MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN INFO TALOUSARVION TOTEUMA VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUOSINA / SAAKKA 280 VALTUUSTON SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN KOKOUSMENETTELYYN 281 MUHOKSEN 4H-YHDISTYS RY:N LUONNOSTA KÄSIN -HANKKEEN TILAPÄISRAHOITUS JA LAINANOTTOVALTUUS LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / HÄKKINEN 283 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUNTOLA HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOS VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVEROSTA LAHJOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN ROVASTINOJAN KYLÄYHDISTYS RY:LTÄ 287 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN :N 266 TARKASTAMINEN 288 LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / KOHTALO MUUT ASIAT 596

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:00 (tauko klo ) PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Jurvakainen Merja II varapuheenjohtaja kokouksen pu heen johta ja na Airaksinen Kirsti jäsen Pohjola Jaana jäsen Rissanen Anneli jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Väätäjä Minna jäsen Ahlqvist Seppo varajäsen Kohtalo-Törmänen Helena varajäsen poistui klo 18.51/287 Väisänen Aila varajäsen POISSA Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja Markkanen Jarmo I varapj. Holm Petri jäsen MUU Paasimaa Veli valtuuston puheenjohtaja Jurvanen Eija valtuuston I vpj. Juka Paula valtuuston II vpj. Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä Piippo Rauno hallintosiht., ptk:npitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Minna Väätäjä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Merja Jurvakainen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Kirsti Airaksinen Minna Väätäjä

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastossa virka-aikana. tietopalvelvusihteerin sijainen Rauno Piippo

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana esityslistalle otetaan asia "Luot ta mus toi mien päättyminen Muhoksen kunnassa/kohtalo" ja että asia kä si tellään varsinaisella esityslistalla olleiden asioiden käsittelyn jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - statusraporttiaan (heinäkuun toteuma ja elokuun tavoitteet). Kunnanjohtaja osallis tuu mm. kehyskuntaverkoston kokoukseen j a VVM:n seminaariin kun tien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi kunnan 150-vuotisjuhlavuoden pääjuhlaa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA Khall Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi kunnan kirjanpidon kumulatiivinen tilanne , mukaan otettuina tulosteet (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase). Kesäkuun (kumulatiivinen) alijäämä on euroa. Tulos on euroa heikompi kuin vastaavana aikana vuonna Toimintatuotot käyttö- % on 46,20% ja toimintakulujen osalta käyttö- % on 51,19. Talousarvion tasainen käyttö- % on 50,00 %. Verotulokertymä oli ke säkuus sa 49,88 % ja valtionosuudet olivat 49,92 %. Toiminnan ja investointien rahavirta oli kesäkuussa euroa. In ves toin time not (brutto) oli toteutuneet kesäkuussa euroa. Alijäämäistä tulosta selittää palvelujen ostojen ( ), henkilöstökulujen ( ) ja vuokrien ( ) ollessa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2014 sekä toimintatuottojen ennakoitua pienempi toteutuma (-3,8%, TA2015). Palveluiden ostoista tehdään hallintokunnittain tarkastelu mennessä. Kesäkuun (kumulatiivinen tilanne hallintokunnittain) Sitovuustasoraporteissa esitellään ns. laskennalliset erät valtuuston ta lous ar viopää tök sen mukaisesti. Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus 1) merkitsee tietoonsa talouden kumulatiivisen seurantatiedon ja 2) antaa tiedoksi valtuustolle kumulatiivisen seurantatiedon ja seurantaraportit tilanteesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUOSINA / SAAKKA 27/0/03/031/2013 Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston kokoontumista, kokouskutsua ja esityslistaa koskevat määräykset ovat kun ta lain :ssä 54 ja 55 sekä valtuuston työjärjestyksen :ssä 8, 9 ja 10. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta ja. Kut sun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen pu heenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja pu he oi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksista on vuosina ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä sanomalehti Tervareitissä. Valtuuston ja kunnanhallituk sen jäse nil le val tuuston kokouksista on ilmoitettu kirjeellä esityslistan seuratessa mukana. Li säksi esityslista on toimitettu Keskustan valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle (17 valtuutettua), Va semmiston valtuustoryhmän kahdelle ensimmäiselle (kuusi valtuutettua) se kä muiden ryhmien en sim mäiselle varavaltuutetulle (ryhmillä valtuutettuja 4, 4, 3 ja 1). Kunnallisvaalien tuloksen mukaan valtuustoon on valittu jäse niksi 35 val tuu tet tua, jotka edustavat seuraavia puolueita ja yhteislistoja: Suomen Keskusta r.p. 15 Perussuomalaiset r.p. 7 Vasemmistoliitto r.p. 5 Kansallinen Kokoomus r.p. 4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 3 Yhteislista Muhoksen sitoutumattomat 1 Lehti-ilmoituksen osalta kyseessä on ns. vähäinen hankinta, joka voidaan suorittaa suorana hankintana ilman kilpailutusta. Hankinnan hinta-arvio neljälle vuodelle on yhteensä noin 8000 euroa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää, että valtuuston kokouksista valtuuston toi mi kau del le eli vuosina ilmoitetaan julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille postitse. Edelleen kunnanhallitus esittää, että esi tys lis ta toimitetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Perussuomalaiset r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kah del le ensimmäiselle va ra val tuutetulle sekä muiden puo luei den ja yh teis lis to jen en sim mäi sel le vara val tuu te tulle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto Kunnanhallitus esittää, että valtuuston kokouksista valtuuston toimikaudella eli vuo si na ilmoitetaan julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille postitse. Edelleen kunnanhallitus esittää, että esi tys lis ta toimitetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Perussuomalaiset r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kah del le ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä muiden puolueiden ja yhteislistojen en sim mäi sel le varavaltuutetulle. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Khall Kunnassa on selvitetty mahdollisuutta siirtyä valtuuston kokouksissa pa pe rit tomaan työskentelyyn. Kunnanhallituksen kokoukset on jo usean vuoden toimineet täl lä periaatteella hyvin kokemuksin. Kunnanhallituksen jäsenille on kokouksia var ten hankittu kannettavat tietokoneet ja kunnanhallituksen kokoushuone on varus tet tu sähköpistokkeilla tietokoneiden toiminnan varmistamiseksi. Valtuuston osalta on ratkaisuna tulisi olemaan taulutietokone eli tabletti, jonka va rus tee na on taitettava näppäimistö. Tabletti tulee toimimaan sekä langattomassa et tä mobiiliverkossa. Kyseisellä ratkaisulla saavutetaan seuraavia etuja: 1. käytettävyys paranee 2. saavutettavuus paranee

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus ympäristöystävällisyys sekä 4. taloudellisuus. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto kumoaa pykälässä 19 tekemänsä päätöksen lukien. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää seuraavan menettelyn lukien valtuuston kokouksista ilmoittamisen osalta: 1. valtuuston kokouksista ilmoitetaan nykyisen valtuuston toimikauden lop pu ajalla eli saakka julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella il moi tus taulul la, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä. 2. valtuuston kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheis ma te ri aalei neen julkaistaan sähköisessä muodossa kunnan Internet-sivuilla vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Valtuuston jäsenille ja kunnanhallituksen jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokoukseen, lähetetään julkai sun jälkeen sähköpostitse linkki ko. sivulle. Määräaikaa laskettaessa ko kouspäi vä lasketaan mukaan, mutta julkaisupäivää/viestin lähettämispäivää ei. 3. valtuuston esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen tulostetaan ja pos ti tetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Pe rus suoma lai set r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kahdelle en sim mäisel le varavaltuutetulle sekä muiden puolueiden ja yhteislistojen ensimmäiselle vara val tuu te tul le esityslistan julkaisemista seuraavana päivänä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus VALTUUSTON SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN KOKOUSMENETTELYYN Khall Kunnassa on selvitetty mahdollisuutta siirtyä valtuuston kokouksissa pa pe rit tomaan työskentelyyn. Kunnanhallituksen kokoukset on jo usean vuoden toimineet täl lä periaatteella hyvin kokemuksin. Kunnanhallituksen jäsenille on kokouksia var ten hankittu kannettavat tietokoneet ja kunnanhallituksen kokoushuone on varus tet tu sähköpistokkeilla tietokoneiden toiminnan varmistamiseksi. Valtuuston osalta on ratkaisuna tulisi olemaan taulutietokone eli tabletti, jonka va rus tee na on taitettava näppäimistö. Tabletti tulee toimimaan sekä langattomassa et tä mobiiliverkossa. Kyseisellä ratkaisulla saavutetaan seuraavia etuja: 1. käytettävyys paranee 2. saavutettavuus paranee 3. ympäristöystävällisyys sekä 4. taloudellisuus (kopiointi- ja postituskulusäästöt vuodessa n.3000 euroa). Kustannukset on laskettu 35 varsinaisen valtuutetun mukaisesti sekä lisäksi va ralait teis to ja 5 kpl. Käyttökustannukset kuukaudessa ovat mobiilidataliittymä 5 euroa / kuukausi / käyttäjä. Valtuutetulla voi olla vain yksi päätelaite käytettävissään (kannettava tietokone tai tabletti). Valmistelija: hallinto-ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle; 1. valtuusto siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn alkaen sekä 2. tarvittavan laitteiston (tabletti ja näppäimistö) hankintaan varataan li sä ta lous arvios sa investointiosaan euroa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus MUHOKSEN 4H-YHDISTYS RY:N LUONNOSTA KÄSIN -HANKKEEN TILAPÄISRAHOITUS JA LAINANOTTOVALTUUS Khall Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Muhoksen 4H-yhdistys on hakenut toimittamallaan kirjeellä Muhoksen kun nal ta korotonta lainaa Luonnosta käsin- hankkeen kustannuksiin. Hankkeen ko ko nais bud jet ti on euroa ja se on yleishyödyllinen kehittämishanke, jolloin Oulun Seudun Leader voi myöntää % rahoituksen, kuitenkin enintään euroa. Myönnettävä tuki sisältää kuntaosuuden, joka on 25 % EU:n ja val tion yhteenlasketusta rahoitusosuudesta. Hankerahoitus saadaan jälkikäteen maksatushakemuksen mukaisesti kuluja vastaan, ja kunnan myöntämä laina takaisi sen, että 4H-yhdistyksellä olisi varaa toteut taa hanke suunnitellusti ajalla Tilapäisrahoituksen enim mäis tar ve on euroa jakautuen kolmelle vuodelle. Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma, kustannusarvio ja ra hoi tussuun ni tel ma sellaisena kuin ne on Leaderin sähköiseen asiointipalvelu Hyrrään ilmoi tet tu. Aiempina vuosina Muhoksen kunta on tehnyt useita vastaavia ti la päis ra hoi tus päätök siä. Kunnanhallitus myönsi 4H-yhdistykselle Läheltä lautaselle -hankkeeseen vas taa van lai sen tilapäisrahoituksen Hanke päättyi Valtuuston päätöksen mukaisesti leader-hankkeet on käsitelty kun nan hal li tuk sessa ennen käynnistystä. Tilapäisrahoitus kirjautuu tavallisesti talousarvion rahoituslaskelmassa kohtaan muut maksuvalmiuden muutokset, jolloin se voidaan hyväksyä kunnanhallituksen pää tök sel lä. Talousarviossa vuodelle 2015 ei kuitenkaan ole varattu rahoitusta tili kau den ylittäville ns. puskurilainoille, joten asia pitää käsitellä valtuustossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä tuottajat Muhoksen, Uta järven ja Tyrnävän 4H-yhdistysten alueilla, mutta Muhoksen 4H-yhdistys hallinnoi han ket ta. Nouseva Rannikkoseutu ja Oulun Seudun Leader -organisaaatiot jy vittä vät viran puolesta kuntaosuudet hankesuunnitelman mukaisesti. Talousarvion kustannuspaikalla 1132 Oulun Seudun Leader on euron mää rä ra ha kuntaosuuksia varten. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 4H-yh dis tyk sen hankkeen.

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen anottu väliaikaisrahoitus kate taan kokonaisuudessaan lainanottovaltuudella vuodelle euroa, vuodel le euroa ja vuodelle yhteensä Luotto voidaan myöntää tukikelpoisiin kustannuksiin useammassa erässä yh distyk sen vastaanottamia laskuja vastaavalla summalla. Hankkeen toteuttaja on velvol li nen maksamaan luoton takaisin kahden viikon kuluessa hankkeen mak sa tukses ta toteuttajalle. Luotosta ei peritä korkoa. Päätös on ehdollinen ja edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Mikäli han ke rahoi tus ta ei myönnetä, jäävät mahdollisesti syntyneet kustannukset kokonaan yhdis tyk sen vastattavaksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämispäällikön ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / HÄKKINEN 159/0/02/021/2015 Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Harri Häkkinen on lähettänyt kunnanvaltuustolle osoitetun seuraavansisältöisen ero pyyn nön. Eropyyntö on saapunut kuntaan "Eropyyntö kunnallisista luottamustehtävistä Pyydän, että minulle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä, valtuuston va ra jä se nyy des tä ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä. Muu tan toiselle paikkakunnalle alkaen." Harri Häkkinen on valittu vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Suomen Keskusta r.p:n eh do kas lis tal ta varavaltuutetuksi valtuuston toimikaudeksi Muuna luottamustehtävänä Häkkisellä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan va ra jäse nyys (valtuuston päätös / 7 ) - varsinainen jäsen Hannu Pihlamaa. Kuntalain 33.1 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Paikkakunnalta poismuutto aiheuttaa vaa li kelpoi suu den menetyksen johtokuntia ja toimikuntia lukuun ottamatta. Kuntalain 37 : Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka va lit ta va luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osal ta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan vä li ai kai ses ti enintään kuuden kuukauden ajaksi 34 tai 35 :ssä taikka 36 :n 1 mo men tis sa tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kui ten kaan saa hoitaa luottamustointaan. Varavaltuutettujen valinnasta on tarkemmat määräykset vaalilain 93 :ssä. Py kälän 2. momentin mukaan jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen mää rä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyyn nös tä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti Myönnettäessä toimielimen jäsenelle ero tai tämän menettäessä vaa li kel poi suuden tai hänen kuollessa, suoritetaan uuden henkilön valinta täydennysvaalina.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää, että paikkakunnalta poismuuton vuoksi val tuus to toteaa Harri Häkkisen luottamustoimien - varavaltuutettuna ja - opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenenä päättyneen Muhoksen kunnassa valtuuston kokouspäivästä lukien. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto täydennysvaalina suorittaa va ra jäse nen valinnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan valtuuston kokousta seuraa vas ta päivästä lukien. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUN- TO LA 40/2/20/202/2013, 277/6/67/2013, 364/6/63/631/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Kylmälänkylän koulun pihapiirissä sijaitseva opettajien asuntolarakennus kuuluu val tuus ton hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisten myytävien/ pu ret ta vien rakennusten listalle. Rakennus on valmistunut vuonna 1959, se on hirsirunkoinen ja rakennuksen kerros ala on 305 m 2 ja tilavuus 1080 m 3. Rakennus ei ole kunnan käyttössä ja on tyhjillään. Rakennuksen hirsirungolla voi olla myyntiarvoa. Irtaimen omaisuuden myynnistä päät tä mi nen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää - katkaista rakennuksen sähkön ja lämmityksen - asettaa rakennuksen myytäväksi eniten tarjoavalle - pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall Kunnanjohtaja on käyttänyt lautakunnan päätökseen otto-oikeutta / 30 tekemällään päätöksellä. Otto-oikeuden käyttämistä on perusteltu seuraavasti: Tekninen lautakunta on käsitellyt otsikossa mainittua asiaa Lauta kun nan esittelytekstissä on mainittu seuraavaa: "Rakennus ei ole kunnan käy tössä ja on tyhjillään". Tiloissa on kuitenkin toiminut ja toimii edelleen kan sa laisopis ton järjestämää opetusta. Vapaa-aikalautakunnan kannanotto toiminnan jat ka-

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mi ses ta ja ylläpidon kustannusten kattamisesta tulisi olla tiedossa ennen tilan käytön lopettamista Tiloja on käyttänyt myös kouluterveydenhuolto. Tilojen käyttökuluista on osin vas tan nut opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sisäisessä vuokrassa. Tekniselle lautakunnalle on tullut myös oikaisuvaatimus asian johdosta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus pyytää po. opettajien asuntolarakennuksen käyt tötar peis ta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta sekä vapaa-aikalautakunnalta lau sun not. Lausuntojen antamista varten tulee teknisten palvelujen selvittää asunto la ra ken nuk sen kunto (oma arvio), käyttökulut ja antaa arvio sisäisen vuokran mää räs tä. Lausunnot pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle, jolle kunnanhallitus pa laut taa asian käsiteltäväksi Kokouksessa esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila vs. kun nan joh taja na. VS. KJ:N ESITYS KOKOUKSESSA: Kunnanhallitus pyytää po. opettajien asunto la ra ken nuk sen käyttötarpeista opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta, sosiaalija terveyslautakunnalta sekä vapaa-aikalautakunnalta lausunnot. Lausuntojen anta mis ta varten tulee teknisten palvelujen selvittää asuntolarakennuksen kunto (oma arvio), käyttökulut ja antaa arvio sisäisen vuokran määrästä. Lausunnot pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle, jolle kunnanhallitus pa laut taa asian käsiteltäväksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan esityksen. Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 178. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että en nen asuntolarakennuksen käytöstä poistoa se tutkittaisiin Kylmänlänkylän kou lun lisätilatarvetta varten. Saataisiinko siitä saneeraamalla taloudellisesti kilpai lu ky kyi nen vaihtoehto Kylmälänkylän koulun laajennukselle tai uu dis ra kennuk sel le. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 108. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle lausuntonaan Kylmä län ky län opettajien asuntolan käyttöön/myyntiin liittyen seuraavaa: Sosiaalija ter veys pal ve lut ovat yhteistoiminnassa Kylmälänkylän koulun kanssa jär jes täneet kou lu lais ten koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon asetuksen edellyttämällä ta val la. Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa Kylmälänkylän koulun opettajien asun to lan myymistä taloudentasapainottamisohjelmassa edellytetyllä tavalla. Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 84. Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, että Kyl mälän ky län koulun koko asuntolarakennuksen yksin vuokraamiseen Ou lu jo ki- Opis tol la ei ole määrärahaa eikä käyttötarvetta. Hallintokuntien antamien lausuntojen perusteella rakennuksen kehittämis vaih toeh doik si jää: 1. Rakennuksen peruskorjaus Kylmälänkylän koulun lisätilan tarpeisiin. 2. Rakennuksen poistaminen talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. 3. Rakennuksen vuokraus nykykuntoisena hallintokunnille hintaan 2,43 /m 2, yh teen sä 8 893,80 /vuosi. Opetuspalveluiden maksama sisäinen vuokra ei ole kattanut Kylmälänkylän koulus ta ja asuntolarakennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Teknisten palveluiden vuoden 2014 talousarvioesitys ei sisällä asun to la ra ken nuksen sisäistä vuokrausta. Koska asia koskee useampaa hallintokuntaa asian ratkaiseminen kuuluu kun nanhal li tuk sen toimivaltaan.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le, että Kylmälänkylän koulun en ti nen opettajien asuntola pois te taan valtuuston hyväksymän ta lou den ta sa pai not ta misoh jel man mu kai ses ti. Toiminnan jatkuminen nykyisellään vuoden 2014 puolella edellyttää teknisten pal ve lui den talousarviomuutosta. Lisäksi tilan käyttäjän kanssa on tehtävä vuokra so pi mus mennessä. Kylmälänkylän koulun mahdolliset lisätilantarpeet ratkaistaan tarvittaessa uu disra ken nuk sel la. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että Kylmälänkylän koulun entinen opetta jien asuntola laitetaan myyntiin valtuuston hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Asuntolarakennus myydään pois pu retta va na ja myynnistä vastaa tekninen lautakunta (irtaimiston myynti). Kunnanhallitus päättää lisäksi, että ko. asuntolan käyttö kunnan toimintojen osalta päättyy ja että mahdolliset talousarviomuutokset valmistelevat osaltaan tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta. KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana Hilkka Kiesilä esitti, että kun nan joh tajan esitys muutoin hyväksytään, mutta esityksestä poistetaan sana "pois pu ret ta vana". Sirkka Tihinen kannatti Kiesilän esitystä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kun nanjoh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan esitys sai kuusi ääntä (Airak si nen, Holm, Jurvakainen, Markkanen, Pikkuaho ja Vääräniemi) ja Kiesilän esi tys kolme ääntä (Kiesilä, Rissanen ja Tihinen).

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen voittaneen äänestyksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esi tyk sen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hilkka Kiesilä ja Sirkka Tihinen jättivät päätökseen eriä vät mielipiteensä. Khall Tekninen johtaja Mikko Kari (puhelin ): Kylmälänkylän kyläyhdistys on kokouksessaan päättänyt tehdä kun nalle tarjouksen asuntolarakennuksen käyttökustannusten ottamisesta ky lä yh dis tyksen vastuulle. Kyläyhdistyksen kokouspöytäkirja jaetaan oheismateriaalina. Tekninen johtaja on neuvotellut rakennuksen käytöstä kyläyhdistyksen edustajan kans sa kyläyhdistyksen päätöksen pohjalta. Rakennuksen lämmitys on katkaistu ke ja huolehdittu toimenpiteistä siten, että rakennukselle ei lämmityksen katkaisemisen johdosta aiheudu vahinkoa. Ra ken nuk sen sähkömittarin lukema on luettu ylös. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Kylmälänkylän koulun entinen opettajien asuntola luovutetaan kyläyhdistyksen käyt töön saakka, seuraavin ehdoin: - rakennusta ei lämmitetä - kyläyhdistys vastaa rakennuksen käytöstä aiheutuvista sähkökuluista - rakennuksen kunnossapito ja kiinteistöhuolto lakkaa Kyläyhdistyksen on tehtävä kunnalle tarjous mennessä rakennuksen han kin nas ta kyläyhdistyksen omistukseen kunnanhallituksen päätöksen mu kai ses ti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kylmälänkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Juha H. Kukkohovi ja sihteeri Kat ja Kukkohovi ovat lähettäneet kunnanhallitukselle kirjeen (päivätty ; saapunut kuntaan ), jossa kyläyhdisys anoo kun nan hal li tuksel ta yhden vuoden lisäaikaa hankintaan. Yhdistys perustelee lisäaikapyyntöään seuraavin perustein: - rakennuksen kunnon kartoitus - remontin laajuuden kartoitus ja - hankerahoituksen hakeminen. Mikäli on mahdollista saada lisäaikaa, silloin yhdistys pystyisi tekemään kaiken tar vit ta van taustatyön ja mahdollisesti lunastamaan kyseisen rakennuksen ja kunnos ta maan sen uusiokäyttöön kyseiselle paikalleen. Yhdistyksen kirjeen mukaan lisäaika ei toisi minkäänlaisia lisäkuluja kunnalle - yh dis tys ilmoittaaa sitoutuvansa maksamaan rakennuksen sähkökulut ko. ajalta. Yhdistyksen esityksestä on käyty keskustelua kunnan johtoryhmässä. Joh to ryhmäs sä olevien teknisten palvelujen ja opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen päävas tuu aluei den edustajien mukaan vuoden lisäaika voidaan hyväksyä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy Kylmälänkylän kyläyhdistyksen yhden vuo den lisäaikapyynnön. Ko. aikana yhdistyksen tulee vastata kaikista asun to la raken nuk sen ylläpitokuluista. Kyläyhdistyksen on tehtävä kunnalle tarjous mennessä rakennuksen hankinnasta kyläyhdistyksen omistukseen kunnan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja ilmoitti välittäneensä asi aan liittyvän kyläyhdistyksen sihteerin lähettämän sähköpostin myös kun nan hal li tuk sen jäsenille tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot