HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman Päivitysosa vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016"

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman Päivitysosa vuosille

2 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA IKÄOHJELMAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT JA SUOSITUKSET Lait ja suositukset Valvonta Hämeenkyrön Ikäohjelmaa ohjaavat arvot HÄMEENKYRÖN VÄESTÖRAKENNE JA IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ENNUSTEET HÄMEENKYRÖN KUNNAN STRATEGIAT Kuntastrategia Palvelustrategia Henkilöstöstrategia Elinkeinostrategia HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA VANHUSTENHUOLLON PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Ikäohjelmaan vuonna 2002 asetetut päätavoitteet ja niiden nykytilan arviointi VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNTA Vapaaehtoistyö Seurakunta KUNTALAISTEN AJATUKSIA VANHUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ TULEVINA VUOSIA KEHITTÄMISHANKKEITA Täällä on vielä väliä Kyrösjärviprojekti Että olisit läsnä - Hämeenkyrön kotipalvelun ja vanhainkodin laatukäsikirja Tarmoa arkeen -hanke...26 OSA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE Lakisääteinen vanhuspalvelusuunnitelma Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Tekniset palvelut ja ympäristön suunnittelu

3 8.7. Seurakunta Järjestötoiminta, yksityiset yritykset Naapuriapu...46 LÄHTEET...47 KOHTELE MINUA HYVIN...49 Kansikuva; Lempi Pessi 103 vuotta 2

4 JOHDANTO Hämeenkyrön perusturvalautakunta asetti työryhmän päivittämään kunnan vanhuspalveluiden ikäohjelman toukokuussa Edellinen ikäohjelma oli valmistunut vuonna 2002, eikä sitä ole sen jälkeen päivitetty. Vuonna 2002 valmistuneessa Hämeenkyrön ikäohjelma Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelmassa asetetut tavoitteet ja tilastot olivat monilta osin muuttuneet kymmenessä vuodessa. Ikäihmisten hoidosta on ollut viime aikoina paljon julkista keskustelua muun muassa uuden nk. vanhuspalvelulain pohjalta. Hämeenkyrön ikäohjelman päivityksessä pyritään ennakoimaan uuden lain tuomat edellytykset ikääntyneiden hoitoa ja palveluja koskien. Hämeenkyrön asukasluku on ollut muuttovoittoinen usean vuosikymmenen ajan. Vaikka kuntaan muuttaa paljon lapsiperheitä, on väestön ikääntyminen huomattavaa seuraavien vuosikymmenien aikana. Vuoteen 2035 mennessä yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osuuden ennustetaan kaksinkertaistuvan. Tämä huomattava ikääntyneen väestön kasvu on huomioitava palveluja suunniteltaessa jo nyt. Palveluja on kehitettävä monella eri osa-alueella. Tulevaisuuden ikääntyneiden toimintakyky on nykyistä parempi ja toimintakyvyn ennustetaan parantuvat jokaisen ikäpolven myötä. Yksilölliset erot toki ovat suuria, eikä toimintakykyä voi varmasti ennustaa. Se on kuitenkin varmaa, että yhä useampi suomalainen ja hämeenkyröläinen elää vanhaksi. Vanhuutta ei tule nähdä kustannustaakkana, vaan vanhusten voimavarat on huomioitava palveluja suunniteltaessa. Esimerkiksi hyvin koordinoituun vapaaehtoistyöhön löytyy tulevaisuudessa varmasti tekijöitä, vanhuksissa on paljon voimaa! Heinäkuussa 2013 voimaan astuvaan nk. vanhuspalvelulakiin, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( /980) on tulossa kunnan yleiseksi velvollisuudeksi suunnitella ja toteuttaa ikääntymispoliittinen strategia, joka ottaa huomioon ikäihmisten erilaiset tarpeet ja voimavarat. Laissa ikääntyneeksi väestöksi määritellään vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevat henkilöt. Iäkkäänä pidetään henkilöä, jonka toimintakyky on heikentynyt merkittävästi ikääntymiseen liittyvien tekijöiden seurauksena. Ikäohjelman päivitystyöryhmä on kokoontunut 10 kertaa ja järjestänyt tilaisuuden kuntalaisille kuullakseen hämeenkyröläisten ajatuksia ja toiveita vanhuspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Työryhmän jäsenenä on toiminut: Niiranen Taina, sosiaalijohtaja, työryhmän puheenjohtaja Koivula Kaisa, terveydenhoitaja, työryhmän sihteeri Graeffe Johanna, diakoniatyöntekijä, Hämeenkyrön seurakunta Hannu Jouko, vanhusneuvoston edustaja Hiltunen Sirpa, kotihoidon esimies Kyröjoki Leena, terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Mäensivu Raija, perusturvalautakunnan edustaja Pilvinen Pirkko, kansalaisopiston rehtori Ponkiniemi Vilho, perusturvalautakunnan edustaja Valkama Hannu, rakennusmestari, Tekniset palvelut Willman Susanne, vs. vanhustyön sosiaalityöntekijä 3

5 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT JA SUOSITUKSET Lainsäädäntö ja valtakunnalliset suositukset sisältävät periaatteita, ohjeita ja velvollisuuksia eriikäisten kansalaisten kohtaamisesta, palveluiden tarpeesta ja niiden järjestämisestä. Hämeenkyrön ikäohjelman päivityksen taustalla on käytetty valtakunnallisia ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevia lakeja ja suosituksia. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välittömään huolenpitoon. Yksityiskohtaisemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sekä asiakkaiden oikeuksista näihin palveluihin säädetään muun muassa kansanterveyslaissa, kuntalaissa, sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa Lait ja suositukset Viimeisin ikääntyvien hoitoa koskevan lain, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( /980), on Tasavallan presidentti vahvistanut Laki tulee voimaan Lain tarkoituksena on varmistaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn järjestelmällistä edistämistä sekä laadukkaiden sosiaalija terveyspalvelujen tarkoituksenmukaista saantia. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista korostaa ennaltaehkäisevien palvelujen, kuntoutuksen ja kotiin annettavien palvelujen vaikuttavuutta. Lain keskiössä on iäkkäiden ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn monipuolinen tukeminen, itsenäisen selviytymisen turvaaminen, iäkkäiden osallisuuden parantaminen sekä palveluiden laadun parantaminen. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008) painottaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. 4

6 Laissa määrätään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat yksikön palveluja saavien henkilöiden määrää ja palvelujen tarvetta. Lääninhallituksien valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Korkeampi henkilöstömitoitus on suositeltavaa silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia sairauksia, käytösoireita tai kun hoitoympäristön puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita. Uuden lain mukaan jokaiselle ikääntyneelle nimetään kunnassa oma vastuutyöntekijä, johon hän voi ottaa yhteyttä tarvitessaan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijän tehtävänä on seurata palvelusuunnitelman toteutumista yhdessä iäkkään henkilön ja/tai hänen läheistensä ja edunvalvojansa kanssa sekä arvioida palvelutarpeen muutoksia. Vastuutyöntekijä on tarvittaessa yhteydessä muihin sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköihin ja neuvoo ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on määrätty vanhusneuvoston toiminta lakisääteiseksi alkaen. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä kunnassa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan niiden toimintojen suunnitteluun, joilla on merkitystä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja iäkkäiden tarvitsemiin palveluihin Valvonta Kunta ja sen toimintayksiköt vastaavat ensisijaisesti itse järjestämiensä ja ostamiensa palveluiden laillisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Jokaisessa kunnassa toimii tarkastuslautakunta, joka arvioi, ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Kunta valvoo myös alueellaan toimivia yksityisiä palvelun tarjoajia sekä palveluntarjoajia, joilta kunta ostaa palveluita. Yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten on haettava lääninhallitukselta lupa uuden toiminnan aloittamiseen tai nykyisen toiminnan muuttamiseen. Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että vanhustenhuollon toimipaikkoja koskeva lupahallinto, valvonta ja siihen liittyvä ohjaus ovat yhdenmukaisia koko maassa. Aluehallintovirastot valvovat sekä julkista että yksityistä vanhustenhuoltoa omilla alueillaan. Ne tekevät tarkastuskäyntejä vanhustenhuollon toimintayksiköihin ja käsittelevät vanhustenhuoltoa koskevat kantelut. Sosiaalihuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Kunnilla on velvollisuus 5

7 valvoa vanhustenhuollon palveluiden tuottajia. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että vanhukset saavat sellaista hoitoa ja hoivaa, jota lait, asetukset ja vanhustenhuollosta annetut suositukset edellyttävät. Oppaassa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut, on yksityiskohtaisesti esitetty sosiaalihuollon valvonnan lähtökohtia, menettelytapoja ja annettu ohjeita vanhusten ympärivuorokautisen hoivan järjestämisestä Hämeenkyrön Ikäohjelmaa ohjaavat arvot Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (STM 2008) keskeisimmäksi arvoksi ikäihmisten hoidossa ja huolenpidossa on määritelty ihmisarvon kunnioittaminen. Jokaiselle on turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun asuin- ja hoitopaikasta tai hoidon ja palvelun tarpeesta riippumatta. Ihmisarvoisen elämän turvaavia eettisiä periaatteita ovat: o Itsemääräämisoikeus Ikääntyneen henkilön tulee saada riittävästi ymmärrettävää tietoa ja muuta tukea voidakseen tehdä valintoja ja päätöksiä koskien omaa hoitoaan ja tarvitsemiaan palveluja. Esimerkiksi kun ikääntyneellä on riittävästi tietoa ja ymmärrystä, hän voi omien voimavarojensa heikentyessä valita, mitä palveluja haluaa omaan kotiin annettavan. Ikääntyneeltä henkilöltä tulee kysyä ja hänellä on oikeus esittää omaa hoitoaan koskevia toiveita ja myös kieltäytyä hoidosta. Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa on neuvoteltava hoitoa ja palveluita koskevista vaihtoehdoista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012). o Voimavaralähtöisyys Tunnistetaan ja vahvistetaan ikääntyneen ihmisen omia voimavaroja niin, että tuetaan ja kannustetaan pitämään omatoimisuutta yllä kaikissa niissä toiminnoissa, joissa omia voimavaroja vielä on jäljellä. o Oikeudenmukaisuus Kaikkia ikäihmisiä kohdellaan ja hoidetaan tasavertaisesti arvioitaessa palvelujen tarvetta ja annettaessa palveluita. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa myös syrjinnän estämistä, epäoikeudenmukaisuuteen puuttumista ja erilaisuuden hyväksymistä 6

8 o Osallisuus Ikääntyneille henkilöille on turvattava tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan ja elinympäristöjen kehittämiseen. Yksilön tasolla ikääntynyttä henkilöä on tuettava sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja vahvistamisessa sekä kannustettava osallistumaan yhteisölliseen toimintaan. o Yksilöllisyys Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, yksilöllinen persoona. Palveluissa tehtäviä päätöksiä on arvioitava siltä kannalta, miten ne vaikuttavat ihmisen kykyyn kokea itsensä arvokkaaksi yksilöksi ja tuntea elämänsä mielekkääksi. o Turvallisuus Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden luomista toteutetaan muun muassa turvaamalla sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus ja laatu, huolehtimalla asuin- ja hoitoympäristöjen palo- ja muusta turvallisuudesta sekä ehkäisemällä ikääntyvien tapaturmia, väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. Turvallisuuden tunnetta edistää luottamus palveluntuottajien ja kuntalaisten välillä. 7

9 2. HÄMEENKYRÖN VÄESTÖRAKENNE JA IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ENNUSTEET Hämeenkyrö on ollut viime vuosikymmenien ajan muuttovoittoinen kunta. Vuoden 2013 tammikuun lopussa kunnassa oli asukasta. Väestöennusteen arvion mukaan vuonna 2040 Hämeenkyröläisiä olisi yli Väestön ennustetaan kasvavan kaikissa ikäluokissa. Yli 65- vuotiaiden määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä voimakkaimmin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä. Taulukko 1. Yli 65-vuotiaiden väestöennuste

10 Hämeenkyrön väestöllinen huoltosuhde kasvaa ikääntyvän väestön määrän lisääntyessä. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa montako työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä (lapset 0-14 v. ja ikääntyneet yli 65 v.) on yhtä työikäistä (15-65 v.) kuntalaista kohti. Huoltosuhde-ennuste perustuu tämänhetkisiin väestöennusteisiin. Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde-ennuste kunnittain ja koko maan ennuste Hämeenkyrössä vuonna 2011 väestöllinen huoltosuhde oli 59,5 prosenttia. Huoltosuhteen ennustetaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 80,2 prosenttiin. Koko maahan verraten Hämeenkyrön huoltosuhde nousee melko voimakkaasti, mutta Hämeenkyrön tilanne ei ole alueen huonoimpia. Esimerkiksi Ikaalisissa vuonna 2030 huoltosuhteen ennustetaan olevan 91 prosenttia. Tehostetussa palveluasumisessa oli vuoden 2012 joulukuussa 100 yli 75-vuotiasta hämeenkyröläistä. Mikäli palvelujen tarve väestöön nähden tulevaisuudessa pysyy samana, tarvitsee tehostettua palveluasumista 200 yli 75-vuotiasta hämeenkyröläistä vuonna On myös huomattava, että ikäihmisten palvelujen piirissä on huomattavasti nuorempiakin henkilöitä. Alle 75-9

11 vuotiaiden osuutta ei tässä laskelmassa ole huomioitu. Palvelujen tarve kasvaa kaikilla sektoreilla ja eniten ikäryhmässä vuotiaat. Nykyisin ikääntyvien toimintakyky pysyy parempana pidempään kuin 20 vuotta sitten vuotiaat ovat pääsääntöisesti vielä aktiivisia, melko hyväkuntoisia ja kaipaavat mm. harrastus- ja kulttuuripalveluita eläkkeelle siirryttyään. Tässä ikäryhmässä on mahdollisesti myös vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ihmisiä. Valtaosa omaishoitajista on itsekin ikääntyneitä. Omaishoitajista 65-vuotiaita tai vanhempia oli vuonna ,5 %. Vuonna 2011 omaishoidon tuella hoidettuja oli 36 yli 65-vuotiasta hämeenkyröläistä. Mikäli ikääntyneiden määrä lisääntyy ennusteiden mukaisesti, on omaishoitajia kaksinkertainen määrä vuonna Omaishoito on arvokasta työtä ja sen tukeminen eri tavoin vähentää osaltaan kunnallisten hoitopaikkojen tarvetta. 10

12 3. HÄMEENKYRÖN KUNNAN STRATEGIAT 3.1. Kuntastrategia Hämeenkyrön kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa Hämeenkyrön visio on olla menestyvä ja turvallinen Tampereen seudun asuinkunta kansallismaisemassa. Hämeenkyrö haluaa olla toimintaansa kehittävä ja asukkaistaan huolehtiva kunta. Kunnan yhdeksi haasteeksi esitetään väestön ikääntymistä ja siitä johtuvaa lisääntyvää palvelujen tarvetta. Kuntastrategian mukaan kunnan peruspalvelurakennetta kehitetään vastaamaan asuinkunnan edellytyksiä ja kestävää kuntataloutta. Talous pidetään tasapainossa ja kunta etsii aktiivisesti keinoja parantaa palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti ja laadukkaasti, kokonaisuutta ajatellen. Kunta ei pelkästään huolehdi, vaan kannustaa asukkaitaan myös pitämään huolta itsestään, toisistaan ja omasta kunnastaan. Hämeenkyrö suhtautuu myönteisesti seudulliseen yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä. Investoinnit pidetään maltillisina ja investointien kohdentamisessa ennakoidaan tulevaisuuden kasvavan väestön tarpeet sekä investointeja kohdennetaan käyttömenoja säästäviin kohteisiin Palvelustrategia Hämeenkyrön kunnan palvelustrategia on tehty vuosille Kunnanhallitus on hyväksynyt strategian Palvelustrategian tärkeänä tehtävänä on viestittää, miten kunnallisten palvelujen järjestäminen voidaan turvata myös tulevaisuudessa huomioiden sekä kuntalaisten hyvinvointi että kestävän kehityksen periaatteet. Palvelustrategian linjaukset vaikuttavat henkilöstöstrategiaan ja sitä täsmentävän henkilöstösuunnitelman sisältöön. Palvelustrategialla on kiinteä yhteys myös muihin kunnan strategioihin, suunnitelmiin ja ohjeistuksiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa kunnan väestön ikääntyessä. Palvelustrategiassa arvioidaan palvelutarpeiden ja henkilöstöresurssien muutos seuraavan neljän vuoden aikana sekä palvelualoittain optimaalisin tapa tuottaa palveluja. Erityisesti ikärakenteen muutos, kuntahenkilöstön eläköityminen ja palveluiden rahoitus tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi. 11

13 Hämeenkyrön kunnan vakinaisesta henkilöstöstä, etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, moni saavuttaa eläkeiän vuoteen 2016 mennessä. Koulutetun henkilöstön rekrytointi tulee olemaan tulevaisuudessa haasteellista Henkilöstöstrategia Hämeenkyrön henkilöstöstrategia on hyväksytty kunnanhallituksessa Henkilöstöstrategia kuvaa kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteita sekä niiden toteutumisen arviointia. Työvoiman riittävyys on haasteena tulevina vuosina eläköitymisen myötä. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja tiedon siirtämiseen vanhoilta työntekijöiltä uusille tulee henkilöstöstrategian mukaan kiinnittää huomiota. Kunnan työntekijöiden työhyvinvointiin panostaminen, kannustava palkitseminen sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen mahdollistaminen tukee työssä jaksamista. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä ylläpitää ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan. Kunta osallistuu eri tavoin henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Vanhuspalveluissa henkilökunnan lisätarve on huomattava asiakkaiden kasvaneen palveluntarpeen ja työntekijöiden runsaan eläköitymisen vuoksi. Vanhuspalveluiden houkuttelevuus ja kunnan maine työnantajana tukevat osaavan henkilöstön rekrytoinnin jatkossakin. 3.4 Elinkeinostrategia Hämeenkyrön kunnan elinkeinostrategia on hyväksytty kunnanhallituksessa Strategian tavoitteena on antaa uudet ja aikaisempaa aktiivisemmat suuntaviivat Hämeenkyrön elinkeinopoliittiselle kehittämiselle sekä määritellä työnjako kunnan ja Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n kesken. Strategian kokonaistavoitteena on suunnata eri toimijoiden tavoitteita yhteiseksi toiminnaksi siten, että Hämeenkyrön taloudellinen ja toiminnallinen elinvoima kasvaa. Se merkitsee työpaikkoja, yrittäjyyttä, koulutusta ja asukasluvun kasvua. 12

14 4. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA VANHUSTENHUOLLON PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Hämeenkyrössä on tehty vanhustenhuollon suunnitelmia 1980-luvulta alkaen. Edellinen Hämeenkyrön ikäohjelma valmistui vuonna Ohjelma on edelleen voimassa oleva. Edellinen ohjelma on tehty lähes 30 vuodeksi, joten sen päivittäminen riittävin väliajoin on välttämätöntä. Vuonna 2002 valmistuneessa ikäohjelmassa on paljon voimassa olevia tavoitteita ja tietoja. Osa tavoitteista on jäänyt toteutumatta, mutta paljon on palveluissa ja palvelurakenteissa menty ikäohjelman viitoittamaan suuntaan. Edellisissä ikäohjelmissa on osattu ennustaa tulevaisuuden haasteita hyvin. Avopalveluiden tehostaminen on ollut keskeinen päämäärä kunnassa jo viime vuosikymmenien ajan. Kuntoutukseen panostaminen, kotona asumista tukevien palveluiden tehostaminen ja geriatrin palveluiden ostaminen kuntaan on ollut vahvasti esillä jo 10 vuotta sitten. Hämeenkyrön ikäohjelmassa 2002 on suunniteltu laitospaikkojen muuttamista palveluasumisen paikoiksi nykyisen suuntauksen mukaisesti ja saattohoidon mahdollisuutta palveluasumisen yksiköissä henkilökuntaa lisäämällä on pidetty suositeltavana vaihtoehtona. Viimeisimmissäkin valtakunnallisissa suosituksissa painotetaan erityisesti avopalveluiden ja ennaltaehkäisevän toiminnan tehostamista sekä ikääntyvien kuntoutumisen tukemista kaikissa palveluketjun vaiheissa. Taloudelliset kysymykset ja työvoimapula ovat nousseet esille merkittävänä toiminnan suunnittelua ohjaavana tekijänä jo edellisen kerran kunnan ikäohjelmaa suunniteltaessa. Nämä tekijät ovat entistä ajankohtaisempia tällä hetkellä ja tuovat haasteita palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelujen tarve kasvaa, mutta kustannusten nousu olisi pidettävä hallinnassa kehittämällä jatkuvasti uusia toimintatapoja tuottaa laadukkaita palveluita. Työvoiman riittävyyden turvaamiseksi kuntaa työnantajana on markkinoitava entistä tehokkaammin ja työntekijöiden hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Ikääntyvien määrä on kasvanut ja ennustetaan kasvavan vielä enemmän kuin vuonna 2000 on osattu arvioida. Hämeenkyrössä oli vuonna 2011 noin 100 yli 75-vuotiasta asukasta enemmän kuin vuoden 2000 ennustuksen mukaan oli arvioitu. Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden toimintakyky on huonontunut viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi. Palveluja ei voimassa olevilla resursseilla pystytä tarjoamaan kuin kaikkein eniten apua tarvitseville. 13

15 4.1. Ikäohjelmaan vuonna 2002 asetetut päätavoitteet ja niiden nykytilan arviointi. IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE OMAISHOITO Tuen saajien määrä nostetaan 4 %:iin vuoteen 2006 mennessä (valtakunnallinen tavoite 6 %) ja 6%:iin 2010 mennessä. KOTIHOITO Kotipalvelun kattavuus 75+ nostetaan 20 %:iin vuoteen 2006 mennessä. Kotipalvelu toimii ympärivuorokautisesti vuonna 2007 Kotisairaanhoidon kattavuus 20 % Ehkäisevät kotikäynnit 80+ täyttävien luokse PÄIVÄOSASTO Paikkalukua nostetaan, aukioloaikoja pidennetään ja päiväosasto on auki osan päivästä myös viikonloppuisin. NYKYTILANNE Tuen saajien määrä on 2,4 % yli 75-vuotiaiden omaisista (vuonna 2011) Vuonna 2012 omaishoidontukea sai 38 asiakasta (65v. tai yli.) Lakisääteiset vapaapäivät on pystytty järjestämään. Lakisääteiset vapaapäivät on järjestetty osittain ostopalvelupaikoilla. Kotihoidon kattavuus vuonna 2011 oli 17 % Vuonna 2012 säännöllistä kotihoitoa sai 291 asiakasta ja tilapäistä kotihoitoa 227 asiakasta (sisältäen muistitestit ja terveysasemalla kotihoidon palveluja saavat) Vuonna 2011 tukipalveluiden piirissä oli 246 asiakasta. Vuonna 2012 tukipalveluita sai 198 yli 65-vuotiasta asiakasta Kotorinteen alueen yövalvonta ostetaan yksityiseltä palvelun tarjoajalta 2h/yö. Toiminta aloitettu huhtikuussa Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ei ole tehty resurssipulasta johtuen. Lääkkeiden pussijakelu apteekista käytössä kotihoidossa sekä palveluasumisen yksiköissä. Päivätoimintaa on maanantaista perjantaihin klo 7-15 MUITA HUOMIOITA Omaishoitajien vertaistukiryhmät aloittaneet uudelleen toimintansa vuonna Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät kotihoidoksi vuonna Kotihoito ei enää pysty tarjoamaan siivousapua. Ikääntyneet voivat ostaa siivousapua yksityisiltä palveluntarjoajilta tai Monityöltä. Monityöllä oli joulukuussa 2012 noin 100 vanhusasiakasta, joille tarjottiin siivous- tai ulkotyöapua. Turvapuhelinasiakkaita on n. 90 henkilöä. Päiväosastosta käytetään nimeä päivätoiminta v alkaen. Vuonna 2011 aloitti myös osapäivätoiminnan ryhmät 2 x viikossa. 14

16 IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE PALVELUASUMINEN Palveluasumisen kattavuus nostetaan 8,4 %:iin ympärivuorokautisten paikkojen osalta. Kotorinteen ryhmäkoti (myöhemmin dementiakotina esitetty 14 paikkaa vuonna 2004) Kurjenmäen ryhmäkoti paikkaa vuoteen 2010 mennessä LAITOSHOITO Henkilökunnan määrä nostetaan vanhainkodissa 0,50-0,60 työntekijään/paikka Henkilökunnan määrä nostetaan terveyskeskuksessa 0,70 työntekijään/paikka vuonna 2006 Vanhainkodin pitkäaikaispaikkojen kattavuustavoite 4,8 % yli 75-vuotiaiden määrästä Terveyskeskuksessa pitkäaikaispaikkojen kattavuus 2,9 % vuodesta 2010 alkaen NYKYTILANNE Tehostetussa palveluasumisessa vuonna 2011 yli 75- vuotiaista oli 7,3% Kotorinteen ryhmäkoti on muutettu 11 paikkaiseksi mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköksi. 18-paikkainen Siljankoti avattu Siljankodin valmistuessa Rataskujan pienkoti suljettiin. Pihjalakodin asukkaat muuttivat Siljankotiin. Rataskujan asukkaat muuttivat Pihjalakotiin. Kirkonkylän pienkoti suljettiin kesäkuussa Kurjenmäkikodilla 0,8 0,5 työntekijää/paikka vuonna 2011 työvuorosta riippuen. (Kurjenmäkikoti on nykyisin tehostetun palveluasumisen yksikkö.) 0,66 työntekijää/ paikka vuonna 2011 Vuonna 2009 kattavuus oli 2,2% MUITA HUOMIOITA Kurjenmäen vanhainkoti muuttunut tehostettua palveluasumista tarjoavaksi Kurjenmäkikodiksi v Tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole omassa kunnassa riittävästi. Hämeenkyröläisille on ostettu lisäksi palveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta. Vuonna 2009 Ostettiin ikäihmisille tehostetun palveluasumisen paikkoja seitsemälle. Vuonna 2012 Tehostettua palveluasumista ostettiin ikäihmisille 41 paikkaa, palveluasumista 1 paikka ja laitoshoitoa 6 paikkaa. Terveyskeskuksen vuodeosastojen saneeraus aloitettu keväällä Saneerauksen ensimmäinen vaihe valmistuu huhtikuussa Nykyisin laitoshoitoa järjestetään ainoastaan terveyskeskuksen vuodeosastolla. 15

17 IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE ERIKOISSAIRAANHOITO Iäkkäällä kuntalaisella, muiden kuntalaisten tavoin, on oikeus tarvittaessa saada erikoissairaanhoidon palveluja. Erikoisalojen merkitys nähdään tärkeänä pyrittäessä säilyttämään ja palauttamaan iäkkään ihmisen toimintakyky niin, että hän pystyy tulemaan toimeen mahdollisimman itsenäisesti. Geriatrian ja neurologian sekä tarvittaessa muiden erityisalojen asiantuntemusta tuodaan paikallistasolle joko ostopalvelujen kautta tai aloittamalla yhteistyö TAYS:in kanssa. Terveyskeskuksen lääkäreille järjestetään joustava konsultaatiomahdollisuus em. erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen saumattomaan palveluketjuun kiinnitetään erityistä huomiota. Oikealla työnjaolla turvataan hoidon oikea porrastus. NYKYTILANNE Tavoitteet keskeisiltä osiltaan toteutuneet Psykogeriatrisia palveluista ostetaan Tays:lta MUITA HUOMIOITA Erikoissairaanhoidon kustannukset nousseet merkittävästi viime vuosina. Perusterveydenhuoltoa vahvistettava, jotta erikoissairaanhoidosta voidaan potilaat kotiuttaa nopeasti hoitoon omaan terveyskeskukseen. 16

18 IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE KUNTOUTUS Vuodeosaston yhteydessä aloittaa 10- paikkainen geriatrista kuntoutusta antava yksikkö vuonna 2008 Rauhansalon tyyppisen ryhmäkodin perustaminen mielenterveyskuntoutuville NYKYTILANNE Erillinen kuntoutusyksikkö ei ole toteutunut Kotorinnekoti perustettu vuonna 2010 MUITA HUOMIOITA Kuntouttava työote on käytössä kunnan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Organisaatioiden omia tutkimus- ja kehittämishankkeita, yhteistyötä lähiseudun kuntien, oppilaitosten ja eri tiedeyhteisöjen kanssa. Tavoitetta on toteutettu monenlaisilla hankkeilla, viimeisimmät Kyrösjärviprojekti ja Tarmoa arkeenhanke. KOULUTUS Säännöllinen täydennyskoulutus henkilökunnalle Yhteistyö lähialueen kuntien, oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen kanssa Tavoite on toteutunut. Henkilökunnalle on järjestetty mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuksiin; koulutuksia ollut mm. vanhustyön erikoistumisammattiopintojen osa muistisairaan kohtaaminen, teknologista osaamista kotihoitoon ja kuntouttava työote. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistyessä perusturvaksi mm. TYKES -hanke. Kiikun kaakun-hanke ja Tarmoa arkeen -hanke. 17

19 5. VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNTA 5.1. Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka toimivat pääosin voittoa tavoittelemattomasti jonkin kohderyhmän hyväksi. Järjestöt ovat yleensä perustettu tiettyä tarkoitusta varten, esimerkiksi jonkin vammaisryhmän taikka vanhusten hyvinvoinnin parantajiksi, keskinäisen yhteydenpidon mahdollistajiksi ja heille tarkoitettujen palveluiden tarjoajiksi. Järjestöt toimivat pääosin vapaaehtoistyön turvin. Vapaaehtoistyö ei ole kunnallisen tai yksityisten palveluntarjoajien kilpailija, vaan parhaimmillaan tukee ja täydentää näiden palveluja. Hämeenkyrössä toimii useita yhdistyksiä ja järjestöjä erilaisten asioiden ja väestöryhmien hyväksi. Tällä hetkellä yhdistyksiä ei ole ajantasaista luetteloa, mutta sen kokoamisesta on keskusteltu ja asia on laitettu vireille Seurakunta Hämeenkyrön seurakunnalla on ikäihmisille tarjolla erilaisia toimintoja ja palveluja. Viikoittainen Myötätuuli-päivä Kyröskosken seurakuntatalolla on toiminnallinen päivä kaiken ikäisille, varsinkin ikäihmisille. Päivään sisältyy aamuhartaus, ryhmätoimintaa, ruokailu ja ohjelmahetki. Myötätuulipäivään tarjotaan myös kuljetusta sitä tarvitseville sekä jalkahoitoja ja uutena palveluna kotihoidon terveyskioski. Seurakunnan seniorikerhot kokoontuvat useammalla sivukylällä ja lisäksi keskustassa. Seurakunta järjestää erilaisen tapahtumien ja kerhojen lisäksi joka vuosi leirin ikäihmisille sekä leiripäiviä esim. tehostetun palveluasumisen, Veteraanitalon, päivätoiminnan, terveyskeskuksen asukkaille sekä virkistyspäivän omaishoitajille. Diakoniatyössä on mukana paljon vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset toimivat esim. Myötätuulessa ryhmänvetäjinä, apuemäntinä ja lähimmäispalvelussa. Joulunaikaan diakonian vapaaehtoiset (diakoniakylätoimikuntalaiset) vievät kaikille 75 täyttäneille seurakunnan joulutervehdyksen henkilökohtaisesti. 70-vuotta täyttäville järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla. 75-, 80-, 85-, 90- vuotiaita onnitellaan tervehdyskäynnillä syntymäpäivänä. Yli 90-vuotiaita käydään onnittelemassa vuosittain. Diakoniatyöntekijät ja papit tekevät myös muita kotikäyntejä ikäihmisten luokse. 18

20 6. KUNTALAISTEN AJATUKSIA VANHUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ TULEVINA VUOSIA Kuntalain ja Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008) mukaan kuntalaisille on turvattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ikääntymispolitiikan strategiseen suuntaamiseen ja palvelujen laadun kehittämiseen. Hämeenkyrön Ikäohjelmaa päivitettäessä haluttiin kuulla kuntalaisten ajatuksia ja toiveita palveluista. Ikäohjelma työryhmä järjesti kuntalaisille tilaisuuden Kurjenmäkikodilla. Tilaisuuteen kutsuttiin Hämeenkyrön sanomien lehtikutsulla. Tilaisuuteen osallistui työryhmän jäsenten lisäksi 23 kuntalaista. Lisäksi sosiaalijohtaja sai lehtikutsun innoittamana muutaman sähköpostin sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät pystyneet osallistumaan tilaisuuteen. Tilaisuuden avasi sosiaalijohtaja Taina Niiranen. Hän kertoi esityksessään tuoreimmat tiedot tulossa olevasta vanhuspalvelulaista sekä Hämeenkyrön vanhuspalveluiden tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Sosiaalijohtajan puheenvuoron jälkeen kuntalaisia pyydettiin esittämään omia toiveita ja ajatuksia kunnan vanhuspalveluiden järjestämisestä tulevina vuosina eri aihealueittain. Aiheina olivat terveyspalvelut, kotihoito ja palveluasuminen, seurakunta ja järjestötoiminta, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä ympäristö ja rakentaminen. Kuntalaisten ajatuksia aihealueittain: TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kuntalaisten huolenaiheeksi nousikin, säilyykö palvelun taso ja kuinka se turvataan tulevaisuudessa yhtä hyvänä kovista säästöpaineista huolimatta. Hämeenkyrön lääkäripalveluita ja etenkin omalääkärijärjestelmää pidettiin toimivana ja sen toivottiin jatkossakin palvelevan kuntalasia. Ambulanssipalveluiden toivottiin säilyvän entisellään, niiden heikennystä pelätään. Erikoissairaanhoidon asiallinen käyttö koettiin tärkeäksi. Toivottiin, että lääkärit eivät karsi liikaa lähetteiden tekemistä erikoissairaanhoitoon säästöpaineista huolimatta. Esimerkkinä mainittiin, että jos potilas sairastaa harvinaista sairautta, ovat erikoislääkärikäynnit merkityksellisiä potilaan jaksamisen ja turvallisuuden tunteenkin kannalta. Terveyspalveluissa työnjaon tulisi olla toimiva. Hoitajat voisivat osittain kirjoittaa reseptejä, kuten valtakunnallisesti on sovittu. Näin lääkärityöaikaa vapautuisi vaativampien sairauksien hoitoon. 19

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä LIITE 1 Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä xx.xx.xxxx Mitä on vanhusneuvostotyö? Sosiaali ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: Vanhusneuvosto

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 11.8.2016 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa 1 20.03.2017 Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Lisäämme mahdollisimman

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot