Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/ Kunnanvaltuusto nro 4/ TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Rautavaaran kunta TILINPÄÄTÖS 2012 Strategia prosessi; luo, sitouttaa ja opettaa Päamäärät Näkökulmat Kriittset menestystekijä Visio Arvot Mittarit ja tavoitetaso Toimintaympäristön ja kunnan arviointi / strategian touien Toiminnan jatkuva kehittäminen elinkeinojen, palvelujen hallinnon ja osaamisen kehittmisohjelmat = strategloiden jalkauttaminen 1 Kunnanhallitus nro 4/ Kunnanvaltuusto nro 4/

2

3 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 3 Kunnan hallinto 9 Henkilöstö 13 Ympäristönsuojelu 18 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 19 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 21 Tasetarkastelu 23 Kokonaistulot ja kokonaismenot 24 Kuntakonsernin toiminta ja talous 25 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen 30 Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen 30 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 54 Investointiosan toteutuminen 56 Rahoitusosan toteutuminen 61 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma 64 Rahoituslaskelma 65 Tase 66 Konsernilaskelmat LIITETIEDOT ERIYTETYT TILIN PÄÄTÖKSET TILIN PÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUOTTAMUSHENKILÖT SELVITYS KUNNAN HANKESALKUN TOTEUTTAMISESTA 2Q1? 88

4

5 3 1. TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2012 Toimintaympäristö muuttuu edelleen Viime vuosien aikana on tullut selväksi, ettei pienkuntaa voi johtaa ilman, ettemme kaiken aikaa seuraa toimintaympäristön muutoksia. Enää ei riitä lähiympäristön muutosten seuraaminen, vaan nyt on seurattava kansallisten ja kansainvälisten signaalien vaikutuksia Suomen tasavallan ja oman kunnan talouteen. Kunnanvaltuuston kokouksessa :ssä 29 hyväksyttiin perustamissopi mus perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun siirtämi seksi sekä perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon kunnallisen liikelaitok sen perustamiseksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (KYSTERI hanke). KYSTERI eli perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin organisaatiossa aloitti toimintansa alkaen. Tärkeistä asioista yksi ylitse muiden Rautavaaran kunnalle oli edelleen Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin KYSTERIn perusterveydenhuollon liikelaitoksen/kuopion yliopistollinen sairaala toiminnan vakiinnuttaminen vuonna KYSTERIn väestöpohja oli asukasta, henkilöstöä 423 ja talousarvion suuruus n. 31 milj. euroa. Rautavaaran kunta kuuluu Koillis-Savon palvelualueeseen/palveluyksikköön yhdes sä Juankosken kaupungin ja Kaavin kunnan kanssa. KYSTERIin siirtyi kuntien ja kuntayhtymien palkkalistoilta yhteensä 437 työntekijää, laitospaikkoja KYSTERIssä on noin 250. Rautavaaran kunnasta siirtyi 11 työntekijää vanhoina työntekijöinä. KYSTERI on yksi palvelualue Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän neljästä palvelualueesta. Se toimii liikelaitoksena ja sen omia päätöksentekoeli miä ovat tilaajatoimikunta ja johtokunta. Tilaajatoimikunnan jäsenet on nimetty kuntien luottamushenkilöistä kuluvan kunnallisvaalikauden ajaksi. Rautavaaran kunnasta tilaajatoimikuntaan valittiin kunnanhallituksen 2. vpj Mika Mustonen ja varalla kunnanvaltuuston pj Mikko Korhonen vv Tilaajatoimikunnan keskeisenä tehtävänä on palvelujen järjestämisvastuusta huolehtiminen sekä kuntalaisten että kuntapäättäjien näkökulmasta. Johtokunta nimettiin samaksi ajaksi. Johtokunnan keskeinen tehtävä on tehok kaasta palvelujen tuotannosta vastaam inen. Rautavaaran kunnasta KYSTE R 1 n johtokunnassa vv on kunnanjohtaja Unto Murto ja varalla kunnanha lituksen pj Matti Ahonen. Kunta - ja sote - rakenneuudistus puhuttaa edelleen Helmikuussa 2012 tuotiin julkisuuteen valtiovarainministeriön virkamiesvalmisteluna syntynyt ehdotus kuntauudistuksen kriteereistä sekä karttamuotoinen esitys kunta uudistuksesta. Rautavaaran osalta esitettiin, että kunta voi valita suunnaksi Kuo pion, Ylä-Savon/Iisalmen tai Pielisen-Karjalan/Nurmeksen.

6 4 Kunnanvaltuusto antoi lausunnossaan valtiovarainministeriölle rukkaset kaikille esitetyille vaihtoehdoille. Kunta halutaan pitää itsenäisenä ja lähipalvelut omissa käsissä. Kuntauudistuksen kanssa rinnan valmisteltiin esitystä tulevaksi sosiaali - ja tervey denhuollon rakenteeksi. Maan hallitus linjasi kesäkuussa 2012, että sosiaali - ja terveydenhuolto rakentuu tulevaisuudessa kaksiportaiselle mallille, jossa laajaa perustasoa täydentäisi erityistaso. Linjauksen katsottiin käytännössä merkitsevän sairaanhoitopiirien lakkauttamista. Syksyn aikana tehtyjen jatkolinjausten mukaan sosiaali - ja terveydenhuollon perustason muodostaisivat asuk kaan kunnat tai yhteistoiminta - alueet. Syksyn aikana valmisteltiin myös luonnos tulevaksi kuntarakennelaiksi. Luonnoksen mukaan jokaisen alle asukkaan kuntien tulee osallistua kuntaliitosselvityk seen, jonka on määrä valmistua maaliskuun loppuun 2014 mennessä. Kunnanval tuusto antoi oman lausuntonsa kuntarakennelakiluonnoksesta valtiovarain ministeriö lie. Tavoiteaikataulun mukaan esitys kuntarakennelaiksi pyritään viemään eduskuntaan vielä kuluvan kevään aikana. Laki tulee voimaan Mikäli laki toteutuu sisäl löltään luonnoksen mukaisena, tulee Rautavaaran kunnan kuluvan vuoden marras kuun loppuun 2013 mennessä ilmoittaa selvityskumppaninsa. Aika näyttää. Kunnanvaltuuston toimikaudella vv tapahtui kunnallishallinossa monia uudistuksia. Tässä kunnanjohtajan katsauksessa analysoin näitä vuo sia kunnan taloustilanteen kautta valtioneuvoston asetuksen kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (1 72/2007 eli Puitelain 9) mukaisesti: Keskeisiä kunnan talouden raja-arvoja ovat puitelain 9 :n ja sitä täydentyvän ase tuksen mukaan kuusi (6): kertynyt alijäämä, vuosikate, tuloveroprosentti, kun nan lainamäärä, omavaraisuusaste ja kunnan suhteellinen velkaantuneisuus. Rautavaaran kunnan asukasmäärä asukasta. Kunnan asukasluku väheni vuoden aikana 35 henkilöllä (1,8%). Asukkaita 1,7 maakm2. Kunnan työttömyysprosentti oli keskimäärin 12,0% (vuonna ,3, vuonna ,5 % ja vuonna ,7%). Kunnan väestöllinen huoltosuhde on 72,9 (tämä kertoo kuinka monta alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä on 100 työikäistä koh den). Muistakaamme, että kunta on puitelain 5 :n mukainen pitkien etäisyvksien kunta. Koska tulevina vuosina on tiedossa kunnille suuria lainsäädännöllisiä velvoitteita on tarkka taloudenpito edelleen tarpeen. Kunnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota lainamäärän kehitykseen ja suhteelliseen velkaantuneisuuteen. Kunnan taseeseen on kertynyt kumulatiivista ylijäämää Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa :n ylijäämää. Vuoden 2011 tilinpäätös oli ylijäämäinen. Vuoden 2010 tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen. Vuonna 2009 tilikauden tulos oli ylijäämäinen euroa.

7 5 Kunnan taseen vahvistuminen on varmasti viime vuosien hyvistä uutisista kaikkein parasta. Pidän vuoden 2012 tilinpäätöstä edelleen pitää hyvänä näissä muutosolosuhteissa. Kunnan tuloslaskelman vuosikate 2012 on eli 515 /asukas. Vuosikatteella katettiin poistot 167,6 %:sti. Asukasluku: Kunnan tuloslaskelman vuosikate 2011 oli eli 679 /asukas. Vuosikat teella katettiin poistot 304,2 %:sti. Asukasluku: Vuoden 2010 vuosikate oli hyvä eli 1.043!asukas. kyettiin kattamaan poistot 446,1 %:sti. Asukasluku: Vuoden 2009 vuosikate oli hyvä eli 741!asukas. kyettiin kattamaan poistot 314,9 %:sti. Asukasluku Vuosikatteella Vuosikatteella Kuntamme tuloveroprosentti on ollut vuodesta ,00 %. Efektiivinen veroaste 11,88% (kuvaa maksettavan tuloveron ja veronalaisen tulon suhdetta). Koko maan tulovero 19,38% ja efektiivinen veroaste 14.30%. Kunnan lainamäärä vuonna 2012 oli , vuonna 2011 oli , vuonna ja vuonna Lainakanta oli vuonna /asukas, vuonna /asukas ja vuonna /asukas, vuonna !asukas. Kunnan omavaraisuusaste oli vuonna %, vuonna ,9 %, vuonna ,6%, vuonna ,5 %. Omavaraisuusasteen ollessa alle 50 prosenttia merkitsee se suurta velkarasitetta. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus-% oli vuonna ,1 %, vuonna ,6 %, vuonna ,6 % ja vuonna ,7 %. Suhteellinen velkaantunei suus kertoo mitä pienempi suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on sitä paremmat mahdollisuudet kunnallamme on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tulojen kehityksestä: Tulokseen vaikuttivat verotulojen korjaaminen (yhteisöveron oikaisu ), valtionosuuksien kasvaminen eli 3,3%. Menojen kehityksestä: Käyttömenojen netto (toimintakate) oli vuonna , vuonna , vuonna ja vuonna 2009 tilinpäätöksessä Toimintakulut lisääntyivät vuodesta /2,3 %. Henkilöstökulut väherityivät vuodesta !- 6,9 %. Selittäjänä 11 henkilön siirtyminen KYSTERIn palvelukseen. Palvelujen ostot lisääntyivät vuodesta /17,4%.

8 valtionosuuksilla ja muilla tuloilla) kasvoi eli 2,8 %. 679 Iasukas, v eli /asukas ja v eli 741! mä oli ja vuonna 2009 ylijäämä oli Tilikauden yhjäämä on , v ylijäämä oli , v ylijää vuonna ,1 %:sti, vuonna ,9 %:sti. Tuloslaskelman vuosikate oli v eli 515 /asukas, v eli Yhteensä: asukas. Vuosikatteella kyettiin kattamaan poistot 1 67,6%:sti, vuonna ,2 %:sti ja Palvelutarpeen (ikärakenteen muutos) ja palvelutarjonnan muutokset (eläköitymi menestystekijät (asiat, joissa on ehdottomasti onnistuttava), niiden arviointikriteerit vuus ja saavutettavuus PARAS-lakien päättyessä Huomioon otetaan 2025-agendaa jatkettiin. Tavoitteena turvata kuntalaisille hyvät kuntapalvelut: saata vaan sitä tehdään joka päivä. Tulevaisuus ei ole pelkkiä uhkia, vaan se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja uhkien välttämi Kunta valmistautuu PARAS-hankkeen jälkeiseen aikaan USO2-verkostohankkeella prosenttisesti. Investoinnin tulorahoitus oli vuonna ,2% ja pääomamenojen Maksuvalmius eli kassan riittävyys oli v pv, v pv, v pv Lairiamäärä asukasta kohden pieneni v /asukas :n / asukas. Kunnan omavaraisuusaste kasvoi v ,9 %:sta 65 %:iin. Toimintakate (= toimintakulujen ja toimintatulojen erotus, joka katetaan verotuloilla, 6 ja v vastaava luku oli 47 pv. Kunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen vuosikatteella kyettiin kattamaan poistot 167,6 tulorahoitus 01 26,3%. Elämme kunnissa kaikin tavoin muutoksen ja epävarmuuden aikaa. Tulevaisuus näyttäytyy helposti pakkojen ja uhkien määrittämänä. Sitä ei kuitenkaan ole annettu, nen ovat kuntamme päätöksenteon suuria haasteita. Kunnanhallituksen kokouksessa nro 3/ käynnistämää Kuntastrategia palvelujen tuotannossa ja käytössä edelleen elämänkaarinäkökulma ja ennaltaeh käisy sekä pitkien etäisyyksien vaatimukset. RAUTAVAARA-SAVOTTAn ( Metsäkartanon Savottasali) Elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteiden (keihäänkärkiä) kehittämistä jatkettiin: 1. Kunnan talous: terve kuntatalous, työvoima ja tuottavuus. 2. Elinkeinot ja työllisyys: elinkeinopoliittinen ohjelma (Elpo) ja työllisyysstrategia. 3. Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (PARAS-hanke), ikääntymi nen voimavaraksi. 4. Perusturva: sivistystoimi/koulutus, osaaminen, vapaa-aika: kulttuuri ja liikunta 5. Tekninen toimi: asuminen, infrastruktuuri ja ympäristö. nen) tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi (PARAS-hankkeen jälkeenkin). Talousarviossa hyväksytään palveluittain kriittiset ja tavoitetasot talousarviovuodelle.

9 7 RAUTAVAARA-SAVOTAssa kunnan talouden vakaana pitäminen on priorisoitu strategian tärkeimmäksi menestystekijäksi. Silloin kun talous on kunnossa, voimme parhaiten kehittää kuntaa. Jatkossakin kunnan palvelutuotantoa on tehostettava ja palvelujen kapasiteetin käyttöaste on nostettava. Tehottomia palvelurakenteita on karsittava ja tyhjillään olevia kiinteistöjä on nopeasti myytävä, vuokrattava tai puret tava. Kunnan rahoituspohjaa ja palvelujen rakenteita on hoidettava niin hyvin, että tulot riittävät menoihin ja niiden erotuksella kyetään kattamaan uusinvestoinnit, poistot ja lainojen lyhennykset. Kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 17/ :ssä 232, että kunta on muka na USO2-verkostohankkeessa (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtami nen). Tavoitteena on, että kunnalle laaditaan Erillisohjelma, jolla turvaamme lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa (ks.tarkemmin selvitys kunnan Hankesalkun toteutuksesta liite 8). Hankkeen organisoinnista vastaavat Suomen Kuntaliitto ja sen kuntaliittokonserni (ml. Audiapro Oy, FCG Oy) sekä SITRAn julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Kunnan peruspalvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä painopiste on kustannustehokkaasti tuotetuissa lähipalveluissa. Kehittämiskohteina on uusien palvelutuo tantotapojen ja yrittäjyyden edellytysten luominen ja edelleen kehittäminen, alueelli set ja seudulliset ratkaisut sekä lähikuntien keskinäinen yhteistyö. Kunnan suurin rakennushanke vuonna 2012 oli asumispalveluyksikkö Hopeapaju. Hopeapaju muutettiin 20-paikkaisesta laitoksesta 13 asuntoa käsittäväksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi, missä on mahdollista toteuttaa intervallihoitoa ja lyhytai kaista kuntouttavaa hoitoa esim. sairaalasta kotiutumistilanteissa. Valmistui kesä kuussa Ikävää oli se, että Hopeapajun kokonaiskustannukset ,78 (alv 0%) jouduttiin kattamaan kunnan omasta pussista, koska kunta ei saanut hank keelle ARAn avustusta (40%) :a, erillisrahoitushakemuksesta huolimatta. Uusissa kaavoitusratkaisuissa kunnassa on esillä ns. energiakaava. Siinä lippu laivana on H iekkahäi kän ranta-asemakaavan m u utostyö. Kaavoittajana toimii FCG Oy. Tältäkin osin viranomaisneuvottelut kunnan ja Pohois-Savon ely-keskuksen kanssa ovat sujuneet erittäin hyvin. Energiakaava olisi ensimmäinen Pohjois-Savos sa ja maakuntakaavoituksen ohjatessa kuntatason yleis- ja asemakaavoitusta kunta pitää erittäin tärkeänä, että aikaisemmin tehdyt mittavat investoinnit Paljakan alueel le/kiparin alueelle eivät saa mennä kankkulan kaivoon. Rautavaaralle on yksi valttikortti. Kunnan ilmapiiri on reipastunut ja meillä on nyt tekemisen meininki. Meidän ei kannata surkutella ja haaveilla menneitä. Meidän tulee arvostaa kaikkia niitä positii visia eli hyviä asioita, mitä täällä on tehty ja viestittää näitä mediassa. Tästä olenkin saanut paljon positiivista palautetta asukkailta ja yrittäjiltä. Naapurikunnat mukaan lukien. Kiitos tästä. Esitän parhaimmat kiitokset Rautavaaran laajakaistakunnan luottamushenki löille, viranhaltijoille ja työntekijöille sekä kaikille kuntamme yhteistyökumppa neille vuodesta Yhteiset tavoitteet luovat eteenpäin pyrkivän ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä toimia. Unto Murto kunnanjohtaja

10 8 Kunnan väestön kehitys: Väestö Muutos 11/ vuotiaat Yhteensä Valtionosuudetja verotulot euroina TP TP TP TP TP TP TP TP 1? TP TP TP TP TP TA TS TS OVaIt.osuud. DVerotulot Lainat euroalasukas I2015 OSarjal r3

11 9 Vuosikate euroa/asukas iiiii TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TA TS TS OSarjal KUNNAN HALLINTO Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhalli tus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat lautakunnat: yleishallinnon päävastuualue 1. keskusvaalilautakunta 2. tarkastuslautakunta 3. elinkeinolautakunta sosiaali- ja terveystoimen päävastuualue 1. perusturvalautakunta sivistystoimen päävastuualue 1. sivistyslautakunta teknisen toimen päävastuualue 1. tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto Kuntalain (365/1995) 13 :n mukaan valtuusto vastaa desta. kunnan toiminnasta ja talou Valtuuston tulee: 1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista; ( /519) 2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista; 3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio; ( /8 1)

12 10 4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 8) päättää luottamushenkiläiden taloudellisten etuuksien perusteista; 9) valita tilintarkastajat; 10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä 11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuiten kaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimen omaisen säännöksen mukaan päätettävä. Valtuusto voi johtosäännössä antaa kun nan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Toim/valta sellaisessa asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voi daan siirtää vain toimielimelle. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kunnanvaltuustoon 17 jäsentä, joista 6 edustaa Suomen Keskustaa, 3 Perussuomalaisia, 5 Vasemmistoliittoa, 3 Suomen Sosialidemokraattista Puoluetta. Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2012 neljä (4) kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja. Valtuuston puheenjohtajisto: - puheenjohtaja Mikko Korhonen, eläkeläinen, vas - 1 varapuheenjohtaja Marjaleena Korhonen, ohjaaja, kesklps - II varapuheenjohtaja Veijo Oinonen, eläkeläinen, sdp. Kunnanhallitus Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tar vittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edus taville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta on tarkemmat säännökset Rauta vaaran kunnan hallintosäännön (hyväksytty kunnanvaltuustossa nro 4/ ) 6. luvussa. Kunnanhallituksessa oli seitsemän (7) jäsentä, joista 2 edustaa Suomen Keskustaa, 2 Vasemmistoliittoa, 1 Kristillisdemokraatteja, 1 Perussuomalaisia ja 1 Suomen Sosialidemokraattista puoluetta. Hallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet vuonna 2012: - puheenjohtaja Matti Ahonen, maanviljelijä, kesk. - 1 varapuheenjohtaja Arto Hakkarainen, autonkuljettaja, vas - II varapuheenjohtaja Mika Mustonen, lähihoitaja, sdp

13 - Toivo - Sivistysosasto, - Eila - Rauha - Rauni - Reijo Keinänen, jäsen, kd Partanen, jäsen, vas Pursiainen, jäsen, kesk Rissanen, jäsen, ps saakka Kilpeläinen, jäsen, ps alkaen 11 Kunnanhallitus kokoontui vuonna kertaa ja käsitellen 269 asiaa. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja. Rautavaaran kunnan tarkempi luottamushenkilöluettelo on liitteenä 7. Kunnanviraston organisaatio: Kunnanvirastoa, jonka muodostaa koko kunnan henkilöstö, johtaa viraston päällik könä kunnanjohtaja Unto Murto. Atk-tukihenkilö Petri Kettunen toimii esikuntana (staabi) ja on suoraan kunnanjohtajan/kunnanhallituksen alaisuudessa. Henkilö toimii myös kunnan työsuojelupäällikkönä. Varatyösuojelupäällikkönä ohjaaja Ulla Ohtonen. Kunnanvirasto jakautuu osastoihin ja osastopäällikköinä toimivat: - Hallinto-osasto, osastopäällikkö talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo - Perusturvaosasto, osastopäällikkö perusturvajohtaja Helvi Mustonen osastopäällikkö rehtori Matti Korkalainen - Tekninen osasto, osastopäällikkö kunnanrakennusmestari Mikko Hartikainen Johtoryhmä: Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kunnanjohtaja voi kutsua johtoryhmän kokouksiin pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoi ta. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten ta voitteiden saavuttamiseksi. Kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä (jory) kokoon tui 4 kertaa vuonna Lisäksi pidettiin johtoryhmän osaryhmän kokouksia nopealla aikataululla mm. seu raavista: pohjakartan laatim inen, tonttikaupat, detaljikaavojen päivittäminen, maa kuntakaava/tuulivoima, Kangaslahden koulun myynti, eläinlääkäritoiminta, ensivas tetoiminta, KYSTERIn tilaajatoimikunnan ja johtokunnan asiat, laajakaista-asiat/kun nanvaltuuston takauksien oikaisut, kuntarakenneuudistus, SoTe-järjestämislain vei voitteet, kunnan hailintosäännön uudistaminen, kuntavierailut ja lobbaus, Rautavaa ra-päivät organisoiti ja Pihkassa Kotiseutuun/päätoimittajana toimiminen Ylä-Luos tan asiamiespostin säilyttäminen, kuntalain ja hallintolain tulkintakysymykset jne. Kunnanviraston ns. laajennettu johtoryhmä osallistui Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Pelastusopiston järjestämään POSA 2012-valmiusharioitukseen Pohjois- Suomen kunnille ja yhteistoimintatasoille. Kunnat osallistuivat harjoitukseen Harjoituksen tarkoituksena oli 1) testata ja harjaannuttaa aluehallinto viranomaisten ja paikallishallinnon organisaatioita yhteiskunnan häiriötilanteissa eri tyisesti tilannekuvan muodostamisessa 2) yhteistoiminnassa sekä 3) kriisiviestin nässä. Samalla testattiin Rautavaaran kunnan valmiussuunnitelma, johtoryhmän hälyyttäminen ja koollekutsumisen harjoitteleminen, kriisijohtamisen ja siihen liitty vän kriisiviestinnän harjoitteleminen. Lisäksi tehtiin Virve-viranomaispuhelimien käytön harjoitteleminen eri häiriötilanteissa. Kunta hankki vuonna 2012 kaksi (2) uutta Virveä ja kunnosti/päivitti kaksi vanhempaa Virveä (viranomaispuhelimen säädösten ja sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiukkojen ohjei

14 12 den mukaan). Kuluvana vuonna käynnistettiin kunnanjohtajan johdolla Rautavaa ran kunnan valmiussuunnitelman laadintatyö. Tavoitteena asia kuntoon mennessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 4/ :ssä 41 Rautavaaran kunnan uuden hallintosäännän. Voimaan alkaen. RAUTAVAARAN KUNNAN ORGANISAATIOKAAVIO TULOSALUEITTAIN I-IV Kumlanvalttlusto 1 Tarkastuslautakunta 1 tlmtarkastaja Kunnanhallitus -Rautavaaran kunnan tiutohalliuto s(ratcgia (khaii t 162) Johtoryhmä Yhteistyökoniitea fulosalue 1 Tulosalue II Tulosalue III Tulosalue IV HALLINTO JA ELINKEINOTOIMI PERUSTURVATOIMI OPETUS- JA VAPAA-AIKATOIMI TEKNINEN TOIMI Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta -Rautavaaran kunnan -Lasten ja nuorten -Kaavoitusohjelma 2013 ikläntymispoliittinen strategia hyvinvointisuunnrtelman (khall ) Vaalilautakunta ja palvelurakenteen toteuttaminen Vaalitoimikunta kehittärnisohjetma vuoteen (kvalt ) 2015 (kvalt ) -Rautavaaran nuorisoval Elinkeinolautukunta tuulio RaNuva (asetettu -Siinkeiriopoliittinen ohjelma kvalt huhtikuu) (kvalt ) Tarkastuslautekunta Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto -talous-ja kehittämis- -perusturvajohtaja -rehtori -kunnaninsinööri johtaja Tehtäväalueet: Tehtäväalueet: Tehtävtialueet: Tehtäviialueet: Yleis- ja taloushallinto Perusturvatoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Teknisen toirnen hallinto Elinkeino- ja kehittämis- Toimialan kuntayhtymät Perusopetus Kiinteistötoimi. kunnos tehtavät Lapsiperheiden palvelut Toisen asteen koulutus sapito ja huolto Elinkeinopoliittinen ohjel- Palvelutalo Lepola Muu opetustoiminta Liikenneväylät ja yleiset me Muu vanhustenhuolto Kirjasto-ja alueet Kunnan Hankesalkku Muut sosiaal palvelut kulttuuritoimi Vesihuoltolaitos Yksityistieasiat KYSTERI (perustervey- Liikunta-ja Jätehuolto Haja-asutusalueen vesidenhuolto ja vanhusten nuorisotoimi Rakennustarkastus ja ja jätehuolto laitoshoito aika- Vapaa sivistystyö: - valvonta Kylien kehittäminen en) Kuopion kansalais- Pelastustoimi/Kuopio* Sydän-Savon alueellinen Erikoissairaanhoito opisto Kaavoitus maaseutuhalhnto/siiiinjarvr Ympäristöterveyden- Atetia- ja suvouspalvelu Yrnpäristönsuojelu/Kuo Sydän-Savon lomituspalhoto/sihnj Päivähoito 10 vei Ut/Maaninka Raittiustyö =sopimuspohjinas yhlaintyö - UM / pkll , , , ,

15 13 HENKILÖSTÖ Kunnan vakinaisen henkilöstön määrä tulosalueittain vuosina Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Sosiaalitoimi 32 30,5 27,5 28,5 49,5 Perusterveydenhoito 39,2 34,2 34,2 30,1 0 Sivistystoimi 44,5 42,5 49,9 45,7 45,2 Tekniset palvelut 8,4 7,4 8,4 *)94 *)94 Henkilöstöyhteensä 132,10 121,60 127,00 121,70 112,10 *) mukana määräaikainen työnjohtaja ja ostopalveluna ympäristötarkastaja ja raken nustarkastaja Henkilöstön sairauspoissaolot vuosina Osasto Hallintopalvelut Päivät Päivää/hiö 3,0 1,0 0,3 0,3 3,9 Elinkeinopalvelut Päivät Päiväälhlö Perusturvapalv. Päivät Päivää/hlö 22,2 14,9 16,2 21,5 18,6 Sivistystoimi Päivät Päivää/hiö 7,8 13,1 9,2 12,3 11,6 Tekninen toimi Päivät Päivää/hlö 15,6 11,8 18,2 10,3 6,1 Yhteensä Päivät Keskim. Päiväälhlö 15,7 13,3 12,7 15,8 13,7 Sairausaian palkkoia on maksettu henkilöstölle: - vuonna ,65 - vuonna ,14 - vuonna ,09

16 - laskennan perusteena todelliset työpäivät 251 VuosHomat 12,0% LakisääteisetMUUtPOiSSaOlOt 6,1% 2,0% Käytetty työaika 2012 Käytetty työaika Työterveyshuolto ja Kelan korvaukset vanhempainlomat, hoitovapaat, vuorotteluvapaa, opintovapaat, sairaan lapsen 14 Tehty työpanos 74,4 0I f0 Kuviosta käytetty työaika nähdään, että työnantajan käytettävissä oleva työpanos on 74,4 % koko työajasta. Vuosilomien, sairauspäivien, lakisääteisten poissaolojen (mm. äitiys- ja isyyslomat, hoito). Muiden poissaolojen (mm. koulutus, oppisopimuskoulutuksen teoriajaksot, yksityisasiat) osuus on yhteensä 25,6 % koko työajasta Työterveyshuollon menot ( ) Kelan korvaukset ( )

17 15 Henkilöstön koulutuspäivät vuonna (sisältää oppisopimuskoulutuksen) Hallintopalvelut Koulutuspäivät Päivät/henkilö 5,6 1,6 Perusturva Koulutuspäivät Päivät/henkilö 2,9 1,2 Sivistystoimi Koulutuspäivät Päivät/henkilö 1,0 0,9 Tekninen toimi Koulutuspäivät 14 6 Päivät/henkilö 1,5 0,6 Yhteensä Koulutuspäivät Päivät/henkilö 2,3 1,1 Henkilöstön koulutuskustannukset: - vuonna vuonna vuonna Luottamusmieskoulutus (ammattiyhdistys) Asumispalveluyksikkö Hopeapaju 4 Yläaste 4 Yhteensä 8

18 16 Palkat (1000 ) Vakinaisen henkilöstön palkat Sijaisten palkat Työllistettyjen palkat Henkilösivukulut edellisistä Palkat yhteensä Henkilösivukulut eivät enää v sisällä eläkemenoperusteista maksua. Palkkamenojen ver[ailu vuosilta : Rautavaara, alle 2000 asukkaan kunnat, Pohjois-Savo Palkat /asukas Rautavaara j alle 2000 as. kunnat DPoh1OiS-SavODKokOrra

19 17 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Kulunut vuosi on ollut kunnille hyvin haasteellinen. Kuntarakenne-, sote- ja keski asteen koulutuksen rakenneuudistukset, kuntalain ja kuntien valtionosuusjärjestel män uudistaminen sekä näiden kaikkien uudistusten keskeneräisyys leimasivat lop puvuotta. Uudet valtuustot käynnistävät työnsä heikkenevissä talousnäkymissä. Rakenne muutos kohtelee paikkakuntia kovin eri tavoin. Aikaisemmin erittäin hyvin menesty nyt kunta saattaa varsin nopeasti olla suorastaan kriisin partaalla. Talouskehityksen heikkeneminen ja rakennemuutos näkyivät myös siinä, että harkinnanvaraisen vai tionosuuden korotusta haki 95 kuntaa 117 miljoonan edestä, joukossa sellaisia jotka vielä muutama vuosi sitten olivat taloudeltaan varsin vahvoja. Tukea myönnettiin 27 kunnalle yhteensä 20 miljoonaa euroa. Kunnallisveroaan nosti ennakko-odotuksiin nähden huomattavan suurempi joukko, peräti 119 kuntaa ensi vuodelle. Keskimääräinen painotettu kunnallisveroprosentti on nyt 19,38. Ero matalimman ja korkeimman välillä on venähtänyt jo 5,5 % - yksi kön suuruiseksi. Rautavaaran tuloverorrosentti on ollut vuodesta ,00%. Lokakuussa 2012 eduskunnan hallintovaliokunta pyysi Kuntaliitolta lausuntoa lähi vuosien kuntatalouden tasapainotustarpeen suuruudesta. Kuntatalousyksikössä tehdyt laskelmat päätyivät siihen, että vuoden 2015 loppuun mennessä koko kun tatalouden tasapainotus-tarve on noin 1,1 1,3 miljardia euroa kun tasapaino arvioi daan niin, että vuosikate riittää nettoinvestointeihin. Laskelman makro-oletukset pohjautuvat valtiovarainministeriön syys-kuussa tehtyihin ennusteisiin valtion vuo den 2013 peruspalvelubudjetissa. Tasapaino voidaan saavuttaa joko nostamalla veroja, leikkaamalla toimintamenoja tai investointeja tai kuten todennäköistä näiden yhdistelmällä. Marraskuun 2012 yhteisöverontilitykset olivat poikkeukselliset aiempiin verovuosiin kohdistuneiden oikaisujen suuruudesta johtuen. Verohallinto oikaisi oikaisulautakun nan päätöksen perusteella erään verovelvollisen verotusta verovuosilta niin, että verovelvolliselle palautettiin huomattavat määrät kyseisiltä vuosilta makset tuja veroja. Kuntien saamia yhteisöveroja palautettiin verovelvollisille tämän johdos ta yhteensä yli 105 milj. euroa. Vaikka taloustilanne Suomessa on epävarma, luottamus Suomen kuntiin pysyy ko konaisuutena tarkastellen korkealla tasolla. Standard & Poor s luokitteli Kuntien Ta kauskeskuksen kolmen A:n arvoiseksi. Tämä on tärkeä viesti siitä, että epävarmas sa maailmassa niin Suomen valtioon kuin Suomen kuntiin luotetaan. Maan hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kääntämistä supistuvaksi hallituskauden loppuun mennessä sekä valtion talouden alijäämän pitämisessä korkeintaan 1 %:ssa BKT:sta. Jos nämä tavoitteet eivät näytä toteutu van, hallitus toteuttaa veronkorotuksia ja menoleikkauksia laskennallisesti yhtä pal jon. Uudet sopeutustoimenpiteet ovat tiedossa maaliskuun 2013 kehyskierrokselta. Kuntien tilanne on nyt monessa mielessä epävarma ja suorastaan hämmentävä.

20 Varauksesta on käytetty vuonna ,52 euroa ja varauksesta oli jäljellä tarkastuksia ja ympäristövaikutusten seurantaa varten pakollinen varaus. Tarkastuksia ja seurantaa jatketaan kaatopaikan sulkemisen jälkeen ainakin YMPÄRISTÖNSUOJELU Tasetilillä muut pakolliset varaukset on kaatopaikan maisemointia, jälkihoitovaiheen kymmenen vuotta ,72 euroa. Vuonna 2012 Rautavaaran ympäristönsuojelua on hoidettu ostopalveluna Nilsiän kaupungista ltp/viikko. Vuoden 2013 alusta tehtävät ostetaan Kuopion kaupungilta 18 Nilsiän kuntaliitoksen johdosta. Ympäristönsuojeluun kuuluvat seuraavat kunnan viranomaistehtävät: - ympäristönsuojelulainsäädäntöön - maa-aineslain - ympäristölupien - lupien - ympäristönsuojeluun - jätevesien - ympäristönsuojeluun - jätehuollon ja käsittely täytäntöönpanon valvonta valvonta liittyvä tiedottaminen valvonta. - myönnetyt maa-ainesluvat 2 - myönnetyt ympäristöluvat 1 - maa-ainestarkastukset 20 Lupa-asiat vuonna 2012: liittyvän lupa- ja ilmoitusmenettelyn valmistelu mukainen lupien valmistelu ja valvonta käsittelyyn liittyvä neuvonta ja ohjaus liittyvä neuvonta ja ohjaus

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012

KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012 KUNNANJOHTAJA UNTO MURRON KATSAUS VUODESTA 2012 Toimintaympäristö muuttuu edelleen Viime vuosien aikana on tullut selväksi, ettei pienkuntaa voi johtaa ilman, ettemme kaiken aikaa seuraa toimintaympäristön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot