Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 KUNTAJOHTAMINEN eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova TULOSLASKELMA Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut kulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Toiminta-ajatus Kuntajohtaminen -tulosalueen keskeisenä tehtävänä on kunnan ja kuntakonsernin strategisten linjausten toteuttaminen, toteuttamisen ohjaus ja seuranta kuntaorganisaation kaikilla tasoilla, sekä kuntien välinen yhteistyö. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, luottamuselinten päätökset, kunnan strategiset linjaukset, talousarvio, taloussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma, hallintosääntö ja muut edellisiä täydentävät ohjeet ja niiden tavoitteet. Toiminta-ajatuksen voi kiteyttää kuntalain 1 3 momentin säädökseen kunta pyrkii edistämään asukkaittensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

2 KUNTAJOHTAMINEN Sitovat tavoitteet Erityisenä tavoitteena tulosalueella on vuonna 2014 kuntatalouden kokonaisuuden hallinta ja sitä kautta terve kuntatalous Euran kunnan toiminnassa, sekä kuntarakenneuudistuksen ja soiteratkaisun valmistelu syksyllä 203 tehtyjen linjaratkaisujen mukaisesti. Tavoite Mittari Tavoitetaso Talouden vakauttamisohjelman päivittäminen vuosille Ohjelma sisältää myös tarkistetun investointiosan ja henkilöstöosan/henkilöstösuunnitelmien päivityksen. Valtuusto hyväksynyt ohjelman 6/2014 mennessä. Ohjelma sisältää ta-kehykset vuosille Euran kunnan strategiset linjaukset päivitys uuden valtuuston linjaamaksi Euran keskustan osayleiskaavan 2010 päivitys. Kaavoitettavan alueen pinta-ala noin 50 k-m² Kustannusvertailu verrokkikuntiin. Valtuusto käsitellyt strategian 9/2014 mennessä. Kaavatyön eteneminen suunnitellusti. Talouden tunnusluvut vuosina vuoden 2015 ta:n menokehys alle 77 milj. euroa - vuosikate kattaa yli 40 % investoinneista - omavaraisuusaste yli 50 % - suhteellinen velkaantuneisuus alle 40 %, velkamäärä enintään maan keskiarvossa konserni mukaan lukien - veroaste voi olla 1 %:n yli maan keskiarvon, kiinteistöverot keskiarvossa Kustannustaso toiminnoittain verrokkikuntien tasolla. Strategian tavoitteiden toimeenpano ja huomioon ottaminen koko organisaatiossa konserni mukaan lukien Periaateratkaisu kuntarakenneuudistuksesta ja siihen liittyvistä soteratkaisuista tehty vuoden 2014 aikana Euran kunnan osalta Euran keskustan osayleiskaavan käsittely valtuustossa 12/2014. Henkilöstömenot Henkilöstötyövuosien määrä. Henkilöstötyövuosien määrä enintään vuoden

3 KUNTAJOHTAMINEN JVP Eura Oy:n ja kunnan vesihuoltohankkeiden toteutuminen jäteveden johtamisen ja käsittelyn osalta Organisaatin ja hallinnon kehittäminen Hankkeiden eteneminen aikataulussaan. Hallintosäännön tarkistaminen 2013 tilinpäätöksen tasolla. Saavutetaan tilanne, jossa jätevesien käsittely täyttää lupaehdot vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusi hallintosääntö voimassa Välittömästi tarvittavat tarkistukset 3/2014 Perustelut ja informaatio Kuntajohtaminen -tulosalue vastaa pääsääntöisesti niistä tehtävistä ja palveluista, joita ei ole sisällytetty kunnan muiden tulosalueiden tehtäviin. Kuntajohtaminen -tulosalue sisältää seuraavat palvelutuotannosta vastaavat vastuualueet: johtaminen ja tukipalvelut, elinkeinot ja kehittäminen, maaseutupalvelut, hallintopalvelut, ruokapalvelut ja talouspalvelut. Nämä puolestaan muodostavat yksityiskohtaisempia tilikartan mukaisia tulosyksiköitä ja kustannuspaikkoja. Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Hallinto 10 12,69 Elinkeinot ja keh. 2 2 Talous 9 9, Ruokapalvelut 34,09 38,89 Maaseutupalvelut 5,75 6,9 Yhteensä 60,84 69,78 Kuntajohtamisen tulosalueen menoihin sisältyy kaavoitus, henkilöstöhallintoon sisältyvät luottamusmiesten palkkiot ja eräitä muita tehtäviä. Koko tulosalueen henkilötyövuosien määrä on 69,78. Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto Talousjohtaja Kari Rupponen

4 Kuntajohtaminen Toiminta-ajatus Kuntajohtaminen -vastuualueen toiminnallinen ajatus on keskeisiltä osiltaan yhtenevä kuntajohtaminen -tulosalueen kanssa. Vastuualue on toiminnallisesti yleisvastuualue, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti kunnan strategisten tavoitteiden ja linjausten toteuttaminen. Kuntajohtaminen -vastuualue sisältää kunnan luottamuselimistä valtuuston, hallituksen, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja tarkastuslautakunnan määrärahat. Lisäksi vastuualue sisältää eräiden toimikuntien ja kunnan yleisjohdon määrärahavaraukset. Toiminnallisesti vastuualue sisältää myös maankäytön, kaavoituksen, pelastustoimen, seudullisen yhteistyön kuin myös muiden sidosryhmien välisen yhteistyön määrärahavaraukset. Sitovat tavoitteet Kuntajohtaminen -vastuualueen sitovat tavoitteet ovat osittain yhteneväiset johtaminen ja tukipalvelut -tulosalueen tavoitteiden kanssa. Edellisten lisäksi vastuualueen sitovina tavoitteina ovat: Tavoite Mittari Tavoitetaso Asuntotuotanto Luovutetut tontit alueelta Tavoitteena saada vireille yksi merkittävä asuntotuotantohanke Tonttien myynti Myydyt tontit 10 kpl omakotitontit 5 kpl liike- ja teollisuustontit 1 kpl kerrostalotontti 5 kpl nykyisiä vuokratontteja Uudet kaavat Hyväksytty kaavoitusohjelma Toteutetaan kaavoitusohjelmaa Kuntatalouden hallinta/kunnan toimintojen tehostaminen Kunnan omaisuuden myynti Luottamushenkilöiden ja kunnan virkamiesten yhteiset tilaisuudet ja tavoitteiden asettelu. Kiinteistöt, osakkeet myyntivoitot Suunniteltu aikataulu Yhteinen näkemys kunnan talouden hallinnasta ja sitoutuminen siihen euroa vuonna 2014 Käräjämäki-hankkeen eteneminen Toteutuu suunnitellusti Organisaation ja hallinnon Hallintosäännön tarkistaminen Uusi hallintosääntö valmis kehittäminen , osatarkistus 3/2014 Konsernihallinto Konsernitavoitteet Tavoitteiden toteuttaminen ÄRM -ohjelma Ohjelmatyön koordinointi Seuranta ja edunvalvonta

5 Kuntajohtaminen Perustelut ja informaatio Päätoiminen henkilöstö Kpl Hlötyövuodet Huom Päätoiminen henkilöstö 2,0 2,0 Kaavoitus 1,3 Osa teknisen toimen henkilöstön palkkakuluista maksetaan kaavoituskustannuksista Muu henkilöstö 1,6 Kiinteistöverotuksen määräaikainen selvitystyö, ja osa pääluottamusmiehen palkkauksesta maksetaan vastuualueen kuluista Kuntajohtaminen vastuualueen tehtävänä on osaltaan vastata käytännön tasolla Euran kunnan palvelutarjonnan yhteensovittamisesta, konserniohjauksesta, puhevallan käytöstä, kunnan tavoitteiden saavuttamisesta ja ylikunnallisesta yhteistyöstä valtuuston ja kunnanhallituksen johdolla. Hallintosääntö tarkistetaan vastaamaan mm. uudistettavan strategian tavoitteita ja henkilöstö poliittisia linjauksia. Mahdollisesti tarvittavat osatarkistukset valmistellaan alkuvuonna Merkittävimmät yksittäiset määrärahat vastuualueella ovat seuraavat: Satakunnan pelastuslaitoksen menot Kunnan metsänmyynnin tulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maanvuokratulot Erilaiset toiminta- yms. avustukset ja osuudet muun muassa: Pyhäjärvi-instituutti, Pyhäjärven suojeluohjelma, Pyhäjärviseudun kehittämisyhdistys, kylätoiminta, aluekeskus- ja seutuyhteistyö, kolmannen sektorin avustukset yms Satakuntaliiton maksuosuus Satakierto Oy:n kehittämisratkaisut valmistellaan yhteistyössä muiden osakkaiden kanssa. Pyhäjärven suojelutyölle valmistellaan eri toimijoiden yhteistyönä uusi ohjelma vv JVP Eura Oy:n osakassopimus tarkistetaan toteutettavan investoinnin yhteydessä vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova

6 Kuntajohtaminen Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen

7 Elinkeinot ja kehittäminen Elinkeinotoimen tarkoituksena on luoda yritystoiminnalle kilpailukykyiset toimintaedellytykset sekä yhteistyöllä eri tahojen kesken yhteisenä tavoitteena säilyttää ja voimistaa alueen yritystoimintaa ja sen myötä alueen hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Teollisuuden ja teollisuutta Palaute yrityksiltä ja yhteistyökumppaneiltle Rakennetaan vähintään viidel- palvelevan yritystoiminnan yritykselle toimintaa tehos- toimintaedellytysten parantaminen tavaa verkostoa. Järjestetään yrityskohtaisia kehittämisohjelmia liittyen sähköiseen markkinointiin ja myyntiin. Järjestetään yrityskohtaista sparrausta ja koulutusta myynnin tehostamiseksi. Avataan yhteistyökumppanien kanssa yrityksille mahdollisuuksia kansainvälistyä. Erikoiskauppojen liiketoiminnan vahvistaminen. Onnistuneilla yritysten omistajanvaihdoksilla varmistetaan hyvien yritysten jatkuminen Eurassa. Yritystoiminnan lisääminen ÄRM aluepäätöksen hyödyntäminen Saadaan toimenpidesuunnitelmalla esille konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia kauppojen liiketoimintaa parantavia keinoja. Omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten palaute. Uusien yritysten perustaminen Aktiivinen tontti- ja toimitilamarkkinointi. ÄRM- ohjelman laadinta ja tiedotus Erikoiskauppojen muuttuneen markkinatilanteen selvittäminen ja yhdessä kauppiaiden kanssa toimenpidesuunnitelman tekeminen. Hyödynnetään Satakunnan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosneuvontaa ostamalla palvelua euralaisten yritysten käyttöön. Sadan asiakkaan kanssa yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää neuvontaa ; asiakkaat Pyhäjärviseudulta Ohjelman toteutuminen

8 Elinkeinot ja kehittäminen Perustelut ja informaatio Päätoiminen henkilöstö Kpl Hlötyövuodet Huom Henkilöstö 2,0 2,0 Henkilökunta muodostuu yrityskehittäjästä ja yritysneuvojasta. Elinkeinoyksikön toimitilat sijaitsevat yritystalossa Kauttuan keskustassa. Elinkeinoyksikkö huolehtii elinkeinojen kehittämis-ja neuvontatehtävistä yhteistyösopimuksen perusteella myös Köyliön ja Säkylän kuntien osalta. Köyliön kunta maksaa Euran kunnalle vuonna 2013 korvausta euroa ja Säkylän kunta euroa. Marraskuussa 2013 on kehittämisneuvottelu Köyliön ja Säkylän kuntien kanssa. Neuvottelussa määritellään vuoden 2014 maksuosuudet. Euran kunta on ollut mukana Satakunnan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosneuvonta-hankkeessa. Satakunnan Yrittäjät tulee jatkamaan omistajanvaihdosneuvontaa myös vuonna Varaudutaan olemaan mukana myös vuonna 2014 Satakunnan Yrittäjien omistajanvaihdosneuvontatyössä. Euran maksuosuus vuodelle 2014 on 3100 euroa. Eura on yksi Suomen teollistuneimpia kuntia, jonka alueella toimii useita merkittäviä teollisia ja teollisuutta palvelevia yrityksiä. Elinkeinopalvelut tulee yhdessä yritysten kanssa tekemään kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan, että myös jatkossa Eurassa on hyviä teollisuusyrityksiä. Kehittämisen kohteena ovat yritysten tietotekniikan, verkostoitumisen, kansainvälistymisen ja myynnin parantaminen. Erikoiskauppojen tilanne on muuttunut viime vuosien aikana erityisesti verkkokaupan vaikutuksesta. Tehdään selvitys yhdessä kauppiaiden kanssa erikoiskauppojen muuttuneesta markkinatilanteesta ja laaditaan toimenpidesuunnitelma kauppojen liiketoiminnan parantamiseksi. Elinkeinotoimi osallistuu myös matkailun markkinointiin ja kehittämiseen sekä kuntamarkkinointiin (mm. Suomi-Areena) sovittavan työnjaon mukaisesti. Valtioneuvosto nimesi lokakuussa 2013 Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Euran kunta osallistuu aktiivisesti ÄRM ohjelman laadintaan ja toteutukseen sekä asiaa koskevaan tiedotukseen. EU:n ja kansallisen uuden maatalouspolitiikan vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä mm. Pyhäjärvi-Instituutin kanssa

9 Elinkeinot ja kehittäminen Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Yrityskehittäjä Harri Virén

10 Maaseutupalvelut Toiminta-ajatus Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Maaseututoimen tavoitteena on tukihakemusten käsittely siten, että maksatukset voidaan suorittaa ajallaan. Käsittelyaika ja määräajat maksajavirastosopimuksen mukaisesti Kaikki maksatukset tapahtuvat ajallaan Perustelut ja informaatio Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Henkilöstö 5,75 6,75 Yksi maaseutuasiamies on sijainen Maaseutupalvelut hoitaa tehtyjen sopimusten perusteella vuonna 2014 samaa seitsemän kunnan ja kaupungin aluetta kuin vuonna ( Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä) Aktiivitilojen lukumäärä alueella oli yhteensä Kustannukset jaetaan tilojen lukumäärän suhteessa. Euran osuus kustannuksista on 28,6 %. Henkilöstönä tulee työskentelemään 1 maaseutupäällikkö, 4,75 maaseutuasiamiestä (1 virka 75 %) ja 2 toimistosihteeriä. Euran kunta on solminut Maaseutuviraston kanssa maksajavirastosopimuksen, jossa on määritetty vaatimukset koskien maaseutupalveluiden henkilöstöä, tietotekniikkaa, tietoliikennettä, tehtäviä ja niiden sijaisuuksien järjestelyjä, arkistointia jne. Toimitaan näiden ehtojen mukaan ja pyritään toiminnassa hyvään laatuun ja palveluun. Vuoden aikana valmistaudutaan myös seuraavan CAP ohjelman tuomiin muutoksiin. Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Maaseutupäällikkö Mikko Suominen

11 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 32 Toiminta-ajatus Hallinto- ja henkilöstöpalvelut- vastuualueen keskeisenä tehtävänä on huolehtia valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallinto- ja henkilöstöpalveluille kuuluvat myös kunnanhallituksen henkilöstöjaoston sekä yhteistyötoimikunnan valmistelevat ja täytäntööpanevat tehtävät. Luottamushenkilöelimistä myös keskusvaalilautakunta kuuluu hallintopalveluiden vastuualueeseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vastata valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämiseen liittyvistä käytännön tehtävistä. Vastuualue huolehtii yleisen henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon suunnittelu-, kehittämisja täytäntöönpanotehtävistä. Henkilöstösuunnittelu on olennainen osa talouden ja toiminnan suunnittelua. Valtuustossa hyväksytyn Euran kunnan henkilöstöpoliittisen ohjelman vision mukaan Euran kunta on vetovoimainen työnantaja, joka tarjoaa haastavia, monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Euran kunnan henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi ja on sitoutunut tehtäväänsä. Vastuualue tuottaa koko organisaatiolle keskitetysti asianhallintaan ja arkistointiin liittyviä tukipalveluja sekä henkilöstöhallintoon ja viestintään liittyviä muita palveluja. Kunnan tiedotustoiminnan koordinointi, kuntamarkkinointi ja matkailutehtävien yleisvastuu kuuluvat vastuualueen tehtäviin. Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Sähköisesti lähetetyt kokouskutsut ja esityslistat Vuonna 2014 menettelyyn siirtyy kunnanhallitus Jatkuva tehtävä: Hallinnon prosessien toimivuuden arviointi Prosessien kuvaus ja toimenpide-ehdotukset Hallintoprosessien sujuvuus Henkilöstön kehittäminen / Koulutussuunnitelman laatiminen Jatkuva tehtävä: Työhyvinvoinnin edistäminen Laadittu koulutussuunnitelma Henkilöstön työhyvinvointipäivän järjestäminen Yhteisesti laadittu koulutussuunnitelmarunko Järjestetty koulutus Kuntakuvaan vaikuttava onnistunut viestintä Työhyvinvoinnin tilan kartoittaminen Kunnan tiedotuslehden laatiminen 3 krt/vuodessa Matkailun painopistealueiden sisällöllinen määrittäminen Toteutettu arviointi Kuntalaisten tavoittaminen ja heille tiedottaminen lehden avulla Matkailuun liittyvien suunnitelmien tekeminen / mahdollis-

12 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Perustelut ja informaatio 33 ten hankkeiden toteuttaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa Kokoushallinnon prosessi läpikäydään hyödyntäen saatavilla olevia sähköisiä järjestelmiä. Vastuualueen painopistealue siirtyy kestävän kehityksen periaatteita tukevaan henkilöstön ohjaamiseen vähempään tulostamiseen ja sähköisten järjestelmien hyödyntämiseen. Myös hallinnon muita prosesseja tarkastellaan resurssien mahdollistamalla tavalla. Vuoden 2014 vaalit hoidetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niin, että koulutussuunnitelman laatiminen olisi jatkossa osa talousarvioon liittyvää työtä. Koulutustietoja kerätään myös henkilöstöraporttia varten sähköisen webropol-ohjelman avulla. Henkilöstön kehittämisen painopistealueena koulutuksessa ovat henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa mainitut työhyvinvointi ja työyhteisötaidot. Vuoden 2014 aikana teemoja käsittelevä työhyvinvointipäivä järjestetään koko henkilöstölle. Viestinnän osalta pyritään vaikuttamaan myönteisesti Euran kunnan kuntakuvaan. Tiedotuslehti julkaistaan kolmesti vuodessa, ja hyödynnetään myös muita viestintäkanavat. Euran kuntaan suuntautuvan matkailun osalta ollaan mukana sekä toteuttamassa paikallisia ja seudullisia matkailua edistäviä hankkeita. Henkilöstö Päätoiminen Osa-aikainen Yhteensä Hallinto vakinaisekaisetetyteensä määräai työllis muut yh Kuntajohtaminen Perusturvapalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Yhteensä

13 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 34 Henkilöstösuunnitelma 2014 Henkilöstösuunnittelun painopistealueena vuonna 2014 on kunnan nykyinen henkilöstö. Tulosalueilta pyydetään suunnitelma henkilöstön oikeasta kohdentumisesta palvelujen vaatimalla tavalla. Henkilöstösuunnittelu on yhteydessä sekä toiminnallisiin että taloudellisiin resursseihin. Uudet virka- ja toimiesitykset käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talousarviovuoden aikana otetaan virka- tai toimiesityksiä käsittelyyn vain erityisen painavin perustein (esim. lainsäädännön muutoksista johtuvat). Esiin tulleiden taloudellisten haasteiden johdosta kunnan henkilöstömäärää ei voi lisätä kuin tilanteissa, joiden perusteella voidaan ostopalvelu- tai muita kustannuksia vähentää vähintään vastaava määrä. Säästöjä tulee aikaansaada henkilöstörakenteen uudistamisella sekä toiminnan uudelleen järjestelyn avulla. Vuotta 2014 koskeva tavoite on, että tilapäistä henkilökuntaa palkataan vain poikkeustilanteissa. Vuosilomakäytäntöjen kehittämisen, varahenkilöjärjestelmän käyttämisen äkillisiin poissaoloihin, suunnitelmallisen ja joustavan työvuorojen suunnittelun yms. käytäntöjen kautta edellytetään sijaisten käytön ja sijaismäärärahojen käytön vähentymistä vuonna Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

14 Ruokapalvelut Toiminta-ajatus Tulosyksikkö huolehtii koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhusten hoitolaitosten ateriapalvelusta. Ateriamyynti on pääsääntöisesti sisäistä myyntiä, ulkoista ateriapalvelua tarjotaan yksityisille päiväkodeille. Ruokapalvelu tehostaa toimintaansa keittiöiden toimintamuutosten kautta. Valmistuskeittiöitä on tällä hetkellä yhdeksän. Keskiarvohinta (kaikki yksiköt) suoritteelle v oli 3,53, vuodelle ,56 ja vuodelle ,63 /ateria. Vuoden 2014 keskiarvohinta on 3,62. Valtuuston hyväksymän ruokapalvelun kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti keittiöiden toimintamuutokset jatkuvat siten, että alkuvuodesta 2014 Käräjämäen päiväkodin keittiötoiminta muuttuu palvelukeittiöksi. Panelian koulun keittiön osalta keittiön toimintamuoto (valmistuskeittiö/palvelukeittiö) ratkaistaan myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kummankin, yllä mainitun, keittiön laitteistus on osittain vanhaa eikä täytä tämän päivän vaatimuksia omavalvonnallisesti eikä ympäristövaikutuksiltaan. Arvio Panelian koulun keittiön laitteistuksen uudistamisesta on n työ ja Käräjämäen päiväkodin keittiön laitteistuksen uudistamisesta n työ. Palvelukeittiön toiminnan hoitamiseen riittää yksi henkilötyövuosi, nykyisen valmistuskeittiön 1,5 henkilötyövuoden sijasta. Uusia kustannuksia ruokapalvelulle tulee v kotipalveluaterioiden kuljetuksesta, aikaisemmin kuljetukset on hoidettu kotiavun toimesta. Arvio uusista kuluista on n ,00. Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun tuottaja valitaan kilpailutuksen pohjalta. Perustelut ja informaatio Tavoite Mittari Tavoitetaso Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Toteutuneet koulutukset Kaksi koulutusta, eri ryhmille tai koko henkilökunnalle Ruokapalvelun kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet Toteutuneet keittiöiden toimintamuutokset Oikein kohdennetut ruokapalvelut kilpailukykyiseen hintaan

15 Ruokapalvelut Ruokapalveluyksikön suoritehinnat ja valmistettujen aterioiden määrät (valmistetut ateriat sisältävät sisäiset ja ulkoiset ateriat yhteensä) YKSIKKÖ Á-hinta 2012 Á-hinta 2013 Á-hinta 2014 valm. ater valm. ater valm. ater Terveyskeskus 3,75 3,60 4, Jokimutka 3,70 3,85 3, (Kirkonkylän Käräjämäen päiväkoti 3,85 3,20 3, keskuskeittiö) (Kauttuan koulu keskuskeittiö) - Kauttuan päiväkoti 3,30 3,01 3,00 Euran yhteiskoululukio 2,70 2,90 3, Kauttuan koulu 3,30 3,01 3, (Honkilahden koulu Hinnerjoen koulu 3,75 4,10 4,00 keskuskeittiö) - Honkilahden koulu 3,75 4,10 4, Kirkonkylän koulu 3,70 3,65 3, Kiukaisten yhteiskoulu 3,65 3,60 3, (Kiukaisten yk. Kiukaisten koulu 3,65 3,60 3,55 keskuskeittiö) - Panelian koulu 3,65 4,00 3, Henkilöstö Päätoiminen Henkilötyövuodet Huom Ruokapalvelut 34,09 38,89 Mukana myös sijaiset ja tilapäinen henkilöstö Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila

16 Talous Toiminta-ajatus Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Vuoden 2015 talousarvioohjeiden valmistelu Valmisteluohjeet Valmisteluohjeissa huomioidaan taloussuunnitelman kehys ja mahdolliset kuntarakenteen tai sote-alueen Tilinpäätöksen analysointi ja arviointikertomuksen havainnoista johdettujen toimenpiteiden täytäntöönpano Tilinpäätöksen arviointikertomus Kertomuksen johdosta tehdyt /tehtävät toimenpiteet muutoksesta annettavat ohjeet Arviointikertomuksen perusteella hallintokunnissa tehtyjen/tehtävien toimenpiteiden raportointi hallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Sisäinen tarkastus Tarkastusohjelma Tarkastusraportti kunnanjohtajalle 10/2014 Perustelut ja informaatio Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Talous 8 8,3 Palkkamäärärahoissa on varauduttu satunnaisiin sijaisuuksiin sairauslomien ym. vuoksi (hlötyövuosia 0,3) Tietohallinto 2 2 Yhteensä 10 10,3 Taloushallinnon vakinaisen henkilöstön vahvuus on vuoden 2014 alusta lukien 10, kun henkilöstö vähenee yhdellä vuoden 2013 joulukuun alusta lukien. Vuoden 2013 aikana valmistuu sosiaalipalveluiden kustannuslaskentamalli käyttöönottoa varten siten, että vanhusten asumispalvelut, kotipalvelu ja kehitysvammaisten palvelut on tuotteistettu. Tuotteistuksen perusteella saadaan vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alkuvuoden aikana laskettua tuotteiden yksikköhinnat. Ensimmäinen laskentakierros ei välttämättä ole vielä aivan tarkka, mutta vuoden 2014 aikana laskentaperusteita tarkennetaan, jotta päästään luotettavaan lopputulokseen. Perusterveydenhuollon kustannuslaskentamalli valmistui vuoden 2012 aikana. Saatavaa kustannustietoa voidaan käyttää myös vertailtaessa kunnan omaa tuotantoa ostopalveluihin.

17 Talous Vuoden 2015 talousarvion valmistelu alkaa huhtikuussa, kun vuoden 2013 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on vuoden 2014 talousarvion ensimmäinen suunnitelmavuosi suhteutettuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Talousarviovalmistelu käynnistetään valtuuston asettamilla strategiatavoitteilla ja kehysten valmistelulla. Valtuuston vahvistamat kehykset ovat tulosalueiden talousarvioiden valmistelun pohja. Tilinpäätökseen liittyvien raporttien ja niissä esitettyjen havaintojen analysointi kunnanhallituksessa ja hallintokunnissa. Kunkin vuoden tilinpäätöstä koskevat raportit käsitellään vastaavalla tavalla ja valtuustolle esitetään raportti toimenpiteistä, jotka tilinpäätöskertomusten johdosta on toteutettu tai toteutetaan. Uudistettu riskien arviointi- ja hallintamalli on otettu pääosin käyttöön vuoden 2013 lopulla. Julkishallinnon vastuuvakuutusta on myös tarkistettu kunnanhallituksen tekemällä päätöksellä. Vastuualueen talous menoista maksetaan valtion perimät verotuskustannukset, jotka ovat vuonna 2014, Verohallituksen ennakkotiedon mukaan, euroa. Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Talousjohtaja Kari Rupponen

18 PERUSTURVAPALVELUT eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova TULOSLASKELMA Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut kulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan keskeisenä tehtävänä on sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Perusturvalautakunta vastaa lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja palveluiden sekä hoitomuotojen vaikuttavuus. Vuoden 2014 aikana palvelujen kehittämisen painopisteeksi otetaan ehyen ja toimivan lähipalvelukokonaisuuden muodostaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan Eurassa jäsentää neljään toiminnalliseen kokonaisuuteen elinkaarimallia osittain soveltaen; Ikäkeskukseen, Perhekeskukseen, Terveyskeskukseen ja (erityisryhmien) Toimintakeskukseen. Valtakunnallisella kunta- ja palvelurakenneuudistuksella ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta suurempiin kokonaisuuksiin. Järjestämisvastuun kokoaminen suuremmille hartijoille ei ole ristiriidassa

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot