Rantasalmen vanhustenhuollon strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020"

Transkriptio

1 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄ JA VÄESTÖNKEHITYS 5 3 IKÄÄNTYVIEN PALVELUT RANTASALMELLA SAS toiminta 6 4 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Kotipalvelu Päiväkeskustoiminta Palveluohjaus Tukipalvelut Ateriapalvelut Turvapuhelinpalvelu Kuljetuspalvelut Tukipalvelujen käyttö Omaishoidontuki Tuettu asuminen 10 5 YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO Tehostettu palveluasuminen Mäntylä Laitoshoito Terveysaseman vuodeosasto 11 6 IKÄIHMISTEN LIIKKUMINEN 11 7 HENKILÖSTÖ Henkilöstömitoitus Kotihoidon henkilöstömitoitus Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus Henkilöstön eläköityminen ja ennakoitu tarve Henkilöstön saatavuus 14 8 PALVELUTARVE JA TOIMINTAMENOT Järjestötapaaminen Palvelutarpeen ennusteet Omaishoidon tuki Kotihoito Tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Toimintamenot 17 9 UUDET JA SUUNNITTEILLA OLEVAT PALVELUT SEKÄ TOIMINNAN MUUTOKSET 9.1 Toimintaohjelma Jatkuvat tavoitteet LOPPUSANAT 21 LÄHTEET 23

3 3 TAULUKOT TAULUKKO 1. Ennuste Rantasalmen kunnan väkiluvun kehityksestä ikäryhmittäin vuoteen TAULUKKO 2. Vanhustenhuollon painopistealueet vuonna TAULUKKO 3. Kotipalveluasiakkaiden määrä ja käyntikerrat TAULUKKO 4. Päivätoiminta-asiakkaiden määrä ja hoitopäivät vuonna TAULUKKO 5. Tukipalvelujen (kpl) käyttö Rantasalmella TAULUKKO 6. Omaishoitajien ja hoidettavien määrä TAULUKKO 7. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät TAULUKKO 8. Ennakoitu eläköityminen yksiköittäin TAULUKKO 9. Yli 75-vuotiaiden palvelutarpeen ennuste suhteessa STM suosituksiin 2015 ja

4 4 1 TAUSTAA Rantasalmi on elinvoimainen ja hyvässä yhteistyössä naapuriensa kanssa toimiva maaseutukunta, jossa huolehditaan ympäristöstä kestävän kehityksen mukaisesti. Rantasalmi tarjoaa vetovoimaiset asuinolosuhteet, vireän kulttuurielämän sekä monipuoliset matkailu- ja vapaa-ajanpalvelut. Yrityksille tarjoamme kilpailukykyiset toimintaedellytykset ja määrätietoisen elinkeinopolitiikan. Rantasalmelaisuus on yhteisvastuullisuutta ja yhteistyökykyisyyttä. Rantasalmen kunnan visiossa kuvataan luonnonläheistä, eläväistä ja verkostoitunutta kuntaa. Rantasalmella toimitaan aktiivisesti yhteistyössä ja tarjotaan vetovoimaa asumiseen ja yrittämiseen. Visio kuvaa kuntaa, jossa näkyy välittäminen ja yhdessä tekeminen, niin luonnon kuin ihmistenkin välillä. Tätä välittämisen ja yhdessä tekemisen henkeä on toteutettu myös vanhustenhuollon suunnitelmassa. Tämän selvityksen laadinnassa on hyödynnetty valmistuneita ohjelmia, selvityksiä ja hankkeita. Näitä ovat olleet esim. Rantasalmen kunnan vanhustenhuollon strategia , STM Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, ns. Ikälaki-luonnos, Ikähoiva-työryhmän raportti ympärivuorokautisen hoivan järjestämisestä, Voimaa vanhuuteen- ohjelma ja Rantasalmen kunnan visio. Valtakunnallisten suositusten ja ohjelmien ensisijainen tavoite on ikääntyvien kotona asumisen tukeminen, joka on mahdollista edistämällä hyvinvointia ja terveyttä, lisäämällä itsenäistä suoriutumista ja vastuun ottamista omasta terveydestä. Lisäksi palveluprosesseja ja rakenteita on tarkasteltava. Henkilöstön osaamisen ja osallistumisen, toisaalta johtamisen vahvistamisen kautta, pyritään palvelujen sujuvaan ja kustannustehokkaaseen tuottamiseen. Rantasalmen vanhustenhuollon strategian tavoitteena on tukea ja edistää vanhusten hyvinvointia, hyvää ja aktiivista elämää ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta. Vanhustenhuollon visio: Hyväkuntoinen ja aktiivinen vanhus omassa kodissaan. Vanhustenhuollon strategiaa ovat olleet laatimassa: Päivi Kauppinen, hoivapalvelupäällikkö Ulla Jauhanen, koti- ja asumispalvelujen esimies Anne Tarvainen, palveluohjaaja Pirjo Tolvanen, fysioterapeutti, Sosteri Maija Pihlastie-Heikkinen, lähihoitaja, Sosteri

5 5 2 IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄ JA VÄESTÖNKEHITYS Rantasalmen kunnan väkiluku laskee ennusteen mukaan hiljalleen ja ikääntyneiden suhteellinen osuus kuntalaisista kasvaa. Vuonna 2015 yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus olisi jo 15,2 %. Huomattavaa hoitoisuuden ja palvelujen tarpeen lisääntymisen kannalta on, että yli 85-vuotiaiden määrän lisääntyminen on n. kolmikertainen vuoteen 2040 mentäessä. Taulukko 1. Ennuste Rantasalmen kunnan väkiluvun kehityksestä ikäryhmittäin vuoteen (Lähde: Tilastokeskus.) Vuosi Kunnan 0-64 vuotiaat % yli 65-v. % yli 75-v. % yli 85-v. % väestömäärä ,1 % ,7 % ,7 % 143 3,5 % ,2 % ,4 % ,3 % 162 4,1 % ,5 % ,2 % ,4 % 185 4,9 % ,1 % ,4 % ,1 % 198 5,4 % ,6 % ,2 % ,4 % 208 5,8 % ,8 % ,3 % ,2 % 235 6,7 % ,8 % ,6 % ,3 % 318 9,3 % ,4 % ,5 % ,0 % ,1 % 3 IKÄÄNTYVIEN PALVELUT RANTASALMELLA Tutkimusten mukaan on todettu, että ihmiset selviytyvät 75 ikävuoteen saakka suhteellisen vähillä palveluilla. Palvelujen ja hoidon tarve kasvaa 75 ikävuoden jälkeen ja hoidon tarve on suurimmillaan viimeisten elinvuosien aikana. Vuonna 2009 odotettu elinikä naisilla on 83,1 ja miehillä 76,5 vuotta. Elinikä pitenee kuitenkin vuosi vuodelta. On ennustettu, että vuosien aikana syntyneiden lasten odotettu elinikä olisi naisilla 91 ja miehillä 86 vuotta. Noin joka viides nainen eläisi vähintään 100 vuotiaiksi, kun miehistäkin joka viides täyttäisi vähintään 95 vuotta. (Jussi Huttunen 2009). Eliniän pidentyessä, teknologian ja lääketieteen kehittyessä on mahdollista, että hoidon tarvekin siirtyy nykyistä myöhemmälle iälle, mutta tarvetta tulee silti olemaan. Valtakunnallisesti tavoitteena on yleinen hyvinvoinnin edistäminen ja ihmisten aktiivinen osallistuminen. Hoidollinen tavoite on, että ihmiset pystyisivät asumaan omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, on ikäihmisille pystyttävä tarjoamaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja, sekä kotona asumisen tukevia ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Palveluja tulee myös osata antaa oikeaan aikaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava. Laitoshoitoon joutumista pyritään välttämään, tosin laitoshoidon kokonaisuutta myös kevennetään. Myös Rantasalmen kunnan tavoitteet lähtevät siitä, että ikäihmiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja pitkään omissa kodeissaan asuvia. Tästäkin syystä kotihoidon palvelukokonaisuutta, tukipalveluja, yhteistoimijuutta ja kuntoutusta painotetaan. Laitoshoitopainotteisuutta kevennetään, palveluasumisen kokonaisuutta kehitetään ja omaishoitajien tukitoimiin kiinnitetään huomiota kuntoutuksen ja lyhythoitojen kautta. Ikäihmisten liikunta ja kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen hyödynnetään mm. Voimaa vanhuuteenohjelmaa, johon Rantasalmen kunta on sitoutunut vuosiksi Keskeistä kaikissa toimenpiteissä on aktiivisuuteen kannustava ja kuntouttava työote. Terveyttä ja hyvinvointia kartoitetaan mm. palveluohjaajan hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä 75 vuotta täyttäneille. Arvokasta tietoa tuottavat myös omaiset, läheiset, ystävät, naapurit, muut palveluntuottajat, järjestöt, jne. Yhteistoimijuudella pyritään siihen, että ikäihmisten palvelujen tuottajat toimisivat hyvässä yhteistyössä palvelujen ja hyvinvoinnin tuottajina. Kunnan lisäksi palveluja tuottavat yksityiset toimijat ja yritykset, omaishoitajat, järjestöt ja vapaaehtoiset tahot.

6 6 Rantasalmen kunnan hoivapalvelualueen vanhustenhuollon tavoitteet 2011 ja vastuutahot on esitetty taulukossa 2. Vanhustenhuollon tavoitteita seurataan vuosittain talousarvioseurannan yhteydessä. Taulukko 2. Vanhustenhuollon painopistealueet vuonna Tavoite Toimenpide Mittari Vastuutaho Vanhustenhuollon suunnitelman päivitys Strategia päivitetään Päivitystyö valmis Mäntylän toiminnan vakiinnuttaminen Palvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Asumiselle arki Eri toiminnot otettu käyttöön Koti-ja esimies asumispalvelujen Hoidon porrastuksen kehittäminen Yhdessä suunnitellen löytyy ratkaisu terveysaseman toimintakokonaisuudesta Suunnitelma valmis, Sosterin ylihoitaja SAS työryhmän toiminnan kartoittaminen Malli kirjataan ja kokoonpano nimetään lautakunnassa Koti- ja asumispalvelujen esimies Sosterin edustaja 3.1 SAS- toiminta SAS kirjainyhdistelmä on lyhennys sanoista Selvitä- Arvioi- Sijoita. SAS- ryhmän pääasiallinen tehtävä on arvioida ja suunnitella hoivan ja hoidon tarpeessa olevan asiakkaan oikea ja asianmukainen sijoitus palveluasumisen tai laitoshoidon yksikköön. Työryhmä tekee ehdotuksen sijoituksesta, mutta itsemääräämisoikeuden mukaisesti asiakas tekee itse sijoittamisestaan lopullisen päätöksen. SAS- työryhmä on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat koti- ja asumispalvelujen esimies, palveluohjaaja, palveluasumisen sairaanhoitaja, kotisairaanhoitaja ja vuodeosaston esimies. Asiakkaan hoitoisuuden arvioinnissa käytetään apuna mm. hakemukseen kirjattuja tietoja ja Ravatar- indeksiä, joka mittaa asiakkaan toimintakykyä. SAS työryhmä kokoontuu tavallisesti kerran kuukaudessa, mutta työryhmä kokoontuu useamminkin, jos siihen on tarvetta. 4 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT 4.1 Kotipalvelu Rantasalmen kunnan aikaisemmassa strategiassa on myös painotettu kotipalveluun liittyvien tuki- ja hoivapalvelujen osuutta, niin että ikääntyvien kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman pitkään. Kotipalvelun tehtävänä on ollut auttaa ja tukea asiakkaan kotona selviämistä järjestämällä kotiin annettavia palveluja yhteistyössä asiakkaan, omaisen, yrittäjien sekä Sosterin kotisairaanhoidon kanssa. Asiakkaalle on voitu järjestää myös erilaisia tukipalveluja, esim. ateria-, kuljetus- ja turvapuhelinpalveluja. Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan erillinen, yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaalle myönnetyt palvelut ja niihin liittyvät maksut. Rantasalmen kotipalvelu toimii kolmessa vuorossa. Tarvittaessa yöapua saa turvahälytyksiin perustuen Mäntylässä päivystävältä yöhoitajalta.

7 7 Kotipalvelun toiminta on päiväaikana jaettu kahteen tiimiin. Kotihoito on yhdistelmä kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua, jotka tosin Rantasalmella toimivat hallinnollisista syistä erillään. Kotipalvelu on kunnan omaa tuotantoa ja kotisairaanhoito toimii Sosterin alaisuudessa. Yhteistä työtä on kuitenkin mm. yhteisten asiakkaiden ja yhteisten toimitilojen myötä. Myös kotihoidon esimies toimii samassa rakennuksessa. Sosterin esimies työskentelee pääsääntöisesti Savonlinnassa. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaaksi ovat päässeet kaikki, joilla on siihen tarve perusturvalautakunnan hyväksymien hoidonporrastuksen kriteerien mukaisesti. Tilapäisessä kotipalvelussa voi olla myös muita kuin kriteerit täyttäviä asiakkaita. Näitä ovat esim. kaihileikkauksista toipuvat, ja haavahoitoasiakkaat, jotka tarvitsevat tilapäistä kotipalvelua. Asiakkaiden hoitoisuuden arvioinneissa käytetään mm. Ravatar-indeksiä. Kotipalveluasiakkaiden Ravatarindeksi oli 2,24. Hoidon tarpeen arviointi tehdään ei-kiireellisissä tapauksissa 7 päivän kuluessa ja kiireellinen hoidon tarve selvitetään viipymättä. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä käydään läpi mahdolliset yhteistoimijat ja heidän osuutensa hoidon järjestelyissä. Kaikkiin palvelupyyntöihin reagoidaan. Vuoden 2011 arvioidut käyntimäärät tulevat olemaan aikaisempien vuosien tasoa, ehkä jopa hieman alhaisemmat. Tätä selittää osittain se, että asiakkaat pääsevät hyvin jatkohoitopaikkoihin, mutta myös se, että kotipalveluasiakkaiden kunto heikkenee. Tällöin käyntiajat ovat pidempiä, eivätkä useammin tehdyt lyhyemmät käynnit enää riitä. Taulukko 3. Kotipalveluasiakkaiden määrä ja käyntikerrat Vuosi Asiakkaita yli 75v. käyntikerrat yht. määrä (2011 tilanne saakka) 4.2 Päiväkeskustoiminta Päiväkeskus toimii Mäntylän yhteydessä neljänä päivänä viikossa. Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona asumista. Päivätoimintapäivään kuuluu ateria- ja virkistyspalveluja, mutta myös yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Päivätoiminnassa voi käydä vierailijoita, toisaalta ryhmä voi myös tehdä retken tai ulkoilla. Päivätoiminnan kautta omaishoitajille voidaan järjestää vapaapäivä, tuomalla hoidettava päiväkeskukseen hoitajan vapaan ajaksi. Päivätoiminta on myös omaishoidon tukitoimi. Päivätoiminnan asiakkaat ovat suhteellisen huonokuntoisia ja useimmat tarvitsevat apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Päiväkeskuksessa työskentelee perushoitaja (1), viriketoiminnan ohjaaja (0,3), fysioterapeutti (0,3) ja hoitoapulainen (0,5). Lisäksi päivätoimintaan ohjautuu esimiehen, palveluohjaajan ja toimistosihteerin työpanosta yhteensä 30 %. Päiväkeskuksen päivämaksu määritellään ja hyväksytään vuosittain perusturvan yhteislautakunnassa. Maksu on päiväkohtainen ja sisältää kaiken päiväkeskuspäivään sisältyvän palvelun. Päivätoiminta on aloittanut toimintansa uudelleen vuonna 2011 Mäntylän peruskorjauksen valmistumisen myötä.

8 8 Taulukko 4. Päivätoiminta-asiakkaiden määrä ja hoitopäivät vuonna Vuosi Asiakkaita yli 75v. hoitopäivien yht. määrä määrä (2011 tilanne saakka) 4.3 Palveluohjaus Palveluohjaaja on kotihoidon viranhaltija, jonka työtehtäviin kuuluvat ensisijaisesti ennaltaehkäisevät kartoituskäynnit, tukipalvelujen myöntäminen, omaishoidontuki sekä sotainvalidi- ja veteraanipalvelut. Palveluohjaaja tekee vuosittain hyvinvointia kartoittavia kotikäyntejä 75 täyttäneille ja tarvittaessa ohjaa heille palveluja tai muuta asiantuntija-apua. Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu myös avustaminen, ohjaus ja neuvonta esim. asiakasetuisuuksiin liittyvissä asioissa. Rantasalmen palveluohjaaja toimii myös kunnassa muistihoitajana. Muistihoitajatoiminta on alkanut vuonna Palveluohjaajan työtila on Mäntylän yhteydessä. 4.4 Tukipalvelut Tukipalvelut ovat kotipalvelua täydentäviä palveluja ja niiden avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden kotona selviytyminen. Rantasalmen kunnan tukipalveluja ovat ateria-, turvapuhelin-, sauna- ja kuljetuspalvelut. Tukipalvelut poikkeavat kotihoidon palveluista siten, että ne voivat olla kotihoidon henkilöstön antamista palveluista erillisiä ja yksittäisiä. Toisaalta ne voivat olla kotihoidon kanssa päällekkäisiä, tässä tapauksessa toisiaan tukevia palveluja. Palvelut sisältävät usein myös kotihoidon henkilöstön työpanosta, esim. turvapuhelinhälytysten tarkistaminen ja aterioiden vieminen asiakkaalle Ateriapalvelut Ateriapalvelusta tehdään sopimus, jonka mukaan aterioita toimitetaan asiakkaalle. Ateriat valmistetaan Mäntylän keittiössä ja ne toimitetaan lämpimänä taajama-alueelle seitsemänä päivänä viikossa. Kuljetuksesta huolehtii pääsääntöisesti kotipalvelu ja työttömien yhdistys. Haja-asutusalueille voidaan toimittaa kylmäateria Mäntylästä ja lämmin ateria, jos kuljetus saadaan järjestettyä kohtuullisin kustannuksin. Aterian voi myös itse noutaa sopimuksen mukaisesti keittiöltä tai käydä ruokailemassa Mäntylän ruokasalissa Turvapuhelinpalvelu Asiakkaalle voidaan hankkia omaan kotiin turvapuhelin, jonka avulla hän saa hälytettyä apua tarvittaessa. Hälytykset ohjautuvat Esperi Oy:n turvapuhelinpäivystykseen, josta se edelleen ohjataan ennalta sovittuihin numeroihin. Rantasalmella numero on palvelukeskuksen päivystysnumero. Esperi Oy:n valikoimiin kuuluu mm. ovi- ja palohälyttimiä, joita myös voidaan vuokrata edelleen asiakkaille Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu toimii monipalveluauto Onnin toimesta Rantasalmen kunnan alueella. Onnin reitit voivat olla etukäteen suunniteltuja tai niitä voi tilata tarvittaessa. Monipalveluauto on inva-varustettu palveluauto, joten se pystyy kuljettamaan kyydissään myös apuvälineiden avulla liikkuvia liikuntarajoitteisia asiakkaita. Monipalveluauto on kaikkien kuntalaisten käytössä linja-autotaksan mukaisella maksulla. Sosiaalihuoltolain alaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää sellaiselle hakijalle, joka tarvitsee kyytiä asiointiin, mutta ei toimintakykynsä tai puutteellisten julkisten yhteyksien vuoksi pysty käyttämään monipalveluautoa. Kuljetustuen myöntämisestä vastaa palveluohjaaja.

9 Tukipalvelujen käyttö Palvelujen käyttö vaihtelee. Taulukosta selviää kuinka paljon asiakkaita on ollut kussakin tukipalveluryhmässä. Pelkkää siivousta ei ole kotihoidon palveluna enää annettu. Myöskään asiointi- tai kauppapalvelua ei ole enää myönnetty kotihoidon palveluna. Taulukko 5. Tukipalvelujen (kpl) käyttö Rantasalmella Vuosi Ateria- Turva- Kuljetus- Tukip. palvelu puhelin palvelut yhteensä (2011 tilanne saakka. 4.5 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on lakisääteinen, mutta määrärahasidonnainen palvelu. Rantasalmen kunta varaa vuosittain talousarvioon määrärahan kotona tapahtuvaa vanhusten, vammaisten tai sairaiden hoitoa varten silloin, kun se korvaa laitoshoitoa ja palveluasumista. Omaishoidon tuki koostuu hoitopalkkiosta tai koti- ja tukipalveluista tai se voi olla sekoitus molempia. Omaishoidontuki on ennaltaehkäisevä tukimuoto ja sellaisena tukee kunnan ja valtakunnan palvelustrategista linjausta. Tuen tavoitteena on välttää vanhuksen, vammaisen tai sairaan joutumista laitoshoitoon tai palveluasumisen piiriin. Palvelut ja hoitopalkkio sovitetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan kokonaisuudeksi, joka kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tuen myöntämiseen on laadittu kriteerit, jossa ensisijaista on hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidon tuen avulla kannustetaan hoitajaa järjestämään hoidettavalleen mahdollisimman tarkoituksenmukainen hoito- ja huolenpito kotioloissa vaihtoehtona laitos-tai palveluasumiselle. Hoitajana voi olla myös muu kuin hoidettavan omainen. Tuen suuruus tarkistetaan kalenterivuosittain ja sopimus laaditaan kunnan ja hoitajan välille. Maksu keskeytyy hoidon lakatessa tai keskeytyessä. Omaishoidontuki on kolmiportainen. Vuonna 2010 omaishoidontukea on maksettu yhteensä ,72 euroa. Tällä summalla kotona pystyi asumaan n. 30 sellaista henkilöä, jotka muutoin olisivat tarvinneet asumispalvelu- tai laitospaikan. Kuukautta kohden kustannukset olivat n. 261 euroa/hoidettava. Alle 65- vuotiaiden omaishoidettavien tuki myönnetään perhepalvelualueelta. Taulukko 6. Omaishoitajien ja hoidettavien määrä Vuosi Omaishoitajien Omaishoidettavien Omaishoidettavien ikä määrä (sis. kaikki) määrä (sis. kaikki) yli (2011 tilanne saakka) tehdyn Ravatar-mittauksen mukaan omaishoidettavien keskimääräinen indeksi oli 2,18.

10 10 Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivän kuukausittain. Jos omaishoitaja valitsee vapaapäivien pitämisen, on kunnan huolehdittava vapaan aikaisesta hoitamisesta. Käytännössä tämä on tarkoittanut lyhythoitopaikkojen järjestämistä tai kotilomittajan järjestämistä. Määräaikaisena kokeiluna on järjestetty kotilomittajatoimintaa, jossa päiväkeskuksen työntekijä voi mennä hoidettavan kotiin lomittamaan hoitajan vapaata. Vaikka raportin tekohetkellä kysyntä on ollut vähäistä, pyritään lomittajatoimintaa jatkamaan tulevinakin vuosina, koska omaishoitajuus tarvitsee tuekseen monipuolista tukipalveluverkostoa. 4.6 Tuettu asuminen Tuettu asuminen on vuokra-asumista asiakkaalle, joka tarvitsee useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa jokapäiväistä apua tai runsaasti säännöllistä ohjausta ja/tai valvontaa. Tuetun asumisen vuokra-asunnot ovat usein keskitetty, jolloin kotihoidon palveluja voidaan tarjota tehostetusti. Palveluja annetaan kotihoidon henkilöstön toimesta 7-21 välinä aikana ja 21-7 välisenä aikana hälytysten perusteella käyntejä tehdään yöhoitajan toimesta. Tuetun asumisen asiakkaat kuuluvat kotihoidon piiriin. Rantasalmella tuettuja vuokra-asuntoja on 85, joista yhdistyksen omistuksessa on 65 ja kunnan 20. Kotihoito vie hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuen palveluja molempien yksikköjen asiakkaille. Asuntoihin on saatavissa tukipalveluja. Edellisten lisäksi tuettua asumista on myös Anna-koti, joka on ryhmäkoti 8 asiakkaalle. Kotihoito antaa tarvittavat palvelut jokaiselle asiakkaalle laadittavan henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 5 YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO Asiakkaalle pyritään järjestämään asuminen ja hoito sellaisessa muodossa, että se parhaimmalla mahdollisella tavalla vastaa hänen tarpeitaan. Hoidon porrastusta seurataan SAS- työryhmässä, jossa hakijalle esitetään hänen kuntoisuuttaan vastaava hoitopaikka. Asiakkaiden kuntoisuutta seurataan mm. Ravatar- indeksin avulla. 5.1 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joille ei enää voida järjestää heidän tarvitsemiaan palveluja ja valvontaa ympärivuorokautisesti omiin koteihin. He voivat olla muistisairaita tai muista esim. fyysisistä syistä ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Avun tarve ei kuitenkaan ole niin suuri, että he tarvitsisivat laitostasoista hoitoa. Asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma ja heiltä peritään asumiseen, tukipalveluihin ja annettuun hoitoon perustuvat maksut. Tehostetun palveluasumisen henkilökunta on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa Mäntylä Mäntylän tehostettu palveluasuminen on kunnan omaa toimintaa. Asuntoja on 40 asuntoa, joista 9 sijaitsee dementiayksikössä. Asunnot vuokrataan edelleen SAS- työryhmän esittämille asiakkaille ja heidän kanssaan tehdään toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Mäntylän muutostyöt laitoksesta tehostetuksi palveluasumiseksi saatiin loppuun marraskuussa Remontin yhteydessä huoneet peruskorjattiin yhden hengen huoneiksi, joissa on henkilökohtaiset wc- ja suihkutilat. Mäntylä jakaantuu 4 pienempään yksikköön: - Kanerva, 9 huonetta - Karpalo, 9 huonetta

11 11 - Vanamo, 10 huonetta - Kataja, 12 huonetta tehdyn Rava-mittauksen mukaan, Mäntylän keskimääräinen indeksi on 2,99. Vanhainkoti Mäntylä lakkasi toimimasta palvelukeskus Mäntylän remontin alettua. Remontin aikana tehostetun palveluasumisen toimintaa aloitettiin Suvantokodissa ja jatkettiin remontin päätyttyä Mäntylässä. Remontti alkoi 2010 vuoden alusta. Taulukko 7. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Vuosi Hoitopäivien määrä Paikkamäärä ( 2011 tilanne saakka) 5.2 Laitoshoito Pitkäaikaista laitoshoitoa saa henkilö, jolle ei enää voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona, palveluasunnossa tai tehostetussa palveluasumisessa. Laitoshoidon asukas tarvitsee yhden tai kahden henkilön apua useita kertoja vuorokaudessa lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaalle tehdään pitkäaikaisesta hoidosta hoitopäätös ja hänelle laaditaan hoitosuunnitelma. Pitkäaikainen laitoshoito sisältää täyden ylläpidon. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asetuksella säädetty maksu, joka on 85 % asukkaan tuloista. Laitoshoidon henkilökunta on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa alkaen myös laitoksessa asuva asukas saa Kelan maksamaa hoitotukea Terveysaseman vuodeosasto Rantasalmen terveysasema on Sosterin hallinnoimaa terveydenhuoltoa. Terveysaseman vuodeosastolla on 31 potilaspaikkaa, joissa hoidetaan sekä akuutti- että pitkäaikaispotilaita. Sosterin suunnitelma vuodelle 2012 on vähentää paikkamäärää 26:een ja siirtää vielä myöhemmin akuuttihoitoa tarvitsevat potilaat Savonlinnan akuuttihoidonyksikköön. Myös kuntoutusta tarvitsevat potilaat siirtyisivät Savonlinnan kuntoutusyksikköön tulevina vuosina. Terveysaseman tiloissa toimii Rantasalmen terveysaseman lääkäri-, hammaslääkäri- ja fysioterapia vastaanotot sekä jatkossa myös neuvolat. 6 IKÄIHMISTEN LIIKKUMINEN Ehdoton toimintaedellytys kehon toimintakyvyn ylläpitämiselle on liikkuminen kaiken ikää. Ikääntyvälle ihmiselle se on välttämätöntä, jotta kotona voisi itsenäisesti selviytyä. Liikkumisen avulla vaikutetaan myös virikkeiden saamiseen ja hoidetaan sosiaalisia suhteita. (Lehmuskoski ym. 2002,26.) Esteetön liikkuminen mahdollistaa kaikille liikkujille helppokulkuiset ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Erilaisia liikuntaesteitä ovat esim. liikunta-, näkö- ja kuulovammat. Invalidiliiton asiantuntija Anne Mäen mukaan pysyvästi tai tilapäisesti liikkumis- tai toimintaesteisiä arvioidaan olevan n. 10 % väestöstä. Yli 65- vuotiaista jo reilusti yli puolet on ilmoittanut liikkumisen olevan vaikeaa. Jalan kuljettaessa erilaiset liukastumis- ja kaatumisvammat ovat vaarana ja varsinkin vanhuksilla kyseiset turmat aiheuttavat huomattavaa uhkaa kotona selviämiselle. Ikääntyessä voimavarat heikkenevät, kuulo ja näkö huononevat, ajattelu ja liikkuminen kaikkinensa hidastuvat. Usein tarvitaan apuvälineitä, esim. keppiä tai rollaattoria. Liikkumisen hidastumisen ja apuvälineiden vuoksi, he tarvitsevat helpon ja yksinkertaisen liikkumisympäristön. ( Lehmuskoski ym. 2002, 26.) Levähdysmahdollisuuksia ja penkkejä tarvitaan sopivin välimatkoin kulkureittien varrelle, lisäksi

12 12 ympäristön tulee olla selkeä ja helposti hahmotettava. Reittien tulee olla mahdollisimman jatkuvia, suoria ja lyhyitä. (Viinikainen ja Helin 2002,8.) Jalankulkijana ikääntyvä liikkuja on erityisen altis kaatumisille, varsinkin talvella. Jo vuonna 2000 yli 64 vuotiaiden kaatumistapaturmien hoidoista aiheutui n. 39 miljoonan euron kustannukset yhteiskunnalle. (Lehmuskoski ym. 2002, 27.) Vuonna 2007 yli 65 vuotiaiden suurin kuolinsyy oli tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset. Eloon jääneistä n. puolet kaatuu uudelleen tai toistuvasti. (THL 2009.) Hyvä fyysinen kunto on edellytys kaatumisien ehkäisyssä, mutta myös kotona selviämiselle. Merkittävä osa kotona asumisen esteisiin ja ongelmiin liittyy heikentyneeseen fyysiseen kuntoon ja sitä kautta ilmeneviin toimintakyvyn vajeisiin. (Viinikainen & Helin 2002,4.) Merkittävä syy fyysisen kunnon heikkouteen on fyysisen aktiivisuuden vähäisyys, joten iäkkäiden liikunnan tavoitteena onkin toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään fyysistä kuntoa ylläpitämällä tai jopa sitä kohentamalla. Hyvä fyysinen kunto mahdollistaa jaksamisen, aktiivisuuden ja mahdollisuuden monipuoliseen hyvinvointiin. Se myös vähentää ja/tai lyhentää palveluasumisen ja laitoshoidon tarvetta. Liikunnan kautta tarjotaan iäkkäälle myös iloa ja virkistymistä, sekä stressin purkamista. Liikunnan kautta avautuu mahdollisuus sosiaalisten kontaktien lisääntymiseen ja ylläpitämiseen, varsinkin liikuntaryhmissä. Näin voidaan lievittää myös eristäytymistä ja lieventää yksinäisyyden tunnetta. Hyvä kehonhallinta ja tasapaino ennaltaehkäisevät tehokkaasti kotona tapahtuvia kaatumisia ja muita tasapainoon liittyviä tapaturmia. Liikkumisella on myös vaikutusta unen laatuun ja ruokahaluun. (Aalto 2009,9,30.) 7 HENKILÖSTÖ 7.1 Henkilöstömitoitus STM on julkaisussaan Ikäihmisten palvelujen laatusuositus antanut suosituksia riittävästä henkilöstömitoituksesta tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Tehostetun palveluasumisen valtakunnallinen suositus on vähintään 0,5-0,6 hoitajaa/asiakasta kohden. 0,6 on suositus silloin, kun asiakkaalla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat lisähenkilöstön tarvetta. Hyvä henkilöstömitoitus on 0,7-0,8 ympärivuorokautisessa hoidossa. Jos lääketieteellistä hoitoa vaativia asiakkaita on pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla, vähimmäismitoitus on 0,6-0,7 ja hyvä mitoitus 0,8. Tärkeää hoitoyksiköstä riippumatta on se, minkä kuntoisia asiakkaat ovat. Henkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan välitöntä asiakastyötä tekevät sillä osuudella kun heidän työnsä käsittää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten peseytymistä, avustamista ruokailussa tai wckäynneillä. Kotihoidon henkilöstömitoituksen laskemiseen ei ole selvää suositusta. STM esittelee kaavan, mutta se on todettu käytännössä hankalaksi, eikä sitä ole laajasti otettu käyttöön. STM ei myöskään ole julkaissut kaavaa käytettäväksi, koska se on pilottikuntien kokeilussa todettu epäkäytännölliseksi. 7.2 Kotihoidon henkilöstömitoitus Kotihoidon riittävän henkilöstömitoituksen laskemiseksi ei ole onnistuttu laatimaan toimivaa kaavaa. Ikäihmisten palvelujen laatusuositukset - oppaassa esitellään malli, jonka avulla voidaan riittävyyttä arvioida. Kotihoidon alueen laajuus on kuitenkin tekijä, jota mallissa ei huomioida, joten paljon hajaasutusalueita sisältävä kunta ei välttämättä pysty kaavaa soveltamaan tai henkilöstömitoitus näyttäytyy väärällä tavalla. Lisäksi kaavaan tarvitaan sellaisia lukuja, joiden hankkiminen on työlästä. Kaavaa ei ole pilotoinnin jälkeen (2008) otettu laajasti käyttöön. Kunnissa on kuitenkin voitu kaavaa soveltaa, koska muutakaan mallia ei ole esitetty. Oheinen laskentakaava on esitelty Sosiaali- terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisemassa teoksessa: Koko kunta ikääntyneiden asialle.

13 13 Kaava: a= X x 0,025 b= Y x n ((a+b) x 208)/ 1575 Kotihoidon henkilöstömitoituksen laskemiseksi tarvitaan seuraavia tietoja: vuotiaiden (X) lukumäärä kunnassa vuotta täyttäneiden lukumäärä kunnassa (Y) vuotiaat kotihoidon asiakkaat (a) - yli 75- vuotiaat kotihoidon asiakkaat (b) - yli 75-vuotiaiden kotihoidon kattavuus (n) Vakiot: - 2,5 %; oletettu vuotiaiden palvelujen käyttäjien määrä kunnassa tuntia; yhden asiakkaan saama palvelujen määrä tuntia/vuodessa tuntia; yksi työntekijä tekee työtä tuntia/ vuodessa Rantasalmen kotihoidon tilanne on laskettu väestötietojen ja tammikuun asiakastietojen mukaan: X= 502 Y= 556 a= 14 b= 91 n= 16,36 % Rantasalmen kotihoidon henkilöstötarve, kun yli 75 vuotiaiden kotihoidon kattavuus on 16,36 %. a= 502 x 0,025= 12,55 b= 556 x 0,1636= 90,96 ((12,55+ 90,96) x 208 / 1575= 13,66 työntekijää Rantasalmen kotihoidossa työskentelee 17 työntekijää. Vaikka laskennallinen tarve osoittaa, että 14 työntekijän työpanos olisi riittävä, kotihoidon työvoimaa menee mm. ateriakuljetuksiin ja pitkiin välimatkoihin. Rantasalmen tapaisissa kunnissa edellä esitetty laskukaava voi helposti johtaa virheellisiin johtopäätöksiin henkilöstön riittävyyttä arvioitaessa. 7.3 Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksessa noudatetaan STM laatusuosituksia. Tehostetun palveluasumisen minimimitoitus on 0.5 hoitajaa asiakasta kohden. Vaativassa tehostetussa asumisessa tai dementiaryhmäkodeissa noudatetaan suurempaa mitoitusta, eli 0.6 hoitajaa asiakasta kohden. Mitoituksessa pyritään huomioimaan, että poissaolevan hoitajan tilalle otetaan aina sijainen, joten mitoitus ei laske alle suositusten edes sairaus- tai vuosiloma-aikoina. Mäntylän tehostetussa palveluasumisessa on 24 hoitotyöhön osallistuvaa työntekijää. Mäntylässä asuvien 40 asiakkaan hoidossa se tekee henkilöstömitoitukseksi 0, Henkilöstön eläköityminen ja ennakoitu tarve STM:n ennusteen mukaan 20 % kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimasta siirtyy eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä. Rantasalmen hoivapalveluiden (palveluasuminen ja kotihoito) 11 työntekijällä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle 63-vuotiaana vuoteen 2020 mennessä. Suositukset lähtevät siitä, että poissaolevien työntekijöiden tilalle palkataan uusi työntekijä, vaikka poissaolo olisikin lyhytaikainen, esim. sairausaika tai vuosiloma.

14 14 Taulukko 8. Ennakoitu eläköityminen yksiköittäin Mäntylä Kotihoito Vuosi Henkilöstön saatavuus Koulutetun henkilöstön saatavuudessa on jo kuluvan vuoden (2011) aikana ollut ajoittain ongelmia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei ole välttämättä saatu palkattua koulutettuja lähi- ja sairaanhoitajia. Henkilöstön saannin turvaamiseksi työyksiköissä kartoitetaan ja kehitetään työhyvinvointia suunnitelmallisesti, mm. työhyvinvointimittauksilla ja suunnitelmilla äännöllisin väliajoin. Kaikissa työyksiköissä kiinnitetään huomiota uusien työntekijöiden perehdytykseen ja vakituisten työntekijöiden tyky- ja tyhytoimintaan, mutta myös täydennyskoulutuksen monipuoliseen järjestämiseen. Työn kehittämiseen tähdätään henkilöstöä osallistamalla ja työn sisällön yhteisellä kehittämisellä. Työmuotona suositaan tiimi-työskentelyä, jossa korostetaan tiimien itsejohtoisuutta ja jokaisen työntekijän osaamisen hyödyntämistä. Monipuolisiin rekrytointimenetelmiin tulisi tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota. Työvoiman vaikea saatavuus johtuu osaksi vähäisestä hoitajien määrästä. Toisaalta hoitajapula johtuu siitä, että vanhustyötä ei arvosteta ja sen imago koetaan negatiiviseksi. Sekä arvostuksen, että imagon positiivinen rakentaminen vaikuttavat rekrytointiin, ja sen yhdistäminen monipuolisempiin rekrytointimenetelmiin, pitäisi hoitajien saatavuudenkin helpottua. 8 PALVELUTARVE JA TOIMINTAMENOT 8.1 Järjestötapaaminen Rantasalmen vanhus- ja eläkeläisjärjestöt kutsuttiin avoimeen keskustelutilaisuuteen kuulemaan ja lausumaan mielipiteitä vanhustenhuollon tulevaisuudesta toukokuussa Järjestöedustajat nostivatkin heti esiin huolen haja-asutusalueiden palvelujen turvaamisesta. Koska omassa kodissa asuminen on lähes kaikkien omakohtainen toive, tulisi sen näkyä strategian tavoitteissa. Lisäksi toivottiin kotona asumisen mahdollistavia tukitoimenpiteitä, teknologiaakin, mutta varauksella. Haja-asutusalueilla olevat kyläkoulut toivottiin aktiivisempaan käyttöön ja esim. ruokailu- ja hoitajan vastaanottopisteinä. Todettiin nykyisen lainsäädännön haittaavan kouluilta tapahtuvaa ruoanjakelua, mutta asiaa kannattanee tutkia lähemmin, sillä haja-asutusalueiden ateriapalveluja on jo nyt hankala toteuttaa. Kyläkouluille voisi järjestää myös kodinhoitajan taukotilan, josta kylän asukkaat voisivat tarvittaessa myös hoitajan tavoittaa. Ikäihmisten liikuntaa ja kunnon ylläpitämistä pidettiin myös tärkeänä. Vanhusten liikuntaryhmät toivotetaan monipuolisesti tervetulleiksi. Keskusteluissa tuli esille, että myös omaehtoinen liikunta näyttäisi yleistyneen, mutta kunnossa tapahtuvat nopeat vaihtelut vaikuttavat liikkumiseen liian helposti ja nopeasti. Palveluasumisessa ja laitoksissa olevien vanhusten ulkoiluun toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Peräänkuulutettiin laajempaa yhteistyötä, esim. urheilujärjestöjen kanssa, jotta ulkoiluapua voisi myös sitä kautta saada. Yleensä ottaen järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen laajentamista pidettiin hyvänä ajatuksena. Järjestöt olisivat myös käytettävissä vanhusten ulkoilutuksiin mahdollisuuksiensa mukaan,

15 15 toisaalta sitoutumista säännölliseen toimintaan pidettiin epävarmana aktiivisten toimijoiden vaihtumisen ja suhteellisen alhaisen määrän vuoksi. 8.2 Palvelutarpeen ennusteet Rantasalmen vanhustenhuollon palvelujen tarvetta ja riittävyyttä on seurattu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti suhteessa väestöennusteeseen. Ikääntyneiden määrä suhteessa koko kunnan väestöön kasvaa siten, että 75- vuotta täyttäneitä on vuonna ja STM suositukset ja Rantasalmen kunnan tilanne on ennakoitu taulukossa 5. Taulukko 9. Yli 75 vuotiaiden palvelutarpeen ennuste suhteessa STM suosituksiin 2015 ja Tilanne v Asuu itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin kotona STM tavoite % 410/71 % Saa omaishoidontukea STM tavoite 5-6 % 17/3 % Saa säännöllistä kotihoitoa STM tavoite % 94/16,3 % Asuu tehostetussa palveluasumisessa STM tavoite 5-6 % 46/7,9 % On laitoshoidossa STM tavoite 3 % 26/4 % Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen saajien määrä on ollut STM suosituksiin nähden alhaisempi. Jotta päästäisiin STM suositusten mukaiselle tasolle, olisi omaishoidontuen määrärahoja lisättävä yli kymmenellä uudella palkkiolla vuoteen 2015 mennessä. Toisaalta on otettava huomioon kunnan tarve omaishoidon tuen lisäämiseen tilanteen mukaan omaishoidon tukea odottaa 2 asiakasta, joten suureen lisäykseen ei tällä hetkellä ole tarvetta. Omaishoidon riittävyyttä arvioidaan vuosittain ja lisämäärärahaa esitetään tarvittaessa. 8.4 Kotihoito Laskennallisesti säännöllistä kotihoitoa pystytään tarjoamaan samoilla resursseilla 2020 vuoteen saakka. Laskennallisen kaavan lisäksi on huomioitava, että kunta on alueena varsin laaja, jolloin haja-asutusalueiden vaatima työpanos on ajallisesti suurempi kuin palvelujen tarjoaminen taajama-alueelle. Yöpäivystys mahdollistaa sen, että palveluja voidaan kohdistaa entistä huonompikuntoisille asiakkaille ympärivuorokautisesti, joten heidän sijoittamisensa esim. asumispalveluihin ei ole tarpeellista yöhoidon puuttumisen vuoksi. Tähän saakka kotihoitoa on pystytty pienin rajauksin tarjoamaan lähes kaikille, mutta kriteerien tarkistaminen on välttämätöntä. Lisäksi on huomioitava kotipalveluteknologian käyttöönotto, joka vapauttaisi esim. kirjaamiseen menevää työaikaa välittömään asiakastyöhön. STM suositukset linjaavat, että % 75- vuotta täyttäneistä saa säännöllistä kotihoitoa. Rantasalmella vastaava luku on 2010 ollut 16,3 %, joten se puoltaa kriteerien tarkentamista. Vuonna 2011, 17 työntekijällä on pystytty pienin rajauksin hoitamaan n. 100 yli 75-vuotiasta säännöllisen kotipalvelun asiakasta. Ennusteen mukaan asiakkaiden määrä on kasvamassa tasaisesti, mutta suurempi nousu asiakasmäärässä on tapahtumassa vuosien välillä. Samalla aikavälillä on ennustettavissa myös haja-asutusalueilla tapahtuva asiakasmäärän kasvu, varsinkin alueilla Hiltula, Osikonmäki ja Tuusmäki. Henkilöstömäärän lisäyksen tarkastelu on siis tarpeellista viimeistään vuonna Vuosien asiakasmäärän ja haja-asutusalueiden palvelujen kasvuun vastataan teknologiaa hyödyntämällä ja kotipalvelun sisäisten toimintatapojen kehittämisellä. Näitä ovat esim. haja-asutusalueiden omahoitaja-

16 16 järjestelmä, mobiilikirjauslaitteen ja palvelusetelin käyttöönotto sekä kotipalvelutyöntekijöiden työajan vapauttaminen perustyöhön, esim. ateriakuljetuksista. 8.5 Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen paikkoja on pitkäaikaisen asumisen käytössä Mäntylässä 40 paikkaa ja sen pitäisi riittää STM suositusten mukaan ainakin vuoteen 2020 saakka. Mikäli tehostetun palveluasumisen tavoitteeksi asetetaan 8-9 % tarvitaan tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää heti. Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee lisätä, mikäli laitoshoitoa puretaan tai vähennetään. Tuetulle asumiselle ei ole STM suosituksia olemassa, mutta on todettu, että tuetun asumisen paikoilla voidaan vähentää tehostetun palveluasumisen tarvetta. Rantasalmella tuettua asumista on kunnan rivitaloissa ja yhdistyksen rivikerrostaloissa. Tuettu asuminen rinnastetaan kotona asumiseen, mutta järjestettynä ryhmämuotoisena tai keskitettyinä kampuksina, sillä voidaan vähentää turvattomuutta ja yksinäisyyttä, jotka ennaltaehkäisevät hakeutumista asumispalveluihin ja laitoshoitoon. Sosterin vähentäessä laitospaikkojen määrää vuonna , tulee tehostetun palveluasumisen paikkojen lisääminen ajankohtaiseksi. Vuonna Suvantokodin peruskorjaaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi mahdollistaa myös laitoshoitopaikkojen vähentämisen. 8.6 Laitoshoito Pitkäaikaista laitoshoitoa on Sosterin terveyskeskuksen vuodeosastolla 31 paikkaa. STM suositukset linjaavat, että laitoshoidossa olisi 3 % 75 vuotta täyttäneistä, Rantasalmella vastaava prosentti on paikalla laitoshoitoa on yli tarpeen, ja laskennallisesti ne riittävät vuoden 2040 jälkeenkin. Paikkamäärän pudottaminen 26:een riittää suositusten mukaan ainakin vuoteen 2030 ja edelleen tiputtaminen 22:een riittäisi vuoteen Laitoshoidon osalta Ikähoiva- työryhmä on linjannut, että vanhusten pitkäaikaisasumisessa ei tulevaisuudessa (vuodesta 2015 eteenpäin) olisi laitospaikkoja. Olemassa olevat terveyskeskusten vuodeosastot olisivat akuutti- ja kuntoutukseen varattuja paikkoja ja vanhusten pitkäaikaisasuminen tapahtuisi kokonaan tehostetussa palveluasumisessa. Vanhusten ympärivuorokautinen hoito olisi tältä osin yksiportainen. Soster on linjannut, että Rantasalmen akuutti- ja kuntoutuspotilaat hoidettaisiin jatkossa Savonlinnassa akuutti- ja kuntoutusosastoilla. Näin ollen terveyskeskuksen paikkamäärää voidaan hallitusti alentaa, koska nyt osastolla on ollut hoidettavana molempia potilasryhmiä. Laitoshoidon paikkamäärän vähentäminen tulee tapahtua hallitusti, lisäämällä samalla paikkoja tehostettuun palveluasumiseen. Tämä on myös valtakunnallinen Ikähoiva-työryhmän linjaus. Rantasalmella ei varsinaisesti ole jonossa ketään odottamassa hoitopaikkaa ( tilanne), mutta vuodeosastolla on potilaita, joita voitaisiin hoitaa myös tehostetussa palveluasumisessa. Laitospaikkojen vähentäminen on siis mahdollista lisäämällä samalla tehostettua palveluasumista. Sosterin vuodeosaston peruskorjausta on suunniteltu vuoden 2011 aikana. Suunnittelu on tarpeellista, koska on tarkoitus, että Sosteri keskittää terveydenhuollon palveluja saman katon alle kahdesta erillisestä rakennuksesta. Samassa peruskorjauksessa remontoidaan myös vuodeosaston tilat ja remontin suunnittelussa otetaan huomioon jo tilojen tuleva käyttötarkoitus. Mahdollisia tulevia käyttötarkoituksia on arvioitavana kolme: 1) Osaston jatkaminen vuodeosastona 2) Osaston muuttaminen hoivaosastoksi 3) Osaston peruskorjaaminen tehostetun palveluasumisen yksiköiksi Näistä vaihtoehdoista 1) ja 2) edustavat laitoshoitoa, kolmas vaihtoehto on selvästi avohoitopainotteinen ja sellaisenaan kaikkien tavoitteiden ja linjausten mukainen.

17 17 Vuoden 2011 aikana on tehty alkukartoitusta siitä, miten paljon nykyisistä tiloista saisi tehostetun palveluasumisen paikkoja nykyisillä laatusuosituksilla. Laatusuositukset linjaavat, että tehostetun palveluasumisen asiakkailla olisi käytettävissään oma huone, jossa on oma wc- ja suihkutila. Laatusuosituksiin kuuluu myös riittävä neliömäärä, joka on ARA-rahoitteisissa hankkeissa ollut n m². Laatusuosituksia noudattaen vuodeosaston asuntomääräksi saataisiin 9-10, joka on tehostetun palveluasumisen yksiköksi liian pieni ja lisäksi toiminnoiltaan liian haavoittuvainen. Laitoshoitoa esitetään purettavaksi, koska sen kustannukset ovat tehostettua palveluasumista korkeammat, mutta myös siksi, että tehostettu palveluasuminen pystyy paremmin toteuttamaan avohoitopainotteista asumista kodinomaisesti ja asiakkaan näkökulmasta laadukkaasti. Vaikka valtakunnalliset linjaukset lähtevät siitä, että laitosmaista pitkäaikaisasumista ei enää sellaisenaan olisi, on kuitenkin mietittävä kuntakohtaisesti tarpeet sen toteuttamiseen. Rantasalmen kunnan terveysaseman peruskorjauksen yhteydessä ei ole mahdollista saada riittävää määrää tehostetun palveluasumisen paikkoja terveysaseman rakennukseen, joten on otettava huomioon myös vaihtoehto, että laitoshoitoa ei kokonaan purettaisikaan. Tällöin mietittäväksi jää riittävän paikkamäärän turvaaminen, jotta paikkamäärä riittäisi Rantasalmelaisten tarpeisiin myös tuleviksi vuosiksi. Laskennallisesti Rantasalmella on laitospaikkoja yli tarpeen jopa yli 2040 vuoden jälkeenkin. Sosteri on aloittamassa peruskorjauksen terveysaseman kiinteistössä vuoden 2012 aikana, jolloin paikkamäärää tiputettaisiin ainakin 26:een. Remontin valmistuttua, terveysaseman väistöpaikka, Suvantokoti remontoidaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jonka jälkeen paikkoja voidaan entisestään tiputtaa 22:een, joka laskennallisesti riittäisi lähes vuoteen Laitospaikkojen vähentämistä tukisi samanaikaisesti tehostetuksi palveluasumiseksi remontoitava Suvantokoti, johon tulisi 17 asumispaikkaa. Tällöin 9 vähennettävää laitospaikkaa kohden tulee 17 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Viimeistään vuosien aikana on tehtävä uusia linjauksia paikkamäärän turvaamiseksi. 8.7 Toimintamenot Tehostetun palveluasumisen yksikkö Mäntylä pyrkii aloittamaan lyhythoitojen vastaanottamisen vuoden 2012 aikana. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kustannuksiin, normaalia kustannustason nousua enempää. Lyhythoito toteutetaan nykyisellä tai uusien suositusten mukaisella henkilöstömäärällä. Mäntylässä ei myöskään ole suunnitelmissa suuria toiminnallisia muutoksia, vaan aloittavan yksikön toimintaa pyritään vakiinnuttamaan ja vahvistamaan tulevien vuosien aikana. Kotihoidossa on odotettavissa sekä asiakasmäärän, että asiakkaiden palveluaikojen kasvua. Kriteereillä pyritään ohjaamaan kotipalvelun asiakkaiksi entistä enemmän apua tarvitsevia, mahdollisella palvelusetelillä voidaan antaa vähemmän hoidettaville mahdollisuus valita palveluntuottaja tarvitsemilleen palveluille. Kotipalvelun henkilöstön lisäämiselle on olemassa teknologinen vaihtoehto, joka myös tulee kartoittaa. Heinäkuussa (2011) tehdyn työajanseurannan mukaan pelkkiin asiakaskirjauksiin menee henkilöstön työaikaa 1,7-2 henkilötyövuotta, joten sellainen tekniikka, joka vapauttaa esim. kirjaamiseen menevää työaikaa on perusteltua ottaa käyttöön. Yhden työntekijän palkkauskustannukset ovat n /v, ja vastaavalla rahamäärällä saadaan kirjaamisen etälaitteita hoitajalle. Hoitajien työaikaa menee päivittäin kirjaamiseen n.8 h ja on arvioitu, että etälaitteen käyttöönotto voisi vapauttaa siitä jopa puolet käytettäväksi hoitotyöhön. Tekniikan käyttöönottaminen on siis perusteltua ja se on vaihtoehto lisähenkilöstön palkkaamiselle. Kotipalvelun henkilöstömäärän lisäämisen valmistelu tulee ajankohtaiseksi viimeistään vuonna 2015, jos haja-asutusalueiden palvelutarve kasvaa ennakoidusti. Laitoshoidon vähentäminen vapauttaa terveysaseman henkilöstöä paikkamäärän suhteessa, mutta toisaalta Suvantokodin käyttöönottaminen aiheuttaa lisäresursoinnin tarvetta. 22 potilaspaikkaa tarvitsee vähintään 13 hoitajaa 0,6 mitoituksen mukaan ja Suvantokodin 17 asumispaikalle tarvitaan 8,5 hoitajaa 0,5 mitoituksen mukaan. Erillisten hallintokuntien vuoksi jää selvitettäväksi tulevaisuudessa voiko supistettavan

18 18 toimintojen vapautuvia työntekijöitä siirtää toiseen hallintokuntaan (Sosteri- Rantasalmen kunta). Kokonaisuuden ja henkilöstön järkevän käytön kannalta, tämä olisi kuitenkin suotavaa. Joka tapauksessa näyttää siltä, että terveysaseman ja Suvantokodin remontin jälkeen ei ole tarvetta suuremmille rakenteellisille muutoksille vanhusten hoidon ja hoivan järjestämisen suhteen, vaan perusteet olisivat kunnossa ainakin vuoteen Sen jälkeisiä asioita on syytä linjata uudelleen seuraavan strategian laatimisen yhteydessä. 9 UUDET JA SUUNNITTEILLA OLEVAT PALVELUT SEKÄ TOIMINNAN MUUTOKSET 9.1 Toimintaohjelma 2012 Tavoite Alkaen Vastuuhenkilö Hoidon porrastus 1. Hyvän kotiutuksen malli luodaan yhteistyössä Sosterin kanssa SAS työryhmän kokoonpano ja toimintaperiaatteet hyväksytetään perusturvan yhteislautakunnassa 2012 Kotihoito ja omassa kodissa asumisen tukeminen 1. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään vuosittain vähintään 75 vuotta täyttäneille. Kotikäyntejä raportoidaan ja mallia/sisältöä kehitetään raporttien perusteella Palveluohjaaja 2. Ikääntyneiden neuvontapalveluja kehitetään yhdessä 2012 Palveluohjaaja Sosterin ja yhdistysten kesken 3. Palvelusetelin käyttöönottoa kartoitetaan kotihoitoon. Palvelusetelin kohdeasiakkaat määritellään kriteereissä Kehitetään haja-asutusalueiden palvelujen saatavuutta Kotipalveluun lisätään henkilökuntaa 2 hoitajalla lisääntyneen asiakastyön ja haja-asutusalueiden palvelujen turvaamiseksi Kotipalvelu muutetaan kotihoidoksi lisäämällä sinne sairaanhoitajan työpanosta Kotipalvelutyötä helpottavan teknologian käyttöönottaminen Kotisairaalamallin luominen ja käyttöönottaminen. Kotisairaalaasiakkuus määritellään kriteereillä Veteraanien kotikuntoutusta lisätään Valtiokonttorin määrärahojen avulla Yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa lisätään 2012 Palveluohjaaja Päivätoiminta 1. Päivätoiminta vakiintuu toimimaan 4 päivänä viikossa 2012

19 19 Tavoite Alkaen Vastuuhenkilö 2. Päivätoiminnan sisältö tukee kotona asumista ja kuntoa ylläpitävää tavoitetta 2012 Päivätoiminnan vastuuhoitaja Fysioterapeutti Tukipalvelut 1. Kotihoidon ateriakuljetukset kilpailutetaan ja kotihoidon työpanos vapautetaan perustyöhön Kehitetään tukipalvelujen saatavuutta asuinpaikasta riippumattomaksi 2013 Ikääntyneiden liikunta 1. Voimaa vanhuuteen ohjelman aikana, ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksia ja paikkoja lisätään Voimaa Vanhuuteen- Hyvien käytäntöjen juurruttamista tehdään samalla. kuntaryhmä, järjestöt 2. Ikääntyneiden kuntoilutoimintaa lisätään mm. Mäntylän kuntosalilla 2011 Hoivan fysioterapeutti 3. Sosterin ja hoivan fysioterapeutit tekevät yhteistyötä ikääntyneiden asiakasryhmien kuntoutustyössä. Työnjakoa kehitetään ja palveluja suunnitellaan vastaamaan asiakastarpeita mahdollisimman oikea-aikaisesti Hoivan fysioterapeutti 4. Palveluasumisen asiakkaille laaditaan henkilökohtainen kunnon ylläpitämissuunnitelma 2012 Hoivan fysioterapeutti Omaishoito 1. Omaishoitoa tukeva lyhytaikainen kuntoutushoito keskitetään Mäntylään Omaishoidon lomitus- ja sijaisjärjestelyt pyritään vakinaistamaan Omaishoitajien tukitoimia kehitetään, esim. kuntoilu- ja vertais Palveluohjaaja tukiryhmä 4. Omaishoidon määrärahoja lisätään kahdella sopimuksella 2012 Lyhytaikainen kuntouttava hoito 1. Lyhytaikainen kuntouttava hoito aloitetaan Mäntylässä aluksi yhdellä paikalla. Tarvittaessa paikkamäärä lisätään kahteen Lyhytaikaisessa hoidossa siirretään painopistettä kuntouttavaan hoitoon 2012 Fysioterapeutti Muistisairaat 1. Muistitestit tehdään lähetteiden perusteella pyytävän tahon määrittämässä ajassa 2012 Palveluohjaaja 2. Muistisairaille lisätään kuntouttavaa toimintaa, esim. muistijumppaa, muistelupiiri jne Palveluohjaaja Fysioterapeutti

20 20 Tavoite Alkaen Vastuuhenkilö Tuettu asuminen 1. Asiakkuus määritellään hoidon porrastuksen kriteereissä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin, ns. välimuotoiset asumisratkaisut Ryhmäkoti Anna lopettaa Suvantokodin remontin valmistuttua Tarvittaessa uusi ryhmäkoti perustetaan, jos siihen ilmenee ennaltaarvaamatonta tarvetta 2015 Laitoshoito 1. Laitoshoitoa kevennetään hallitusti ja samalla lisätään tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon määrää Laitoshoito on hoivaosastohoitoa, jonka asiakkuus määritellään hoidon porrastuksen kriteereissä 2014 Hoivaosaston paikkamäärä on Sosterin edustaja 3. Hoivaosaston sairaanhoitajatyön hyödyntäminen kotisairaalaan 2014 Sosterin edustaja Tehostettu palveluasuminen 1. Toimintaa kehitetään osana hoidon porrastusta. Asiakkuus määritellään hoidon porrastuksen kriteereissä ja pidetään yllä valmiutta muutokseen Mäntylän yksiköstä luodaan palvelukampus, jossa palvelut ovat monipuolisesti saatavilla neuvonnasta asumiseen Lisätään tehostettua palveluasumista Suvantokodin asunnoilla, 17 asumispaikkaa 2014 Strategian tavoitteiden seuranta 1. Kuntaan nimetään vanhustenhuollon vastuuryhmä, jonka tehtävänä on seurata vanhustenhuollon tilannetta ja strategian tavoitteiden toteutumista Vanhuspalvelulain voimaantulo ja siihen liittyvät tarvittavat toimenpiteet; valmistelu ja toteutus vanhusstrategian päivitys ja uusi toteuttamissuunnitelma 2018 Vanhustyöryhmä 9.2 Jatkuvat tavoitteet Tavoite Vastuuhenkilö Henkilöstö 1. Henkilöstömitoitus on suositusten tai lainsäädännön mukainen 2. Työhyvinvoinnista huolehditaan mm. työhyvinvointikyselyjen avulla ja säännöllisillä kehityskeskusteluilla (tiimi- ja yksilökeskustelut)

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Kati Mikkola & Johanna Nummelin VTT Rakentamisen liiketoiminnat ja prosessit, tammikuu 2006

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot