TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 YLEISPERUSTELUT"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO... 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖORGANISAATIO... 8 TULOSLASKELMA RAOITUSLASKELMA TULOSLASKELMA RAOITUSLASKELMA VUOSIKATE JA POISTOT, milj. euroa VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT, milj. euroa TOIMINTATULOT / TOIMINTAKULUT % LAINAT, EUROA/ASUKAS KESTÄVÄN KEITYKSEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA TERVEYDEN JA YVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET TALOUSSUUNNITTELUSSA YLEISALLINTO KONSERNIALLINTO ELINKEINOT TYÖLLISTÄMINEN MAASEUTUPALVELUT TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ UOLTOPALVELUYKSIKKÖ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ALLINTO TERVEYSPALVELUT VANUSPALVELUT PERE- JA SOSIAALIPALVELUT VAMMAISPALVELUT SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMEN ALLINTO OPETUSPALVELUT VARAISKASVATUSPALVELUT KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNINEN TOIMI TEKNISEN TOIMEN ALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT TILATOIMI YDYSKUNTATEKNIIKKA YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN RAKENNUTTAMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU YMPÄRISTÖVALVONTA INVESTOINNIT INVESTOINNIT PERUSTELUINEEN LIIKELAITOKSET LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS KONSERNIYTIÖT LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY KIINTEISTÖ SIRKKAVUORI OY LEMPÄÄLÄN KEITYS OY LIITTEET

4

5 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Lempäälän kunnan talouden yleiskuvaus Lempäälän kunnan väestönkasvuksi on kuluvalle vuodelle arvioitu elokuun 2014 toteumatiedon perusteella noin +400 asukasta, jolloin vuoden lopussa Lempäälässä olisi asukasta. Tuleville vuosille on arvioitu valmisteilla olevan kuntastrategian linjausten mukaisesti +300 asukkaan vuosikasvut. Kokonaistaloudellisena tavoitteena on parantaa mahdollisimman paljon Lempäälän vuosikatetta suurten investointien tulorahoitukseksi. Tällöin myös yksittäiset tilivuodet olisivat jatkossa poistotason kasvusta huolimatta ylijäämäisiä eikä kunta lisävelkaantuisi toteuttaessaan investointejaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää käyttötalousmenojen kasvun hillintää vero- ja valtionosuustulojen kasvua hitaammaksi, vero- ja maksukorotuksia sekä investointien karsintaa ja myöhennyksiä. Tavoitteen saavuttamiseen ei ole nopeaa ratkaisua. Yleinen taloudellisen tilanteen vaikutus kuntien verotulopohjaan, kuntien palveluvelvoitteiden vähenemiseen liittyvä epävarmuus, valtionosuuksien leikkaukset ja väestönkasvusta johtuva palvelukysynnän kasvu hidastavat kukin omalla tavallaan talouden tervehdyttämistä. Vielä nyt käynnistyvän taloussuunnitelmakaudenkin aluksi Lempäälä joutuu rahoittamaan investointejaan ottamalla lisää lainaa. Lempäälän kunnan taloussuunnitelmaesityksessä pitäydytään pääosin valtakunnallisissa kokonaistalousennusteissa. Talousnäkymien epävarmuuden johdosta ei voida olettaa, että tilanne Lempäälässä kehittyisi merkittävästi koko maan tilannetta suotuisammin. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa talousarvioraamin, jolla vuoden 2015 talousarvion toimintakatteelle (=käyttötalouden nettomenoille) asetettiin enintään +2,0 % kasvuraami verrattuna talousarvioon Lisäksi taloussuunnitelmakauden investointien enimmäismääräksi rajoitettiin keskimäärin 15 m /vuosi. Kokonaisuutena arvioiden ennen kesälomia annettu raamipäätös ohjasi tehtäväalueiden talousarviovalmistelua hyvin. Vähäinen nettokasvuresurssi on pystytty ohjaamaan pääasiassa raamipäätöksessä todetuille tehtäväalueille. Käyttötalouden toimintakatteen kasvu on +1,9 % ja Lempäälän Vesi liikelaitos mukaan lukien investointimenot ovat keskimäärin runsaat 12,2, m / vuosi. Raamipäätökseen nähden ongelmallista on se, että kuntien verotulokasvuennusteet ovat taantuneet koko kuluvan vuoden ajan eikä raamin mukaisella valmistelullakaan ylletä lähellekään ylijäämäistä käyttötaloutta. Taloussuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen Taloussuunnitelmalla pyritään aiempia vuosia paremmin jalkauttamaan uutta hyväksyttyä Lempäälän kuntastrategiaa. Tämän johdosta eri tehtäväalueiden tavoiteasetantataulukkoja on muutettu siten, että tehtäväalueet asettaisivat taloussuunnitelmakauden mitattaviksi toimenpiteiksi kuntastrategiasta (taulukon vasen sarake) ja etenkin sen ns. kärkiteemoista johdettuja toimenpiteitä. Tehtäväalueet ovat merkinneet samaan taulukkoon myös sen, toteuttavatko esitetyt toimenpiteet samalla myös joko kestävän kehityksen (K), energiatehokkuusohjelman (E) tai hyvinvointikertomuksen () tavoitteita. Käyttötalousosa Vuoden 2015 talousarvioesitys sisältää useita tehtäväalueiden nimikemuutoksia - maaseutu- ja kylätoimi >> maaseutupalvelut - kansanterveystyö + erikoissairaanhoito >> terveyspalvelut - vanhustyö >> vanhuspalvelut - perhetyö- ja toimeentuloturva >> perhe- ja sosiaalipalvelut - päivähoito >> varhaiskasvatuspalvelut Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on useita eurojen/toimintojen siirtoja tehtäväalueelta toiselle. Näistä merkittävimpiä ovat: - varhaiskasvatuspalvelujen (pl. perhetuvat) siirto sosiaali- ja terveystoimen toimialalta sivistystoimeen - kotisairaanhoidosta siirretty resursseja vanhuspalvelujen kotihoitoyksikköön - työllisyyden hoidosta siirretty ruokakuljetukset huoltopalveluyksikön ruokapalveluihin - työllisyyden hoidosta siirretty kunnan kesätyöllistäminen konsernihallinnon keskitettyihin - henkilöstöpalveluihin

6 2 Vuoden 2014 talousarvioesityksen vuosikate on noin 4,3 m eli 191 /asukas. Verotulojen kasvuennusteiden alentamisesta johtuen tuloslaskelma jää kuitenkin raamissakin ennustettua enemmän eli yli 5,1 m alijäämäiseksi. Viime vuosien suurten investointien johdosta kunnan vuosipoistojen määrä nousee vuonna 2015 noin jo yli 9,5 m :oon. Käyttötalouden toimintakulut ovat vuonna ,4 m, jossa on kasvua vuoden 2014 talousarvioon vajaat 3,8 m eli +3,0 %. Suurin kuluerä on 63,6 m :n henkilöstökulut, jotka kasvavat raamin hillitseminä +1,3 % talousarviosta Valtuuston hyväksymän raamin mukaisesti esitys ei sisällä lisähenkilöstöresursseja vuodelle Varautuminen palkkojen sopimuskorotuksiin on tehty +1,0 % suuruisena. Kunnanhallituksen taloussuunnitelmaesityksen yleisperusteluihin liitetään yhteenveto eri tehtäväalueiden tämänhetkisestä vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä. Lisäksi vuonna 2015 on tarkoitus ajantasaistaa vakanssiluettelo, jonka perusteella kunnan henkilöstömäärän hallinta tapahtuu jatkossa aiempaa suunnitelmallisemmin. Toiseksi suurin kuluerä on 47,2 m :n palvelujen ostot, jotka kasvavat +3,6 % talousarviosta Ostopalveluista yli 43 % on erikoissairaanhoidon palveluostoa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. sopimusohjauksessa Lempäälä, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi muodostavat yhteisen ns. kehyskuntien tilaajarenkaan. Sairaanhoitopiirin antaman tarjouksen ja tilaajarenkaan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta vuodelle 2015 varataan palvelujen ostoihin 20,55 M. Tuloslaskelman aine- ja tarvikemenot kasvavat talousarvioon 2015 nähden +5,9 %. Avustusmenojen kasvu on +6,2 % ja se kohdistuu pääasiassa tehtäväalueelle perhe- ja sosiaalipalvelut Lisäksi talousarvioesitys sisältää mm. 0,3 m kasvun leasingkuluihin lisääntyneiden toimitilojen vuokrakustannusten johdosta. Arvioidut toimintatuotot ovat vuonna ,9 m, mikä on +8,1 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kertaluonteisia kiinteän omaisuuden myyntivoittoja on budjetoitu vuodelle 2015 toimintatuottoihin ennakoitavissa olevan tontinluovutusohjelman mukaisesti hieman aiempia vuosia enemmän eli 0,8 m. Lisäksi maankäytön ja suunnittelun tehtäväalueelle on vuoden 2015 investointiohjelman infrahankkeisiin uudet alueet perustuen budjetoitu maankäyttö- ja kehittämiskorvaustuottoja aiempia vuosia enemmän eli 1,5 m. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan valmistelemissa taksoissa korotusesitykset ovat veden käyttömaksuun +4 % ja jäteveden käyttömaksuun +3 %. Lisäksi esitetään +6 % korotusta perusmaksuihin ja noin +4,5 % korotusta liittymismaksuihin. Veden kulutuksen / liittynyt asiakas ei oleteta kasvavan, koska kiinteistöissä käytetään yhä enemmän vettä säästäviä vesikalusteita. Kokonaisuudessaan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys esitellään omana kokonaisuutenaan kunnanhallituksen taloussuunnitelmakokouksessa, jossa se liitetään osaksi koko kunnan taloussuunnitelmaa. Verotulot ja valtionosuudet Lempäälän verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton lokakuussa antamaan valtakunnalliseen arvioon ja sen kuntakohtaisiin tarkennuksiin. Suomen hallitus on tehnyt kevään 2014 kehysriihessä ja jo aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna Näiden vaikutukset on pystytty sisällyttämään jo nykyisiin Kuntaliiton veroennusteisiin. Lempäälän vuoden 2015 tuloveroprosentti on päätetty pitää ennallaan 20,5 %:ssa. Kunnan tuloveron tuottoarvio vuodelle 2015 on 79,2 m, joka perustuu 1,7 % kasvuun vuoden 2014 toteuma-arvioon nähden. Lempäälän kiinteistöveroprosentteihin päätettiin vuodelle 2015 korotuksia seuraavasti: Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,45 % (0,43 % vuonna 2014) Yleinen kiinteistövero 0,95 % (0,90 % vuonna 2014) Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (1,00 % vuonna 2014). Lisäksi asuntotarkoitukseen kaavoitetuille, rakentamattomille rakennuspaikoille päätettiin edellisvuosien mukaisesti korotettu, 3,0 % kiinteistöveroprosentti. Asuintarkoitukseen kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistöveroprosentti (3,00 % verotusarvosta) on ollut Lempäälässä käytössä vuoden 2010 alusta lukien. Tämänhetkisten kiinteistöverotietojen mukaan ao. kiinteistöjen yhteenlaskettu verotusarvo on noin 5,6m, jolloin korotetun kiinteistöveron tuotto on vajaat vuodessa. Verohallinto päivittää paraikaa kiinteistötietojaan kyseisten kiinteistöjen osalta.

7 3 Lempäälän kiinteistöveron tuottoarvio korotusesityksen mukaisilla veroprosenteilla on vuodelle 2015 noin 5,4 m, kun kuluvan vuoden tuottoarvio on runsaat 5,0 m. Kasvusta kiinteistöveroprosenttien korotusten lisätuottovaikutusta on noin vuodessa. Yhteisöverotuksen veroperusteisiin on valtion kehysriihen jälkeen esitetty muutamia muutoksia ja lisäksi yhteisöveron kautta on esitetty kompensoitavaksi 75 miljoonalla eurolla kuntien kasvavaa rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden osalta yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Tällä perusteella kuntien ryhmäosuutta on esitetty nostettavaksi 1,81 prosenttiyksiköllä. Kunnille lisäys jakaantuu siten voimassaolevien yksittäisten kuntien jako-osuuksien mukaisesti. Kaikkien päätettyjen yhteisöveromuutosten jälkeen vuonna 2015 kuntaryhmän jako-osuudeksi on arvioitu muodostuvan 36,26 %. Samassa yhteydessä on esitetty muutettavan kuntien jako-osuutta verovuodelle 2016 siten, että poistetaan määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus ja huomioidaan vakausmaksun suurempi vaikutus. Näiden muutosten johdosta verovuonna 2016 kuntaryhmän jako-osuus siis laskee esitysten mukaan 30,31 %:iin. Lempäälän yhteisöveron tuottoarvio on vuodelle 2015 vajaat 3,4 m (+5,7 %), mutta edellä todettujen kuntaryhmän jako-osuusmuutosten johdosta tuoton ennustetaan laskevan vuonna 2016 noin 3 m :n tasoon. Valtionosuuksien budjetoinnin perustana ovat olleet valtionosuuslainsäädäntöön perustuvat muutokset ja niiden pohjalta annetut Kuntaliiton kuntakohtaiset valtionosuusennusteet. Niiden mukaan valtionosuustuloarvio alenisi vuonna ,5 m :oon eli -1,8 m (-7 %) arvioidusta kuluvan vuoden toteumasta 25,3 m :sta. Valtionosuuksien alenema jatkuu myös vuosina 2016 ja 2017 noin -1m /suunnitelmavuosi. Uusin päivitys kuntien valtionosuustuloarvioihin saadaan marraskuun alussa ja kunnanhallitus varautuu tarkentamaan tältä osin taloussuunnitelmaesitystään kunnanvaltuustolle. Investoinnit Taloussuunnitelman investointiohjelmaa on valmisteltu valtuuston hyväksymän raamipäätöksen ja kunnanhallituksen iltakoulussa keskusteltujen linjausten mukaisesti olennaisesti nykyistä taloussuunnitelmaa suppeammaksi. Kokonaisuudessaan investointikohteet ilmenevät Excel-liitetaulukoista ja niiden perusteluteksteistä. Lempäälän kunnan investoinnit ja Lempäälän vesi -liikelaitoksen investoinnit ovat taulukoissa eriytettyinä. Taloussuunnitelmavuosien investointitaulukoista ilmenevien investointien lisäksi on syytä tiedostaa valmistelussa oleva Tredun /Lempäälän lukion kampus-hankkeen vaikutus opetuspalvelujen tilojen käyttö- ja pääomavuokriin syksystä 2017 lähtien. Alustavalta hanke-arvioltaan noin 11,7 m :n lukioinvestointi merkitsisi noin 0,9 m yhteenlaskettua vuotuista pääoma- ja ylläpitovuokraa. Käyttötalousmenojen hillintä näkyy kuntastrategian mukaisen investointien tulorahoituksen paranemisena vasta vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2015 investoinneista vain alle neljännes pystytään rahoittamaan vuosikatteella. Loppuosan rahoittamiseksi tarvitaan lainarahoitusta ja omaisuuden myyntituloja. Taloussuunnitelmavuosien suunnitteluoletukset ja nettovelkaantuminen Taloussuunnitelmavuosien henkilöstömenoihin on laskettu maltillinen sopimuskasvuvaikutus +1 % / vuosi sekä 10 henkilötyövuoden vaikutus lisähenkilöresursseina vuosille 2016 ja Muut käyttötalouden menoerät on laskettu 2,0 % keskimääräisellä vuosikasvulla. Maksu- ja taksatuottoihin on laskettu 2 % vuosikasvut. Kertaluonteiset maksutuotot on vuosina 2016 ja 2017 alennettu maltillisen budjetointikäytännön mukaisiksi. Verotulot ja valtionosuudet on laskettu Kuntaliiton kuntakohtaisten vuosiennusteiden mukaisina. Taloussuunnitelmakaudelle on vuodesta 2016 alkaen merkitty kunnan tuloveroprosentin korottaminen 0,5 % -yksiköllä 21,0 %:iin tilikausittaisten alijäämien pienentämiseksi ja investointien omarahoitusprosentin korottamiseksi. Edellä todetuilla laskentaoletuksilla ja vuosipoistojen määrän kasvaessa käyttötalous jää kaikkina vuosina alijäämäiseksi, mutta kokonaistalous tervehtyy strategian mukaisesti investointien omarahoituksen parantuessa ja velkaantumisen pysähtymisenä

8 4 Kunnan velkamäärä on vuoden 2014 lopussa vajaat 2900 /asukas. Meneillään olevat investointihankkeiden arvioidaan nostavan kunnan pitkäaikaisen velan määrän vuoden 2015 lopussa yli :oon /asukas. Vuosien suunnitteluoletuksilla pitkäaikaisen velan määrä ei enää merkittävästi kasva. Lempäälän kunnan kokonaistalouden tasapainottamisen tarve arvioidaan keväällä 2015, jolloin on käytettävissä tilinpäätöksen 2014 mukaiset tiedot. Tarvittavat esitykset valmistellaan siten, että taloutta tasapainottavat linjaukset ovat käsiteltävissä viimeistään kesällä 2015, jolloin asetetaan raami talousarvion 2016 ja taloussuunnitelmavuosien valmistelulle. Lempäälän kuntastrategian yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu, että määritämme, mitkä palvelut ovat kunnan perustehtäviä. Kunnanhallitus päätti kirjata valtuustolle annettavaan vuosien taloussuunnitelmaesitykseen maininnan, että lakisääteisen palvelutason ylittävistä Lempäälän kuntapalveluista laaditaan listaus, joka toimitetaan kunnanhallitukselle. Työ ohjeistetaan siten, että lautakuntien valmistelu listauksen aikaansaamiseksi voidaan toteuttaa käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

9 5 TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvio on sitova valtuustoon nähden siten, että käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaisten ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusumma sekä investointiosassa hankeryhmittäinen nettomääräraha on sitova. Lisäksi sitovia ovat tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet ja niiden jälkeen mahdollisesti esitetyt keinot. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Määrärahaa ja/tai tuloarviota muutettaessa tulee aina ottaa kantaa myös asetettujen tavoitteiden muutostarpeeseen. Käyttötalousosassa tehtäväalueen tai investointiosassa hankeryhmän määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 % ylitys, kuitenkin niin että yli ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn. Käyttötalousosa Käyttötalousosan ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden loppusummat ovat valtuustoon nähden sitovia tehtäväalueittain. Toimiala Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Tehtäväalue Konsernihallinto Elinkeinot Työllistäminen Maaseutupalvelut Toimistopalveluyksikkö uoltopalveluyksikkö Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sivistystoimen hallinto Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut Teknisen toimen hallinto ja seudulliset palvelut Tilatoimi Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen Rakennuttaminen Maankäytön suunnittelu Ympäristövalvonta Sisäiset menot ja tulot eivät ole tehtäväalueita sitovia, koska kysymys ei ole tilaaja-tuottaja -mallisista määrärahoista, joka olisi käytettävissä myös ulkopuolisten palvelujen ostamiseen.

10 6 Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa on sitova hankeryhmittäinen nettomääräraha. Valtuustoon nähden sitovia hankeryhmiä ovat: Kiinteä omaisuus Yleishallinnon hankinnat Sosiaali- ja terveystoimen hankinnat Sivistystoimen hankinnat Teknisen toimen hankinnat Talonrakennus ja liikuntapaikkainvestoinnit Liikenneväylät ja viheralueet Toimielimen on toteutettava investointiosan perusteluissa luetellut hankkeet. ankkeista toteuttamisvaiheessa mahdollisesti syntyvillä säästöillä voidaan kattaa saman hankeryhmän muiden hankkeiden määrärahan ylitystä. Sitä vastoin, mikäli hanke viivästyy tai siirtyy tuleville vuosille, sen johdosta syntyvä muutos on tuotava käsittelyyn talousarviomuutoksena. Tilinpäätöksen yhteydessä on raportoitava myös toteutumatta jääneistä tai siirtyneistä hankkeista. Lempäälän Vesi-liikelaitos Liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta (KuntaL 87e.5 ). Johtokunnan on talousarviomuutosta hyväksyessään otettava huomioon valtuuston liikelaitokselle asettamat tavoitteet ja liikelaitosta sitovat erät kunnan talousarviossa. Kunnan talousarviossa liikelaitoksen sitoviin eriin tehtävistä muutoksista päättää valtuusto Käyttösuunnitelmat allintosäännön 20 :ssä mainittujen toimielinten on hyväksyttävä omien tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmat mahdollisimman nopeasti talousarviovuoden käynnistyttyä, mutta viimeistään mennessä. Käyttösuunnitelmat on valmisteltava yhdenmukaisin sisällöin kunnanhallituksen joulukuussa 2014 hyväksymän erillisohjeistuksen mukaisina. Virkojen ja toimien täyttäminen Virkojen ja toimien täyttölupakäytäntö on kunnan johtoryhmän hyväksymän menettelytapaohjeen mukainen. Lisätietoja ohjeesta antaa henkilöstöpäällikkö.

11 7 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖ- ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO 43 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 5 Kestävän kehityksen työryhmä 12 KUNNANALLITUS 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA (pj ja varapj valtuutettuja) 5 VESILIIKELAITOKSEN JOTOKUNTA 5 Elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä 12 Lähidemokratiatoimikunta 7 enkilöstöjaosto 5 Maanostotoimikunta 5 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA 11 KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA 11 VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 Seniorineuvosto 10 Vammaisneuvosto 10 Koulujen johtokunnat Toimitusjaosto (tieasiat) 3 Ympäristöjaosto 9 TOIMIKAUSI Kunnanvaltuusto Yhtenäinen viiva kuvaa valtuuston nimeämiä toimielimiä. Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Muut toimielimet LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSENKILÖORGANISAATIO 4 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 2 vuotta Kaavoitus- ja rakennusjaosto 11

12 8 ELINKEINOTOIMI Lempäälän Kehitys Oy Toimitusjohtaja Kari Löytty SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimialajohtaja Vesa elin TERVEYSPALVELUT Tarja Marjamäki PERE- JA SOSIAALIPALVELUT Sisko Vesander LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENKILÖSTÖ- ORGANISAATIO SIVISTYSTOIMI Toimialajohtaja Nina Lehtinen ALLINTOPALVELUT Nina Lehtinen OPETUSPALVELUT Nina Lehtinen KUNNANJOTAJA Olli Viitasaari TEKNINEN TOIMI Toimialajohtaja Jaakko upanen ALLINTOPALVELUT Aino-Kaisa Marttila TILATOIMI Timo Kujanpää LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOS Toimitusjohtaja Lasse Sampakoski YLEISALLINTO Toimialajohtaja Kari Auvinen KONSERNIALLINTO Kari Auvinen TYÖLLISTÄMINEN Markku Vuorinen LE MP ÄÄL ÄN KU NN AN E NKI LÖS TÖ OR GA NIS AAT IO VANUSPALVELUT anna Karojärvi VARAISKASVATUS- PAVELUT Tarja olttinen YDYSKUNTATEKNIIKKA Antti Jokela MAASEUTUPALVELUT Timo Perälampi VAMMAISPALVELUT Leila aakana VAPAA-AIKAPALVELUT Erkki äkli MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Ilari Rasimus TOIMISTOPALVELUYKSIKKÖ Topi Tolvanen KIRJASTO- JA KULTTUURI- PALVELUT Sarri Nykänen YMPÄRISTÖVALVONTA Tiia Levonmaa UOLTOPALVELUYKSIKKÖ Kari Auvinen YDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEITTÄMINEN Timo Nevala RAKENNUTTAMINEN Mervi Järvinen

13 9 TULOSLASKELMA euroa/ ulkoiset Ta 2014 Ta 2015 Muutos Ts 2016 Ts 2017 % Toimintatuotot Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,5 % Tuotot yhteensä ,1 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut enkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,5 % enkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,3 % Muut kulut ,8 % Kulut yhteensä ,0 % TOIMINTAKATE (=nettomenot) ,9 % Verotulot yht ,2 % Valtionosuudet ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,9 % Korkokulut ,6 % Muut rahoituskulut ,7 % -5-5 VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,1 % Poistoeron muutos ,6 % Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ ,3 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintamenot % Vuosikate/Poistot % Vuosikate euroa / asukas Kertynyt yli-/alijäämä Asukasluku

14 10 RAOITUSLASKELMA euroa Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -65 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Pitkäaikainen velka (1000 ) Velka euroa / asukas Asukasluku

15 11 TULOSLASKELMA euroa/ Ulkoiset ja sisäiset Kunta ilman liikelaitosta Liikelaitos Kunta ja liikelaitos Yhteensä (keskinäiset erät eliminoitu) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut enkilöstökulut Palkat ja palkkiot enkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE(=nettomenot) Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ

16 12 RAOITUSLASKELMA 2015 Ulkoiset Kunta ilman liikelaitosta Liikelaitos Yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

17 13 VUOSIKATE JA POISTOT, milj. euroa VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT, milj. euroa

18 14 TOIMINTATULOT / TOIMINTAKULUT % LAINAT, EUROA/ASUKAS

19 15 YTEENVETO TETÄVÄALUEIDEN VAKINAISESTA JA MÄÄRÄAIKAISESTA ENKILÖSTÖSTÄ (Valtuusto toteaa, että yhteenveto tehtäväalueiden vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä ei ole täydellinen.) TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde Konsernihallinto Asuntosihteeri V allintopäällikkö V enkilöstöpäällikkö V I yleinen edunvalvoja V Kirjanpitopäällikkö V Kunnanjohtaja V Projektisihteeri T Projektisuunnittelija T Talousjohtaja V Tietotekniikka-asiantuntija T Työsuojeluvaltuutettu T Yhteensä Työllistäminen Kokki T Kuntoutusohjaaja T Monitoimikeskuksen johtaja T Palvelukeskuksen sosiaalityöntekijä T Rakennusmestari T Rakennustyömies T Työnsuunnittelija T Työpajan työntekijä T Työvalmentaja T Yhteensä Maaseutupalvelut Lomahallintosihteeri T Lomituspalvelupäällikkö V Lomitustyönjohtaja T Maaseutuasiamies V Maaseutupäällikkö V Maatalouslomittaja T Yhteensä Toimistopalveluyksikkö Arkistonhoitaja T 0,7 0,7 0 Etuuskäsittelijä V allintosihteeri V Kirjanpitäjä T Koulusihteeri T Lähetti-toimistovirkailija T Maksuliikennesihteeri T Oppimateriaalikeskuksen hoitaja T Osastonsihteeri T Palkkasihteeri T Palvelusihteeri T 1,7 1,7 0 Puhelinvaihteenhoitaja T Päivähoidon sihteeri T Toimistosihteeri V3 T Vammaisasiainsihteeri V Yhteensä 50,4 50,4 0 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

20 16 TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde uoltopalveluyksikkö Dieettikokki T Keittiötyöntekijä T Kokki T 18,5 18,5 0 Monipalvelutyöntekijä T Ruokapalveluesimies T Ruokapalvelupäällikkö T Ruokapalvelutyöntekijä T Siivooja T Siivooja opso T Siivouspalveluesimies T Siivouspäällikkö V Suurtalouskokki T Työnohjaaja T Työpajan työntekijä T Työvalmentaja T Yhteensä 107,5 106,5 1 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali ja terveysjohtaja T Suunnittelija V Yhteensä Terveyspalvelut Ammattimies T Apulaisosastonhoitaja T Apulaisylilääkäri V Erikoissairaanhoitaja T Fysioterapeutti T Geriatrian erikoistuva lääkäri V ammashoitaja T oitotyön johtaja V uoltomestari T Kuntoutusohjaaja T Laitoshuoltaja T Lähihoitaja T Osastonhoitaja V Perushoitaja T 9 8,5 0,5 Psykiatri V Psykologi T Röntgenhoitaja T Sairaanhoitaja T Sairaanhoitaja varahenkilö T Sosiaaliohjaaja V Sosiaalityöntekijä V Suuhygienisti T Terveydenhoitaja T Terveyskeskuksen vastaava hammaslääkäri V Terveyskeskushammaslääkäri T Terveyskeskuslääkäri V Varastonhoitaja T Vastaava hammashoitaja T Vastaava fysioterapeutti T Vastaava sairaanhoitaja T Virastomestari T Välinehuoltaja T Ylilääkäri V Yhteensä ,5 1,5 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

21 17 TA 2015 suunnitteluun talletettu tieto Tehtäväalue Vakanssi Virkasuhde Työsuhde Vanhuspalvelut Avopalvelujen esimies V oitaja T Kodinhoitaja T 10,8 10,8 0 Kotipalvelun esimies V Kuntohoitaja T Kunto-ohjaaja T Laitosapulainen T Lähihoitaja T 72,5 72,5 0 Osastoapulainen T Osastonhoitaja V Perushoitaja V1 T5 5,5 5,5 0 Sairaanhoitaja T Siivoustyönohjaaja T Sosiaaliohjaaja V1 T Sosiaalityöntekijä V Toiminnanohjaaja T Toimistosihteeri T Vanhustyön johtaja T Yksikön esimies T Yhteensä 121,8 121,8 0 Perhe- ja sosiaalipalvelut Johtava perhetyöntekijä V Lastenpsykiatri V Maahanmuuttaja koordinaattori T Perhetyöntekijä T Psykologi V2 T Puheterapeutti V Päihdetyöntekijä V Päivähoitaja T Päiväkodin opettaja T Sairaanhoitaja T Sosiaaliohjaaja V2 T Sosiaalityön johtaja V Sosiaalityöntekijä V Yhteensä Vammaispalvelut Avustaja T 1,5 1,5 0 Erityisavustaja T enkilökohtainen avustaja T 21,1 19,1 2 Iltapäivähoidon ohjaaja T Kehitysvammaisten hoitaja T 1,28 0,88 0 Kehitysvammaisten ohjaaja T 0,82 0,82 0 Kokki T 0,25 0,25 0 Kouluavustaja T 0,42 0,42 0 Koulunkäynnin ohjaaja T 0,75 0,75 0 Ohjaaja T 5,6 5,6 0 Päivähoidon opettaja T 0,5 0,5 0 Sosiaalityöntekijä V Vammaisasiainsihteeri V 0,3 0,3 0 Vammaistyön johtaja V Vastaava kehitysvammaohjaaja T Vastaava ohjaaja T Yhteensä 39,52 37,52 2 Yhteensä Vakinainen Määräaikainen

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kokonaistalouden tarkastelu... 3 Kunnan luottamusmiesorganisaatio... 7 Kunnan henkilöstöorganisaatio... 8 Kunnan

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN... 12 MAASEUTU- JA

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Lempäälä-strategia 2 Luottamusmieshenkilöorganisaatio 12 Kunnan henkilöstöorganisaatio 14 Kokonaistalouden tarkastelu 15 Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11. Talousarvio 205 Taloussuunnitelma 206-207 Kaupunginhallitus 27.0.204 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 8.3 PALVELUJEN JA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot