MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN INFO TALOUSARVION TOTEUMA VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUOSINA / SAAKKA 280 VALTUUSTON SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN KOKOUSMENETTELYYN 281 MUHOKSEN 4H-YHDISTYS RY:N LUONNOSTA KÄSIN -HANKKEEN TILAPÄISRAHOITUS JA LAINANOTTOVALTUUS LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / HÄKKINEN 283 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUNTOLA HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOS VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVEROSTA LAHJOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN ROVASTINOJAN KYLÄYHDISTYS RY:LTÄ 287 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN :N 266 TARKASTAMINEN 288 LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / KOHTALO MUUT ASIAT 596

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:00 (tauko klo ) PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Jurvakainen Merja II varapuheenjohtaja kokouksen pu heen johta ja na Airaksinen Kirsti jäsen Pohjola Jaana jäsen Rissanen Anneli jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Väätäjä Minna jäsen Ahlqvist Seppo varajäsen Kohtalo-Törmänen Helena varajäsen poistui klo 18.51/287 Väisänen Aila varajäsen POISSA Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja Markkanen Jarmo I varapj. Holm Petri jäsen MUU Paasimaa Veli valtuuston puheenjohtaja Jurvanen Eija valtuuston I vpj. Juka Paula valtuuston II vpj. Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä Piippo Rauno hallintosiht., ptk:npitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Minna Väätäjä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Merja Jurvakainen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Kirsti Airaksinen Minna Väätäjä

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastossa virka-aikana. tietopalvelvusihteerin sijainen Rauno Piippo

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana esityslistalle otetaan asia "Luot ta mus toi mien päättyminen Muhoksen kunnassa/kohtalo" ja että asia kä si tellään varsinaisella esityslistalla olleiden asioiden käsittelyn jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - statusraporttiaan (heinäkuun toteuma ja elokuun tavoitteet). Kunnanjohtaja osallis tuu mm. kehyskuntaverkoston kokoukseen j a VVM:n seminaariin kun tien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi kunnan 150-vuotisjuhlavuoden pääjuhlaa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA Khall Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi kunnan kirjanpidon kumulatiivinen tilanne , mukaan otettuina tulosteet (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase). Kesäkuun (kumulatiivinen) alijäämä on euroa. Tulos on euroa heikompi kuin vastaavana aikana vuonna Toimintatuotot käyttö- % on 46,20% ja toimintakulujen osalta käyttö- % on 51,19. Talousarvion tasainen käyttö- % on 50,00 %. Verotulokertymä oli ke säkuus sa 49,88 % ja valtionosuudet olivat 49,92 %. Toiminnan ja investointien rahavirta oli kesäkuussa euroa. In ves toin time not (brutto) oli toteutuneet kesäkuussa euroa. Alijäämäistä tulosta selittää palvelujen ostojen ( ), henkilöstökulujen ( ) ja vuokrien ( ) ollessa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2014 sekä toimintatuottojen ennakoitua pienempi toteutuma (-3,8%, TA2015). Palveluiden ostoista tehdään hallintokunnittain tarkastelu mennessä. Kesäkuun (kumulatiivinen tilanne hallintokunnittain) Sitovuustasoraporteissa esitellään ns. laskennalliset erät valtuuston ta lous ar viopää tök sen mukaisesti. Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus 1) merkitsee tietoonsa talouden kumulatiivisen seurantatiedon ja 2) antaa tiedoksi valtuustolle kumulatiivisen seurantatiedon ja seurantaraportit tilanteesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUOSINA / SAAKKA 27/0/03/031/2013 Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston kokoontumista, kokouskutsua ja esityslistaa koskevat määräykset ovat kun ta lain :ssä 54 ja 55 sekä valtuuston työjärjestyksen :ssä 8, 9 ja 10. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta ja. Kut sun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen pu heenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja pu he oi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksista on vuosina ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä sanomalehti Tervareitissä. Valtuuston ja kunnanhallituk sen jäse nil le val tuuston kokouksista on ilmoitettu kirjeellä esityslistan seuratessa mukana. Li säksi esityslista on toimitettu Keskustan valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle (17 valtuutettua), Va semmiston valtuustoryhmän kahdelle ensimmäiselle (kuusi valtuutettua) se kä muiden ryhmien en sim mäiselle varavaltuutetulle (ryhmillä valtuutettuja 4, 4, 3 ja 1). Kunnallisvaalien tuloksen mukaan valtuustoon on valittu jäse niksi 35 val tuu tet tua, jotka edustavat seuraavia puolueita ja yhteislistoja: Suomen Keskusta r.p. 15 Perussuomalaiset r.p. 7 Vasemmistoliitto r.p. 5 Kansallinen Kokoomus r.p. 4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 3 Yhteislista Muhoksen sitoutumattomat 1 Lehti-ilmoituksen osalta kyseessä on ns. vähäinen hankinta, joka voidaan suorittaa suorana hankintana ilman kilpailutusta. Hankinnan hinta-arvio neljälle vuodelle on yhteensä noin 8000 euroa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää, että valtuuston kokouksista valtuuston toi mi kau del le eli vuosina ilmoitetaan julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille postitse. Edelleen kunnanhallitus esittää, että esi tys lis ta toimitetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Perussuomalaiset r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kah del le ensimmäiselle va ra val tuutetulle sekä muiden puo luei den ja yh teis lis to jen en sim mäi sel le vara val tuu te tulle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto Kunnanhallitus esittää, että valtuuston kokouksista valtuuston toimikaudella eli vuo si na ilmoitetaan julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille postitse. Edelleen kunnanhallitus esittää, että esi tys lis ta toimitetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Perussuomalaiset r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kah del le ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä muiden puolueiden ja yhteislistojen en sim mäi sel le varavaltuutetulle. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Khall Kunnassa on selvitetty mahdollisuutta siirtyä valtuuston kokouksissa pa pe rit tomaan työskentelyyn. Kunnanhallituksen kokoukset on jo usean vuoden toimineet täl lä periaatteella hyvin kokemuksin. Kunnanhallituksen jäsenille on kokouksia var ten hankittu kannettavat tietokoneet ja kunnanhallituksen kokoushuone on varus tet tu sähköpistokkeilla tietokoneiden toiminnan varmistamiseksi. Valtuuston osalta on ratkaisuna tulisi olemaan taulutietokone eli tabletti, jonka va rus tee na on taitettava näppäimistö. Tabletti tulee toimimaan sekä langattomassa et tä mobiiliverkossa. Kyseisellä ratkaisulla saavutetaan seuraavia etuja: 1. käytettävyys paranee 2. saavutettavuus paranee

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus ympäristöystävällisyys sekä 4. taloudellisuus. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto kumoaa pykälässä 19 tekemänsä päätöksen lukien. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää seuraavan menettelyn lukien valtuuston kokouksista ilmoittamisen osalta: 1. valtuuston kokouksista ilmoitetaan nykyisen valtuuston toimikauden lop pu ajalla eli saakka julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella il moi tus taulul la, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä. 2. valtuuston kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheis ma te ri aalei neen julkaistaan sähköisessä muodossa kunnan Internet-sivuilla vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Valtuuston jäsenille ja kunnanhallituksen jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokoukseen, lähetetään julkai sun jälkeen sähköpostitse linkki ko. sivulle. Määräaikaa laskettaessa ko kouspäi vä lasketaan mukaan, mutta julkaisupäivää/viestin