MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN INFO TALOUSARVION TOTEUMA VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUOSINA / SAAKKA 280 VALTUUSTON SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN KOKOUSMENETTELYYN 281 MUHOKSEN 4H-YHDISTYS RY:N LUONNOSTA KÄSIN -HANKKEEN TILAPÄISRAHOITUS JA LAINANOTTOVALTUUS LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / HÄKKINEN 283 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUNTOLA HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOS VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVEROSTA LAHJOITUKSEN VASTAANOTTAMINEN ROVASTINOJAN KYLÄYHDISTYS RY:LTÄ 287 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN :N 266 TARKASTAMINEN 288 LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / KOHTALO MUUT ASIAT 596

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-19:00 (tauko klo ) PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Jurvakainen Merja II varapuheenjohtaja kokouksen pu heen johta ja na Airaksinen Kirsti jäsen Pohjola Jaana jäsen Rissanen Anneli jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Väätäjä Minna jäsen Ahlqvist Seppo varajäsen Kohtalo-Törmänen Helena varajäsen poistui klo 18.51/287 Väisänen Aila varajäsen POISSA Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja Markkanen Jarmo I varapj. Holm Petri jäsen MUU Paasimaa Veli valtuuston puheenjohtaja Jurvanen Eija valtuuston I vpj. Juka Paula valtuuston II vpj. Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä Piippo Rauno hallintosiht., ptk:npitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Minna Väätäjä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Merja Jurvakainen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Kirsti Airaksinen Minna Väätäjä

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastossa virka-aikana. tietopalvelvusihteerin sijainen Rauno Piippo

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että lisäasiana esityslistalle otetaan asia "Luot ta mus toi mien päättyminen Muhoksen kunnassa/kohtalo" ja että asia kä si tellään varsinaisella esityslistalla olleiden asioiden käsittelyn jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: - statusraporttiaan (heinäkuun toteuma ja elokuun tavoitteet). Kunnanjohtaja osallis tuu mm. kehyskuntaverkoston kokoukseen j a VVM:n seminaariin kun tien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi kunnan 150-vuotisjuhlavuoden pääjuhlaa PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostukset tiedoksi.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA Khall Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi kunnan kirjanpidon kumulatiivinen tilanne , mukaan otettuina tulosteet (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase). Kesäkuun (kumulatiivinen) alijäämä on euroa. Tulos on euroa heikompi kuin vastaavana aikana vuonna Toimintatuotot käyttö- % on 46,20% ja toimintakulujen osalta käyttö- % on 51,19. Talousarvion tasainen käyttö- % on 50,00 %. Verotulokertymä oli ke säkuus sa 49,88 % ja valtionosuudet olivat 49,92 %. Toiminnan ja investointien rahavirta oli kesäkuussa euroa. In ves toin time not (brutto) oli toteutuneet kesäkuussa euroa. Alijäämäistä tulosta selittää palvelujen ostojen ( ), henkilöstökulujen ( ) ja vuokrien ( ) ollessa suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2014 sekä toimintatuottojen ennakoitua pienempi toteutuma (-3,8%, TA2015). Palveluiden ostoista tehdään hallintokunnittain tarkastelu mennessä. Kesäkuun (kumulatiivinen tilanne hallintokunnittain) Sitovuustasoraporteissa esitellään ns. laskennalliset erät valtuuston ta lous ar viopää tök sen mukaisesti. Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus 1) merkitsee tietoonsa talouden kumulatiivisen seurantatiedon ja 2) antaa tiedoksi valtuustolle kumulatiivisen seurantatiedon ja seurantaraportit tilanteesta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VUOSINA / SAAKKA 27/0/03/031/2013 Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston kokoontumista, kokouskutsua ja esityslistaa koskevat määräykset ovat kun ta lain :ssä 54 ja 55 sekä valtuuston työjärjestyksen :ssä 8, 9 ja 10. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta ja. Kut sun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen pu heenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja pu he oi keus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksista on vuosina ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä sanomalehti Tervareitissä. Valtuuston ja kunnanhallituk sen jäse nil le val tuuston kokouksista on ilmoitettu kirjeellä esityslistan seuratessa mukana. Li säksi esityslista on toimitettu Keskustan valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle (17 valtuutettua), Va semmiston valtuustoryhmän kahdelle ensimmäiselle (kuusi valtuutettua) se kä muiden ryhmien en sim mäiselle varavaltuutetulle (ryhmillä valtuutettuja 4, 4, 3 ja 1). Kunnallisvaalien tuloksen mukaan valtuustoon on valittu jäse niksi 35 val tuu tet tua, jotka edustavat seuraavia puolueita ja yhteislistoja: Suomen Keskusta r.p. 15 Perussuomalaiset r.p. 7 Vasemmistoliitto r.p. 5 Kansallinen Kokoomus r.p. 4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 3 Yhteislista Muhoksen sitoutumattomat 1 Lehti-ilmoituksen osalta kyseessä on ns. vähäinen hankinta, joka voidaan suorittaa suorana hankintana ilman kilpailutusta. Hankinnan hinta-arvio neljälle vuodelle on yhteensä noin 8000 euroa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää, että valtuuston kokouksista valtuuston toi mi kau del le eli vuosina ilmoitetaan julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille postitse. Edelleen kunnanhallitus esittää, että esi tys lis ta toimitetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Perussuomalaiset r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kah del le ensimmäiselle va ra val tuutetulle sekä muiden puo luei den ja yh teis lis to jen en sim mäi sel le vara val tuu te tulle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Valtuusto Kunnanhallitus esittää, että valtuuston kokouksista valtuuston toimikaudella eli vuo si na ilmoitetaan julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kokouskutsu ja esityslista toimitetaan valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille postitse. Edelleen kunnanhallitus esittää, että esi tys lis ta toimitetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Perussuomalaiset r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kah del le ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä muiden puolueiden ja yhteislistojen en sim mäi sel le varavaltuutetulle. PÄÄTÖS: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Khall Kunnassa on selvitetty mahdollisuutta siirtyä valtuuston kokouksissa pa pe rit tomaan työskentelyyn. Kunnanhallituksen kokoukset on jo usean vuoden toimineet täl lä periaatteella hyvin kokemuksin. Kunnanhallituksen jäsenille on kokouksia var ten hankittu kannettavat tietokoneet ja kunnanhallituksen kokoushuone on varus tet tu sähköpistokkeilla tietokoneiden toiminnan varmistamiseksi. Valtuuston osalta on ratkaisuna tulisi olemaan taulutietokone eli tabletti, jonka va rus tee na on taitettava näppäimistö. Tabletti tulee toimimaan sekä langattomassa et tä mobiiliverkossa. Kyseisellä ratkaisulla saavutetaan seuraavia etuja: 1. käytettävyys paranee 2. saavutettavuus paranee

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus ympäristöystävällisyys sekä 4. taloudellisuus. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto kumoaa pykälässä 19 tekemänsä päätöksen lukien. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää seuraavan menettelyn lukien valtuuston kokouksista ilmoittamisen osalta: 1. valtuuston kokouksista ilmoitetaan nykyisen valtuuston toimikauden lop pu ajalla eli saakka julkistamalla kokouskutsu kunnan virallisella il moi tus taulul la, kunnan nettisivuilla ja sanomalehti Tervareitissä. 2. valtuuston kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja oheis ma te ri aalei neen julkaistaan sähköisessä muodossa kunnan Internet-sivuilla vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Valtuuston jäsenille ja kunnanhallituksen jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokoukseen, lähetetään julkai sun jälkeen sähköpostitse linkki ko. sivulle. Määräaikaa laskettaessa ko kouspäi vä lasketaan mukaan, mutta julkaisupäivää/viestin lähettämispäivää ei. 3. valtuuston esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen tulostetaan ja pos ti tetaan Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmän viidelle ensimmäiselle, Pe rus suoma lai set r.p:n sekä Vasemmistoliitto r.p:n valtuustoryhmien kahdelle en sim mäisel le varavaltuutetulle sekä muiden puolueiden ja yhteislistojen ensimmäiselle vara val tuu te tul le esityslistan julkaisemista seuraavana päivänä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus VALTUUSTON SIIRTYMINEN SÄHKÖISEEN KOKOUSMENETTELYYN Khall Kunnassa on selvitetty mahdollisuutta siirtyä valtuuston kokouksissa pa pe rit tomaan työskentelyyn. Kunnanhallituksen kokoukset on jo usean vuoden toimineet täl lä periaatteella hyvin kokemuksin. Kunnanhallituksen jäsenille on kokouksia var ten hankittu kannettavat tietokoneet ja kunnanhallituksen kokoushuone on varus tet tu sähköpistokkeilla tietokoneiden toiminnan varmistamiseksi. Valtuuston osalta on ratkaisuna tulisi olemaan taulutietokone eli tabletti, jonka va rus tee na on taitettava näppäimistö. Tabletti tulee toimimaan sekä langattomassa et tä mobiiliverkossa. Kyseisellä ratkaisulla saavutetaan seuraavia etuja: 1. käytettävyys paranee 2. saavutettavuus paranee 3. ympäristöystävällisyys sekä 4. taloudellisuus (kopiointi- ja postituskulusäästöt vuodessa n.3000 euroa). Kustannukset on laskettu 35 varsinaisen valtuutetun mukaisesti sekä lisäksi va ralait teis to ja 5 kpl. Käyttökustannukset kuukaudessa ovat mobiilidataliittymä 5 euroa / kuukausi / käyttäjä. Valtuutetulla voi olla vain yksi päätelaite käytettävissään (kannettava tietokone tai tabletti). Valmistelija: hallinto-ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle; 1. valtuusto siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn alkaen sekä 2. tarvittavan laitteiston (tabletti ja näppäimistö) hankintaan varataan li sä ta lous arvios sa investointiosaan euroa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus MUHOKSEN 4H-YHDISTYS RY:N LUONNOSTA KÄSIN -HANKKEEN TILAPÄISRAHOITUS JA LAINANOTTOVALTUUS Khall Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Muhoksen 4H-yhdistys on hakenut toimittamallaan kirjeellä Muhoksen kun nal ta korotonta lainaa Luonnosta käsin- hankkeen kustannuksiin. Hankkeen ko ko nais bud jet ti on euroa ja se on yleishyödyllinen kehittämishanke, jolloin Oulun Seudun Leader voi myöntää % rahoituksen, kuitenkin enintään euroa. Myönnettävä tuki sisältää kuntaosuuden, joka on 25 % EU:n ja val tion yhteenlasketusta rahoitusosuudesta. Hankerahoitus saadaan jälkikäteen maksatushakemuksen mukaisesti kuluja vastaan, ja kunnan myöntämä laina takaisi sen, että 4H-yhdistyksellä olisi varaa toteut taa hanke suunnitellusti ajalla Tilapäisrahoituksen enim mäis tar ve on euroa jakautuen kolmelle vuodelle. Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma, kustannusarvio ja ra hoi tussuun ni tel ma sellaisena kuin ne on Leaderin sähköiseen asiointipalvelu Hyrrään ilmoi tet tu. Aiempina vuosina Muhoksen kunta on tehnyt useita vastaavia ti la päis ra hoi tus päätök siä. Kunnanhallitus myönsi 4H-yhdistykselle Läheltä lautaselle -hankkeeseen vas taa van lai sen tilapäisrahoituksen Hanke päättyi Valtuuston päätöksen mukaisesti leader-hankkeet on käsitelty kun nan hal li tuk sessa ennen käynnistystä. Tilapäisrahoitus kirjautuu tavallisesti talousarvion rahoituslaskelmassa kohtaan muut maksuvalmiuden muutokset, jolloin se voidaan hyväksyä kunnanhallituksen pää tök sel lä. Talousarviossa vuodelle 2015 ei kuitenkaan ole varattu rahoitusta tili kau den ylittäville ns. puskurilainoille, joten asia pitää käsitellä valtuustossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret sekä tuottajat Muhoksen, Uta järven ja Tyrnävän 4H-yhdistysten alueilla, mutta Muhoksen 4H-yhdistys hallinnoi han ket ta. Nouseva Rannikkoseutu ja Oulun Seudun Leader -organisaaatiot jy vittä vät viran puolesta kuntaosuudet hankesuunnitelman mukaisesti. Talousarvion kustannuspaikalla 1132 Oulun Seudun Leader on euron mää rä ra ha kuntaosuuksia varten. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 4H-yh dis tyk sen hankkeen.

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeeseen anottu väliaikaisrahoitus kate taan kokonaisuudessaan lainanottovaltuudella vuodelle euroa, vuodel le euroa ja vuodelle yhteensä Luotto voidaan myöntää tukikelpoisiin kustannuksiin useammassa erässä yh distyk sen vastaanottamia laskuja vastaavalla summalla. Hankkeen toteuttaja on velvol li nen maksamaan luoton takaisin kahden viikon kuluessa hankkeen mak sa tukses ta toteuttajalle. Luotosta ei peritä korkoa. Päätös on ehdollinen ja edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Mikäli han ke rahoi tus ta ei myönnetä, jäävät mahdollisesti syntyneet kustannukset kokonaan yhdis tyk sen vastattavaksi. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämispäällikön ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN MUHOKSEN KUNNASSA / HÄKKINEN 159/0/02/021/2015 Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Harri Häkkinen on lähettänyt kunnanvaltuustolle osoitetun seuraavansisältöisen ero pyyn nön. Eropyyntö on saapunut kuntaan "Eropyyntö kunnallisista luottamustehtävistä Pyydän, että minulle myönnetään ero kunnallisista luottamustehtävistä, valtuuston va ra jä se nyy des tä ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä. Muu tan toiselle paikkakunnalle alkaen." Harri Häkkinen on valittu vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Suomen Keskusta r.p:n eh do kas lis tal ta varavaltuutetuksi valtuuston toimikaudeksi Muuna luottamustehtävänä Häkkisellä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan va ra jäse nyys (valtuuston päätös / 7 ) - varsinainen jäsen Hannu Pihlamaa. Kuntalain 33.1 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Paikkakunnalta poismuutto aiheuttaa vaa li kelpoi suu den menetyksen johtokuntia ja toimikuntia lukuun ottamatta. Kuntalain 37 : Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka va lit ta va luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osal ta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan vä li ai kai ses ti enintään kuuden kuukauden ajaksi 34 tai 35 :ssä taikka 36 :n 1 mo men tis sa tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kui ten kaan saa hoitaa luottamustointaan. Varavaltuutettujen valinnasta on tarkemmat määräykset vaalilain 93 :ssä. Py kälän 2. momentin mukaan jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen mää rä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyyn nös tä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti Myönnettäessä toimielimen jäsenelle ero tai tämän menettäessä vaa li kel poi suuden tai hänen kuollessa, suoritetaan uuden henkilön valinta täydennysvaalina.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää, että paikkakunnalta poismuuton vuoksi val tuus to toteaa Harri Häkkisen luottamustoimien - varavaltuutettuna ja - opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenenä päättyneen Muhoksen kunnassa valtuuston kokouspäivästä lukien. Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto täydennysvaalina suorittaa va ra jäse nen valinnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan valtuuston kokousta seuraa vas ta päivästä lukien. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN / KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN OPETTAJIEN ASUN- TO LA 40/2/20/202/2013, 277/6/67/2013, 364/6/63/631/2013 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Kylmälänkylän koulun pihapiirissä sijaitseva opettajien asuntolarakennus kuuluu val tuus ton hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisten myytävien/ pu ret ta vien rakennusten listalle. Rakennus on valmistunut vuonna 1959, se on hirsirunkoinen ja rakennuksen kerros ala on 305 m 2 ja tilavuus 1080 m 3. Rakennus ei ole kunnan käyttössä ja on tyhjillään. Rakennuksen hirsirungolla voi olla myyntiarvoa. Irtaimen omaisuuden myynnistä päät tä mi nen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää - katkaista rakennuksen sähkön ja lämmityksen - asettaa rakennuksen myytäväksi eniten tarjoavalle - pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Khall Kunnanjohtaja on käyttänyt lautakunnan päätökseen otto-oikeutta / 30 tekemällään päätöksellä. Otto-oikeuden käyttämistä on perusteltu seuraavasti: Tekninen lautakunta on käsitellyt otsikossa mainittua asiaa Lauta kun nan esittelytekstissä on mainittu seuraavaa: "Rakennus ei ole kunnan käy tössä ja on tyhjillään". Tiloissa on kuitenkin toiminut ja toimii edelleen kan sa laisopis ton järjestämää opetusta. Vapaa-aikalautakunnan kannanotto toiminnan jat ka-

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus mi ses ta ja ylläpidon kustannusten kattamisesta tulisi olla tiedossa ennen tilan käytön lopettamista Tiloja on käyttänyt myös kouluterveydenhuolto. Tilojen käyttökuluista on osin vas tan nut opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sisäisessä vuokrassa. Tekniselle lautakunnalle on tullut myös oikaisuvaatimus asian johdosta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus pyytää po. opettajien asuntolarakennuksen käyt tötar peis ta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta sekä vapaa-aikalautakunnalta lau sun not. Lausuntojen antamista varten tulee teknisten palvelujen selvittää asunto la ra ken nuk sen kunto (oma arvio), käyttökulut ja antaa arvio sisäisen vuokran mää räs tä. Lausunnot pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle, jolle kunnanhallitus pa laut taa asian käsiteltäväksi Kokouksessa esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila vs. kun nan joh taja na. VS. KJ:N ESITYS KOKOUKSESSA: Kunnanhallitus pyytää po. opettajien asunto la ra ken nuk sen käyttötarpeista opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta, sosiaalija terveyslautakunnalta sekä vapaa-aikalautakunnalta lausunnot. Lausuntojen anta mis ta varten tulee teknisten palvelujen selvittää asuntolarakennuksen kunto (oma arvio), käyttökulut ja antaa arvio sisäisen vuokran määrästä. Lausunnot pyydetään toimittamaan tekniselle lautakunnalle, jolle kunnanhallitus pa laut taa asian käsiteltäväksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan esityksen. Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 178. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että en nen asuntolarakennuksen käytöstä poistoa se tutkittaisiin Kylmänlänkylän kou lun lisätilatarvetta varten. Saataisiinko siitä saneeraamalla taloudellisesti kilpai lu ky kyi nen vaihtoehto Kylmälänkylän koulun laajennukselle tai uu dis ra kennuk sel le. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 108. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle lausuntonaan Kylmä län ky län opettajien asuntolan käyttöön/myyntiin liittyen seuraavaa: Sosiaalija ter veys pal ve lut ovat yhteistoiminnassa Kylmälänkylän koulun kanssa jär jes täneet kou lu lais ten koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon asetuksen edellyttämällä ta val la. Sosiaali- ja terveyslautakunta puoltaa Kylmälänkylän koulun opettajien asun to lan myymistä taloudentasapainottamisohjelmassa edellytetyllä tavalla. Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , 84. Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, että Kyl mälän ky län koulun koko asuntolarakennuksen yksin vuokraamiseen Ou lu jo ki- Opis tol la ei ole määrärahaa eikä käyttötarvetta. Hallintokuntien antamien lausuntojen perusteella rakennuksen kehittämis vaih toeh doik si jää: 1. Rakennuksen peruskorjaus Kylmälänkylän koulun lisätilan tarpeisiin. 2. Rakennuksen poistaminen talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. 3. Rakennuksen vuokraus nykykuntoisena hallintokunnille hintaan 2,43 /m 2, yh teen sä 8 893,80 /vuosi. Opetuspalveluiden maksama sisäinen vuokra ei ole kattanut Kylmälänkylän koulus ta ja asuntolarakennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Teknisten palveluiden vuoden 2014 talousarvioesitys ei sisällä asun to la ra ken nuksen sisäistä vuokrausta. Koska asia koskee useampaa hallintokuntaa asian ratkaiseminen kuuluu kun nanhal li tuk sen toimivaltaan.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nan hal li tuk sel le, että Kylmälänkylän koulun en ti nen opettajien asuntola pois te taan valtuuston hyväksymän ta lou den ta sa pai not ta misoh jel man mu kai ses ti. Toiminnan jatkuminen nykyisellään vuoden 2014 puolella edellyttää teknisten pal ve lui den talousarviomuutosta. Lisäksi tilan käyttäjän kanssa on tehtävä vuokra so pi mus mennessä. Kylmälänkylän koulun mahdolliset lisätilantarpeet ratkaistaan tarvittaessa uu disra ken nuk sel la. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että Kylmälänkylän koulun entinen opetta jien asuntola laitetaan myyntiin valtuuston hyväksymän ta louden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Asuntolarakennus myydään pois pu retta va na ja myynnistä vastaa tekninen lautakunta (irtaimiston myynti). Kunnanhallitus päättää lisäksi, että ko. asuntolan käyttö kunnan toimintojen osalta päättyy ja että mahdolliset talousarviomuutokset valmistelevat osaltaan tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta. KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana Hilkka Kiesilä esitti, että kun nan joh tajan esitys muutoin hyväksytään, mutta esityksestä poistetaan sana "pois pu ret ta vana". Sirkka Tihinen kannatti Kiesilän esitystä. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kun nanjoh ta jan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan esitys sai kuusi ääntä (Airak si nen, Holm, Jurvakainen, Markkanen, Pikkuaho ja Vääräniemi) ja Kiesilän esi tys kolme ääntä (Kiesilä, Rissanen ja Tihinen).

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen voittaneen äänestyksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esi tyk sen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hilkka Kiesilä ja Sirkka Tihinen jättivät päätökseen eriä vät mielipiteensä. Khall Tekninen johtaja Mikko Kari (puhelin ): Kylmälänkylän kyläyhdistys on kokouksessaan päättänyt tehdä kun nalle tarjouksen asuntolarakennuksen käyttökustannusten ottamisesta ky lä yh dis tyksen vastuulle. Kyläyhdistyksen kokouspöytäkirja jaetaan oheismateriaalina. Tekninen johtaja on neuvotellut rakennuksen käytöstä kyläyhdistyksen edustajan kans sa kyläyhdistyksen päätöksen pohjalta. Rakennuksen lämmitys on katkaistu ke ja huolehdittu toimenpiteistä siten, että rakennukselle ei lämmityksen katkaisemisen johdosta aiheudu vahinkoa. Ra ken nuk sen sähkömittarin lukema on luettu ylös. TEKNISEN JOHTAJAN EHDOTUS: Kylmälänkylän koulun entinen opettajien asuntola luovutetaan kyläyhdistyksen käyt töön saakka, seuraavin ehdoin: - rakennusta ei lämmitetä - kyläyhdistys vastaa rakennuksen käytöstä aiheutuvista sähkökuluista - rakennuksen kunnossapito ja kiinteistöhuolto lakkaa Kyläyhdistyksen on tehtävä kunnalle tarjous mennessä rakennuksen han kin nas ta kyläyhdistyksen omistukseen kunnanhallituksen päätöksen mu kai ses ti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan ehdotuksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kylmälänkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Juha H. Kukkohovi ja sihteeri Kat ja Kukkohovi ovat lähettäneet kunnanhallitukselle kirjeen (päivätty ; saapunut kuntaan ), jossa kyläyhdisys anoo kun nan hal li tuksel ta yhden vuoden lisäaikaa hankintaan. Yhdistys perustelee lisäaikapyyntöään seuraavin perustein: - rakennuksen kunnon kartoitus - remontin laajuuden kartoitus ja - hankerahoituksen hakeminen. Mikäli on mahdollista saada lisäaikaa, silloin yhdistys pystyisi tekemään kaiken tar vit ta van taustatyön ja mahdollisesti lunastamaan kyseisen rakennuksen ja kunnos ta maan sen uusiokäyttöön kyseiselle paikalleen. Yhdistyksen kirjeen mukaan lisäaika ei toisi minkäänlaisia lisäkuluja kunnalle - yh dis tys ilmoittaaa sitoutuvansa maksamaan rakennuksen sähkökulut ko. ajalta. Yhdistyksen esityksestä on käyty keskustelua kunnan johtoryhmässä. Joh to ryhmäs sä olevien teknisten palvelujen ja opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen päävas tuu aluei den edustajien mukaan vuoden lisäaika voidaan hyväksyä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy Kylmälänkylän kyläyhdistyksen yhden vuo den lisäaikapyynnön. Ko. aikana yhdistyksen tulee vastata kaikista asun to la raken nuk sen ylläpitokuluista. Kyläyhdistyksen on tehtävä kunnalle tarjous mennessä rakennuksen hankinnasta kyläyhdistyksen omistukseen kunnan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja ilmoitti välittäneensä asi aan liittyvän kyläyhdistyksen sihteerin lähettämän sähköpostin myös kun nan hal li tuk sen jäsenille tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 181

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 181 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 181 Valtuusto AIKA 24.08.2015 klo 18:42-21:49 PAIKKA Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 51 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 184 52 VALTUUSTON

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 12 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:38 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 12-15 Sivu 12 MUHOKSEN LAURIN JA MATIN KODIN ESITTELY

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.06.2017 klo 17:30-18:35 PAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 43 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 139 Tarkastuslautakunta AIKA 26.09.2017 klo 15:00-16:30 PAIKKA Muhoksen yläkoulun neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 69 ASIAKIRJAPYYNTÖ/PESULAPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2016 138 Tarkastuslautakunta AIKA 10.11.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 64 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 24.02.2015 klo 18:00-20:30 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Leppiniemi

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Leppiniemi MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto AIKA 03.12.2015 klo 18:00-20:15 PAIKKA Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, 91430 Leppiniemi KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 43 LISÄASIAN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot