Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa"

Transkriptio

1 Olli Hyvärinen Pekka Lith Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

2 Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa

3 Olli Hyvärinen Pekka Lith Kilpailuttamisen laajuus ja taustatekijät Suomen kunnissa K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KAKS

4 KILPAILUTTAMISEN LAAJUUS JA TAUSTATEKIJÄT SUOMEN KUNNISSA Kunnallisalan kehittämissäätiön Kunnat ja kilpailu sarjan julkaisu nro 10 Pole-Kuntatieto Oy ja kirjoittajat Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2008 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN

5 Sisällys Esipuhe 7 1 Johdanto Tutkimuksen aineistot ja menetelmät Palvelujen tuotantotavat Suomen kunnissa 14 2 Julkisten hankintojen periaatteet Hankintaperiaatteiden eurooppalainen tausta Suomen hankintalaki Hankintamarkkinoiden laajuus ja rakenne 22 3 Kilpailuttamisen taustatekijät Pohjoismaissa aikaisemman tutkimuksen valossa Markkinarakenne ja kunnan koko Puolueiden väliset erot Taloudellinen tilanne Hypoteesit ja empiirinen aineisto Aineisto ja menetelmä 40 4 Ostopalvelutoiminta eräillä kunnan toimialoilla Sosiaalipalvelut Toimiala kansantaloudessa Yksityisten palvelujen tuottajat ja markkinat Suomessa Kunta-alan ostopalvelut Ostopalvelutoiminnan kehitys Palveluja ostaneiden kuntien profiili Terveyspalvelut Toimiala kansantaloudessa Palvelujen tuottajat ja markkinat Kunta-alan ostopalvelut 85

6 4.2.4 Ostopalvelutoiminnan kehitys Palveluja ostaneiden kuntien profiili Kiinteistöjen ylläpitopalvelut Markkinoiden koko ja rakenne Kuntien kiinteistönpidon järjestäminen Ostopalvelut kiinteistöjen ylläpidossa Palveluja ostaneiden kuntien profiili Ostopalvelujen kehitysnäkymät Kuntien ruokahuolto Tietotekniikkapalvelut Kuntien rakentaminen Toimiala kansantaloudessa Yritysten osuus kuntien rakentamisessa päätelmät Kilpailuttamisen laajuus Kilpailuttamisen taustatekijät ja potentiaaliset markkinat 127 Lähteet ja tilastoaineisto 133 Liitteet 137

7 Esipuhe K untien palvelutuotannossa kilpailuttaminen ja markkinoihin nojautuvat ratkaisut ovat lisääntyneet viime aikoina. Yksityisen sektorin hoitoon on vähittäin siirretty laajoja palvelukokonaisuuksia, ja myös sosiaali- ja terveydenhuollon alalla yhä suuremmassa joukossa kuntia merkittävän osan palveluista tuottaa kunnan ulkopuolinen palvelutuottaja. Vaikka kilpailuttaminen on herättänyt runsaasti tutkimuksellista mielenkiintoa ja uusista palvelujen ulkoistamisista on raportoitu näyttävästi myös mediassa, monet kilpailuttamista koskevat perustiedot ovat jääneet kuitenkin epäselviksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kilpailuttamisen nykytilaa Suomen kunnissa. Erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat kilpailuttamisen ja ostopalveluiden laajuus, taustatekijät sekä potentiaaliset markkinat. Tutkimuksella pyritään tarjoamaan mahdollisimman kattavaa tietoa siitä, kuinka yleistä yksityinen palvelutuotanto Suomen kunnissa on. Koska palvelutuotantoa on ulkoistettu varsin epätasaisesti Suomen kunnissa, tutkimuksessa on haettu alan kansainväliseen kirjallisuuteen nojautuen vastausta siihen, miksi joissain kunnissa on otettu yksityistä palvelutuotantoa käyttöön enemmän kuin muissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan yksityisen palvelutuotannon potentiaalisia markkinoita Suomessa. Keskiössä ovat erityisesti sosiaali- ja terveydenhoidon peruspalvelut, kuntien perustoimintoihin liittyvät tukipalvelut ja kuntien rakentaminen. 7

8 Tutkimusprojekti on toteutettu Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksessa. Projektin johtajana ja keskeisenä ohjaajana on toiminut professori emeritus Tuomo Martikainen. Tutkija, valtiotieteiden maisteri Olli Hyvärinen on vastannut tutkimuksen viitekehyksen muotoilemisesta, kilpailuttamisen taustatekijäanalyysistä, sen tulkinnasta sekä tutkimusraportin toimittamisesta. Valtiotieteiden maisteri Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith) on kerännyt puolestaan kuntien palveluostoja käsittävän aineiston projektin tarpeisiin ja vastannut osaltaan analyysilukujen kirjoittamisesta sekä tehdyistä tulkinnoista. Professori Mikko Mattila yleisen valtio-opin laitokselta on lukenut raportin ensimmäisen käsikirjoituksen ja antanut siitä arvokkaita kommentteja. Myös laitoksen tutkijat, valtiotieteiden maisteri Sami Fredriksson ja valtiotieteiden maisteri Hanna Wass ovat kommentoineet tutkimusta. Tutkimusprojekti on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) Kunnat ja kilpailu tutkimuskokonaisuutta. Tutkimusprojektin jäsenet kiittävät Kunnallisalan kehittämissäätiötä tutkimuksen rahoittamisesta ja sen julkaisemisesta Kunnat ja kilpailu julkaisusarjassa. Helsingissä elokuun 29. päivänä 2008 Olli Hyvärinen Pekka Lith 8

9 1 Johdanto K ilpailu, kilpailuttaminen ja markkinat ovat nousseet viime vuosikymmeninä keskeiseen asemaan julkiseen palvelutuotantoon liittyvissä ratkaisuissa kaikissa länsimaissa. Kyse on laajasta muutoksesta, jonka taustalla ovat olleet muun muassa väestön ikääntymisen julkisen talouden kestävyydelle ja palveluiden rahoitukselle aiheuttamat haasteet. (Pierson 2001.) Reformien keskeisenä tavoitteena on siten ollut halu hillitä kustannuksia ja vaatimus keventää ja tehostaa julkista sektoria markkinaehtoisten toimintatapojen avulla. Nämä huomiot pätevät hyvin Suomeenkin, jossa demografinen muutos on ollut Euroopan nopeinta. Ikääntymisen seuraukset terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen palvelutarpeen kasvu ja voimakas eläkepoistuma yhdistettynä kuntatalouden tiukkoihin budjettikehyksiin ovat luoneet paineita niin julkisen talouden kantokyvylle kuin henkilöstön saatavuudelle. Jotta kasvavat hyvinvointimenot ylipäätään pystytään rahoittamaan, jatkossa on tuotettava enemmän palveluita pienemmällä työpanoksella. Tässä toimintatilanteessa yhtenä keskeisenä ratkaisuna julkisen palvelutuotannon kehittämisessä on 1990-luvulta lähtien nähty kilpailun ja yksityisen palvelutuotannon lisääminen julkisen sektorin palvelujen tuottamisessa: kunnissa tapahtuvaan palvelutuotantoon tarvitaan lisää tehokkuutta, mitä voidaan edesauttaa julkisia ja yksityisiä voimavaroja yhdistämällä. 9

10 Kilpailuun perustuvan toimintatavan lisääntymisen myötä kunnat ovat siirtymässä entistä enemmän palvelujen tuottajista niiden järjestäjiksi. Kehityksen on argumentoitu olevan vääjäämätöntä, mutta tähän suuntaan kunnat ovat kulkeneet epätahdissa, toiset nopeammin ja toiset hitaammin. Silti tutkittua tietoa kilpailuttamisen laajuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on saatavilla valitettavan vähän, mikä johtuu osittain julkisia hankintoja koskevien tilastojen puutteesta, osin siitä, että kilpailuttamista koskeva tutkimus on rajoittunut lähinnä kilpailuttamisen taloudellisten vaikutusten evaluointiin. Lisäksi pääosa kilpailuttamisen laajuutta ja taustatekijöitä koskevista tutkimuksista on tehty kapeilla toimialoilla, minkä takia kokonaiskuva kilpailuttamisen perusasioista on jäänyt sirpaleiseksi ja epätarkaksi. Käsillä olevassa tutkimuksessa on pyritty paikkaamaan näitä aukkoja aikaisemmassa tutkimuksessa. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on esittää täsmällinen kuvaus siitä, miten pitkälle kilpailuttava toimintatapa ja kilpailuttaminen ovat levinneet Suomen kunnissa. Kuntien tekemien hankintojen ohella tutkimuksessa tarkastellaan laajemmin palvelutuotannon jakautumista yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välillä. Painopistealueena ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntien ydinpalveluihin liittyvät tukipalvelut, kuten kiinteistöjen ylläpitopalvelut, ruokahuolto sekä tietotekniikkapalvelut. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on siten pääasiassa sekä yksityisen palvelutuotannon että kuntien hankintojen laajuutta koskeva ajantasainen kartoitus, jossa kohdejoukon muodostavat kaikki Manner-Suomen kunnat. Toiseksi tutkimuksessa selvitetään kilpailuttamisen taustatekijöitä ja motiiveja kuntatasolla kuntien taloudellista kehittyneisyyttä, kuntarakennetta ja poliittisia voimasuhteita kuvaavilla muuttujilla. Tutkimuksessa siis kysytään, mitkä tekijät selittävät kilpailuttamisen paikoin hyvinkin eritahtista leviämistä Suomen kunnissa: onko yksityisen palvelutuotannon käyttöönotto leimallista esimerkiksi asukasluvultaan, elinkeinorakenteeltaan tai talouskehitykseltään tietyntyyppisille kunnille? Myös tämä selittävä analyysi toteutetaan, kartoitta 10

11 van analyysin tapaan, kuntapohjaisesti. Tutkimuksen kolmantena tavoitteena on näköpiirissä olevan kilpailuttamiskehityksen suunnan arvioiminen sekä potentiaalisten markkinoiden estimointi. 1.1 Tutkimuksen aineistot ja menetelmät Tutkimuksen perusaineisto on pääosin vuodelta 2005 ja koottu kuntatasolle. Koska Suomessa ei ole varsinaisia julkisia hankintoja koskevia tilastoja, perusaineisto on koottu monesta lähteestä ja tarkasteltavaa ilmiötä hankintojen laajuutta ja rakennetta on pyritty hahmottamaan laskennallisten estimaattien ja eräillä toimialoilla myös kyselytutkimusten avulla. Aineiston estimaattiluonteen takia tutkimuksen empiirisessä osassa esitettävät luvut hankintojen laajuudesta kuvaavat hankintoja tietyin varauksin. Seuraavassa esitellään tarkemmin toimialoittain tutkimuksen aineistoa ja siihen liittyviä rajoituksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva primääriaineisto on koottu pääosin Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoista (mukaan lukien kuntayhtymät). Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoa, yritys- ja toimipaikkarekisteriä ja väestötilastoja. Koko kansantalouden tasolla yksityisen palvelutuotannon laajuutta on näillä toimialoilla mitattu tuotoksella, jolla tarkoitetaan vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvoa. Tuotos on tarkastelussa jaettu edelleen julkiseen palvelutuotantoon sekä yritysten ja järjestöjen palvelutuotantoon. Kuntatason tiedot yksityisiltä tehdyistä hankinnoista on puolestaan kerätty Tilastokeskuksen yritysja toimipaikkarekisteristä sekä kuntien talous- ja toimintatilastoista, joissa hankinnat ulkopuolisilta on eroteltu tarkemmin vuokriin, välituotepalveluihin, materiaaleihin ja asiakaspalveluihin. Kuntien talous- ja toimintatilastojen tiedot ovat hankintojen arvon laskennallisia estimaatteja; niihin kirjatut luvut eivät siten määritelmällisesti kuvaa tilastovuonna tehtyjä hankintapäätöksiä vaan kuntien maksamia rahavirtoja ulkopuolisille toimittajille. 11

12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla kuntien yksityisiä hankintoja on tutkimuksessa tässä suhteessa arvioitu yksityisillä 1 asiakaspalvelujen ostoilla, jotka on hankintojen laajuuden arvioimiseksi suhteutettu kunnan käyttökustannuksiin sekä eritellymmin tarkastelun kohteena olevan toimialan käyttökustannuksiin. Asiakaspalvelujen ostot ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, kuten esimerkiksi lasten päivähoitopalveluja. Asiakaspalvelut eivät sisällä vuokria eivätkä kuntien omaa palvelutuotantoaan varten tekemiä välituotepalveluiden ostoja eikä materiaalihankintoja. Yleisesti ottaen asiakaspalvelujen osuus kunnan käyttökustannuksista soveltuu hyvin todellisten hankintatilastojen puuttuessa kuvaamaan sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia yksityisiä hankintoja (esim. Stakes 2007, 96), sillä muiden kuin lopputuotepalveluja koskevien hankintojen osalta yksityisiä palvelutuottajia ei ole kuntien talous- ja toimintatilastoista mahdollista saada selville. On myös tärkeää havaita, että asiakaspalvelutarkasteluun perustuvat yksityisiltä tehtyjen ostojen laajuutta kuvaavat tunnusluvut ovat useasta syystä pienemmät kuin todellinen ostojen laajuus. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että asiakaspalvelut eivät pidä sisällään sellaista yksityistä palvelutuotantoa, joka on toteutettu palvelusetelien, maksusitoumusten ja vuokralääkärien 2 avulla. Koska mainitut palvelujen tuotantotavat ovat verraten uusia ja niiden painoarvo yksityistä palvelutuotantoa kokonaisuutena tarkasteltaessa on melko pieni, ei niiden huomiotta jättäminen juuri vääristä analyysin tuloksia. Toiseksi kunnan kirjanpitoon perustuvat kustannukset asiakaspalvelujen ostoista ovat todellisia ostopalveluja pienemmät myös siksi, että yksityisiltä palvelutuottajilta hankitut sosiaali- ja terveyspalvelut tilastoidaan talous- ja toimintatilastoon nettona, sillä niistä on vähennetty viiden prosentin laskennallinen piilevän arvonlisäveron 3 palautus kun 1 Yksityiset toimittajat voivat olla yrityksiä tai kolmannen sektorin yhteisöjä. 2 Nämä tilastoidaan kunnan budjetissa muihin menoihin tai avustuksiin. 3 Piilevä arvonlisävero tarkoittaa sitä, että arvonlisäverottomia palveluja tuottavat sosiaali- ja terveysalan yritykset ja järjestöt joutuvat hankkimaan toimintaansa arvonlisäverollisia tavaroita, palveluja ja investointihyödykkeitä, joihin sisältyvää veroa 12

13 nille ja kuntayhtymille. 4 Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksityiset palvelutuottajat ovat saaneet kunnilta tai kuntayhtymiltä enemmän rahaa kuin Tilastokeskuksen kuntayhteisöjen taloustilastoon on tilastoitu. Menettely ei aiheuta kuitenkaan ongelmia eri toimialoja vertailtaessa, kun palveluiden laajuus suhteutetaan käyttökustannuksiin. Kiinteistöjen ylläpitoa koskeva aineisto perustuu Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoihin sekä Suomen Kuntaliiton vuonna 2007 tekemään sähköpostikyselyyn, johon vastasi noin 70 kuntaa. Taloustilastoaineiston osalta kiinteistöalan hankintoja on arvioitu kuntien toimitila- ja vuokrauspalvelujen tehtäväluokasta kerättyjen tietojen pohjalta. Kiinteistöpalvelujen markkinoiden kokoa ja rakennetta koskevien laskelmien lähtökohtana ovat puolestaan kiinteistöjen ylläpitokustannukset talonrakennustyypeittäin ja kerrosneliöitä kohden arvioituna. Myös kuntien rakentamista koskeva aineisto perustuu pääosin kuntien talous- ja toimintatilastoon, josta on laskettu rakennusliikkeiden markkinaosuudet kuntien rakennusinvestoinneista. Tietotekniikkapalveluita koskeva osio perustuu Kuntaliiton vuonna 2006 tekemään kyselytutkimukseen, kun taas ruokahuoltoa koskevat tilastot on koottu AcNielsenin suurkeittiötilastoista. Aineistoa on tutkimuksen empiirisessä osiossa tarkasteltu kuntatasolla ja kuntia on vertailtu sekä alueellisesti että Tuomo Martikaisen ja Heikki Helinin (2005) kuntatyyppiluokittelun pohjalta. Nykytilanteen kuvauksen ohella tutkimuksessa esitellään yksityisen palvelutuotannon kehitystä myös pidemmällä aikajänteellä. Kilpailuttamisen taustatekijöiden selvittämiseksi tutkimuksessa on kuvailevien tekniikoiden ohella hyödynnetty usean muuttujan regressioanalyysiä. ne eivät voi vähentää. Hankinnat kirjataan bruttomääräisinä yritysten kirjanpitoon, ja ne otetaan huomioon myyntihinnoissa. Piilevän arvonlisäveron palautus on ollut käytössä vuodesta 2002 alkaen. 4 Arvonlisäverolaki 1457/

14 Tutkimusraportti etenee siten, että seuraavassa alaluvussa selkeytetään tutkimuksessa käytettyjä keskeisiä käsitteitä. Luvussa 2 tarkastellaan julkisten hankintojen yleisiä periaatteita sekä juridista taustaa. Luvussa 3 käydään läpi aikaisempaa pohjoismaista ja suomalaista kilpailuttamista koskevaa tutkimusta, jossa on pyritty hakemaan syitä yksityisen palvelutuotannon eritahtiselle leviämiselle kuntatasolla. Luvussa selkiytetään myös tutkimuksen selittävää tutkimusasetelmaa sekä johdetaan tutkimuksen empiirisessä osiossa testattavat hypoteesit. Luvussa 4 tarkastellaan tutkimustehtävän mukaisesti kilpailuttamisen laajuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ja kiinteistöpalvelujen toimialoilla sekä tarkastellaan yksityisen palvelutuotannon taustatekijöitä. Lisäksi luvussa luodaan silmäys ostopalvelujen laajuuteen ruokahuollossa sekä tietotekniikkapalveluissa. Luvussa 5 toteutetaan vastaava analyysi kuntien rakentamisen toimialalla. Tutkimuksen liitteinä ovat kilpailuttamiseen liittyvät keskeiset käsitteet sekä regressiomalleihin liittyvät taulukot. 1.2 Palvelujen tuotantotavat Suomen kunnissa Palvelujen tuotantotapojen kirjo on Suomen kunnissa nykyisin hyvin moninainen ja vaihtoehtoisia tuotantotapoja kutsutaan eri nimikkeillä. Pelkästään kuntien omaehtoinen tuotanto voidaan järjestää lukuisilla tavoilla: kunnan tulosyksiköissä, liikelaitoksissa ja kuntayhtiöissä. Ostettava tuotanto voidaan hankkia puolestaan toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palvelutuottajalta. Uusinta ulottuvuutta edustavat liikelaitoskuntayhtymät, joita kunnat ja kuntayhtymät perustavat. Uudistetussa kuntalaissa myös kunnallinen liikelaitos on määritelty meillä kunnolla ensimmäistä kertaa. Seuraavassa selvitetään tarkemmin tässä tutkimuksessa käytettäviä kuntien palvelutuotantoon liittyviä keskeisiä käsitteitä, jotka arkikielessä helposti menevät sekaisin. Pelkistetysti sanottuna ostettu tuotanto tai hankinta ulkoa (contracting out) voidaan jakaa ostopalveluihin ja ulkoistamiseen. Osto- 14

15 palvelussa (outtasking) kunta hankkii välituotepalveluja omaa palvelutuotantoaan varten ulkopuoliselta taholta eikä toimintaan sisälly liikkeenluovutusta kuten johtamisen, henkilöstön tai toimintojen siirtymisiä. Kunta voi myös kokonaan ulkoistaa palvelutuotannon (outsourcing), jolloin kunnalle jää vain rahoitus- ja valvontavastuu. Ostopalvelut ja ulkoistaminen edellyttävät lähes aina kilpailuttamista. Kilpailuttamisella viitataan prosessiin, jossa palvelujen järjestäjä tilaajana pyytää tuottajilta tarjouksia tavaroiden ja palveluiden tuottamisesta. Tehtyjen tarjousten perusteella valitaan tuottaja. Uusimpia toimintatapoja ulkoistamisessa ovat julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuteen (partnering) perustuvat ratkaisut. Kumppanuus voi olla mikä tahansa kuntien palvelutuotannon järjestely, joka koskee rahoitusta, omistusta tai itse tuotantoa. Kumppanuus tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuden tehdä sitä, mitä ne parhaiten osaavat. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että julkiset palvelut ja infra struktuuri tuotetaan parhaimmalla tavalla. Toteutettuja hankkeita on vielä vähän, mutta kiinnostus tämänkaltaista yhteistyötä kohtaan on viriämässä. Palveluseteli on uusi asiakaslähtöinen tapa järjestää kunnallisia palveluja. Palvelusetelilainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Järjestelmässä kunta antaa palveluun oikeutetulle asiakkaalle setelin tai maksukupongin, jolla hän voi ostaa palveluja kunnan hyväksymältä ja raamikilpailuttamalta palvelutuottajalta. Asiakkaan maksettavaksi jää omavastuu, joka ei saa ylittää asiakasmaksua, jonka kunta perii itse tuottamastaan palvelusta. Järjestelmän hyvä puoli on markkinalähtöisyys ja se, että palvelutuottaja ei voi vaihtua asiakkaasta riippumattomista syistä. (Kauppa ja teollisuusministeriö 2001.) Hyvin toimivalla palvelusetelijärjestelmällä on argumentoitu olevan monia etuja asiakkaiden ja kunnan näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmasta tärkein etu on valinnan vapaus. Kunnan näkökulmasta palveluseteli voi olla todellinen vaihtoehto kunnan asiakkaan puolesta kilpailuttamalle ja hankkimalle ostopalvelulle. Palvelusetelijärjestelmässä kunta voi tarkastella laajasti ja tasapuolisesti koko palvelutuottajien kenttää oma palvelutuotanto mukaan lukien. Kunnat 15

16 voivat myöntää palveluseteleitä sitä mukaa kuin uusia asiakkaita tulee palvelun piiriin. Setelimallissa palvelutuottajat kilpailevat jatkuvasti asiakkaiden tyytyväisyydestä ja saavat välittömästi impulsseja markkinoilta oman toimintansa parantamiseksi. Palveluseteli siis lisää mielenkiintoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, kun taas perinteisissä kunnan ostopalveluissa palvelun sisältö ja laatu määritellään etupäässä vain kilpailuttamistilanteessa. Palveluseteli voi myös ehkäistä ostopalvelutoiminnan keskittymistä suurille palveluntoimittajille, sillä ääritapauksissa kilpailuttaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa yhdelle tuottajalle muodostuu markkinoilla monopoli. 5 5 Tutkimuksissa on todettu, että perinteinen kilpailutus suosii suuria toimittajia, joilla on itse hankintalogistiikkaan liittyvää osaamista ja asiantuntijoita enemmän kuin pienillä palveluntoimittajilla. Palvelujen kilpailuttaminen ei myöskään välttämättä edistä kumppanuutta, yhteistä laatutyötä tai asiakkaiden hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen pyrkivää vastuunottoa, sillä kilpailun voittajan ja kunnan välinen kiinteä toiminta voi tuoda voittajalle pysyvän kilpailuedun ja näin aiheuttaa rakenteellista epätasa-arvoa seuraavassa kilpailutustilanteessa. 16

17 2 Julkisten hankintojen periaatteet K ilpailuttamista säätelee juridisesti hankintalainsäädäntö, jonka muotoutumiseen ja implementaatioon niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on vaikuttanut kansallisten toimijoiden ohella oleellisesti Euroopan unioni. Siinä missä valtioiden on argumentoitu turvautuneen kilpailuttamiseen kustannussäästöjen takia, EU:n tavoitteena osana integraation sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkumisen edistämistä on ollut Euroopan laajuisten yhteismarkkinoiden luominen. Olennainen keino tämän tavoitteen saavuttamisessa on ollut jäsenmaiden lainsäädäntöjen lähentäminen siten, että tehokas kilpailu on koko unionin alueella mahdollista. Nykyään koko EU:n alueella julkisissa hankinnoissa noudatetaankin menettelytapoja, joista on säädetty paitsi hankintadirektiivein myös kunkin maan omalla lainsäädännöllä. Myös Suomen nykyiseen, vuonna 2007 uudistuneeseen hankintalakiin on vaikuttanut keskeisesti EU-oikeus. Ennen kuntatason tarkastelua seuraavassa luodaankin lyhyt katsaus kilpailumenettelyn juridiseen taustaan: EU:n rooliin toimintaympäristön muokkaajana, Suomen hankintalakiin sekä hankintamarkkinoiden laajuuteen EU:ssa ja Suomessa. 17

18 2.1 Hankintaperiaatteiden eurooppalainen tausta Julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteena on edistää politiikkaa, joka tähtää oikeudenmukaiseen ja avoimeen kilpailuun julkisista hankinnoista. Julkisia hankintoja koskevat aatteelliset oikeusperiaatteet pohjautuvat jo Euroopan yhteisön perustamisasiakirjaan, Rooman sopimukseen vuodelta 1957, johon oli kirjattu tavaroiden vapaan liikkumisen periaate. Ensimmäiset Euroopan talousyhteisöjen julkisia hankintoja koskevat määräykset (direktiivit 6 ) ovat kuitenkin peräisin 1970-luvulta. Tuolloin julkisia hankintoja ei kilpailutettu lainkaan ja jäsenmaat suosivat oman alueen yrityksiä julkisilla tuilla sekä ohjasivat niille hankintaurakoita. Kehityksen seurauksena verovaroin rahoitettujen julkisten hankintojen hinnat kallistuivat voimakkaasti, ja tilannetta kärjistivät edelleen julkisen sektorin korruptio sekä muutamissa maissa järjestäytyneen rikollisuuden kontrolloimat rakennusmarkkinat. (Pekkala 2007.) Tässä toimintatilanteessa yhteiset hankintasäännökset nähtiin monissa jäsenmaissa keinona saada aikaan budjettisäästöjä julkiseen talouteen. Toiseksi hankintamarkkinoiden avaaminen kytkeytyi 1980-luvulta lähtien tiiviisti Euroopan laajuisten sisämarkkinoiden toteuttamiseen, Euroopan kilpailukyvyn lisäämiseen. Sysäys tähän kehitykseen tuli 1980-luvulla Euroopan ulkopuolelta, erityisesti USA:sta ja Japanista, joiden voimakas talouskasvu osoitti unionin jäsenmaille, etteivät kansalliset toimet enää riitä ratkaisuksi kansainvälisiin kilpailukykyongelmiin. (Gillingham 2003, ) Yhteisön laajuinen hankintojen sääntely nähtiin tässä tilanteessa suurena muutosvoimana ja oleellisena osana sisämarkkinoiden toteuttamista hankintojen 6 Direktiivi on EU:n jäsenvaltioille tarkoitettu lainsäädäntöohje. Direktiivi ei muuta suoraan jäsenvaltion lainsäädäntöä vaan antaa toimintaohjeita kansalliselle lainsäätäjälle, kuten Suomessa eduskunnalle. Lainsäätäjän velvollisuus on toteuttaa direktiivin sisältö maansa lainsäädännössä, joskin kussakin jäsenvaltiossa voidaan valita toteuttamisen muoto ja keinot. Direktiivit antaa Euroopan unionin neuvosto yhdessä Euroopan parlamentin kanssa tai neuvosto yksin. Kansallista täytäntöönpanoa valvoo Euroopan unionin neuvosto, joka voi laiminlyönnin havaittuaan nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. 18

19 suuren taloudellisen painoarvon takia (Kalima 2007). Kehitystä auttoi edelleen vuonna 1985 julkaistu komission valkoinen kirja, jonka mukaan aiemmin toteutetut uudistukset eivät olleet muuttaneet jäsenmaiden kilpailua vääristäviä käytäntöjä. Hankintojen direktiiviuudistus toteutettiin lopulta vuonna 1992 osana suurta lainsäädäntöohjelmaa, joka kattoi kaikki keskeiset tavaroiden, palvelujen, pääomien ja työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät yhteisöoikeuden asiat. (Pekkala 2007.) Vuonna 2004 hyväksytyt uudet EY:n hankintadirektiivit perustuvat suurimmaksi osaksi aiempiin, 1990-luvun alussa hyväksyttyihin direktiiveihin. Uudistuksen tavoitteena oli julkisten hankintojen kilpailuttamisen tehostaminen ja yksinkertaisemman sekä joustavamman hankintanormiston luominen. Lisäksi uudistuksessa kodifioitiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössään tekemät täsmennykset. (Kalima 2007.) Keskeisiä uusiin hankintasäännöksiin sisältyviä periaatteita ovat hankintamenettelyjen avoimuus, julkisten hankintojen kilpailuihin osallistuvien toimittajien syrjimättömyys sekä yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu. Suhteellisuusperiaate julkisissa hankinnoissa tarkoittaa puolestaan, että hankintamenettelyn, tarjouspyynnön sisällön ja tarjousmenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden. 2.2 Suomen hankintalaki Eurooppalaisen hankintanormiston kehitys on vaikuttanut luonnollisesti myös Suomen säännösympäristöön ja hankintakäytäntöihin monin tavoin. Hankintalaki ja hankintojen kilpailuttamisvelvollisuus tulivat Suomessa voimaan vuoden 1994 alusta ETA-jäsenyyden myötä. Oikeusnormiston tasolla Suomen julkisten hankintojen säätely perustuu EU:n julkisten hankintojen direktiiveihin sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n julkisten hankintojen GPA-sopimukseen. Direktiivit ja GPA-sopimus koskevat niin sanottuja kynnysarvot ylittäviä tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakoita. Vuoden 19

20 2007 kesään asti voimassa ollut kansallinen hankintalaki koski kaikkia siinä määriteltyjä julkisten hankintayksiköiden tekemiä hankintoja niiden arvosta riippumatta. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2004.) Uudet hankintasäädökset, hankintalaki (348/2007), erityisalojen hankintalaki (349/2007) ja lakeja täydentävä hankinta-asetus (614/2007) tulivat voimaan kesäkuun 2007 alussa. Lakiuudistuksella saatettiin voimaan vuonna 2004 annetut Euroopan parlamentin ja neuvoston hankintadirektiivi (2004/18/EY) ja erityisalojen hankintadirektiivi (2004/17/EY). Samalla uudistettiin kansallista hankintalainsäädäntöä, jonka tärkeimpiä uudistuksia oli hankintoja koskevan avoimen ilmoitusvelvollisuuden laajeneminen niin sanottuihin kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti vuonna 2007 voimaan tulleen hankintalain keskeistä sisältöä ja uudistuksia. Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan hankintayksiköiden on noudatettava hankintalainsäädäntöä tavara- ja palveluhankinnoissaan sekä rakennusurakoissaan. 7 Suomessa hankintayksiköitä ovat kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, valtion viranomaiset, evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta seurakuntineen sekä julkisoikeudelliset laitokset, kuten kunnalliset liikelaitokset, jotka on perustettu tyydyttämään sellaista yleisen edun tarvetta, jolla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja jota rahoittaa ja valvoo muu julkinen hankintayksikkö. 8 Myös mikä tahansa hankinnan tekijä (yksityinen yhteisö) on hankintayksikkö silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta julkiselta hankintayksiköltä. Yksin- ja erityisoikeuden nojalla toimivat, julkisen sektorin yhteisöjen määräämisvallassa olevat vesi- ja energiahuollon yksiköt sekä kulje 7 Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai tähän rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan. Hankintaa ei ole omana työnä tekeminen, palkkaaminen työsuhteeseen eikä olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus. 8 Hankintayksikön tulee olla itsenäinen oikeushenkilö. 20

21 tus- ja postipalveluja tarjoavat yksiköt kuuluvat julkisten hankintojen piiriin vain niin sanottujen EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta. Hankintasäännöksiä ei silti sovelleta kilpailutaloudessa toimiviin valtionyhtiöihin (Finnair yms.). Uudessa laissa hankinnat jaotellaan kolmiportaisesti. EU-hankinnoilla tarkoitetaan EU-kynnysarvot 9 ylittäviä hankintoja. Kansallisilla hankinnoilla tarkoitetaan puolestaan kansalliset kynnysarvot ylittäviä mutta EU-kynnysarvot alittavia hankintoja. EU-hankintoihin sovelletaan direktiivien mukaisia kilpailuttamismenettelyjä, ja niistä on EU-laajuinen ilmoitusvelvoite. Kansallisiin hankintoihin sovelletaan joustavampia menettelyjä ja niistä ilmoitetaan vain kansallisesti. Pienhankinnat ovat kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja, joihin ei sovelleta enää hankintalakia. Säädökset kansallisista kynnysarvoista antavat julkisista hankinnoista kilpaileville yrityksille aiempaa paremmat mahdollisuudet saada tietoja oman alueensa ulkopuolisista, kohtuullisen kokoisista hankinnoista. Tämä korostaa hankintojen avoimuusperiaatetta; vanhassa kansallisessa hankintalaissa kilpailuttamisvelvollisuus katsottiin täytetyksi, kun tarjouspyynnöt lähetettiin vain muutamalle toimittajalle. Asiantuntijoiden mukaan aiempi käytäntö antoi hankintayksilöille monia mahdollisuuksia ohjata hankintoja haluamilleen tahoille tai järjestää näennäisiä tarjouskilpailuja lain kirjaimen muodolliseksi noudattamiseksi. Toinen avoimuuteen merkittävästi vaikuttava muutos on, että tarjouksen valintakriteerit on ilmoitettava painotettuina. Aikaisemmin riitti valintakriteerien ilmoittaminen mahdollisuuksien mukaan tärkeysjärjestyksessä. On kuitenkin arvioitu, että hankintayksiköiden omilta sidosyksiköiltään (in-house-hankinnat) tekemät suorahankinnat ja niiden rajanveto jäävät jatkossakin tulkinnanvaraisiksi. Käytännössä hankintayksikkö voisi tehdä suorahankintoja omistamaltaan 9 Käytännössä kynnysarvot vaihtelevat toimialoittain ja osin myös hankintayksikkötyypeittäin. Ks. lisätietoja 21

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Kilpailutusten teoriaperusta julkistalouden tavara- ja palveluhankinnoissa ja suorahankintojen toteuttaminen hankinnoissa case VTT

Kilpailutusten teoriaperusta julkistalouden tavara- ja palveluhankinnoissa ja suorahankintojen toteuttaminen hankinnoissa case VTT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Kilpailutusten teoriaperusta julkistalouden tavara- ja palveluhankinnoissa ja suorahankintojen toteuttaminen hankinnoissa case VTT Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 50/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa

Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa Pekka Valkama Olavi Kallio Jaana Haatainen Hannu Laurila Pentti Siitonen Kuntapalvelujen kilpailuttamisen taloudelliset vaikutukset, I osa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntapalvelujen

Lisätiedot

Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa

Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Hannu Torvinen Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin Public-Private Partnership-hankkeissa Käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen. HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen. HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.11:2010 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE

SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE 1 Olli Wuori & Lasse Löytty SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE Taustaselvitys VM:n työryhmämuistiolle 6/2005 Yksityisen palvelutuotannon rooli julkisessa palvelutuotannossa VAASAN

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot