Nämät ovat Israelin lasten nimet, jotka Jakobin kanssa tulivat Egyptiin, itsekukin huoneinensa he sinne tulivat,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nämät ovat Israelin lasten nimet, jotka Jakobin kanssa tulivat Egyptiin, itsekukin huoneinensa he sinne tulivat,"

Transkriptio

1 TOINEN MOOSEKSEN KIRJA TOINEN MOOSEKSEN KIRJA Toinen Mosexen Kirja LUKU 1 LUKU I. Lucu 1:1 Nämä ovat Egyptiin tulleiden Israelin poikien nimet; Jaakobin kanssa he olivat itsekukin perheineen tulleet sinne: Nämät ovat Israelin lasten nimet, jotka Jakobin kanssa tulivat Egyptiin, itsekukin huoneinensa he sinne tulivat, 1:1 NÄmät owat Israelin lasten nimet/ jotca Jacobin cansa tulit Egyptijn/ idzecukin huoneinens. 1:2 Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, 2. Ruben, Simeon, Levi ja Juuda. 1:2 Ruben/ Simeon/ Lewi/ Juda. 1:3 Isaskar, Sebulon ja Benjamin, 3. Isaskar, Zebulon ja Benjamin. 1:3 Isaschar/ Zebulon/ BenJamin. 1:4 Daan, Naftali, Gaad ja Asser. 4. Dan, Naphtali, Gad ja Asser. 1:4 Dan/ Nephtali/ Gad/ Asser. 1:5 Ja Jaakobin kupeista lähteneitä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä. Mutta Joosef oli jo ennestään Egyptissä. 1:6 Ja Joosef kuoli ja kaikki hänen veljensä ynnä koko se sukupolvi. 1:7 Mutta israelilaiset olivat hedelmälliset ja sikisivät, lisääntyivät ja enenivät hyvin suurilukuisiksi, niin että maa tuli heitä täyteen. 1:8 Niin Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. 1:9 Tämä sanoi kansallensa: "Katso, israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me. 1:10 Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi eivätkä, jos sota syttyisi, liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä vastaan ja lähtisi maasta pois." 1:11 Niin heille asetettiin työnjohtajia rasittamaan heitä raskaalla työllä. Ja heidän täytyi rakentaa faraolle varastokaupungit Piitom ja Ramses. 5. Ja kaikki henget, jotka Jakobin kupeista olivat tulleet, olivat seitsemänkymmentä henkeä. Mutta Joseph oli (ennen) Egyptissä. 6. Ja Joseph oli kuollut, ja kaikki hänen veljensä, ja kaikki sen aikaiset. 7. Ja Israelin lapset olivat hedelmälliset ja suuresti enenivät ja lisääntyivät, ja sangen voimallisesti vahvistuivat, niin että maa täytettiin heistä. 8. Niin uusi kuningas tuli Egyptiin, joka ei Josephista mitään tietänyt. 9. Hän sanoi kansallensa: katso, Israelin lasten joukko on suurempi ja väkevämpi meitä. 10. Tulkaat, käykäämme kavalasti heidän kimppuunsa, ettei heitä tulisi niin paljo. Sillä jos joku sota nousis, tohtisivat he mennä meidän vihamiestemme puolelle, ja sotia meitä vastaan, ja lähteä maalta pois. 11. Niin asetettiin heidän päällensä veron päämiehet, vaivaamaan heitä orjuudella; sillä Pharaolle rakennettiin verokaupungit, Pitom ja Raamses. 1:5 Ja caicki henget/ jotca Jacobin cupeista olit tullet/ olit seidzemenkymmendä. Mutta Joseph oli ennen Egyptis. 1:6 Cosca Joseph oli cuollut/ ja caicki hänen weljens/ ja caicki ne jotca sijhen aican elänet olit: 1:7 Caswoit Israelin lapset ja sijtit lapsia/ ja lisännyit/ ja sangen woimalisest enänit/ nijn että he täytit maan. 1:8 NIin usi Cuningas tuli Egyptijn/ joca ei Josephita tundenut. 1:9 Hän sanoi hänen Canssallens: cadzo/ Israelin lasten joucko on suuri ja enä cuin meitä. 1:10 Käykäm cawaludella häwittämän heitä/ ettei heitä tulis nijn paljo. Sillä jos jocu sota nousis/ tohtisit he mennä meidän wihamiestem puolelle/ ja sotia meitä wastan/ ja lähte maalda pois. 1:11 Nijn asetettin heidän päällens teettäjät/ waiwaman heitä orjudella: sillä Pharaolle rakettin Pithomin ja Ramesexen Caupungi/ werohuonexi.

2 1:12 Mutta kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi, ja sitä enemmän se levisi, niin että israelilaisia ruvettiin pelkäämään. 1:13 Niin egyptiläiset pitivät israelilaisia orjantyössä väkivalloin 1:14 ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti- ja tiilityöllä ja kaikenlaisella työllä ulkona kedolla, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heillä väkivalloin. 1:15 Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua; 1:16 ja hän sanoi: "Kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon." 1:17 Mutta kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet, niinkuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. 1:18 Niin Egyptin kuningas kutsui kätilövaimot ja sanoi heille: "Miksi te näin teette ja annatte poikalasten elää?" 1:19 Kätilövaimot vastasivat faraolle: "Hebrealaiset vaimot eivät ole niinkuin egyptiläiset. He ovat voimakkaita; ennenkuin kätilövaimo tulee heidän luoksensa, ovat he jo synnyttäneet." 1:20 Mutta Jumala salli kätilövaimojen menestyä, ja kansa lisääntyi ja eneni suurilukuiseksi. 12. Mutta jota enemmin he rasittivat kansaa, sitä enemmin se lisääntyi ja kasvoi. Ja he tulivat suutuksiin Israelin lasten tähden. 13. Ja Egyptiläiset vaivasivat Israelin lapsia orjuudella armaitsemata. 14. Ja saattivat heidän elämänsä katkeraksi raskaalla saven ja tiilein työllä, ja kaikkinaisella rasituksella kedolla, ja kaikkinaisella työllä, kuin he taisivat heidän päällensä panna, armaitsemata. 15. Ja Egyptin kuningas puhui Heprealaisille lastenämmille, joista yhden nimi oli Siphra, ja toisen nimi Pua. 16. Ja hän sanoi: Koska te autatte Hebreailaisia vaimoja heidän synnyttäissänsä, ja näette istuimella, jos on poika, niin surmatkaat häntä; mutta jos se tytär on, niin se eläköön. 17. Mutta lastenämmät pelkäsivät Jumalaa, ja ei tehneet niinkuin Egyptin kuningas oli heille sanonut; mutta antoivat poikaiset elää. 18. Niin Egyptin kuningas kutsui lastenämmät, ja sanoi heille: miksi te tämän teitte, että te annoitte poikaisten elää? 19. Niin lastenämmät vastasivat Pharaota: Heprealaiset vaimot ei ole niinkuin Egyptiläiset; sillä he ovat vahvemmat luonnostansa, ja ennenkuin lastenämmä tulee heidän tykönsä, ovat he synnyttäneet. 20. Sentähden teki Jumala lastenämmille hyvin, ja kansa lisääntyi ja vahvistui sangen suuresti. 1:12 Mutta jota enämmin he rascautit Canssa/ sitä enämmin se lisändyi ja leweis. Ja he cauhistuit Israelin lapsia. 1:13 Ja Egyptiläiset waiwaisit Israelin lapsia orjudella/ armaidzemata. 1:14 Ja saatit heidän elämäns catkeraxi/ rascalla sawein ja tijlein työllä/ ja caickinaisella rasituxella kedolla/ ja caickinaisella työllä cuin he taisit heidän päällens panna/ armaidzemata. 1:15 JA Egyptin Cuningas sanoi Hebrerein lastenämmille/ joista toisen nimi oli Siphra/ ja toisen Pua: 1:16 Cosca te autatte Hebrerein waimoja heidän synnyttäisäns/ jos se poica on/ nijn surmatcat händä/ mutta jos se tytär on/ nijn andacat elä. 1:17 Mutta lastenämmät pelkäisit Jumalata/ ja ei tehnet nijncuin Egyptin Cuningas oli heille sanonut/ mutta annoit lasten elä. 1:18 Nijn Egyptin Cuningas cudzui lastenämmät/ ja sanoi heille: mixi te tämän teette/ että te annatte lasten elä? 1:19 Nijn lastenämmät wastaisit Pharaolle: Hebrerein waimot ei ole nijncuin Egyptiläiset: sillä he owat wahwemmat luonnostans/ ja ennencuin lastenämmä tule heidän tygöns/ owat he synnyttänet. 1:20 Sentähden teki Jumala lastenämmille hywin/ ja Canssa lisändyi ja tuli sangen paljoxi.

3 1:21 Ja koska kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, niin hän antoi heille runsaasti perhettä. 1:22 Niin farao antoi käskyn kaikelle kansallensa, sanoen: "Kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heittäkää Niilivirtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää." 21. Ja että lastenämmät pelkäsivät Jumalaa, rakensi hän heille huoneita. 22. Niin käski Pharao kaikelle kansallensa, sanoen: kaikki pojat kuin syntyvät pitää teidän heittämän virtaan, mutta kaikki tyttäret antakaat elää. 1:21 Ja että lastenämmät pelkäisit Jumalata/ rakensi hän heille huoneita. 1:22 Nijn käski Pharao caikelle hänen Canssallens/ sanoden: caicki pojat cuin syndywät pitä teidän heittämän wirtaan/ mutta caicki tyttäret andacat elä. 2 LUKU 2 LUKU II. Lucu 2:1 Niin eräs mies, joka oli Leevin sukua, meni ja nai leeviläisen neidon. 1. Niin mies Leevin huoneesta meni ja nai Levin tyttären. 2:1 NIin yxi mies Lewin huonesta meni ja otti Lewin tyttären. 2:2 Ja vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Ja kun hän näki, että se oli ihana lapsi, salasi hän sitä kolme kuukautta. 2. Ja se vaimo tuli raskaaksi, ja synnytti pojan. Ja koska hän näki, että se oli ihana lapsi, salasi hän sen kolme kuukautta. 2:2 Ja se waimo tuli rascaxi/ ja synnytti pojan. Ja cosca hän näki että se oli ihana lapsi/ salais hän sen colme Cuucautta. 2:3 Mutta kun hän ei voinut sitä enää salata, otti hän kaisla-arkun, siveli sen maapihkalla ja piellä, pani lapsen siihen ja laski sen kaislikkoon Niilivirran rantaan. 3. Ja kuin ei hän taitanut häntä enää salata, otti hän kaisilaisen arkun, ja sivui sen savella ja pijellä, ja pani lapsen siihen ja laski sen kaisilistoon, virran partaalle. 2:4 Ja lapsen sisar asettui taammaksi 4. Ja hänen sisarensa seisoi taampana, nähdäksensä, mitä hänelle tapahtuisi. että hän näkis, mitä hänelle tapahtuis. 2:5 Silloin faraon tytär tuli alas 5. Niin Pharaon tytär meni alas pesemään peseytymään virrassa, ja hänen itseänsä virtaan, ja hänen piikansa seuranaisensa kävelivät virran rannalla; ja käyskentelivät virran partaalla; ja kuin hän kun hän näki arkun kaislikossa, lähetti hän näki arkun kaisilistossa, lähetti hän palvelijattarensa ja otatti sen ylös. piikansa ja antoi hänen ottaa ylös. 2:6 Ja kun hän avasi sen, näki hän lapsen; 6. Ja kuin hän avasi, näki hän lapsen, ja ja katso, siinä oli poikanen, joka itki. Niin katso, lapsi itki; niin hän armahti sen hänen tuli sitä sääli, ja hän sanoi: "Tämä päälle, ja sanoi: tämä on Heprealaisten on hebrealaisten lapsia." lapsia. 7. Niin sanoi hänen sisarensa Pharaon 2:7 Niin lapsen sisar sanoi faraon tyttärelle: tahdotkos että minä menen tyttärelle: "Menenkö kutsumaan sinulle kutsumaan sinulle imettäväisen hebrealaisen imettäjän, joka voi imettää Heprealaisen vaimon, joka sinulle sen sen lapsen sinulle?" lapsen imettäis. 2:8 Faraon tytär vastasi hänelle: "Mene!" Niin tyttö meni ja kutsui lapsen äidin. 8. Pharaon tytär sanoi hänelle: mene. Niin piika meni ja kutsui lapsen äidin. 2:3 Ja cuin ei hän tainnut händä enä salata/ otti hän caisilaisen arcun/ ja siwui sen sawella ja pigillä/ ja pani lapsen sijhen/ ja laski sen caisilistoon/ wirran partalle. 2:4 Ja hänen sisarens seisoi taambana/ että hän näkis mitä hänelle tapahduis. 2:5 Nijn Pharaon tytär tuli idzens pesemän wirtaan/ ja hänen neidzens käyskendelit wirran partalla/ ja cuin hän näki arcun caisilistos/ lähetti hän pijcans ja andoi hänen otta ylös. 2:6 Ja cuin hän awais/ näki hän lapsen/ ja cadzo/ lapsi itki/ nijn hän armahti sen päälle/ ja sanoi: tämä on Hebrerein lapsista. 2:7 Nijn sanoi hänen sisarens Pharaon tyttärelle: tahdotcos että minä menen cudzuman sinulle imettäwäisen Ebrerin waimon/ joca sinulle sen lapsen imetäis. 2:8 Pharaon tytär sanoi hänelle: mene. Nijn pijca meni ja cudzui lapsen äitin.

4 2:9 Ja faraon tytär sanoi hänelle: "Ota tämä lapsi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan." Ja vaimo otti lapsen ja imetti sen. 2:10 Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä." 2:11 Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljiensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. 2:12 Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaaksi ja kätki hänet hiekkaan. 2:13 Ja hän meni toisena päivänä ulos ja näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään; ja hän sanoi syylliselle: "Miksi lyöt toveriasi?" 2:14 Tämä vastasi: "Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin, niinkuin tapoit egyptiläisen?" Silloin Mooses peljästyi ja ajatteli: "Se on siis tullut ilmi." 2:15 Ja kun farao sai kuulla tästä tapahtumasta, etsi hän Moosesta tappaakseen hänet. Mutta Mooses lähti faraota pakoon ja pysähtyi Midianin maahan ja istahti eräälle kaivolle. 9. Ja Pharaon tytär sanoi hänelle: ota tämä lapsi, ja imetä häntä minulle, ja minä annan palkan sinulle. Niin vaimo otti lapsen, ja imetti sen. 10. Mutta koska lapsi oli kasvanut, toi hän sen Pharaon tyttärelle, ja hän otti sen pojaksensa, ja kutsui hänen Moses; sillä hän sanoi: vedestä olen minä hänen ottanut. 11. Siihen aikaan koska Moses oli suureksi tullut, meni hän veljeinsä tykö ja näki heidän orjuutensa, ja äkkäsi Egyptiläisen lyövän Hebrealaista miestä hänen veljistänsä. 12. Ja hän katseli ympärillensä sinne ja tänne, ja kuin hän näki, ettei yhtään läsnä ollut, tappoi hän sen Egyptiläisen ja kätki santaan. 13. Ja hän meni toisna päivänä ulos, ja katso, kaksi Heprealaista miestä tappelivat keskenänsä, ja hän sanoi väärintekiälle: miksis lyöt lähimmäistäs. 14. Hän vastasi: kuka sinun on asettanut päämieheksemme ja tuomariksemme? Tahdotkos minunkin tappaa, niinkuin sinä tapoit Egyptiläisen? Niin Moses pelkäsi, ja sanoi: tosin on tämä ilmi tullut. 15. Ja se tuli Pharaon eteen, ja hän etsi Mosesta tappaaksensa. Mutta Moses pakeni Pharaon edestä, ja seisahtui Midianin maalla, ja istui kaivon tykönä. 2:9 Ja Pharaon tytär sanoi hänelle: ota tämä lapsi ja imetä händä minulle/ ja minä annan palcan sinulle. Nijn waimo otti lapsen ja imetti sen. 2:10 Mutta cosca lapsi oli caswanut/ toi hän sen Pharaon tyttärelle/ ja hän otti sen pojaxens/ ja cudzui hänen Mose/ sillä hän sanoi: wedestä olen minä hänen ottanut. 2:11 SIihen aican cosca Moses oli suurexi tullut/ meni hän weljeins tygö/ ja näki heidän orjudens/ ja äckäis yhden Egyptiläisen lyöwän yhtä Ebrerein miestä hänen weljistäns. 2:12 Ja hän cadzeli ymbärillens sinne ja tänne/ ja cuin hän näki ettei yhtän läsnä ollut/ tappoi hän sen Egyptiläisen ja kätki sandaan. 2:13 Ja hän meni toisna päiwänä ulos/ ja näki caxi Hebrerein miestä rijtelewän keskenäns/ ja sanoi wäärintekiälle: mixis lyöt lähimmäistäs? 2:14 Hän wastais: cuca sinun on asettanut meidän päämiehexem ja Duomarixem? tahdotcos minungin tappa/ nijncuins tapoit Egyptiläisen? Nijn Moses pelkäis/ ja sanoi: cuinga on tämä ilmei tullut? 2:15 Ja se tuli Pharaon eteen/ ja hän edzei Mosesta tappaxens. Mutta Moses pakeni Pharaota/ ja tuli Midianin maalle/ ja asui caiwon tykönä.

5 2:16 Ja Midianin papilla oli seitsemän tytärtä; nämä tulivat vettä ammentamaan ja täyttivät vesikaukalot, juottaakseen isänsä lampaita. 2:17 Mutta paimenet tulivat ja ajoivat heidät pois. Silloin Mooses nousi ja auttoi heitä ja juotti heidän lampaansa. 2:18 Ja kun he tulivat isänsä Reguelin luo, kysyi hän: "Kuinka te tänä päivänä niin pian jouduitte?" 2:19 He vastasivat: "Egyptiläinen mies auttoi meitä paimenten käsistä, ammensipa vielä vettäkin meille ja juotti lampaat." 2:20 Ja hän sanoi tyttärillensä: "Missä hän on? Miksi te niin jätitte miehen? Kutsukaa hänet aterioimaan meidän kanssamme." 2:21 Ja Mooses suostui asumaan sen miehen luona, ja hän antoi Moosekselle tyttärensä Sipporan vaimoksi. 2:22 Tämä synnytti pojan, ja Mooses antoi hänelle nimen Geersom; sillä hän sanoi: "Minä olen muukalainen vieraalla maalla." 2:23 Ja kun oli kulunut pitkä aika, kuoli Egyptin kuningas. Ja israelilaiset huokailivat orjuuttansa ja valittivat; ja heidän huutonsa heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan tykö. 2:24 Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 2:25 Ja Jumala katsoi israelilaisten puoleen, ja Jumala piti heistä huolta. 16. Mutta Midianin papilla oli seitsemän tytärtä; ne tulivat vettä ammuntamaan ja täyttivät ruuhet, juottaaksensa isänsä lampaita. 17. niin tulivat muutamat paimenet ja ajoivat heidät pois. Mutta Moses nousi ja autti heitä, ja juotti heidän lampaansa. 18. Ja kuin he tulivat isänsä Reguelin tykö, sanoi hän: miksi te tänäpänä niin pian jouduitte? 19. He sanoivat: Egyptin mies autti meitä paimenien käsistä, ja myös viriästi ammunsi meille, ja juotti lampaat. 20. Ja hän sanoi tyttärillensä: kussa hän on? Miksi te niin jätitte miehen? Kutsukaat häntä syömään meidän kanssamme. 21. Ja Moses mielistyi asumaan sen miehen tykönä, ja hän antoi Mosekselle tyttärensä Ziporan emännäksi. 22. Se synnytti pojan ja hän kutsui hänen nimensä Gersom; sillä hän sanoi: minä olen muukalainen vieraalla maalla. 23. Ja pitkän ajan perästä kuoli Egyptin kuningas. Ja Israelin lapset huokasivat orjuuden tähden ja huusivat, ja heidän huutonsa astui ylös Jumalan tykö heidän orjuutensa tähden. 24. Ja Jumala kuuli heidän huokauksensa: ja muisti liittonsa Abrahamin, Isaakin ja Jakobin kanssa. 25. Ja Jumala katsahti Israelin lasten puoleen, ja Jumala piti heistä murheen. 2:16 MUtta Midianin Papilla oli seidzemen tytärtä/ ne tulit wettä ammundaman ja täytit ruuhet/ juottaxens Isäns lambaita. 2:17 Nijn tulit muutamat paimenet ja ajoit heidän pois. Mutta Moses nousi ja autti heitä/ ja juotti heidän lambans. 2:18 Ja cuin he tulit Reguelin heidän Isäns tygö/ sanoi hän: mixi te tänäpän pikemmin jouduitte cuin ennen? 2:19 He sanoit: Egyptin mies autti meitä paimenitten käsistä/ ja ammunsi meille/ ja juotti lambat. 2:20 Ja hän sanoi tyttärillens: cusa hän on? mixi te nijn jätitte miehen/ ja ette cudzunet händä syömän meidän cansam? 2:21 Ja Moses mielistyi asuman sen miehen tykönä/ ja hän andoi Mosexelle hänen tyttärens Ziporan emännäxi. 2:22 Hän synnytti pojan ja cudzui hänen nimens Gerson? sillä hän sanoi: minä olen muucalainen wieralla maalla.( Ja hän wielä synnytti pojan/ sen hän cudzui Elieser/ ja sanoi: minun Isäni Jumala on minun auttajani/ ja on minun wapahtanut Pharaon käsistä. ) 2:23 JA pitkän ajan perästä/ cuoli Egyptin Cuningas. Ja Israelin lapset huocaisit orjuden tähden ja huusit/ ja heidän huutons tuli Jumalan eteen/ heidän orjudens tähden. 2:24 Ja Jumala cuuli heidän walituxens/ ja muisti hänen lijttons päälle/ Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin canssa. 2:25 Ja Jumala cadzahti Israelin lasten päälle/ ja piti heistä murhen.

6 3 LUKU 3 LUKU III. Lucu 3:1 Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, 1. Ja Moses kaitsi appensa Jetron Midianin 3:1 JA Moses caidzi appens Jethron Midianin papin, lampaita. Ja kun hän papin lampaita: ja hän ajoi lampaat Midianin Papin lambaita/ ja hän ajoi kerran ajoi lampaita erämaan tuolle taamma korpeen, ja tuli Jumalan vuoren lambat taamma corpeen/ ja tuli Jumalan puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Horebin tykö. wuoren Horebin tygö. Hoorebin, juurelle. 3:2 Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. 3:3 Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi." 3:4 Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: "Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen." 3:5 Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa." 3:6 Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala." Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 3:7 Ja Herra sanoi: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa. 2. Ja Herran enkeli näkyi hänelle pensaasta, tulen liekissä: ja hän näki, ja katso, pensas paloi tulesta, ja ei kuitenkaan kulunut. 3. Ja Moses sanoi: minä käyn tuonne, ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala ylös? 4. Koska Herra näki hänen menevän katsomaan, huusi Jumala häntä pensaasta, ja sanoi: Moses, Moses. Hän vastasi: tässä minä olen. 5. Hän sanoi: älä lähesty tänne; riisu kenkäs jalvoistas; sillä paikka, jossas seisot, on pyhä maa. 6. Ja hän vielä sanoi: Minä olen sinun isäs Jumala, Abrahamin Jumala, Isaakin Jumala, ja Jakobin Jumala. Ja Moses peitti kasvonsa; sillä hän pelkäsi katsoa Jumalan päälle. 7. Ja Herra sanoi: Minä olen hyvin kyllä nähnyt minun kansani ahdistuksen, joka on Egyptissä, ja minä olen kuullut heidän huutonsa, niiden tähden, jotka heitä ahdistavat; sillä minä tiedän heidän tuskansa. 3:2 JA HERran Engeli näyi hänelle pensast tulen liekis. 3:3 Ja hän näki että pensas paloi tulesta/ ja ei cuitengan culunut: ja sanoi: minä käyn tuonne/ ja cadzon tätä suurta näkyä/ mixei pensas culu? 3:4 Cosca HERra näki hänen menewän cadzoman/ huusi Jumala händä pensast/ ja sanoi: Moses/ Moses: Hän wastais: täsä minä olen. 3:5 Hän sanoi: älä lähesty/ rijsu kengäs jalgoistas: sillä paicka josas seisot/ on pyhä maa. 3:6 Ja hän wielä sanoi: Minä olen sinun Isäs Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ja Jacobin Jumala. Ja Moses peitti caswons: sillä hän pelkäis cadzoa Jumalan päälle. 3:7 Ja HERra sanoi: Minä olen nähnyt minun Canssani surkeuden/ joca on Egyptis/ Ja Minä olen cuullut heidän huutons/ nijden tähden jotca heitä ahdistawat: Minä olen ymmärtänyt heidän tuscans.

7 3:8 Sentähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat. 3:9 Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. 3:10 Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä." 3:11 Mutta Mooses sanoi Jumalalle: "Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?" 3:12 Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 3:13 Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 3:14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." 8. Ja olen astunut alas heitä vapahtamaan Egyptiläisten käsistä, ja viemään heitä tältä maalta hyvään ja laviaan maahan, siihen maahan, jossa rieskaa ja hunajaa vuotaa, sille paikalle, jossa Kanaanealaiset, Hetiläiset, Amorilaiset, Pheresiläiset, Heviläiset ja Jebusilaiset asuvat. 9. Ja katso, Israelin lasten huuto on tullut minun eteeni, ja minä myös olen nähnyt heidän ahdistuksensa, jolla Egyptiläiset heitä ahdistavat. 10. Ja nyt mene, ja minä tahdon lähettää sinun Pharaon tykö, ja sinun pitää johdattaman minun kansaani Israelin lapsia ulos Egyptistä. 11. Ja Moses sanoi Jumalalle: mikä minä olen menemään Pharaon tykö, ja viemään Israelin lapset ulos Egyptistä? 12. Hän sanoi: totisesti olen sinun kanssas; ja tämä olkoon sinulle merkiksi, että minä olen sinun lähettänyt. Koska olet johdattanut minun kansani Egyptistä, niin teidän pitää palveleman Jumalaa tällä vuorella. 13. Moses sanoi Jumalalle: katso, koska minä tulen Israelin lasten tykö, ja sanon heille: teidän isäinne Jumala on minun lähettänyt teidän tykönne, ja he sanovat minulle: mikä hänen nimensä on? Mitä minun pitää heille sanoman? 14. Sanoi Jumala Mosekselle: Minä olen se kuin minä olen. Ja sanoi: niin pitää sinun sanoman Israelin lapsille: Minä olen lähetti minun teidän tykönne. 3:8 Ja olen astunut alas heitä wapahtaman Egyptiläisten käsistä/ ja wiemän heitä täldä maalda/ hywään ja lawiaan maahan/ josa riesca ja hunajata wuota/ sille paicalle josa Cananerit/ Hetherit/ Amorerit/ Phereserit/ Hewerit ja Jebuserit asuwat. 3:9 Ja että Israelin lasten huuto on tullut minun eteni/ ja minä myös olen nähnyt heidän ahdistuxens/ jolla Egyptiläiset heitä ahdistawat: 3:10 Nijn mene sijs nyt/ ja minä lähetän sinun Pharaon tygö/ minun Canssani Israelin lapsia wiemän Egyptist. 3:11 JA Moses sanoi Jumalalle: mikä minä olen menemän Pharaon tygö/ ja wiemän Israelin lapset Egyptist? 3:12 Hän sanoi: minä olen sinun cansas/ ja tästä sinun pitä tietämän että minä olen sinun lähettänyt. Coscas olet johdattanut minun Canssani Egyptistä/ nijn teidän pitä uhraman Jumalalle tällä wuorella. 3:13 Moses sanoi Jumalalle: cadzo/ cosca minä tulen Israelin lasten tygö/ ja sanon heille: teidän Isäin Jumala on minun lähettänyt teidän tygön/ ja he sanowat minulle: mikä hänen nimens on? mitä minä heille sanon? Sanoi Jumala Mosexelle: 3:14 Minä olen se cuin Minä olen. Ja sanoi: nijn pitä sinun sanoman Israelin lapsille: Minä olen/ hän lähetti minun teidän tygön.

8 3:15 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. 3:16 Mene ja kokoa Israelin vanhimmat ja sano heille: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt minulle ja sanonut: 'Totisesti minä pidän teistä huolen ja pidän silmällä, mitä teille tapahtuu Egyptissä. 3:17 Ja minä olen päättänyt näin: minä johdatan teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä.' 3:18 Ja he kuulevat sinua. Niin mene sitten, sinä ja Israelin vanhimmat, Egyptin kuninkaan tykö, ja sanokaa hänelle: 'Herra, hebrealaisten Jumala, on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme.' 3:19 Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. 3:20 Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät. 15. Ja Jumala sanoi vielä Mosekselle: niin pitää sinun sanoman Israelin lapsille: Herra teidän isäinne Jumala, Abrahamin Jumala, Isaakin Jumala, ja Jakobin Jumala lähetti minun teidän tykönne; tämä on minun nimeni ijankaikkisesti, ja tämä on minun muistoni suvusta niin sukuun. 16. Mene ja kokoo Israelin vanhemmat, ja sano heille: Herra teidän isäinne Jumala on näkynyt minulle, Abrahamin, Isaakin, ja Jakobin Jumala, sanoen: minä olen etsein etsinyt teitä, ja nähnyt, mitä teille on tapahtunut Egyptissä. 17. Ja olen sanonut: minä tahdon johdattaa teitä ulos Egyptin ahdistuksesta, Kanaanealaisten, Hetiläisten, Amorilaisten, Pheresiläisten ja Jebusilaisten maalle, jossa rieskaa ja hunajaa vuotaa. 18. Ja heidän pitää kuuleman sinun äänes; ja sinun ja vanhimmat Israelista pitää menemän Egyptin kuninkaan tykö, ja sanoman hänelle: Herra Hebrealaisten Jumala on kohdannut meitä. Anna siis nyt meidän mennä kolmen päivän matka korpeen, uhraamaan Herralle meidän Jumalallemme. 19. Mutta minä tiedän, ettei Egyptin kuningas laske teitä menemään; vaan väkevän käden kautta. 20. Silloin minä ojennan käteni, ja lyön Egyptin kaikkinaisilla minun ihmeilläni, joita minä tekevä olen heidän keskellänsä, ja sitte pitää hänen teidät päästämän. 3:15 Ja Jumala sanoi wielä Mosexelle: nijn pitä sinun sanoman Israelin lapsille: HERra teidän Isäin Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ja Jacobin Jumala/ on minun lähettänyt teidän tygön/ tämä on minun nimen ijancaickisest/ ja tämä on minun muiston sugusta nijn sucuun. 3:16 Sentähden mene ja coco wanhimmat Israelist/ ja sano heille: HERra teidän Isäin Jumala on näkynyt minulle/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ja Jacobin Jumala/ sanoden: minä olen edzinyt teitä/ ja nähnyt mitä teille on tapahtunut Egyptisä. 3:17 Ja olen sanonut: minä johdatan teitä Egyptin surkeudesta/ Cananerein/ Hetherein/ Amorrerein/ Phereserein/ Hewerein ja Jebuserein maalle/ josa riesca ja hunajata wuota. 3:18 Ja cosca he cuulewat sinun änes/ pitä sinun ja wanhimmat Israelist menemän Egyptin Cuningan tygö/ ja sanoman hänelle: HERra Hebrerein Jumala on cudzunut meitä. Anna sijs nyt meidän mennä colmen päiwän matca corpeen/ uhraman HERralle meidän Jumalallem. 3:19 Mutta minä tiedän ettei Egyptin Cuningas laske teitä/ waan wäkewän käden cautta. 3:20 Silloin minä ojennan käteni/ ja lyön Egyptin caickinaisilla minun ihmeilläni/ jotca minä siellä teen/ ja sijtte pitä hänen teidän päästämän.

9 3:21 Ja minä annan tämän kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että te lähtiessänne ette lähde tyhjin käsin. 3:22 Vaan jokainen vaimo on pyytävä naapuriltaan ja luonaan majailevalta vaimolta hopea- ja kultakaluja ja vaatteita. Niihin te puette poikanne ja tyttärenne ja viette ne saaliina egyptiläisiltä." 21. Ja minä annan armon tälle kansalle Egyptiläisten edessä, että koska te lähdette, ei teidän pidä tyhjin käsin lähtemän. 22. Vaan jokaisen vaimon pitää anoman kylänsä vaimolta, ja huonekuntalaiseltansa hopia- ja kulta-astiat ja vaatteet, ja paneman ne teidän poikainne ja tytärtenne päälle, ja paljastaman Egyptiläiset. 3:21 Ja minä annan armon tälle Canssalle Egyptiläisten edes/ että cosca te lähdette/ ei teidän pidä tyhjin käsin lähtemän: 3:22 waan jocaidzen waimon pitä anoman kyläns waimolda/ ja perhens emännäldä hopia ja culdacalut ja waattet/ ja paneman ne teidän poican ja tyttären päälle/ ja paljastaman Egyptiläiset. 4 LUKU 4 LUKU IV. Lucu 4:1 Mooses vastasi ja sanoi: "Katso, he eivät usko minua eivätkä kuule minua, vaan sanovat: 'Ei Herra ole sinulle ilmestynyt'." 1. Moses vastasi, ja sanoi: katso, ei he usko minua, eikä ole kuuliaiset minun äänelleni; vaan sanovat: ei ole Herra näkynyt sinulle. 4:1 MOses wastais/ ja sanoi: cadzo/ ei he usco minua/ eikä ole cuuliaiset minun änelleni/ waan sanowat: ei ole HERra näkynyt sinulle: 4:2 Herra sanoi hänelle: "Mikä sinulla on kädessäsi?" Hän vastasi: "Sauva." 2. Herra sanoi hänelle: mikä se on sinun kädessäs? Hän sanoi: sauva. 4:2 HERra sanoi hänelle: mikä se on sinun kädesäs? hän sanoi: sauwa. 4:3 Hän sanoi: "Heitä se maahan." Ja hän heitti sen maahan, ja se muuttui käärmeeksi; ja Mooses pakeni sitä. 4:4 Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön." Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen, ja se muuttui sauvaksi hänen kädessänsä. 4:5 - "Siitä he uskovat, että Herra, heidän isiensä Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, on sinulle ilmestynyt." 4:6 Ja Herra sanoi vielä hänelle: "Pistä kätesi poveesi." Ja hän pisti kätensä poveensa. Ja kun hän veti sen ulos, niin katso, hänen kätensä oli pitalista valkoinen niinkuin lumi. 3. Ja hän sanoi: heitä se maahan, ja hän heitti sen maahan, ja se muuttui kärmeeksi. Ja Moses pakeni häntä. 4. Mutta Herra sanoi Mosekselle: ojenna kätes, ja rupee hänen pyrstöönsä. Niin hän ojensi kätensä ja rupesi häneen, ja se muuttui sauvaksi hänen kädessänsä. 5. Sentähden pitää heidän uskoman, että Herra on näkynyt sinulle, heidän isäinsä Jumala, Abrahamin Jumala, Isaakin Jumala ja Jakobin Jumala. 6. Ja Herra sanoi vielä hänelle: pistä nyt kätes povees. Ja hän pisti sen poveensa. Ja koska hän veti sen ulos, katso, hänen kätensä oli spitalinen niinkuin lumi. 4:3 Ja hän sanoi: heitä se maahan/ ja hän heitti sen maahan/ ja se muuttui kärmexi/ ja Moses pakeni händä. 4:4 Mutta HERra sanoi Mosexelle: ojenna sinun kätes/ ja rupe hänen pyrstööns. Nijn hän ojensi kätens ja rupeis häneen/ ja se muuttui sauwaxi hänen kädesäns. 4:5 Sentähden pitä heidän uscoman/ että HERra on näkynyt sinulle/ heidän Isäins Jumala/ Abrahamin Jumala/ Isaachin Jumala ja Jacobin Jumala. 4:6 Ja HERra sanoi wielä hänelle: pistä kätes sinun powees. Ja cosca hän weti sen ulos/ cadzo/ hänen kätens oli spitalinen nijncuin lumi.

Etelämaahan ja Merenrannikolle, DEBARIM suom. SANAT

Etelämaahan ja Merenrannikolle, DEBARIM suom. SANAT 1 DEBARIM suom. SANAT 1 luku 1 Nämä ovat ne sanat, jotka Mooses puhui kaikelle Israelille, tuolla puolella Jordanin, erämaassa, Aromaassa, vastapäätä Suufia, Paaranin, Toofelin, Laabanin, Haserotin ja

Lisätiedot

ISRAEL MUUTTAA EGYPTIIN

ISRAEL MUUTTAA EGYPTIIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) ISRAEL MUUTTAA EGYPTIIN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Israel asettui asumaan Egyptissä Goosenin

Lisätiedot

TODISTUS YAHUSHASTA MATTEUKSEN MUKAAN. 13 Serubbaabelille syntyi Abiud,

TODISTUS YAHUSHASTA MATTEUKSEN MUKAAN. 13 Serubbaabelille syntyi Abiud, 1 TODISTUS YAHUSHASTA MATTEUKSEN MUKAAN 1 1 Messias Yahushan, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja. 2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;

Lisätiedot

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan

Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Pikareseptejä luokanopettajille raamatunkerrontaan Uskonnonpedagoginen instituutti 2005 Vanha Testamentti: Luominen 1.Moos. 1-2:4... 3 Syntiinlankeemus 1. Moos.3:1-2:4... 5 Kain ja Abel 1. Moos. 4: 1-16...

Lisätiedot

BERESHITH suom. ALUSSA

BERESHITH suom. ALUSSA 1 BERESHITH suom. ALUSSA 1 luku 1 Alussa loi JUMALA taivaan ja maan. 2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja JUMALAN Henki liikkui vetten päällä. 3 Ja JUMALA sanoi: Tulkoon valkeus.

Lisätiedot

AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI

AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI Matteuksen Evankelio AAPELI SAARISALON UUSI TESTAMENTTI MATTEUKSEN EVANKELIO 1 Luku 1. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aaprahamin pojan, syntykirja. 2. Aaprahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi

Lisätiedot

EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN Johannes Kastaja ja hänen julistuksensa 1:1-8 Jeesus kastetaan 1:9-11 Saatana kiusaa Jeesusta 1:12-13 Jeesuksen ensimmäinen saarna 1:14-15 Ensimmäiset Opetuslapset 1:16-20

Lisätiedot

KANSA SAA VETTÄ JA MOOSES TUKEA

KANSA SAA VETTÄ JA MOOSES TUKEA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) KANSA SAA VETTÄ JA MOOSES TUKEA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Refidimissä b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin erämaa

Lisätiedot

Finnish 61-1210. PARADOKSI A Paradox. 10.12.1961 Jeffersonville, Indiana, USA. tekijä William Marrion Branham. www.biblebelievers.

Finnish 61-1210. PARADOKSI A Paradox. 10.12.1961 Jeffersonville, Indiana, USA. tekijä William Marrion Branham. www.biblebelievers. Finnish 61-1210 PARADOKSI A Paradox 10.12.1961 Jeffersonville, Indiana, USA www.biblebelievers.org/messagehub tekijä William Marrion Branham Tätä kirjaa saa vapaasti jakaa ja monistaa ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Lisätiedot

Suomi Jumalan silmissä Israelin kuningaskunta

Suomi Jumalan silmissä Israelin kuningaskunta Suomi Jumalan silmissä Israelin kuningaskunta Raamatun kirjoitukset kertovat kahdesta kuningaskunnasta, jotka tulevat yhtymään Israelin vuorilla vähän ennen Jeesuksen toista tulemusta. Syntyy yksi, yhtenäinen

Lisätiedot

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA

JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA TÄYTTYNEET ENNUSTUKSET MESSIAASTA Esitettynä niiden täyttymisjärjestyksessä 1 Moos. 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille;

Lisätiedot

M O R M O N I N K I R J A

M O R M O N I N K I R J A M O R M O N I N K I R J A 1 LUKU Ammaronin Mormonille uskoma, pyhä kaiverruksia koskeva tehtävä. Sotaa ja jumalattomuutta. Ne kolme nefiläistä opetuslasta lähtevät. Mormonia kehoitetaan olemaan saarnaamatta.

Lisätiedot

TYATIRAN SEURAKUNTA AJANJAKSO The Thyatirean Church Age

TYATIRAN SEURAKUNTA AJANJAKSO The Thyatirean Church Age Finnish 60-1208 TYATIRAN SEURAKUNTA AJANJAKSO The Thyatirean Church Age 08.12.1960 Jeffersonville, Indiana, USA www.biblebelievers.org/messagehub tekijä William Marrion Branham Tätä kirjaa saa vapaasti

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish Serpent's Seed, The 58-0928E William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Käärmeen siemen Jeffersonville, IN, USA 28.9.1958, iltakokous Esittely William Branhamin

Lisätiedot

NEFIN KIRJA KIRJOITTANUT NEFI, HELAMANIN POJAN NEFIN POIKA

NEFIN KIRJA KIRJOITTANUT NEFI, HELAMANIN POJAN NEFIN POIKA K O L M A S N E F I NEFIN KIRJA KIRJOITTANUT NEFI, HELAMANIN POJAN NEFIN POIKA Ja Helaman oli Helamanin poika, ja tämä oli Alman, Alman pojan, poika, ja Alma oli Nefin jälkeläinen, ja Nefi oli Lehin poika,

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

Suuren paaston 6.viikko

Suuren paaston 6.viikko Paastotriodion Suuren paaston 6.viikko arkipäivien vaihtuvat tekstit (lyhennetty versio) (tätä tekstiä ei voi käyttää jumalanpalveluksessa ilman piispan lupaa) www.ortodoksi.net Romanos Pyrrö, TM 22.2.2009

Lisätiedot

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi.

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 34 LUKU Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 1. Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli puhunut tämän heille, hän

Lisätiedot

Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat?

Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat? Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat? Tänään Israelissa alkaa uusi viikko toisin kuin Suomessa, jossa viikko on vasta alkamassa. Sunnuntaisin Israelissa on tapana sanoa: shavuot tov - hyvää

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

SAUL SAA ENSIMMÄISEN VOITON

SAUL SAA ENSIMMÄISEN VOITON Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SAUL SAA ENSIMMÄISEN VOITON Saul piti katselmuksen heistä Besekissä; ja israelilaisia oli kolmesataa tuhatta ja Juudan miehiä kolmekymmentä tuhatta. 1.

Lisätiedot

Alfa Ja Omega Vol.2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Alfa Ja Omega Vol.2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Alfa Ja Omega Vol.2 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Lisätiedot

David Copperfield II 1. Title: David Copperfield II David Copperfield nuoremman elämäkerta ja kokemukset

David Copperfield II 1. Title: David Copperfield II David Copperfield nuoremman elämäkerta ja kokemukset David Copperfield II 1 David Copperfield II The Project Gutenberg EBook of David Copperfield II, by Charles Dickens This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Lisätiedot

Profeetta Elian elämä

Profeetta Elian elämä Oriveden helluntaiseurakunnassa syksyllä 2014 pidetyn raamattuviikon puhemuistiinpanot aiheesta Profeetta Elian elämä Tilaisuudet: su 7.9 klo 11 1. rt. (53 min) ma 8.9 klo 18 2. rt. (77 min) ti 9.9 klo

Lisätiedot

LEEA JA RAAKEL. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mesopotamiassa, Naahorin kaupungissa, Laabanin luona

LEEA JA RAAKEL. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mesopotamiassa, Naahorin kaupungissa, Laabanin luona Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) LEEA JA RAAKEL Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mesopotamiassa, Naahorin kaupungissa, Laabanin

Lisätiedot

Arkissa matkasi Nooan lisäksi kaikkia maan eläimiä, niin että lajien elämä jatkuisi vedenpaisumuksen jälkeenkin.

Arkissa matkasi Nooan lisäksi kaikkia maan eläimiä, niin että lajien elämä jatkuisi vedenpaisumuksen jälkeenkin. Päivän saarna 16.1. 2009 Teksti 1. Mooseksen kirja 9:12-16 Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata." - - - minä

Lisätiedot

Hiljainen tuuli. Virpi Apposen runoja. ja Pauliinan pakinoita

Hiljainen tuuli. Virpi Apposen runoja. ja Pauliinan pakinoita Hiljainen tuuli Virpi Apposen runoja ja Pauliinan pakinoita Lukijalle Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon julkaisema lehti, Luterilainen täyttää nyt, vuonna 1995, 70 vuotta. Olen ollut mukana

Lisätiedot

Skandinaviasta. Various

Skandinaviasta. Various Various Table of Contents Skandinaviasta...1 Various...2 LUKIJALLE...4 BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON...5 ISÄ...6 KOTKANPESÄ...8 USKOLLISUUS...10 JONAS LIE...12 NORDFJORDIN HEVONEN...13 A. L. KJELLAND...22 L. DILLING...28

Lisätiedot

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN

KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA AATTOPÄIVÄN KRISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN AATTOPÄIVÄN KUNINKAALLISET HETKET HETKIPALVELUS SUURI EHTOOPALVELUS JA PYHÄN BASILEIOS SUUREN JUMALALLINEN LITURGIA 2 Tämän vihkosen tekijät: kanttori Helena Tchervinskij lukija

Lisätiedot

- ^^«i^^i^i^lii. i(0. ii i^^k^^i^ik f.

- ^^«i^^i^i^lii. i(0. ii i^^k^^i^ik f. - ^^«i^^i^i^lii sm im i(0 ii i^^k^^i^ik f. I F. Mäkc':i AWBOW Presented to the LffiRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by Laurentian University Library >/ l^ IHMISIÄ L ^ i ö SEITSEMÄN NOVELLIA ö KIRJOTTANUT

Lisätiedot