lähettämispäivää ei. 3. valtuuston esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen tulostetaan ja pos ti tetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Pe rus suoma lai set r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kahdelle en sim mäisel le varavaltuutetulle sekä muiden puolueiden ja yhteislistojen ensimmäiselle vara val tuu te tul le esityslistan julkaisemista seuraavana päivänä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus VALTUUSTON SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN KOKOUSMENETTELYYN Khall Kunnassa on selvitetty mahdollisuutta siirtyä valtuuston kokouksissa pa pe rit tomaan työskentelyyn. Kunnanhallituksen kokoukset on jo usean vuoden toimineet täl lä periaatteella hyvin kokemuksin. Kunnanhallituksen jäsenille on kokouksia var ten hankittu kannettavat tietokoneet ja kunnanhallituksen kokoushuone on varus tet tu sähköpistokkeilla tietokoneiden toiminnan varmistamiseksi. Valtuuston osalta on ratkaisuna tulisi olemaan taulutietokone eli tabletti, jonka va rus tee na on taitettava näppäimistö. Tabletti tulee toimimaan sekä langattomassa et tä mobiiliverkossa. Kyseisellä ratkaisulla saavutetaan seuraavia etuja: 1. käytettävyys paranee 2. saavutettavuus paranee 3. ympäristöystävällisyys sekä 4. taloudellisuus (kopiointi- ja postituskulusäästöt vuodessa n.3000 euroa). Kustannukset on laskettu 35 varsinaisen valtuutetun mukaisesti sekä lisäksi va ralait teis to ja 5 kpl. Käyttökustannukset kuukaudessa ovat mobiilidataliittymä 5 euroa / kuukausi / käyttäjä. Valtuutetulla voi olla vain yksi päätelaite käytettävissään (kannettava tietokone tai tabletti). Valmistelija: hallinto-ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle; 1. valtuusto siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn alkaen sekä 2. tarvittavan laitteiston (tabletti ja näppäimistö) hankintaan varataan li sä ta lous arvios sa investointiosaan euroa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus MUHOKSEN 4H-YHDISTYS RY:N LUONNOSTA KÄSIN -HANKKEEN TILAPÄISRAHOITUS JA LAINANOTTOVALTUUS Khall Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Muhoksen 4H-yhdistys on hakenut toimittamallaan kirjeellä Muhoksen kun nal ta korotonta lainaa Luonnosta käsin- hankkeen kustannuksiin. Hankkeen ko ko nais bud jet ti on euroa ja se on yleishyödyllinen kehittämishanke, jolloin Oulun Seudun Leader voi myöntää % rahoituksen, kuitenkin enintään euroa. Myönnettävä tuki sisältää kuntaosuuden, joka on 25 % EU:n ja val tion yhteenlasketusta rahoitusosuudesta. Hankerahoitus saadaan jälkikäteen maksatushakemuksen mukaisesti kuluja vastaan, ja kunnan myöntämä laina takaisi sen, että 4H-yhdistyksellä olisi varaa toteut taa hanke suunnitellusti ajalla Tilapäisrahoituksen enim mäis tar ve on euroa jakautuen kolmelle vuodelle. Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma, kustannusarvio ja ra hoi tussuun ni tel ma sellaisena kuin ne on Leaderin sähköiseen asiointipalvelu Hyrrään ilmoi tet tu. Aiempina vuosina Muhoksen kunta on tehnyt useita vastaavia ti la päis ra hoi tus päätök siä. Kunnanhallitus myönsi 4H-yhdistykselle Läheltä lautaselle -hankkeeseen vas taa van lai sen tilapäisrahoituksen Hanke päättyi Valtuuston päätöksen mukaisesti leader-hankkeet on käsitelty kun nan hal li tuk sessa ennen käynnistystä. Tilapäisrahoitus kirjautuu tavallisesti talousarvion rahoituslaskelmassa kohtaan muut maksuvalmiuden muutokset, jolloin se voidaan hyväksyä kunnanhallituksen pää tök sel lä. Talousarviossa vuodelle 2015 ei kuitenkaan ole varattu rahoitusta tili kau den ylittäville ns. puskurilainoille, joten asia pitää käsitellä valtuustossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä tuottajat Muhoksen, Uta järven ja Tyrnävän 4H-yhdistysten alueilla, mutta Muhoksen 4H-yhdistys hallinnoi han ket ta. Nouseva Rannikkoseutu ja Oulun Seudun Leader -organisaaatiot jy vittä vät viran puolesta kuntaosuudet hankesuunnitelman mukaisesti. Talousarvion kustannuspaikalla 1132 Oulun Seudun Leader on euron mää rä ra ha kuntaosuuksia varten. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 4H-yh dis tyk sen hankkeen.

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen anottu väliaikaisrahoitus kate taan kokonaisuudessaan lainanottovaltuudella vuodelle euroa, vuodel le euroa ja vuodelle yhteensä Luotto voidaan myöntää tukikelpoisiin kustannuksiin useammassa erässä yh distyk sen vastaanottamia laskuja vastaavalla summalla. Hankkeen toteuttaja on velvol li nen maksamaan luoton takaisin kahden viikon kuluessa hankkeen mak sa tukses ta toteuttajalle. Luotosta ei peritä korkoa. Päätös on ehdollinen ja edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Mikäli han ke rahoi tus ta ei myönnetä, jäävät mahdollisesti syntyneet kustannukset kokonaan yhdis tyk sen vastattavaksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämispäällikön ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / HÄKKINEN 159/0/02/021/2015 Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Harri Häkkinen on lähettänyt kunnanvaltuustolle osoitetun seuraavansisältöisen ero pyyn nön. Eropyyntö on saapunut kuntaan "Eropyyntö kunnallisista luottamustehtävistä Pyydän, että minulle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä, valtuuston va ra jä se nyy des tä ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä. Muu tan toiselle paikkakunnalle alkaen." Harri Häkkinen on valittu vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Suomen Keskusta r.p:n eh do kas lis tal ta varavaltuutetuksi valtuuston toimikaudeksi Muuna luottamustehtävänä Häkkisellä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan va ra jäse nyys (valtuuston päätös / 7 ) - varsinainen jäsen Hannu Pihlamaa. Kuntalain 33.1 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Paikkakunnalta poismuutto aiheuttaa vaa li kelpoi suu den menetyksen johtokuntia ja toimikuntia lukuun ottamatta. Kuntalain 37 : Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka va lit ta va luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osal ta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan vä li ai kai ses ti enintään kuuden kuukauden ajaksi 34 tai 35 :ssä taikka 36 :n 1 mo men tis sa tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kui ten kaan saa hoitaa luottamustointaan. Varavaltuutettujen valinnasta on tarkemmat määräykset vaalilain 93 :ssä. Py kälän 2. momentin mukaan jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen mää rä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyyn nös tä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti Myönnettäessä toimielimen jäsenelle ero tai tämän menettäessä vaa li kel poi suuden tai hänen kuollessa, suoritetaan uuden henkilön valinta täydennysvaalina.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää, että paikkakunnalta poismuuton vuoksi val tuus to toteaa Harri Häkkisen luottamustoimien - varavaltuutettuna ja - opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenenä päättyneen Muhoksen kunnassa valtuuston kokouspäivästä lukien. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto täydennysvaalina suorittaa va ra jäse nen valinnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan valtuuston kokousta seuraa vas ta päivästä lukien. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUN- TO LA 40/2/20/202/2013, 277/6/67/2013, 364/6/63/631/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Kylmälänkylän koulun pihapiirissä sijaitseva opettajien asuntolarakennus kuuluu val tuus ton hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisten myytävien/ pu ret ta vien rakennusten listalle. Rakennus on valmistunut vuonna 1959, se on hirsirunkoinen ja rakennuksen kerros ala on 305 m 2 ja tilavuus 1080 m 3. Rakennus ei ole kunnan käyttössä ja on tyhjillään. Rakennuksen hirsirungolla voi olla myyntiarvoa. Irtaimen omaisuuden myynnistä päät tä mi nen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää - katkaista rakennuksen sähkön ja lämmityksen - asettaa rakennuksen myytäväksi eniten tarjoavalle - pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall Kunnanjohtaja on käyttänyt lautakunnan päätökseen otto-oikeutta / 30 tekemällään päätöksellä. Otto-oikeuden käyttämistä on perusteltu seuraavasti: Tekninen lautakunta on käsitellyt otsikossa mainittua asiaa Lauta kun nan esittelytekstissä on mainittu seuraavaa: "Rakennus ei ole kunnan käy tössä ja on tyhjillään". Tiloissa on kuitenkin toiminut ja toimii edelleen kan sa laisopis ton järjestämää opetusta. Vapaa-aikalautakunnan kannanotto toiminnan jat ka-

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mi ses ta ja ylläpidon kustannusten kattamisesta tulisi olla tiedossa ennen tilan käytön lopettamista Tiloja on käyttänyt myös kouluterveydenhuolto. Tilojen käyttökuluista on osin vas tan nut opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sisäisessä vuokrassa. Tekniselle lautakunnalle on tullut myös oikaisuvaatimus asian johdosta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus pyytää po. opettajien asuntolarakennuksen käyt tötar peis ta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta sekä vapaa-aikalautakunnalta lau sun not. Lausuntojen antamista varten tulee teknisten palvelujen selvittää asunto la ra ken nuk sen kunto (oma arvio), käyttökulut ja antaa arvio sisäisen vuokran mää räs tä. Lausunnot pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle, jolle kunnanhallitus pa laut taa asian käsiteltäväksi Kokouksessa esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila vs. kun nan joh taja na. VS. KJ:N ESITYS KOKOUKSESSA: Kunnanhallitus pyytää po. opettajien asunto la ra ken nuk sen käyttötarpeista opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta, sosiaalija terveyslautakunnalta sekä vapaa-aikalautakunnalta lausunnot. Lausuntojen anta mis ta varten tulee teknisten palvelujen selvittää asuntolarakennuksen kunto (oma arvio), käyttökulut ja antaa arvio sisäisen vuokran määrästä. Lausunnot pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle, jolle kunnanhallitus pa laut taa asian käsiteltäväksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan esityksen. Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 178. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että en nen asuntolarakennuksen käytöstä poistoa se tutkittaisiin Kylmänlänkylän kou lun lisätilatarvetta varten. Saataisiinko siitä saneeraamalla taloudellisesti kilpai lu ky kyi nen vaihtoehto Kylmälänkylän koulun laajennukselle tai uu dis ra kennuk sel le. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 108. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle lausuntonaan Kylmä län ky län opettajien asuntolan käyttöön/myyntiin liittyen seuraavaa: Sosiaalija ter veys pal ve lut ovat yhteistoiminnassa Kylmälänkylän koulun kanssa jär jes täneet kou lu lais ten koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon asetuksen edellyttämällä ta val la. Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa Kylmälänkylän koulun opettajien asun to lan myymistä taloudentasapainottamisohjelmassa edellytetyllä tavalla. Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 84. Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, että Kyl mälän ky län koulun koko asuntolarakennuksen yksin vuokraamiseen Ou lu jo ki- Opis tol la ei ole määrärahaa eikä käyttötarvetta. Hallintokuntien antamien lausuntojen perusteella rakennuksen kehittämis vaih toeh doik si jää: 1. Rakennuksen peruskorjaus Kylmälänkylän koulun lisätilan tarpeisiin. 2. Rakennuksen poistaminen talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. 3. Rakennuksen vuokraus nykykuntoisena hallintokunnille hintaan 2,43 /m 2, yh teen sä 8 893,80 /vuosi. Opetuspalveluiden maksama sisäinen vuokra ei ole kattanut Kylmälänkylän koulus ta ja asuntolarakennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Teknisten palveluiden vuoden 2014 talousarvioesitys ei sisällä asun to la ra ken nuksen sisäistä vuokrausta. Koska asia koskee useampaa hallintokuntaa asian ratkaiseminen kuuluu kun nanhal li tuk sen toimivaltaan.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le, että Kylmälänkylän koulun en ti nen opettajien asuntola pois te taan valtuuston hyväksymän ta lou den ta sa pai not ta misoh jel man mu kai ses ti. Toiminnan jatkuminen nykyisellään vuoden 2014 puolella edellyttää teknisten pal ve lui den talousarviomuutosta. Lisäksi tilan käyttäjän kanssa on tehtävä vuokra so pi mus mennessä. Kylmälänkylän koulun mahdolliset lisätilantarpeet ratkaistaan tarvittaessa uu disra ken nuk sel la. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että Kylmälänkylän koulun entinen opetta jien asuntola laitetaan myyntiin valtuuston hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Asuntolarakennus myydään pois pu retta va na ja myynnistä vastaa tekninen lautakunta (irtaimiston myynti). Kunnanhallitus päättää lisäksi, että ko. asuntolan käyttö kunnan toimintojen osalta päättyy ja että mahdolliset talousarviomuutokset valmistelevat osaltaan tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta. KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana Hilkka Kiesilä esitti, että kun nan joh tajan esitys muutoin hyväksytään, mutta esityksestä poistetaan sana "pois pu ret ta vana". Sirkka Tihinen kannatti Kiesilän esitystä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kun nanjoh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan esitys sai kuusi ääntä (Airak si nen, Holm, Jurvakainen, Markkanen, Pikkuaho ja Vääräniemi) ja Kiesilän esi tys kolme ääntä (Kiesilä, Rissanen ja Tihinen).

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen voittaneen äänestyksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esi tyk sen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hilkka Kiesilä ja Sirkka Tihinen jättivät päätökseen eriä vät mielipiteensä. Khall Tekninen johtaja Mikko Kari (puhelin ): Kylmälänkylän kyläyhdistys on kokouksessaan päättänyt tehdä kun nalle tarjouksen asuntolarakennuksen käyttökustannusten ottamisesta ky lä yh dis tyksen vastuulle. Kyläyhdistyksen kokouspöytäkirja jaetaan oheismateriaalina. Tekninen johtaja on neuvotellut rakennuksen käytöstä kyläyhdistyksen edustajan kans sa kyläyhdistyksen päätöksen pohjalta. Rakennuksen lämmitys on katkaistu ke ja huolehdittu toimenpiteistä siten, että rakennukselle ei lämmityksen katkaisemisen johdosta aiheudu vahinkoa. Ra ken nuk sen sähkömittarin lukema on luettu ylös. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Kylmälänkylän koulun entinen opettajien asuntola luovutetaan kyläyhdistyksen käyt töön saakka, seuraavin ehdoin: - rakennusta ei lämmitetä - kyläyhdistys vastaa rakennuksen käytöstä aiheutuvista sähkökuluista - rakennuksen kunnossapito ja kiinteistöhuolto lakkaa Kyläyhdistyksen on tehtävä kunnalle tarjous mennessä rakennuksen han kin nas ta kyläyhdistyksen omistukseen kunnanhallituksen päätöksen mu kai ses ti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kylmälänkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Juha H. Kukkohovi ja sihteeri Kat ja Kukkohovi ovat lähettäneet kunnanhallitukselle kirjeen (päivätty ; saapunut kuntaan ), jossa kyläyhdisys anoo kun nan hal li tuksel ta yhden vuoden lisäaikaa hankintaan. Yhdistys perustelee lisäaikapyyntöään seuraavin perustein: - rakennuksen kunnon kartoitus - remontin laajuuden kartoitus ja - hankerahoituksen hakeminen. Mikäli on mahdollista saada lisäaikaa, silloin yhdistys pystyisi tekemään kaiken tar vit ta van taustatyön ja mahdollisesti lunastamaan kyseisen rakennuksen ja kunnos ta maan sen uusiokäyttöön kyseiselle paikalleen. Yhdistyksen kirjeen mukaan lisäaika ei toisi minkäänlaisia lisäkuluja kunnalle - yh dis tys ilmoittaaa sitoutuvansa maksamaan rakennuksen sähkökulut ko. ajalta. Yhdistyksen esityksestä on käyty keskustelua kunnan johtoryhmässä. Joh to ryhmäs sä olevien teknisten palvelujen ja opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen päävas tuu aluei den edustajien mukaan vuoden lisäaika voidaan hyväksyä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy Kylmälänkylän kyläyhdistyksen yhden vuo den lisäaikapyynnön. Ko. aikana yhdistyksen tulee vastata kaikista asun to la raken nuk sen ylläpitokuluista. Kyläyhdistyksen on tehtävä kunnalle tarjous mennessä rakennuksen hankinnasta kyläyhdistyksen omistukseen kunnan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja ilmoitti välittäneensä asi aan liittyvän kyläyhdistyksen sihteerin lähettämän sähköpostin myös kun nan hal li tuk sen jäsenille tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Keskusvaalilautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 klo 13:03-13:20 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot