Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/ Kunnanvaltuusto nro 4/ TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Rautavaaran kunta TILINPÄÄTÖS 2012 Strategia prosessi; luo, sitouttaa ja opettaa Päamäärät Näkökulmat Kriittset menestystekijä Visio Arvot Mittarit ja tavoitetaso Toimintaympäristön ja kunnan arviointi / strategian touien Toiminnan jatkuva kehittäminen elinkeinojen, palvelujen hallinnon ja osaamisen kehittmisohjelmat = strategloiden jalkauttaminen 1 Kunnanhallitus nro 4/ Kunnanvaltuusto nro 4/

2

3 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 3 Kunnan hallinto 9 Henkilöstö 13 Ympäristönsuojelu 18 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 21 Tasetarkastelu 23 Kokonaistulot ja kokonaismenot 24 Kuntakonsernin toiminta ja talous 25 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen 30 Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen 30 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 54 Investointiosan toteutuminen 56 Rahoitusosan toteutuminen 61 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 64 Rahoituslaskelma 65 Tase 66 Konsernilaskelmat LIITETIEDOT ERIYTETYT TILIN PÄÄTÖKSET TILIN PÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUOTTAMUSHENKILÖT SELVITYS KUNNAN HANKESALKUN TOTEUTTAMISESTA 2Q1? 88

4

5 3 1. TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2012 Toimintaympäristö muuttuu edelleen Viime vuosien aikana on tullut selväksi, ettei pienkuntaa voi johtaa ilman, ettemme kaiken aikaa seuraa toimintaympäristön muutoksia. Enää ei riitä lähiympäristön muutosten seuraaminen, vaan nyt on seurattava kansallisten ja kansainvälisten signaalien vaikutuksia Suomen tasavallan ja oman kunnan talouteen. Kunnanvaltuuston kokouksessa :ssä 29 hyväksyttiin perustamissopi mus perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun siirtämi seksi sekä perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon kunnallisen liikelaitok sen perustamiseksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (KYSTERI hanke). KYSTERI eli perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin organisaatiossa aloitti toimintansa alkaen. Tärkeistä asioista yksi ylitse muiden Rautavaaran kunnalle oli edelleen Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin KYSTERIn perusterveydenhuollon liikelaitoksen/kuopion yliopistollinen sairaala toiminnan vakiinnuttaminen vuonna KYSTERIn väestöpohja oli asukasta, henkilöstöä 423 ja talousarvion suuruus n. 31 milj. euroa. Rautavaaran kunta kuuluu Koillis-Savon palvelualueeseen/palveluyksikköön yhdes sä Juankosken kaupungin ja Kaavin kunnan kanssa. KYSTERIin siirtyi kuntien ja kuntayhtymien palkkalistoilta yhteensä 437 työntekijää, laitospaikkoja KYSTERIssä on noin 250. Rautavaaran kunnasta siirtyi 11 työntekijää vanhoina työntekijöinä. KYSTERI on yksi palvelualue Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän neljästä palvelualueesta. Se toimii liikelaitoksena ja sen omia päätöksentekoeli miä ovat tilaajatoimikunta ja johtokunta. Tilaajatoimikunnan jäsenet on nimetty kuntien luottamushenkilöistä kuluvan kunnallisvaalikauden ajaksi. Rautavaaran kunnasta tilaajatoimikuntaan valittiin kunnanhallituksen 2. vpj Mika Mustonen ja varalla kunnanvaltuuston pj Mikko Korhonen vv Tilaajatoimikunnan keskeisenä tehtävänä on palvelujen järjestämisvastuusta huolehtiminen sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien näkökulmasta. Johtokunta nimettiin samaksi ajaksi. Johtokunnan keskeinen tehtävä on tehok kaasta palvelujen tuotannosta vastaam inen. Rautavaaran kunnasta KYSTE R 1 n johtokunnassa vv on kunnanjohtaja Unto Murto ja varalla kunnanha lituksen pj Matti Ahonen. Kunta - ja sote - rakenneuudistus puhuttaa edelleen Helmikuussa 2012 tuotiin julkisuuteen valtiovarainministeriön virkamiesvalmisteluna syntynyt ehdotus kuntauudistuksen kriteereistä sekä karttamuotoinen esitys kunta uudistuksesta. Rautavaaran osalta esitettiin, että kunta voi valita suunnaksi Kuo pion, Ylä-Savon/Iisalmen tai Pielisen-Karjalan/Nurmeksen.

6 4 Kunnanvaltuusto antoi lausunnossaan valtiovarainministeriölle rukkaset kaikille esitetyille vaihtoehdoille. Kunta halutaan pitää itsenäisenä ja lähipalvelut omissa käsissä. Kuntauudistuksen kanssa rinnan valmisteltiin esitystä tulevaksi sosiaali - ja tervey denhuollon rakenteeksi. Maan hallitus linjasi kesäkuussa 2012, että sosiaali - ja terveydenhuolto rakentuu tulevaisuudessa kaksiportaiselle mallille, jossa laajaa perustasoa täydentäisi erityistaso. Linjauksen katsottiin käytännössä merkitsevän sairaanhoitopiirien lakkauttamista. Syksyn aikana tehtyjen jatkolinjausten mukaan sosiaali - ja terveydenhuollon perustason muodostaisivat asuk kaan kunnat tai yhteistoiminta - alueet. Syksyn aikana valmisteltiin myös luonnos tulevaksi kuntarakennelaiksi. Luonnoksen mukaan jokaisen alle asukkaan kuntien tulee osallistua kuntaliitosselvityk seen, jonka on määrä valmistua maaliskuun loppuun 2014 mennessä. Kunnanval tuusto antoi oman lausuntonsa kuntarakennelakiluonnoksesta valtiovarain ministeriö lie. Tavoiteaikataulun mukaan esitys kuntarakennelaiksi pyritään viemään eduskuntaan vielä kuluvan kevään aikana. Laki tulee voimaan Mikäli laki toteutuu sisäl löltään luonnoksen mukaisena, tulee Rautavaaran kunnan kuluvan vuoden marras kuun loppuun 2013 mennessä ilmoittaa selvityskumppaninsa. Aika näyttää. Kunnanvaltuuston toimikaudella vv tapahtui kunnallishallinossa monia uudistuksia. Tässä kunnanjohtajan katsauksessa analysoin näitä vuo sia kunnan taloustilanteen kautta valtioneuvoston asetuksen kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (1 72/2007 eli Puitelain 9) mukaisesti: Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat puitelain 9 :n ja sitä täydentyvän ase tuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kun nan lainamäärä, omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Rautavaaran kunnan asukasmäärä asukasta. Kunnan asukasluku väheni vuoden aikana 35 henkilöllä (1,8%). Asukkaita 1,7 maakm2. Kunnan työttömyysprosentti oli keskimäärin 12,0% (vuonna ,3, vuonna ,5 % ja vuonna ,7%). Kunnan väestöllinen huoltosuhde on 72,9 (tämä kertoo kuinka monta alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä on 100 työikäistä koh den). Muistakaamme, että kunta on puitelain 5 :n mukainen pitkien etäisyvksien kunta. Koska tulevina vuosina on tiedossa kunnille suuria lainsäädännöllisiä velvoitteita on tarkka taloudenpito edelleen tarpeen. Kunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota lainamäärän kehitykseen ja suhteelliseen velkaantuneisuuteen. Kunnan taseeseen on kertynyt kumulatiivista ylijäämää Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa :n ylijäämää. Vuoden 2011 tilinpäätös oli ylijäämäinen. Vuoden 2010 tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Vuonna 2009 tilikauden tulos oli ylijäämäinen euroa.

7 5 Kunnan taseen vahvistuminen on varmasti viime vuosien hyvistä uutisista kaikkein parasta. Pidän vuoden 2012 tilinpäätöstä edelleen pitää hyvänä näissä muutosolosuhteissa. Kunnan tuloslaskelman vuosikate 2012 on eli 515 /asukas. Vuosikatteella katettiin poistot 167,6 %:sti. Asukasluku: Kunnan tuloslaskelman vuosikate 2011 oli eli 679 /asukas. Vuosikat teella katettiin poistot 304,2 %:sti. Asukasluku: Vuoden 2010 vuosikate oli hyvä eli 1.043!asukas. kyettiin kattamaan poistot 446,1 %:sti. Asukasluku: Vuoden 2009 vuosikate oli hyvä eli 741!asukas. kyettiin kattamaan poistot 314,9 %:sti. Asukasluku Vuosikatteella Vuosikatteella Kuntamme tuloveroprosentti on ollut vuodesta ,00 %. Efektiivinen veroaste 11,88% (kuvaa maksettavan tuloveron ja veronalaisen tulon suhdetta). Koko maan tulovero 19,38% ja efektiivinen veroaste 14.30%. Kunnan lainamäärä vuonna 2012 oli , vuonna 2011 oli , vuonna ja vuonna Lainakanta oli vuonna /asukas, vuonna /asukas ja vuonna /asukas, vuonna !asukas. Kunnan omavaraisuusaste oli vuonna %, vuonna ,9 %, vuonna ,6%, vuonna ,5 %. Omavaraisuusasteen ollessa alle 50 prosenttia merkitsee se suurta velkarasitetta. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus-% oli vuonna ,1 %, vuonna ,6 %, vuonna ,6 % ja vuonna ,7 %. Suhteellinen velkaantunei suus kertoo mitä pienempi suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on sitä paremmat mahdollisuudet kunnallamme on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tulojen kehityksestä: Tulokseen vaikuttivat verotulojen korjaaminen (yhteisöveron oikaisu ), valtionosuuksien kasvaminen eli 3,3%. Menojen kehityksestä: Käyttömenojen netto (toimintakate) oli vuonna , vuonna , vuonna ja vuonna 2009 tilinpäätöksessä Toimintakulut lisääntyivät vuodesta /2,3 %. Henkilöstökulut väherityivät vuodesta !- 6,9 %. Selittäjänä 11 henkilön siirtyminen KYSTERIn palvelukseen. Palvelujen ostot lisääntyivät vuodesta /17,4%.

8 valtionosuuksilla ja muilla tuloilla) kasvoi eli 2,8 %. 679 Iasukas, v eli /asukas ja v eli 741! mä oli ja vuonna 2009 ylijäämä oli Tilikauden yhjäämä on , v ylijäämä oli , v ylijää vuonna ,1 %:sti, vuonna ,9 %:sti. Tuloslaskelman vuosikate oli v eli 515 /asukas, v eli Yhteensä: asukas. Vuosikatteella kyettiin kattamaan poistot 1 67,6%:sti, vuonna ,2 %:sti ja Palvelutarpeen (ikärakenteen muutos) ja palvelutarjonnan muutokset (eläköitymi menestystekijät (asiat, joissa on ehdottomasti onnistuttava), niiden arviointikriteerit vuus ja saavutettavuus PARAS-lakien päättyessä Huomioon otetaan 2025-agendaa jatkettiin. Tavoitteena turvata kuntalaisille hyvät kuntapalvelut: saata vaan sitä tehdään joka päivä. Tulevaisuus ei ole pelkkiä uhkia, vaan se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkien välttämi Kunta valmistautuu PARAS-hankkeen jälkeiseen aikaan USO2-verkostohankkeella prosenttisesti. Investoinnin tulorahoitus oli vuonna ,2% ja pääomamenojen Maksuvalmius eli kassan riittävyys oli v pv, v pv, v pv Lairiamäärä asukasta kohden pieneni v /asukas :n / asukas. Kunnan omavaraisuusaste kasvoi v ,9 %:sta 65 %:iin. Toimintakate (= toimintakulujen ja toimintatulojen erotus, joka katetaan verotuloilla, 6 ja v vastaava luku oli 47 pv. Kunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen vuosikatteella kyettiin kattamaan poistot 167,6 tulorahoitus 01 26,3%. Elämme kunnissa kaikin tavoin muutoksen ja epävarmuuden aikaa. Tulevaisuus näyttäytyy helposti pakkojen ja uhkien määrittämänä. Sitä ei kuitenkaan ole annettu, nen ovat kuntamme päätöksenteon suuria haasteita. Kunnanhallituksen kokouksessa nro 3/ käynnistämää Kuntastrategia palvelujen tuotannossa ja käytössä edelleen elämänkaarinäkökulma ja ennaltaeh käisy sekä pitkien etäisyyksien vaatimukset. RAUTAVAARA-SAVOTTAn ( Metsäkartanon Savottasali) Elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteiden (keihäänkärkiä) kehittämistä jatkettiin: 1. Kunnan talous: terve kuntatalous, työvoima ja tuottavuus. 2. Elinkeinot ja työllisyys: elinkeinopoliittinen ohjelma (Elpo) ja työllisyysstrategia. 3. Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (PARAS-hanke), ikääntymi nen voimavaraksi. 4. Perusturva: sivistystoimi/koulutus, osaaminen, vapaa-aika: kulttuuri ja liikunta 5. Tekninen toimi: asuminen, infrastruktuuri ja ympäristö. nen) tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi (PARAS-hankkeen jälkeenkin). Talousarviossa hyväksytään palveluittain kriittiset ja tavoitetasot talousarviovuodelle.

9 7 RAUTAVAARA-SAVOTAssa kunnan talouden vakaana pitäminen on priorisoitu strategian tärkeimmäksi menestystekijäksi. Silloin kun talous on kunnossa, voimme parhaiten kehittää kuntaa. Jatkossakin kunnan palvelutuotantoa on tehostettava ja palvelujen kapasiteetin käyttöaste on nostettava. Tehottomia palvelurakenteita on karsittava ja tyhjillään olevia kiinteistöjä on nopeasti myytävä, vuokrattava tai puret tava. Kunnan rahoituspohjaa ja palvelujen rakenteita on hoidettava niin hyvin, että tulot riittävät menoihin ja niiden erotuksella kyetään kattamaan uusinvestoinnit, poistot ja lainojen lyhennykset. Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 17/ :ssä 232, että kunta on muka na USO2-verkostohankkeessa (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtami nen). Tavoitteena on, että kunnalle laaditaan Erillisohjelma, jolla turvaamme lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa (ks.tarkemmin selvitys kunnan Hankesalkun toteutuksesta liite 8). Hankkeen organisoinnista vastaavat Suomen Kuntaliitto ja sen kuntaliittokonserni (ml. Audiapro Oy, FCG Oy) sekä SITRAn julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Kunnan peruspalvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä painopiste on kustannustehokkaasti tuotetuissa lähipalveluissa. Kehittämiskohteina on uusien palvelutuo tantotapojen ja yrittäjyyden edellytysten luominen ja edelleen kehittäminen, alueelli set ja seudulliset ratkaisut sekä lähikuntien keskinäinen yhteistyö. Kunnan suurin rakennushanke vuonna 2012 oli asumispalveluyksikkö Hopeapaju. Hopeapaju muutettiin 20-paikkaisesta laitoksesta 13 asuntoa käsittäväksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi, missä on mahdollista toteuttaa intervallihoitoa ja lyhytai kaista kuntouttavaa hoitoa esim. sairaalasta kotiutumistilanteissa. Valmistui kesä kuussa Ikävää oli se, että Hopeapajun kokonaiskustannukset ,78 (alv 0%) jouduttiin kattamaan kunnan omasta pussista, koska kunta ei saanut hank keelle ARAn avustusta (40%) :a, erillisrahoitushakemuksesta huolimatta. Uusissa kaavoitusratkaisuissa kunnassa on esillä ns. energiakaava. Siinä lippu laivana on H iekkahäi kän ranta-asemakaavan m u utostyö. Kaavoittajana toimii FCG Oy. Tältäkin osin viranomaisneuvottelut kunnan ja Pohois-Savon ely-keskuksen kanssa ovat sujuneet erittäin hyvin. Energiakaava olisi ensimmäinen Pohjois-Savos sa ja maakuntakaavoituksen ohjatessa kuntatason yleis- ja asemakaavoitusta kunta pitää erittäin tärkeänä, että aikaisemmin tehdyt mittavat investoinnit Paljakan alueel le/kiparin alueelle eivät saa mennä kankkulan kaivoon. Rautavaaralle on yksi valttikortti. Kunnan ilmapiiri on reipastunut ja meillä on nyt tekemisen meininki. Meidän ei kannata surkutella ja haaveilla menneitä. Meidän tulee arvostaa kaikkia niitä positii visia eli hyviä asioita, mitä täällä on tehty ja viestittää näitä mediassa. Tästä olenkin saanut paljon positiivista palautetta asukkailta ja yrittäjiltä. Naapurikunnat mukaan lukien. Kiitos tästä. Esitän parhaimmat kiitokset Rautavaaran laajakaistakunnan luottamushenki löille, viranhaltijoille ja työntekijöille sekä kaikille kuntamme yhteistyökumppa neille vuodesta Yhteiset tavoitteet luovat eteenpäin pyrkivän ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä toimia. Unto Murto kunnanjohtaja

10 8 Kunnan väestön kehitys: Väestö Muutos 11/ vuotiaat Yhteensä Valtionosuudetja verotulot euroina TP TP TP TP TP TP TP TP 1? TP TP TP TP TP TA TS TS OVaIt.osuud. DVerotulot Lainat euroalasukas I2015 OSarjal r3

11 9 Vuosikate euroa/asukas iiiii TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TS TS OSarjal KUNNAN HALLINTO Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhalli tus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat lautakunnat: yleishallinnon päävastuualue 1. keskusvaalilautakunta 2. tarkastuslautakunta 3. elinkeinolautakunta sosiaali- ja terveystoimen päävastuualue 1. perusturvalautakunta sivistystoimen päävastuualue 1. sivistyslautakunta teknisen toimen päävastuualue 1. tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto Kuntalain (365/1995) 13 :n mukaan valtuusto vastaa desta. kunnan toiminnasta ja talou Valtuuston tulee: 1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista; ( /519) 2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista; 3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio; ( /8 1)

12 10 4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 8) päättää luottamushenkiläiden taloudellisten etuuksien perusteista; 9) valita tilintarkastajat; 10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä 11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuiten kaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimen omaisen säännöksen mukaan päätettävä. Valtuusto voi johtosäännössä antaa kun nan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Toim/valta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voi daan siirtää vain toimielimelle. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kunnanvaltuustoon 17 jäsentä, joista 6 edustaa Suomen Keskustaa, 3 Perussuomalaisia, 5 Vasemmistoliittoa, 3 Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta. Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2012 neljä (4) kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja. Valtuuston puheenjohtajisto: - puheenjohtaja Mikko Korhonen, eläkeläinen, vas - 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Korhonen, ohjaaja, kesklps - II varapuheenjohtaja Veijo Oinonen, eläkeläinen, sdp. Kunnanhallitus Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tar vittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edus taville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta on tarkemmat säännökset Rauta vaaran kunnan hallintosäännön (hyväksytty kunnanvaltuustossa nro 4/ ) 6. luvussa. Kunnanhallituksessa oli seitsemän (7) jäsentä, joista 2 edustaa Suomen Keskustaa, 2 Vasemmistoliittoa, 1 Kristillisdemokraatteja, 1 Perussuomalaisia ja 1 Suomen Sosialidemokraattista puoluetta. Hallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet vuonna 2012: - puheenjohtaja Matti Ahonen, maanviljelijä, kesk. - 1 varapuheenjohtaja Arto Hakkarainen, autonkuljettaja, vas - II varapuheenjohtaja Mika Mustonen, lähihoitaja, sdp

13 - Toivo - Sivistysosasto, - Eila - Rauha - Rauni - Reijo Keinänen, jäsen, kd Partanen, jäsen, vas Pursiainen, jäsen, kesk Rissanen, jäsen, ps saakka Kilpeläinen, jäsen, ps alkaen 11 Kunnanhallitus kokoontui vuonna kertaa ja käsitellen 269 asiaa. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja. Rautavaaran kunnan tarkempi luottamushenkilöluettelo on liitteenä 7. Kunnanviraston organisaatio: Kunnanvirastoa, jonka muodostaa koko kunnan henkilöstö, johtaa viraston päällik könä kunnanjohtaja Unto Murto. Atk-tukihenkilö Petri Kettunen toimii esikuntana (staabi) ja on suoraan kunnanjohtajan/kunnanhallituksen alaisuudessa. Henkilö toimii myös kunnan työsuojelupäällikkönä. Varatyösuojelupäällikkönä ohjaaja Ulla Ohtonen. Kunnanvirasto jakautuu osastoihin ja osastopäällikköinä toimivat: - Hallinto-osasto, osastopäällikkö talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo - Perusturvaosasto, osastopäällikkö perusturvajohtaja Helvi Mustonen osastopäällikkö rehtori Matti Korkalainen - Tekninen osasto, osastopäällikkö kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen Johtoryhmä: Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kunnanjohtaja voi kutsua johtoryhmän kokouksiin pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoi ta. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten ta voitteiden saavuttamiseksi. Kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä (jory) kokoon tui 4 kertaa vuonna Lisäksi pidettiin johtoryhmän osaryhmän kokouksia nopealla aikataululla mm. seu raavista: pohjakartan laatim inen, tonttikaupat, detaljikaavojen päivittäminen, maa kuntakaava/tuulivoima, Kangaslahden koulun myynti, eläinlääkäritoiminta, ensivas tetoiminta, KYSTERIn tilaajatoimikunnan ja johtokunnan asiat, laajakaista-asiat/kun nanvaltuuston takauksien oikaisut, kuntarakenneuudistus, SoTe-järjestämislain vei voitteet, kunnan hailintosäännön uudistaminen, kuntavierailut ja lobbaus, Rautavaa ra-päivät organisoiti ja Pihkassa Kotiseutuun/päätoimittajana toimiminen Ylä-Luos tan asiamiespostin säilyttäminen, kuntalain ja hallintolain tulkintakysymykset jne. Kunnanviraston ns. laajennettu johtoryhmä osallistui Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Pelastusopiston järjestämään POSA 2012-valmiusharioitukseen Pohjois- Suomen kunnille ja yhteistoimintatasoille. Kunnat osallistuivat harjoitukseen Harjoituksen tarkoituksena oli 1) testata ja harjaannuttaa aluehallinto viranomaisten ja paikallishallinnon organisaatioita yhteiskunnan häiriötilanteissa eri tyisesti tilannekuvan muodostamisessa 2) yhteistoiminnassa sekä 3) kriisiviestin nässä. Samalla testattiin Rautavaaran kunnan valmiussuunnitelma, johtoryhmän hälyyttäminen ja koollekutsumisen harjoitteleminen, kriisijohtamisen ja siihen liitty vän kriisiviestinnän harjoitteleminen. Lisäksi tehtiin Virve-viranomaispuhelimien käytön harjoitteleminen eri häiriötilanteissa. Kunta hankki vuonna 2012 kaksi (2) uutta Virveä ja kunnosti/päivitti kaksi vanhempaa Virveä (viranomaispuhelimen säädösten ja sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiukkojen ohjei

14 12 den mukaan). Kuluvana vuonna käynnistettiin kunnanjohtajan johdolla Rautavaa ran kunnan valmiussuunnitelman laadintatyö. Tavoitteena asia kuntoon mennessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 4/ :ssä 41 Rautavaaran kunnan uuden hallintosäännän. Voimaan alkaen. RAUTAVAARAN KUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO TULOSALUEITTAIN I-IV Kumlanvalttlusto 1 Tarkastuslautakunta 1 tlmtarkastaja Kunnanhallitus -Rautavaaran kunnan tiutohalliuto s(ratcgia (khaii t 162) Johtoryhmä Yhteistyökoniitea fulosalue 1 Tulosalue II Tulosalue III Tulosalue IV HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA VAPAA-AIKATOIMI TEKNINEN TOIMI Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta -Rautavaaran kunnan -Lasten ja nuorten -Kaavoitusohjelma 2013 ikläntymispoliittinen strategia hyvinvointisuunnrtelman (khall ) Vaalilautakunta ja palvelurakenteen toteuttaminen Vaalitoimikunta kehittärnisohjetma vuoteen (kvalt ) 2015 (kvalt ) -Rautavaaran nuorisoval Elinkeinolautukunta tuulio RaNuva (asetettu -Siinkeiriopoliittinen ohjelma kvalt huhtikuu) (kvalt ) Tarkastuslautekunta Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto -talous-ja kehittämis- -perusturvajohtaja -rehtori -kunnaninsinööri johtaja Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtävtialueet: Tehtäviialueet: Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Teknisen toirnen hallinto Elinkeino- ja kehittämis- Toimialan kuntayhtymät Perusopetus Kiinteistötoimi. kunnos tehtavät Lapsiperheiden palvelut Toisen asteen koulutus sapito ja huolto Elinkeinopoliittinen ohjel- Palvelutalo Lepola Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja yleiset me Muu vanhustenhuolto Kirjasto-ja alueet Kunnan Hankesalkku Muut sosiaal palvelut kulttuuritoimi Vesihuoltolaitos Yksityistieasiat KYSTERI (perustervey- Liikunta-ja Jätehuolto Haja-asutusalueen vesidenhuolto ja vanhusten nuorisotoimi Rakennustarkastus ja ja jätehuolto laitoshoito aika- Vapaa sivistystyö: - valvonta Kylien kehittäminen en) Kuopion kansalais- Pelastustoimi/Kuopio* Sydän-Savon alueellinen Erikoissairaanhoito opisto Kaavoitus maaseutuhalhnto/siiiinjarvr Ympäristöterveyden- Atetia- ja suvouspalvelu Yrnpäristönsuojelu/Kuo Sydän-Savon lomituspalhoto/sihnj Päivähoito 10 vei Ut/Maaninka Raittiustyö =sopimuspohjinas yhlaintyö - UM / pkll , , , ,

15 13 HENKILÖSTÖ Kunnan vakinaisen henkilöstön määrä tulosalueittain vuosina Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Sosiaalitoimi 32 30,5 27,5 28,5 49,5 Perusterveydenhoito 39,2 34,2 34,2 30,1 0 Sivistystoimi 44,5 42,5 49,9 45,7 45,2 Tekniset palvelut 8,4 7,4 8,4 *)94 *)94 Henkilöstöyhteensä 132,10 121,60 127,00 121,70 112,10 *) mukana määräaikainen työnjohtaja ja ostopalveluna ympäristötarkastaja ja raken nustarkastaja Henkilöstön sairauspoissaolot vuosina Osasto Hallintopalvelut Päivät Päivää/hiö 3,0 1,0 0,3 0,3 3,9 Elinkeinopalvelut Päivät Päiväälhlö Perusturvapalv. Päivät Päivää/hlö 22,2 14,9 16,2 21,5 18,6 Sivistystoimi Päivät Päivää/hiö 7,8 13,1 9,2 12,3 11,6 Tekninen toimi Päivät Päivää/hlö 15,6 11,8 18,2 10,3 6,1 Yhteensä Päivät Keskim. Päiväälhlö 15,7 13,3 12,7 15,8 13,7 Sairausaian palkkoia on maksettu henkilöstölle: - vuonna ,65 - vuonna ,14 - vuonna ,09

16 - laskennan perusteena todelliset työpäivät 251 VuosHomat 12,0% LakisääteisetMUUtPOiSSaOlOt 6,1% 2,0% Käytetty työaika 2012 Käytetty työaika Työterveyshuolto ja Kelan korvaukset vanhempainlomat, hoitovapaat, vuorotteluvapaa, opintovapaat, sairaan lapsen 14 Tehty työpanos 74,4 0I f0 Kuviosta käytetty työaika nähdään, että työnantajan käytettävissä oleva työpanos on 74,4 % koko työajasta. Vuosilomien, sairauspäivien, lakisääteisten poissaolojen (mm. äitiys- ja isyyslomat, hoito). Muiden poissaolojen (mm. koulutus, oppisopimuskoulutuksen teoriajaksot, yksityisasiat) osuus on yhteensä 25,6 % koko työajasta Työterveyshuollon menot ( ) Kelan korvaukset ( )

17 15 Henkilöstön koulutuspäivät vuonna (sisältää oppisopimuskoulutuksen) Hallintopalvelut Koulutuspäivät Päivät/henkilö 5,6 1,6 Perusturva Koulutuspäivät Päivät/henkilö 2,9 1,2 Sivistystoimi Koulutuspäivät Päivät/henkilö 1,0 0,9 Tekninen toimi Koulutuspäivät 14 6 Päivät/henkilö 1,5 0,6 Yhteensä Koulutuspäivät Päivät/henkilö 2,3 1,1 Henkilöstön koulutuskustannukset: - vuonna vuonna vuonna Luottamusmieskoulutus (ammattiyhdistys) Asumispalveluyksikkö Hopeapaju 4 Yläaste 4 Yhteensä 8

18 16 Palkat (1000 ) Vakinaisen henkilöstön palkat Sijaisten palkat Työllistettyjen palkat Henkilösivukulut edellisistä Palkat yhteensä Henkilösivukulut eivät enää v sisällä eläkemenoperusteista maksua. Palkkamenojen ver[ailu vuosilta : Rautavaara, alle 2000 asukkaan kunnat, Pohjois-Savo Palkat /asukas Rautavaara j alle 2000 as. kunnat DPoh1OiS-SavODKokOrra

19 17 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Kulunut vuosi on ollut kunnille hyvin haasteellinen. Kuntarakenne-, sote- ja keski asteen koulutuksen rakenneuudistukset, kuntalain ja kuntien valtionosuusjärjestel män uudistaminen sekä näiden kaikkien uudistusten keskeneräisyys leimasivat lop puvuotta. Uudet valtuustot käynnistävät työnsä heikkenevissä talousnäkymissä. Rakenne muutos kohtelee paikkakuntia kovin eri tavoin. Aikaisemmin erittäin hyvin menesty nyt kunta saattaa varsin nopeasti olla suorastaan kriisin partaalla. Talouskehityksen heikkeneminen ja rakennemuutos näkyivät myös siinä, että harkinnanvaraisen vai tionosuuden korotusta haki 95 kuntaa 117 miljoonan edestä, joukossa sellaisia jotka vielä muutama vuosi sitten olivat taloudeltaan varsin vahvoja. Tukea myönnettiin 27 kunnalle yhteensä 20 miljoonaa euroa. Kunnallisveroaan nosti ennakko-odotuksiin nähden huomattavan suurempi joukko, peräti 119 kuntaa ensi vuodelle. Keskimääräinen painotettu kunnallisveroprosentti on nyt 19,38. Ero matalimman ja korkeimman välillä on venähtänyt jo 5,5 % - yksi kön suuruiseksi. Rautavaaran tuloverorrosentti on ollut vuodesta ,00%. Lokakuussa 2012 eduskunnan hallintovaliokunta pyysi Kuntaliitolta lausuntoa lähi vuosien kuntatalouden tasapainotustarpeen suuruudesta. Kuntatalousyksikössä tehdyt laskelmat päätyivät siihen, että vuoden 2015 loppuun mennessä koko kun tatalouden tasapainotus-tarve on noin 1,1 1,3 miljardia euroa kun tasapaino arvioi daan niin, että vuosikate riittää nettoinvestointeihin. Laskelman makro-oletukset pohjautuvat valtiovarainministeriön syys-kuussa tehtyihin ennusteisiin valtion vuo den 2013 peruspalvelubudjetissa. Tasapaino voidaan saavuttaa joko nostamalla veroja, leikkaamalla toimintamenoja tai investointeja tai kuten todennäköistä näiden yhdistelmällä. Marraskuun 2012 yhteisöverontilitykset olivat poikkeukselliset aiempiin verovuosiin kohdistuneiden oikaisujen suuruudesta johtuen. Verohallinto oikaisi oikaisulautakun nan päätöksen perusteella erään verovelvollisen verotusta verovuosilta niin, että verovelvolliselle palautettiin huomattavat määrät kyseisiltä vuosilta makset tuja veroja. Kuntien saamia yhteisöveroja palautettiin verovelvollisille tämän johdos ta yhteensä yli 105 milj. euroa. Vaikka taloustilanne Suomessa on epävarma, luottamus Suomen kuntiin pysyy ko konaisuutena tarkastellen korkealla tasolla. Standard & Poor s luokitteli Kuntien Ta kauskeskuksen kolmen A:n arvoiseksi. Tämä on tärkeä viesti siitä, että epävarmas sa maailmassa niin Suomen valtioon kuin Suomen kuntiin luotetaan. Maan hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kääntämistä supistuvaksi hallituskauden loppuun mennessä sekä valtion talouden alijäämän pitämisessä korkeintaan 1 %:ssa BKT:sta. Jos nämä tavoitteet eivät näytä toteutu van, hallitus toteuttaa veronkorotuksia ja menoleikkauksia laskennallisesti yhtä pal jon. Uudet sopeutustoimenpiteet ovat tiedossa maaliskuun 2013 kehyskierrokselta. Kuntien tilanne on nyt monessa mielessä epävarma ja suorastaan hämmentävä.

20 Varauksesta on käytetty vuonna ,52 euroa ja varauksesta oli jäljellä tarkastuksia ja ympäristövaikutusten seurantaa varten pakollinen varaus. Tarkastuksia ja seurantaa jatketaan kaatopaikan sulkemisen jälkeen ainakin YMPÄRISTÖNSUOJELU Tasetilillä muut pakolliset varaukset on kaatopaikan maisemointia, jälkihoitovaiheen kymmenen vuotta ,72 euroa. Vuonna 2012 Rautavaaran ympäristönsuojelua on hoidettu ostopalveluna Nilsiän kaupungista ltp/viikko. Vuoden 2013 alusta tehtävät ostetaan Kuopion kaupungilta 18 Nilsiän kuntaliitoksen johdosta. Ympäristönsuojeluun kuuluvat seuraavat kunnan viranomaistehtävät: - ympäristönsuojelulainsäädäntöön - maa-aineslain - ympäristölupien - lupien - ympäristönsuojeluun - jätevesien - ympäristönsuojeluun - jätehuollon ja käsittely täytäntöönpanon valvonta valvonta liittyvä tiedottaminen valvonta. - myönnetyt maa-ainesluvat 2 - myönnetyt ympäristöluvat 1 - maa-ainestarkastukset 20 Lupa-asiat vuonna 2012: liittyvän lupa- ja ilmoitusmenettelyn valmistelu mukainen lupien valmistelu ja valvonta käsittelyyn liittyvä neuvonta ja ohjaus liittyvä neuvonta ja ohjaus

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012. Valtuusto 17.6.2013 47 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2012 Valtuusto 17.6.2013 47 *Kannen kuva: Lahma-Transin terminaali rakennettiin 2012. Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2011 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot