UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015"

Transkriptio

1 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Perttunen Poissa olleet jäsenet Petri Seppälä Muut saapuvilla olleet Ahti Moilanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eeva-Kaisa Karhu, talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä Asiat :t Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Heikki Nissinen Utajärvi / 2015 Allekirjoitukset Eeva-Kaisa Karhu Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Kirkkoherranvirasto on ollut avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo Todistaa Utajärvellä kirkkoherranvirastossa Heikki Nissinen, kirkkoherra

2 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKONEUVOSTO Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen Utajärven seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla tiistaina 18. päivänä elokuuta 2015 klo Mikäli olet estynyt saapumaan kokoukseen, ilmoita siitä allekirjoittaneelle p Kokouksen asialista 71. Kokouksen avaus 72. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73. Pöytäkirjan pitäjän valinta 74. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 75. Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen 76. Työjärjestyksen hyväksyminen 77. Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2016 tuloveroprosentista 78. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttaminen ja tehtävän muuttaminen työsuhteeksi 79. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin toimen täyttäminen 80. Liisan Holapan irtisanoutuminen siivooja-emännän työsuhteesta 81. Siivooja-emännän töiden järjestelyt alkaen 82. Ohjeiden antaminen työaloille vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta 83. Kevan tarkastuskäynti Utajärven seurakunnassa Kolehtisuunnitelman vahvistaminen ajalle Toimintaohje Utajärven seurakunnan työntekijöiden muistamisesta 86. Muut mahdolliset asiat 87. Ilmoitusasiat 88. Muutoksenhaku 89. Kokouksen päätös Heikki Nissinen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra

3 71 Kokouksen avaus Laulettiin virsi 124. Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 9:1-3) kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Vuosiksi valitun Utajärven seurakunnan kirkkoneuvoston kokouskutsut on toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista (KN : 7 ). Tämän kokouksen kokouskutsu ja asialuettelo on toimitettu neuvoston jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Tervareitissä ja seurakunnan kotisivuilla. Kirkkolain mukaan (KL 7:4,1) kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 73 Pöytäkirjan pitäjän valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (6 ) kokouksen pöytäkirjaa pitää neuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat. Pöytäkirjan pitäjänä kirkkoneuvoston kokouksissa toimikaudella toimii talouspäällikkö tai talouspäällikön estyneenä ollessa kirkkoneuvoston hänelle määräämä sijainen. Tässä kokouksessa pöytäkirjan pitäjänä toimii talouspäällikkö Eeva-Kaisa Karhu.

4 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (9 ) kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin ja. 75 Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen Kirkkolain 25. luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

5 77 Esitys kirkkovaltuustolle vuoden 2016 tuloveroprosentista Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj. eurolla. Utajärven seurakunnan osalta tilanne ei tule juurikaan muuttumaan. Arviolta tulot lisääntyvät noin euroa verrattuna viime vuosien yhteisöverotuottoihin. Utajärven seurakunnassa joudutaan vuonna 2016 peruskorjaamaan seurakuntatalon keittiötä sekä suorittamaan merkittäviä keittiötarvikehankintoja. Lisäksi seurakuntatalon sekä kirkon korjauksista johtuvat laina- ja rahoituskulut rasittavat seurakunnan taloutta vielä useamman vuoden ajan. Seurakunnalla on myös yksi käyttöpääomalaina hoidettavana. Pelkästään lainojen lyhennykset ja korkomenot tekevät vuositasolla noin Tulorahoituksen lisäämiseen ei ole pysyviä mahdollisuuksia. Nykyinen kulurakenne edellyttää vähintään kuluvan vuoden tuloveroprosentin 1,95 tasoa. Esitys (tp): Jotta Utajärven seurakunnan talous säilyy tasapainossa, kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Utajärven seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2016 on 1,95 %.

6 78 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttaminen ja tehtävän muuttaminen työsuhteeksi Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Eila Nissinen on irtisanoutunut virastaan alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Virka on ollut täytettynä osa-aikaisena työajan ollessa 25 tuntia viikossa. Kirkkovaltuusto on vuoden 2015 talousarviossa päättänyt, että jokaisen vapautuvan viran/toimen täyttämisen yhteydessä mietitään työntekijöiden toimenkuvia, yhteisten työntekijöiden mahdollisuutta naapuriseurakuntien ja kunnan kanssa sekä sitä, että täytetäänkö virka/toimi. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (64 ), että kesän 2015 aikana arvioidaan kirkkoherranviraston työtehtävien kokonaistilanne ja tehdään mahdollinen päätös toimistosihteerin viran täyttämisestä. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävä voi olla joko virka tai työsuhde. Työsuhteiden ehtoja säätelee työsopimuslaki ja virkasuhteita muun muassa kirkkolain 6. luku sekä seurakunnan virkasääntö. Molempia koskee soveltuvin osin Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES). Toimistosihteerin palvelusuhteeseen liittyvien asioiden päättäminen ja järjestäminen olisi huomattavasti yksinkertaisempaa työsuhteessa kuin virkasuhteessa. Tässä muutostilanteessa on tarkoituksenmukaista miettiä toimistosihteerin viran lakkauttamista ja muuttamista työsopimussuhteiseksi. Kirkon virkamiesoikeudelliset säännökset muuttuivat , jolloin virkasuhteen ja työsuhteen erot vähenivät. Työsopimussuhteisen toimistosihteerin palkkaus ja tehtävänkuvaus eivät poikkea virkasuhteisen toimistosihteerin vastaavista, ellei kirkkoneuvosto määrärahojen ja voimassa olevan palkkausjärjestelmän puitteissa toisin päätä. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Utajärven seurakunnan kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran ja muuttaa tehtävän työsuhteeksi alkaen.

7 79 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin toimen täyttäminen Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Eila Nissinen on irtisanoutunut virastaan alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tällä hetkellä Eila Nissinen on vuosilomalla. Sijaisena on Mirja Karjalainen, jonka kanssa on tehty määräaikainen työsopimus saakka. Kirkkoneuvoston asialistalla on ollut esitys kirkkovaltuustolle kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttamisesta ja tehtävän muuttamisesta työsopimussuhteiseksi alkaen. Kirkkoherranviraston työtehtävien hoitaminen edellyttää toimistosihteerin toimen täyttämistä. Mikäli kirkkovaltuusto päättää kokouksessaan lakkauttaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran ja muuttaa tehtävän työsuhteeksi alkaen, kirkkoneuvosto julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin toimen haettavaksi. Hakuilmoitus julkaistaan viikolla 37 Tervareitti-lehdessä, kirkon Avoimet työpaikat -sivuilla sekä Utajärven seurakunnan kotisivuilla. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa kirkkoneuvostolle klo mennessä. Haastattelutyöryhmänä toimii tarvittaessa seurakunnan taloustyöryhmä. Toimistosihteerin työaika on 25 viikkotuntia ja palkkauksen perusteena on vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkkaus. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Samalla tällä hetkellä määräaikaisena toimistosihteerinä toimivan Mirja Karjalaisen työsuhdetta jatketaan siihen saakka, kunnes toimi saadaan täytettyä.

8 80 Liisan Holapan irtisanoutuminen siivooja-emännän työsuhteesta Liisa Holappa on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen Hän irtisanoutuu Utajärven seurakunnan siivooja-emännän työsuhteesta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. LIITE 1. Keva on antanut takautuvasti päätöksen Liisa Holapan työkyvyttömyyseläkkeestä alkaen toistaiseksi. Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy Liisa Holapan irtisanoutumisen siivooja-emännän työsuhteesta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

9 81 Siivooja-emännän töiden järjestelyt alkaen Seurakunnan siivooja-emännän sijaisena alkaen on toiminut Liisa Timonen, jonka kanssa on tehty määräaikainen työsopimus saakka. Työaika siivooja-emännän tehtävissä on ollut 25 tuntia viikossa. Liisa Timonen on toiminut lisäksi myös hoitohautojen hoitajana työajalla 0-15 tuntia viikossa. Kirkkovaltuusto on vuoden 2015 talousarviossa päättänyt, että jokaisen vapautuvan viran/toimen täyttämisen yhteydessä mietitään työntekijöiden toimenkuvia, yhteisten työntekijöiden mahdollisuutta naapuriseurakuntien ja kunnan kanssa sekä sitä, että täytetäänkö virka/toimi. Esitys (tp): Kirkkoneuvosto arvioi syksyn 2015 aikana siivooja-emännän toimen täyttämistä ja mahdollisuutta hoitaa työtehtävät ostopalveluna. Tässä vaiheessa jatketaan Liisa Timosen määräaikaista työsopimusta siivooja-emännän tehtäviin saakka työajan ollessa 25 tuntia viikossa ja palkkauksen vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkkauksen mukainen. Lisäksi jatketaan Liisa Timosen määräaikaista työsopimusta hoitohautojen hoitajana saakka työajan ollessa 0-15 h/viikko ja tuntipalkkauksen T2 ryhmän mukaan.

10 82 Ohjeiden antaminen työaloille vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 15:1) viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava niin, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvoston tulee antaa taloussäännön 3 :n mukaisesti ohje talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Ohjeessa tulee noudattaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n määräyksiä ja kirkkohallituksen antamia ohjeita. Kirkkohallitukselta yleiskirjeessä myöhemmin saatavat ohjeet täsmentävät talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Ehdotus valmisteluaikatauluksi on seuraava: kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvio- ja koulutussuunnitelmaohjeet työaloille mennessä työalojen johtokunnat laativat ja palauttavat talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksensa sekä työntekijöiden koulutussuunnitelmat vuodelle kirkkoneuvosto perehtyy alustavasti talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksiin taloustyöryhmä valmistelee talousarvioehdotuksen kirkkoneuvostolle kirkkoneuvosto saa taloustyöryhmän väliraportin kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja antaa sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman/ koulutussuunnitelman vuodelle 2016 sekä päättää koulutusavustuksen hakemisesta tuomiokapitulilta kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman Esitys (pj ja tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy valmisteluaikataulun sekä antaa työaloille ohjeet vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta. Työaloja pyydetään mennessä esittämään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet niin, että niiden toteutumista on mahdollisuus seurata ja arvioida. Vuoden 2016 talousarviota laadittaessa käytetään toimintamäärärahojen osalta samaa tasoa kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Taloustoimisto lisää henkilöstökuluihin korotuksen keskimääräisen palkkakustannusten nousun mukaisesti. Koulutussuunnitelmaa vuodelle 2016 laadittaessa lähtökohtana on, että työntekijät osallistuvat ainoastaan työtehtävien hoidon kannalta välttämättömiin koulutustilaisuuksiin pääpainon ollessa rovastikunnallisessa ja hiippakunnallisessa koulutuksessa.

11 83 Kevan tarkastuskäynti Utajärven seurakunnassa Keva on suorittanut KuEL:n 146 :n perusteella tehtävän tarkastuskäynnin Utajärven seurakunnassa Tarkastuksen kohteena olivat KiEL 3, 26, 27 ja 35 :n liittyvät asiat eli Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain piiriin kuuluminen, palvelussuhteiden ilmoittaminen rekisteriin, eläkkeen perusteena olevat ansiot ja muut työnantajan maksuvelvollisuuteen liittyvät seikat. Tällä tarkastuskäynnillä tarkistettiin tiedot vuosilta Liitteenä tarkastuskertomus. LIITE 2. Tarkastuksessa huomattiin KiEL-rekisteriin ilmoitetuissa ansiotiedoissa joitakin eroavaisuuksia ja tältä osin tiedot tarkistetaan mennessä lähinnä vuoteen 2012 saakka. Tietojen oikeellisuuden tarkistamisesta vastaa Utajärven seurakunta ajalta ja Kirkon palvelukeskus (Kipa) alkaen. Utajärven seurakunnan ansiotiedot ajalta on tarkastettu talouspäällikön toimesta mennessä ja tiedot on toimitettu Kirkon palvelukeskukseen sen omia tarkastuksia varten. Kipa huolehtii keskitetysti tarkastuksessa ilmenneiden ansiotietojen korjaamisen Kevaan. Talouspäällikkö on sopinut asiasta Kipan asiakaspalvelupäällikkö Anne Saloniemen kanssa Kirkkoneuvosto toteaa Kevan tarkastuskertomuksen ja sen edellyttämät seurakunnan toimenpiteet.

12 84 Kolehtisuunnitelman vahvistaminen ajalle Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi, kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kokouksessaan (65 ) kirkkoneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman ajalle Kirkkoneuvosto vahvistaa päiväjumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman ajalle LIITE 3.

13 85 Toimintaohje Utajärven seurakunnan työntekijöiden muistamisesta Useissa seurakunnissa ja muissa työyhteisöissä on työntekijöiden muistamisesta ja huomionosoituksista olemassa erillinen toimintaohje, joka selkeyttää työnantajan toimintaa kyseisissä tilanteissa. Samalla se varmistaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun. Esitys (tp): Kirkkoneuvosto hyväksyy Utajärven seurakunnan työntekijöiden muistamiseen liittyvän toimintaohjeen, joka otetaan käyttöön alkaen. LIITE 4.

14 86 Muut mahdolliset asiat Sopimustien perustaminen Heikki Kangas-Korhonen on ehdottanut seurakunnalle sopimustien perustamista Nurron tilalle :36/6, lohko 70. Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka on selvittänyt sopimustien rakentamiskuluja. Kustannukset olisivat veroineen noin Seurakunnan osuus on arviolta veroineen noin Sopimustiehen osallistujat olisivat tällä hetkellä Kangas-Korhonen Heikki, Mikkonen Pekka ja Utajärven seurakunta. Mukaan on mahdollisesti tulossa vielä muita metsänomistajia. Tällöin osallistujalle tuleva kustannus pienenee. Koska sopimustien rakentamiskulut kohdentuvat seurakunnan metsäomaisuuteen, on työstä koituva arvonlisävero vähennyskelpoinen ja 30 % kustannuksista saadaan vähennettynä metsätalouden verotuksessa. Tiestön parantaminen lisää osaltaan metsäomaisuuden arvoa. Sopimustie on luonteeltaan ainaissopimus, joka purkautuu ainoastaan siihen osallistuvien yhteispäätöksellä. Esitys (tp): Utajärven seurakunta osallistuu sopimustien rakentamiseen seuraavilla ehdoilla: 1. sopimustien rakentamiskulut pidetään alhaisina, kuitenkin niin, että tiestä tulee käyttökuntoinen (kantaa tarvittavan puutavaraliikenteen). Seurakunnalle koituvat perustamiskustannukset eivät saa ylittää arvioitua. 2. Sopimustien käyttö rajoitetaan ajonestopuomein vain sopimustiehen osallistujien käytettäväksi. 3. Ulkopuolisille käyttäjille määritetään käyttömaksu tien käytöstä, joka tilitetään sopimustiehen osallistujille. 4. Sopimustiestä ei saa koitua Utajärven seurakunnalle vuotuista kulua esim. hallinnoinnin tai muun vastaavan muodossa. 5. Sopimustien ylläpito, sekä muut toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kulut sovitaan aina hyvissä ajoin etukäteen, jotta seurakunnalla on mahdollisuus varautua mahdollisiin kustannuksiin talousarviossaan. Tarvittavien toimenpiteiden ja kustannusten kartoittamisessa käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa, esim. Metsänhoitoyhdistys tai muu vastaava taho, jos sopimustiehen osallistujat eivät pääse keskinäisissä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen lopullisista kustannuksista ja tarvittavista toimenpiteistä.

15 Seuraava kirkkoneuvoston kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous päätettiin pitää tiistaina klo Ilmoitusasiat Utajärven kunnan ja seurakunnan yhteinen historiikki julkistettiin kunnan 150-vuotisjuhlavuoden pääjuhlassa sunnuntaina Juhlapäivä alkoi messulla Utajärven kirkossa. Kirkossa oli yli 300 juhlavierasta Rippileiri pidettiin kesäkuussa Sanginkylän koululla. Konfirmaatiomessu oli kirkossa Uusi rippikoulu käynnistyy elokuussa. Aloitusinfo rippikoululaisille ja huoltajille on Syksyn viikonloppuleiri pidetään Sanginkylän koululla. Sangin hautausmaan kappelin maalaus on suoritettu kyläläisten talkootyönä Sangin hautausmaan parkkialueen hankkimiseksi jatketaan selvittelyjä paikallisen maanomistajan kanssa. Kirkon ja tapulin katot on kertaalleen tervattu heinäkuun aikana. Tervauksen yhteydessä on vaihdettu uusia kattopaanuja rikkoutuneiden tilalle.uusintatervaus on aloitettu Seurakuntien yhteinen kiinteistöhallintaohjelma otetaan käyttöön alkaen. Kirkkovaltuuston kokous pidetään klo Muutoksenhaku Päätettiin antaa muutoksenhakuohjeet. LIITE Kokouksen päätös Laulettiin virrestä 560:1-2. Puheenjohtaja päätti kokouksen

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 7 / 2011 sivu 1 Kokousaika: ti 6.9.2011 Klo 17.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 97 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014

KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.2.2014 sivu 12. Viranhaltijoiden palkanmaksupäivä... 2 13. Kemin seurakunnan asunto-osakkeiden vuokrasopimukset...

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot