TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 YLEISPERUSTELUT"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO... 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖORGANISAATIO... 8 TULOSLASKELMA RAOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA RAOITUSLASKELMA VUOSIKATE JA POISTOT, milj. euroa VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT, milj. euroa TOIMINTATULOT / TOIMINTAKULUT % LAINAT, EUROA/ASUKAS KESTÄVÄN KEITYKSEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA TERVEYDEN JA YVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA YLEISALLINTO KONSERNIALLINTO ELINKEINOT TYÖLLISTÄMINEN MAASEUTUPALVELUT TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ UOLTOPALVELUYKSIKKÖ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ALLINTO TERVEYSPALVELUT VANUSPALVELUT PERE- JA SOSIAALIPALVELUT VAMMAISPALVELUT SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMEN ALLINTO OPETUSPALVELUT VARAISKASVATUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNINEN TOIMI TEKNISEN TOIMEN ALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT TILATOIMI YDYSKUNTATEKNIIKKA YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA INVESTOINNIT INVESTOINNIT PERUSTELUINEEN LIIKELAITOKSET LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS KONSERNIYTIÖT LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY KIINTEISTÖ SIRKKAVUORI OY LEMPÄÄLÄN KEITYS OY LIITTEET

4

5 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Lempäälän kunnan talouden yleiskuvaus Lempäälän kunnan väestönkasvuksi on kuluvalle vuodelle arvioitu elokuun 2014 toteumatiedon perusteella noin +400 asukasta, jolloin vuoden lopussa Lempäälässä olisi asukasta. Tuleville vuosille on arvioitu valmisteilla olevan kuntastrategian linjausten mukaisesti +300 asukkaan vuosikasvut. Kokonaistaloudellisena tavoitteena on parantaa mahdollisimman paljon Lempäälän vuosikatetta suurten investointien tulorahoitukseksi. Tällöin myös yksittäiset tilivuodet olisivat jatkossa poistotason kasvusta huolimatta ylijäämäisiä eikä kunta lisävelkaantuisi toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää käyttötalousmenojen kasvun hillintää vero- ja valtionosuustulojen kasvua hitaammaksi, vero- ja maksukorotuksia sekä investointien karsintaa ja myöhennyksiä. Tavoitteen saavuttamiseen ei ole nopeaa ratkaisua. Yleinen taloudellisen tilanteen vaikutus kuntien verotulopohjaan, kuntien palveluvelvoitteiden vähenemiseen liittyvä epävarmuus, valtionosuuksien leikkaukset ja väestönkasvusta johtuva palvelukysynnän kasvu hidastavat kukin omalla tavallaan talouden tervehdyttämistä. Vielä nyt käynnistyvän taloussuunnitelmakaudenkin aluksi Lempäälä joutuu rahoittamaan investointejaan ottamalla lisää lainaa. Lempäälän kunnan taloussuunnitelmaesityksessä pitäydytään pääosin valtakunnallisissa kokonaistalousennusteissa. Talousnäkymien epävarmuuden johdosta ei voida olettaa, että tilanne Lempäälässä kehittyisi merkittävästi koko maan tilannetta suotuisammin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa talousarvioraamin, jolla vuoden 2015 talousarvion toimintakatteelle (=käyttötalouden nettomenoille) asetettiin enintään +2,0 % kasvuraami verrattuna talousarvioon Lisäksi taloussuunnitelmakauden investointien enimmäismääräksi rajoitettiin keskimäärin 15 m /vuosi. Kokonaisuutena arvioiden ennen kesälomia annettu raamipäätös ohjasi tehtäväalueiden talousarviovalmistelua hyvin. Vähäinen nettokasvuresurssi on pystytty ohjaamaan pääasiassa raamipäätöksessä todetuille tehtäväalueille. Käyttötalouden toimintakatteen kasvu on +1,9 % ja Lempäälän Vesi liikelaitos mukaan lukien investointimenot ovat keskimäärin runsaat 12,2, m / vuosi. Raamipäätökseen nähden ongelmallista on se, että kuntien verotulokasvuennusteet ovat taantuneet koko kuluvan vuoden ajan eikä raamin mukaisella valmistelullakaan ylletä lähellekään ylijäämäistä käyttötaloutta. Taloussuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen Taloussuunnitelmalla pyritään aiempia vuosia paremmin jalkauttamaan uutta hyväksyttyä Lempäälän kuntastrategiaa. Tämän johdosta eri tehtäväalueiden tavoiteasetantataulukkoja on muutettu siten, että tehtäväalueet asettaisivat taloussuunnitelmakauden mitattaviksi toimenpiteiksi kuntastrategiasta (taulukon vasen sarake) ja etenkin sen ns. kärkiteemoista johdettuja toimenpiteitä. Tehtäväalueet ovat merkinneet samaan taulukkoon myös sen, toteuttavatko esitetyt toimenpiteet samalla myös joko kestävän kehityksen (K), energiatehokkuusohjelman (E) tai hyvinvointikertomuksen () tavoitteita. Käyttötalousosa Vuoden 2015 talousarvioesitys sisältää useita tehtäväalueiden nimikemuutoksia - maaseutu- ja kylätoimi >> maaseutupalvelut - kansanterveystyö + erikoissairaanhoito >> terveyspalvelut - vanhustyö >> vanhuspalvelut - perhetyö- ja toimeentuloturva >> perhe- ja sosiaalipalvelut - päivähoito >> varhaiskasvatuspalvelut Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on useita eurojen/toimintojen siirtoja tehtäväalueelta toiselle. Näistä merkittävimpiä ovat: - varhaiskasvatuspalvelujen (pl. perhetuvat) siirto sosiaali- ja terveystoimen toimialalta sivistystoimeen - kotisairaanhoidosta siirretty resursseja vanhuspalvelujen kotihoitoyksikköön - työllisyyden hoidosta siirretty ruokakuljetukset huoltopalveluyksikön ruokapalveluihin - työllisyyden hoidosta siirretty kunnan kesätyöllistäminen konsernihallinnon keskitettyihin - henkilöstöpalveluihin

6 2 Vuoden 2014 talousarvioesityksen vuosikate on noin 4,3 m eli 191 /asukas. Verotulojen kasvuennusteiden alentamisesta johtuen tuloslaskelma jää kuitenkin raamissakin ennustettua enemmän eli yli 5,1 m alijäämäiseksi. Viime vuosien suurten investointien johdosta kunnan vuosipoistojen määrä nousee vuonna 2015 noin jo yli 9,5 m :oon. Käyttötalouden toimintakulut ovat vuonna ,4 m, jossa on kasvua vuoden 2014 talousarvioon vajaat 3,8 m eli +3,0 %. Suurin kuluerä on 63,6 m :n henkilöstökulut, jotka kasvavat raamin hillitseminä +1,3 % talousarviosta Valtuuston hyväksymän raamin mukaisesti esitys ei sisällä lisähenkilöstöresursseja vuodelle Varautuminen palkkojen sopimuskorotuksiin on tehty +1,0 % suuruisena. Kunnanhallituksen taloussuunnitelmaesityksen yleisperusteluihin liitetään yhteenveto eri tehtäväalueiden tämänhetkisestä vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä. Lisäksi vuonna 2015 on tarkoitus ajantasaistaa vakanssiluettelo, jonka perusteella kunnan henkilöstömäärän hallinta tapahtuu jatkossa aiempaa suunnitelmallisemmin. Toiseksi suurin kuluerä on 47,2 m :n palvelujen ostot, jotka kasvavat +3,6 % talousarviosta Ostopalveluista yli 43 % on erikoissairaanhoidon palveluostoa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. sopimusohjauksessa Lempäälä, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi muodostavat yhteisen ns. kehyskuntien tilaajarenkaan. Sairaanhoitopiirin antaman tarjouksen ja tilaajarenkaan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta vuodelle 2015 varataan palvelujen ostoihin 20,55 M. Tuloslaskelman aine- ja tarvikemenot kasvavat talousarvioon 2015 nähden +5,9 %. Avustusmenojen kasvu on +6,2 % ja se kohdistuu pääasiassa tehtäväalueelle perhe- ja sosiaalipalvelut Lisäksi talousarvioesitys sisältää mm. 0,3 m kasvun leasingkuluihin lisääntyneiden toimitilojen vuokrakustannusten johdosta. Arvioidut toimintatuotot ovat vuonna ,9 m, mikä on +8,1 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kertaluonteisia kiinteän omaisuuden myyntivoittoja on budjetoitu vuodelle 2015 toimintatuottoihin ennakoitavissa olevan tontinluovutusohjelman mukaisesti hieman aiempia vuosia enemmän eli 0,8 m. Lisäksi maankäytön ja suunnittelun tehtäväalueelle on vuoden 2015 investointiohjelman infrahankkeisiin uudet alueet perustuen budjetoitu maankäyttö- ja kehittämiskorvaustuottoja aiempia vuosia enemmän eli 1,5 m. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan valmistelemissa taksoissa korotusesitykset ovat veden käyttömaksuun +4 % ja jäteveden käyttömaksuun +3 %. Lisäksi esitetään +6 % korotusta perusmaksuihin ja noin +4,5 % korotusta liittymismaksuihin. Veden kulutuksen / liittynyt asiakas ei oleteta kasvavan, koska kiinteistöissä käytetään yhä enemmän vettä säästäviä vesikalusteita. Kokonaisuudessaan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys esitellään omana kokonaisuutenaan kunnanhallituksen taloussuunnitelmakokouksessa, jossa se liitetään osaksi koko kunnan taloussuunnitelmaa. Verotulot ja valtionosuudet Lempäälän verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton lokakuussa antamaan valtakunnalliseen arvioon ja sen kuntakohtaisiin tarkennuksiin. Suomen hallitus on tehnyt kevään 2014 kehysriihessä ja jo aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna Näiden vaikutukset on pystytty sisällyttämään jo nykyisiin Kuntaliiton veroennusteisiin. Lempäälän vuoden 2015 tuloveroprosentti on päätetty pitää ennallaan 20,5 %:ssa. Kunnan tuloveron tuottoarvio vuodelle 2015 on 79,2 m, joka perustuu 1,7 % kasvuun vuoden 2014 toteuma-arvioon nähden. Lempäälän kiinteistöveroprosentteihin päätettiin vuodelle 2015 korotuksia seuraavasti: Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,45 % (0,43 % vuonna 2014) Yleinen kiinteistövero 0,95 % (0,90 % vuonna 2014) Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (1,00 % vuonna 2014). Lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitetuille, rakentamattomille rakennuspaikoille päätettiin edellisvuosien mukaisesti korotettu, 3,0 % kiinteistöveroprosentti. Asuintarkoitukseen kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistöveroprosentti (3,00 % verotusarvosta) on ollut Lempäälässä käytössä vuoden 2010 alusta lukien. Tämänhetkisten kiinteistöverotietojen mukaan ao. kiinteistöjen yhteenlaskettu verotusarvo on noin 5,6m, jolloin korotetun kiinteistöveron tuotto on vajaat vuodessa. Verohallinto päivittää paraikaa kiinteistötietojaan kyseisten kiinteistöjen osalta.

7 3 Lempäälän kiinteistöveron tuottoarvio korotusesityksen mukaisilla veroprosenteilla on vuodelle 2015 noin 5,4 m, kun kuluvan vuoden tuottoarvio on runsaat 5,0 m. Kasvusta kiinteistöveroprosenttien korotusten lisätuottovaikutusta on noin vuodessa. Yhteisöverotuksen veroperusteisiin on valtion kehysriihen jälkeen esitetty muutamia muutoksia ja lisäksi yhteisöveron kautta on esitetty kompensoitavaksi 75 miljoonalla eurolla kuntien kasvavaa rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden osalta yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Tällä perusteella kuntien ryhmäosuutta on esitetty nostettavaksi 1,81 prosenttiyksiköllä. Kunnille lisäys jakaantuu siten voimassaolevien yksittäisten kuntien jako-osuuksien mukaisesti. Kaikkien päätettyjen yhteisöveromuutosten jälkeen vuonna 2015 kuntaryhmän jako-osuudeksi on arvioitu muodostuvan 36,26 %. Samassa yhteydessä on esitetty muutettavan kuntien jako-osuutta verovuodelle 2016 siten, että poistetaan määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus ja huomioidaan vakausmaksun suurempi vaikutus. Näiden muutosten johdosta verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuus siis laskee esitysten mukaan 30,31 %:iin. Lempäälän yhteisöveron tuottoarvio on vuodelle 2015 vajaat 3,4 m (+5,7 %), mutta edellä todettujen kuntaryhmän jako-osuusmuutosten johdosta tuoton ennustetaan laskevan vuonna 2016 noin 3 m :n tasoon. Valtionosuuksien budjetoinnin perustana ovat olleet valtionosuuslainsäädäntöön perustuvat muutokset ja niiden pohjalta annetut Kuntaliiton kuntakohtaiset valtionosuusennusteet. Niiden mukaan valtionosuustuloarvio alenisi vuonna ,5 m :oon eli -1,8 m (-7 %) arvioidusta kuluvan vuoden toteumasta 25,3 m :sta. Valtionosuuksien alenema jatkuu myös vuosina 2016 ja 2017 noin -1m /suunnitelmavuosi. Uusin päivitys kuntien valtionosuustuloarvioihin saadaan marraskuun alussa ja kunnanhallitus varautuu tarkentamaan tältä osin taloussuunnitelmaesitystään kunnanvaltuustolle. Investoinnit Taloussuunnitelman investointiohjelmaa on valmisteltu valtuuston hyväksymän raamipäätöksen ja kunnanhallituksen iltakoulussa keskusteltujen linjausten mukaisesti olennaisesti nykyistä taloussuunnitelmaa suppeammaksi. Kokonaisuudessaan investointikohteet ilmenevät Excel-liitetaulukoista ja niiden perusteluteksteistä. Lempäälän kunnan investoinnit ja Lempäälän vesi -liikelaitoksen investoinnit ovat taulukoissa eriytettyinä. Taloussuunnitelmavuosien investointitaulukoista ilmenevien investointien lisäksi on syytä tiedostaa valmistelussa oleva Tredun /Lempäälän lukion kampus-hankkeen vaikutus opetuspalvelujen tilojen käyttö- ja pääomavuokriin syksystä 2017 lähtien. Alustavalta hanke-arvioltaan noin 11,7 m :n lukioinvestointi merkitsisi noin 0,9 m yhteenlaskettua vuotuista pääoma- ja ylläpitovuokraa. Käyttötalousmenojen hillintä näkyy kuntastrategian mukaisen investointien tulorahoituksen paranemisena vasta vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2015 investoinneista vain alle neljännes pystytään rahoittamaan vuosikatteella. Loppuosan rahoittamiseksi tarvitaan lainarahoitusta ja omaisuuden myyntituloja. Taloussuunnitelmavuosien suunnitteluoletukset ja nettovelkaantuminen Taloussuunnitelmavuosien henkilöstömenoihin on laskettu maltillinen sopimuskasvuvaikutus +1 % / vuosi sekä 10 henkilötyövuoden vaikutus lisähenkilöresursseina vuosille 2016 ja Muut käyttötalouden menoerät on laskettu 2,0 % keskimääräisellä vuosikasvulla. Maksu- ja taksatuottoihin on laskettu 2 % vuosikasvut. Kertaluonteiset maksutuotot on vuosina 2016 ja 2017 alennettu maltillisen budjetointikäytännön mukaisiksi. Verotulot ja valtionosuudet on laskettu Kuntaliiton kuntakohtaisten vuosiennusteiden mukaisina. Taloussuunnitelmakaudelle on vuodesta 2016 alkaen merkitty kunnan tuloveroprosentin korottaminen 0,5 % -yksiköllä 21,0 %:iin tilikausittaisten alijäämien pienentämiseksi ja investointien omarahoitusprosentin korottamiseksi. Edellä todetuilla laskentaoletuksilla ja vuosipoistojen määrän kasvaessa käyttötalous jää kaikkina vuosina alijäämäiseksi, mutta kokonaistalous tervehtyy strategian mukaisesti investointien omarahoituksen parantuessa ja velkaantumisen pysähtymisenä

8 4 Kunnan velkamäärä on vuoden 2014 lopussa vajaat 2900 /asukas. Meneillään olevat investointihankkeiden arvioidaan nostavan kunnan pitkäaikaisen velan määrän vuoden 2015 lopussa yli :oon /asukas. Vuosien suunnitteluoletuksilla pitkäaikaisen velan määrä ei enää merkittävästi kasva. Lempäälän kunnan kokonaistalouden tasapainottamisen tarve arvioidaan keväällä 2015, jolloin on käytettävissä tilinpäätöksen 2014 mukaiset tiedot. Tarvittavat esitykset valmistellaan siten, että taloutta tasapainottavat linjaukset ovat käsiteltävissä viimeistään kesällä 2015, jolloin asetetaan raami talousarvion 2016 ja taloussuunnitelmavuosien valmistelulle. Lempäälän kuntastrategian yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu, että määritämme, mitkä palvelut ovat kunnan perustehtäviä. Kunnanhallitus päätti kirjata valtuustolle annettavaan vuosien taloussuunnitelmaesitykseen maininnan, että lakisääteisen palvelutason ylittävistä Lempäälän kuntapalveluista laaditaan listaus, joka toimitetaan kunnanhallitukselle. Työ ohjeistetaan siten, että lautakuntien valmistelu listauksen aikaansaamiseksi voidaan toteuttaa käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

9 5 TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvio on sitova valtuustoon nähden siten, että käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaisten ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusumma sekä investointiosassa hankeryhmittäinen nettomääräraha on sitova. Lisäksi sitovia ovat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet ja niiden jälkeen mahdollisesti esitetyt keinot. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Määrärahaa ja/tai tuloarviota muutettaessa tulee aina ottaa kantaa myös asetettujen tavoitteiden muutostarpeeseen. Käyttötalousosassa tehtäväalueen tai investointiosassa hankeryhmän määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn. Käyttötalousosa Käyttötalousosan ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusummat ovat valtuustoon nähden sitovia tehtäväalueittain. Toimiala Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Tehtäväalue Konsernihallinto Elinkeinot Työllistäminen Maaseutupalvelut Toimistopalveluyksikkö uoltopalveluyksikkö Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sivistystoimen hallinto Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Teknisen toimen hallinto ja seudulliset palvelut Tilatoimi Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen Rakennuttaminen Maankäytön suunnittelu Ympäristövalvonta Sisäiset menot ja tulot eivät ole tehtäväalueita sitovia, koska kysymys ei ole tilaaja-tuottaja -mallisista määrärahoista, joka olisi käytettävissä myös ulkopuolisten palvelujen ostamiseen.

10 6 Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa on sitova hankeryhmittäinen nettomääräraha. Valtuustoon nähden sitovia hankeryhmiä ovat: Kiinteä omaisuus Yleishallinnon hankinnat Sosiaali- ja terveystoimen hankinnat Sivistystoimen hankinnat Teknisen toimen hankinnat Talonrakennus ja liikuntapaikkainvestoinnit Liikenneväylät ja viheralueet Toimielimen on toteutettava investointiosan perusteluissa luetellut hankkeet. ankkeista toteuttamisvaiheessa mahdollisesti syntyvillä säästöillä voidaan kattaa saman hankeryhmän muiden hankkeiden määrärahan ylitystä. Sitä vastoin, mikäli hanke viivästyy tai siirtyy tuleville vuosille, sen johdosta syntyvä muutos on tuotava käsittelyyn talousarviomuutoksena. Tilinpäätöksen yhteydessä on raportoitava myös toteutumatta jääneistä tai siirtyneistä hankkeista. Lempäälän Vesi-liikelaitos Liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta (KuntaL 87e.5 ). Johtokunnan on talousarviomuutosta hyväksyessään otettava huomioon valtuuston liikelaitokselle asettamat tavoitteet ja liikelaitosta sitovat erät kunnan talousarviossa. Kunnan talousarviossa liikelaitoksen sitoviin eriin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto Käyttösuunnitelmat allintosäännön 20 :ssä mainittujen toimielinten on hyväksyttävä omien tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmat mahdollisimman nopeasti talousarviovuoden käynnistyttyä, mutta viimeistään mennessä. Käyttösuunnitelmat on valmisteltava yhdenmukaisin sisällöin kunnanhallituksen joulukuussa 2014 hyväksymän erillisohjeistuksen mukaisina. Virkojen ja toimien täyttäminen Virkojen ja toimien täyttölupakäytäntö on kunnan johtoryhmän hyväksymän menettelytapaohjeen mukainen. Lisätietoja ohjeesta antaa henkilöstöpäällikkö.

11 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖ- ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO 43 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 Kestävän kehityksen työryhmä 12 KUNNANALLITUS 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA (pj ja varapj valtuutettuja) 5 VESILIIKELAITOKSEN JOTOKUNTA 5 Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä 12 Lähidemokratiatoimikunta 7 enkilöstöjaosto 5 Maanostotoimikunta 5 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 11 KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA 11 VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 Seniorineuvosto 10 Vammaisneuvosto 10 Koulujen johtokunnat Toimitusjaosto (tieasiat) 3 Ympäristöjaosto 9 TOIMIKAUSI Kunnanvaltuusto Yhtenäinen viiva kuvaa valtuuston nimeämiä toimielimiä. Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Muut toimielimet LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO 4 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 2 vuotta Kaavoitus- ja rakennusjaosto 11

12 8 ELINKEINOTOIMI Lempäälän Kehitys Oy Toimitusjohtaja Kari Löytty SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimialajohtaja Vesa elin TERVEYSPALVELUT Tarja Marjamäki PERE- JA SOSIAALIPALVELUT Sisko Vesander LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖ- ORGANISAATIO SIVISTYSTOIMI Toimialajohtaja Nina Lehtinen ALLINTOPALVELUT Nina Lehtinen OPETUSPALVELUT Nina Lehtinen KUNNANJOTAJA Olli Viitasaari TEKNINEN TOIMI Toimialajohtaja Jaakko upanen ALLINTOPALVELUT Aino-Kaisa Marttila TILATOIMI Timo Kujanpää LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS Toimitusjohtaja Lasse Sampakoski YLEISALLINTO Toimialajohtaja Kari Auvinen KONSERNIALLINTO Kari Auvinen TYÖLLISTÄMINEN Markku Vuorinen LE MP ÄÄL ÄN KU NN AN E NKI LÖS TÖ OR GA NIS AAT IO VANUSPALVELUT anna Karojärvi VARAISKASVATUS- PAVELUT Tarja olttinen YDYSKUNTATEKNIIKKA Antti Jokela MAASEUTUPALVELUT Timo Perälampi VAMMAISPALVELUT Leila aakana VAPAA-AIKAPALVELUT Erkki äkli MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Ilari Rasimus TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ Topi Tolvanen KIRJASTO- JA KULTTUURI- PALVELUT Sarri Nykänen YMPÄRISTÖVALVONTA Tiia Levonmaa UOLTOPALVELUYKSIKKÖ Kari Auvinen YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN Timo Nevala RAKENNUTTAMINEN Mervi Järvinen

13 9 TULOSLASKELMA euroa/ ulkoiset Ta 2014 Ta 2015 Muutos Ts 2016 Ts 2017 % Toimintatuotot Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,5 % Tuotot yhteensä ,1 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut enkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,5 % enkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,3 % Muut kulut ,8 % Kulut yhteensä ,0 % TOIMINTAKATE (=nettomenot) ,9 % Verotulot yht ,2 % Valtionosuudet ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,9 % Korkokulut ,6 % Muut rahoituskulut ,7 % -5-5 VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,1 % Poistoeron muutos ,6 % Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ ,3 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintamenot % Vuosikate/Poistot % Vuosikate euroa / asukas Kertynyt yli-/alijäämä Asukasluku

14 10 RAOITUSLASKELMA euroa Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -65 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Pitkäaikainen velka (1000 ) Velka euroa / asukas Asukasluku

15 11 TULOSLASKELMA euroa/ Ulkoiset ja sisäiset Kunta ilman liikelaitosta Liikelaitos Kunta ja liikelaitos Yhteensä (keskinäiset erät eliminoitu) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut enkilöstökulut Palkat ja palkkiot enkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE(=nettomenot) Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ

16 12 RAOITUSLASKELMA 2015 Ulkoiset Kunta ilman liikelaitosta Liikelaitos Yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

17 13 VUOSIKATE JA POISTOT, milj. euroa VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT, milj. euroa

18 14 TOIMINTATULOT / TOIMINTAKULUT % LAINAT, EUROA/ASUKAS

19 15 YTEENVETO TETÄVÄALUEIDEN VAKINAISESTA JA MÄÄRÄAIKAISESTA ENKILÖSTÖSTÄ (Valtuusto toteaa, että yhteenveto tehtäväalueiden vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä ei ole täydellinen.) TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde Konsernihallinto Asuntosihteeri V allintopäällikkö V enkilöstöpäällikkö V I yleinen edunvalvoja V Kirjanpitopäällikkö V Kunnanjohtaja V Projektisihteeri T Projektisuunnittelija T Talousjohtaja V Tietotekniikka-asiantuntija T Työsuojeluvaltuutettu T Yhteensä Työllistäminen Kokki T Kuntoutusohjaaja T Monitoimikeskuksen johtaja T Palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä T Rakennusmestari T Rakennustyömies T Työnsuunnittelija T Työpajan työntekijä T Työvalmentaja T Yhteensä Maaseutupalvelut Lomahallintosihteeri T Lomituspalvelupäällikkö V Lomitustyönjohtaja T Maaseutuasiamies V Maaseutupäällikkö V Maatalouslomittaja T Yhteensä Toimistopalveluyksikkö Arkistonhoitaja T 0,7 0,7 0 Etuuskäsittelijä V allintosihteeri V Kirjanpitäjä T Koulusihteeri T Lähetti-toimistovirkailija T Maksuliikennesihteeri T Oppimateriaalikeskuksen hoitaja T Osastonsihteeri T Palkkasihteeri T Palvelusihteeri T 1,7 1,7 0 Puhelinvaihteenhoitaja T Päivähoidon sihteeri T Toimistosihteeri V3 T Vammaisasiainsihteeri V Yhteensä 50,4 50,4 0 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

20 16 TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde uoltopalveluyksikkö Dieettikokki T Keittiötyöntekijä T Kokki T 18,5 18,5 0 Monipalvelutyöntekijä T Ruokapalveluesimies T Ruokapalvelupäällikkö T Ruokapalvelutyöntekijä T Siivooja T Siivooja opso T Siivouspalveluesimies T Siivouspäällikkö V Suurtalouskokki T Työnohjaaja T Työpajan työntekijä T Työvalmentaja T Yhteensä 107,5 106,5 1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali ja terveysjohtaja T Suunnittelija V Yhteensä Terveyspalvelut Ammattimies T Apulaisosastonhoitaja T Apulaisylilääkäri V Erikoissairaanhoitaja T Fysioterapeutti T Geriatrian erikoistuva lääkäri V ammashoitaja T oitotyön johtaja V uoltomestari T Kuntoutusohjaaja T Laitoshuoltaja T Lähihoitaja T Osastonhoitaja V Perushoitaja T 9 8,5 0,5 Psykiatri V Psykologi T Röntgenhoitaja T Sairaanhoitaja T Sairaanhoitaja varahenkilö T Sosiaaliohjaaja V Sosiaalityöntekijä V Suuhygienisti T Terveydenhoitaja T Terveyskeskuksen vastaava hammaslääkäri V Terveyskeskushammaslääkäri T Terveyskeskuslääkäri V Varastonhoitaja T Vastaava hammashoitaja T Vastaava fysioterapeutti T Vastaava sairaanhoitaja T Virastomestari T Välinehuoltaja T Ylilääkäri V Yhteensä ,5 1,5 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

21 17 TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde Vanhuspalvelut Avopalvelujen esimies V oitaja T Kodinhoitaja T 10,8 10,8 0 Kotipalvelun esimies V Kuntohoitaja T Kunto-ohjaaja T Laitosapulainen T Lähihoitaja T 72,5 72,5 0 Osastoapulainen T Osastonhoitaja V Perushoitaja V1 T5 5,5 5,5 0 Sairaanhoitaja T Siivoustyönohjaaja T Sosiaaliohjaaja V1 T Sosiaalityöntekijä V Toiminnanohjaaja T Toimistosihteeri T Vanhustyön johtaja T Yksikön esimies T Yhteensä 121,8 121,8 0 Perhe- ja sosiaalipalvelut Johtava perhetyöntekijä V Lastenpsykiatri V Maahanmuuttaja koordinaattori T Perhetyöntekijä T Psykologi V2 T Puheterapeutti V Päihdetyöntekijä V Päivähoitaja T Päiväkodin opettaja T Sairaanhoitaja T Sosiaaliohjaaja V2 T Sosiaalityön johtaja V Sosiaalityöntekijä V Yhteensä Vammaispalvelut Avustaja T 1,5 1,5 0 Erityisavustaja T enkilökohtainen avustaja T 21,1 19,1 2 Iltapäivähoidon ohjaaja T Kehitysvammaisten hoitaja T 1,28 0,88 0 Kehitysvammaisten ohjaaja T 0,82 0,82 0 Kokki T 0,25 0,25 0 Kouluavustaja T 0,42 0,42 0 Koulunkäynnin ohjaaja T 0,75 0,75 0 Ohjaaja T 5,6 5,6 0 Päivähoidon opettaja T 0,5 0,5 0 Sosiaalityöntekijä V Vammaisasiainsihteeri V 0,3 0,3 0 Vammaistyön johtaja V Vastaava kehitysvammaohjaaja T Vastaava ohjaaja T Yhteensä 39,52 37,52 2 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot