain 65 :ssä säädetään talousarvion käsittelystä, hyväksymisestä, sisällöstä ja rakenteesta, alijäämän kattamisvelvollisuudesta sekä vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. (muut /353) Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). (muut /353) Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa (578/2006). Tuolloin talousarviota ja suunnitelmaa koskevaa 65 :ää muutettiin siten, että 3 momentissa säädetään tasapainottavan taloussuunnitelman laatimisesta alijäämäisessä kunnassa ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erillisellä toimenpideohjelmalla. Alijäämän kattamista koskevaa sääntelyä ei sovelleta kuntayhtymässä. Kuntalakiin on tulossa muutoksia vuonna Lakiesitys on valmisteluvaiheessa. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous - ja tuloslaskelmaosa sekä investointi - ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hallintokuntien talousarvion määrärahat ja tuloarviot vuonna 2015 sisältävät seuraavien toimintojen sisäisiä kustannuksia: osan tietohallintoyksikön kustannuksista ruokapalvelukeskuksen kustannukset kaupungin osuus vesilaitoksen vesi- ja jätevesimaksuista kiinteistöjen hoitokustannukset siivouskustannukset Vesihuoltolaitoksen peruspääoman korkokustannukset: kaupunki vesihuoltolaitos työterveyshuollon kustannukset (kaupungin henkilökunta)

7 5 Kirjanpito ja tilinpäätös Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samoin tulee laatia konsernitase liitetietoineen. Kuntalain 68a :ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Konsernitilinpäätöksen sisältöä on laajennettu käsittämään konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Konsernitilinpäätöstä ja sen liitetietoja muutettuna sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 laadittaessa vuoden 2008 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Kuntajaosto on antanut yleisohjeet kirjanpitolain ja asetuksen säännöksistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013 Yleisohje Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista 2012 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta 2011 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta 2010 Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä 2009 Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 2007 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2006 Talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja tehtävät Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelmien rakenteen. Nämä ovat 1) kokonaistalouden näkökulma * tuloslaskelmaosa * rahoitusosa 2) toiminnan ohjauksen näkökulma * käyttötalousosa * investointiosa

8 6 HUITTISTEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Valtuustoon nähden sitova taso KP4 KP3 KP2 KP1 Kustp Nimi Toimielin Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö 2 merkkiä 3 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä 4 merkkiä KUNTA YHTEENSÄ 10 KAUPUNGINVALTUUSTO 100 Valtuusto 1000 Valtuusto Kaupunginjohtaja 1000 Valtuusto 1001 Valtuusto 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 Hallinto 1100 Hallinto Kaupunginjohtaja 1100 Hallitus 1101 Hallitus 1110 Käyttövarat 1111 Käyttövarat 1120 Toimikunnat 1121 Toimikunnat 1130 Suhdetoiminta 1131 Edustus 1132 Avustukset 1133 Ystävyyskunnat 1140 Muu yleishallinto 1141 Verotus 1142 Hankintatoimi 114 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö Elinkeinojohtaja 1150 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö 1151 Elinkeinojen kehittäminen 1152 Matkailun edistäminen 1153 Kauppiasyhteistyö 115 Projektit 1150 Projektit Elinkeinojohtaja 1160 Projektit 1161 Projektit 120 Keskushallinto 1200 Keskushallinto Hallintojohtaja 1200 Keskushallinto 1201 Kansliapalvelut 1202 Tiedotustoiminta 1203 Yhteistoimintaosuudet 130 Talous- ja henkilöstöpalvelu Talous- ja henkilöstöpäällikkö 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1300 Henkilöstöpalvelut

9 Työsuojelu 1302 Työterveyshuolto 1303 Työhyvinvointitoiminta 1304 Henkilöstön kehittäminen 1310 Talouspalvelut 1311 Talouspalvelut 150 Maaseutuelinkeino 1500 Maaseutuelinkeino Maaseutupäällikkö 1500 Maaseutuelinkeino 1501 Hallinto 160 Maatalouslomituspalvelu 1600 Maatalouslomituspalvelu Lomituspalvelujohtaja 1600 Maatalouslomituspalvelu 1601 Hallinto 1602 Lomitustoiminta 170 Tietohallinto 1700 Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö 1700 Tietohallintoyksikkö 1701 Hallinto/tietoliikenne 1702 Yhteiset jaettavat/tietoliikenne 1703 Kansliapalvelut 1704 Talous- ja henkilöstöpalvelut 1705 Ruokapalvelukeskus 1706 Maatalouselinkeino 1707 Maatalouslomituspalvelu 1708 Kaupunginhallitus 1710 Hallinto/sosiaalitoimi 1711 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1714 Toimintakeskus Päiväkeskus Kotihoito Palveluasuminen 1720 Tietohallinto/terveyskeskus 1721 Jaettavat/terveyskeskus 1723 Avosairaanhoito 1724 Neuvola 1726 Vuodeosasto 1727 Vanhainkoti 1728 Laboratorio 1729 Röntgen 1730 Fysioterapia 1731 Perheneuvola 1732 Psyso 1735 Hammashuolto 1736 Työterveyshuolto 1737 Yleishallinto 1738 Keskusvarasto 1739 Lääkevarasto 1740 Välinehuolto 1741 Hallinto/koulutoimi 1742 Lauttakylän koulu 1743 Loiman kulu 1744 Sallilan koulu 1745 Sammun koulu 1746 Suttilan koulu

10 Pellonpuiston koulu 1748 Lautta Lautta Koulutoimen esiopetus 1751 Lukio 1752 Kansalaisopisto 1753 Musiikkiopisto 1754 Museo 1755 Päivähoito 1756 Päivähoidon esiopetus 1760 Pääkirjasto 1761 Vampulan sivukirjasto 1762 Hallinto/nuoriso- ja urheilukeskus 1763 Nuorten työpaja 1764 Nuorisotyö 1765 Uimahalli 1770 Hallinto/tekninen palvelukeskus 1771 Jätehuolto 1772 Kiinteistöjen hoito 1773 Siivoustoimi 1774 Liikenneväylät 1775 Puistot/tori 1776 Varikko 1780 Maankäyttöpalvelut 1781 Kaavoitus 1782 Paikkatietopalvelut 1783 Kunnallistekninen suunnittelu 1785 Rakennusvalvonta/ympäristönsuojelu 1790 Puhelinvaihdeuudistus ja kulunvalvonta 180 Ruokapalvelukeskus 1800 Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelupäällikkö 1800 Hallinto 1801 Hallinto 1810 Keskuskeittiöt 1811 Pellonpuiston keskuskeittiö 1812 Kuninkaisten keskuskeittiö 1820 Kyläkoulut 1821 Loiman kulu 1822 Suttilan koulu 1823 Sallilan koulu 1830 Päiväkodit 1831 Huhkolan päiväkoti 1832 Kuninkaisten päiväkoti 1833 Huvikummun päiväkoti 1840 Muut keittiöt 1841 Annala 1842 Toimintakeskus 190 Rahoitus 1900 Rahoitus Hallintojohtaja 1900 Rahoitus 1901 Rahoitus

11 20 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 200 Vaalit 2000 Vaalit Hallintojohtaja 2000 Valtiolliset vaalit 2001 Presidentin vaalit 2002 Eduskuntavaalit 2010 Kunnallisvaalit 2011 Kunnallisvaalit 2020 EU-vaalit 2021 EU-vaalit 23 TARKASTUSLAUTAKUNTA 230 Tarkastuslautakunta 2300 Tarkastuslautakunta Hallintojohtaja 2300 Tilintarkastus 2301 Tilintarkastus 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvajohtaja 300 Hallinto 3000 Hallinto Perusturvajohtaja 3000 Hallinto 3001 Hallinto perusturvalautakunta 303 Sosiaalitoimi 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva Sosiaalityön johtaja 3030 Sosiaalitoimisto 3031 Sosiaalitoimisto 3040 Lastensuojelu 3041 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 3042 Perhetyö 3043 Lasten perhehoito 3044 Lasten ja nuorten laitoshoito 3045 L-S Kehittämiskeskus 3050 Päihdehuolto 3051 Päihdehuollon avohuolto 3052 Päihdehuollon laitoshoito 3060 Asumispalvelut 3061 Kehitysvammaisten asuntolat 3063 Asumispalvelut/hoitokodit 3070 Kehitysvammahuolto 3071 Kehitysvammaisten avohuolto 3072 Kehitysvammaisten perhehoito 3073 Kehitysvammalaitokset 3074 Kehitysvammaisten työtoiminta 3075 Toimintakeskus 3080 Muut sosiaalipalvelut 3084 Sosiaalipäivystys 3085 Tukitalo 3086 Sosiaaliasiamies 3090 Toimeentuloturva 3091 Toimeentulotuki 3092 Elatustuki 3093 Kuntouttava työtoiminta 3100 Pakolaisten huolto 3101 Pakolaisten huolto 3102 Satakoto-kehittämishanke 3105 Pakolaisten kotouttamishanke 9

12 3110 Sosiaalinen kuntoutus 3111 Päiväkeskus 3120 Vammaispalvelut 3121 Vammaisten palvelutalot 3122 Vammaispalvelut 3123 Vammaisten työllistäminen 3124 Muut palvelut 304 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Vanhustyön johtaja 3400 Vanhustenhuollon hallinto 3401 Vanhustenhuollon hallinto 3410 Kotipalvelut 3411 Kodinhoitoapu 3412 Tukipalvelut 3420 Omaishoidon tuki 3421 Omaishoidon tuki 3430 Asumispalvelut 3431 Kaarirannan palveluasunnot 3432 Kaarirannan ryhmäkodit 3433 Palvelutalo Annala 3434 Ainokoti 3435 Muut palveluasunnot 3436 Attendo Medone 3437 Huhtaanhovi 3439 Omat palveluasunnot 3451 Roukan perintövarat 305 Terveyskeskus 3050 Terveyskeskus Terveydenhuollon vastuualueen päällikkö 3500 Perusterveydenhuolto 3501 Avosairaanhoito 3502 Avoterveydenhuolto 3504 Vuodeosasto 3505 Vanhainkoti 3506 Laboratorio 3507 Röntgen 3508 Ensihoito 3509 Fysioterapia 3510 Perheneuvola 3511 Psyso 3510 Ympäristöterveydenhuolto 3517 Ympäristöterveydenhuolto 3520 Hammashuolto 3521 Hammashuolto 3530 Työterveyshuolto 3531 Työterveyshuolto 3540 Hallinto ja huolto 3541 Yleishallinto 3543 Keskusvarasto 3544 Lääkevarasto 3545 Välinehuolto 306 Erikoissairaanhoito 3060 Erikoissairaanhoito Perusturvajohtaja 3600 Erikoissairaanhoito 10

13 3601 Satakunnan sairaanhoitopiiri 3602 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 3603 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3604 Coxa 3605 Muut yksityiset 3606 Muut kunnat ja kuntayhtymät 40 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Koulutusjohtaja 400 Kasvatus- opetuspalvelut 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut Koulutusjohtaja 4000 Kasvatus- ja opetuspalvelut 4001 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto 4002 Joukkoliikenne 4003 Oppilas- ja opiskelijahuolto 402 Perusopetus 4020 Perusopetus Koulutusjohtaja 4020 Perusopetus 4101 Lauttakylän koulu 4102 Loiman koulu 4103 Sallilan koulu 4104 Sammun koulu 4105 Suttilan koulu 4106 Pellonpuiston koulu 4107 Lauttakylän koulu Lautta Lauttakylän koulu Lautta Peruskoulut yhteisesti 4110 Aamu- ja iltapäivätoiminta 4111 Perusopetuksen hankkeet 4112 Koulutoimen esiopetus Alakouluhanke 403 Lukiokoulutus 4030 Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen vastuualueen päällikkö 4030 Lukio 4201 Lauttakylän lukio 404 Kansalaisopistotoiminta 4040 Kansalaisopistotoiminta Kansalaisopiston vastuualueen rehtori 4040 Kansalaisopisto 4301 Kansalaisopisto 405 Musiikkiopistotoiminta 4050 Musiikkiopistotoiminta Musiikkiopiston vastuualueen rehtori 4050 Musiikkiopisto 4401 Musiikkiopisto 406 Museopalvelut 4060 Museopalvelut Koulutusjohtaja 4060 Museopalvelut 4501 Museot 407 Varhaiskasvatus 4070 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 4070 Varhaiskasvatuksen yhteiset 4601 Varhaiskasvatuksen hallinto/yhteiset 4080 Päiväkodit 11

14 4701 Päiväkoti Huhkola 4702 Päiväkoti Kuninkainen 4703 Päiväkoti Huvikumpu 4706 Päivähoito Vampula 4710 Huhkolan päiväkodin esiopetus 4711 Huvikummun päiväkodin esiopetus 4712 Kuninkaisten päiväkodin esiopetus 4713 Vampulan päiväkodin esiopetus 4714 Sammun koulun esiopetus 4090 Perhepäivähoito 4801 Varsinainen perhepäivähoito 4100 Lasten hoidon tuki 4901 Lasten kotihoidon tuki 4902 Yksityisen hoidon tuki 50 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kirjastotoimenjohtaja 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 5000 Kirjastopalvelut 5001 Hallinto 5002 Kirjasto 5010 Kulttuuripalvelut 5011 Muu kulttuuritoimi 60 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 600 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 6001 Hallinto 6002 Liikuntapalvelut 6003 Nuorisotyö 6004 Nuorten työpaja 6005 Nuorisovaltuusto 6006 Uimahalli 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 700 Teknisen toimen palvelut 7000 Toimistopalvelut Tekninen johtaja 7000 Toimistopalvelut 7001 Tekninen lautakunta 7002 Toimistopalvelut 710 Jätehuolto 7100 Jätehuolto Tekninen johtaja 7100 Jätehuolto 7101 Jätehuolto 720 Pelastuslaitos 7200 Pelastuslaitos Tekninen johtaja 7200 Pelastuslaitos 7201 Pelastuslaitos 730 Tilapalvelut 7300 Tilapalvelut Talonrakennusinsinööri 7300 Tilapalvelut 7301 Kiinteistöjen hoito 7302 Siivouspalvelut 7303 Laitoshuolto 740 Yleisten alueiden palvelut 12

15 7400 Yleisten alueiden palvelut Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7400 Yleisten alueiden palvelut 7401 Liikenneväylät 7402 Varikko 7403 Puistot ja tori 7404 Maa- ja metsätilat 7405 Liikunta-alueet 7406 Yksityistieavustus 750 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 7501 Maankäyttöpalvelut 7502 Kaavoitus 7503 Paikkatietopalvelut 7504 Kunnallis- ja rakennustekninen suunnittelu 760 Vesihuoltolaitos 7600 Vesihuoltolaitos Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7600 Vesihuoltolaitos 7601 Vesilaitos 7602 Viemärilaitos 7603 Hulevesiviemärit 7604 Operointisopimus 7610 Vesihuoltolaitos rahoitus 790 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7900 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 7901 Tuntipalkkaisten sos.palkkalisät 80 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 800 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Rakennustarkastaja 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut 8001 Ympäristo- ja rakennuslautakunta 8002 Rakennusvalvonta 8003 Ympäristöpalvelut 13

16 14

17 15 Kuntien ja kuntayhtymien talouskehitys Taloudellinen katsaus, syksy 2014 (tiivistelmä) Valtiovarainministeriö Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 prosenttiyksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. Paljon uudistuksia vuodelle 2015 Suomen Kuntaliitto Kuntataloustiedote 3/2014 Stubbin hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2015 sisältyy ehdotus työttömyys-turvalain muuttamisesta työmarkkinatuen rahoitusvastuuta koskevilta osin. Tämä ehdotus koskee voimallisesti kuntia. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. Samalla valtio säästää vastaavan summan. Tosiasiallisesti kustannukset tulevat olemaan kunnille suurempia. Kokonaisuudessaan hallituksen budjettiesitys heikentää kuntien rahoitusasemaa ensi vuonna yhteensä -218 milj. euroa. Vero-tulojen kasvu on aivan toista luokkaan kuin lähihistoriassa olemme tottuneet. Valtio säästää kuntien läpi, leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla, ensi vuonna leikkausten yhteisvaikutus on jo yli 1,4 miljardia euroa. Ilman näitä leikkauksia kuntataloudessa ei olisi hallituksen Rakennepoliittisessa ohjelmassa esitettyä rakenteellista alijäämää. Samassa ohjelmassa on kuntien tavoitteeksi asetettu 1 miljardin sopeuttamistoimet vuoden 2017 tasossa. Näitä toimia kunnat ovat arvion mukaan toteuttamassa 400 miljoonaa veronkorotuksin ja 600 miljoona erilaisten henkilöstömenosopeutusten kautta. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan Kuntalain yhtenä merkittävänä uudistuksena oli alijäämän kattamisvelvollisuuden tiukentuminen ja sen laajentaminen koskemaan myös kuntayhtymiä. Valtionosuusuudistuksen myötä monessa kunnassa mietitään, mistä otetaan puuttuvat eurot menojen katteeksi. Uudistus on monen kunnan taloudelle äärimmäisen kova paikka. Sote-lain pitäisi tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella. Sote-alueiden ja tuotantoalueiden toiminta on suunniteltu alkavaksi vuoden 2017 alusta. Miten tämä uudistus vaikuttaa yksittäisen kunnan talousarvioon ja suunnitelmaan on tässä vaiheessa mahdotonta tarkasti arvioida.

18 16 Huittisten kaupungin talous 2015 Yleistä Huittisten kaupungin vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan menot (ulkoiset) ovat eli laskua vuoden 2014 talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna on -3,2 %. Käyttötalousosan tulot laskevat -1,9 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttötalousosan tulot (ulkoiset) ovat vuonna Käyttötalousosan nettomeno vuonna 2015 on eli -3,5 % pienempi kuin vuonna Edellä mainitut käyttötalousosan menot eivät sisällä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa vasta vuosikatteen jälkeen ja ovat Investointiosan menot ovat vuonna ja tulot eli nettomeno on Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille on talousarvioasiakirjan investointiosan perusteluosassa. Rahoitukselliset erät selviävät rahoitusosan menoista ja tuloista. Rahoitusosan menot ja tulot siirtyvät tuloslaskelmaosaan. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymää esitellään jäljempänä tässä yleisperustelujen osassa. Huittisten kaupungin verotulot Talousarviovuoden 2015 verotuloissa on lisäystä vuoden 2014 talousarvioon verrattuna 2,8 prosenttia. Vuonna 2014 syyskuussa verotuloja oli kaupungille kertynyt yhteensä euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2015 seuraavasti: kunnallisveroa euroa yhteisöveroa euroa kiinteistöveroa euroa YHTEENSÄ euroa Kunnallisveroprosentti pysyy vuonna 2015 vuoden 2014 tasolla eli 20,25 %. Kaikkien suunnitelmavuosien verotulokohta on laskettu 20,25 veroprosentin mukaisesti. Katso taulukko-osan 2.1. verotusta koskevia taulukoita. Kiinteistövero Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin viimeksi vuodelle Talousarviossa 2015 kiinteistöveroprosentit ovat ennallaan vuoden 2014 tasolla. Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos ,80 0,40 1,00 2,71

19 17 Valtionosuudet Vuonna 2015 käyttötalouden valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhdenputken valtionosuus on kuvattu seuraavassa taulukossa:

20 18 Pitkäaikainen vieras pääoma Rahoituslaskelmassa vuonna 2015 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään ja uutta pitkäaikaista lainaa otetaan vuonna 2015 kaikkiaan TP 2013 TA 2014 TA 2015 Lainamäärä (milj. ) 14,7 26,2 23,5 Asukasta kohti ( ) Huom! Talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Vuoden 2015 lainakanta on laskettu 2014 arvioidun lainanoton pohjalta. Rahoituslimiittiä, lyhytaikaista kassalainaa Huittisten kaupungilla ei ollut käytössä. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lyhytaikaisen rahoituslimiitin sekä kuntatodistusohjelman yhteismääräksi euroa. Katso 3.7. (Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen). Rahastot Huittisten kaupungin oman pääoman rahastopääomat ovat tilanteen mukaisesti seuraavat: opintotukirahasto ,05 euroa Henkilöstö Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö talousarvion 2015 mukaisena on tämän talousarvion liitteenä n:o 1. Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstön työ- ja virkaehtosopimusten mukaisiin palkkojen korotuksiin on varattu +0,5 prosenttia. Suunnitelmavuosille on myös varauduttu +0,5 prosentin vuosikorotuksiin. Huittisten kaupungin palkkakululajille varatut määrärahat ovat seuraavat: TA (lasku 3,3 %) TA 2014 (sis. muutokset) Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena oli euron säästö henkilöstömenoissa vuonna euron säästö sisältyi valtuuston hyväksymään talousarvioon siten, että se oli kirjattu tuloiksi kustannuspaikalle 1101 Hallitus. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin viikoilla 46-49/2014. Kaupunginhallitus päätti lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön kolmeksi viikoksi (osa henkilöstöstä päätettiin lomauttaa lyhyemmäksi ajaksi ja osaa ei ollenkaan) vuonna Lomautuksilla saatava säästö on korjattu tähän talousarviokirjaan vähennyksenä henkilöstömenoihin oikeille kustannuspaikoille. Samalla on poistettu tuloista. Työllistäminen Vuonna 2015 työllisyysmäärärahat käsitellään hajautettuna hallintokuntien tehtäväalueille. Määrärahoilla on tarkoitus työllistää 32 henkilöä sekä kesätyöntekijöitä eri hallinnonaloilla yhteensä 26 henkilöä. Henkilöstön eläköityminen Taulukko-osassa 2.1. kuvataan ennustetta kaupungin henkilöstön eläkkeelle jäämisestä. Kaupungin maksuvalmius Kaupunginvaltuuston myöntämä tilapäisrahoituksen enimmäismäärä on miljoonaa euroa.

21 19 Yleisperustelujen liitteenä olevassa taulukko-osassa 2.1. esitellään kaupungin kassavarojen kehitystä vuoden 2014 aikana kuukausittain. Tunnusluvut Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Vuosien 2014 (sis. muutokset) 2015 osalta esitetään seuraavat tunnusluvut: Tuloslaskelma Toimintatuotot/Toimintakulut % 22,02 % 22,31 % Vuosikate % käyttötuloista* 1,06 % 3,72 % Vuosikate % poistoista 22,33 % 77,16 % Vuosikate /asukas 74,04 259,36 Rahoituslaskelma Lainanhoitokate 0,47 1,08 Investointien tulorahoitus % 8,00 % 37,89 % Pääomamenojen tulorahoitus % 6,58 % 28,12 % *Käyttötulot= (Toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) Talousarvion sitovuus Talousarvion ja -suunnitelman rakennetta kuvaavassa osassa on kaupungin käyttötalousosan tilikarttamalli ja organisaatio vuodelle Tilikartta muodostuu seuraavista tasoista KP4/ Toimielin, KP3/ Tulosalue, KP2/ Vastuualue ja KP1/ Tulosyksikkö sekä Kustannuspaikasta. Valtuustoon nähden sitovana tasona on KP2/ Vastuualue. Viranhaltijoiden vastuualueet on merkitty tilikarttaan. KP1/ tulosyksikkö ja Kustannuspaikka tasot sitovat johtavia viranhaltijoita. Investointiosan osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on talonrakennuksen osalta hankekohtainen sekä muilta osin hankeryhmäkohtainen.

22 20 Esimerkkejä sitovuustasosta: Esim. 1. Valtuustoon nähden sitova taso Perusopetus Johtavan viranhaltijan vahvistama taso Lauttakylän koulu jne. Tehtäväaluetasolla sitovuustasona valtuustoon nähden ovat menot/tulot/netto. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltua silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä. Tehtävissä, jotka rahoitetaan palvelujen myynnillä ja maksutuloilla, voidaan sitovuus talousarviossa määrätä nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena. Poikkeuksen bruttoperiaatteesta tekevät seuraavat, joiden osalta sitovuustaso on nettositovuus Projektit Kansalaisopisto Musiikkiopisto Nuorten työpaja Nuorisovaltuusto Määrärahojen ylitysvastuu/seuranta Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano - ohjeissa tullaan käyttötalousosan tehtäväalueet sekä investointiosan eräät määrärahat sitomaan viranhaltijavastuuseen erikseen päätettävällä tasolla. Talousarvion seurannan merkittävyyttä erityisesti korostetaan ja mahdolliset poikkeamat raportoidaan mahdollisimman pikaisesti. Johtavien viranhaltijoiden on säännöllisesti määräajoin saatettava käyttösuunnitelman toteutuma toimielimelle tiedoksi. Hallitukselle ja valtuustolle saatetaan myös määräajoin tiedoksi talousarvion toteutuminen vertailu- ja rahoitustietoineen. Määrärahaa saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Jos määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Sitovuustason ylittyessä tulee esityksen perusteluissa ilmetä ainakin seuraavaa: 1. korotusanomus on riittävästi perusteltava 2. samalla on aina selvitettävä, onko muilta tehtäväalueilta odotettavissa säästöjä 3. selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty määrärahakorotustarpeen välttämiseksi

23 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus * Määrärahat Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuusto Valtuusto B Kaupunginhallitus Hallinto B Elinkeinotoimi B Projektit N Keskushallinto B Talous- ja henkilöstöpalvelut B Maaseutuelinkeino B Maatalouslomituspalvelu B Tietohallintopalvelut B Ruokapalvelukeskus B Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B Perusturvalautakunta Hallinto B Sosiaalityö ja toimeentuloturva B Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B Terveyskeskus B Erikoissairaanhoito B Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuspalvelut B Peruskoulutus B Lukiokoulutus B Kansalaisopistotoiminta N Musiikkiopistotoiminta N Museopalvelut B Varhaiskasvatus B Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B Jätehuolto B Pelastuslaitos B Tilapalvelut B Yleisten alueiden palvelut B Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B Vesihuoltolaitos B Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B

24 22 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoitusmenot B Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B Koneet ja kalusto B Tekninen lautakunta Sammun koulun laajennus B Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B Huhkolinnan peruskorjaus B Pienet talonrakennushankkeet B Uusi vesitorni B Vesihuoltokohteet B Liikennealuekohteet B Viher- ja liikunta-aluekohteet B Keskustan kehittäminen B RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B Pitkäaikaisten lainojen vähennys B Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

25 23

26 KÄYTTÖTALOUS 2015 TOIMIELIMITTÄIN Tuotot/kulut /ulkoiset ja sisäiset ei sis. poistoja Toimintakatetilit 24 TP2013 TA2014 Tal muutos (sisältyy ed) LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV KAUPUNGINVALTUUSTO Tuotot Kulut Netto KAUPUNGINHALLITUS Tuotot Kulut Netto KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Tuotot Kulut Netto TARKASTUSLAUTAKUN- TA Kulut Netto PERUSTURVALAUTA- KUNTA Tuotot Kulut Netto

27 25 40 KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto KIRJASTO- JA KULTTUU- RILAUTAKUN Tuotot Kulut Netto NUORISO- JA LIIKUNTA- LAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Kulut Netto YMPÄRISTÖ- JA RAKEN- NUSLAUTAKUN Tuotot Kulut Netto Raportti yhteensä Tuotot Kulut Netto

28 POISTOT 2015 TOIMIELIMITTÄIN Tuotot/kulut Poistotilit TP2013 TA2014 LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV KAUPUNGINHALLITUS Kulut Netto PERUSTURVALAUTA- KUNTA Kulut Netto KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA Kulut Netto NUORISO- JA LIIKUNTA- LAUTAKUNTA Kulut Netto TEKNINEN LAUTAKUNTA Kulut Netto Raportti yhteensä Kulut Netto

29 27

30 28

31 29 VEROTULOT Verolaji TA 2014 TA 2015 Muutos Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

32 30 VERORAHOITUS TA 2014 TA 2015 Verotulot Käyttötalouden valtionosuudet Verorahoitus yht Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku /asukas Toimintakate % verorahoituksesta 98,11 94,84 Vuosikate % verorahoituksesta 1,35 4,73

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 KAUPUNGINVALTUUSTO Valtuusto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 517 Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Peruspalveluiden turvaaminen. Elinvoimastrategian laatiminen. Laadittu strategia-asiakirja. Tehokas maankäyttö ja kaavoitus. Valmistautuminen sote-yhteistyöhön. Maankäytön suunnitelmallisuus. Tonttivarannon luominen ja ylläpito. Palvelutuotannon säilyminen. Kaupungin kaavoitusohjelman toteuttaminen. Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja niiden aktiivinen markkinointi. Kaupunkikeskustan kehittämistavoitteiden toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti.

39 Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito. Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen. Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas 37 Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä. Jatketaan keskustan kehittämistyötä. Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen. Työllisyystilanne Muuttotase Perustetut/lakkautetut yritykset. Yritysten liiketoiminnan kehitys. Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä. KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

40 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä. Kotisivujen ja sosiaalisen median välineiden Asiakaspalaute kuntalaiskyselyllä. kehittäminen. 38 Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä. Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous. Henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen Kevan Tystravalmennuksen kautta. Johtosääntöjen ja delegointipäätösten tarkistaminen. Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen. Tystra-valmennuksen kehittämisprojektin valmistuminen. Johtosäännöt tarkistettuna. Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

41 1150 Projektit 39 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 1200 Keskushallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 401 Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

42 40 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja Luottamushenkilöille tehdyn kyselyn pohjalta Asiakaspalaute. ajan tasalla oleva palvelu. asetetut kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteet. Kustannustehokkuus. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden aktiivinen seuranta. Koulutuspäivät / henkilö. Talousraportit kuukausittain Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet. Toimiva sijaisjärjestelmä.

43 Prosessien sujuvuus. Tarvittavat koulutukset. Koulutuspäivät. 41 Aikatauluissa pysyminen. Tavoiteaikataulut. Tulevien eläköitymisten aiheuttama töiden siirto ja järjestely sujuvasti. Tiedon siirtyminen ja uusi työnjako. Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö. Työkaari-ohjelman kehittäminen. Sairauspoissaolojen määrä. Senioriklubin osallistujamäärä. Kevan Työhyvinvointia strategisestivalmennus. Työympäristön jatkuva kehittäminen. Työympäristöselvitykset. Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne. Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta. Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla. Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö. Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen. Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa. Vuosittainen lain mukainen koulutus- ja henkilöstösuunnitelma. Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen. Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta. Uuden henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönotto. Prosessin toteuttaminen. Uusi ohjelmisto käytössä eri henkilöstöryhmillä. Hyvän työnantajan maine. Henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta.

44 1500 Maaseutuelinkeino 42 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan. Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako. Koulutuspäivät/hlö/v. Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö. Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa. Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee. Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus. Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa. Selkeä työnjako ja toimivat prosessit. Sairauspoissaolot/hlö. Asiakasreklamaatioiden määrä. Asiakasreklamaatioiden määrä.

45 1600 Maatalouslomituspalvelut 43 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti 11 kunnan alueella. Vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan. Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua Vuosilomia pidetään keskimäärin 26 pv/v/käyttäjä. Vuosilomapäivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. maksullista lomittaja-apua. Käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta Lomituspalvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä kun tilan olosuhteissa tapahtuu muutoksia Yhdelläkään tilalla ei ole 3 v. vanhempaa palvelusuunnitelmaa. Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun olosuhteissa on tapahtunut muutoksia.

46 Asiakkaat ovat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon lomituspalveluissa. Asiakkaat vastaavat palautekyselyyn. Palautekyselyn tulokset. 44 Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen, tiedonsaannin riittävyyteen sekä vuosilomien ja sijaisapujen toteutumiseen. Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut lomitushenkilöstö. Huolehditaan lomittajien ammattitaidon ylläpitämisestä. Täydennyskoulutuksen määrä / maatalouslomittajat. Lomittajien ammattitaito on kartoitettu, ja täydennyskoulutus ja tilakohtainen perehdytys on suunniteltu sen mukaisesti. Kehityskeskustelut. Maatalouslomittajien ja hallintohenkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista parannetaan. Kehityskeskustelut. Työhyvinvointikoulutus. Lomituspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti. Lomittajien määrä mitoitettu tarvetta vastaavaksi. Lomituspäivän nettohinta ilman matkakustannuksia / valtakunnallinen keskiarvo. Lomituspäivän kesto on mitoitettu vastaamaan maatalousyrittäjän työosuutta. Palvelusuunnitelma.

47 1700 Tietohallintopalvelut 45 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys. Henkilöstön palvelualtis asenne. Käyttäjien tyytyväisyyskysely. Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen). Sähköisten toimintatapojen edistäminen: Sivustojen käyttöaste. - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö. Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus. Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta. Tietohallinnon palaverit. Kehityskeskustelut.

48 Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät. Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut). Varmistusten seuranta(taulukko). 46 Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen. Laitehankintojen periaatteet osto/leasing. Talousarvion toteuma Ruokapalvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Nykyaikaiset laitteet. Ruokalistojen kehittäminen. Hygieniatasosta huolehtiminen. Tyytyväisyyskyselyt 1 x / v. Kehittämispalaverit 1 x / v. (sisäiset & ulkoiset asiakkaat). Ravitsemissuositukset. OIVA raportti.

49 Osaava henkilöstö. Itsensä kehittäminen. - koulutukset - työkierto Kehityskeskustelut. Palaverit. Koulutuspäivät hlök/v. 47 Laadukkaista ruoka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote. Ajanmukaiset tilat ja laitteet. - Kuninkaisten keskuskeittiön remontti Laitekartoitus. Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti. Taloudellinen ajattelu- ja toimintatapa. Kuukausittaiset toteuman seurannat. KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

50 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

51 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot 40 Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen järjestämislain mukaisesti. Selvitys. Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö. Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle. Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla. Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö. Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä.

52 Käydään kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa käyty 100 %. 50 Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen. Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla. Hyvinvointimittarit hyvinvointikertomuksessa. Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu max 2% edellisestä vuodesta Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja kuntoutuminen. Lisätään kuntouttavan työtoiminnan piiriin kuuluvien määrää. Pitkäaikaistyöttömistä olevista henkilöistä 70 % on kuntouttavassa työtoiminnassa.

53 Luodaan uusi sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö. Psykiatrisen kuntoutumisyksikön ja kaupungin päiväkeskustoiminnan yhdistäminen. Päiväkeskuksen toiminta on vakiintunut. 51 Vaikeavammaisten toimivat kustannustehokkaat kuljetuspalvelut. Selvitetään eri vaihtoehtoja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut. Asiakkaiden palvelutarvekartoitusten tekeminen. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien määrä uusille asiakkaille (tavoitearvo 100%). Kotikuntoutuksen lisääminen. Kotikuntoutusasiakkaiden määrä (tavoite +20%).

54 Kotihoidon mobiilijärjestelmän käyttöönotto. Kotihoidon välittömän asiakastyön lisääntyminen (tavoite +10 %). 52 Aktiiviset ja osallistuvat ikäihmiset. Laatusuosituksen mukainen palvelurakenne. Vanhusneuvoston toiminnan vahvistaminen. Vanhuspalvelujen käyttäjien osallisuuden lisääminen: asiakas/asukastoimikuntien perustaminen. Palvelurakenteen keventäminen. Perhehoidon kehittäminen. Koulutus vanhusneuvostolle. Asiakas/asukastoimikunnat perustettu. Ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkojen määrä. Koulutettujen perhehoitajien määrä (tavoite 3 perhehoitajaa) Terveyskeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

55 53 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakkaat saavat yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen lain määräämällä tavalla. Takaisinsoittojärjestelmän hankinta varmistaa yhteydenotot. Ajanvaraus ja potilasohjaus toimivat hyvin. Hoitotakuun toteutuminen. Potilaat/asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Potilasturvallisuus hyvällä tasolla. Toiminta taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Työterveyshuollon toteutus lain mukainen. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta asiakkaasta hoidon tarpeen arvion, ohjaus potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan. Potilaspalautteesta oppiminen. Suunnatut asiakaskyselyt yksiköittäin toteutetaan kahden vuoden välein. Potilasturvallisuusstrategian toimenpiteiden noudattaminen ja hoidon laadun jatkuva parantaminen osaamista kehittämällä. Talouden hyvä suunnittelu ja seuranta. Hoitosuositusten noudattaminen. Palvelurakenteen keventäminen. Eri vaihtoehtojen selvitys. Hoitotakuu toteutuu säädetyissä aikarajoissa, viikoittainen seuranta. Jatkuva potilaspalautejärjestelmä. Kyselyjen toteutus. HaiPro seuranta. Lääkehoidon luvat. Hoitosuunnitelmat. Psykiatripalvelu. Talousarvion toteutuminen suunnitellusti. Toimintaohjeet ajan tasalla, näyttöön perustuva toiminta. Hyvä perehdytys. Vanhainkodin asukaspaikkaluku (tavoite 30 asukaspaikkaa). Selvitys tehty.

56 Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 3070 Muu terveydenhuolto TP 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.)

57 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta. Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen. Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu. Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit. Hallittu meno-tulokehitys. Sähköisten palveluiden kehittäminen. Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta. Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esi- ja perusopetuksen lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Talousarvion tavoitteissa pysyminen.

58 4020 Perusopetus 56 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus. Paikallisen OPS 2016:n laadinta. Henkilöstö ja sidosryhmät osallistuvat monipuolisesti OPS-työhön. Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus. Oppimistulokset valtakunnallista keskitasoa. Riittävä oppimisen ja kasvun tuki. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Toimivat kuraattori- ja psykologi-palvelut. Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille. 100% perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan. Kuraattori- ja psykologipalvelut toteutuneet lain edellyttämällä tasolla. Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisöissä.

59 Hallittu meno-tulokehitys. Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmäärään ja lainsäädäntöön. Talousarvion tavoitteissa pysyminen Lukiokoulutus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle. Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista. Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään. Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä. Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen. Pätevä ja motivoitunut henkilöstö. Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta. Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa. Aktiivinen kouluttautuminen. Verkkokurssien suhteellinen osuus kasvanut. Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut. Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja.

60 Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta. Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti. Opiskelijamäärän kasvu. 58 Koulutuksen tuloksellisuus. Ylioppilastutkinto. Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Kansalaisopistotoiminta TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto. Laadukas opetus ja asiakaspalvelu. Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi. Kerätään asiakaspalautetta. Opetustunteja Netto-opiskelijoita Osallistujia Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kansalaisopiston laajentumisprosessin käynnistäminen. Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, työtyytyväisyyskysely opettajille. Selvitetään alueellisesti laajemman opiston muodostamista. 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö. Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5. Selvitystyö valmis keväällä 2015.

61 Hallittu tulo- ja menokehitys. Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin. Nettokustannus 49,78 / opetustunti. Nettokustannus 156,66 / opiskelija. Nettokustannus 71,02 / osallistuja. 59 Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä. Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Kehittämishankkeita 2. Yhteistyötapahtumia Musiikkiopisto TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oppijalähtöinen oppimisympäristö. Selkiinnytetään opintojen rakennetta. Opetussuunnitelma on päivitetty, Mini-ops on laadittu ja aineops-työ on aloitettu.

62 Tarjotaan monipuolista opetusta. Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta. Eritasoisia yhteismusisointiryhmiä tarjolla alueellisesti kattavasti: opetusta kaikissa orkesterisoittimissa. Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana. 60 Toiminnan kustannustehokkuus. Positiivinen näkyvyys. Arvioinnin kehittäminen. Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys. Alueellinen esitystoiminta monimuotoista ja näkyvää. Huittisten musiikkiopisto on aktiivinen toimija musiikkioppilaitosyhteisössä. Kehitetään sisällöllistä arviointia ja opintomenestysarvioinnin kirjaamista. Toimintaa kehitetään jatkuvasti oppilaitosarvioinnin perusteella. Talousarvion tavoitteissa pysyminen. Tapahtumakalenterit (kevät/ syksy) tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla. Osallistutaan Satakunnan musiikkioppilaitosten yhteistyöverkoston toimintaan ja SML:n toimintaan. Keskustellaan oppilasarvioinnin perusteista: hyödynnetään oppilashallinto-ohjelman uusia toiminnallisuuksia. Virvatulimalli on käytössä.

63 4060 Museopalvelut 61 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 4070 Varhaiskasvatus TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

64 62 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen, Yksityisten palvelujen parempi hyödyntäminen. Yksityisen päivähoidontuottajan päivähoitopaikkojen riittävyys. hoitopaikkoja lisätty 2 paikkaa. Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon tukeminen. Perhepäivähoidon tiimityö- ja varahoitomallin kehittäminen. Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen. Varhaiskasvatuksen lomakkeiden päivittäminen Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Perhepäivähoidossa varahoitoratkaisut käytössä (tiimi- ja päiväkotipaikat, päiväkodeissa 10 varahoitopaikkaa). Kolmiportainen tuki käytössä varhaiskasvatuksessa, käytössä lomakkeet ja arjen tukimuotoja. Esiopetuksen opetussuunnitelman työryhmä perustettu ja ops:n päivitys aloitettu. Varhaiskasvatuksen lomakkeet päivitetty (mm. lapsen vasulomake). Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin ja tietoa jaettu työyhteisössä.

65 5000 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kuntalaisten tavoittaminen laadukkailla kirjastopalveluilla, jotka tukevat heidän harrastus-, opintoja virkistystoimintaansa. Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita, toimintatiloja ja oheistapahtumia. Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi. Verkkokäynnit > edellisenä vuonna. Lainaajia kunnan asukkaista 38 %. Lainat 18 / asukas / vuosi. Kirjastonkäytön opetusta, opastuksia, tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden.

66 Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia koottu ja käsitelty. 64 Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Ollaan yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Henkilöstö kouluttautunut riittäville osa-alueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä. Talousarvion raameissa pysyminen. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

67 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Lausuntopyyntöjen määrä nuorisovaltuustolta. tukeminen. 65 Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastusja liikuntamahdollisuuksia. Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen ja työelämään. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja. Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuuston toiminta - nuorisovaltuusto - nuoriso- ja liikuntalautakunta - kasvatus- ja opetuslautakunta - kirjasto- ja kulttuurilautakunta - tekninen lautakunta - ympäristö- ja rakennuslautakunta - perusturvalautakunta Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita. Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön. Kävijämäärä. Käyntikerrat. Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa. 70% nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin. Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa. Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen. Uimahallin kävijämäärä vuonna kävijää. Sallilan koulun uimatila kävijää vuositasolla. Nuorisoklubilla vuositasolla käyntikertaa iltatoiminnassa. Vampulan nuorisotilalla vuositasolla käyntikertaa. Nuorisoklubilla 45 käyttötuntia viikossa. Vampulan nuorisotilalla 18 käyttötuntia viikossa.

68 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut 66 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus. Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosessille. Aikataulussa pysyminen. Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta. Maksuliikenteen sujuvuus. Osaamisen kehittäminen. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus. Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen. Koulutus. Rakentamisilmoitukset. Talousarvion toteutuminen. Maksuajoissa pysyminen. Koulutuspäivät. Määräaikojen noudattaminen.

69 7100 Jätehuolto 67 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Pelastuslaitos TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

70 7300 Tilapalvelut 68 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Sisäilmaongelmien tehokas käsittely. Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely. Sisäilma työryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi. Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä. Henkilöstön hyvä palveluasenne. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso. Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi. Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön muuttuessa. Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi. Koulutuksien määrä (2/vuosi/toimialue). Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue. Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut.

71 Tilojen käytön tehostaminen. Sisäisen vuokran määrittely. Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely. 69 Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset. Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus. Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,30 /m²/kk. Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 /h. Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen. Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit. Tavoitearvojen ja toimenpideehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi. Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta. Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyö-ryhmän kanssa. Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi. Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi Yleisten alueiden palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

72 70 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Turvalliset liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkipaikat ja urheilualueet. Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät. Palautteiden määrä ja laatu. Yksityistieasioiden ongelmaton hoito. Työkyvyn ja hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito. Määritellyt tuotteet ja prosessit. Katuvalaistuksen energiansäästö. Tehokas ja kilpailutettu ostopalveluiden käyttö. Aktiivinen viestintä toiminnasta ja muutoksista. Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa. Ilmoitetut liikenneonnettomuudet. Yksityistieasianeuvontaa sekä yksityistietoimikunnan toimitukset. Raskaiden työvaiheiden vähentäminen koneiden avulla, yhteisten (VHL) tiedotustilaisuuksien pitäminen 3 kertaa vuodessa. Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja. Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto. Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa. Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden palvelujen. Liikenneonnettomuuksien määrä. Yhteydenotot, yksityistietoimikunnan toimitukset. Sairauspoissaolot, kokouksien määrä. Tuotteet ja prosessit on määritelty. Energian kulutus. Suoriteperusteisten ostopalveluiden seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan. Ongelmaton laskujen käsittely. Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista Säännöllisten sidosryhmäpalaverien pitäminen. 0

73 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 71 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Riittävä tonttivaranto. Valmistellaan myyntiin riittävä määrä Myytyjen ja reservissä olevien tonttien asuin- ja liiketontteja. määrä ja laatu. Viihtyisä kaupunkiympäristö. Tonttien käyttöönottovalmius. Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Hyvä toimintavarmuus. Toimivat prosessit ja tietojärjestelmät. Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot ajan tasalla. Kiinteistönmuodostus. Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu kaavoituksen yhteydessä. Rakennusvalvontamittaukset. Riittävä koulutus. Määritellään resurssit ja sijaisuudet. Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien ylläpito. Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus. Toimitusaika Lukumäärä 1,5 pv/hlö/vuosi. Toimiva sijaisuusjärjestelmä. Vuosittainen kehittämishanke:

74 Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2015 aikana. 72 Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat ohjaavat suunnittelua. Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso. Aktiivinen viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Vesihuoltolaitos Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat vuosittain. Tarkistetaan maksut ja taksat. Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut. Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnollisuutta. Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen. Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja kertymä. Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali. TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

75 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi. Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella. Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus. 73 Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin ja tutustumisin. Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen. Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyödyt. Tuottotavoite 4 % peruspääomasta. Aktiivinen viestintä muutoksista. Oma sähköinen tiedotuskanava. Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja tutustutaan muiden vesi-huoltolaitosten toimintaan. Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja vähintään yksi tilanneharjoitus. Selvityksen teko/teettäminen. Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi. Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista. Vesihuoltolaitoksen someutuminen. Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi vierailu toiselle vesihuoltolaitokselle. Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus pidetty. Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa. Tulostavoitteen täyttyminen. Tiedote ja muu materiaali. Tiedotekanavan toteutuminen.

76 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 74 TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 (sisältyy ed.) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakaspalvelun parantaminen. Nettisivujen sisällön kehittäminen, Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin ohjeiden laatiminen ja kehittäminen. lisääminen nettiin. Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta. Kateprosentin parantaminen. Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen. Ajantasainen luparekisteri. Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi. Taksat ja maksut tarkistetaan. Koulutuksiin osallistuminen. Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle. Lukumäärien vertailu vuosien suoritteisiin. Uusien taksojen laatiminen ja maksukertymän seuraaminen. 3 koulutuspäivää / henkilö. Kirje tai ilmoitus rakentajalle / suoritettu loppukatselmus.

77 75

78 76 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNIYHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

79 77 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöyhtiöt Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Kiinteistöosakeyhtiöiden siirto Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:lle Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Toteutunut siirto. Realistinen korjaus- ja rahoitussuunnitelma. Vuokrankorotukset /m2. Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämpökustannukset 2014 ja Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Aluekehitysvaikutus. Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Oppilaspaikkojen määrät.

80 78 Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvaa v.2015 korkeintaan 1,3 % V.2014 verrattuna. Kustannusten kasvu %. Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus.

81 79

82 80 INVESTOINTIOHJELMA RAKENTAMISINVESTOINTI KOKONAISKUSTANNUSARVIO TA2015 TS 2016 TS2017 TSL 2018 TSL 2019 TSL 2020 KUSTANNUSARVION PERUSTE HANKKEEN LÄHDE Sammun koulun laajennus Urakat. Kohde valmistuu 1/2015 SIPA Terveyskeskuksen pk, vo1 ja pkl Urakat. PETU Terveyskeskuksen vanhan osan pk, sisältää Karkea m2 pohjainen arvio PETU ja TEKPA julkisivukorjauksen Terveyskeskuksen hammashoitosiiven pk Karkea m2 pohjainen arvio PETU, tarveselvitys Lauttakylän koulu, vaihtoehtona vanhan koulun korjaaminen (2 eri korjaustapaa) tai uuden koulun rakentaminen VTT:n korjauskustannusarvio. Uuden koulun hinta arvioitu 5000 m/2x2700 /m2. vuoden SIPA, tarveselvitys 2014 tekeillä Sallilan koulun pk Karkea m2 pohjainen arvio. SIPA Huhkolinnan pk Karkea m2 pohjainen arvio (1 990 m2 x 1100 /m2). Laaditaan korjaussuunnitelma Valtionavustus vuonna 2017 SIPA Kuninkaisten kkk vanhan osan pk Karkea m2 pohjainen arvio, noin SAMK m2 x n /m2. Korjausaste n. 80 % Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt Karkea m2 pohjainen arvio. PETU, Kaupungintalon pk Kustannusarvio viitteellinen, laaditaan korjaussuunnitelma tarveselvitys HAPA, TEKPA Pienet talonrakennuskohteet Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa YHTEENSÄ Uusi vesitorni KVR-urakka TEKPA Vesihuoltokohteet Sis KV viemäröintialueen laajentamiseen. Hankkeelle myönnetty valtion vesihuoltoavustusta Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa. Liikennealuekohteet Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa Viher- ja liikunta-aluekohteet Keskustan kehittäminen Yhteensä Irtain omaisuus ja muut investoinnit Maanhankinta Satakunnan sairaanhoitopiiri Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOHJELMA YHTEENSÄ Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa Kohteet määritetään tekpa:n vuoden 2015 työohjelmassa

83 81 INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT Rakennus- ja investointiohjelma on investointiosan liitteenä. KAUPUNGINHALLITUS Käyttöomaisuus Käyttöomaisuusarvopaperit Maa-alueet/ rakennukset Maa-alueiden ostoon /vuosi Kuntayhtymäosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin lainojen lyhennyksiin (2015), (2016) ja (2017) PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttöomaisuus Koneet ja kalusto Avosairaanhoito ja välinehuolto: peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen (2015) Fysioterapia: peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen (2015) Talonrakennus Sammun koulun laajennus (2015) Terveyskeskus VOS1 ja pkl peruskorjaus (2015) Terveyskeskus hammashoitosiiven peruskorjaus (2017) ja (2018) Huhkolinnan peruskorjaus (2015), (2016), (2017) ja (2018). Hankkeen kokonaiskustannukset Kuninkaisten koulutuskeskuksen vanhan osan peruskorjaus (2016) ja (2017) Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt (2017) Kaupungintalon peruskorjaus (2016) ja (2018). Hankkeen kokonaiskustannukset Pienet talonrakennuskohteet (2015), jonka jälkeen /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Uusi vesitorni (2015)

84 82 Vesihuoltokohteet (2015), jonka jälkeen /vuosi Sisältää viemäröintialueen laajentamiseen. Hankkeelle myönnetty valtion vesihuoltoavustusta Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Liikennealueet (2015), jonka jälkeen /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Viher- ja liikunta-aluekohteet /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. Keskustan kehittäminen /vuosi Toteutettavat kohteet hyväksyy kaupunginhallitus teknisen palvelukeskuksen työohjelmassa. INVESTOINTIOSA MENOT TULOT NETTO

85 83

86 84 Tiliraportti 1901 Rahoitus TP2013 TA2014 LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Kunnan peruspalv.valtionosuus Opetus- ja kultt.toim.muut val Korkotuotot antolain. ulkopuol Maksuliikennetilien korot Osinkotuotot ja osuuspo korot Korvaus peruspääomasta muilta Verotilityst korot ja korotuks Viivästyskorot Peruspääoman korot kuntayhtymi Korkokulut lain. ulkopuolisilt Verotilitysten korot Viivästyskorot ja korotukset Luottoprovisiot Muut rahoituskulut Poistoeron vähennys (+) Tuotot Kulut Netto

87 85 RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kuntalain 65 :n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. HUITTISTEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA Huittisten kaupungin rahoituslaskelma vuosille on tämän rahoituslaskelmaosan liitteenä. Rahoituslaskelmaan viedään tuloslaskelman vuosikate sekä satunnaiset erät ja pakollisten varausten muutokset nettona. Samoin rahoituslaskelmaan viedään investointiosan käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuuksineen sekä käyttöomaisuuden myyntituotot. Rahoituslaskelmassa huomioidaan antolainojen muutokset ja sekä pitkäaikaisten että lyhytaikaisten lainojen muutokset. Rahoituslaskelma osoittaa varsinaisen toiminnan rahavirran sekä rahoituksen rahavirran. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta * * * * *

88 86 Huittisissa rahoitustarve katetaan pääsääntöisesti pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä sekä raha- ja pankkisaamisten vähennyksellä. Talousarviovuonna 2015 rahoitustarpeesta katetaan pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä. Vuonna 2016 rahoitustarpeesta katetaan pitkäaikaisella lainoituksella ja vuonna Pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys Huittisten kaupunki lyhentää nykyisiä pitkäaikaisia lainojaan vuosina seuraavasti: * * * Yhteensä Huittisten kaupungin pitkäaikaisten lainojen hoitokustannukset vuonna 2015 ovat talousarviossa kohdassa 3.7. (Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen).

89 87 HUITTISTEN KAUPUNGIN TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Kaupungin toiminta TP 2013 Ta 2014 Ta Toiminnan rahavirta * Vuosikate * Satunnaiset erät * Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta * Investoinnit pysyviin vastaaviin * Rahoitusosuudet investointimenoihin * Pysyvien vastaavien myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset * Antolainasaamisten lisäykset * Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen lisäys * Pitkäaikaisten lainojen vähennys * Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 * oman pääoman muutokset 0 * Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Rahoituksen rahavirta Maksuvalmiuteen vaikutus Lainakanta milj.euroa 14,7 26,2 23,5 24,8 28,9 (Pitkäaikainen) /asukas Kassavarat milj. euroa Kassan riittävyys (pv) 24,7 18,7 17,1 16,0 16,2 Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Vuosien lainakanta on laskettu 2014 arvioidun lainanoton pohjalta.

90 88 RAHOITUSLASKELMA 2015 TA 2015 TA 2015 Sisäisten erien eliminointi TA 2015 Kaupunki Vesihuolto Kaupunki Vesihuolto Yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus * Vuosikate * Satunnaiset erät * Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit * Investoinnit pysyviin vastaaviin * Rahoitusosuudet investointimenoihin * Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainojen muutokset * Antolainasaamisten lisäykset * Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen lisäys * Pitkäaikaisten lainojen vähennys * Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksuvalmius vaikutus

91 89

92 90 TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA MÄÄRÄYK- SET Kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma ja sen liitetiedot (KuntaL 68 ). Kunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain ja kuntalain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten soveltamisesta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Sen antamat ohjeet kuuluvat hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain (1336/1997) 3. luvun 1 :ssä. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman. Kustakin tuloslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen. Kunnassa ja kuntayhtymässä tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee kunnan ja kuntayhtymän oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulosiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen kunnan ja kuntayhtymän taloudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut sitovan yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Tällä yleisohjeella kuntajaosto antaa ohjeet tuloslaskelmakaavasta ja tuotto- ja kuluerien sisällöstä sekä tuloslaskelman liitetiedoista ja erittelyistä. TOIMINTAKATE Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. VUOSIKATE Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Välittömät verot merkitään muihin toimintakuluihin. Kunnanhallituksen on kuntalain 70 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan hallituksen esityksen (192/94) perustelujen mukaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen purkamisella eikä poistoeron vähennyksellä voi pääsääntöisesti lisätä tilinpäätöksen varauksentekomahdollisuutta tilikauden ylijäämäistä tulosta suuremmaksi. Pakollinen varaus on tehtävä tilikauden tuloksesta riippumatta, silloin kun velvoite sen tekemiseen on syntynyt. Pakolliset varaukset kirjataan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisiin kulueriin ennen tilikauden tulosta.

93 91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tuloslaskelma päättyy tilikauden ylijäämään tai alijäämään. Erän nimikkeenä käytetään vaihtoehtoisesti joko Tilikauden ylijäämä tai Tilikauden alijäämä, mikäli tilikauden ja vertailuvuoden tilanne on sama. Mikäli tilikaudelta ja vertailuvuotena toisena on ylijäämä ja toisena alijäämä, silloin erän nimikkeenä käytetään Tilikauden ylijäämä (alijäämä). HUITTISTEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Huittisten kaupungin tuloslaskelma vuosille on tämän tuloslaskelmaosan liitteenä. Käyttötalouden toimintakulujen ja - tuottojen erotuksena syntyvä toimintakate on vuonna Toimintatuotot ovat vuonna Toimintakulut ovat vuonna TOIMINTAKATE (1.000 euroina) TA2014 TA sis.muutokset TOIMINTAKATE Verotulot Katso Talousarvion yleisperustelut Huittisten kaupungin talous ja 2.1 Taulukot Kaupungin verotuloennuste on tämän tuloslaskelmaosan liitteenä. Valtionosuudet Katso Talousarvion yleisperustelut Huittisten kaupungin talous ja 2.1 Taulukot Rahoitustuotot ja rahoituskulut Rahoituskulut muodostuvat pääasiassa pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen vieraan pääoman korkokuluista. Osiossa 3.7. (Pitkäaikaisen vieraan pääoman kehittyminen) on yhteenveto kaupungin lainoista korkoineen ja lyhennyksineen. Vuonna 2015 korkomenojen arvioidaan olevan Rahoitustuotot muodostuvat korkotuottojen lisäksi kuntayhtymien peruspääomien koroista, verotilityskoroista sekä osingoista. Rahoitustuottoja arvioidaan saatavan vuosina , ja VUOSIKATE (1.000 euroina) Ta 2014 TA sis.muutokset VUOSIKATE

94 92 Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Koska kaupungin investoinnit vuonna 2015 ovat , niin euron vuosikate ei riitä nettoinvestointeihin, vaan investoinnit rahoitetaan pääosin lainarahoituksella. Vuosikatteen tulisi myös kattaa tuloslaskelman mukaiset suunnitelmapoistot. Talousarviovuonna 2015 vuosikatteella ei kateta vuosittaisia suunnitelmapoistoja ( ). Suunnitelman mukaiset poistot Kaupunginvaltuusto vahvisti kaupungin uuden poistosuunnitelman yleiset periaatteet alkaen, joiden mukaisesti hallintojohtaja vahvisti hyödykekohtaiset poistoajat ja prosentit valtuuston määrittämissä rajoissa (Hallintojohtaja 38/2013). Kaupungin arvioidut suunnitelman mukaiset poistot ovat vuonna Tilikauden tulos Vuoden 2015 talousarvio osoittaa tuloslaskelman mukaisesti tilikauden tulokseksi , ja poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden alijäämä on Myös suunnitelmavuosina tilikauden tulos on alijäämäinen.

95 93 Tuloslaskelma / ulkoiset 102 Huittinen TP2013 TA2014 Tal muutos (sisältyy ed) LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut

96 94 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

97 95 Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset 102 Huittinen TP2013 TA2014 Tal muutos (sisältyy ed) LTK2015 KH2015 TA% SV2016 SV2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut

98 96 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

99 97 HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS ULKOISET JA SISÄISET ERÄT TULOSLASKELMA TA 2014 TA 2015 Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta (4 %, ,08) Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

100 98 HUITTISTEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA vain ulkoiset erät TP 2013 TA2014 sis.muutokset Muutos % TA 2015 Muutos % 2016 Muutos % 2017 Muutos % Toimintatuotot , , , ,42 Valmistus omaan käyttöön 371 Toimintakulut , , , ,01 TOIMINTAKATE , , , ,17 Verotulot , , , ,52 Valtionosuudet , , , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,46 Korkotuotot , , , ,03 Muut rahoitustuotot , , , ,00 Korkokulut , , , ,75 Muut rahoituskulut , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,72 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,13 Satunnaiset tuotot/kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,18 Rahastojen lisäys tai vähennys Poistoeron vähennys Varausten vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , ,46 TASEESSA OLEVAT YLIJÄÄMÄT/ALIJÄÄMÄT Huittisten kaupunki Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden 2013 alijäämä Yhteensä Huomioitavaa vuoden 2014 osalta: talousarvioon on tehty valtuuston hyväksymät käyttötalouden sekä investointiosan muutokset, mutta muut vuosikatteeseen vaikuttavat erät, kuten verotulot, valtionosuudet ja korkokulut, ovat alkuperäisen talousarvion mukaisia. Tilikauden 2014 alijäämä (TA 2014) Yhteensä

101 99

102 100 HUITTISTEN KAUPUNKI VEROTULOENNUSTE Verovuosi/verotusvuosi Kunnallis- Kunnallisveroa Kunnallisveron Yhteisövero Kiinteistövero VEROTULOT Verotulojen vero % maksuunpantu kasvu % YHTEENSÄ muutos % ao. verovuodelta 2013 Tp 19, Ta 20, , , Ta 20, , , , , , , , , Huittisten kaupungin kiinteistöveroprosentit Keskiarvot 2014 Arvio euroina Verotusarvo 2014 * yleinen 0,80 0,80 0, * vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0, * muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00 1,00 1, * voimalaitos 2,71 2, * yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0, * rakentamaton rakennuspaikka 0,00 0,

103 101

104 102 Huittisten kaupunki LAINOJEN HOITOKUSTANNUKSET 1000 euroina TA 2014 TA 2015 Korot Pitkäaikaiset lyhennykset Lyhytaikaiset lyhennykset HOITOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Lainanotto, pitkäaikainen Lainanotto, lyhytaikainen 0 0 LAINANOTTO YHTEENSÄ Nettomuutos Hoitokustannukset/ % verorahoituksesta (verotulot+valt.osuudet) 4,32 4,90 Lainamäärä milj.euroa * pitkäaikainen/ milj. euroa 26,2 23,5 * pitkäaikainen/ /asukas Asukkaita 2014: Asukkaita 2015: Kaupungin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen määrä tullee olemaan 23,5 M eli /asukas. Edellä mainittu lainojen määrä on vain kaupungin oma velkamäärä eikä sisällä koko konsernivelkaa. Vuonna 2014 investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota pienempinä, joten lainanotto jää myös alle talousarvion. Vuoden 2015 lainakanta on laskettu 2014 arvioidun lainanoton pohjalta.

105 103 HUITTISTEN KAUPUNGIN LUOTOT Lainan Laina Lainamäärä Lyhennykset Korkoarvio Korko% 2015 Korkoperuste Marg. Luotonantaja/Lainanro Lainan kohde nostov. päättyy Budjetoidut (ei sis. marg.) Valtiokonttori Palvelukeskus , , ,00 2,28 kuluttajahintaindeksin 0 Kaariranta muutos Dementiakoti , , ,00 2,28 kuluttajahintaindeksin 0 Ainokoti muutos Lainoittaja yhteensä , , ,00 Nordea Investointimenot , , ,00 3,564 kiinteä Lainoittaja yhteensä , , ,00 Kuntarahoitus Oyj 12174/06-korkotukilaina ARA Kaariranta II , , ,00 arvio 1,0 (tarkistuu >7 v kiinteä) 7 swap 0, /08 Investointimenot , , ,00 0,187 ( ) 6 kk euribor 0, /09 Investointimenot , , ,00 0,187 ( ) 6 kk euribor 0, /09 investointimenot , , ,00 0,187 ( ) 6 kk euribor 0, /10 investointimenot , , ,00 0,187 ( ) 6 kk euribor 0, /12 investointimenot , , ,00 0,081 ( ) 3 kk euribor 0, /12 investointimenot , , ,00 1,999 kiinteä 17052/13 investointimenot , , ,00 0,081 ( ) 3 kk euribor 0, /14 investointimenot , , ,00 0,081 ( ) 3 kk euribor 1,00 Lainoittaja yhteensä , , ,00 Kuntien Eläkevakuutus Maa-alueiden ostoon ja kunnal , , ,00 0,187 6 kk euribor 0,025 ja kunnallistekn. investointeihin Lainoittaja yhteensä , , ,00 Danske Bank FI Investointimenot , , ,00 2,46 kiinteä Lainoittaja yhteensä , , ,00 Luettelosta puuttuvat vuonna 2015 nostettavat lainat sekä mahdollisesti vuoden 2014 lopussa nostettavat lainat Varaus uusien lainojen korkomenoihin: ,00 Lainat Yhteensä , , ,00

106 104 KAUPUNGIN LAINAT KORKOMUODOITTAIN ERITELLEN Korkoka nta %-osuus Kiinteä korko ,20 17,79 Prime-korko 0,00 0,00 Viitekorko ,00 12,56 Euribor-korko ,00 62,45 Valtionlainat ,65 7,20 YHT EENSÄ ,85 100,00 Taulukossa ei ole huomioitu vuonna 2015 nostettavia lainoja eikä mahdollisesti vuoden 2014 lopussa nostettavia lainoja

107 105

108 106

109 107 VÄKILUVUN KEHIT YS VERT AILUKUNNISSA 2014 HUIT T INEN Muutos KOKEMÄKI Muutos HARJA- VALT A Muutos SAST AMALA Muutos LOIMAA Muutos PUNKA- LAIDUN Muutos KÖYLIÖ Muutos SÄKYLÄ Muutos Muutos vuode n a lusta

110 108 TYÖTTÖMYYSPROSENTIT HUITTISISSA VUOSINA Tammikuu 12,0 11,0 10,2 7,7 6,8 8,6 9,6 8,5 8,9 9,0 8,7 Helmikuu 11,3 10,2 9,7 7,3 6,9 8,7 8,9 8,3 8,4 8,7 8,4 M aaliskuu 11,0 9,4 9,2 7,0 5,7 8,2 8,8 7,8 8,0 8,4 8,0 Huhtikuu 10,4 9,6 8,9 6,6 5,4 8,0 7,7 7,3 6,8 7,7 7,2 Toukokuu 10,3 9,2 7,8 5,8 5,5 7,2 7,2 6,9 6,2 6,8 6,7 Kesäkuu 10,2 9,9 8,0 6,6 7,2 7,8 8,1 7,6 6,6 7,0 7,7 Heinäkuu 9,8 9,3 7,4 6,9 7,3 8,3 9,1 8,2 8,1 7,8 8,1 Elokuu 8,3 8,1 5,8 6,7 7,0 8,3 7,9 7,3 6,8 7,2 7,3 Syyskuu 8,6 7,6 5,7 5,7 7,1 8,7 7,2 7,2 6,6 6,9 7,4 Lokakuu 8,8 8,0 5,6 6,7 6,8 8,9 7,8 7,0 7,0 7,2 M arraskuu 8,9 8,3 5,4 6,2 6,8 8,6 7,5 7,1 7,3 7,0 Joulukuu 11,4 10,1 7,2 7,2 7,6 9,8 8,3 8,0 8,3 8,5 Keskiarvo 10,1 9,2 7,6 6,7 6,7 8,4 8,2 7,6 7,4 7,7

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 73

Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 73 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 73 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

2.1. Taulukot 25. 4.1. Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys.. 129 4.2. Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma 2013 2015.

2.1. Taulukot 25. 4.1. Asukasluvun ja työttömyystilanteen kehitys.. 129 4.2. Toimintojen sijoittuminen, kaavoitusohjelma 2013 2015. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE.3 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...14 2.1. Taulukot 25 3. TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 JA TALOUSARVIO 2013... 37 3.1. Käyttötalousosa...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot