TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 YLEISPERUSTELUT"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO... 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖORGANISAATIO... 8 TULOSLASKELMA RAOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA RAOITUSLASKELMA VUOSIKATE JA POISTOT, milj. euroa VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT, milj. euroa TOIMINTATULOT / TOIMINTAKULUT % LAINAT, EUROA/ASUKAS KESTÄVÄN KEITYKSEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA TERVEYDEN JA YVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA YLEISALLINTO KONSERNIALLINTO ELINKEINOT TYÖLLISTÄMINEN MAASEUTUPALVELUT TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ UOLTOPALVELUYKSIKKÖ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ALLINTO TERVEYSPALVELUT VANUSPALVELUT PERE- JA SOSIAALIPALVELUT VAMMAISPALVELUT SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMEN ALLINTO OPETUSPALVELUT VARAISKASVATUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNINEN TOIMI TEKNISEN TOIMEN ALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT TILATOIMI YDYSKUNTATEKNIIKKA YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA INVESTOINNIT INVESTOINNIT PERUSTELUINEEN LIIKELAITOKSET LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS KONSERNIYTIÖT LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY KIINTEISTÖ SIRKKAVUORI OY LEMPÄÄLÄN KEITYS OY LIITTEET

4

5 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Lempäälän kunnan talouden yleiskuvaus Lempäälän kunnan väestönkasvuksi on kuluvalle vuodelle arvioitu elokuun 2014 toteumatiedon perusteella noin +400 asukasta, jolloin vuoden lopussa Lempäälässä olisi asukasta. Tuleville vuosille on arvioitu valmisteilla olevan kuntastrategian linjausten mukaisesti +300 asukkaan vuosikasvut. Kokonaistaloudellisena tavoitteena on parantaa mahdollisimman paljon Lempäälän vuosikatetta suurten investointien tulorahoitukseksi. Tällöin myös yksittäiset tilivuodet olisivat jatkossa poistotason kasvusta huolimatta ylijäämäisiä eikä kunta lisävelkaantuisi toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää käyttötalousmenojen kasvun hillintää vero- ja valtionosuustulojen kasvua hitaammaksi, vero- ja maksukorotuksia sekä investointien karsintaa ja myöhennyksiä. Tavoitteen saavuttamiseen ei ole nopeaa ratkaisua. Yleinen taloudellisen tilanteen vaikutus kuntien verotulopohjaan, kuntien palveluvelvoitteiden vähenemiseen liittyvä epävarmuus, valtionosuuksien leikkaukset ja väestönkasvusta johtuva palvelukysynnän kasvu hidastavat kukin omalla tavallaan talouden tervehdyttämistä. Vielä nyt käynnistyvän taloussuunnitelmakaudenkin aluksi Lempäälä joutuu rahoittamaan investointejaan ottamalla lisää lainaa. Lempäälän kunnan taloussuunnitelmaesityksessä pitäydytään pääosin valtakunnallisissa kokonaistalousennusteissa. Talousnäkymien epävarmuuden johdosta ei voida olettaa, että tilanne Lempäälässä kehittyisi merkittävästi koko maan tilannetta suotuisammin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa talousarvioraamin, jolla vuoden 2015 talousarvion toimintakatteelle (=käyttötalouden nettomenoille) asetettiin enintään +2,0 % kasvuraami verrattuna talousarvioon Lisäksi taloussuunnitelmakauden investointien enimmäismääräksi rajoitettiin keskimäärin 15 m /vuosi. Kokonaisuutena arvioiden ennen kesälomia annettu raamipäätös ohjasi tehtäväalueiden talousarviovalmistelua hyvin. Vähäinen nettokasvuresurssi on pystytty ohjaamaan pääasiassa raamipäätöksessä todetuille tehtäväalueille. Käyttötalouden toimintakatteen kasvu on +1,9 % ja Lempäälän Vesi liikelaitos mukaan lukien investointimenot ovat keskimäärin runsaat 12,2, m / vuosi. Raamipäätökseen nähden ongelmallista on se, että kuntien verotulokasvuennusteet ovat taantuneet koko kuluvan vuoden ajan eikä raamin mukaisella valmistelullakaan ylletä lähellekään ylijäämäistä käyttötaloutta. Taloussuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen Taloussuunnitelmalla pyritään aiempia vuosia paremmin jalkauttamaan uutta hyväksyttyä Lempäälän kuntastrategiaa. Tämän johdosta eri tehtäväalueiden tavoiteasetantataulukkoja on muutettu siten, että tehtäväalueet asettaisivat taloussuunnitelmakauden mitattaviksi toimenpiteiksi kuntastrategiasta (taulukon vasen sarake) ja etenkin sen ns. kärkiteemoista johdettuja toimenpiteitä. Tehtäväalueet ovat merkinneet samaan taulukkoon myös sen, toteuttavatko esitetyt toimenpiteet samalla myös joko kestävän kehityksen (K), energiatehokkuusohjelman (E) tai hyvinvointikertomuksen () tavoitteita. Käyttötalousosa Vuoden 2015 talousarvioesitys sisältää useita tehtäväalueiden nimikemuutoksia - maaseutu- ja kylätoimi >> maaseutupalvelut - kansanterveystyö + erikoissairaanhoito >> terveyspalvelut - vanhustyö >> vanhuspalvelut - perhetyö- ja toimeentuloturva >> perhe- ja sosiaalipalvelut - päivähoito >> varhaiskasvatuspalvelut Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on useita eurojen/toimintojen siirtoja tehtäväalueelta toiselle. Näistä merkittävimpiä ovat: - varhaiskasvatuspalvelujen (pl. perhetuvat) siirto sosiaali- ja terveystoimen toimialalta sivistystoimeen - kotisairaanhoidosta siirretty resursseja vanhuspalvelujen kotihoitoyksikköön - työllisyyden hoidosta siirretty ruokakuljetukset huoltopalveluyksikön ruokapalveluihin - työllisyyden hoidosta siirretty kunnan kesätyöllistäminen konsernihallinnon keskitettyihin - henkilöstöpalveluihin

6 2 Vuoden 2014 talousarvioesityksen vuosikate on noin 4,3 m eli 191 /asukas. Verotulojen kasvuennusteiden alentamisesta johtuen tuloslaskelma jää kuitenkin raamissakin ennustettua enemmän eli yli 5,1 m alijäämäiseksi. Viime vuosien suurten investointien johdosta kunnan vuosipoistojen määrä nousee vuonna 2015 noin jo yli 9,5 m :oon. Käyttötalouden toimintakulut ovat vuonna ,4 m, jossa on kasvua vuoden 2014 talousarvioon vajaat 3,8 m eli +3,0 %. Suurin kuluerä on 63,6 m :n henkilöstökulut, jotka kasvavat raamin hillitseminä +1,3 % talousarviosta Valtuuston hyväksymän raamin mukaisesti esitys ei sisällä lisähenkilöstöresursseja vuodelle Varautuminen palkkojen sopimuskorotuksiin on tehty +1,0 % suuruisena. Kunnanhallituksen taloussuunnitelmaesityksen yleisperusteluihin liitetään yhteenveto eri tehtäväalueiden tämänhetkisestä vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä. Lisäksi vuonna 2015 on tarkoitus ajantasaistaa vakanssiluettelo, jonka perusteella kunnan henkilöstömäärän hallinta tapahtuu jatkossa aiempaa suunnitelmallisemmin. Toiseksi suurin kuluerä on 47,2 m :n palvelujen ostot, jotka kasvavat +3,6 % talousarviosta Ostopalveluista yli 43 % on erikoissairaanhoidon palveluostoa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. sopimusohjauksessa Lempäälä, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi muodostavat yhteisen ns. kehyskuntien tilaajarenkaan. Sairaanhoitopiirin antaman tarjouksen ja tilaajarenkaan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta vuodelle 2015 varataan palvelujen ostoihin 20,55 M. Tuloslaskelman aine- ja tarvikemenot kasvavat talousarvioon 2015 nähden +5,9 %. Avustusmenojen kasvu on +6,2 % ja se kohdistuu pääasiassa tehtäväalueelle perhe- ja sosiaalipalvelut Lisäksi talousarvioesitys sisältää mm. 0,3 m kasvun leasingkuluihin lisääntyneiden toimitilojen vuokrakustannusten johdosta. Arvioidut toimintatuotot ovat vuonna ,9 m, mikä on +8,1 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kertaluonteisia kiinteän omaisuuden myyntivoittoja on budjetoitu vuodelle 2015 toimintatuottoihin ennakoitavissa olevan tontinluovutusohjelman mukaisesti hieman aiempia vuosia enemmän eli 0,8 m. Lisäksi maankäytön ja suunnittelun tehtäväalueelle on vuoden 2015 investointiohjelman infrahankkeisiin uudet alueet perustuen budjetoitu maankäyttö- ja kehittämiskorvaustuottoja aiempia vuosia enemmän eli 1,5 m. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan valmistelemissa taksoissa korotusesitykset ovat veden käyttömaksuun +4 % ja jäteveden käyttömaksuun +3 %. Lisäksi esitetään +6 % korotusta perusmaksuihin ja noin +4,5 % korotusta liittymismaksuihin. Veden kulutuksen / liittynyt asiakas ei oleteta kasvavan, koska kiinteistöissä käytetään yhä enemmän vettä säästäviä vesikalusteita. Kokonaisuudessaan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys esitellään omana kokonaisuutenaan kunnanhallituksen taloussuunnitelmakokouksessa, jossa se liitetään osaksi koko kunnan taloussuunnitelmaa. Verotulot ja valtionosuudet Lempäälän verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton lokakuussa antamaan valtakunnalliseen arvioon ja sen kuntakohtaisiin tarkennuksiin. Suomen hallitus on tehnyt kevään 2014 kehysriihessä ja jo aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna Näiden vaikutukset on pystytty sisällyttämään jo nykyisiin Kuntaliiton veroennusteisiin. Lempäälän vuoden 2015 tuloveroprosentti on päätetty pitää ennallaan 20,5 %:ssa. Kunnan tuloveron tuottoarvio vuodelle 2015 on 79,2 m, joka perustuu 1,7 % kasvuun vuoden 2014 toteuma-arvioon nähden. Lempäälän kiinteistöveroprosentteihin päätettiin vuodelle 2015 korotuksia seuraavasti: Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,45 % (0,43 % vuonna 2014) Yleinen kiinteistövero 0,95 % (0,90 % vuonna 2014) Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (1,00 % vuonna 2014). Lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitetuille, rakentamattomille rakennuspaikoille päätettiin edellisvuosien mukaisesti korotettu, 3,0 % kiinteistöveroprosentti. Asuintarkoitukseen kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistöveroprosentti (3,00 % verotusarvosta) on ollut Lempäälässä käytössä vuoden 2010 alusta lukien. Tämänhetkisten kiinteistöverotietojen mukaan ao. kiinteistöjen yhteenlaskettu verotusarvo on noin 5,6m, jolloin korotetun kiinteistöveron tuotto on vajaat vuodessa. Verohallinto päivittää paraikaa kiinteistötietojaan kyseisten kiinteistöjen osalta.

7 3 Lempäälän kiinteistöveron tuottoarvio korotusesityksen mukaisilla veroprosenteilla on vuodelle 2015 noin 5,4 m, kun kuluvan vuoden tuottoarvio on runsaat 5,0 m. Kasvusta kiinteistöveroprosenttien korotusten lisätuottovaikutusta on noin vuodessa. Yhteisöverotuksen veroperusteisiin on valtion kehysriihen jälkeen esitetty muutamia muutoksia ja lisäksi yhteisöveron kautta on esitetty kompensoitavaksi 75 miljoonalla eurolla kuntien kasvavaa rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden osalta yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Tällä perusteella kuntien ryhmäosuutta on esitetty nostettavaksi 1,81 prosenttiyksiköllä. Kunnille lisäys jakaantuu siten voimassaolevien yksittäisten kuntien jako-osuuksien mukaisesti. Kaikkien päätettyjen yhteisöveromuutosten jälkeen vuonna 2015 kuntaryhmän jako-osuudeksi on arvioitu muodostuvan 36,26 %. Samassa yhteydessä on esitetty muutettavan kuntien jako-osuutta verovuodelle 2016 siten, että poistetaan määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus ja huomioidaan vakausmaksun suurempi vaikutus. Näiden muutosten johdosta verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuus siis laskee esitysten mukaan 30,31 %:iin. Lempäälän yhteisöveron tuottoarvio on vuodelle 2015 vajaat 3,4 m (+5,7 %), mutta edellä todettujen kuntaryhmän jako-osuusmuutosten johdosta tuoton ennustetaan laskevan vuonna 2016 noin 3 m :n tasoon. Valtionosuuksien budjetoinnin perustana ovat olleet valtionosuuslainsäädäntöön perustuvat muutokset ja niiden pohjalta annetut Kuntaliiton kuntakohtaiset valtionosuusennusteet. Niiden mukaan valtionosuustuloarvio alenisi vuonna ,5 m :oon eli -1,8 m (-7 %) arvioidusta kuluvan vuoden toteumasta 25,3 m :sta. Valtionosuuksien alenema jatkuu myös vuosina 2016 ja 2017 noin -1m /suunnitelmavuosi. Uusin päivitys kuntien valtionosuustuloarvioihin saadaan marraskuun alussa ja kunnanhallitus varautuu tarkentamaan tältä osin taloussuunnitelmaesitystään kunnanvaltuustolle. Investoinnit Taloussuunnitelman investointiohjelmaa on valmisteltu valtuuston hyväksymän raamipäätöksen ja kunnanhallituksen iltakoulussa keskusteltujen linjausten mukaisesti olennaisesti nykyistä taloussuunnitelmaa suppeammaksi. Kokonaisuudessaan investointikohteet ilmenevät Excel-liitetaulukoista ja niiden perusteluteksteistä. Lempäälän kunnan investoinnit ja Lempäälän vesi -liikelaitoksen investoinnit ovat taulukoissa eriytettyinä. Taloussuunnitelmavuosien investointitaulukoista ilmenevien investointien lisäksi on syytä tiedostaa valmistelussa oleva Tredun /Lempäälän lukion kampus-hankkeen vaikutus opetuspalvelujen tilojen käyttö- ja pääomavuokriin syksystä 2017 lähtien. Alustavalta hanke-arvioltaan noin 11,7 m :n lukioinvestointi merkitsisi noin 0,9 m yhteenlaskettua vuotuista pääoma- ja ylläpitovuokraa. Käyttötalousmenojen hillintä näkyy kuntastrategian mukaisen investointien tulorahoituksen paranemisena vasta vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2015 investoinneista vain alle neljännes pystytään rahoittamaan vuosikatteella. Loppuosan rahoittamiseksi tarvitaan lainarahoitusta ja omaisuuden myyntituloja. Taloussuunnitelmavuosien suunnitteluoletukset ja nettovelkaantuminen Taloussuunnitelmavuosien henkilöstömenoihin on laskettu maltillinen sopimuskasvuvaikutus +1 % / vuosi sekä 10 henkilötyövuoden vaikutus lisähenkilöresursseina vuosille 2016 ja Muut käyttötalouden menoerät on laskettu 2,0 % keskimääräisellä vuosikasvulla. Maksu- ja taksatuottoihin on laskettu 2 % vuosikasvut. Kertaluonteiset maksutuotot on vuosina 2016 ja 2017 alennettu maltillisen budjetointikäytännön mukaisiksi. Verotulot ja valtionosuudet on laskettu Kuntaliiton kuntakohtaisten vuosiennusteiden mukaisina. Taloussuunnitelmakaudelle on vuodesta 2016 alkaen merkitty kunnan tuloveroprosentin korottaminen 0,5 % -yksiköllä 21,0 %:iin tilikausittaisten alijäämien pienentämiseksi ja investointien omarahoitusprosentin korottamiseksi. Edellä todetuilla laskentaoletuksilla ja vuosipoistojen määrän kasvaessa käyttötalous jää kaikkina vuosina alijäämäiseksi, mutta kokonaistalous tervehtyy strategian mukaisesti investointien omarahoituksen parantuessa ja velkaantumisen pysähtymisenä

8 4 Kunnan velkamäärä on vuoden 2014 lopussa vajaat 2900 /asukas. Meneillään olevat investointihankkeiden arvioidaan nostavan kunnan pitkäaikaisen velan määrän vuoden 2015 lopussa yli :oon /asukas. Vuosien suunnitteluoletuksilla pitkäaikaisen velan määrä ei enää merkittävästi kasva. Lempäälän kunnan kokonaistalouden tasapainottamisen tarve arvioidaan keväällä 2015, jolloin on käytettävissä tilinpäätöksen 2014 mukaiset tiedot. Tarvittavat esitykset valmistellaan siten, että taloutta tasapainottavat linjaukset ovat käsiteltävissä viimeistään kesällä 2015, jolloin asetetaan raami talousarvion 2016 ja taloussuunnitelmavuosien valmistelulle. Lempäälän kuntastrategian yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu, että määritämme, mitkä palvelut ovat kunnan perustehtäviä. Kunnanhallitus päätti kirjata valtuustolle annettavaan vuosien taloussuunnitelmaesitykseen maininnan, että lakisääteisen palvelutason ylittävistä Lempäälän kuntapalveluista laaditaan listaus, joka toimitetaan kunnanhallitukselle. Työ ohjeistetaan siten, että lautakuntien valmistelu listauksen aikaansaamiseksi voidaan toteuttaa käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

9 5 TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvio on sitova valtuustoon nähden siten, että käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaisten ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusumma sekä investointiosassa hankeryhmittäinen nettomääräraha on sitova. Lisäksi sitovia ovat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet ja niiden jälkeen mahdollisesti esitetyt keinot. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Määrärahaa ja/tai tuloarviota muutettaessa tulee aina ottaa kantaa myös asetettujen tavoitteiden muutostarpeeseen. Käyttötalousosassa tehtäväalueen tai investointiosassa hankeryhmän määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn. Käyttötalousosa Käyttötalousosan ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusummat ovat valtuustoon nähden sitovia tehtäväalueittain. Toimiala Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Tehtäväalue Konsernihallinto Elinkeinot Työllistäminen Maaseutupalvelut Toimistopalveluyksikkö uoltopalveluyksikkö Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sivistystoimen hallinto Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Teknisen toimen hallinto ja seudulliset palvelut Tilatoimi Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen Rakennuttaminen Maankäytön suunnittelu Ympäristövalvonta Sisäiset menot ja tulot eivät ole tehtäväalueita sitovia, koska kysymys ei ole tilaaja-tuottaja -mallisista määrärahoista, joka olisi käytettävissä myös ulkopuolisten palvelujen ostamiseen.

10 6 Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa on sitova hankeryhmittäinen nettomääräraha. Valtuustoon nähden sitovia hankeryhmiä ovat: Kiinteä omaisuus Yleishallinnon hankinnat Sosiaali- ja terveystoimen hankinnat Sivistystoimen hankinnat Teknisen toimen hankinnat Talonrakennus ja liikuntapaikkainvestoinnit Liikenneväylät ja viheralueet Toimielimen on toteutettava investointiosan perusteluissa luetellut hankkeet. ankkeista toteuttamisvaiheessa mahdollisesti syntyvillä säästöillä voidaan kattaa saman hankeryhmän muiden hankkeiden määrärahan ylitystä. Sitä vastoin, mikäli hanke viivästyy tai siirtyy tuleville vuosille, sen johdosta syntyvä muutos on tuotava käsittelyyn talousarviomuutoksena. Tilinpäätöksen yhteydessä on raportoitava myös toteutumatta jääneistä tai siirtyneistä hankkeista. Lempäälän Vesi-liikelaitos Liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta (KuntaL 87e.5 ). Johtokunnan on talousarviomuutosta hyväksyessään otettava huomioon valtuuston liikelaitokselle asettamat tavoitteet ja liikelaitosta sitovat erät kunnan talousarviossa. Kunnan talousarviossa liikelaitoksen sitoviin eriin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto Käyttösuunnitelmat allintosäännön 20 :ssä mainittujen toimielinten on hyväksyttävä omien tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmat mahdollisimman nopeasti talousarviovuoden käynnistyttyä, mutta viimeistään mennessä. Käyttösuunnitelmat on valmisteltava yhdenmukaisin sisällöin kunnanhallituksen joulukuussa 2014 hyväksymän erillisohjeistuksen mukaisina. Virkojen ja toimien täyttäminen Virkojen ja toimien täyttölupakäytäntö on kunnan johtoryhmän hyväksymän menettelytapaohjeen mukainen. Lisätietoja ohjeesta antaa henkilöstöpäällikkö.

11 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖ- ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO 43 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 Kestävän kehityksen työryhmä 12 KUNNANALLITUS 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA (pj ja varapj valtuutettuja) 5 VESILIIKELAITOKSEN JOTOKUNTA 5 Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä 12 Lähidemokratiatoimikunta 7 enkilöstöjaosto 5 Maanostotoimikunta 5 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 11 KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA 11 VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 Seniorineuvosto 10 Vammaisneuvosto 10 Koulujen johtokunnat Toimitusjaosto (tieasiat) 3 Ympäristöjaosto 9 TOIMIKAUSI Kunnanvaltuusto Yhtenäinen viiva kuvaa valtuuston nimeämiä toimielimiä. Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Muut toimielimet LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO 4 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 2 vuotta Kaavoitus- ja rakennusjaosto 11

12 8 ELINKEINOTOIMI Lempäälän Kehitys Oy Toimitusjohtaja Kari Löytty SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimialajohtaja Vesa elin TERVEYSPALVELUT Tarja Marjamäki PERE- JA SOSIAALIPALVELUT Sisko Vesander LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖ- ORGANISAATIO SIVISTYSTOIMI Toimialajohtaja Nina Lehtinen ALLINTOPALVELUT Nina Lehtinen OPETUSPALVELUT Nina Lehtinen KUNNANJOTAJA Olli Viitasaari TEKNINEN TOIMI Toimialajohtaja Jaakko upanen ALLINTOPALVELUT Aino-Kaisa Marttila TILATOIMI Timo Kujanpää LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS Toimitusjohtaja Lasse Sampakoski YLEISALLINTO Toimialajohtaja Kari Auvinen KONSERNIALLINTO Kari Auvinen TYÖLLISTÄMINEN Markku Vuorinen LE MP ÄÄL ÄN KU NN AN E NKI LÖS TÖ OR GA NIS AAT IO VANUSPALVELUT anna Karojärvi VARAISKASVATUS- PAVELUT Tarja olttinen YDYSKUNTATEKNIIKKA Antti Jokela MAASEUTUPALVELUT Timo Perälampi VAMMAISPALVELUT Leila aakana VAPAA-AIKAPALVELUT Erkki äkli MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Ilari Rasimus TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ Topi Tolvanen KIRJASTO- JA KULTTUURI- PALVELUT Sarri Nykänen YMPÄRISTÖVALVONTA Tiia Levonmaa UOLTOPALVELUYKSIKKÖ Kari Auvinen YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN Timo Nevala RAKENNUTTAMINEN Mervi Järvinen

13 9 TULOSLASKELMA euroa/ ulkoiset Ta 2014 Ta 2015 Muutos Ts 2016 Ts 2017 % Toimintatuotot Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,5 % Tuotot yhteensä ,1 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut enkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,5 % enkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,3 % Muut kulut ,8 % Kulut yhteensä ,0 % TOIMINTAKATE (=nettomenot) ,9 % Verotulot yht ,2 % Valtionosuudet ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,9 % Korkokulut ,6 % Muut rahoituskulut ,7 % -5-5 VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,1 % Poistoeron muutos ,6 % Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ ,3 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintamenot % Vuosikate/Poistot % Vuosikate euroa / asukas Kertynyt yli-/alijäämä Asukasluku

14 10 RAOITUSLASKELMA euroa Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -65 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Pitkäaikainen velka (1000 ) Velka euroa / asukas Asukasluku

15 11 TULOSLASKELMA euroa/ Ulkoiset ja sisäiset Kunta ilman liikelaitosta Liikelaitos Kunta ja liikelaitos Yhteensä (keskinäiset erät eliminoitu) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut enkilöstökulut Palkat ja palkkiot enkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE(=nettomenot) Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ

16 12 RAOITUSLASKELMA 2015 Ulkoiset Kunta ilman liikelaitosta Liikelaitos Yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

17 13 VUOSIKATE JA POISTOT, milj. euroa VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT, milj. euroa

18 14 TOIMINTATULOT / TOIMINTAKULUT % LAINAT, EUROA/ASUKAS

19 15 YTEENVETO TETÄVÄALUEIDEN VAKINAISESTA JA MÄÄRÄAIKAISESTA ENKILÖSTÖSTÄ (Valtuusto toteaa, että yhteenveto tehtäväalueiden vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä ei ole täydellinen.) TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde Konsernihallinto Asuntosihteeri V allintopäällikkö V enkilöstöpäällikkö V I yleinen edunvalvoja V Kirjanpitopäällikkö V Kunnanjohtaja V Projektisihteeri T Projektisuunnittelija T Talousjohtaja V Tietotekniikka-asiantuntija T Työsuojeluvaltuutettu T Yhteensä Työllistäminen Kokki T Kuntoutusohjaaja T Monitoimikeskuksen johtaja T Palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä T Rakennusmestari T Rakennustyömies T Työnsuunnittelija T Työpajan työntekijä T Työvalmentaja T Yhteensä Maaseutupalvelut Lomahallintosihteeri T Lomituspalvelupäällikkö V Lomitustyönjohtaja T Maaseutuasiamies V Maaseutupäällikkö V Maatalouslomittaja T Yhteensä Toimistopalveluyksikkö Arkistonhoitaja T 0,7 0,7 0 Etuuskäsittelijä V allintosihteeri V Kirjanpitäjä T Koulusihteeri T Lähetti-toimistovirkailija T Maksuliikennesihteeri T Oppimateriaalikeskuksen hoitaja T Osastonsihteeri T Palkkasihteeri T Palvelusihteeri T 1,7 1,7 0 Puhelinvaihteenhoitaja T Päivähoidon sihteeri T Toimistosihteeri V3 T Vammaisasiainsihteeri V Yhteensä 50,4 50,4 0 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

20 16 TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde uoltopalveluyksikkö Dieettikokki T Keittiötyöntekijä T Kokki T 18,5 18,5 0 Monipalvelutyöntekijä T Ruokapalveluesimies T Ruokapalvelupäällikkö T Ruokapalvelutyöntekijä T Siivooja T Siivooja opso T Siivouspalveluesimies T Siivouspäällikkö V Suurtalouskokki T Työnohjaaja T Työpajan työntekijä T Työvalmentaja T Yhteensä 107,5 106,5 1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali ja terveysjohtaja T Suunnittelija V Yhteensä Terveyspalvelut Ammattimies T Apulaisosastonhoitaja T Apulaisylilääkäri V Erikoissairaanhoitaja T Fysioterapeutti T Geriatrian erikoistuva lääkäri V ammashoitaja T oitotyön johtaja V uoltomestari T Kuntoutusohjaaja T Laitoshuoltaja T Lähihoitaja T Osastonhoitaja V Perushoitaja T 9 8,5 0,5 Psykiatri V Psykologi T Röntgenhoitaja T Sairaanhoitaja T Sairaanhoitaja varahenkilö T Sosiaaliohjaaja V Sosiaalityöntekijä V Suuhygienisti T Terveydenhoitaja T Terveyskeskuksen vastaava hammaslääkäri V Terveyskeskushammaslääkäri T Terveyskeskuslääkäri V Varastonhoitaja T Vastaava hammashoitaja T Vastaava fysioterapeutti T Vastaava sairaanhoitaja T Virastomestari T Välinehuoltaja T Ylilääkäri V Yhteensä ,5 1,5 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

21 17 TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde Vanhuspalvelut Avopalvelujen esimies V oitaja T Kodinhoitaja T 10,8 10,8 0 Kotipalvelun esimies V Kuntohoitaja T Kunto-ohjaaja T Laitosapulainen T Lähihoitaja T 72,5 72,5 0 Osastoapulainen T Osastonhoitaja V Perushoitaja V1 T5 5,5 5,5 0 Sairaanhoitaja T Siivoustyönohjaaja T Sosiaaliohjaaja V1 T Sosiaalityöntekijä V Toiminnanohjaaja T Toimistosihteeri T Vanhustyön johtaja T Yksikön esimies T Yhteensä 121,8 121,8 0 Perhe- ja sosiaalipalvelut Johtava perhetyöntekijä V Lastenpsykiatri V Maahanmuuttaja koordinaattori T Perhetyöntekijä T Psykologi V2 T Puheterapeutti V Päihdetyöntekijä V Päivähoitaja T Päiväkodin opettaja T Sairaanhoitaja T Sosiaaliohjaaja V2 T Sosiaalityön johtaja V Sosiaalityöntekijä V Yhteensä Vammaispalvelut Avustaja T 1,5 1,5 0 Erityisavustaja T enkilökohtainen avustaja T 21,1 19,1 2 Iltapäivähoidon ohjaaja T Kehitysvammaisten hoitaja T 1,28 0,88 0 Kehitysvammaisten ohjaaja T 0,82 0,82 0 Kokki T 0,25 0,25 0 Kouluavustaja T 0,42 0,42 0 Koulunkäynnin ohjaaja T 0,75 0,75 0 Ohjaaja T 5,6 5,6 0 Päivähoidon opettaja T 0,5 0,5 0 Sosiaalityöntekijä V Vammaisasiainsihteeri V 0,3 0,3 0 Vammaistyön johtaja V Vastaava kehitysvammaohjaaja T Vastaava ohjaaja T Yhteensä 39,52 37,52 2 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Toimi/ Virka Luonne KokoOsaAik NIMIKEMUUTOKSET

Toimi/ Virka Luonne KokoOsaAik NIMIKEMUUTOKSET KUNNANJOHTAJA 1 Kunnanjohtaja Virka 10 VAKINAINEN, virka/työsuhde KUNNAN JOHTORYHMÄ 1 Talousjohtaja Virka 10 VAKINAINEN, virka/työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysjohtaja Virka 10 VAKINAINEN, virka/työsuhde

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot