Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014"

Transkriptio

1 Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014

2 1 Sisällys 1 Perhetyöstä yleisesti 1.1 Mitä perhetyöllä tarkoitetaan? Ehkäisevä vs. lastensuojelun (korjaava) perhetyö Suunnitellut lainsäädännön muutokset 5 2 Loimaan kaupungin perhetyö 2.1 Perhetyön nykytila Kaupungin oma perhetyö Ostopalvelut Kehittämistarpeet 7 3 Tutustumiskäyntien satoa 8 4 Yhteenvetoa perhetyön kehittämisestä valtakunnallisesti 10 5 Kehittämisehdotukset 11 6 Yhteenveto kehittämisestä taulukkona 16

3 2 1 Perhetyöstä yleisesti 1.1 Mitä perhetyöllä tarkoitetaan? Perhetyö -nimikkeen alla voidaan tehdä työtä hyvin erilaisin menetelmin ja eri toimintamuotoja apuna käyttäen. Perhetyön yksiselitteinen ja kokonaisvaltainen määrittely on haastavaa. Perhetyön sisältö, toimintamuodot, tavoitteet, tekijät ja organisointi vaihtelevat eri paikkakunnilla. Toimintamuotona perhetyö on joka tapauksessa vakiintunut osaksi kuntien toimintaa. Perhetyötä tehdään moninaisesta ennaltaehkäisevästä työstä lastensuojelulaissa määriteltyyn korjaavaan lastensuojelutyöhön. Puhutaan esimerkiksi perhetukityöstä, avopalvelutyöstä, perhekuntoutustyöstä, avohuollollisesta perhetyöstä ja kenttätyöstä. Silloin, kun perhetyötä järjestetään lastensuojelun tarvetta ehkäisevänä toimintana, kohderyhmänä ovat laajasti kuntalaiset ja palvelun piiriin pääsemisen kynnys on matala. Perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja lapsiperheiden kotipalvelu tulee kuitenkin olla selkeästi erotettavissa toisistaan. Ehkäisevää tai matalan kynnyksen perhetyötä tehdään myös neuvoloiden ja päivähoidon toimintaan kiinnitettynä. Sekaannusten välttämiseksi useissa kunnissa on ryhdytty nimittämään lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävää perhetyötä lastensuojelun perhetyöksi tai tehostetuksi perhetyöksi. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla. Lapsiperheiden kotipalvelu on vähentynyt merkittävästi viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ja monissa kunnissa se on korvattu perhetyöllä. Kun vuonna 1990 lapsiperheistä 8,2 prosenttia sai kodinhoitoapua, vuonna 2010 osuus oli enää 1,5 prosenttia. Lastensuojelun avohuollon perhetyö on lastensuojelulain mukainen lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide, jonka tehtävänä on lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti ja nostaa lapsen tarpeita esille. (SHL valmistelun loppuraportti STM 2012:21.)

4 3 Myös seurakunnilla ja järjestöillä on tarjolla erilaisia perhetyön muotoja erilaisiin perhetyön tarpeisiin. Tunnetuimmat perhetyön järjestötoimijat ovat Ensi- ja turvakotien liiton Alvari-perhetyö ja Mannerheimin lastensuojeluliiton perhetyö. Yleensä kunnat hankkivat järjestöjen tuottamaa perhetyötä ostopalveluina. Perhetyötä tarjoavat nykyisin myös yksityiset lastensuojelualan yritykset. 1.2 Ehkäisevä vs. lastensuojelun (korjaava) perhetyö Ehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhettä autetaan kokonaisuutena, mutta myös perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin vastataan. Ehkäisevä perhetyö voi olla vapaaehtoisuuteen perustuvaa eikä vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa. Ehkäisevän perhetyön perustehtävänä on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Ehkäisevä perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn. Ehkäisevää perhetyötä voidaan toteuttaa esim. päivähoidossa, kouluissa tai neuvoloissa. Lastensuojelulaissa velvoitetaan sosiaalihuollosta vastaava toimielin järjestämään lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarvittaessa perhetyötä (lastensuojelulaki 36 ). Lastensuojelulain perusteluissa (HE 272/2007 vp, Eduskunta) perhetyöllä tarkoitetaan esimerkiksi perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Lastensuojelun perhetyöllä voidaan muun muassa tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdä vanhemmuuden arviointia ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Lastensuojelun perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Lastensuojelun perhetyöntekijän työn sisällön kuvauksessa lastensuojelun perhetyön todetaan olevan lastensuojelulain tarkoittamaa perhe-

5 4 ja yksilökohtaista, ennalta ehkäisevää tai korjaavaa avohuollon tukitoimintaa ja sellaisena myös lastensuojelun sosiaalityön menetelmä. Lastensuojelun perhetyö on vaativaa, ja edellyttää työntekijältä vahvaa ja monipuolista tietopohjaa sekä ammattitaitoa, sekä kykyä kohdata ihminen aidosti. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. Osana lastensuojelutyötä perhetyö ei ole pelkästään tukea, vaan kontrollin elementti on aina myös läsnä. Kuitenkin perhetyössä on leimallista lähelle asiakasta viety ja perheen omia voimavaroja tukeva työskentely. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävästä perhetyöstä tehdään aina avohuollon tukitoimipäätös, ja tukitoimen järjestäminen tavoitteineen perustuu lapsen vastuusosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, tavoitteista, arvioinnista ja lopettamisesta päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Samalla pyritään myös motivoimaan ja sitouttamaan perhettä yhteiseen työskentelyyn. Lastensuojelun perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun avohuollon tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Perhetyön alkukartoitus on joskus tarkoituksenmukaista tehdä samassa yhteydessä kuin lastensuojelutarpeen selvitys (erityisesti vauvaperheissä). Perhetyön alkukartoitus ei kuitenkaan voi korvata lastensuojelulain mukaista lastensuojelutarpeen selvitystä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävän perhetyön tavoitteena voi olla esimerkiksi kriisitilanteen selvittäminen ja tarvittava tuki ja ohjaus, uusien ongelmien ehkäiseminen tai tilanteen parantaminen. Joskus tarvitaan lapsen ja perheen pitkäaikaista tukemista ja kannattelua, jotta lapsen kotona asuminen edelleen mahdollistuisi ja vältyttäisi huostaanotolta.

6 5 1.3 Suunnitellut lainsäädännön muutokset Sosiaalihuoltolakia ollaan uusimassa, ja uuden lain tarkoituksena on astua voimaan Lakiesityksessä on ehdotettu, että osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyisi sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Näitä palveluita olisivat perhetyö, tukihenkilöt ja perheet sekä vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata tarvittava tuki perheille oikea-aikaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lisäksi lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu. Myös lastensuojelulakiin on suunniteltu muutosta, jossa kiristettäisi kiireellisen sijoituksen ehtoja. Samalla lakiesityksessä velvoitetaan kunta tarjoamaan muita kiireellisesti järjestettäviä tukimuotoja, kuten tehostettua perhetyötä ja perhekuntoutusta. Tukimuotoja voitaisiin käyttää kuitenkin vain, jos ne olisivat lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia. Lainsäädäntömuutosten tavoitteina on mm. nopea vastaaminen lastensuojelutarpeisiin ja tulleisiin ilmoituksiin, sekä pyrkiminen ennakolliseen toimintaan kuten lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön keinoin tukemiseen sosiaalihuoltolain nojalla. Lastensuojelu sijoittuisi esityksen mukaan aiempaa vahvempien peruspalveluiden rinnalle, ja samalla tuleekin turvata se, ettei lastensuojelun asiakkuus katkaise tai estä sosiaalihuoltolain mukaisten tai muiden lapsia ja perheitä tukevien palveluiden saamista. Lastensuojelun avohuoltona voitaisiin peruspalveluiden lisäksi järjestää esimerkiksi tehostettua perhetyötä, ja tarvittaessa sijoittaa koko perhe joko laitos- tai perhehoitoon ympärivuorokautisesti. Pidemmällä tähtäimellä myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen suuremmille alueille, ja sen mukaisesti järjestettävä uusi organisoituminen vaikuttavat perhetyön ja koko lastensuojelun toteuttamiseen.

7 6 2 Loimaan kaupungin perhetyö 2.1 Perhetyön nykytila Kaupungin oma perhetyö Perhetyö sijoittuu Loimaan kaupungin organisaatiossa sosiaalityön tehtäväalueelle ja on osa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Perhetyön saamiseksi vaaditaan aina lastensuojelun asiakkuus. Ehkäisevää perhetyötä Loimaalla ei ole tarjolla. Lastensuojelun perhetyössä työskentelee kaksi perheohjaajaa (sosionomi AMK) ja kaksi perhetyöntekijää (toisen asteen tutkinto). Perhetyötä tehdään sekä yksin että parityönä, riippuen perheen koosta, asetetuista tavoitteista ja työskentelytilanteen haasteellisuudesta. Perhetyössä on noudatettu pääosin tiimityömallia, jossa työparina toimii perheohjaaja ja perhetyöntekijä, ja heillä on tukenaan oma lastensuojelun sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaajatyöpari. Perhetyön työntekijöiden työaikana on yleistyöaika 38,25 tuntia viikossa. Viikonloppuisin ja iltaisin ei perhetyötä ole mahdollista saada. Käytännössä päivittäinen työskentelyaika sijoittuu joustaen klo 7 ja klo 18 välille. Perhetyön työntekijöillä on kirjaamista ja muita toimistotöitä varten kaksi toimistohuonetta Hirvikosken vanhalla kunnantalolla. Kaikilla on omat pöytätietokoneet siten, että kaksi henkilöä (työpari) on sijoittunut samaan huoneeseen. Lisäksi perhetyön käytössä on Telkäntie 3:ssä sijaitseva kerrostalokolmio, Perhetupa. Perhetuvalla voidaan pitää ryhmämuotoista toimintaa, tavata vanhempia, lapsia tai perheitä erikseen sekä toteuttaa tuettuja lasten tapaamisia tai antaa tarvittaessa neutraali, kodinomainen paikka tapaamiselle. Erilliset toimistohuoneet on tarvittu, koska perhetuvalle ei ole ollut saatavissa kirjaamiseen soveltuvaa toimivaa tietoverkkoa. Perhetyön asiakkuudessa on keskimäärin asiakasta/kk. Perhetyö myönnetään lastensuojelullisena avohuollon tukitoimena, ja siitä laaditaan aina perhetyön suunnitelma. Suunnitelmaa arvioidaan tarvittaessa. Tavoitteena ovat tarkistukset 3 kk:n välein, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta.

8 7 Perhetyön työntekijät toteuttavat työssään laaditun suunnitelman mukaisesti perheen vanhempien ja lasten neuvontaa ja ohjausta, osallistuvat tarvittaessa perheen jäsenten kanssa kodin toimintoihin ja asiointiin, sekä käyttävät erilaisia toiminnallisia menetelmiä työn kohteena olevien asioiden ja teemojen osalta Ostopalvelut Ensisijaisena vaihtoehtona on pidetty perhetyön palvelujen järjestämistä oman perhetyön henkilöstön voimin. Perhetyössä onkin käytetty ostopalveluita lähinnä akuutteihin tarpeisiin tai hyvin intensiivistä tukea vaativiin tilanteisiin. Perhetyön ostamista yksityisiltä palvelutuottajilta kiristettiin vuoden 2013 alusta taloudellisten säästöjen vuoksi. Intensiivisen perhetyön hinta ostopalveluna per asiakkuus on n e/kk. Vuonna 2012 yksityiseltä sektorilta ostetun perhetyön osuus on ollut ,46 euroa. kun vuonna 2013 perhetyötä ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta yhteensä eurolla, Oman perhetyön työntekijäresurssi on ollut tänä aikana ennallaan. Perhetyön ostopalvelujen supistaminen on tarkoittanut sitä, että kaupungin perhetyön piiriin on tullut enemmän perheitä, ja työntekijältä irrotettavissa oleva aika per perhe on vähentynyt. Osaksi perhetyön palvelujen kanssa limittäin on hankittu myös tukihenkilötyötä. Osassa tapauksia ostopalveluna järjestetty tukihenkilötyö taas on voinut olla vaihtoehtona perhetyön hankkimiselle. 2.2 Kehittämistarpeet Perhetyön resurssit ovat nykyisellä toimintamallilla ja asiakasmäärällä todettu niukiksi. Varsinkin koetaan, että intensiivistä perhetyötä vaativat, akuutissa tuen tarpeessa olevat perheet eivät saa riittävästi ja oikea-aikaisesti apua tilanteeseensa. Myös tarve iltojen ja viikonloppujen aikaiseen työskentelyyn on olemassa tiiviimpää tukea tarvitsevien perheiden kohdalla (osassa perheistä päivällä lapset koulussa ja vanhemmat töissä).

9 8 Perhetyön toimistohuoneiden sijainti on aiheuttanut paljon keskustelua, ja fyysisen välimatkan lastensuojelun sosiaalityöhön on koettu vaikuttavan keskinäiseen tiedonkulkuun ja asioiden sujuvuuteen. Useassa kunnassa on herätty huomaamaan ehkäisevän perhetyön tarpeellisuus ja ehkäisevän työn lisäämisen kautta tulevat taloudelliset säästöt (vrt. mm. Imatran malli). Loimaalla sijoituskustannukset ovat jo pitkään olleet valtakunnallisesti vertailtuna korkealla tasolla, joten jatkossa olisi painotuttava entistä enemmän oikea-aikaisin ja tarpeeksi vaikuttaviin tukitoimiin, jotta sijoituksilta voitaisiin viimeiseen asti välttyä. Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan Loimaalla kahden työntekijän työpanoksen verran. Yhteistyö lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön välillä on ollut asiakaskohtaista ja sitä on ollut vähän. Esiin on noussut myös tarve laatia näille kahdelle palvelulle selkeät yhteistyöraamit ja roolitukset, jotta kaikkia saatavilla olevia resursseja voitaisiin joustavasti ja tehokkaasti käyttää. Loimaalla on vuodesta 2011 lähtien toiminut oma perhetukikeskus, josta käsin lastensuojeluasiakkaille on räätälöity myös avohuollon tukitoimena annettavia palveluita. Perhetukikeskuksesta on poikkeustilanteissa voitu lisäksi saada työpariapua, tai ilta- ja viikonloppuajan tarkistuskäynteihin tarvittavaa työresurssia. 3. Tutustumiskäyntien satoa Kevään 2014 aikana käytiin tutustumassa kolmen eri kaupungin perhetyöhön (Lempäälä, Sastamala, Forssa). Lisäksi perhetyöntekijät osallistuivat Varsinais- Suomen perhetyöntekijät ja ohjaajat ry:n hallituksen kokoukseen, jossa he ottivat esille samat kysymykset, jotka oli laadittu tutustumiskäyntejä varten. Kokouksessa tehtiin myös aloite siitä, että tarjotaan Turun ammattikorkeakoululle tehtäväksi opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena olisi selvittää Varsinais-Suomen kuntien perhetyön yhteneväisiä ja eroavia työtapoja kehittävällä työotteella.

10 9 Tutustumisten tuloksena voidaan todeta, että jokainen paikkakunta toteuttaa lastensuojelun perhetyötä hiukan eri tavoilla ja resursseilla, mutta yhteisiksi tunnusmerkeiksi huomioitiin seuraavaa: - intensiivisen perhetyön tarve on kasvanut, - ostopalveluja on jouduttu jonkin verran hankkimaan oman perhetyön täydennykseksi, - työntekijät eivät tee viikonloppu- ja iltatyötä, - kaikki tekevät palvelun aloittamisesta selkeät päätökset ja suunnitelmat sekä tarkistavat palveluntarvetta määräajoin, - työtä tehdään sekä yksin että työparina, - työn sisällöt ovat laajat ja sisältävät keskustelujen, tavoitteellisen ohjausja neuvontatyön lisäksi arkipäivän asioissa tukemista, mm. yhdessä siivoamista, ruuanlaittoa, asiointia, - tarpeellisiksi katsottuja asiakaskuljetuksia hoidetaan osana työtä, - ryhmätoiminnan järjestäminen avoimina/suljettuina ryhminä kotikäyntejä täydentävänä palveluna. Toisistaan eriäviäkin käytäntöjä löytyi: - yhdessä kunnassa perhetyön käytettävissä on leasing-auto, - lastensuojelun perhetyön organisaatioasema suhteessa ehkäiseviin palveluihin ja esimiesresurssiin vaihteli, - työparin valinta joko perhetyön sisältä tai yhteystyötahoista, - osassa myös lastensuojelussa omaa kotipalvelua erikseen, tai tarvittava kotipalvelu oli lastensuojeluasiakkaille ilmaista, - ehkäiseviä palveluja vaihtelevasti, mm. neuvolan perhetyötä, varhaiskasvatuksen perhetyötä, koulun perhetyötä, yleistä perheohjausta. Esiin nousseita kehittämisideoita: - työparin hakeminen muualta kuin perhetyöstä, esim. neuvolasta, lapsiperheiden kotipalvelusta, perhetukikeskuksesta, - perhetyön eri muotojen selkeämpi tuotteistaminen, - määräaikaisten päätösten laatiminen, ns. ikuisuusperheiden vähentäminen,

11 10 - neuvolan ensisynnyttäjille suunnattuihin perhevalmennuksiin osallistuminen, - tiivis yhteys tukiasumisen järjestämiseen (asunto, jossa ollaan perhetyön asiakkuudessa lähellä perhetyön omia tiloja) 4. Yhteenvetoa perhetyön kehittämisestä valtakunnallisesti Ehkäisevän perhetyön tekeminen kunnissa on valtakunnallisesti yleistynyt koko ajan. Yleisimmin ehkäisevää perhetyötä tehdään lastenneuvolasta käsin. Muita ehkäisevän perhetyön hallinnollisia koteja voi olla esim. koulu, varhaiskasvatus ja sosiaalityö. Osassa kuntia kehittämistyö on aloitettu erilaisten hankkeiden muodossa, osassa taas kiinteänä osana perustyön kehittämistä. Usein ehkäisevän perhetyön kehittäminen liittyy kiinteästi myös lasten ja perheiden peruspalvelujen uudistamiseen siten, että työmenetelmällisesti lisätään konkreettista yhteistyötä perhetyön suuntaan. Seuraavassa kaksi erilaista esimerkkiä perhetyön kehittämisestä: Ns. Imatran malli: Imatra on vajaan asukkaan kaupunki, jossa lasten ja nuorten pahoinvoinnista aiheutuvat kulut ovat olleet maan keskitasoa korkeammat ja lastensuojeluun on tullut uusia asiakasryhmiä (vanhemmat jotka ovat avuttomia kasvatustehtävässään ja perheitä joilla puuttuu tai ovat puutteelliset läheis- ja tukiverkostot). Tavoitteena ollut palvelujen kehittäminen niin, että autetaan ajoissa. Tämä on edellyttänyt ehkäisevien tukipalveluiden vahvistamista peruspalveluissa. Satsauksena osoitettiin v pysyvä rahoitus kuuden perhetyöntekijän palkkaamiseen hyvinvointineuvolaan, jossa perhetyöntekijät työskentelevät äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajien työpareina. Palvelu on perheille maksutonta. Lisäksi yleisessä kotipalvelussa on perheiden kotipalveluun osoitettu 3 henkilön työpanos, palvelu on maksullista. Palkittu v Kunnallinen lastensuojeluteko palkinnolla. Ehkäisevään perhetyöhön satsaamisella on tavoiteltu lastensuojelukustannusten nollatasokehitystä, mutta Imatran hyvinvointitoimialajohtajan mukaan tuonut vuosi vuodelta säästöjä. Etelä-Pohjanmaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke ELLA ( ): Ehkäisevän työn esite, jossa esimerkein laskettu kustannuksia ehkäisevän ja

12 11 korjaavan työtavan kustannuserosta. Eräs esimerkki lyhennettynä: Ilman puolisoa paikkakunnalle muuttanut Jenni odottaa kaksosia. Ei tunne paikkakunnalta juuri muita kuin naapurinsa. Jenni synnyttää kaksoispojat ja sairastuu synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Korjaavan työtavan mukaisesti lastenneuvola tekee tilanteen kärjistyttyä huolissaan lastensuojeluilmoituksen, lapset sijoitetaan kiireellisesti ja äiti menee osastojaksolle. Äidille järjestetään osastohoidon jälkeen lääkitys ja terapia, tarvittavat pikkulapsipsykiatrian käynnit ja konsultaatiot. Sijoitusyksikön perhetyö jatkaa työtä kotiin kuukauden ja siitä jatkaa kunnan oma perhetyö 5 kk. Kustannukset e. Ehkäisevän työtavan kautta toteutettuna jo äitiysneuvolassa havaittujen masennusoireiden perusteella tehty moniammatillisen tiimin arvio johtaa neuvolan perhetyön aloittamiseen, psykologin tukeen ja lasten synnyttyä pikkulapsipsykiatrista vuorovaikutusta tukevaan hoitoon ja vähitellen avoimen päiväkodin ryhmään ja muuhun vertaistukeen. Kustannukset e. 5. Kehittämisehdotukset Kehittämisehdotukset on ryhmitelty sen mukaan, minkä tyyppisiä muutoksia ehdotuksessa on kyseessä. 1) Ehkäisevän perhetyön perustaminen: Sekä suunniteltujen lainsäädäntömuutosten, että useiden kuntien hyvien kokemusten perusteella ehdotetaan ehkäisevän perhetyön palvelun perustamista. Lisäresurssina tarvitaan kaksi uutta työntekijää, joilla tulee olla vähintään lähihoitajan koulutus. Ajatuksena olisi, että ehkäisevän perhetyön työntekijät saisivat tarvittaessa työparia perheen tukemiseen peruspalveluista, mm. neuvolasta, koulusta tai päiväkodista. Mikäli painopiste lainsäädäntömuutosten myötä siirtyy vieläkin enemmän ehkäisevän työn suuntaan, tulee varautua siirtämään lisäresurssia lastensuojelun perhetyöstä joustavasti ehkäisevän perhetyön tekemiseen. Myös asiakkuuksien joustavat saattaen siirrot tarvittaessa lastensuojelun suuntaan tulee mahdollistaa. Ehkäisevän perhetyön tarkoituksena on jatkossa mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen avun antaminen perheelle, ja tätä kautta asiakaspaineen

13 12 väheneminen lukumääräisesti lastensuojelun perhetyön suuntaan. Useiden kuntien kokemuksen mukaan ehkäisevään perhetyöhön satsaaminen on vähentänyt itsessään lastensuojeluasiakkuuksia, lastensuojelun sijoituskustannuksia (vrt. yksi vuoden kestävä sijoitus n e) ja lisännyt tukea tarvitsevien perheiden hyvinvointia oikea-aikaisen avun saamisen kautta. 2) Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun palveluiden keskinäisten yhteistyöperiaatteiden selkeyttäminen Lapsiperheiden kotipalvelu on perheen arkielämän, lasten- ja kodinhoidon tavoitteellista ja suunnitelmallista vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Kotipalvelua voidaan antaa myös äkillisissä perheen kriisitilanteissa. Kotipalvelun tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen perheen tarpeista lähtien. Erityistä huomiota on kiinnitettävä eri tavoin vammaisten lasten perheiden kodinhoidollisten ja jaksamiseen liittyvien tarpeiden tunnistamiseen. (Valvira, Esitteet 6:2012.) Loimaalla lapsiperheiden kotipalvelusta puhutaan osittain perhetyön nimikkeellä, osittain kotipalvelun nimikkeellä. Käytännön työn ja yhteistyökumppanien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on tullut tarve selkeyttää myös lapsiperheiden kotipalvelun ja lastensuojelun perhetyön keskinäistä roolitusta. Lähtökohtaisesti lapsiperheiden kotipalvelu on kaikkien kriteerit täyttävien lapsiperheiden saatavilla, kun taas lastensuojelun perhetyötä voi saada vain lastensuojelun asiakkaana. Käytännön tilanteissa on huomattu, että myös lastensuojelun asiakkuudessa olevat, perhetyötä saavat lapsiperheet saattavat tarvita kotipalvelun tukea kotihoidossa luodun kriteeristön mukaisesti. Lastensuojeluasiakkuus ei siis saisi estää kotipalvelun saamista. Lastensuojeluperheelle tämän palvelun tulisi olla maksutonta. Edellä mainituista asioista tulisi luoda selkeä ohjeistus ja käytäntö, jotta asiakasohjaus ja tarvittavat palvelut järjestyisivät viiveettä ja tarpeenmukaisesti. Mikäli uusi ehkäisevän perhetyön työpari saadaan, tulisi jatkossa miettiä ehkäisevän lastensuojelun yksikön perustamista. Sen muodostaisivat lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö. Tämä yksikkö sijoittuisi

14 13 sosiaalityön alueelle, ja siellä tehtäisi yhteydenottojen perusteella palvelutarpeenarviointi, palvelupäätökset ja asiakasmaksupäätökset. 3) Perhetukikeskuksen ja lastensuojelun perhetyön välisen yhteistyön syventäminen Lastensuojelussa on vuoden 2014 alun aikana kokeiltu tiivistettyä asiakaskohtaista yhteistyötä perhetyön ja perhetukikeskuksen välillä. Tiivistetyn yhteistyön ajateltiin toimivan erityisesti sellaisessa tilanteessa, joissa asiakkuus on lähtenyt perhetukikeskussijoituksesta, ja työskentely jatkuu kotiutumisen jälkeen. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä asetti työskentelylle tavoitteet, ja kokeilua varten laadittiin malli, jossa roolitettiin työntekijöiden tehtävät, suunniteltiin työskentelyjakson pituus ja käyntikerrat. Kokemukset kokeilusta olivat hyvät, mutta jatkossa on kiinnitettävä huomiota perhetukikeskuksen muuhun työmäärään, sekä siihen, että kyseisessä työskentelymallissa tulee yhden ja saman henkilön voida sitoutua toimimaan perhetyön parina koko jakson ajan. Muutakin yhteistyötä on lisätty perhetyön ja perhetukikeskuksen välillä. Perhetukikeskukselta on pyydetty työparia yllättäviin poissaolotilanteisiin, ja asiakastilanteisiin, joissa ilta- ja/tai viikonloppuaikainen kotikäynti on ollut tarpeellinen tehdä. Perhetukikeskuksen työntekijät ovat suhtautuneet kehittämistyöhön myönteisesti, mutta yhteistyö edellyttää hyvää organisointia ja suunnittelua, jotta perhetukikeskuksen ydintehtävät tulevat riittävän hyvin hoidetuiksi. Perheeseen tehtävä työ tulisi olla myös kiinteänä osana perhetukikeskuksen omaa sijoituksen aikaista toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen sijoituksen aikana perhetukikeskuksen työntekijä käy läpi tavoitteita ja lapsen huollossa ja kasvatuksessa korjattavia asioita vanhempien kanssa, jotta tarvittavat muutokset kotioloissa saadaan tehtyä, ja lapsi voisi mahdollisimman nopeasti palata pysyvästi kotiin. Perhetukikeskuksesta voitaisiin myös jatkaa työskentelyä perheeseen sijoitusjakson jälkeen, jotta muutosten pysyvyys voitaisiin varmistaa.

15 14 Yhteistyötä perhetukikeskuksen ja lastensuojelun perhetyön välillä tulee edelleen lisätä ja kehittää, jotta palveluista tulee joustavia ja mahdollisimman hyvin tarpeita vastaavia. 4) Lastensuojelun perhetyön sisällöllinen kehittäminen Lastensuojelun perhetyön työntekijöillä kuluu paljon aikaa matkustamiseen eri perheiden välillä ja toimistolle kirjaamaan. Ajosta tulee myös huomattavia kustannuksia kilometrikorvausten muodossa. IT-palvelujen kanssa on alustavasti keskusteltu mahdollisuudesta salkkumikroihin ja etäyhteyteen. Tämä muutos vähentäisi työntekijöiden oman arvion mukaan toimistotilojen tarvetta ja ajokustannuksia, sekä lisäisi työpäivään perheiden luona käytettävää aikaa. Em. muutosten toteuttaminen mahdollistaisi sen, että perhetyölle riittäisi jatkossa toimistotilaksi yksi työhuone. Sosiaalitoimistossa on syyskuun alusta 2014 vapautunut yksi toimistohuone, johon perhetyö voisi muuttaa. Lisäksi Kartanonmäellä Pikkukartanon pihapiirissä olevan omakotitalon tilat ovat vapautuneet kehitysvammahuollolta syyskuun 2014 puolivälissä. Tilat soveltuvat erittäin hyvin perhetyön käyttöön, joten Perhetupa voisi siirtyä Hirvikoskelta vuokratiloista kaupungin omiin tiloihin. Lastensuojelun perhetyötä tulisi myös sisällöllisesti eritellä erityyppisiksi palvelulinjoiksi, jolloin työn jäntevyys ja tavoitteellisuus korostuisivat. Tällaisia sisällöllisesti ja kestollisesti eriteltyjä palvelumuotoja voisi olla intensiivinen/tehostettu perhetyö, säännöllinen (perus-)perhetyö ja jälkihuollon perhetyö. Kaikki perhetyön muodot tulisivat olla lähtökohtaisesti määräaikaisia, jolloin kuitenkin tarvittaessa päätöstä voitaisiin jatkaa. Lisäksi tulisi arvioida perhetyön mahdollisuudet tukea myös isompien lasten / nuorten perheitä nuoruusvaiheen kehityshaasteissa. Em. työn kehittämisen lähtökohtana on jatkuva reaaliaikainen seuranta perhetyön asiakkuudessa olevien perheiden lasten tilanteesta, lukumääristä ja tarpeista, jotta resursointi saadaan joustavasti jaettua tarpeiden mukaisesti. Intensiivisen perhetyön tarve on viime aikoina korostunut lastensuojeluperheiden osalta. On kaivattu tukitoimea, jossa perhetyöntekijä voisi käydä perheessä esim.

16 15 5 x viikossa, ja olla perheessä useamman tunnin kerralla. Tähän ei ole ollut mahdollisuutta perhetyön suurten asiakasmäärien aiheuttaman aikapulan vuoksi. Perheissä onkin tavallisesti käyty n. 1-2 viikossa. Mikäli ehkäisevään perhetyöhön saadaan uusi työpari ja muut lastensuojelun perhetyötä koskevat sisällölliset uudistukset saadaan toteutetuksi, on arvioitavissa että lastensuojelun perhetyötä voidaan tehdä ainakin osittain intensiivisellä työotteella. Lisäksi perhetyötä tulisi voida tarvittaessa tehdä asiakkaan verkoston eri toimijoiden kanssa työparina tai ns. konsultaatiosuhteessa. Myös jo lastensuojelutarpeen selvitysvaiheessa lastensuojelun perhetyön mukana olo tekisi selvitysjaksosta konkreettisemman ja voisi toimia jo lyhytaikaisena interventiona sinänsä.

17 16 7 Yhteenveto kehittämisestä taulukkona Nykytila Kehittämistarve Ratkaisu Lastensuojelun perhetyön Perhetyön lisääminen Ehkäisevän perhetyön resurssien niukkuus, ei ehkäisevään suuntaan, perustaminen, ehkäisevää perhetyötä >huom. tulevat kaksi uutta henkilöä lakivelvoitteet Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön selkeytymätön suhde Yhteistyön, kriteerien ja resurssien tehokkaampi kohdentaminen ja käyttö Ehkäisevän perhetyön yksikön perustaminen, johon sisältyisi ehkäisevä perhetyö että lapsiperheiden kotipalvelu Perhetyötä ei ole käytettävissä viikonloppuisin ja iltaisin Perhetyön tarvetta myös viikonloppu- ja ilta-aikaan Perhetukikeskuksen ja perhetyön välisen yhteistyön syventäminen, esim. ns, kontrollikäyntien tekeminen viikonloppuisin Erillisiä tukitoimia perhetukikeskuksessa ja perhetyössä Kokonaisvaltaisempi työote perheen asioissa Perhetukikeskuksen ja perhetyön rinnakkainen/ vuoroittainen työskentely perheissä tiiminä Lastensuojelun perhetyön sisällön selkeytymättömyys Erityyppisten palveluiden sisältöjen määrittely ja käyttäminen tarpeita vastaavasti Eri palvelumuotojen erittely ja nimeäminen, sekä niiden mukaan toimiminen Intensiivistä perhetyötä ei omana työnä juurikaan tehdä Tarve ajoittaiseen, nopealla aikataululla tarvittavaan intensiiviseen perhetyöhön Osittain ratkaisuna paineen vähentäminen ehkäisevän perhetyön avulla, osittain palvelun ostaminen yksityiseltä palveluntuottajalta Perhetyötä tehdään Tarve joustavampaan Työparityöskentely perhetyön tiimin sisällä työparityöskentelyyn, tarvittaessa joustavasti työparina tai yksin koska toimii usein tehokkaampana interventiona esim. neuvolan, perhetukikeskuksen, kelton ja kuraattorin kanssa

18 17 Lastensuojelun perhetyön työskentelyvälineiden ja tilojen epätarkoituksenmukaisuus (ajankäyttö, tiedonkulku) Tarve joustavampaan kirjaamismahdollisuuteen ja tiiviimpään yhteydenpitoon lastensuojelun sosiaalityön kanssa salkkumikrot etäyhteyksillä, Hirvikosken kunnantalon toimistotiloista luopuminen ja sosiaalitoimiston vapaaseen huoneeseen siirtyminen, Perhetuvan muutto Telkäntien vuokrakolmiosta Kartanonmäen omakotitaloon

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 8 tarja heino Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset Selvitys Lastensuojelun kehittämisohjelmalle Sosiaali-

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg ELÄMÄN EVÄÄT Kuva Lars Rosenberg Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa Päivitys 2011 28.1.2011 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TÄMÄN PÄIVÄN ONGELMAT, TRENDIT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET... 8 2.1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot