Bryssel 2. syyskuuta 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bryssel 2. syyskuuta 1998"

Transkriptio

1 Bryssel 2. syyskuuta 1998 Komission tarkastelu perustui unionin ja Venäjän suhteista vastaavan komissaarin, Hans van den Broekin, sekä talouteen, raha-asioihin ja rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä vastaavan komissaarin, Yves-Thibault de Silguyn, esittämään analyysiin. Keskeisimmällä sijalla on viimeaikojen poliittinen ja taloudellinen kehitys Venäjällä. Vaikka ulkoiset tekijät, kuten öljyn ja hyödykkeiden hintojen lasku sekä Aasian talouskriisin seurannaisvaikutukset, ovat pahentaneet Venäjän uusia kansallisia maksutaseongelmia, kriisin perussyynä on viranomaisten pysyvä kyvyttömyys viedä eteenpäin pitkävaikutteisia rakenneuudistuksia, jotka koituisivat koko väestön hyväksi:

2 kaikki taustalla olevat ongelmat tulevat näkyviin talousarviossa, jossa sekä tuloettä menopuoli ovat vajaat. Hallitus on joutunut ottamaan runsaasti lyhytaikaista velkaa, sillä tulot ovat ainoastaan 11 prosenttia bruttokansantuotteesta johtuen heikosta verokertymästä ja verojen hallinnoinnista sekä huomattavan suuresta verojen kierrosta. Merkittävä osa taloudesta toimii vaihdannan pohjalta, mikä estää sen verottamisen. Menojen puolella vaikuttavat huomattavat talousarvion ulkopuoliset menot, jatkuvat varojen käyttöä koskevat ristiriidat julkisten laitosten ja aluehallinnon välillä sekä lisäksi jatkuvasti kasvava lyhytaikainen velka, jonka ottamiseen on käytettävä huomattava osa tuloista sen sijaan, että varoilla tuettaisiin talouden rakenneuudistusta. Henkilöille, joilla on ollut hyvin suuria eläke- tai palkkasaatavia, on aiheutunut verotuksellisia ongelmia, mikä on lisännyt yhteiskunnallista kuohuntaa ja työtaistelutoimiin liittyvää liikehdintää; heikosti säännelty ja tehoton pankkiala. Pankit ovat antaneet ruplina runsaasti korkeakorkoista luottoa ja ottaneet paljon valuuttalainaa. Monien pankkien maksuvalmius on heikentynyt suuresti, mikä on aiheuttanut vakavia häiriöitä pankkien välisissä maksuliikennejärjestelyissä; yksityistämisen suunnittelu ja avoimuus on ollut heikkoa. Tehokkaasti toimivasta markkinataloudesta on vain vähän merkkejä. Instituutioiden kehittäminen on ollut puutteellista eikä ole kehitetty minkäänlaisia yritysjohdon järjestelmiä. Koska osakkeenomistajilla ei ole äänivaltaa, johtoa ei varsinaisesti ole valvottu, ja tämän seurauksena yritysten rakenneuudistus on jäänyt tekemättä, yritykset eivät ole investoineet ja ne ovat pitäneet ylisuurta työntekijämäärää eivätkä näin ole saaneet tuotantoaan riittävän suureksi. Lisäksi yritykset ovat edelleen tuottaneet tavaroita, joiden arvo on pienempi kuin käytettyjen tuotantopanosten arvo, mutta jotka ovat vaihdettavissa. Joillakin aloilla kilpailua ei ole ja saavutetut edut on säilytetty ennallaan. Mitä kauemmin kriisi kestää sitä ankarammat ovat sen seuraukset jo ennestäänkin heikolle Venäjän taloudelle. Taloudellisen tilanteen jatkuvasta heikkenemisestä aiheutuvia yhteiskunnallisia vaikutuksia on seurattava tarkkaan. Komission alustavan arvion mukaan Venäjän talouskriisillä on vain vähän suoria vaikutuksia Euroopan unionin talouteen. Kaupalliset vaikutukset ovat pienet, sillä Venäjän osuus EU:n kaupasta on vain noin neljä prosenttia, ja pankkialalle mahdollisesti aiheutuvien seurausten odotetaan olevan hallittavissa, sillä pankkitoiminta Venäjän osalta ei ole kovin merkittävää verrattaessa sitä ulkoiseen pankkitoimintaan kokonaisuudessaan tai pelkästään toimintaan Aasian maissa. Luottamus yleisesti saattaa edelleen heikentyä, jos osakemarkkinoiden nykyinen epävakaisuus jatkuu. Yhteisön markkinoilla viime aikoina tapahtuneiden kurssien romahdusten osalta on kuitenkin syytä pitää mielessä, että lähtökohta on vanhastaan ollut korkealla ja että tilannetta helpottaa korkojen lasku laadun parantuessa. Venäjän talouskriisi osuu lisäksi ajankohtaan, jolloin sekä Yhdysvaltojen ja erityisesti EU:n talous ovat hyvässä kunnossa selviytyäkseen mahdollisista kielteisistä seurauksista. Myös unionin jäsenyyttä hakeneisiin Itä-Euroopan maihin odotetaan kohdistuvan vain vähän suoria vaikutuksia, sillä kyseiset maat ovat menestyksekkäästi suunnanneet kauppavirtojaan uudelleen, pääasiassa unionin suuntaan. 2

3 Sitä paitsi niillä ei ole Venäjän kanssa suoraa kilpailua maailmanmarkkinoilla. Jäsenyyttä hakeneissa maissa on siirrytty jo kauan sitten peruuttamattomasti markkinatalouteen, ja ne yhdentyvät jatkuvasti yhä enemmän eurooppalaiseen talouteen. Komissio ja jäsenvaltiot ovat tähdentäneet suurimman vastuun kriisin lopettamisesta olevan venäläisillä itsellään. On tärkeämpää kuin koskaan, että Venäjä toteuttaa tarvittavat toimet luottamuksen palauttamiseksi ja luo perusteet taloudelliselle kasvulle toteuttamalla täysimääräisesti Maailman valuuttarahaston tukeman ohjelman ja palauttamalla julkisen rahoituksen jälleen vakaalle tasolle. Kaikkien osapuolten, erityisesti duuman ja tärkeimpien taloudellisten toimijoiden, olisi toimittava yhdessä hallituksen kanssa, jotta tavoitteiden saavuttamiseksi saataisiin laadittua ja pikaisesti toteutettua yhtenäinen toimintakokonaisuus. Komissio tukee täysin kansainvälisiä tukitoimia, mikäli Venäjän hallitus sitoutuu selvästi ja yksiselitteisesti toteuttamaan uudistuksiin suuntautunutta politiikkaa. Nykyisessä tilanteessa komissio keskittää panostuksensa seuraaviin toimintamuotoihin: Teknistä apua koskeva Tacis-ohjelma on tärkein komission käytössä oleva väline, jolla se voi tukea Venäjää välittömässä lähitulevaisuudessa. Vuosina myönnettiin Venäjää koskeviin toimiin noin 1,6 miljardia ecua hyvin erilaisilla aloilla, kuten yritysten rakenneuudistukseen (mukaan lukien yksityistäminen ja rahoitusalan kehittäminen), energia- ja liikenneverkkojen nykyaikaistamiseen, koulutukseen ja inhimillisten voimavarojen kehittämiseen. Ohjelma muotoutuu kysynnän mukaan, ja siksi varojen käytön optimoiminen muistaen samalla, että varoja on käytettävissä rajallisesti, edellyttää Venäjän viranomaisten aktiivista ja koordinoitua yhteistyötä. Kaksi vaihtoehtoa on tarjolla Tacis-ohjelmaan kuuluvan toiminnan kohdentamiseksi entistä paremmin: Ensimmäinen vaihtoehto on "European Policy Advice Programme" -ohjelman varojen ja muiden Tacis-ohjelmaan kuuluvien joustavien rahoitusvälineiden ottaminen käyttöön korkeatasoisen avun kohdentamiseksi aloille, jotka suoraan koskettavat Venäjän viranomaisia; näin tuetaan erityisesti julkisen talouden tervehdyttämistä, velkarakenteen parantamista ja kaupallisia pankkeja koskevan järjestelmän uudistusta. Toiminta kattaa seuraavat alat: valtionkassan hoito, menojen valvonta, keskitettyyn verotukseen liittyvät kysymykset, julkisen velan hoito, pankkien maksukyvyttömyys ja pankkitarkastustoiminta. Komissio on jo yhteydessä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkiin saadakseen käsityksen siitä, kuinka Venäjän rahoitusalaa koskevia hankkeita, joissa EU on mukana, on mukautettava nykyisten tarpeiden mukaan. Toinen, enemmän keskipitkän aikavälin toimintaan liittyvä vaihtoehto on Tacisvarojen kohdentaminen nykyistä enemmän hankkeisiin, joilla on välittömiä myönteisiä vaikutuksia yritysten rakenneuudistukseen (sisältää rahoitusalan vahvistamisen) ja investointitoimintaan. Samanaikaisesti on edelleen tuettava instituutioiden kehittämistä. 3

4 Tacis-varoja on aikaisemmin sidottu huomattavasti näille aloille, ja pelkästään investointeja koskeviin hankkeisiin on viime vuosina myönnetty noin 200 miljoonaa ecua. Ongelmana on kuitenkin ollut se, etteivät Venäjän viranomaiset ole riittävän korkealla tasolla ja tarpeeksi yhtenäisesti sitoutuneet pysyvästi käyttämään Tacisvaroja keskeisimpien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Nyt tarvitaan suurempaa panosta Venäjän taholta (ks. Liite). Nykyisessä tilanteessa korostuu tarve aloittaa mahdollisimman pian Venäjän kanssa tämän vuoden syksyksi suunniteltua makrotaloudellista rahoitustoimintaa koskevat keskustelut. Yleisesti sopimukseen sisältyy yhteistyöaloitteita, jotka liittyvät hyvin erilaisiin aloihin, kuten esimerkiksi teollisuuteen, avaruusalaan, tieteeseen ja teknologiaan tai liikenteeseen, ja jotka kaikki vahvistaisivat Venäjän taloudellisia rakenteita keskipitkällä aikavälillä. Parhaillaan tehdään yhteistyötä muilla, mm. tulliin, lainsäädäntöjärjestelmään tai petosten torjuntaan liittyvillä aloilla, ja se saattaa välittömämmin parantaa Venäjän tilannetta verotulojen osalta vahvistaessaan maan kovin hataria institutionaalisia rakenteita. Nopeampaan toimintaan on mahdollista päästä syyskuussa järjestettävissä tullipetoksia (kaksinkertainen laskutus) käsittelevissä asiantuntijatapaamisissa sekä käynnistämällä rahanpesun estämistä varten suunniteltu hanke. Viime kädessä on yksityisen sektorin tehtävä tarjota Venäjän tarvitsema investoitava pääoma ja taitotieto. Komissio on tukenut aloitteita, joilla pyritään luomaan yhteyksiä EU:n yritysten ja vastaavien venäläisten yritysten välille, muun muassa (i) edistämällä kumppanuussuhteita EU:n ja Venäjän pankkien ja tuotantolaitosten välillä, (ii) edistämällä teollisuudessa korkean tason yhteyksiä teollisuusjohtajille järjestettyjen yhteisten keskustelujen avulla ja (iii) suunnittelemalla JOPP-ohjelman (Joint Venture Phare Programme) kaltaisia rahoitusjärjestelyjä pk-yritysten toteuttamien yhteisyritysten osarahoitusta varten. Joissakin hankkeissa EU on pyrkinyt edistämään yhteyksiä unionin pankkialan ja teollisuuden järjestöjen ja vastaavien venäläisten järjestöjen välillä, ja tämän toiminnan on tarkoitus jatkua. Komissio aikoo olla yhteydessä yhteisön pankkeihin voidakseen määritellä mahdollisuudet tukea muutamien sellaisten venäläisten pankkien rahoitusaseman parantamista, jotka tarvitsevat tukea järjestelmään liittyvistä syistä. Valitettavasti Venäjän yksityisen sektorin ulkomaisilta pankeilta saamien lainojen takaisinmaksun keskeyttäminen, joka osuu investoimisen kannalta jo muutenkin pahaan aikaan, on erittäin huono signaali yksityisiä investointeja ajatellen. On tärkeää, että investointiympäristöä parannetaan yhteisön yrityksiä varten yhteistyössä yhteisön yritysjohtajien kanssa. Viimeaikojen kehitys vahvistaa uudelleen selvästi sen, ettei kansainvälinen apu riitä yksin ratkaisemaan Venäjän ongelmia. Makrotaloudellinen apu on merkityksetöntä, ellei samanaikaisesti sitouduta voimakkaasti uudistusten läpiviemiseen. 4

5 Kansainvälisten lahjoittajien, erityisesti G7-ryhmän maiden, kanta on, ettei nykytilanteessa ole syytä myöntää uutta makrotaloudellista apua, kun otetaan huomioon jo aiemmin myönnetyt huomattavat summat ja Venäjän viranomaisten pettymystä aiheuttava tapa käyttää kyseisen tuen tarjoamia mahdollisuuksia valtiontalouden tervehdyttämiseksi ja taloudellisen kasvun uudelleen käynnistämiseksi tarvittavan politiikan toteuttamiseen. Venäjän on myös tehtävä osansa. Komissio korostaa, että yhteistyötä on tehostettava EU:n sisällä. Komissio on esimerkiksi esittänyt, että puheenjohtajamaa ja komissio toteuttaisivat yhdessä rahoituskysymyksiin liittyvän selvitysmatkan Venäjälle. Koordinointi kansainvälisten rahoituslaitosten ja G7-maiden kanssa Koordinointi kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa toimii tyydyttävästi erityisesti hankkeiden suunnitteluvaiheessa, johon kuuluu korkean tason vieraluvaihtoa sekä kentällä tehtäviä toimia. Sitä voitaisiin kuitenkin edelleen tehostaa muilla aloilla, kuten verohallinnon, maksujen ja clearingin sekä pankkikirjanpidon osalta. 5

6 Seuraavassa esitetään joitakin keskeisiä toiminnan aloja, joilla tarkoituksenmukaista Venäjän omaa toimintaa voitaisiin tukea Tacis-varoilla ja koordinoidusti kansainvälisten lahjoittajien toimesta: (konkurssilain täytäntöönpano, nykyaikaisten kirjanpitonormien ottaminen käyttöön, osakkeenomistajien oikeuksien vahvistaminen, johtamistaitojen kehittäminen) (veropohjan laajentaminen, tehokkaan tuloverotuksen ottaminen käyttöön, keruu- ja valvontamenettelyjen tehostaminen) (pankkialalla toteutetaan parhaillaan merkittäviä taitotiedon siirtoa koskevia tukitoimia, mutta Venäjän on silti tehostettava pankkitarkastustoimintaa; arvopaperimarkkinoiden infrastruktuuri; osakkeenomistajien suojelu) (tehokkaampi valvonta ja tehokkaammat tuomioistuimet) (erityisosaamisen kehittäminen ja virkamiesten koulutus) (maata ei edelleenkään ole mahdollista käyttää takauksena) olisi yhteisön liikemiehille myönteinen, tulevaan toimintaan Venäjällä liittyvä signaali. Tacis-ohjelmasta tuetaan parhaillaan asiaan liittyvää toimintaa. 6

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

UKRAINAN TUKIPAKETTI

UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI UKRAINAN TUKIPAKETTI Tässä asiakirjassa hahmotellaan pääasialliset konkreettiset toimenpiteet, joita komissio ehdottaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ukrainan taloudellisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442}

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2010 KOM(2010)173 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EIP:N ULKOISEN VALTUUDEN VÄLIARVIOINTI {SEC(2010) 442} FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle 27. ja 28. kesäkuuta 2013 Talouden

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Yhteenveto Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan terveyteen ja yhteisön laajenemiseen

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSION Bryssel, 07.04.1998 KOM(98) 222 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE I. YRITTÄJYYS - UUSIEN TYÖPAIKKOJEN JA PAREMMAN KILPAILUKYVYN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2014 COM(2014) 249 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.3.2009 KOM(2009) 103 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle {SEC(2009) 254} FI FI

Lisätiedot

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 3/2002 Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus Asta Niskanen VALTIOVARAINMINISTERIÖ SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 1 VENÄJÄN VIIMEAIKAINEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

Nyt kuudennen kerran järjestetty vuotuinen ElP-foorumi käsitteli aluekehitystä, joka on pankin ensisijainen

Nyt kuudennen kerran järjestetty vuotuinen ElP-foorumi käsitteli aluekehitystä, joka on pankin ensisijainen Euroopan investointi pankki 3-2000 Ν 106 ISSN 1025-0905 Sisältö Aluekehitys EIP:n toiminnan keskipis- \:V EIP-Foorumi 2000: Aluekehitys - TaloudellJset resurssit käyttöön tuloksellisesti 6 EIP isännöi

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2014 COM(2014) 512 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN ALUEELLISIA INVESTOINTIKEHYKSIÄ KOSKEVIEN AVUSTUSTEN JA RAHOITUSLAITOSTEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en)

EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUROOPA-NEUVOSTO Bryssel, 29. kesäkuuta 2012 (OR. en) EUCO 76/12 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 28. JA 29. KESÄKUUTA 2012

Lisätiedot