HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman Päivitysosa vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016"

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman Päivitysosa vuosille

2 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA IKÄOHJELMAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT JA SUOSITUKSET Lait ja suositukset Valvonta Hämeenkyrön Ikäohjelmaa ohjaavat arvot HÄMEENKYRÖN VÄESTÖRAKENNE JA IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ENNUSTEET HÄMEENKYRÖN KUNNAN STRATEGIAT Kuntastrategia Palvelustrategia Henkilöstöstrategia Elinkeinostrategia HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA VANHUSTENHUOLLON PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Ikäohjelmaan vuonna 2002 asetetut päätavoitteet ja niiden nykytilan arviointi VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNTA Vapaaehtoistyö Seurakunta KUNTALAISTEN AJATUKSIA VANHUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ TULEVINA VUOSIA KEHITTÄMISHANKKEITA Täällä on vielä väliä Kyrösjärviprojekti Että olisit läsnä - Hämeenkyrön kotipalvelun ja vanhainkodin laatukäsikirja Tarmoa arkeen -hanke...26 OSA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE Lakisääteinen vanhuspalvelusuunnitelma Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Tekniset palvelut ja ympäristön suunnittelu

3 8.7. Seurakunta Järjestötoiminta, yksityiset yritykset Naapuriapu...46 LÄHTEET...47 KOHTELE MINUA HYVIN...49 Kansikuva; Lempi Pessi 103 vuotta 2

4 JOHDANTO Hämeenkyrön perusturvalautakunta asetti työryhmän päivittämään kunnan vanhuspalveluiden ikäohjelman toukokuussa Edellinen ikäohjelma oli valmistunut vuonna 2002, eikä sitä ole sen jälkeen päivitetty. Vuonna 2002 valmistuneessa Hämeenkyrön ikäohjelma Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelmassa asetetut tavoitteet ja tilastot olivat monilta osin muuttuneet kymmenessä vuodessa. Ikäihmisten hoidosta on ollut viime aikoina paljon julkista keskustelua muun muassa uuden nk. vanhuspalvelulain pohjalta. Hämeenkyrön ikäohjelman päivityksessä pyritään ennakoimaan uuden lain tuomat edellytykset ikääntyneiden hoitoa ja palveluja koskien. Hämeenkyrön asukasluku on ollut muuttovoittoinen usean vuosikymmenen ajan. Vaikka kuntaan muuttaa paljon lapsiperheitä, on väestön ikääntyminen huomattavaa seuraavien vuosikymmenien aikana. Vuoteen 2035 mennessä yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osuuden ennustetaan kaksinkertaistuvan. Tämä huomattava ikääntyneen väestön kasvu on huomioitava palveluja suunniteltaessa jo nyt. Palveluja on kehitettävä monella eri osa-alueella. Tulevaisuuden ikääntyneiden toimintakyky on nykyistä parempi ja toimintakyvyn ennustetaan parantuvat jokaisen ikäpolven myötä. Yksilölliset erot toki ovat suuria, eikä toimintakykyä voi varmasti ennustaa. Se on kuitenkin varmaa, että yhä useampi suomalainen ja hämeenkyröläinen elää vanhaksi. Vanhuutta ei tule nähdä kustannustaakkana, vaan vanhusten voimavarat on huomioitava palveluja suunniteltaessa. Esimerkiksi hyvin koordinoituun vapaaehtoistyöhön löytyy tulevaisuudessa varmasti tekijöitä, vanhuksissa on paljon voimaa! Heinäkuussa 2013 voimaan astuvaan nk. vanhuspalvelulakiin, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( /980) on tulossa kunnan yleiseksi velvollisuudeksi suunnitella ja toteuttaa ikääntymispoliittinen strategia, joka ottaa huomioon ikäihmisten erilaiset tarpeet ja voimavarat. Laissa ikääntyneeksi väestöksi määritellään vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevat henkilöt. Iäkkäänä pidetään henkilöä, jonka toimintakyky on heikentynyt merkittävästi ikääntymiseen liittyvien tekijöiden seurauksena. Ikäohjelman päivitystyöryhmä on kokoontunut 10 kertaa ja järjestänyt tilaisuuden kuntalaisille kuullakseen hämeenkyröläisten ajatuksia ja toiveita vanhuspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Työryhmän jäsenenä on toiminut: Niiranen Taina, sosiaalijohtaja, työryhmän puheenjohtaja Koivula Kaisa, terveydenhoitaja, työryhmän sihteeri Graeffe Johanna, diakoniatyöntekijä, Hämeenkyrön seurakunta Hannu Jouko, vanhusneuvoston edustaja Hiltunen Sirpa, kotihoidon esimies Kyröjoki Leena, terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä Mäensivu Raija, perusturvalautakunnan edustaja Pilvinen Pirkko, kansalaisopiston rehtori Ponkiniemi Vilho, perusturvalautakunnan edustaja Valkama Hannu, rakennusmestari, Tekniset palvelut Willman Susanne, vs. vanhustyön sosiaalityöntekijä 3

5 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT JA SUOSITUKSET Lainsäädäntö ja valtakunnalliset suositukset sisältävät periaatteita, ohjeita ja velvollisuuksia eriikäisten kansalaisten kohtaamisesta, palveluiden tarpeesta ja niiden järjestämisestä. Hämeenkyrön ikäohjelman päivityksen taustalla on käytetty valtakunnallisia ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevia lakeja ja suosituksia. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välittömään huolenpitoon. Yksityiskohtaisemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sekä asiakkaiden oikeuksista näihin palveluihin säädetään muun muassa kansanterveyslaissa, kuntalaissa, sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa Lait ja suositukset Viimeisin ikääntyvien hoitoa koskevan lain, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( /980), on Tasavallan presidentti vahvistanut Laki tulee voimaan Lain tarkoituksena on varmistaa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn järjestelmällistä edistämistä sekä laadukkaiden sosiaalija terveyspalvelujen tarkoituksenmukaista saantia. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista korostaa ennaltaehkäisevien palvelujen, kuntoutuksen ja kotiin annettavien palvelujen vaikuttavuutta. Lain keskiössä on iäkkäiden ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn monipuolinen tukeminen, itsenäisen selviytymisen turvaaminen, iäkkäiden osallisuuden parantaminen sekä palveluiden laadun parantaminen. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008) painottaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. 4

6 Laissa määrätään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat yksikön palveluja saavien henkilöiden määrää ja palvelujen tarvetta. Lääninhallituksien valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Korkeampi henkilöstömitoitus on suositeltavaa silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia sairauksia, käytösoireita tai kun hoitoympäristön puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita. Uuden lain mukaan jokaiselle ikääntyneelle nimetään kunnassa oma vastuutyöntekijä, johon hän voi ottaa yhteyttä tarvitessaan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijän tehtävänä on seurata palvelusuunnitelman toteutumista yhdessä iäkkään henkilön ja/tai hänen läheistensä ja edunvalvojansa kanssa sekä arvioida palvelutarpeen muutoksia. Vastuutyöntekijä on tarvittaessa yhteydessä muihin sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköihin ja neuvoo ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on määrätty vanhusneuvoston toiminta lakisääteiseksi alkaen. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä kunnassa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan niiden toimintojen suunnitteluun, joilla on merkitystä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja iäkkäiden tarvitsemiin palveluihin Valvonta Kunta ja sen toimintayksiköt vastaavat ensisijaisesti itse järjestämiensä ja ostamiensa palveluiden laillisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Jokaisessa kunnassa toimii tarkastuslautakunta, joka arvioi, ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Kunta valvoo myös alueellaan toimivia yksityisiä palvelun tarjoajia sekä palveluntarjoajia, joilta kunta ostaa palveluita. Yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten on haettava lääninhallitukselta lupa uuden toiminnan aloittamiseen tai nykyisen toiminnan muuttamiseen. Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että vanhustenhuollon toimipaikkoja koskeva lupahallinto, valvonta ja siihen liittyvä ohjaus ovat yhdenmukaisia koko maassa. Aluehallintovirastot valvovat sekä julkista että yksityistä vanhustenhuoltoa omilla alueillaan. Ne tekevät tarkastuskäyntejä vanhustenhuollon toimintayksiköihin ja käsittelevät vanhustenhuoltoa koskevat kantelut. Sosiaalihuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Kunnilla on velvollisuus 5

7 valvoa vanhustenhuollon palveluiden tuottajia. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että vanhukset saavat sellaista hoitoa ja hoivaa, jota lait, asetukset ja vanhustenhuollosta annetut suositukset edellyttävät. Oppaassa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut, on yksityiskohtaisesti esitetty sosiaalihuollon valvonnan lähtökohtia, menettelytapoja ja annettu ohjeita vanhusten ympärivuorokautisen hoivan järjestämisestä Hämeenkyrön Ikäohjelmaa ohjaavat arvot Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (STM 2008) keskeisimmäksi arvoksi ikäihmisten hoidossa ja huolenpidossa on määritelty ihmisarvon kunnioittaminen. Jokaiselle on turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun asuin- ja hoitopaikasta tai hoidon ja palvelun tarpeesta riippumatta. Ihmisarvoisen elämän turvaavia eettisiä periaatteita ovat: o Itsemääräämisoikeus Ikääntyneen henkilön tulee saada riittävästi ymmärrettävää tietoa ja muuta tukea voidakseen tehdä valintoja ja päätöksiä koskien omaa hoitoaan ja tarvitsemiaan palveluja. Esimerkiksi kun ikääntyneellä on riittävästi tietoa ja ymmärrystä, hän voi omien voimavarojensa heikentyessä valita, mitä palveluja haluaa omaan kotiin annettavan. Ikääntyneeltä henkilöltä tulee kysyä ja hänellä on oikeus esittää omaa hoitoaan koskevia toiveita ja myös kieltäytyä hoidosta. Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa on neuvoteltava hoitoa ja palveluita koskevista vaihtoehdoista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2012). o Voimavaralähtöisyys Tunnistetaan ja vahvistetaan ikääntyneen ihmisen omia voimavaroja niin, että tuetaan ja kannustetaan pitämään omatoimisuutta yllä kaikissa niissä toiminnoissa, joissa omia voimavaroja vielä on jäljellä. o Oikeudenmukaisuus Kaikkia ikäihmisiä kohdellaan ja hoidetaan tasavertaisesti arvioitaessa palvelujen tarvetta ja annettaessa palveluita. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa myös syrjinnän estämistä, epäoikeudenmukaisuuteen puuttumista ja erilaisuuden hyväksymistä 6

8 o Osallisuus Ikääntyneille henkilöille on turvattava tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan ja elinympäristöjen kehittämiseen. Yksilön tasolla ikääntynyttä henkilöä on tuettava sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja vahvistamisessa sekä kannustettava osallistumaan yhteisölliseen toimintaan. o Yksilöllisyys Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, yksilöllinen persoona. Palveluissa tehtäviä päätöksiä on arvioitava siltä kannalta, miten ne vaikuttavat ihmisen kykyyn kokea itsensä arvokkaaksi yksilöksi ja tuntea elämänsä mielekkääksi. o Turvallisuus Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden luomista toteutetaan muun muassa turvaamalla sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus ja laatu, huolehtimalla asuin- ja hoitoympäristöjen palo- ja muusta turvallisuudesta sekä ehkäisemällä ikääntyvien tapaturmia, väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. Turvallisuuden tunnetta edistää luottamus palveluntuottajien ja kuntalaisten välillä. 7

9 2. HÄMEENKYRÖN VÄESTÖRAKENNE JA IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ENNUSTEET Hämeenkyrö on ollut viime vuosikymmenien ajan muuttovoittoinen kunta. Vuoden 2013 tammikuun lopussa kunnassa oli asukasta. Väestöennusteen arvion mukaan vuonna 2040 Hämeenkyröläisiä olisi yli Väestön ennustetaan kasvavan kaikissa ikäluokissa. Yli 65- vuotiaiden määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä voimakkaimmin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä. Taulukko 1. Yli 65-vuotiaiden väestöennuste

10 Hämeenkyrön väestöllinen huoltosuhde kasvaa ikääntyvän väestön määrän lisääntyessä. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa montako työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä (lapset 0-14 v. ja ikääntyneet yli 65 v.) on yhtä työikäistä (15-65 v.) kuntalaista kohti. Huoltosuhde-ennuste perustuu tämänhetkisiin väestöennusteisiin. Taulukko 2. Väestöllinen huoltosuhde-ennuste kunnittain ja koko maan ennuste Hämeenkyrössä vuonna 2011 väestöllinen huoltosuhde oli 59,5 prosenttia. Huoltosuhteen ennustetaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 80,2 prosenttiin. Koko maahan verraten Hämeenkyrön huoltosuhde nousee melko voimakkaasti, mutta Hämeenkyrön tilanne ei ole alueen huonoimpia. Esimerkiksi Ikaalisissa vuonna 2030 huoltosuhteen ennustetaan olevan 91 prosenttia. Tehostetussa palveluasumisessa oli vuoden 2012 joulukuussa 100 yli 75-vuotiasta hämeenkyröläistä. Mikäli palvelujen tarve väestöön nähden tulevaisuudessa pysyy samana, tarvitsee tehostettua palveluasumista 200 yli 75-vuotiasta hämeenkyröläistä vuonna On myös huomattava, että ikäihmisten palvelujen piirissä on huomattavasti nuorempiakin henkilöitä. Alle 75-9

11 vuotiaiden osuutta ei tässä laskelmassa ole huomioitu. Palvelujen tarve kasvaa kaikilla sektoreilla ja eniten ikäryhmässä vuotiaat. Nykyisin ikääntyvien toimintakyky pysyy parempana pidempään kuin 20 vuotta sitten vuotiaat ovat pääsääntöisesti vielä aktiivisia, melko hyväkuntoisia ja kaipaavat mm. harrastus- ja kulttuuripalveluita eläkkeelle siirryttyään. Tässä ikäryhmässä on mahdollisesti myös vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ihmisiä. Valtaosa omaishoitajista on itsekin ikääntyneitä. Omaishoitajista 65-vuotiaita tai vanhempia oli vuonna ,5 %. Vuonna 2011 omaishoidon tuella hoidettuja oli 36 yli 65-vuotiasta hämeenkyröläistä. Mikäli ikääntyneiden määrä lisääntyy ennusteiden mukaisesti, on omaishoitajia kaksinkertainen määrä vuonna Omaishoito on arvokasta työtä ja sen tukeminen eri tavoin vähentää osaltaan kunnallisten hoitopaikkojen tarvetta. 10

12 3. HÄMEENKYRÖN KUNNAN STRATEGIAT 3.1. Kuntastrategia Hämeenkyrön kunnanvaltuuston hyväksymässä kuntastrategiassa Hämeenkyrön visio on olla menestyvä ja turvallinen Tampereen seudun asuinkunta kansallismaisemassa. Hämeenkyrö haluaa olla toimintaansa kehittävä ja asukkaistaan huolehtiva kunta. Kunnan yhdeksi haasteeksi esitetään väestön ikääntymistä ja siitä johtuvaa lisääntyvää palvelujen tarvetta. Kuntastrategian mukaan kunnan peruspalvelurakennetta kehitetään vastaamaan asuinkunnan edellytyksiä ja kestävää kuntataloutta. Talous pidetään tasapainossa ja kunta etsii aktiivisesti keinoja parantaa palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti ja laadukkaasti, kokonaisuutta ajatellen. Kunta ei pelkästään huolehdi, vaan kannustaa asukkaitaan myös pitämään huolta itsestään, toisistaan ja omasta kunnastaan. Hämeenkyrö suhtautuu myönteisesti seudulliseen yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä. Investoinnit pidetään maltillisina ja investointien kohdentamisessa ennakoidaan tulevaisuuden kasvavan väestön tarpeet sekä investointeja kohdennetaan käyttömenoja säästäviin kohteisiin Palvelustrategia Hämeenkyrön kunnan palvelustrategia on tehty vuosille Kunnanhallitus on hyväksynyt strategian Palvelustrategian tärkeänä tehtävänä on viestittää, miten kunnallisten palvelujen järjestäminen voidaan turvata myös tulevaisuudessa huomioiden sekä kuntalaisten hyvinvointi että kestävän kehityksen periaatteet. Palvelustrategian linjaukset vaikuttavat henkilöstöstrategiaan ja sitä täsmentävän henkilöstösuunnitelman sisältöön. Palvelustrategialla on kiinteä yhteys myös muihin kunnan strategioihin, suunnitelmiin ja ohjeistuksiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa kunnan väestön ikääntyessä. Palvelustrategiassa arvioidaan palvelutarpeiden ja henkilöstöresurssien muutos seuraavan neljän vuoden aikana sekä palvelualoittain optimaalisin tapa tuottaa palveluja. Erityisesti ikärakenteen muutos, kuntahenkilöstön eläköityminen ja palveluiden rahoitus tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi. 11

13 Hämeenkyrön kunnan vakinaisesta henkilöstöstä, etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, moni saavuttaa eläkeiän vuoteen 2016 mennessä. Koulutetun henkilöstön rekrytointi tulee olemaan tulevaisuudessa haasteellista Henkilöstöstrategia Hämeenkyrön henkilöstöstrategia on hyväksytty kunnanhallituksessa Henkilöstöstrategia kuvaa kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteita sekä niiden toteutumisen arviointia. Työvoiman riittävyys on haasteena tulevina vuosina eläköitymisen myötä. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja tiedon siirtämiseen vanhoilta työntekijöiltä uusille tulee henkilöstöstrategian mukaan kiinnittää huomiota. Kunnan työntekijöiden työhyvinvointiin panostaminen, kannustava palkitseminen sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen mahdollistaminen tukee työssä jaksamista. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä ylläpitää ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan. Kunta osallistuu eri tavoin henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Vanhuspalveluissa henkilökunnan lisätarve on huomattava asiakkaiden kasvaneen palveluntarpeen ja työntekijöiden runsaan eläköitymisen vuoksi. Vanhuspalveluiden houkuttelevuus ja kunnan maine työnantajana tukevat osaavan henkilöstön rekrytoinnin jatkossakin. 3.4 Elinkeinostrategia Hämeenkyrön kunnan elinkeinostrategia on hyväksytty kunnanhallituksessa Strategian tavoitteena on antaa uudet ja aikaisempaa aktiivisemmat suuntaviivat Hämeenkyrön elinkeinopoliittiselle kehittämiselle sekä määritellä työnjako kunnan ja Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n kesken. Strategian kokonaistavoitteena on suunnata eri toimijoiden tavoitteita yhteiseksi toiminnaksi siten, että Hämeenkyrön taloudellinen ja toiminnallinen elinvoima kasvaa. Se merkitsee työpaikkoja, yrittäjyyttä, koulutusta ja asukasluvun kasvua. 12

14 4. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA VANHUSTENHUOLLON PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Hämeenkyrössä on tehty vanhustenhuollon suunnitelmia 1980-luvulta alkaen. Edellinen Hämeenkyrön ikäohjelma valmistui vuonna Ohjelma on edelleen voimassa oleva. Edellinen ohjelma on tehty lähes 30 vuodeksi, joten sen päivittäminen riittävin väliajoin on välttämätöntä. Vuonna 2002 valmistuneessa ikäohjelmassa on paljon voimassa olevia tavoitteita ja tietoja. Osa tavoitteista on jäänyt toteutumatta, mutta paljon on palveluissa ja palvelurakenteissa menty ikäohjelman viitoittamaan suuntaan. Edellisissä ikäohjelmissa on osattu ennustaa tulevaisuuden haasteita hyvin. Avopalveluiden tehostaminen on ollut keskeinen päämäärä kunnassa jo viime vuosikymmenien ajan. Kuntoutukseen panostaminen, kotona asumista tukevien palveluiden tehostaminen ja geriatrin palveluiden ostaminen kuntaan on ollut vahvasti esillä jo 10 vuotta sitten. Hämeenkyrön ikäohjelmassa 2002 on suunniteltu laitospaikkojen muuttamista palveluasumisen paikoiksi nykyisen suuntauksen mukaisesti ja saattohoidon mahdollisuutta palveluasumisen yksiköissä henkilökuntaa lisäämällä on pidetty suositeltavana vaihtoehtona. Viimeisimmissäkin valtakunnallisissa suosituksissa painotetaan erityisesti avopalveluiden ja ennaltaehkäisevän toiminnan tehostamista sekä ikääntyvien kuntoutumisen tukemista kaikissa palveluketjun vaiheissa. Taloudelliset kysymykset ja työvoimapula ovat nousseet esille merkittävänä toiminnan suunnittelua ohjaavana tekijänä jo edellisen kerran kunnan ikäohjelmaa suunniteltaessa. Nämä tekijät ovat entistä ajankohtaisempia tällä hetkellä ja tuovat haasteita palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelujen tarve kasvaa, mutta kustannusten nousu olisi pidettävä hallinnassa kehittämällä jatkuvasti uusia toimintatapoja tuottaa laadukkaita palveluita. Työvoiman riittävyyden turvaamiseksi kuntaa työnantajana on markkinoitava entistä tehokkaammin ja työntekijöiden hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Ikääntyvien määrä on kasvanut ja ennustetaan kasvavan vielä enemmän kuin vuonna 2000 on osattu arvioida. Hämeenkyrössä oli vuonna 2011 noin 100 yli 75-vuotiasta asukasta enemmän kuin vuoden 2000 ennustuksen mukaan oli arvioitu. Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden toimintakyky on huonontunut viimeisen 10 vuoden aikana merkittävästi. Palveluja ei voimassa olevilla resursseilla pystytä tarjoamaan kuin kaikkein eniten apua tarvitseville. 13

15 4.1. Ikäohjelmaan vuonna 2002 asetetut päätavoitteet ja niiden nykytilan arviointi. IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE OMAISHOITO Tuen saajien määrä nostetaan 4 %:iin vuoteen 2006 mennessä (valtakunnallinen tavoite 6 %) ja 6%:iin 2010 mennessä. KOTIHOITO Kotipalvelun kattavuus 75+ nostetaan 20 %:iin vuoteen 2006 mennessä. Kotipalvelu toimii ympärivuorokautisesti vuonna 2007 Kotisairaanhoidon kattavuus 20 % Ehkäisevät kotikäynnit 80+ täyttävien luokse PÄIVÄOSASTO Paikkalukua nostetaan, aukioloaikoja pidennetään ja päiväosasto on auki osan päivästä myös viikonloppuisin. NYKYTILANNE Tuen saajien määrä on 2,4 % yli 75-vuotiaiden omaisista (vuonna 2011) Vuonna 2012 omaishoidontukea sai 38 asiakasta (65v. tai yli.) Lakisääteiset vapaapäivät on pystytty järjestämään. Lakisääteiset vapaapäivät on järjestetty osittain ostopalvelupaikoilla. Kotihoidon kattavuus vuonna 2011 oli 17 % Vuonna 2012 säännöllistä kotihoitoa sai 291 asiakasta ja tilapäistä kotihoitoa 227 asiakasta (sisältäen muistitestit ja terveysasemalla kotihoidon palveluja saavat) Vuonna 2011 tukipalveluiden piirissä oli 246 asiakasta. Vuonna 2012 tukipalveluita sai 198 yli 65-vuotiasta asiakasta Kotorinteen alueen yövalvonta ostetaan yksityiseltä palvelun tarjoajalta 2h/yö. Toiminta aloitettu huhtikuussa Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ei ole tehty resurssipulasta johtuen. Lääkkeiden pussijakelu apteekista käytössä kotihoidossa sekä palveluasumisen yksiköissä. Päivätoimintaa on maanantaista perjantaihin klo 7-15 MUITA HUOMIOITA Omaishoitajien vertaistukiryhmät aloittaneet uudelleen toimintansa vuonna Kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyivät kotihoidoksi vuonna Kotihoito ei enää pysty tarjoamaan siivousapua. Ikääntyneet voivat ostaa siivousapua yksityisiltä palveluntarjoajilta tai Monityöltä. Monityöllä oli joulukuussa 2012 noin 100 vanhusasiakasta, joille tarjottiin siivous- tai ulkotyöapua. Turvapuhelinasiakkaita on n. 90 henkilöä. Päiväosastosta käytetään nimeä päivätoiminta v alkaen. Vuonna 2011 aloitti myös osapäivätoiminnan ryhmät 2 x viikossa. 14

16 IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE PALVELUASUMINEN Palveluasumisen kattavuus nostetaan 8,4 %:iin ympärivuorokautisten paikkojen osalta. Kotorinteen ryhmäkoti (myöhemmin dementiakotina esitetty 14 paikkaa vuonna 2004) Kurjenmäen ryhmäkoti paikkaa vuoteen 2010 mennessä LAITOSHOITO Henkilökunnan määrä nostetaan vanhainkodissa 0,50-0,60 työntekijään/paikka Henkilökunnan määrä nostetaan terveyskeskuksessa 0,70 työntekijään/paikka vuonna 2006 Vanhainkodin pitkäaikaispaikkojen kattavuustavoite 4,8 % yli 75-vuotiaiden määrästä Terveyskeskuksessa pitkäaikaispaikkojen kattavuus 2,9 % vuodesta 2010 alkaen NYKYTILANNE Tehostetussa palveluasumisessa vuonna 2011 yli 75- vuotiaista oli 7,3% Kotorinteen ryhmäkoti on muutettu 11 paikkaiseksi mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköksi. 18-paikkainen Siljankoti avattu Siljankodin valmistuessa Rataskujan pienkoti suljettiin. Pihjalakodin asukkaat muuttivat Siljankotiin. Rataskujan asukkaat muuttivat Pihjalakotiin. Kirkonkylän pienkoti suljettiin kesäkuussa Kurjenmäkikodilla 0,8 0,5 työntekijää/paikka vuonna 2011 työvuorosta riippuen. (Kurjenmäkikoti on nykyisin tehostetun palveluasumisen yksikkö.) 0,66 työntekijää/ paikka vuonna 2011 Vuonna 2009 kattavuus oli 2,2% MUITA HUOMIOITA Kurjenmäen vanhainkoti muuttunut tehostettua palveluasumista tarjoavaksi Kurjenmäkikodiksi v Tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole omassa kunnassa riittävästi. Hämeenkyröläisille on ostettu lisäksi palveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta. Vuonna 2009 Ostettiin ikäihmisille tehostetun palveluasumisen paikkoja seitsemälle. Vuonna 2012 Tehostettua palveluasumista ostettiin ikäihmisille 41 paikkaa, palveluasumista 1 paikka ja laitoshoitoa 6 paikkaa. Terveyskeskuksen vuodeosastojen saneeraus aloitettu keväällä Saneerauksen ensimmäinen vaihe valmistuu huhtikuussa Nykyisin laitoshoitoa järjestetään ainoastaan terveyskeskuksen vuodeosastolla. 15

17 IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE ERIKOISSAIRAANHOITO Iäkkäällä kuntalaisella, muiden kuntalaisten tavoin, on oikeus tarvittaessa saada erikoissairaanhoidon palveluja. Erikoisalojen merkitys nähdään tärkeänä pyrittäessä säilyttämään ja palauttamaan iäkkään ihmisen toimintakyky niin, että hän pystyy tulemaan toimeen mahdollisimman itsenäisesti. Geriatrian ja neurologian sekä tarvittaessa muiden erityisalojen asiantuntemusta tuodaan paikallistasolle joko ostopalvelujen kautta tai aloittamalla yhteistyö TAYS:in kanssa. Terveyskeskuksen lääkäreille järjestetään joustava konsultaatiomahdollisuus em. erikoisalojen lääkäreiden kanssa. Erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen saumattomaan palveluketjuun kiinnitetään erityistä huomiota. Oikealla työnjaolla turvataan hoidon oikea porrastus. NYKYTILANNE Tavoitteet keskeisiltä osiltaan toteutuneet Psykogeriatrisia palveluista ostetaan Tays:lta MUITA HUOMIOITA Erikoissairaanhoidon kustannukset nousseet merkittävästi viime vuosina. Perusterveydenhuoltoa vahvistettava, jotta erikoissairaanhoidosta voidaan potilaat kotiuttaa nopeasti hoitoon omaan terveyskeskukseen. 16

18 IKÄOHJELMASSA VUONNA 2002 ASETETTU TAVOITE KUNTOUTUS Vuodeosaston yhteydessä aloittaa 10- paikkainen geriatrista kuntoutusta antava yksikkö vuonna 2008 Rauhansalon tyyppisen ryhmäkodin perustaminen mielenterveyskuntoutuville NYKYTILANNE Erillinen kuntoutusyksikkö ei ole toteutunut Kotorinnekoti perustettu vuonna 2010 MUITA HUOMIOITA Kuntouttava työote on käytössä kunnan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Organisaatioiden omia tutkimus- ja kehittämishankkeita, yhteistyötä lähiseudun kuntien, oppilaitosten ja eri tiedeyhteisöjen kanssa. Tavoitetta on toteutettu monenlaisilla hankkeilla, viimeisimmät Kyrösjärviprojekti ja Tarmoa arkeenhanke. KOULUTUS Säännöllinen täydennyskoulutus henkilökunnalle Yhteistyö lähialueen kuntien, oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen kanssa Tavoite on toteutunut. Henkilökunnalle on järjestetty mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuksiin; koulutuksia ollut mm. vanhustyön erikoistumisammattiopintojen osa muistisairaan kohtaaminen, teknologista osaamista kotihoitoon ja kuntouttava työote. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistyessä perusturvaksi mm. TYKES -hanke. Kiikun kaakun-hanke ja Tarmoa arkeen -hanke. 17

19 5. VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNTA 5.1. Vapaaehtoistyö Vapaaehtoistyöllä tarkoitetaan järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka toimivat pääosin voittoa tavoittelemattomasti jonkin kohderyhmän hyväksi. Järjestöt ovat yleensä perustettu tiettyä tarkoitusta varten, esimerkiksi jonkin vammaisryhmän taikka vanhusten hyvinvoinnin parantajiksi, keskinäisen yhteydenpidon mahdollistajiksi ja heille tarkoitettujen palveluiden tarjoajiksi. Järjestöt toimivat pääosin vapaaehtoistyön turvin. Vapaaehtoistyö ei ole kunnallisen tai yksityisten palveluntarjoajien kilpailija, vaan parhaimmillaan tukee ja täydentää näiden palveluja. Hämeenkyrössä toimii useita yhdistyksiä ja järjestöjä erilaisten asioiden ja väestöryhmien hyväksi. Tällä hetkellä yhdistyksiä ei ole ajantasaista luetteloa, mutta sen kokoamisesta on keskusteltu ja asia on laitettu vireille Seurakunta Hämeenkyrön seurakunnalla on ikäihmisille tarjolla erilaisia toimintoja ja palveluja. Viikoittainen Myötätuuli-päivä Kyröskosken seurakuntatalolla on toiminnallinen päivä kaiken ikäisille, varsinkin ikäihmisille. Päivään sisältyy aamuhartaus, ryhmätoimintaa, ruokailu ja ohjelmahetki. Myötätuulipäivään tarjotaan myös kuljetusta sitä tarvitseville sekä jalkahoitoja ja uutena palveluna kotihoidon terveyskioski. Seurakunnan seniorikerhot kokoontuvat useammalla sivukylällä ja lisäksi keskustassa. Seurakunta järjestää erilaisen tapahtumien ja kerhojen lisäksi joka vuosi leirin ikäihmisille sekä leiripäiviä esim. tehostetun palveluasumisen, Veteraanitalon, päivätoiminnan, terveyskeskuksen asukkaille sekä virkistyspäivän omaishoitajille. Diakoniatyössä on mukana paljon vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset toimivat esim. Myötätuulessa ryhmänvetäjinä, apuemäntinä ja lähimmäispalvelussa. Joulunaikaan diakonian vapaaehtoiset (diakoniakylätoimikuntalaiset) vievät kaikille 75 täyttäneille seurakunnan joulutervehdyksen henkilökohtaisesti. 70-vuotta täyttäville järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla. 75-, 80-, 85-, 90- vuotiaita onnitellaan tervehdyskäynnillä syntymäpäivänä. Yli 90-vuotiaita käydään onnittelemassa vuosittain. Diakoniatyöntekijät ja papit tekevät myös muita kotikäyntejä ikäihmisten luokse. 18

20 6. KUNTALAISTEN AJATUKSIA VANHUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ TULEVINA VUOSIA Kuntalain ja Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM 2008) mukaan kuntalaisille on turvattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ikääntymispolitiikan strategiseen suuntaamiseen ja palvelujen laadun kehittämiseen. Hämeenkyrön Ikäohjelmaa päivitettäessä haluttiin kuulla kuntalaisten ajatuksia ja toiveita palveluista. Ikäohjelma työryhmä järjesti kuntalaisille tilaisuuden Kurjenmäkikodilla. Tilaisuuteen kutsuttiin Hämeenkyrön sanomien lehtikutsulla. Tilaisuuteen osallistui työryhmän jäsenten lisäksi 23 kuntalaista. Lisäksi sosiaalijohtaja sai lehtikutsun innoittamana muutaman sähköpostin sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät pystyneet osallistumaan tilaisuuteen. Tilaisuuden avasi sosiaalijohtaja Taina Niiranen. Hän kertoi esityksessään tuoreimmat tiedot tulossa olevasta vanhuspalvelulaista sekä Hämeenkyrön vanhuspalveluiden tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Sosiaalijohtajan puheenvuoron jälkeen kuntalaisia pyydettiin esittämään omia toiveita ja ajatuksia kunnan vanhuspalveluiden järjestämisestä tulevina vuosina eri aihealueittain. Aiheina olivat terveyspalvelut, kotihoito ja palveluasuminen, seurakunta ja järjestötoiminta, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä ympäristö ja rakentaminen. Kuntalaisten ajatuksia aihealueittain: TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kuntalaisten huolenaiheeksi nousikin, säilyykö palvelun taso ja kuinka se turvataan tulevaisuudessa yhtä hyvänä kovista säästöpaineista huolimatta. Hämeenkyrön lääkäripalveluita ja etenkin omalääkärijärjestelmää pidettiin toimivana ja sen toivottiin jatkossakin palvelevan kuntalasia. Ambulanssipalveluiden toivottiin säilyvän entisellään, niiden heikennystä pelätään. Erikoissairaanhoidon asiallinen käyttö koettiin tärkeäksi. Toivottiin, että lääkärit eivät karsi liikaa lähetteiden tekemistä erikoissairaanhoitoon säästöpaineista huolimatta. Esimerkkinä mainittiin, että jos potilas sairastaa harvinaista sairautta, ovat erikoislääkärikäynnit merkityksellisiä potilaan jaksamisen ja turvallisuuden tunteenkin kannalta. Terveyspalveluissa työnjaon tulisi olla toimiva. Hoitajat voisivat osittain kirjoittaa reseptejä, kuten valtakunnallisesti on sovittu. Näin lääkärityöaikaa vapautuisi vaativampien sairauksien hoitoon. 19

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot