VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA"

Transkriptio

1 Sanna Pasanen VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 1/2010

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2010 Sanna Pasanen VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä Tampereen kaupunki 2010

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto- ja laadunarviointiyksikkö Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Sanna Pasanen ja Tampereen kaupunki Kannen kuva: Anne Byckling Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2009 ISSN-L ISSN ISBN

4 ESIPUHE Tulevaisuus tehdään tänään, tämän päivän päätöksillä. Näitä päätöksiä teemme perustuen arvioomme nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Vaikka tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuustekijöitä, on tärkeää, että pyrimme kullakin päätöksentekohetkellä katsomaan myös kauemmas tuleviin vuosiin. Vähintään yhtä tärkeää kuin tulevaisuuteen katsominen on katsominen taakse, menneisiin vuosiin. Paitsi että näin voimme oppia aiemmista onnistumisista ja epäonnistumisista, kykenemme myös tunnistamaan ratkaisuihimme sisältyviä polkuriippuvuuksia eli sitä, miten aiemmat tapahtumat ja tietyn polun valinta varhaisessa vaiheessa vaikuttavat myöhempiin valinnan mahdollisuuksiin. Elämme parhaillaan eräänlaista murrosvaihetta, jossa väestömme ikärakenne muuttuu radikaalisti ja palvelutarpeet kasvavat ja moninaistuvat. Samalla yhteiskuntamme on kohdannut taloustaantuman. Nämä muutostekijät yhdessä vaativat meitä miettimään uusia tapoja kohdata ikääntyvän väestön kasvavat palvelutarpeet. Keskeisenä haasteena on kotona asumisen tukeminen monipuolisesti. Sen lisäksi lisäystarpeita on myös ympärivuorokautisessa hoivassa: esimerkiksi tehostetun palveluasumisen paikkoja tullaan kaupungissamme tarvitsemaan lähes 100 paikkaa lisää joka vuosi. Vain lisäämällä palveluja ei ikääntyvän yhteiskunnan tulevaisuutta kuitenkaan voi kohdata, sillä tarjottujen ja saatujen palveluiden tai niihin käytettyjen resurssien määrä ei aina ole suorassa suhteessa niiden vaikuttavuuteen ja ikäihmisten kokemaan elämänlaatuun. Siitä todisteena on myös nyt käsillä oleva selvitys ikääntyvien asumispalvelujen kehityskulusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä osa ikäihmisten palvelujen historiaa ja tulevaisuutta Tampereella. Keskeinen viesti nyt käsillä olevassa selvityksessä on, että julkisesti järjestetyt palvelut ovat aina sidoksissa ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen ja niihin päätöksiin, joilla yhteiskunnassa vallitsevia pelisääntöjä luodaan tai muutetaan. Tämän selvityksen mukaan palvelujen laatuun vaikuttaa se, mitä yhteiskunnassa päätetään, mutta keskeistä ja merkityksellistä on se, miten päätökset toteutetaan käytännössä. Ikäihmisten palveluista päätettäessä päätetään aina ihmisen elämän reunaehdoista eli niistä olosuhteista, jossa ihminen viettää sen jakson elämästään, jolloin hän tarvitsee toisen ihmisen apua selviytyäkseen jokapäiväisestä arjestaan. Olemme peruskysymysten äärellä. Tämä selvitys on myös osa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja sen keskeisten toimijajärjestöjen suurta kertomusta. Vanhusjärjestöt ovat olleet ja ovat ihmisiä varten niin huonoina kuin hyvinäkin aikoina. Järjestöt voivat tarjota ihmisille toiminta-areenan vapaaehtoistyössä, vapaaehtoistyöntekijät voivat tukea yhteisöllisyyttä ja torjua lisääntyvää yksinäisyydentunnetta niiden ihmisten keskuudessa, joiden on hankala tulla yhteen ja hakeutua erilaisille kohtaamispaikoille. Vertaistuki on kahden ihmisen kohtaamista, jossa toinen kantaa toista ja molemmat saavat antaessaan. Vertaistuki on silta vaikeiden aikojen yli. Vapaaehtoisuutta tai vertaistukea ei synny, jollei joku kanna yhteistä vastuuta ja luo toiminnalle mahdollisuuksia. Tässä järjestökenttämme on rikkautemme. Paikallistuntemus, vapaaehtoistyö ja erilaiset yhteiskuntaamme kantavat aatteet ja innovaatiot yhdistettynä voimavaralähtöiseen ajatteluun ja uudenlaisiin asumisen mahdollisuuksiin. Siinä on yksi järjestökentän tulevaisuus, mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja erilaistumiseen. Järjestöt ovat olleet ja ovat jatkossakin osa kuntien hyvinvointikertomusta niin myös Tampereella. Anna-Kaisa Ikonen apulaispormestari

5

6 3 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä haastateltiin 21 asiantuntijaa liittyen tamperelaisen vanhusten palveluasumisen vaiheisiin luvuilla vanhukset asuivat omassa kodissa, vanhainkodissa tai vanhuksille räätälöidyissä vuokra-asunnoissa luvun lopulla alkoi syntyä palvelukotihankkeita, joista ensimmäinen oli RAY:n tuella Härmälään rakennettu Kuuselan palvelukoti, jonka rakennuttajana ja palveluiden tuottajana oli Tampereen vanhuspalveluyhdistys. Tämän jälkeen RAY-rahoitteisia palvelukoteja on syntynyt Tampereelle useita, niin uusia kohteita kuin vanhainkotien tiloihin peruskorjattuja kohteita. Tässä selvityksessä on keskitytty aikalaisten ja muiden asiantuntijoiden sanomaan. Haastatteluissa käytiin läpi palveluasumisen syntyä ja muutosvaiheita. Miten asianosaiset ovat kokeneet palveluasumisen vaiheet ja erityisesti 2000-luvulla tapahtuneen, hankintalaista johtuvan kilpailutuksen. Tamperelainen vanhuspalveluita tuottava yhdistyskenttä on joutunut viimeisten vuosien aikana muutosten sumaan. Muutokset ovat aiheuttaneet toimijoissa monenlaisia tuntemuksia aina katkeruudesta ja epävarmuudesta uuteen tulevaisuususkoon. Toimijakenttä on muuttunut, kun kaupungin virkamiehiä on jäänyt eläkkeelle ja yhteistyötahot ovat vaihtuneet. Kaupungin organisaatiomuutos on näkynyt vahvasti myös tuottajapuolelle. Kilpailuttaminen on ollut muutoksista vaikein: se koetaan yhdistyksissä epäreiluna toimintana silloin kun se koskee vanhoja, suhteellisen pitkään toiminnassa olleita palvelukoteja. Koetaan, että ei kunnioiteta yhdistysten jo tekemää työtä ja toiminnan ideologisia juuria tai lähtökohtia. Yhdistyksen on ryhdyttävä kiinteistön ylläpitäjäksi, jos se häviää palvelunsa toiselle tuottajalle. Tätä kuviota ei ole ollut helppo hyväksyä etenkään siksi, että yhdistykset ovat aloittaneet toimintansa alun perin kaupungin mandaatilla. Kilpailuttaminen on muuttanut yhdistysten toimintaa pysyvästi. Yhdistysten on pitänyt tuotteistaa palveluitaan ja verotussyistä yhtiöittää osa toimintaansa. Hankalimmiksi asioiksi kilpailuttamisessa nähtiin kilpailuttamisprosessin raskaus, lyhyet sopimusajat ja yhteistyön hankaloituminen. Sisällöllisistä muutoksista suurin on palvelukotien asukasprofiilin muuttuminen. Asukkaat ovat entistä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, joten ns. tavallinen palveluasuminen siirtyy tehostetun palveluasumisen tieltä, ja asiakkaiden kanssa tapahtuva työ on entistä enemmän sairauksien hoitoon painottuvaa. Tulevaisuuden suhteen suurimpana haasteena pidettiin vanhusväestön kasvua, mistä syystä pitäisi vahvasti panostaa paitsi kotihoitoon myös ennaltaehkäisevään toimintaan. Päiväkeskus- tai resurssikeskustoimintaa pidettiin erittäin tärkeänä, koska sillä pystytään huolehtimaan myös ympäristön ikäihmisistä. Asukaslähtöisyyttä korostettiin runsaasti, ja siihen liittyen pidettiin tärkeänä myös yhteiskunnallisesti ikäihmisten arvon nostamista. Tärkeää olisi aktivoida myös vapaaehtoista väkeä vanhusten hoitoon - esimerkiksi eläkeikäisten tietotaitoa pitäisi hyödyntää.

7 4

8 5 SISÄLLYS ESIPUHE TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN TAUSTA VANHUSASUMISEN TAUSTAA TAMPEREELLA Vanhusasumisen kehittyminen luvuilla Palveluasumisen buumi 1990-luvulla Palveluasumisen ihanne YHDISTYKSET PALVELUASUMISEN TUOTTAJINA Yhdistysten rooli Esimerkki: Kuusela Esimerkki: Viola-koti RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PALVELUASUMISEN MURROSKOHDAT TÄMÄN HETKEN HAASTEITA JA TARPEITA IKÄIHMISTEN ASUMISEN SUUNNITTELU Asunto ja yhteiset tilat Asukaslähtöisyys Sosiaalinen aktiivisuus Tavoitetila PALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN Yhdistysten kokemukset Kaupungin näkökulmasta YHDISTYSTEN ASEMA NYT JA JATKOSSA SUHTAUTUMINEN VANHUKSIIN JA VANHUUTEEN HENKILÖSTÖN ASEMA YHTEISKUNNAN VASTUU JA LAADUNVALVONTA TULEVAISUUDEN HAASTEET LOPUKSI LIITE 1 Haastattelurunko LÄHTEET KIRJALLISUUS... 73

9 6

10 7 1 SELVITYKSEN TAUSTA Selvityksen tarkoitus on dokumentoida tamperelaisen vanhusten palveluasumisen historia ja murroskohdat aikalais- ja asiantuntijahaastatteluiden pohjalta. Vanhusten palveluasuminen on ollut suurten myllerrysten kourissa 2000-luvun kilpailutusten myötä ja tulevaisuus on epävarma. Vanhusten asumiseen ja palveluihin liittyvät asiat ovat erittäin ajankohtaisia ja akuutteja asioita, koska lähitulevaisuuden vanhusväestön kasvu asettaa monenlaisia haasteita yhteiskunnan eri tasoille. Palveluita pitäisi pystyä tuottamaan suurelle määrälle ikäihmisiä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Selvityksen keskeiset kysymykset ovat seuraavat: - Mistä tullaan eli miten ja miksi Tampereelle syntyi vanhusten palvelukoteja. o millaisia ideologioita taustalla vallitsi o millaisia suunnitteluperiaatteita käytettiin o millainen oli ajan henki ja miten päätökset syntyivät o mitkä ovat olleet palveluasumisen murroskohtia ja mitä murroskohdat ovat merkinneet - Missä ollaan eli millainen tilanne on nyt tamperelaisessa ikäihmisten palveluasumisessa. o miten kilpailuttaminen on vaikuttanut palvelukotien toimintaan o miten yritysten mukaantulo markkinoille koetaan o millaisia haasteita, ongelmia ja hyviä puolia tämän hetken tilanteessa on - Mihin ollaan menossa eli mitä pitäisi tehdä. o mitkä ovat lähitulevaisuuden mahdollisuudet ja uhkakuvat o mitä eri tasoilla pitäisi tehdä, jotta ikäihmisten hoidosta selvitään kunnialla o millaisena ikäihmisten palveluasumisen tulevaisuus nähdään Aineiston analyysi tehtiin sisältölähtöisesti. Palveluasumisen ja vanhusten asumisen tarpeista on olemassa monia kirjallisia selvityksiä, joissa esitetään luvuin, prosentein ja toimenpide-ehdotuksin, miten vanhusten asumista tulisi kehittää. On myös olemassa monia, erilaisten työryhmien raportteja (esimerkiksi Vaarin eväät, 2008). Näissä raporteissa on hyvin samankaltaiset peruslinjat kuin mitä tämän tutkimuksen haastatteluissa tuli esiin. Tehostetun palveluasumisen tarve ja tarjonta tulee kasvamaan, ja kevyempi palveluasuminen joko loppuu tai muuttuu asukkaiden kokonaan itse maksamaksi. Senioriasunnot ja muu omarahoitteinen asuminen ja toiminta tulevat verovaroin ylläpidettyjen talojen ja palvelujen oheen. Ennaltaehkäisevää toimintaa on lisättävä huomattavasti ja kotona asumista tulee tukea kaikin mahdollisin keinoin, koska se on sitä mitä ehdottomasti suurin osa ikäihmisistä haluaa. Yhteiskunta tarvitsee asennemuutosta, sillä tulevaisuudessa tarvitaan omaisten panosta ja vapaaehtoistyötä nykyistä enemmän. Asennemuutos vaikuttaa myös hoitotyön mielekkyyteen. Enemmän kuin edellä mainittuja, jo muualta tuttuja tuloksia, tässä raportissa haetaan vastauksia kysymykseen miksi. Tavoitteena oli selvittää, miten palveluasuminen on lähtenyt käyntiin Tampereella, millaisia ajatuksia, ihanteita ja ideoita silloin oli esillä ja miten olemassa oleviin ratkaisuihin päädyttiin. Nyt kun Tampere ja kaupungin palvelut ovat olleet suurten organisaatiomuutosten ja tilaaja tuottaja-mallin

11 8 tuomien haasteiden alla, on aika saada tuokiokuvia matkan varrelta. Mistä tähän on tultu? Miten asiat on koettu? Millaisia murroksia vanhusten palveluasuminen on Tampereella ja valtakunnallisesti läpikäynyt? Mitä on opittu? Mikä on pysynyt samana, mikä muuttunut? Miten jatketaan tästä eteenpäin? Selvitys on tehty vuoden 2009 aikana niin, että aineisto kerättiin huhti-elokuussa. Aineistona on 21 asiantuntijahaastattelua ja jonkin verran aiheesta saatavilla olevaa kirjallisuutta ja kaupungin raportteja. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina haastateltavien toimipaikoissa. Haastateltavina oli tamperelaisia päättäjiä ja virkamiehiä, tamperelaisen palveluasumisen konkareita sekä valtakunnallisen tason asiantuntijoita. Erityisesti haluttiin kuulla yhdistysväkeä. Selvitys on aikalaisten kertomaan perustuva dokumentaatio palveluasumisen vaiheista. Yritysten ja osin kaupunginkin näkökulma on jätetty pois tarkoituksella. Raportti on koostettu siten, että luvut ovat periaatteessa luettavissa itsenäisinä kokonaisuuksina. Aikalaisten ja asiantuntijoiden äänet on tuotu havainnollisesti esiin käyttämällä suoria lainauksia haastatteluista.

12 9 TAULUKKO 1 Selvityksen haastateltavat Haastateltava Aino Kantojärvi Sirkka Silvennoinen Esa Rönkkö Sirpa Andersson Eevaliisa Virnes Marja-Liisa Kunnas Pirkko Karjalainen Pertti Hjelm Seppo Rantanen Päivi Karjalainen Leena Salmijärvi Jari Ahvenainen Tiina Raiski Jorma Lehtisaari Nina Wihlman Anni Luokkala Tuomo Melin Satu Laitinen Marjatta Aittolahti Veikko Luhtanen Sirkka Merikoski Organisaatio, jossa vaikuttaa tai on vaikuttanut Viola-koti, tausta Invalidiliitossa Elämän puu ry:n palvelukoti, nyt Asumispalvelusäätiö ASPA Tampereen kaupunki ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Kuntaliitto Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Vanhustyön keskusliitto Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry Viola-kotiyhdistys ry, Tampereen kaupunginvaltuusto Kaupunkilähetys, tausta Sopimusvuoressa Sopimusvuori ry Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen Logistiikka Kuusela, Elämän puu ry:n palvelukoti Sitra (palvelusetelihanke) Pirkanmaan senioripalvelut, Tampereen vanhuspalveluyhdistys, Kuusela Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Raha-automaattiyhdistys RAY Kehitysvammaisten Tukiliitto, Tampereen kaupunginvaltuusto, RAY:n hallitus sekä Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen hallitus

13 10 2 VANHUSASUMISEN TAUSTAA TAMPEREELLA 2.1 Vanhusasumisen kehittyminen luvuilla Tampereen vanhusasumisen kehittyminen alkoi 1950-luvulta, jolloin Finlaysonin tehtaan leskille järjestettiin huokeita vuokra-asuntokohteita. Vanhainkodit syntyivät sille pohjalle, että vanhusten asuminen oli huonolla tolalla: monet asuivat alkeellisissa oloissa, jopa ilman sisävessaa tai sisään tulevaa vettä. Vanhusasumista kehitettiinkin pitkään vanhainkoti- ja vuokra-asumisen pohjalle. Tampereella merkittäviä vanhusasumisen ja -palveluiden kohteita olivat ja ovat Koukkuniemen vanhainkoti sekä Pispan palvelukeskus (1982). Vanhusten asuminen ja palvelut olivat luvun loppupuolelle erillään. Vanhusten palveluiden järjestämisessä oli inhimilliset lähtökohdat: toivottiin yhteisöllisyyttä, sekä yksinäisille vanhuksille tekemistä. Palveluiden piiriin haluttiin myös terveitä vanhuksia, vaikka Esa Rönkön sanoin Siitä oli pientä kissanhännänvetoa noiden poliitikkojen kanssa, että kun hyväkuntoisia vanhuksia käy tansseissa tai elokuvissa. Vuonna 1970 perustettiin Sopimusvuoriyhdistys, jolla on tänä päivänä ryhmäkoteja mielenterveyskuntoutujille (joista osa vanhuksia) ja muistisairaille. Sopimusvuoren kodeissa on alusta asti ollut ideana asukkaiden osallistaminen toimintaan, kodinomaisuus ja hoitajien vahva läsnäolo asukkaiden elämässä. Ensimmäinen vanhusten kuntoutuskoti perustettiin vuonna 1982 ja ensimmäinen dementiahoitokoti perustettiin vuonna Dementiahoitokoteja on nyt 11. Sopimusvuoren kodeissa on nyt noin 130 vanhusta ja henkilökuntaa on sata henkeä. Sopimusvuori ry on Leena Salmijärven ja Pirkko Valmarin perustama yhdistys, joka on saanut paljon mainetta ja toiminut monen muun kunnan mielenterveys- ja vanhustyön innoittajana. Vuonna 1969 perustettiin Tampereen vanhustentaloyhdistys apulaiskaupunginjohtaja Paavo Lehtisen ja Tampereen Hakan toimitusjohtajan Helge Danielssonin toimesta. He olivat saaneet tiedon, että Kelalta oli saatavissa yleishyödyllisille yhdistyksille lainaa vanhusten vuokra-asuntojen rakentamista varten. Kaupunki takasi lainat ja antoi tontit, pankit myönsivät lainaa ja Kela oli päärahoittajana. Vanhustentaloyhdistys perusti vuokra-asuntoja 1970-luvun alussa Taatalaan ja ne myytiin myöhemmin kaupungin Kotilinnasäätiölle. Vanhustentaloyhdistys herätettiin uudelleen henkiin 1980-luvun lopussa, kun Tampereella tiedostettiin vanhusväestön määrän kasvu. Sosiaalikeskuksen työryhmä oli laatinut suositukset, joiden mukaan avopalveluiden määrää ja palveluasumista oli lisättävä. Tuolloin puhuttiin tavoitteista, joiden mukaan Tampereella olisi vuonna 2000 noin 850 palveluasuntoa ja vuonna 2030 noin 2500 palveluasuntoa. Tampereen vanhuspalveluyhdistyksen nimellä jatkava yhdistys alkoi suunnitella palvelutalohanketta, jota kaavailtiin vuoden 1990 asuntomessujen kohteeksi. Talon suunnittelu alkoi jo 1987, ja optimistiset suunnitelmat pohjautuivat vahvasti sille tiedolle, että RAY oli aikeissa rahoittaa palvelukotien rakentamista. (Luokkala P. 1999, 26 27).

14 ja 80-luvuilla oli rakennettu vanhusten palvelukoteja erityisesti sellaisiin kuntiin, joissa ei ollut varaa viedä palveluita ihmisten yksityisiin koteihin. Palvelukoteihin muutettiin myös heikkojen asumisolojen tähden. Eihän tämä historia hirveän vanha ole, ensimmäiset palvelutalot, joita Vanhustyön Keskusliiton jäsenyhteisöissä on rakennettu, tehtiin luvulla. Tässä on vuoden aikana tapahtunut huima kehitys siinä, että palvelutalo on se sitten kunnan tai järjestön niin siinä on sellainen lähtökohta, että arvostetaan sitä vanhaa ihmistä ja ajatellaan, että hänellä olisi hyvä, viihtyisä ja turvallinen ympäristö asua. Täytyy myös muistaa, että kun näitä ensimmäisiä on tehty, niin silloin vielä näihin taloihin muutti ihmisiä tosi kurjista omista asunnoista, niin kaupungeissa kuin peräkylissäkin. Siellä oli kannettavat vedet ja uunilämmitykset. Ei tarvitse mennä sadan vuoden taakse, riittää kun mennään viidenkymmenen vuoden taakse. Valtakunnallisesti 1980-luku oli vanhusasumisen kannalta mielenkiintoista aikaa, kuten Marja-Liisa Kunnas Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta toteaa. Silloin nähtiin, että vanhusten laitosasumiselle oli tehtävä jotakin, ja ajatus välimuotoisesta asumisesta syntyi. Vammaispuolelle oli syntynyt palveluasumista, ja samaa haluttiin vanhuspuolelle. Vanhainkoteja muutettiin palvelukodeiksi. Ajatus oli, että niissä ei tarvittaisi ympärivuorokautista hoivaa. Todellisuus tuli kuitenkin hyvin nopeasti vastaan. Etenkin jos palvelukodissa oli muistisairaita henkilöitä, niin he tarvitsivat hoitohenkilökuntaa myös yöllä. 70-luvulla mietittiin, pystyvätkö yhdistykset ylipäätään jatkamaan toimintaa ja puhuttiin mm. toimintojen kunnallistamisesta. Rahaautomaattiyhdistys pystyi kuitenkin jo 80-luvulla tukemaan toimintoja, silloin se puoli helpottui. 90-luvulla alkoi muutoksia tapahtua, viimeisten kahdeksan vuoden aikana eniten. Muutoksia on tapahtunut vähän kaikissa asioissa, voidaan puhua jatkuvasta muutosten syklistä. Kun katsotaan vuodelta 1987 peräisin olevaa vanhushuollon hoito- ja palvelujärjestelmää, niin kuva on melko toisenlainen kuin tänä päivänä. Palvelukeskuksissa (Nekala, Takahuhti ja Pispa) järjestettiin tuolloin ateria-, puhtaus ja virkistyspalveluita yli 50-vuotiaille tamperelaiseläkeläisille. Palveluasumista tarjottiin vain muutamissa kohteissa. Painotus oli vanhainkodeissa: yksityisissä laitoksissa ja Koukkuniemessä sekä kotisairaanhoidossa ja kotipalveluissa. Palveluasumisen lisäämisen tarve oli selvästi olemassa, sillä vanhusten kunnon huononeminen oli pantu merkille esimerkiksi Kotilinnasäätiön kohteissa, joissa esteettömyyteen ei juurikaan panostettu. (Luokkala A., 1987, 12 18). Tampereella oli vuonna 1988 vanhusten palveluasuntoja kaikkiaan vain 63, joita ylläpitivät De Gamlas Hem, Kaupunkilähetys ja NMKY (Luokkala P. 1999, 27).

15 Palveluasumisen buumi 1990-luvulla 1980-luvun lopussa herättiin ajatukseen palvelukotien rakentamisesta. Tässä oli taustalla vanhusväestön lisääntyminen ja se, että Raha-automaattiyhdistys päätti suunnata rahoitusta vanhusten palveluasumiseen. Oman osansa palvelukotien rankentamisbuumiin teki lama. Kotipalvelut eivät kehittyneet, joten syntyi tarve turvata vanhusten asuminen. RAY rahoitti palvelukoteja jo 1960-luvun lopussa, mutta varsinainen palvelukotien rakentamisen buumi ajoittuu 90-luvulle. Havaittiin, että vanhainkotiasumisen ja kotona asumisen väliin olisi hyvä saada sellainen asumismuoto, jossa vanhus voi elää kodinomaisesti, mutta saada aina tarvitessaan palveluita kuten hoiva- ja ruokapalveluita. Ensimmäinen RAY:n tukema vanhusten palvelukoti Tampereella oli 1990 perustettu Kuusela. Palvelukodille piti olla kaupungilta ns. Y-tontti eli tontti yleiselle rakennukselle. Palvelukotien rakennuttamisen edellytyksenä oli kaupungin lupa. Lisäksi kohteisiin saatiin Arava-lainaa, joka asetti ehtoja rakentamiselle, mm. asunnon koolle. Tämän lisäksi lääni on määritellyt henkilöstön määrän ja koulutustason. Raha-automaattiyhdistyksen tuki oli merkittävä. RAY:lla oli runsaasti käytettävissä olevia varoja 90-luvun vaihteessa ja RAY:n hallitus päätti satsata vanhusten asumiseen. Palveluasumisen malli otettiin kehitysvammapuolelta. RAY:n hallituksessa istui Kehitysvammaisten tukisäätiön Sirkka Merikoski, joka mm. myötävaikutti palvelukoti-nimitykseen. Tämä palvelukoti-nimitys lähti RAY:sta, olen yksi syyllinen nimeämiseen. Kyllähän palvelukoti sanoo enemmän, on ihmisen kodista kysymys. Toinen vaihtoehto, palvelutalo, on paljon epämääräisempi. Kuusela on tässä kaupungissa ollut tiennäyttäjä. Se taas osui, kuin oli asuntomessut täällä, niin me pääsimme RAY:ssa erityiskohteeksi. Sitä on sitten kopioitu, ainakin ajatuksia siitä, ympäri Suomea. Vuonna 1994 perustettiin Viola-kotiyhdistys. Yhdistystä oli perustamassa yhdeksän jäsentä, ja toiminta aloitettiin täysin tyhjältä pöydältä. Viola-koti nousi Tampellaan vuonna Idea palvelukodin perustamiselle syntyi vanhuspalveluiden tarpeen lisääntymisestä. Kun Viola-kotiyhdistys onnistui neuvottelemaan kaupungin kanssa tontin ja ostopalvelusopimuksen sekä saamaan RAY:n tuen, alkoi Viola-kodin rakentaminen. Sittemmin lähelle on noussut myös Willa Viola, jossa on ryhmäkoti ja senioreiden omistusasuntoja. Maailma odotti tällaista muutosta, että tulisi palvelukoteja. Ajatus on kypsynyt ja näitä on tullut, ja yhä enemmän varmaan tarvitaan. Tämä on kaikilla rintamilla mennyt eteenpäin. Virikkeellisyys on lisääntynyt, itsenäisyys, valinnanvapaus ja muut on mennyt eteenpäin tosi positiivisesti. Alkuaikojen oletuksena oli, että palvelukoteihin tulisi suhteellisen hyväkuntoisia ikäihmisiä. Kun 1900-luvun alussa palvelukodissa vietettiin vielä noin kuusi tai seit-

16 13 semän vuotta, niin 2000-luvulla kahdesta kolmeen vuotta on tavallista. Aika nopeasti siis tapahtui muutos, että asukkaat olivat vuosi vuodelta huonokuntoisempia ja iäkkäämpiä. Tehostetun palveluasumisen osuus lähti nousuun. Ikäihmisten hoidon ja palvelujen laatusuosituksessa (2008) on lähtökohtana, että palvelukodit muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Ne ihanteet, jotka olivat jo silloin, että siellä voidaan viimeisiä elinvuosia suhteellisen hyväkuntoisena elää ja siellä on kotipalvelun henkilökunta, joka tarvittaessa auttaa, niin ne karisivat aika nopeasti. Palvelukoteja ei ollut alun perin suunniteltu siihen, että valtaosa asukkaista on hyvin huonokuntoisia. Panostukset viriketiloihin ja muihin yhteisiin tiloihin olivat ylimitoitettuja. Alkuvuosina asukkaat olivat suhteellisen hyväkuntoisia ja toimintakykyisiä: he pystyivät lähtemään esimerkiksi itsenäisesti torille. Nykyään asukkaat ovat niin huonokuntoisia, että he tarvitsevat apua lähes kaikessa. Tehostettu palveluasuminen muistuttaa laitosasumista sillä tavalla, että asukkaiden avuntarve on samankaltaista. Moni haastateltava totesi, että rajanveto tehostetun palveluasumisen ja laitosasumisen välillä on ollut vaikeaa. Kelan kanssa on käyty keskusteluita siitä, mikä on avoja mikä laitoshoitoa. Kela on kuitenkin hyväksynyt, että palveluasuminen on avohoitoa eli asumispalveluita tuotetaan kotiin. Palvelukotien synty oli hyvin asiantuntijavetoista. Asialla olivat poliitikot ja kaupunkien virkamiehet sekä RAY:n raha. Palveluasuminen on 1980-luvun tuote. 90-luvun puolivälissä oli suurin rakentamisen buumi. Palveluasuminen on tiettyjen asiantuntijoiden luomus. Asukaskyselyitä ei hirveästi käytetty, se ei kuulunut ajan henkeen. Ilman Raha-automaattiyhdistystä ja Avara-lainamahdollisuutta Suomessa ei olisi ollenkaan niin mittavaa palveluasuntokantaa kuin tänä päivänä on. Yhdistykset palvelukotien perustajina ovat olleet avainasemassa suomalaisen vanhusten palveluasumisen kehittäjinä. Vuoden 2001 lopussa Tampereella oli ostopalvelu- ja pysyväisavustusyhteisöjen palveluasuntoja seuraavilta toimijoilta: Koivupirtin säätiö, Kotipirtti ry, Tampereen Ensi- ja Turvakoti ry, Tampereen naisyhdistys, Tampereen vanhuspalveluyhdistys ry, Viola-kotiyhdistys ry, Tampereen Tammenlehväsäätiö, Tampereen Sotainvalidien Veljeskoti, Sopimusvuorisäätiö sekä Kaupunkilähetys ry. Palveluasuntopaikkoja oli yhteensä 662. Vuonna 2005 Tampereella oli lähes tuhat ihmistä tavallisen ja tehostetun palveluasumisen piirissä (Andersson 2007, 33). 2.3 Palveluasumisen ihanne Palveluasumisen ihanne on elää itsenäisesti omassa kodissa. Palveluasunto on ihmisen oma koti, jota koskee mm. asumistuki, jota saa yksityistä asumista varten. Käytännössä kuitenkin asukasprofiilin muutos on murtanut tätä ihannetta, koska

17 14 asukkaat tarvitsevat paljon tukea päivittäin. Itsenäistä asumista ovat tulleet tänä päivänä paikkaamaan senioriasunnot. Käytännössä senioriasuntojakin kohtaa ongelma: mitä sitten tapahtuu, kun asukkaat vanhenevat ja alkavat todella kaivata palveluja? Miten turvataan palvelut ja kuka ne maksaa? Marja-Liisa Kunnas toteaa, että palveluasuntojen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi ei ole mutkatonta, koska palveluasunnot eivät vastaa laitosasumisen fasiliteetteja. Niissä ei pystytä samalla tavalla hoitamaan oikein huonokuntoisia vanhuksia. Suomessa on Kunnaksen mukaan osin käynyt niin, että ikäihmistä pompotellaan asuinpaikasta toiseen halvan hinnan perusteella. Pannaan asukas sinne, missä asuminen on kunnalle halvinta. Laatusuositukset ovat tätä vastaan, mutta käytäntö on kuntakohtaista. On käynyt myös niin, että vanhainkoteja on muutettu palveluasunnoiksi, koska palveluasumiseen saa Kelalta asumistukea. Kunnat pelaavat rahoitusmuodoilla: laitosasumisen maksavat kunnat mutta palveluasumiseen saa tukea valtiolta. Kotona asumisen tukeminen on ollut ihanteena aina, mutta osa haastateltavista totesi, että päätöksentekijät haluavat pitää kiinni laitoksista ja palvelukodeista siksi, että niiden kautta on tunne, että on saatu jotain näkyvää aikaan. Ne ovat tärkeitä toki myös omaisten kannalta, jotka voivat niiden myötä luovuttaa vastuutaan kunnalle ja tuntea olonsa hyväksi ja ikääntyneen elämän turvatuksi. Silloin kun aloittelimme, niin keski-ikä oli alle 81 vuotta ja nyt mennään päälle 85 vuotta. Se nousee koko ajan, hoito siirtyy koko ajan raskaampaan, että yhä iäkkäämpää ja yhä enemmän hoitoa tarvitsevaa väkeä tänne tulee. Repertuaari lähtee siitä, että joku asuu aivan itsenäisesti ja pikku hiljaa ottaa palveluita ja sitten meillä on saattohoito. Sirpa Anderssonin tekemässä selvityksessä vuodelta 2007 todetaan, että tavallista palveluasumista tarvitaan jatkossakin. Vanhuspalveluiden asiantuntijat korostavat, että sairaalahoidossa pitäisi hoitaa vain akuutit sairaudet ja terveyskeskuksissa tarjottaisiin kuntoutusta, mutta varsinainen eläminen tapahtuisi palvelukodissa. On olemassa sellaisia ongelmia, joiden takia vanhukset eivät pysty elämään omissa kodeissaan, esim. alkoholiongelmat tai talon hissittömyys, jolloin ikäihminen tarvitsee esteetöntä ja sosiaalista asuinympäristöä. (Andersson 2007, 35). Myös tämän selvityksen haastateltavat olivat sitä mieltä, että palveluasuminen on hyvä välimuoto ikäihmisen asumiseen. Toisaalta kuitenkin tiedostettiin, että taloudellisen tilanteen takia painotus siirtynee tehostettuun palveluasumiseen ja ryhmäkotiasumiseen. Taustalla on myös ihanne kotona asumisesta sekä kaupungin strategia kotipalveluiden lisäämisestä, joten vahvaa painotusta on myös kotipalveluita kohti. Haastatteluissa tuli ilmi, että tehostetun palveluasumisen ja laitosasumisen rajat ovat häilyvät ja samaa todetaan myös Anderssonin raportissa. Käytännössä näihin asumismuotoihin sijoitetaan suunnilleen samankuntoisia ihmisiä. Ero syntyy toimintakulttuureista: vanhainkodeissa toiminta on laitosmaisempaa ja tehostetun palveluasumisen piirissä korostetaan kodinomaisuutta. (Emt. 2007, 36).

18 15 Johtopäätökseksi ikäihmisten palveluasumisen tarpeista nousikin haastatteluiden pohjalta se, että palvelukotien on palveltava myös ympäristön ikäihmisiä, jotta talot säilyvät elinvoimaisina alueensa keskuksina ja jotta palvelukoti ylläpitää myös ympäristön ikäihmisten toimintakykyä ja ennaltaehkäisee ongelmien syntyä. Toinen tärkeä seikka on, että kaikki tämänhetkiset palveluasumisen paikat tarvitaan ja muutostöitä nykyisissä kohteissa on tehtävä (lähinnä palveluasuntojen muuttamista ryhmäkotiasumiseksi), jotta pystytään vastaamaan ikäihmisten palvelutarpeisiin tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Kuten haastateltu Tampereen kaupungilla työskentelevä lääkäri Jari Ahvenainen sanoo: kaikki nykyiset resurssit on pidettävä ja lisää olisi jostain saatava, jotta tästä selvitään.

19 16 3 YHDISTYKSET PALVELUASUMISEN TUOTTAJINA 3.1 Yhdistysten rooli Palvelukodit Tampereella ovat kolmannen sektorin alkuun panemia hankkeita. Kolmannen sektorin mukanaoloa vanhusasumisen kentällä pidetään hyvin tärkeänä paitsi historiallisesti myös nykypäivänä. Ilman yhdistysten ja yhteisöjen olemassaoloa palvelukoteja ei olisi Tampereella samassa määrin kuin tänä päivänä. Erittäin merkittävä on ollut Raha-automaattiyhdistyksen tuki, jota on myönnetty yleishyödyllisille toimijoille. Yhdistysten avainhenkilöinä on usein kunnallispoliittisia vaikuttajia ja yhteydet kaupunkiin ovat olleet ilmeisiä. Kaupungin osallisuus on ollut esimerkiksi Vanhuspalveluyhdistyksen kohdalla merkittävä, olihan yhdistyksen johdossa pitkään Tampereen kaupungin virkamies Esa Rönkkö. Viola-kotiyhdistyksen taustahahmoissa on tamperelaisia kunnallispoliitikkoja kuten Seppo Rantanen ja Irja Tulonen. Moni haastateltava mainitsi, että palvelukotien rakentamisen taustalla oli vanhuspoliittisten tavoitteiden lisäksi jonkin verran myös puoluepoliittisia motiiveja. Kun yksi puolue sai palvelukodin aikaiseksi, halusivat muut puolueet saavuttaa saman. En tiedä onko se oikea ilmaisu, mutta kun on toi politiikan kenttä, niin vasemmiston ihmiset olivat olleet aktiivisia ja me mietittiin, että eikö me saada mitään aikaiseksi. Siinä oli sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja, minä olin siinä lautakunnassa ja oli ryhmän puheenjohtaja. Siltä rintamalta löydettiin tämmöinen joukko, vaikka tämä ei ole millään muotoa poliittisesti sävyttäytynyttä. Yhdistysten rooli on ollut siinä mielessä kaksijakoinen, että toisaalta on haluttu korostaa itsenäisyyttä ja omaa arvopohjaa, mutta toisaalta ollaan oltu erittäin tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupunki on yleensä ollut palveluiden ainoa tilaaja, joten kaupunkia on haluttu miellyttää ja päätöksiä on tehty kaupungin toiveiden ja odotusten pohjalta. Silloin kun muodostettiin uudestaan vanha yhdistys, niin hallituksessa istui kaupungin juuri ne ihmiset, jotka olivat päättämässä näitä asioita. Entinen apulaiskaupunginjohtaja, tonttipäällikkö, Merikosken Seppo ja Esa Rönkkö, joka istui näiden asioiden päällä oikein vahvasti. Heitä ei ollut nimetty virallisesti vaan he olivat henkilöinä, mutta tietysti heidän asemansa teki sen, että he olivat vahvasti mukana kaupungin mandaatilla, vaikka mandaatti ei nyt ollutkaan kaupungin antama. Mutta käytännössä kuitenkin. Prosessi on koko ajan edennyt sen mukaan mikä on ollut kaupungin tarve. (Pertti Hjelm) Lähtökohtana palveluasumisen tuotannossa on toki ollut vanhusväestön kasvu ja tarve välimuotoiselle asumiselle. On ollut tarve löytää muita asumisen malleja kotona asumisen ja laitosasumisen välille.

20 luvun alkupuolella yhdistykset olivat hyvin itsenäisiä. Yhdistysten merkitystä kaikki haastatellut pitivät suurena. Kolmannen sektorin etuna pidetään sitä, että ne toimivat ideologian pohjalta ja yhdistysten työssä on enemmän kutsumusta ja ideologista innostusta kuin markkinavoimien pohjalta toimivien yritysten kulttuurissa. Yhdistystoiminta on kansalaisyhteiskuntatoimintaa. Ajatus tällaisesta toiminnasta, että on kansalaisyhteiskuntatoimintaa, jota tuetaan verovaroin ja sitä kautta löytyy tämmöinen palveluasumisen konsepti, se on erittäin hieno sosiaalinen innovaatio. Yhdistykset ovat olleet palveluasumisen saralla tärkeitä. Meidän palvelurakenteet olisivat voineet rapautua vielä enemmän, jos yhdistykset ja RAY:n avustukset olisivat olleet pois kuvioista 1990-luvulla. (Eevaliisa Virnes) Kaupunki alkoi vähitellen kokea tarvetta palveluasumisen laadun ja asukaslähtöisyyden tarkkailuun, ja sen moni yhdistys koki yksityiselle reviirille tunkeutumisena. Asukasohjaus siirrettiin Tampereen kaupungille ja se oli ensimmäinen askel kohti palveluntuottaja-ajattelua. Aiemmin oli vaan yhdistys ja asiakas, ja kaupunki vaan toi tällä yhdistykselle rahaa. Nyt siinä kiepautettiin se malli niin, että siinä oli yhdistys, asiakas ja kaupunki niin, että kaupunki antaa asiakkaalle verovaroja ja se menee yhdistyksen tiloihin ja sitten siinä on tietty toimintamalli, miten asiakas toimii. Samassa asiakasmaksutkin siirtyivät yhdistyksiltä kaupungille. Palveluasumistoiminta muuttui ammatillisemmaksi, kun kuvioon saatiin mukaan tarkasti laaditut sopimukset, läänintarkastukset, asiakasmaksu-uudistus sekä sosiaalihuoltolain mukaiset potilasasiakirjat. Hankintalaki ja kilpailuttaminen ovat kuitenkin yhdistysväelle suurin murros ikinä. Kilpailuttamisesta keskusteltiin haastatteluissa eniten, koska se on yhdistyksille elämän ja kuoleman kysymys. Myös valtakunnallisen tason asiantuntijat ottivat kilpailuttamisen haastattelun keskiöön ja suuria tunteita se aiheutti myös kaupungin haastateltavien keskuudessa. Kilpailuttaminen on ollut kaikille tahoille raskasta. Valtaosa haastatteluista näki kilpailuttamisen periaatteessa hyvänä asiana, mutta pitivät huonona sitä, että kilpailuttaminen on koskenut myös vanhoja palvelukoteja, joissa on vakiintuneet toimijat. Vakiintuneiden toimijoiden mielestä on heidän ansiotaan, että talo on noussut pystyyn, ja he ovat taloa ja toimintaa kehittäneet vuosikausia oman ideologiansa pohjalta. Kilpailutuksen myötä on pitänyt sopeutua siihen, että tiloihin voikin tulla ulkopuolinen palveluntuottaja. Yhdistysten ihmiset kokivat, että kilpailuttaminen on murentanut toimijoiden yhteishenkeä. Kilpailuttamisen malli on liian tekninen eikä ota riittävästi huomioon inhimillisiä tekijöitä. Yhdistysten edustajat kehuivat kovasti ennen kilpailuttamista vallinnutta yhteishenkeä.

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Teema: kunnat ja järjestöt

Teema: kunnat ja järjestöt 3-4. 2011 Asiakaslähtöisyys ja kilpailutus Paikalliset toimijat, kunnat ja sosiaaliala Bielefeldin malli Teema: kunnat ja järjestöt Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Asiakas on kilpailutuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Kati Mikkola & Johanna Nummelin VTT Rakentamisen liiketoiminnat ja prosessit, tammikuu 2006

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com

Yhteydenotot: ulla.m.halonen@gmail.com Jason tarinan on toimittanut YTM Ulla Halonen Geronomilta. Halonen on toiminut aiemmin useissa ikäihmisiä koskevissa kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n kehittämispäällikkönä.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1

3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1 Helmikuu 3/2000 SOSIAALITURVA Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1 1 3/2/06, 12:25 PM SOSIAALITURVA 3/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2000

Lisätiedot

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård

Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Leif Sonkin & Tuula Petäkoski-Hult & Kimmo Rönkä & Hans Södergård Seniori 2000 Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra 233) Taloustieto Oy 1999

Lisätiedot

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Marja-Liisa Nyholm Heikki Suominen PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu

Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa Työkaluina kartoittava kotikäynti, korjaustarpeiden selvittäminen ja yhteissuunnittelu HELI MÄNTYLÄ IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 35 Nurmijärvi

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin vanhuspalveluissa rakenne muutettu, haasteena laatu

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa Toukokuu 8/2000 SOSIAALITURVA Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa 1 3/6/06, 4:10 PM SOSIAALITURVA 8/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE KATRIINA VIITA PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot