PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 Ptlk PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu niin, että ne vastaavat osaston tulosalueita ja -yksiköitä. Perusturvaosasto jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin, joiden osalta myös valtuuston vahvistamat määrärahat ovat sitovia: 1) Sosiaalityön tulosalue, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö; 2) Kotipalveluiden tulosalue, jota johtaa avopalvelupäällikkö; 3) Vanhuspalveluiden tulosalue, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö; 4) Vammaispalveluiden tulosalue, jota johtaa erityispalvelupäällikkö; 5) Perusterveydenhuollon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja; 6) Erikoissairaanhoidon tulosalue, jota johtaa perusturvajohtaja. Tämän lisäksi osastopäällikön alaisuudessa toimivat perusturvatoimiston ja edunvalvonnan tulosyksiköt. Kullakin tulosalueella on oma hallinnon kustannuspaikka, jossa on toiminnan yleiset kulut sekä toiminnan järjestämisestä aiheutuvat hallinnon palkkamenot. TERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusturvalautakunta vastaa kansanterveyslain (66/1972) ja terveydenhuoltolain (1326/2010) edellyttämisistä terveydenhuollon palveluista kuntalaisille sekä valvoo, että sen terveydenhuoltopalvelut vastaavat kokemäkeläisten terveydenhuollon tarvetta. Pääosin perusterveydenhuolto ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä eli kuntayhtymä huolehtii kansanterveystyön toteuttamisesta kansanterveyslain ja perussopimuksen mukaisesti. Terveydenhuoltolain 6. luvun nojalla kuntalaisilla on alkaen mahdollisuus valita perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus, jolloin kokemäkeläisen perusterveydenhoidosta voi vastata muukin kuin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Mahdollisista terveyskeskuspalveluiden ostoista muilta terveyskeskuksilta ei ole tässä vaiheessa tietoa ja talousarviossa on perusterveydenhoidossa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän esittämät asiakas- ja taloustiedot. Kokemäen kaupunki ostaa kuntayhtymältä v avohoidon, hammashuollon ja laitoshoidon palveluja. Avohoidon kustannuksiin sisältyvät erityispalveluista puheterapia- ja terveyskeskuspsykologipalvelut. Puheterapia sisältää ns. peruskäynnit ja laajat käynnit. Laitoshoito sisältää tk-sairaalapalvelut. Hammashoidon ja tk-sairaalan käyttöä vähennetään vuoden aikana. Toinen terveyskeskussairaalaosasto, joka sijaitsee Kokemäen terveysasemalla, lopettaa toimintansa Harjavallan terveyskeskussairaalaosaston hoitopaikkoja lisätään ja henkilöstömitoitusta nostetaan alkaen. Terveyskeskussairaala toimii akuuttisairaalana eikä siellä ole pitkäaikaishoidossa potilaita kuin lääketieteellisin perustein. Kotihoidon yhteistyön kehittäminen kotisairaanhoidon, kotisairaalan ja kotipalvelun kesken toiminnan tehostamiseksi tukee myös kotona asumista ja hoitopaikkojen tarpeen vähentymistä.

2 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän on antanut talousarvionsa v ja tulossuunnitelmansa vuosille Lisäksi kuntayhtymä on laatinut palvelutasosuunnitelman KSTHKY Kokemäen käyttöosuudet Avohoito - LVO - erikois-lvo - puhelinkonsultaatio - muu avohoito - kotisairaanhoito - erityishoitajapalvelut puheterapia: peruskäynti laaja käynti Suoritteet TP Suoritteet TP Suoritteet TA 2013 suoritteet TA 2014 *laitoshoidon kustannuksiin Kokemäen talousarviossa varattu määräraha riittää hoitopäivään (hpv 185,39 ) Hammashuolto Laitoshoito *) ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Kumppanuushankkeen avulla pyrimme selvittämään, miten ehkäistä terveydenhuollon kustannusten kasvua. Noudatetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin ja kaupungin kumppanuusneuvottelussa sovittuja asioita. SOSIAALIHUOLTO PERUSTURVATOIMISTO Perusturvatoimen hallinto perusturvajohtaja palvelusihteeri Perusturvalautakunta, 9 jäsentä, kokoontuu 11 kertaa. Hallinnon tavoitteena on tarjota toimisto- ja hallintopalveluja sekä sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa tukevia oheispalveluja. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ostetaan Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä. Sosiaalipäivystys ostetaan Porin kaupungin hallinnoimalta Satakunnan sosiaalipäivystysyksiköltä.

3 Tavoite - Sote-palvelurakenteen selvittämistyö yhteistyössä Keski-Satakunnan kuntien, Porin alueen ja Kaakkois-Satakunnan kuntien kanssa - Vuodeosaston muutosvalmistelu palveluasumisyksiköksi - Ilolan toiminnan vähittäinen lopettaminen, vanhusten palveluasumisen hankintatavan selvittäminen, ostopalvelut - Kustannustietoisuuden lisääminen EDUNVALVONTAPALVELUT yleinen edunvalvoja palvelusihteeri Edunvalvonta siirtyi valtion tehtäväksi, mutta Kokemäen kaupunki teki v sopimukset edunvalvontapalvelujen myynnistä Porin oikeusaputoimistolle Kokemäen edunvalvonnan osalta ja Rauman oikeusaputoimistolle Köyliön ja Säkylän edunvalvonnan osalta. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Edunvalvonta kuuluu hallinnon tulosalueeseen. Päämiehiä erityistehtävää, joista kokemäkeläisiä erit.tehtävää, köyliöläisiä 18 ja säkyläläisiä erit.tehtävää. Edunvalvontapalveluiden tulosyksiköstä vastaa perusturvajohtaja SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tulosyksikkö jakaantuu aikuissosiaalityön, lapsi- ja perhesosiaalityön, työtoiminnan ja päihdepalveluiden tulosyksiköihin, joista vastaa sosiaalipalvelupäällikkö. sosiaalipalvelupäällikkö 3 sosiaalityöntekijää 2 perhetyöntekijää (uusi toimi alk.) 0,5 lasten ja nuorten työntekijä (0,5 koulun osuus) toimistosihteeri palvelusihteeri pajaohjaaja yksilövalmentaja vastaava pajaohjaaja, määräaikainen saakka AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden ja toimistosihteerin työpanokset. Toimeentuloturvan tehtäväalueeseen kuuluvat toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta. Elatusturvan tehtävät ovat siirtyneet Kelalle, ainoastaan elatustuen palautuksia mahdollisesti vielä tulee. Toimeentulotuen myöntämisestä päättävät sosiaalityöntekijät ja toimistosihteeri. Päätösten lukumäärät ja käsittelyajat raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Sosiaalityöntekijät ja sosiaalityönjohtaja päättävät myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimintarahasta sekä matkakorvauksesta.

4 Toimeentulotuki TP 2012 TA 2013 TA 2014 Perus- ja täydentävä toimeentulotuki / perheitä Ehkäisevä toimeentulotuki / perheitä Kuntouttava työtoiminta / pv lkm Vuoden 2014 aikana yllä oleva taulukon mukaisesti toimeentulotukiperheiden ja ehkäisevän toimeentulotuen perheiden määrän arvioidaan pysyvän edelliseen vuoteen verrattuna samansuuruisina. Tukiasunnot Vuosittain tarvitaan muutaman vuorokauden jaksoja lapsiperheille turvakodissa perheen sisäisten väkivaltatilanteiden johdosta. Tätä palvelua ostetaan vuoden 2014 aikana Kankaanpään A-kodista. Sosiaalitoimella on välivuokrattuna 2 asuntoa Y-säätiöltä, jotka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua/tukea asumisensa järjestämisessä. Tällaisille asunnoille on tarvetta ja niiden lukumäärää voisi myös lisätä. LAPSI- JA PERHESOSIAALITYÖ Lapsi- ja perhesosiaalityöhön kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, sosiaalityöntekijöiden, kahden perhetyöntekijän, palvelusihteerin työpanokset. Lastensuojelun painopistettä siirretään avohuollon tukitoimenpiteisiin, minkä vuoksi vuodeksi 2014 on palkattu toinen vakinainen perhetyöntekijä. Kotipalvelu tarjoaa lastensuojelun perheille tukea (mm. siivoukseen, ruuanlaittoon ja lasten hoitoon). Kotipalvelun hoitajista kolme tekee sekä vanhus- että perhetyötä. Kuntien yhteistyön, kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia käynnistää mm. huostaan otettujen lasten vanhempien tukiryhmiä (esim. Voikukkia - hanke). Avohuolto. Lastensuojelua järjestetään ensisijaisesti tukemalla perheitä ja nuoria avohuollon tukitoimin yhteistyössä mm. päivähoidon, lastenneuvolan ja perheklinikan kanssa. Tarvittaessa perheelle/nuorelle/lapselle pyritään järjestämään tukihenkilö tai tukiperhe. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä perhetyötä (perhetyöntekijät ja kotihoidon hoitajat) tehdään vuoden aikana noin 20 perheessä. Perhe- ja laitoshoito. Sijaishuoltoon sijoitettaessa ensisijaisena tavoitteena on perhehoito. Varaudutaan 8 lapsen pitkäaikaiseen perhehoitoon. Laitospalvelut ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta. Lastensuojelun suunnitelma. Lastensuojelulain edellyttämä lastensuojelusuunnitelma on hyväksytty eri lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Siinä esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan myös tämän vuoden aikana ohjelman mukaisesti. Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö tarjoaa kuntien työntekijöille konsultaatiota ja vertaisryhmätyöskentelyä lastensuojelun monimutkaisissa tilanteissa. Kehittämisyksiköllä on keskeinen rooli myös sijaishuoltoon liittyen, koska sen kautta voi saada sijaisperheitä lapsen tarpeen niin vaatiessa. Lastenvalvojan palvelut ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä. Perheneuvolapalvelut ostetaan A-klinikkasäätiöltä.

5 Lastenpsykiatriset palvelut ostetaan Satakunnan keskussairaalasta. Tunnuslukuja/lastensuojelu TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Huostaan otettuja lapsia Laitoshoidossa lapsia vuoden aikana Laitoshoitopäiviä/lapset Perhehoidossa lapsia vuoden aikana näistä pitkäaikaishoidossa Perhehoidossa hoitopäiviä Jälkihuollossa lapsia vuoden aikana Perhetyön (kotipalvelu ja perhetyö) perheitä yhteensä TYÖTOIMINTA Työtoimintaan kohdistuu sosiaalipalvelupäällikön, pajaohjaajan ja yksilövalmentajan työpanokset. Vastaava pajaohjaaja on palkattu määräaikaisena ajalle tehtävänään pajatoiminnan kehittäminen ja nuorisotyötakuun toteuttaminen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistymisen parantaminen työllistämistukikustannusten vähentämiseksi. Kuntouttava työtoiminta on aktivointitoimenpide, jolla parannetaan pitkään työttömänä olleen henkilön elämänhallintaa ja työllistymisen edellytyksiä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen poistaa henkilön Kelan pitkäaikaistyöttömien korvauslistalta. Kuntouttavan työtoiminnan edellytyksenä on yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa asiakkaalle laadittu aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelman jälkeen kunta tekee vielä päätöksen työtoiminnan aloittamisesta ja sen aikana maksetuista etuuksista/korvauksista. Vuoden 2014 aikana kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yhä esimerkiksi Nuorten työpajalla sekä Päiväkeskus Kumussa. Myös kaupungin muiden hallinto-osastojen mahdollisuudet järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kartoitetaan. Kuntouttavan työtoiminnan päivien lukumäärä pysyy edellisvuosien tasolla. Nuorten työpajalla on mahdollista työskennellä kerralla 3-7 henkilön kanssa. Erilaisia kohderyhmiä pajalla ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja yhdyskuntapalvelua suorittavat. Keskeisiä työmuotoja ovat aktivointi, erilaiset tukimuodot ja palveluohjaus. Vuonna 2014 keskitytään erityisesti kuntouttavaan työtoimintaan ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, jotta osallistujat sijoittuisivat joko työelämään tai koulutukseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa 20 %:lla laskettuna kunnalle koituvista kuluista vuodesta Työpajalle löytyi uusi tila aivan naapurista ja nuorten itsensä kunnostamina tilat saadaan täysipainoisesti käyttöön heti alkuvuodesta Uudet tilat tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa tehtäväkenttää mm. vanhojen huonekalujen entisöintiin, polkupyörien huoltoon sekä käsityö- ja ompelutehtäviin. Työpajan yhteydessä toimiva kierrätyskeskus jatkaa edelleen vanhoissa tiloissa, mutta saa nyt runsaasti enemmän tilaa. Kierrätyskeskukseen tulevaa tavaraa käytetään hyväksi entisöinti- ja kunnostuskohteina (huonekalut) sekä käsityömateriaalina (vaatteet, verhot). Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste on Nuorten työpajan yhteydessä.

6 Kokemäelle perustetaan vuonna 2014 sosiaalinen yritys yhteistyössä Nuorten työpajan kanssa. Yritys keskittyy luomaan kiinteistönhoito- ja kunnossapitotehtävien kautta luomaan työpajasta väylä, josta edetään sosiaalisen yrityksen töihin. Yritys tulee työllistämään pitkäaikaistyöttömiä ja työelämään kuntoutujia. PÄIHDEPALVELUT Päihdehuollon palveluihin sisältyvät polikliininen päihdehuolto, asumispalvelut, laitoskuntoutus ja päiväkeskus. Polikliiniset päihdepalvelut ostetaan A-klinikkasäätiön Kokemäen perhe- ja päihdeklinikalta. Päihdehuollon pitkäaikaista asumispalvelua ostetaan KSTHKY:ltä, joka ostaa ne yksityisistä palvelutaloista lähinnä päihteiden käytön takia toimintakykynsä menettäneille n.1200 hoitopäivää. Kustannukset laskutetaan Kokemäen kaupungilta kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti. KSTHKY järjestää 16 kokemäkeläiselle päihdepalveluja v Kuntoutuslaitoshoitoa päihdeongelmaisille hankitaan n. 40 hoitopäivää. Kuntoutukseen antaa lähetteen Kokemäen kaupunki. Kuntoutukseen ohjataan pääsääntöisesti nuoria ja lapsiperheitä. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Kumussa jatkuu kaupungin omana toimintana. VAMMAISPALVELUT Vammaispalveluiden tulosalue jakaantuu kehitysvammapalveluiden ja vammaispalveluiden tulosyksiköihin, joista vastaa erityispalvelupäällikkö. KEHITYSVAMMAPALVELUT Henkilöstö: erityispalvelupäällikkö työtoiminnan ohjaaja askartelunohjaaja päivätoiminnan ohjaaja asumisohjaaja 4 kehitysvammaisten hoitajaa Lisäksi Kirsikkakodissa on yksi palkkatuella palkattu sekä yksi oppisopimuskoulutuksessa oleva lähihoitajaopiskelija. Hän tekee suurimman osan sijaisuuksista. Työ- ja päivätoimintapalvelut Työ- ja päivätoiminnalla on yhteiset tilat vanhalla yhteiskoululla. Päivätoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon asiakkaiden omat toiveet, taipumukset ja mieltymykset. Toiminta on mielekästä ja tarjoaa mahdollisuuden olemassa olevien taitojen käyttämiseen, uusien asioiden oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Päivätoiminnassa on kaksi asiakasta, jotka vaativat henkilökohtaisen avustajan, jotta päivätoiminnan toteutus on mahdollista. Toisen avustajan työaika on 18h/vko ja toisen on 38,15h/vko.

7 Työtoiminnassa on erilaisia työryhmiä; keittiö-, siivous- ja ulkotyöryhmä. Työtoiminnassa asiakkaat käyvät pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa. Kaikilla asiakkailla on henkilökohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Hovipajan ongelmana on edelleen tilan ahtaus sekä tilojen vetoisuus ja kylmyys. Tällä hetkellä puutöiden tekeminen on vähäistä, koska sahalle ei ole löytynyt sopivaa tilaa. Avotyössä käy 5 asiakasta. He työskentelevät kaupungin ja yksityisten palveluksessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimintakeskuksessa Antinkartanossa työskentelee 4 henkilöä. Lisäksi ostamme päivätoimintaa Huittisten kaupungilta 1 henkilölle ja Tukena Oy:ltä työ- ja päivätoimintaa 3 henkilölle. Kirsikkakodin asumispalvelut Kirsikkakodin paikkaluku on 8. Tavoitteena on pitää kaikki asukaspaikat täynnä. Kirsikkakodin tilat kuitenkin rajoittavat jonkin verran asukkaiden valintaa. Tilat eivät ole toimivat pyörätuoliasiakkaalle; mm. ahtaat oviaukot ja pienet vessat tuottavat ongelmia asiakkaan hoidossa. Kirsikkakodin asukkaiden hoidettavuus ja avun tarve jokapäiväisissä toiminnoissa on runsasta. Tällä hetkellä yksi asukas on vuodepotilas. Erilaisissa hoitotilanteissa on välttämätöntä oltava kaksi työntekijää. Kirsikkakodissa on vakituisesti 4 koulutettua hoitajaa. Lääkehuolto toteutetaan annettujen sääntöjen mukaisesti. Asumispalvelut Asumisohjauksen piirissä on 11 itsenäisesti/tuetusti asuvaa kehitysvammaista. Heidän palvelusuunnitelmissaan on mietitty, minkälaisissa asioissa he tarvitsevat tukea ja ohjausta. Asumispalveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta 9 henkilölle ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta 13 henkilölle. Lisäksi yksityisiä palveluja käytetään tilapäishoitoon sekä omaishoidon vapaisiin yhteensä 50 päivää sekä sosiaalipalveluiden tilapäistä lomituspalvelua 50 päivää. Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa on yksi asiakas tilapäishoidossa yhteensä 110 päivää ja hänellä on sekä aamuisin että iltaisin henkilökohtainen avustaja. Avustajan kustannus on n. 180 / avustaja. (Jos on kaksi avustajaa, niin se on 2 x 180 / päivä). Lisäksi ostetaan sosiaalipalveluilta tilapäistä hoitoa Kamu-tuvasta yhteensä 72 päivää vuonna Toisella asiakkaalla on lisäksi henkilökohtainen avustaja tilapäishoidon aikana. Perhehoito Tällä hetkellä Kokemäen kaupungilla on yksi vakituinen perhehoitaja. Lisäksi ostamme yhdelle asiakkaalle pitkäaikaista perhehoitoa sosiaalipalveluilta yhteensä 365 päivää sekä tilapäistä vaativaa perhehoitoa 36 päivää vuonna 2014 Laitoshoito Satakunnan sosiaalipalveluyksikön laitoshoidossa on vakituisesti 6 henkilöä ja tilapäishoitoa ostetaan yhdelle henkilölle yhteensä 90 päivää. Tällä hetkellä laitoksessa asuvien henkilöiden tarvitsemaa apua ja huolenpitoa sekä kuntoutusta ei ole ollut mahdollista järjestää muulla tavoin. Tavoitteena on, ettei laitokseen tehdä pitkäaikaissijoituksia.

8 Muu toiminta Kokemäen kehitysvammahuolto järjestää lisäksi vapa-ajan toimintaa ja tukihenkilötoimintaa. Uuden kotikuntalain mukaisesti Kokemäelle on muuttanut kaksi kehitysvammaista henkilöä, joiden saamat palvelut on huomioitu talousarviossa menona sekä tulona. KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN KÄYTTÖPÄIVÄT TP 2012 TP 2013 TA 2014 Työtoiminta oma+avott+päivät ostop. sosiaalipalvelut päivä- ja työtoiminnan ostop ostop.kunnilta Asumispalvelu Asumispalv.pv Kirsikkakoti Asumispalv.pv sosiaalipalvelut Asumispalv.pv yksit. Vak+tilap Perhehoito Perhehoitopv:t oma Perhehoitopv:t sosiaalipalvelut Laitoshoito Laitoshoitopäivät VAMMAISPALVELUT (VpL) Vammaispalvelualain mukaiset yksilölliset vammaisten palvelut sekä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävät aikuismielenterveyskuntoutujien asumispalvelut siirtyivät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tehtäväksi. Perussopimuksen mukaisesti palvelujen järjestämisestä vastaava kotikunta maksaa omakustanteisesti palveluista aiheutuneet kustannukset. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta sekä alle 63-vuotiaiden omaishoidontuki jäivät Kokemäen omaksi tehtäväalueeksi. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut (KSTHKY:än siirtyneet palvelut) Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus palveluasumiseen, kuljetuspalveluihin, tulkkipalveluihin, asunnon muutostöihin, päivätoimintaan ja henkilökohtaiseen apuun.

9 Vammaispalvelut kuljetuspalvelu 161 henkilökohtainen apu 41 palveluasuminen kotona 12 asunnon muutostyöt 13 asumispalvelut 6 Päihdepalvelut asumispalvelut 16 asiakasta Kuntouttava päivätoiminta Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintayksikkö Kumu - Ohjaaja - Mielenterveyshoitaja, - Avustaja/siivooja, palkkatuella työllistetty Toiminta Yksikkö toimii ns. avoimena yksikkönä eli asiakkaita voi päivän aikana käydä ilman ennakkoilmoittautumista. Säännöllisesti käyviä asiakkaita on n. 30, keskimäärin 15 /pv. toimintapäiviä 220, käyntikertoja n Asumisenohjauksella tuetaan kuntoutujien itsenäistä asumista, arjen toiminnoista selviytymistä ja sosiaalisia taitoja Tavoitteet - Vähentää päihde- ja psykiatristen palvelujen käyttöä, ehkäistä laitoshoitoa ja ympärivuorokautisen asumispalvelun tarvetta sekä mahdollistaa siirtyminen palvelukodeista itsenäiseen asumiseen. - Yhteistyötahojen kanssa pyritään edelleen rakentavaan ja avoimeen yhteistyöhön - palautekysely yhteistyötahoille - Pyrkimys on saada asiakkaat kiinnittymään päiväkeskukseen niin, että käynnit toteutuisivat sovitusti - asiakkaille tyytyväisyyskysely - asumisenohjauksen suunnitelmallisuus; yhteistyössä asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen suunnitelma ja sen toteutumisen seuranta säännöllisesti/asiakaskohtaisen tavoitteen mukaisesti. KOTIPALVELUT Kotipalveluiden tulosalue jakaantuu kotihoidon ja tukipalveluiden tulosyksiköihin, joista vastaa avopalvelupäällikkö KOTIHOITO - avopalvelupäällikkö - 27 hoitajaa - (1 hoitajan toimi lakkautettu) - uusi sairaanhoitajan toimi kotiavustaja - osastosihteeri - fysioterapeutti 50 % (määräaikainen, testamenttivaroin)

10 Kotihoidon palvelujen painopiste on ikäihmisten palvelujen järjestämisessä. Kotihoidon asiakasmäärät eivät suurestikaan enää nouse, mutta käyntimäärät nousevat, koska kotihoidossa hoidetaan jatkossa pääasiassa niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon perushoitoa ja palveluita päivittäin ja montakin kertaa päivässä. Jotta paljon apua tarvitsevien asiakkaiden hoito pystytään turvaamaan, kotihoidon ilta- ja viikonloppuvuoroihin lisätään tarvittaessa lisää resursseja. Kolme hoitajaa tekee osa-aikaisesti vanhustyön rinnalla kotihoidon perhetyötä lastensuojeluperheissä. Lisäksi resurssien mukaan lapsiperheille järjestetään kodinhoitoapua myös ennaltaehkäisevästi. Perhetyötä kehitetään yhdessä sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa. Kotihoitoon palkataan vakituinen oma sairaanhoitaja, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea kotihoidon hoitajia sairaanhoidollisissa tehtävissä ja vastata sairaanhoidollisesta työstä. Kotihoidon sairaanhoitajan avulla asiakkaat pyritään hoitamaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Tavoitteet vuodelle vastuutyöntekijämallin vakiinnuttaminen - tiimivastaavat jokaiseen tiimiin - asiakkaiden mahdollisimman nopea, turvallinen ja suunnitelmallinen kotiuttaminen sairaaloista kotiin - kotihoidon oman sairaanhoitajan tehtävänkuvan vakiinnuttaminen - yhteistyön tiivistäminen kotisairaanhoidon ja Palvelukeskus Henrikinhovin lyhytaikaisosaston kanssa - asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen yhteistyössä fysioterapeutin kanssa (mm. Voitas-koulutus) - ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön panostaminen Suorite- ja asiakasmäärät TOIMINTA TP 2012 TA 2013 TA 2014 Asiakkaat alle 65-vuotiaat vuotiaat vuotiaat v. ja yli vammaiskotitaloudet lapsiperheet (ls+ muut) muut yhteensä Käyntikerrat KOTIHOIDON TUKIPALVELUT - Sosiaaliohjaaja - Laitosapulainen - Päivätoiminnan lähihoit. 50 % (määräaikainen, testamenttivaroin) Ateriapalveluasiakkaille tehdään asiakaskysely yhteistyössä ruokahuollon kanssa. Aterioiden kuljetusten osalta selvitetään mahdollisuutta kylmien aterioiden kuljettamiseksi useampana päivänä. Kauvatsan alueen asiakkaat ostavat ateriapalvelun suoraan Piken Pakarilta. Tämä näkyy ateriapalveluasiakkaiden määrässä. Vuonna 2012 ateriapalveluasiakkaita oli 113 ja viime vuonna asiakkaita oli 102. Vuoden 2014 arvio on 105 asiakasta.

11 Turvapuhelinpalvelut ostetaan Esperi Care Oy:ltä. Palvelua kehitetään yhteistyössä palveluntuottajan kanssa niin, että asiakas pystyy mahdollisimman nopeasti kotiutumaan sairaalasta kotiin ja teknologiaa voitaisiin hyödyntää niin, että asiakkaat kokisivat asumisen kotona turvalliseksi. Turva-auttajakäynnit tekee vuoden alusta lähtien Turvatiimi Oyj. Turvapuhelinasiakkaiden määrä on kasvanut. Vuonna 2012 asiakkaita oli 142 ja vuonna 2013 turvapuhelinasiakkaita oli 150 vuoden aikana. Tämän vuoden arvion on noin 155 asiakasta. Lisälaitteiden, kuten ovihälyttimien, määrä tulee myös kasvamaan. Päivätoimintaa laajennetaan kolmeen päivään viikossa. Muistisairaille asiakkaille on oma ryhmä. VANHUSPALVELUT Vanhuspalveluiden tulosalue jakaantuu omaishoidon sekä laitos- ja palveluasumisen tulosyksiköihin, joista vastaa vanhuspalvelupäällikkö Vanhuspalveluiden hallinnon henkilökunta - vanhuspalvelupäällikkö - osastosihteeri VANHUSTEN OMAISHOIDONTUKI, yli 63 v Omaishoidontuki on jaettu alle 63 v. ja yli 63 v. omaishoidontukeen. Vanhusten omaishoidontuesta vastaa vanhuspalvelupäällikkö. Omaishoidontuen myöntämisen tavoitteena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa ja ehkäistä laitoshoidon sekä tehostetun palveluasumisen tarvetta. Omaishoitajien jaksamista tuetaan lomajärjestelyin, osin päivätoiminnalla sekä antamalla omaishoitajille palveluseteleitä tarvitsemansa avun hankkimista varten. Yli 63-vuotiaita omaishoidontuen saajia on vuoden aikana vähintään 19. Tavoite - omaishoidontukihakemusten viivytyksetön käsittely, päätös viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemusten saapumisesta ( omaishoidon tuen saajaa) - omaishoidon, avo- ja tukipalveluiden turvin vanhuksen asuminen kotona mahdollisimman pitkään - osallistutaan omaishoitajia tukevaan OMAVA - hankkeeseen (SPR:n hanke). LAITOS- JA PALVELUASUMINEN Laitos- ja palveluasumistulosyksikköön kuuluu yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavat ja Palvelukoti Ilolasta ostettavat asumispalvelut sekä Henrikinhovin antamat pitkäaikainen laitoshoito (vanhainkotihoito) ja tehostettu palveluasuminen. Asiakkaat sekä tehostettuun palveluasumiseen että pitkäaikaiseen laitoshoitoon (vanhainkotihoito) valitaan hoidon tarpeen sekä vanhuksen toimintakyvyn perusteella. Asukasvalinnan suorittaa vanhuspalvelupäällikkö yhdessä SAS ryhmän kanssa. Tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon pääsemiseksi on otettu käyttöön kriteerit alkaen. Vanhuspalvelulaki on velvoittanut alkaen järjestämään tarvitut palvelut 3 kk kuluttua päätöksestä.

12 Tavoitteet - vanhustenpalveluiden kehittämistyöryhmä ja vanhusneuvosto toimivat aktiivisina ikäihmisten palveluiden, vanhustenhuollon toiminnan ja laadun kehittämisessä - vanhusstrategia päivittyy vanhustenpalveluiden kehittämistyöryhmän työnä - SAS-ryhmän toiminta jatkuu x2/kk - Palveluntarvearvioiden ja ikäihmisten neuvontaa ja ohjausta tehostetaan edelleen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaalle kotihoidon, asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä. - Osana vanhuspalveluiden kehittämistä valmistellaan vuoden aikana lyhytaikaiseen geriatriseen kuntouttamiseen keskittyvää palveluasumisyksikköä - vanhuspalvelujen toteuttamisessa suunta edelleen laitoshoidon vähentämiseen, painottuen kotona asumiseen. Vuoden 2013 lopussa asumispalvelu- tai vanhainkotipaikkoja jonottavia oli 1. - osallistutaan Voimaa vanhuuteen- ohjelmaan Ohjelmalla pyritään tukemaan jo toimintakyvyltään heikentyneiden kotona selviämistä. Vanhusten Palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen ostoissa pilotoidaan palvelusetelin käyttöä ajalla Yksityisiltä palveluntuottajilta tehostetun palveluasumisen ostoon hyväksytty määräraha riittää kuluvana vuonna 55 asiakkaan palveluasumiseen, joista ainakin yksi paikka ostetaan testamenttivaroin. Palveluasumisen lisäostoille on paineita. Vuoden 2014 lopussa ostopalvelu- asiakkaita on 54. Tavoitteet - lyhytaikaista palveluasumista tehostetaan, koska se tukee vanhusten kotihoitoa tehokkaasti yhteistyössä kotihoidon kanssa - aloitetaan Kokemäen terveyskeskussairaalan muutostyöt lyhytaikaiseen palveluasumisen yksiköksi, joka aloittaa toimintansa tammikuussa päivätoimintaa jatketaan testamenttivaroin x2/vko sekä intervalliyksikössä x 1/vko Palvelukoti Ilola Palvelukoti Ilola on alkaen vain palveluasumista tarjoava yksikkö hoivaosaston muuttuessa palveluasumispaikoiksi. Ilolassa on kokemäkeläisten käytössä 14 tehostetun palveluasumisen paikkaa Nykyinen ostopalvelusopimus Palvelukoti Ilolasta Sastamalan kanssa on voimassa saakka. Palvelukeskus Henrikinhovin palveluasuminen ja laitoshoito - osastonhoitaja - 4 sairaanhoitajaa - geronomi - 22 lähihoitajaa - 5 osastoapulaista - kuntohoitaja - 0,5 fysioterapeutti (määr.) Varahenkilöstö - sairaanhoitaja - 3 lähihoitajaa - 2 osastoapulaista Tilanhallinta - 2 laitoshuoltajaa - 0,5 talonmies

13 Vanhusten tehostettua palveluasumista tuotetaan Henrikinhovin Kaskukamarin (9 paikkaa) ja Kuntokodon (11 paikkaa) toimintana. Intervalliyksikkö Tarinatupa (12 paikkaa, keskimäärin 15 asiakasta) tuottaa lyhytaikaista palveluasumista kotona asuville vanhuksille ja siten tukee kotihoidon asiakkaiden kotona jaksamista sekä omaishoitajia antaen hoidettaville hoitopaikan hoitajan lomien ajaksi. Palvelukeskus Henrikinhovin hoitotyön mitoitus on 0,55 työntekijää/asukas. Henrikinhovissa pitkäaikaisia laitospaikkoja on 26 (4 ylipaikoilla jälkeen) Tavoite - Siirtämällä terveyskeskuksesta sairaalahoitoa tarvitsemattomat/jonottavat asiakkaat mahdollisimman pian tarkoituksenmukaisempaan vanhainkotihoitoon tai tehostettuun palveluasumiseen, nopeat hoitoketjut ja kotiutusten suunnittelu. Jatkossa pitkäaikaiset laitospaikat muutetaan mahdollisuuksien mukaan tehostetuksi palveluasumiseksi. PALVELUASUMINEN Palvelukoti Ilola palveluasumispäivät asukkaat Ostopalvelu yksityisiltä palveluasuminen, hoitopäivät asukkaat tehostettu palveluasuminen, hpv asukkaat Oma tuotanto Henrikinhovi Tarinatupa lyhytaikaiset palveluasumisen hoitopäivät asukkaat/hoitopaikkaa Kaskukamari ja Kuntokoto palveluasumisen hoitopäivät asukkaat Suoritteet VANHAINKOTIHOITO Henrikinhovi pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja Palvelukoti Ilola pitkäaikaishoitopäivät hoitopaikkoja

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot