NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaalilautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN 4 14 PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAU- PUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ 8 15 VALTUUTETTU PEKKA RITVASEN YM. VALTUUSTOALOITE NAANTALIN OSALLISTUMISESTA YMPÄRISTÖKUNTINEEN PAKKA-HANKKEESEEN (PAIKALLISEN ALKOHOLIPOLITII- KAN KEHITTÄMINEN) VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VANHUSTYÖN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELYN PALAUTE RAATIHUONEEN PÄIVÄKOTIOSASTON TOIMINTA VEHMAAN KOTITYÖPALVELU PÄIVÄNSÄDE / PALVELUSE- TELIYRITTÄJÄN HYVÄKSYMINEN KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 36

2 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaalilautakunta AIKA kello 18:00-20:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Aho Kimmo puheenjohtaja Ritvanen Pekka varapuheenjohtaja Kemppe Hanna jäsen Kohvakka Seija jäsen Koskinen Seppo jäsen Raittola Hannu jäsen osa Uusi-Pietilä Riikka jäsen Salokangas Elina KH:n edustaja osa Ansamaa Eliisa henkilökunnan edustaja osa Ylipelkonen Riitta sosiaalijohtaja Heikkonen Ulla talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Raittola ja Pekka Ritvanen. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Aho puheenjohtaja Ulla Heikkonen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Naantalissa 29. helmikuuta 2008 Hannu Raittola Pekka Ritvanen

3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaalilautakunta SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 Sosiaalilautakunta 12 Valmistelija: Ulla Heikkonen Sosiaalitoimen vuoden 2007 tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakerto muksen laadinnassa on noudatettu kuntalaissa annettuja määräyksiä. Sosiaa litoimen ylitykset on haettu erikseen kaupunginvaltuustolta. Tilinpäätös ei sisällä kaikkia kaupunginvaltuuston hyväksymiä ylityksiä. Tilin päätös ja toi min ta kerto mus oheis te taan. LIITE B1, SOSLTK SOSIAALIJOHTAJA: KÄSITTELY: Sosiaalilautakunta hyväksyy sosiaalitoimen vuoden 2007 tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen liitteen mu kaisesti ja esittää sen edel leen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Merkittiin, että Elina Salokangas poistui kokouksesta esteelli senä käsiteltäessä ja päätettäessä työtoiminnan ostopalvelut -kohdassa Raina-säätiön ostopalveluja. Merkittiin, että Hannu Raittola poistui kokouksesta esteellise nä käsiteltäessä ja päätettäessä sosiaalitoimen kuntayhtymät -kohdassa Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kustannuksia. Merkittiin, että Eliisa Ansamaa poistui kokouksesta esteelli senä käsiteltäessä ja päätettäessä terveydenhuollon ja sairaan hoidon kuntayhtymät -kohdassa kansanterveystyön kuntayhty män kustannuksia. SOSIAALILAUTAKUNTA: Sosiaalijohtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMINEN 15/03.01/ /03.01/2008 Sosiaalilautakunta Valmistelija: Ulla Heikkonen Kaupunginhallitus on tehnyt vuoden 2008 talousarviokäsittelyn yhteydessä pöytäkirjamerkinnän maksujen ja taksojen tarkistamisesta. Jan Lindström esitti Hannu Aallon kannattamana, että kaikki maksut ja taksat pidetään ajan tasalla ja niiden kattavuudesta sekä korotuksista annetaan katsaus kau punginhallitukselle talousarvion yhteydessä. Yli kaksi vuotta vanhat taksat ja maksut on välittömästi otettava käsittelyyn ja niihin on tehtävä mahdolli set tarkistukset. Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien kuljetuspalvelujen oma vas tuuosuus on vahvistettu sosiaalilautakunnassa Kuljetuspalvelun omavastuuosuutena peritään 2 / yhdensuuntainen matka riippumat ta matkakohteesta. Omavastuuosuutta tulisi tarkistaa vastaamaan yleisten kulkuneuvojen taksoja. Yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuuden tulisi olla alkaen Naantalin alueella 2,70 / yhdensuuntainen matka ja lähi kuntien alueella 3,50 / yhdensuuntainen matka. Vammaispalvelulain perusteella myönnettävien vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuus on vahvistettu sosiaalilautakunnassa Kuljetuspalvelun omavastuuosuutena peritään 2 / yhdensuun tainen matka riippumatta matkakohteesta. Yhdensuuntaisen mat kan oma vastuuosuuden tulisi olla alkaen Naantalin alueella 2,70 / yhden suuntainen matka ja lähikuntien alueella 3,50 / yhdensuuntainen matka. Erityisliikunnan kausi- ja osallistumismaksut on tarkistettu sosiaalilauta kunnassa Kausimaksu Vesijumppa Nykyinen maksu 12,60, ulkopaikkakuntalainen 21 / kausi / 10 kertaa, sisältää kausimaksun 44,10 / 15 kertaa, sisältää kausimaksun Maksu alkaen 14,00 / kausi, ulkopaikkakuntalainen 25 / kausi 39 / 10 kertaa, sisältää kausimaksun 51,50 / 15 kertaa, sisältää kausimaksun

5 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ratsastus omavastuu 84 / 10 kertaa (kokonaiskustannus 1126,80 / 10 kertaa = 211,90 / hlö / 10 kertaa) Tuntiohjaajat 16,90 ryhmä 17 ryhmä Sosiaalilautakunta Valmistelija: Ulla Heikkonen Muihin sosiaalitoimen maksuihin ei esitetä muutosta. SOSIAALIJOHTAJA: omavastuu 94 / 10 kertaa (kokonaiskustannus 1959 / 10 kertaa = 490 / hlö / 10 kertaa) Sosiaalilautakunta päättää vahvistaa sosiaalitoimen asiakas maksut alkaen liitteen mukaisesti. SOSIAALILAUTAKUNTA: Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Vertailuarvojen saamiseksi Merimaskusta, Rymättylästä ja Velkualta pyy dettiin vastaavien asiakasmaksujen taksoja. Esitän, että sosiaalitoimen asiakasmaksuja tarkistetaan alkaen seuraavasti: Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella myön net tävien kuljetuspalvelujen yhdensuuntaisen matkan omavas tuu osuus on Naantalin alueella 2,70 / yhdensuuntainen mat ka ja lähi kuntien alu eella 3,50 / yhden suuntainen matka. Erityisliikunnan kausi- ja osallistu mismaksut ovat seuraavat: kausimaksu: 14,00 / kausi, ulko paikkakunta lainen 25 / kausi vesijumppa: 39 / 10 kertaa, si sältää kausimak sun 51,50 / 15 ker taa, si sältää kausi maksun ratsastus: omavastuu 94 / 10 kertaa tuntiohjaajat: 17 / ryhmä Muita sosiaalitoimen asiakasmaksuja ei koroteta. Sosiaalitoimen maksuluettelot on liitetty esityslistaan (SOSLTK ). SOSIAALIJOHTAJA:

6 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaalilautakunta päättää vahvistaa sosiaalitoimen asiakas maksut alkaen seuraavasti: Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perus teella myönnet tävien kulje tuspalvelujen yhdensuuntai sen mat kan omavas tuuosuus on Naantalin alu eella 2,70 / yh densuuntainen mat ka ja lähikuntien alueella 3,50 / yh densuuntainen matka. Erityisliikunnan kau si- ja osallistu mismaksut ovat seu raavat: kausimaksu: 14,00 / kausi, ulkopaikkakuntalainen 25 / kausi vesijumppa: 39 / 10 kertaa, sisältää kausimaksun 51,50 / 15 kertaa, si sältää kausimaksun ratsastus: omavastuu 94 / 10 kertaa tuntiohjaajat: 17 ryhmä Muita sosiaalitoimen asiakasmaksuja ei koroteta. SOSIAALILAUTAKUNTA: Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmistetavaksi. Vertailu arvojen saamiseksi selvitetään Liedon, Raision, Maskun ja Kaarinan vastaavien palvelujen maksut. Sosiaalilautakunta 13 Valmistelija: Ulla Heikkonen Lähikunnista Lieto, Raisio, Masku ja Kaarina pyydettiin tiedot vastaavista maksuista. Liitteenä taulukko vertailukuntien maksuista. Esitän, että sosiaalitoimen asiakasmaksuja tarkistetaan alkaen seuraavasti: Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnet tävien kuljetuspalvelujen yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuus on Naantalin alueella 2,70 / yhdensuuntainen matka ja lähikuntien alu eella 3,50 / yhden suuntainen matka. Erityisliikunnan kausi- ja osallistumismaksut ovat: kausimaksu 14,00 /

7 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ kausi, ulkopaikkakuntalainen 25 / kausi, vesijumppa 39 / 10 ker taa, sisältää kausimaksun 51,50 / 15 kertaa, si sältää kausi maksun ratsastus oma vastuu 94 / 10 kertaa, tuntiohjaajat: 17 ryh mä. Muihin sosiaalitoimen maksuihin ei korotusta. LIITE B2, SOSLTK SOSIAALIJOHTAJA: Sosiaalilautakunta päättää vahvistaa sosiaalitoimen asiakas maksut alkaen seuraavasti: Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnet tävien kulje tuspalvelujen yhdensuuntaisen mat kan omavastuuosuus on Naantalin alu eella 2,70 / yhdensuuntainen matka ja lähikuntien alueella 3,50 / yh densuuntainen matka. Erityisliikunnan kausi- ja osallistumismaksut ovat: kau simaksu: 14,00 / kausi, ulkopaikkakuntalainen 25 / kausi, vesijumppa 39 / 10 kertaa, si sältää kausimak sun 51,50 / 15 kertaa, si sältää kausimaksun, ratsastus oma vastuu 94 / 10 kertaa, tuntiohjaajat: 17 ryhmä. Muihin sosiaalitoimen maksuihin ei korotusta tällä erää. Maksut ja taksat käydään läpi vuoden 2009 talousarvion valmistelun yhteydessä. KÄSITTELY: Käsittelyn kuluessa Hannu Raittola ehdotti seuraavaa: Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävien kuljetuspalvelujen yhdensuuntaisen mat kan omavas tuuosuus on Naantalin alueella 2,50 / yhdensuuntainen mat ka ja lähikuntien alueella 2,50 / yhdensuuntainen matka. Ehdotus raukesi kannattamattomana. SOSIAALILAUTAKUNTA: Sosiaalijohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sosiaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUO- MEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ 83/03.31/2007 Sosiaalilautakunta Valmistelija: Riitta Ylipelkonen Varsinais-Suomen TE-keskus esittää saapuneella kirjeellään neuvottelujen aloittamista pa kolaisten vastaanottosopimuksen tekemiseksi Naantalin kaupungin ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen välillä. LIITE B3, SOSLTK TE-keskus toteaa kirjeessään seuraavaa: "Pakolaisten vastaanoton vastuu on Varsinais-Suomessa jakautunut epätasaisesti; erityisesti Turku on kantanut määrälli sen vastuun pakolaisten vastaanotosta. Myös Salo ja Raisio ovat merkittäviä pakolai sia vastaanottavia kaupunkeja. Varsinais-Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä erityistä painetta vas taanotettavien pakolaisten määrän lisäämiseksi, mutta nykyi sen tarpeen, noin sata sijoitettavaa pakolaista vuodessa, halli tun ja suunnitellun vastaanoton mahdollistamiseksi tarvitaan useampia kuntia. Nyt valmisteilla olevan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä tulee tarkastella myös pako laisten vastaanoton vas tuita ja samalla edistää uusia palveluiden tuotantotapoja ja or ganisointia. Varsinais-Suomen TE-keskus vastaa alueellaan pakolaisten kuntiin sijoittamisesta. Käytännössä kun tiin sijoittaminen pe rustuu TE-keskuksen ja kunnan väliseen sopimukseen, jossa sovitaan vastaanotet tavien pakolaisten määrästä, kunnan teh tävistä sekä

9 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ maksettavista korvauksista. Turun seutukunnan kunnista kolmella (Piikkiö, Raisio ja Turku) on voimassa ole va pakolaisten vastaanottosopimus. Varsinais-Suomen TE-keskuksen tavoitteena on parantaa pakolaisten kuntiin sijoittamisen suunnittelua huomioimalla en tistä paremmin kuntien resurssit, alueelliset maahanmuuttajille tarkoitetut erityispal velut sekä koulutus- ja työllistymismah dollisuudet. Vuoden 2007 aikana Varsinais-Suomen TE-keskus esittää suurimmille Turun naapurikaupungeille neuvottelujen aloitta mista pakolaisten vastaanottosopimuksen solmimiseksi niiden ja TE-keskuksen välille. Ensivaiheessa tämä koskee Kaarinan ja Naantalin kaupunkeja sekä Liedon kuntaa." TE-keskus esittää, että Naantalin kaupunki aloittaa neuvottelut pakolaisten vastaanottosopimuksen te kemiseksi. TE-keskuksen tavoitteena on saada sopimus solmittua vuoden 2007 aikana. TE-keskus esittää mm., että jokainen sijoitus sovitaan erikseen sosiaalijohtajan kanssa 2007 sijoitettaisiin kaksi nuorta 2008 alkaen noin 5 henkeä vuodessa; pieni perhe ja muutama nuori pakolaisten vastaanottaminen edellyttää muutaman asunnon varaa mis ta vuo sit tain henkilökuntaa koulutetaan/perehdytetään vuonna 2000 tehty kotouttamisohjelma päivitetään ostetaan pakolaisille tarkoitettuja tukipalveluita tehdään yhteistyötä pakolaisasioissa muiden kuntien kanssa. Sosiaalitoimen palveluissa painottuvat mm. lasten päivähoito, sosiaalityö, toimeentuloasiat, lastensuo jelu, perheneuvola ja vammaisasiat. Terveydenhuollossa painottuu mm. terveyskeskuslääkärin työ, neuvola, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut ja kuntoutus. Pakolaisten vastaanottaminen on koko kaupungin yhteinen asia, johon tulee sitoutua, mm. asumisen, koulutuksen, terveyspalveluiden, työllistämisen, kult tuuri ja harrastuspalveluiden ja tiedotuksen olisi huomioitava pakolai set. Kotouttamisohjelmaan tulee sisältyä mm. pakolaisten vastaanottopalvelut, terveyspalvelut, ohjaus ja neuvonta, tulkkaus- ja käännöspalvelut, asumi nen, koulutus, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut, työvoima palvelut, poliisin, seurakunnan ja kolmannen sektorin palvelut.

10 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sosiaalijohta Riitta Ylipelkonen: SOSIAALIJOHTAJA: Sosiaalilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaalijohtaja ja johtava sosiaalityönte kijä nimetään sosiaali toimen edustajina työryhmään, joka neuvottelee TE-keskuk sen kanssa pakolaisten vastaanottosopimuksen tekemisestä. SOSIAALILAUTAKUNTA: KAUPUNGINJOHTAJA: Sosiaalijohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa TE-keskukselle, että se on valmis neuvot telemaan esityksestä. KAUPUNGIN HALLI TUS: Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. Resurssit pakolaisten vastaanottoon Valtio maksaa kaupungille: laskennallista korvausta pakolaisten kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä valtioneuvos ton päätöksen 3 :n mukaisesti enin tään kolmen vuoden ajalta: enintään 7-vuotiaan henkilön osalta vuodessa yli 7-vuotiaan henkilön osalta vuodessa korvausta toimeentulotuesta, kotoutumistuesta ja paluumuuttoavustuk sesta enintään kolmen vuoden ajalta Lisäksi valtio voi korvata erityiskustannuksina: kunnan järjestämän tulkkipalvelun kustannukset alaikäisenä saapuneen sijoittamisen perheryhmäkotiin tai muis ta las ten suojelun toimenpiteistä vamman tai sairauden edellyttämästä pitkäaikaisesta hoidosta aiheu tuvat

11 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ huomattavat kustannukset, jos henkilö on ollut hoi don tarpeessa Suomeen saavuttuaan enintään kymmeneltä vuo delta erityisestä syystä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset enin tään kymmeneltä vuodelta Johtava sosiaalityöntekijä Kari Virtanen ja sosiaalijohtaja Riitta Ylipelko nen ovat tavanneet Raision pakolaisprojektin projektipäällikkö Kyllikki Kyllös tä ja pakolaisohjaaja Anne Sulanderia. He ovat selvittäneet laskel mia kus tannuksista. Pakolainen saa normaalit tuet, esim. toimeentulotuen, asumistuen ja lapsili sän. Kunkin henkilön tai perheen saamat tuet, palvelut ja hoidot vaihtele vat tarpeen mukaan. Opetuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia esim. uskonnon, oman kielen opetuksen osalta ei ole arvioitu, koska ne riippuvat tulevista pako lai sista. Lasten päivähoidossa saattaa tulla tarve avustajan palkkaami seen ja suomen kielen opetukseen. Vastaanottopalvelut Sopimuksen mukaan kaupunki järjestää pakolaisille asumisen. Lisäksi kau punki järjestää pakolaisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, toi meentulotuen tai kotoutumistuen, tulkkipalveluja, opetus- ja kulttuuripalve luja sekä muita tarpeellisia kotoutumista tukevia palveluja. Näitä voi vat ol la mm. työllistyminen, harrastukset, uskonto, sosiaaliset kontaktit. Vastaanottosopimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään samansisältöisinä ja -laajuisina kuin kaupungin muille asuk kaille kuitenkin ottaen huomioon pakolaisuudesta aiheutuvat yksilölliset erityis tarpeet. Pakolaisten arkielämän sujuminen vaatii varsinkin alkuvaiheessa, että on mm. asunto, opiskelupaikka, toimeentulo ja osaa liikkua paikasta toiseen. Huono suomen kielen taito, työttömyys, sosiaalisten yhteyksien puute, suo malaisten yhteiskunnan ja sen pelisääntöjen tuntemuksen puute ja kulttuu riset ja uskonnolliset erot suhteessa valtaväestöön voivat vaikeuttaa selviy tymistä. Pakolaisten vastaanotto on vaativaa erityistyötä, johon tulee saada sosiaalitoimeen alkuvaiheessa 0,5 henkilön työpanos. Pakolaisasiat ovat uusi teh täväalue, johon tulee kouluttautua ja perehtyä sekä asiakastyön osalta että hallinnollisen työn osalta esim. korvaushakemukset valtiolta, kotoutta mis ohjelman teko, yhteistyö TE-keskuksen ja muiden tahojen kanssa, henki löstön ja luottamushenkilöiden perehdytys. Lisäksi käytettäisiin Ehjä ry:n palveluja henkilön tai perheen kotouttami sessa. Ehjä ry: n työntekijät ovat tavoitettavissa klo jälkeenkin.

12 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pakolaisten vastaanotto Varsinais-Suomen kunnissa Asukasluku Sijoitet tuja pa kolai sia % väestöstä Turku ,0 Salo ,3 Raisio ,6 Kaarina ,4 Lieto ,5 Naantali ,02 Vieraskielisiä Naantalissa on 152 eli 1,1 % väestöstä, kun heitä on esim Liedossa 234 eli 1,5 %. Kaarina ja Lieto eivät ole viime vuosina ottaneet pakolaisia. Kaarinan kaupunginhallitus irtisanoi vastaanottosopimuksen elokuussa VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa TE-keskukselle, että se on valmis neuvottelemaan esityksestä. Keskustelun aikana puheenjohtaja Markku Tuuna ehdotti Jan Lindströmin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti toimitetussa äänestyksessä asian asiallisen käsittelyn jatkamisen puolesta ää nes tivät Ur po Al ho, Han nu Aalto, Jaana Malmika re ja Arja Savo lai nen. Tuu nan palau tusehdotuksen puolesta äänes tivät Hanna Gus tafs son, Heini Jalkanen, Jan Lindström, Elina Salokangas ja Markku Tuuna. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhalli tuksen päättäneen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. KAUPUNGINHALLITUS: Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

13 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: KÄSITTELY: Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut TE-keskuksen ja kaupunkiseudun viisikkokuntien kanssa yhteistyönä kaupunginhallituksen myöhemmin anta mien ohjeiden mukaisesti. Merkittiin, että sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Merkittiin, että Tutta Uurasmaa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello KAUPUNGINHALLITUS: Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen : Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. T&E keskus kutsui Kaarinan, Liedon, Naantalin ja Raision edustajat neuvotteluun, joka pidettiin Naantalista neuvotteluun osallistuivat kaupunginjohtaja Timo Kvist, kehityspäällikkö Lasse Lehtonen ja johtava sosiaalityöntekijä Kari Virtanen. Neuvottelussa valmistelun periaatteeksi sovittiin, että yhteistyön kehittä mi sen lähtö koh ta na on nel jän kun nan - Kaa ri nan, Lie don, Naantalin ja Rai sion - yh tei sen työn teki jän palkkaa mi nen se kä mää rä raho jen varaaminen vuoden 2008 ta lousarvi oon. Laskel mien poh jana on ar vio, jonka perusteella Kaari naan, Lietoon ja Naan taliin sijoi tettai siin ensi vuon na viisi pakolaista. Yh teisen työntekijän palkkaisi Raisio ja kaikki osallistuisivat kustannuk siin, ku kin yhdellä neljäsosalla. Kun tien tu lisi va ra ta vuoden 2008 talousarvioidensa tulopuolelle (val tion korvauk set kun nil le) eu roa, toimeentulotuen menoihin eu roa, tulk kipalve lui hin eu roa se kä yh teisen työnteki jän kus tan nuk siin 4167 eu roa. Työntekijän kustannusta alentaa se, että toiminta voisi alkaa as ti jatkuvan pakolaisten vastaanoton kehittämisprojektin (pava ke) toi mesta. Siten ensi vuodelle tulisi työntekijän kustannuksia 4 kuukau den ajal ta. Laskelmat ensimmäisen vuoden kuluista ja arvio työntekijän kustannuksista on

14 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ liitetty esityslistaan (KH ). T&E-keskuksen ja kuntien väliset uudet sopimukset on tarkoitus saada val tuustojen käsittelyyn vielä vuoden 2007 aikana. Kuntien keskinäinen so pi mus yhteisen työntekijän palkkaamisesta päätettäisiin samassa yhteydessä. Sopimusluonnoksen valmistelusta vastaa Raisio. Ensimmäiset pakolaiset sijoitettaisiin kuntiin keväällä T&E keskuksen toimittama sopimusluonnos pakolaisten vastaanoton järjes tä mises tä ja sii tä ai heu tu vien kustannusten korvaamisesta on esityslistan liitteenä (KH ). Esitän, että kaupunginhallitus ottaisi vuoden 2008 talousarvioehdotukseen sa määrärahan pa ko lais ten vastaanottoa var ten edellä esite tyn las kel man mu kai sesti ja että pa ko laisten vastaanottosopimus hyväk syt täisiin eh dolla, et tä myös muut kolme kuntaa hyväksyvät pa ko lais ten vas taanoton ja yhtei sen työntekijän palkkaamisen. Sa mal la kau pun gin hal li tus oi keu tet tai siin te ke mään so pi muk seen vä häisiä muu tok sia. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää ottaa vuoden 2008 talousarvioeh dotukseensa määrärahan pa kolaisten vastaanottoa varten edel lä esitetyn laskelman mukaisesti. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy pakolaisten vastaanottosopimuksen. Hyväksymisen ehtona on, että kaik ki nel jä kun taa hy väk syvät pa ko laisten vastaanoton edellä esi tet ty jen peri aattei den mukai sesti. Samalla kau pungin val tuus to oikeuttaa kau pungin hallituksen te ke mään so pi muk seen vähäisiä muu toksia. KÄSITTELY: Kokouksessa jaettiin oheismateriaalina sopimusluonnos yhtei sen maahan muuttotyötekijän palkkaamisesta Kaarinan, Lie don, Naantalin ja Raision kaupunkeihin. Sopimus tulee erik seen kaupunginhallituksen käsittelyyn myöhemmin. Merkittiin, että Anita Saksi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello

15 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

16 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Asia päätettiin puheenjohtaja Markku Tuunan esityksestä jät tää pöydälle. Kaupunginhallitus on päättänyt varata vuoden 2008 talousarvioehdotukseensa pakolaisten vas taan ot to ku lui hin euron mää rä ra han. Vastaava sum ma on mer kitty tu loi hin val tiol ta saata va na korvauksena. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy pakolaisten vas taanot to sopimuksen. Hyväksymisen ehtona on, että kaikki nel jä kuntaa hyväksyvät pakolaisten vastaanoton edellä esi tet tyjen periaat teiden mukaisesti. Samalla kau pungin val tuusto oikeuttaa kau punginhallituksen teke mään so pi mukseen vähäi siä muutoksia. KÄSITTELY: Kaupunginhallitus Käydyssä keskustelussa puheenjohtaja Markku Tuuna esitti Jan Lindströmin kannattamana asian palauttamista uuteen val misteluun. Hannu Aalto esitti Urpo Alhon kannattamana kau punginjohtajan esityksen hyväksymistä. Suoritetussa äänes tyksessä palautusta kannattivat Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Jan Lindström, Elina Salokangas ja Markku Tuuna. Asian käsittelyn jatka mista kannattivat Han nu Aalto, Urpo Alho, Tuula Honkanen ja Hagsberg. KAUPUNGINHALLITUS: Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen : Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 5-4 pa lauttaa asian uu del leen val mis tel tavaksi. Naantalin kotouttamisohjelma on sosiaalikeskuksen valmistelta vana. Tar koitus on saada ohjelma päätöksenteon käsittelyyn alkuvuodesta Ko-

17 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ touttamisohjelmassa selvitetään muun muassa kotouttamislain sisältöä sekä kaupungin eri hallintokuntien ja muiden viranomaisten palveluja maahanmuuttajille. Kaupungintalolla on mahdollisen pakolaisten vastaanottosopimuksen piiriin tulevista palveluista pidetty ko kous, jo hon osal lis tui vat so si aa li toi men, päi vä hoidon, kou lu toi men ja Naan talin Vuok ratalot Oy:n edus ta jat. Lisäksi ter veyspalvelujen jär jestä mi sestä on keskus teltu erikseen terveyskeskuksen johtavan hoitajan kanssa. Palvelujen järjestä misestä voidaan yleisesti todeta, että sopimusluonnok seen kirjatulla vas taanotettavien pakolaisten määrällä lisäresurssitarpeita ei miltään sektorilta tuotu esille, vaan sopimuksessa edellytetyt palvelut voi daan järjestää olemassa olevin voimavaroin. Avohuollon sosiaalityön osalta riittää esitetty neljän kunnan yhteinen työntekijä. Turku on tarjonnut kau pungin henkilökunnalle mahdolli suutta osallistua heidän järjestämäänsä maa han muut ta ja kou lu tuk seen. Tätä mahdollisuutta on jonkin verran jo käy tetty. Pakolaisten tarvitsemat erityispalvelut, esimerkiksi terveydenhuollon palve lut, järjestetään samoin kuin erityispalvelut muutenkin. Tulkkipalvelut voi daan hankkia Turusta, samoin maahanmuuttajien yleinen kieliopetus. Sosiaalitoimessa tarvitaan ehdotettu Naantalin, Kaarinan, Liedon ja Raision yhtei nen työntekijä. Naantalin sosiaalikeskuksen kanta on, että työntekijän toimenku vaan tulisi liittää myös neuvoloiden, päiväkotien, kou lujen ja mui den sosiaali- ja terveyspalvelun henkilöstön monikulttuurisuus kou lu tuk sen jär jes tä minen sekä perehdyttämiskoulutuksen järjestäminen kau pun gin luot ta mus henkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Lisäksi hänen tuli si huo lehtia myös pakolaisten tarvitsemien erityispalvelujen turvaamisesta. Sosi aalitoi men esittämät näkemykset ovat olleet valmistelussa esillä ja ne ote taan huo mi oon pa ko lais työn te ki jän toimen ku vaa määrättäessä. Asuntojen varaaminen pakolaisille tapahtuisi Naantalin Vuokratalot Oy:n asuntokantaa käyttäen yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Yhtiön hal li tus ei ole käsitellyt asiaa. Tällöin tie to pakolaisten käyttöön osoitettavista asun nois ta tar vit tai siin kes ki mää räisen jo no tus ajan mukai sesti (tällä het kel lä keski mää rin neljä kuu kautta). Lisäksi toi vo taan asumis rutii nien hallin taan annet tavaa opastus ta. Päivähoidossa ei pakolaisten vastaanottosopimuksen mukaisella hoitotar peella kat so ta ole van järjestämisongelmaa. Päivähoi dossa on useam paa eri kan sallisuutta ole via lap sia. Tulkkipalveluja on jon kin ver ran hankit tu van hem pien kanssa käytä viä kes kusteluja varten. Kouluissa on jonkin verran kokemusta maahanmuuttajaoppilaista. Erikseen järjestettävää on maahanmuuttajaoppilaiden äidinkielen ja uskonnon ope tus.

18 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Näissä aineissa on yritetty hyödyntää Turussa järjestettä vää ope tus ta. Perusterveydenhuollon palvelut pyritään hoitamaan nykyresurssein. Tulkkipalvelua tarvitaan vastaanottokäynneillä. Erikoissairaanhoito somaattisten sairauksien osalta tapahtuu normaalisti. Psyykkisten ongelmien osalta tar vit ta neen os to pal ve luja tulkkipalveluineen. T&E keskuksen toimittama sopimusluonnos pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta on jaettu kaupunginhallitukselle pidetyn kokouksen esityslistan liitteenä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy pakolaisten vas taanot to sopimuksen. Hyväksymisen ehtona on, että kaikki nel jä kuntaa hy väksyvät pakolaisten vastaanoton edellä esi tet tyjen periaat tei den mukaisesti. Samalla kau pun gin val tuusto oikeuttaa kau punginhallituksen teke mään so pi mukseen vähäi siä muutoksia. Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus päätti puheenjohtaja Markku Tuunan esi tyksestä jättää asian pöydälle. T&E keskuksen toimittama sopimusluonnos pa kolais ten vas taanoton jär jestämisestä ja siitä aiheutuvien kus tannus ten kor vaami sesta on jaettu kau punginhallitukselle pide tyn ko kouksen esityslistan liitteenä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy pakolaisten vas taanot to sopimuksen. Hyväksymisen ehtona on, että kaikki nel jä kuntaa hyväksyvät pakolaisten vastaanoton edellä esi tet tyjen periaat teiden mukaisesti. Samalla kau pungin val tuusto oikeuttaa kau punginhallituksen teke mään so pi mukseen vähäi siä muutoksia.

19 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ KÄSITTELY: Markku Tuuna esitti Jan Lindströmin kannattamana, että selvitetään yhteistyössä Raision, Kaarinan ja Liedon kanssa Turun kaupungin kanssa tehtävän pako laisyh teistyön toteutumismahdollisuudet kaupunginhallitus pyytää Naantalin sosiaalilau takun nalta, koulutuslautakunnalta sekä Naantalin kan santer veystyön kun tayhtymältä lausuntoa niistä seikois ta, jot ka tu lee ottaa huomi oon pakolaisten vastaanotta misesta ja pakolaisyhteistyöstä. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Markku Tuunan esityksen. Sosiaalilautakunta 14 Valmistelija: Riitta Ylipelkonen TE-keskus järjesti pakolaisten vastaanoton laajentamista Turun seudulla koskevan neuvottelun Neuvotteluun osallistuivat Raision, Turun, Liedon ja Kaarina kuntien edustajat. Naantalin edustajina olivat sosiaali johtaja Riitta Ylipelkonen ja johtava sosiaalityöntekijä Kari Virtanen. Liitteenä on kokousmuistio ja TE -keskuksen esitys. LIITE B3, SOSLTK TE-keskus esittää mm, että kevään 2008 aikana selvitetään kuntien välisen yhteistyön li säämistä sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien palveluiden kehittämistä (esi merkiksi Länsi-Uudenmaalla ovat kunnat yhdessä hoitaneet pakolais ten vastaanoton 1990-luvulta saakka ja tähän malliin nyt tutustutaan) sopimukset kuntien kanssa tehtäisiin ennen kesää 2008 ja ne tulisivat voimaan alkaen kotouttamisohjelmien ajantasaistamista kuntien koulutus ja perehdytys olisi syksyllä 2008 vuonna 2009 uusiin kuntiin sijoitettaisiin noin 5 pakolaista/kunta. Käydyissä keskusteluissa todettiin, että pakolaisten vastaanoton vastuulli nen hoitaminen edellyttää yhteistyötä, jolla turvataan osaaminen peruskun nissa.

20 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Resursseja tarvitaan erityisesti alkuvaiheen vastaanottoon ja kuntien eri hallintokuntien perehdyttämiseen maahanmuuton tuomiin haasteisiin. Neuvottelussa sovittiin, että yhteistyöselvityksen pohjana on Länsi-Uuden maan malli. Jokainen kunta nimeää kaksi edustajaa työryhmään, joka vas taa yhteistyöselvityksen laatimisesta. Edustettuna olisi hyvä olla myös muun kuin sosiaalitoimen edustajia. SOSIAALIJOHTAJA: Sosiaalilautakunta toteaa, että pakolaisten vastaanoton val mistelu jatkuu yhteistyössä TE-keskuksen ja Turun, Kaari nan, Liedon ja Raision kanssa. Sosiaalilautakunta nimeää yh teis työselvitystä tekevään työryhmään sosiaali toimen edustaja na johtava sosiaalityöntekijä Kari Virtasen ja esittää kau pun ginhallitukselle, että se nimeää toisen edustajan. SOSIAALILAUTAKUNTA: Sosiaalijohtajan ehdotus hyväksyttiin.

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007

PAKOLAISTEN VASTAANOTTOSOPIMUS NAANTALIN KAUPUNGIN JA VARSINAIS-SUOMEN TE-KESKUKSEN VÄLILLÄ LIITE B3, SOSLTK 25.4.2007 Sosiaalilautakunta 26 25.04.2007 Kaupunginhallitus 254 07.05.2007 Kaupunginhallitus 338 18.06.2007 Kaupunginhallitus 351 13.08.2007 Kaupunginhallitus 483 29.10.2007 Kaupunginhallitus 502 05.11.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot