Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanvaltuusto Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä.

2 TALOUSARVIO 2009 TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut...1 Käyttötalousosa...25 Yleishallinto...27 Perusturva...37 Sivistystoimi...63 Yhdyskuntatekniikka Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Liitteet...167

3 1 YLEISPERUSTELUT KIRKKONUMMEN KUNNAN VISIO 2016 Kirkkonummi on turvallinen, luonnoltaan monipuolinen, hyvien palvelujen kunta lähellä pääkaupunkia. Rakennamme tulevaisuutta osaavien kuntalaisten, kehittyvän yritystoiminnan ja yhteistyön varaan. Kuntastrategian laadinnan yhteydessä syntynyt visio on kuva halutusta tulevaisuudesta, johon strategian avulla on tarkoitus päästä. Vision tehtävänä on luoda jännite nykypäivän ja tulevaisuuden välille ja sillä saadaan aikaan kestävä pohja kunnassa tehtäville strategisille päätöksille. Visio koostuu muutamasta virkkeestä. Strateginen visio on kartta organisaation tulevaisuuteen ja se on voimassa kunnes sitä muutetaan Visiossa kuvataan sitä Millaiseksi organisaatio aikoo tulla ja Tarpeet, joita tulevaisuudessa tyydytetään

4 YLEISPERUSTELUT 2 KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMAT JA PÄÄMÄÄRÄT KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA Päämäärät: 1. Tasapainoinen väestönkasvu ja rakenne 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne 3. Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot 4. Väestön hyvä elämä TASAPAINOINEN TALOUS Päämäärät: 5. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit 6. Investointihuippujen hallinta UUDISTUVA PALVELUVERKKO Päämäärät: 7. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 8. Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Päämäärät: 9. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö 10. Palvelujen tuotantotarpeisiin ja -tapoihin vastaaminen 11. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus

5 3 YLEISPERUSTELUT SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2009 Kunta- ja palvelustrategian toteuttamiseksi toimielimet ovat laatineet toimintasuunnitelman, jossa ne arvioivat oman toimintansa kehittämistä strategioiden linjausten pohjalta. Kunnanvaltuusto käsitteli toimielinten laatimia toimintasuunnitelmia seminaarissaan Valtuuston valmistelutoimikunta jatkoi yhdessä kunnanhallituksen kehittämistyöryhmän kanssa seminaarissa syntyneen aineiston käsittelyä ja Käsittelyn tuloksena on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet vuodelle KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma) Päämäärä 1: Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne Kriittinen menestystekijä Monipuolinen asuntokanta Arviointikriteeri Päivitetty rakentamisohjelma Tavoite 1 Tavoitetaso v Kunnanvaltuuston hyväksymä rakentamisohjelma päivitetään vuosille Asuntotuotannon tavoitteet täsmennetään seudullisesti asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tähän liittyen selvitetään myös erityisryhmien asumispalvelujen tarve ja saatavuus. Rakentamisohjelman edellyttämän raakamaan hankinta turvataan. Päivitetty rakentamisohjelma valmistuu keväällä Rakentamisohjelmassa sovitetaan yhteen kaavoitusohjelman ja väestösuunnitteen pohjalta todetut yhdyskuntatekniikan ja kuntapalvelujen rakentamistarpeet sekä kunnan taloudelliset resurssit tavoitteena mahdollisimman toimiva ja kustannustehokas palveluverkko. Kuntatasolla esitetään maankäytön linjaukset, koko kunnan väestösuunnite, kunnan asunto-ohjelma sekä kunnan talouden arvioitu kehitys (vaihtoehtoisten olettamusten pohjalta). Alueellisesti esitetään keskeiset kaavoitushankkeet, väestösuunnite, keskeiset yhdyskuntatekniikan ja kuntapalvelujen rakentamishankkeet hinnoiteltuina ja aikataulutettuina.

6 YLEISPERUSTELUT 4 Vastuu: Kunnanhallitus Muutokset väestörakenteessa vaikuttavat myös asukkaiden asuntotarpeeseen. Asuntorakentamista on kehitettävä siten, että eri väestöryhmille on tarjolla monipuolisia talo- ja asuntovaihtoehtoja sekä omistus- että vuokra-asumiseen. Myös jo olemassa olevasta asuntokannasta ja niiden asuinympäristöistä tulee huolehtia. Päämäärä 2: Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne Kriittinen menestystekijä Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Arviointikriteeri 1 Tuloksellinen elinkeinotoimi Tavoite 2 Tavoitetaso v Elinkeinotoimintaa monipuolistetaan ja kehitetään yhteistyössä Uudellamaalla toimivien seudullisten yrityspalvelujen kanssa. Yrityspalveluja hankitaan kunnan yritysten käyttöön eri tahoilta sopimuksin ja lisäksi kunta osallistuu projekti-muotoisiin kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on kunnan elinkeinotoiminnan edistäminen. Kunta edistää mahdollisuuksiensa mukaan erilaisten toimialaklustereiden syntyä. Elinkeinotoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan maankäyttösuunnittelun kanssa ja huolehtii kysyntää vastaavien työpaikkaalueiden tarjonnan riittävyydestä ja niiden markkinoinnista. Elinkeinotoimi resursoidaan siten, että se pystyy uskottavasti huolehtimaan yritystoiminnan yleisistä edellytyksistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan painopisteinä ovat työpaikka-alueiden markkinointi ja kunnan sisäisen yhteistoiminnallisuuden lisääminen yritysasioissa. Elinkeinotoimi on aktiivinen toimija projektimuotoisissa kehittämishankkeissa. Kuntamarkkinointia kehitetään siten, että se tukee yritystonttien myyntiä ja houkuttelee kuntaan uusia yrityksiä. Kuntamarkkinoinnissa moottoritieyhteys, joka on elinkeinoille merkittävin yksittäinen kasvusysäys, nostetaan tehokkaasti esille. Vastuu: Kunnanhallitus, elinkeinotoimi

7 5 YLEISPERUSTELUT Arviointikriteeri 2 Kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden luominen Tavoite 3 Tavoitetaso v Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden toteuttaminen Vuohimäen alueen esille tuominen potentiaalisena etabloitumisalueena suurille tilaa vaativille tuotannollisille ja logistisille toiminnoille pääkaupunkiseudulla. Kantvikin alueen vahvuuksia työpaikkaalueena selvitetään ottaen huomioon liiallisen kuormituksen välttäminen. Edistetään matkailutaloudellisesti merkittävien alueiden suunnitelmallista hyödyntämistä. Edistetään yksityisessä omistuksessa olevien yritysalueiden lisääntyvää käyttöä ja tunnettuutta. Laaditaan Jorvaksen ja Inkilän yritystoiminta-alueiden kehittämishankkeelle projektisuunnitelma yhteistyössä prosessikonsultin kanssa. Jorvaksen käyttömahdollisuuksia Otaniemen sivutoimintojen sijaintina selvitetään yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Selvitetään mahdollisuudet strategisesti merkittäviin maanhankintoihin Jorvaksen alueella. Varaudutaan moottoritien tuloon ja selvitetään sen hyödynnettävyys Jorvaksen aluetta suunniteltaessa. Matkailualan työpaikkoja luovia alueita ja kohteita kehitetään verkostojen avulla. Vastuu Kunnanhallitus, Elinkeinotoimi Päämäärä 3: Väestön hyvä elämä Kriittinen menestystekijä 1 Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Arviointikriteeri Terveellisen elämän toimintamalli lapsille ja nuorille Tavoite 4 Tavoitetaso v Terveys-, opetus-, liikunta- ja nuorisotoimen yhteishankkeena luodaan lapsille ja nuorille paremmat mahdollisuudet hyvinvointiin ja terveelliseen elämään. Hankkeen kulmakivet ovat liikuntaan ja ruokailutottumuksiin liittyvä ennaltaehkäisevä toiminta, toimiva oppilashuolto ja kou- Toimintamallin tavoitteet ja niihin liittyvä toimenpidesuunnitelma arviointikriteereineen valmistuu projektikoordinaattorin johdolla keväällä Toimintamallissa huomioidaan liikunnan riittävyys, kouluaterian monipuolisuus, terveyskasvatuksen merkitys sekä tupakoinnin

8 YLEISPERUSTELUT 6 luterveydenhuolto. ja päihteiden käytön haitallisuus. Vastuu: Terveys-, liikunta-, nuoriso- ja opetustoimen yhteishanke, vetovastuu: sivistyslautakunta. Kriittinen menestystekijä 2 Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Arviointikriteeri Asukaspuistotoiminnan käynnistäminen Tavoite 5 Tavoitetaso v Avoimen toiminnan (asukaspuistot) tavoitteena on tukea perheitä luomalla heidän kanssaan yhteistyössä sellaisia työmuotoja, joissa lapset ja vanhemmat ovat osallisia, jotka tukevat vanhemmuutta ja vahvistavat vanhempien ja lasten sosiaalisia verkostoja. Avoin toiminta perustuu laajaan, paikallisen yhteisön eri toimijoiden yhteistyöhön. Avoimessa toiminnassa edistetään alueen sosiaalipedagogista ja -kulttuurista kehittämistä sekä moniammatillisia ja varhaiseen tukeen ja puuttumiseen perustuvia toimintatapoja. Asukaspuistotoiminnan suunnittelu tehdään vuosina Toiminta käynnistyy Veikkolassa vuonna Masalan alueella toiminta käynnistetään vuoden 2011 aikana ja Keskustan alueella 2012 aikana. Tavoitteena on, että asukaspuisto rakennettaisiin jokaiselle asukkaan asuinalueelle. Asukaspuistotoiminta täydentäisi myös perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Vastuu: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

9 7 YLEISPERUSTELUT UUDISTUVA PALVELUVERKKO (näkökulma) Päämäärä 7: Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kriittinen menestystekijä 1 Asiakkaan tarpeista lähtevät palvelut Arviointikriteeri 1 Lapsille yhtenäinen oppimispolku Osio A: Varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun Tavoite 6 Tavoitetaso v Luodaan lapsille yhtenäinen oppimispolku varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka. Esi- ja alkuopetuksen tiivistyvän yhteistyön lähtökohtana on lapsen oppimista ja kasvua tukevat ratkaisut. Pitkän tähtäimen tavoitteena on joustavat opetukselliset ratkaisut, joita voidaan toteuttaa vaihtoehtoisin, paikallisiin ja alueellisiin oloihin soveltuvin ratkaisuin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämisessä asetetaan tavoitteeksi, että kaikille 1-2. vuosiluokkien oppilaille pystytään tarjoamaan aamu- ja iltapäivätoimintaa tarvetta vastaavasti. Vastuu: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Yhteistyötä kehitetään yksityisten toimijoiden, järjestöjen ja nuorisotoimen sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Uudet päiväkoti- ja koulurakennukset toteutetaan kokonaisuuksina, jotka muodostavat toiminnallisia oppimiskeskuksia. Tavoitteena on, että myös fyysiset toimintaympäristöt, rakennukset, tukevat nykyistä paremmin em. toiminnallisia tavoitteita lapsen yhtenäisestä oppimispolusta Arviointikriteeri 2 Vetovoimainen lukiokoulutus Tavoite 7 Tavoitetaso v Selvitetään sekä paikallisesta että seudullisesta näkökulmasta ja kunnan oman lukiorakenteen ja toiminnan kilpailukyvyn näkökulmasta opetuksen sisällön ja resurssien kehittämistarpeita. Paikallisen ja alueellisen verkostoitumisen avulla hyödynnetään käytettävissä olevia resursseja sekä vankan yleissivistävän lukiokoulutuksen turvaamiseen että kunnan lukioiden profiloitumiseen niiden vetovoimaisuutta lisäävinä tekijöinä.

10 YLEISPERUSTELUT 8 Kunnan lukioiden yhteistyötä kehitetään mahdollistamaan opetusresurssien tehokasta käyttöä sekä kurssitarjonnan monipuolisuutta. Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään suunnitelmallisesti, kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia huomioiden ottamalla käyttöön verkko-opetuksen välineitä osaksi monipuolisia opetusmenetelmiä, toisen asteen kurssitarjonnan laajentamiseksi sekä etäopetuksen työvälineiksi. Osana panostusta opiskelijoiden hyvinvointiin ja tukeen kartoitetaan lukioiden opintoohjauksen kehittämistarpeita ja kehitetään ohjausta havaittujen tarpeiden suuntaisesti. Vastuu: Molempien kieliryhmien varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntien yhteishanke, vetovastuu: suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Arviointikriteeri 3 Tasavertainen lasten päivähoito/monipuolinen palvelutarjonta Tavoite 8 Tavoitetaso v Hankkeen tavoitteet: - Varmistaa päivähoitopalvelujen kehittäminen niin, että kuntalaisten tasavertaisuus toteutuu riippumatta palvelun tuotantotavasta. - Varmistaa riittävän laajat, vaikuttavat ja pedagogisesti korkeatasoiset, ruotsinkieliset, asiakkaiden tarpeista lähtevät päivähoitopalvelut. - Säilyttää mahdollisuuksien mukaan yksityisen päivähoidon osuus päivähoidon palvelutarjonnasta nykytasolla. 1. Nykyisen palvelutuotantomallin toimivuutta arvioidaan ja etsitään vaihtoehtoisia toimintamalleja. Nykyinen malli perustuu siihen, että päivähoidon peruspalvelut (päiväkotihoito, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito) järjestetään omana tuotantona ja yksityisinä palveluina. Lisäksi käytetään ruuhkahuippujen aikana tarvittaessa ostopalveluja. 2. Päivähoidon ostopalveluissa määritellään jokaisen paikan kustannustaso ja arvioidaan ostopalvelujen optimaalinen laajuus. 3. Avoimen toiminnan ohella kehitetään myös perheiden hoitoaikoihin soveltuvia ruotsinkielisiä palveluja (osapäivähoito sekä ilta- ja ympärivuorokautinen hoito).

11 9 YLEISPERUSTELUT Vastuu Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Kriittinen menestystekijä 2 Resurssien painotus vaikuttavampiin palveluihin Arviointikriteeri Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisääminen Tavoite 9 Tavoitetaso v Tavoitteena on käydä vuosittain läpi sinä vuonna 40 vuotta (vaihtoehtoisesti 45 vuotta) täyttävät miehet kohderyhmälle kehitetyn seulonta-mallin avulla, arvioida mallin toimivuus ja arvioinnin perustella luoda pitkän aikavälin toimintamalli. Seulonnalla pyritään löytämään piilevät sairaudet varhaisessa vaiheessa sekä opastamaan kohderyhmää siten, että sairastumisriski pienenee. Toimintasuunnitelma on laadittu, seulontamalli ja työvaiheet on määritelty vuonna Seulontatoiminta käynnistyy vuoden aikana täysimittaisesti ja joitain tuloksia on saatavissa mallin toimivuudesta ja saavutettavissa olevista lyhyen tähtäimen terveyshyödyistä. Kohderyhmän arvioitu suuruus vuosittain on noin 330 henkilöä. Vastuu: Perusturvalautakunta SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ (näkökulma) Päämäärä 9: Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Työhyvinvointi Arviointikriteeri Työterveydenhuollon vaikuttavuus Tavoite 10 Tavoitetaso v Sairaanhoidon tason riittävyys työterveyshuollossa taataan ja sen tarjonta turvataan. Luodaan työterveydenhuollon ohjaamiseen ja seurantaan mittaristo ja asetetaan vuodelle 2009 seuraavat tavoitetasot:

12 YLEISPERUSTELUT 10 Luodaan toiminnan vaikuttavuuden seurantamenettely. - sairauteen ja työtapaturmaan liittyvät poissaolot: tavoitetaso vuodelle 2009 > 13,0 pv/hlö - työhyvinvointiin liittyvä esimies- ja alaiskoulutus, päivää/hlö: tavoitetaso vuodelle 2009 (johto- ja esimiestehtävät 2 pv/hlö, työntekijät 1 pv/hlö) - tyytyväisyys työterveyshuollon palveluihin: (asiakas-/ käyttäjäpalautteen tulokset) - työterveyshuollon kustannus per työntekijä: tavoitetaso vuodelle 2009 (kustannukset/henkilöstön määrä) Vastuu: Kunnanhallitus, konsernihallinto Päämäärä 10: Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Kriittinen menestystekijä: Tuloksellinen rekrytointimenettely Osaava henkilökunta Arviointikriteeri Käytössä tehokas rekrytointiprosessi ja osaava henkilökunta Tavoite 11 Tavoitetaso v Kunnan rekrytointiprosessi uudistetaan tavoitteena nykyistä tehokkaampi rekrytointi toimialoilla. Laaditaan prosessin strategisen tason mittarit tulosten arvioimiseksi. Uuden rekrytointimenettelyn määrittely laadittu Rekrytointimenettelyn käyttöönotto käynnistetty vuoden 2009 loppuun mennessä Rekrytointiprosessin tehokkuutta kuvaavat mittarit laadittu Henkilökunnan riittävyyttä ja osaamistasoa kuvaavat mittarit laadittu Vastuu: Kunnanhallitus, henkilöstöhallinto

13 11 YLEISPERUSTELUT Päämäärä 11: Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Kriittinen menestystekijä Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot, tehokas hallinto Arviointikriteeri 1 Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistava tiedottaminen Tavoite 12 Tavoitetaso v Osana kuntakuvan kehittämistä laaditaan kunnan viestintästrategia sekä siihen nojautuva vuosittainen viestintäsuunnitelma. Rakennetaan ja koulutetaan kunnan koko organisaation viestintätarpeet kattava viestintäorganisaatio, jonka tehtävänä on kunnan ja kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien välisen tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen parantaminen viestintästrategian linjausten mukaisesti. Viestintästrategia on valmis vuoden alkupuolella. Kunnan omaehtoista tiedottamista lisätään eri viestintäkanavien avulla. Vastuu: Kunnanhallitus, konsernihallinto Arviointikriteeri 2 Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite 13 Tavoitetaso v Laaditaan suunnitelma uuteen kunnantaloon sijoitettavien toimintakokonaisuuksien muodostamisesta ja sijoittamisesta sekä sisäisten tukipalvelujen järkiperäistämisestä tavoitteena hallinnon toimintojen tehostaminen asiakaslähtöisesti, kustannus-, ympäristö- ja energiatehokkaasti ja nykyaikaisia apuvälineitä käyttäen. Suunnitelma valmistuu syksyllä Suunnitelma lähtee uuden kunnantalon sisäisen toimintalogiikan hahmottamisesta ja keskittyy palvelu- ja valmisteluprosessien kannalta toimivien toimintakokonaisuuksien muodostamiseen sekä yhteisten tukipalvelujen tuotantotapojen järkiperäistämiseen. Vastuu: Kunnanhallitus, konsernihallinto

14 YLEISPERUSTELUT 12 KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. Ne on tarkoitettu kiireellisimmässä asunnontarpeessa oleville asunnon hakijoille. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori As Oy Kirkkonummen Masalanhovi Tavoite Tavoitetaso v Toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti siten, että yhtiöiden perustehtävän hoidon edellytykset turvataan. Yhtiöiden rakennuskannan ylläpito on järjestetty niin, että sen arvo säilyy. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy - asuntojen käyttöaste on vähintään 98 % - vuokrasaatavien määrä on enintään euroa - luottotappioiden määrä tulokertymästä on enintään 0,5 % - kiinteistön Finnsbackannotko / Eerikintörmä 2 peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistyy v aikana Vuokrasaatavia ja käyttöastetta seurataan kuukausittain, luottotappiot kirjataan kaksi kertaa vuodessa. TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Valtiovarainministeriön elokuun lopulla julkaisemassa suhdannekatsauksessa todetaan, että Suomessa melko pitkään jatkunut korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on nopeasti hidastumassa. Suomessa suhdanteet ovat nopeasti heikkenemässä ja koko vuoden 2008 BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,8 %. Vuoden toisella puoliskolla kasvu jää jo vähäisiksi, ja ensi vuodelle ennustetaan enää 1,8 prosentin kasvua. Riskit nopeammankin hidastumisen suuntaan ovat kuitenkin olemassa, etenkin vuoden 2009 lopulla. Työllisten määrä lisääntyy vuonna 2008 suhdanteiden heikentymisestä huolimatta vielä noin henkeä. Työllisyysaste nousee 70,6 prosenttiin ja työttömyysaste alenee 6,2 prosenttiin. Vuonna 2009 työvoiman kysynnän kasvu pysähtyy, mutta työttömyysasteen lasku jatkuu, sillä tästä vuodesta poiketen työvoiman tarjonta ei enää lisäänny. Usean rauhallisen vuoden jälkeen inflaatio kiihtyi heti vuoden 2008 alussa tuntuvasti, ja koko vuonna hintataso ylittää 4 prosentilla viimevuotisen tason. Etenkin ruuan ja polttoaineiden hin-

15 13 YLEISPERUSTELUT nat ovat kohonneet tuntuvasti. Lisäksi palkkojen aiempia vuosia suuremmat korotukset ja eräät vero- ja maksuperustemuutokset ovat nostaneet hintoja. Palkansaajien ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2008 kohoavan keskimäärin 5,5 % edellisestä vuodesta ja ensi vuonnakin 5 %. Kotitalouksien kulutus on jatkanut vahvaa kasvuaan ja lisääntyy vuonna %. Uusien asuntojen hankinnat ovat kuitenkin jo vähenemässä ja kulutushalukkuus heikkenemässä. Käytettävissä olevia tuloja nostaa tänä vuonna työllisyyden paraneminen ja palkkojen nousu, mutta inflaatio syö ostovoiman lisäyksestä merkittävän osan. Ostovoiman kasvu jää tänä vuonna 2,5 prosenttiin. Kotitalouksien säästämisaste on viime vuosina alentunut ja pysyy yhä tuntuvasti negatiivisena. Kotitaloudet ovat myös velkaantuneet nopeasti ja niiden rahoituskestävyys on heikkenemässä samaan aikaan, kun kotitalouksien varallisuusarvot eivät enää nouse. Vuonna 2009 verotuksen keveneminen lisää kotitalouksien tuloja runsaan prosenttiyksikön verran. Kun myös inflaatio hidastuu, lisääntyvät kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot tätä vuotta enemmän, 3,5 %, huolimatta siitä, että työllisyys ei enää lisäänny. KUNTATALOUS (Kuntatalous 3/2008 Suomen Kuntaliitto) Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kunta-alalla viime vuoden loppupuolella saavutetut neuvottelutulokset virka- ja työehtosopimuksista ovat nopeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasumman kasvua vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Vuonna 2007 kunta-alan palkkasumma kasvoi ennakkotietojen mukaan 4,2 %. Sopimuskorotusten tason ja ajoituksen ohella mm. liukumat ja työpanoksen muutokset vaikuttavat siihen, miten paljon kunta-alan palkkasumma tänä ja ensi vuonna kasvaa. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt alkuvuonna lähes seitsemän prosentin vuosivauhtia. Koko vuonna palkkasumma kasvanee yli kuusi prosenttia. Kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa vuonna 2008 keskimäärin 5,3 %. Vuonna 2009 palkkasumman kasvuvauhti hidastuu sopimuskorotusten johdosta. Ansiotasoindeksi kohonnee kuitenkin 3,7 prosenttia ensi vuonna. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan myös henkilöstön lukumäärän lisäyksen sekä rakennemuutosten johdosta. Käytettävissä olevien tietojen mukaan vuoden 2009 kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuissa ei tapahdu kovin merkittäviä muutoksia tämän vuoden perusteisiin verrattuna. Sairausvakuutusmaksu kohoaa hieman. Työttömyysturvamaksun palkkasummaraja säilynee nykyisessä lähes 1,7 miljoonassa eurossa, mutta ylimenevältä osalta maksuprosentti alenee 2,7 prosenttiin. Työnantajan keskimääräinen ennakollinen KuEL-maksu alenee 0,7 prosenttiyksikköä ja on 23,1 % vuonna Kunta-alan kustannustaso kohoaa tänä vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on ollut vuosina noin kolmen prosentin luokkaa. Tänä vuonna kustannustason arvioidaan nousevan 4,7 %. Ensi vuonna peruspalvelujen hintaindeksin ennustetaan kohoavan 3,2 %.

16 YLEISPERUSTELUT 14 Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet kuluvan vuoden tammi-elokuussa lähes seitsemän prosenttia. Nopeaa kasvua selittää muun muassa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden jatkuminen vilkkaana, mikä on näkynyt sekä yritysten hyvänä tuloskehityksenä että työllisyyden paranemisena. Koko kansantalouden palkkasumma on kasvanut ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi-heinäkuussa kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Kunnallisveron tilitykset ovat tänä vuonna lähes 15 miljardia euroa ja suhteellinen kasvu edellisestä vuodesta on 7 %. Ensi vuonna kunnallisveron tilitykset lisääntyvät kolmisen prosenttia. Ansiotulojen nimellinen kasvu jatkuu kylläkin suhteellisen ripeänä eli 5½ %, mutta kunnallisverotuksessa toteuttavat verokevennykset vähentävät kunnallisveron tuottoa noin 374 miljoonaa euroa. Verokevennysten kunnallisveroa vähentävä vaikutus kompensoidaan kunnille täysimääräisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla. KIRKKONUMMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TALOUSSUUNNITELMAN VÄESTÖSUUNNITE TA:n tark. suunnite muutos %-osuus 2008 muutos %-osuus 2009 muutos %-osuus 2010 muutos %-osuus 2011 muutos %-osuus 0-6 v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , , v , , , , ,0 85 v , , , , , , , , , ,0 muutos muutos, % 2,19 2,84 2,54 2,52 2,63 Ennakkotietojen mukaan kunnan väestömäärä oli henkeä. Kunnan väestömäärän arvioidaan kasvavan 2,8 % vuonna 2008 ja olevan vuoden lopussa henkeä. Suunnittelukaudella väestönkasvun arvioidaan olevan keskimäärin 2,5 % vuodessa. Heikkeneviin suhdanteisiin liittyvä asuntojen kysynnän hiipuminen ja asuntotuotannon supistuminen saattavat hidastaa suunnittelukauden väestökasvua edellä oletetusta. Syntyvyyden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla koko suunnittelukauden, keskimäärin n. 550 lasta/vuosi. Alle kouluikäisten määrä kasvaa vuosina n. 364 hengellä ja ikäluokan suhteellinen osuus kunnan koko väestöstä pysyy nykyisellä tasolla. Kouluiässä (7-15) olevien määrää kasvaa suunnittelukaudella n. 230 hengellä ja ikäluokan suhteellinen osuus alenee jonkin verran. Suurin absoluuttinen kasvu on ikäluokassa v. Ikäluokan määrä kasvaa 672 hengellä ja sen suhteellinen osuus koko väestöstä nousee 6 prosentista 7,2 prosenttiin.

17 15 YLEISPERUSTELUT Suurin suhteellinen kasvu tapahtuu ikäluokassa 85 v-, +40 %. Määrällinen kasvu on 100. Suunnittelukaudella väestönkasvun painopistealueita on edelleen itäinen ja keskinen Kirkkonummi. TYÖLLISYYS Valtiovarainministeriön elokuun lopulla julkaisemassa suhdannekatsauksessa arvioidaan koko maan työttömyysasteen laskevan 6,2 prosenttiin vuonna 2008 ja 5,9 prosenttiin vuonna Työllisyystilanteen kohentuminen on hidastunut Kirkkonummella edelliseen vuoteen verrattuna. Syyskuun lopulla Kirkkonummella oli 850 työtöntä työntekijää ja 94 avointa työpaikkaa. Työttömyysaste oli 4,7 % eli sama kuin syyskuussa Syyskuussa työttömiä oli 17 enemmän kuin vuosi sitten. Kasvun hidastuessa työllisyyden koheneminen on pysähtymässä ja työttömyys joko jähmettyy nykytasolle tai kääntyy kasvuun. TALOUSARVIO 2009 JA SUUNNITELMA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet esitetään talousarvion yleisperusteluissa otsikon Sitovat tavoitteet vuodelle 2009 sekä käyttötalousosan tehtävien perusteluissa otsikon Toiminnalliset tavoitteet alla. Lautakunnan/johtokunnan käyttösuunnitelmassa sitovat tavoitteet voidaan jakaa edelleen toimintaa ohjaaviksi osatavoitteiksi. TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Syyskuussa laaditun tilinpäätösennusteen mukaan kunnan taloudellinen tulos vuonna 2008 on muodostumassa alijäämäiseksi. Ennusteen mukaan tuloslaskelman vuosikate on jäämässä 8,1 milj. euroa alle muutetun vuosikatteen ja 13,5 milj. euroa alle vuoden 2007 tilinpäätöksen vuosikatteen. Vuosikatteen heikkenemiseen ovat vaikuttaneet toimintamenojen nopea kasvu ja maanmyyntitulojen ja maankäyttösopimuskorvausten heikko toteutuminen. Budjetoituja maanmyyntituloja ja maankäyttösopimuskorvauksia jää kertymättä yhteensä 9,5 milj. euroa. Toimintamenojen kasvu on jatkunut erittäin voimakkaana ja ennusteen mukaan menojen vuosikasvuksi arvioidaan 11,1 %. Henkilöstömenojen kasvu noussee 11,7 prosenttiin. Ostopalvelujen kasvu jäänee alle 10 %. Toimintakatteen kasvu, 12,5 %, ylittää verorahoituksen kasvun, joka on jäämässä alle 4 %, ja vuosikate heikkenee jyrkästi. Tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate kattaa poistoista enää vain 11 %.

18 YLEISPERUSTELUT 16 KÄYTTÖTALOUSOSA Vuoden 2008 toimintatulot ja -menot sisältävät valtuuston mennessä hyväksymät talousarvion muutokset. Vuoden 2009 toimintatulojen kasvu edellisestä vuodesta on 5,3 %. Kasvuprosenttiin vaikuttavat sosiaali- ja terveystoimen maksuperusteiden tarkistus, joka tehtiin syksyllä 2008, sekä palvelutuotannon laajentaminen, mm. hoivakodin käyttöönotto ja lasten päivähoidon kunnan palvelutarjonnan lisääminen. Vesihuoltolaitoksen veden käytöstä perimät perus- ja käyttömaksut korotetaan alkaen. Käyttömaksujen korotus on n. 5,3 %. Vuoden 2009 toimintamenojen kasvuun vaikuttavat vuoden 2008 loppupuolella valmistuva hoivakoti, Kartanonrannan päiväkoti ja Nissnikun päiväkodin laajennus. Vuoden 2009 loppupuolella valmistuvat Kolsarin päiväkoti, Kartanonrannan koulu ja uusi paloasema. Toimintamenojen kasvu on kuitenkin varsin maltillista, 4,8 %, kun vertailu tehdään kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon ja 4,9 %, kun vertailu tehdään kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen. Toimintamenoista henkilöstömenojen kasvu on 10,1 %. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttavat hoivakodin käyttöönotto (35 uutta vakanssia), palvelutalon asumispalvelujen tuotannon siirto kunnan tehtäväksi (23 uutta vakanssia) ja lasten päivähoidon palvelutarjonnan lisääminen (21 uutta vakanssia). Hoivakodin käyttöönotto ja palvelutalon asumispalvelujen tuottamisen siirtyminen kunnalle vähentävät palvelujen ostotarvetta vuonna Palvelujen ostomääräraha kasvaakin vain 1,6 %. Tarvikemenojen kasvuprosenttiin 10,3 vaikuttavat energian ja elintarvikehintojen voimakas nousu. Elatustuen toimeenpano ja elatusavun perintätehtävät siirtyvät Kelan hoidettaviksi Sen seurauksena kunnan avustusmenojen kokonaismäärä vähenee vuonna Käyttötalous tileittäin (1 000 euroa) Muutos-% Muutos-% Muutos-% TP 2007 TA 2008 TA Myyntitulot ,0-7,4 8,7 Maksutulot ,1 13,9 8,5 Tuet ja avustukset ,2 15,4-6,0 Vuokrat ,7 13,9 4,0 Muut toimintatulot ,1-2,9-26,9 Toimintatulot yhteensä ,8 4,4 5,3 Henkilöstömenot ,0 12,3 10,1 Palvelujen ostot ,4 9,2 1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 4,1 10,3 Avustukset ,9 12,9-9,5 Vuokrat ,4 20,6 4,5 Muut toimintamenot ,5 39,9 35,8 Toimintamenot yhteensä ,8 11,2 4,8 Toimintakate ,4 13,0 4,7

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 22

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot