Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka alkaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen."

Transkriptio

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (6) Antopäivä t4 Päätösnumero l4l07t2l3 Diaarinumero Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen, Kinnula Päätös, josta valitetaan Vaatimukset hallinto-oikeudessa Kinnulan kunnanvaltuuston påiätös Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka alkaen. Rauno Kinnunen on vaatinut kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista japäätöksen täyt2intöönpanon kieltiimistä. Kunnanhallituksen jäsen Kalevi Kinnunen on ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska håinen vaalikelpoisuudestaan kunnanhallituksen jäseneksi on valitettu hallinto-oikeuteen. Marja Lehtonen on toiminut virkaa tekevänä hallintojohtajana jakunnanjohtajan viransijaisena ilman toimivaltaisen viranomaisen piiätöstii. Kunnanhallitus on pziättrinyt :n 177 kohdalla, että entisen hallintojohtajan tehtävia hoitavat johtoryhmåin vakinaiset viranhaltijat saakka. Tämåin jälkqen toimivaltainen viranomainen ei ole tehnyt päätöstii hallintojohtajan tehtävien hoidosta eikä myösk?i2in kunnanjohtajan sijaisesta, eikä Lehtosella ole ollut oikeutta toimia esittelijeina kunnanhallituksen kokouksessa. Valtuuston pätös on syntynyt virheellisessä j åirj estyksessä. Osoite Raatihuoneenkatu 1 13IOO HÄMEENLINNA Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti fi

2 Mäiiräaikaisessa työsuhteessa oleva hallintosihteeri Henrik Kiviniemi on ollut läsnä kunnanvaltuuston kokoukses sa j a käylteinyt kokouksessa puheoikeutta. Kuntalain ja Kinnulan kunnan hallintosäiinnön 17 :n mukaan muiden kuin sanotussa pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättiiä asianomainen toimielin. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ei ole tiedustellut valtuustolta, voiko Kiviniemi osallistua kokoukseen ja käyttää siella puheoikeutta, eikä valtuusto ole hiinelle tällaista oikeutta myöntiinyt. Kiviniemen osallistumisesta kunnanvaltuuston kokoukseen ei myöskäåin mainittu kokouskutsussa. Kunnansihteerinä aikaisemmin toiminut Milla Kinnunen on haastanut Kinnulan kunnan oikeuteen työsuhteensa päättåimisestä. Koska htinen palvelussuhteensa saatetaan palauttaa kiiräjäoikeuden päätöksellä, kunnansihteerin virkaa ei voida perustaa ennen kuin kiiräjäoikeuden päätös on saanut lainvoiman. Hallintojohtajan viran lakkauttamisesta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kinnulan kunnassa ei voi olla sekä hallintojohtajan että kunnansihteerin virkaa, koska virkojen tehtävät ovat låihes samanlaiset. Lausunnot ja selitykset Kunnanhallitus onkunnanvaltuuston puolesta antamassaan lausunnossa vastustanut valitr:ksen ja täytiintöönpanokieltoa koskeva vaatimuksen hyväksymistä. Lausunnossa on todettu muun ohessa, että virkaa tekevä hallintojohtaja on o1- lut kunnanjohtajan varahenkilö ja toiminut siten myös hallintosäåinnön mukaisesti kunnanhallituksen esittelijiinä kunnanjohtajan ollessa estyneenä. Kunnanhallitus on lausunnossaan viitannut Marja Lehtosen toimivallan osalta hallintojohtajan tehtävien hoitoon liisviä palkantarkistuksia koskeviin päätöksiinsä , jall Mitätulee hallintosihteeri Henrik Kiviniemen osallistumiseen valtuuston kokoukseen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja on tiedustellut valtuustolta asiaa eikä yksikäiin valtuutettu ilmoittanut vastustavansa håinen läsnäoloaan kokouksessa. Hallintosihteeri on kokouksessa muun muassa selostanut kururan tuloslaskelmaa tiedoksi valtuustolle :n 53 kohdalla ja vastannut :n 54 kohdalla palkkausta koskevaan symykseen. Kunnanhallitus on antanut lisäselvityksen Marja Lehtosen oikeudesta toimia kunnanhallituksen esittelijeina. Lisåiselvityksessä on todettu, että kunnanjohtaja on esimiehen työnjohto-oikeutta käyttäen antanut pide' tyssä keskushallinnon ja sivistystoimen yhteisessä toimistokokouksessa sivis-, tystoimen pärillikkö Marja Lehtoselle mäåiräyksen toimia Kinnulan kunnan hallintojohtajata jakeskustoimiston päällikkcina. Kunnanhallitus oli kokouksessaan päättiinyt käylflää otto-oikeuttaanja olla hyviiksymättä kunnanjohtajan kunnan puolesta allekirjoittamaa työsopimusta, jolla oli sovittu Milla Kinnusen toimimisesta työsuhteisena kunnansihteerinä ajalla Kunnanjohtaja Urpilainen oli sittemmin pitkillä virkavapailla, ja håinen poissa ollessaan sivistystoimen päällikkö Lehtonen suoriui myös kunnanjohtajalle kuuluvia tehtiiviä. Kinnulan kunnassa vakiintuneen menettelyn mukaan kaikki edellisetkin hallintojohtajat ovat kunnanjohtajan ollessa poissa toimineet håinen sijaisenaan. Kunnan lakisääteiset tehtävät olisivat jåiiineet tekemättä, mikäli niita ei kukaan olisi valmistellut ja esitellyt.

3 3 (6) Kunnanhallituksen lausuntoon liitetyssä Marju Lehtosen selvityksessä on todettu, että vaikka kunnanhallitus oli ( 277) priättzinyt hallintojohtajan tehtävien hoidon jfiest2imisestä sisäisin työjdrjestelyin vain asti, ei kunnanhallitus ole kumonnut edellä mainittua kunnanjohtajan suullisesti antanaatyömiiiiräystä. Hallintoj ohtaj an tehtäviä aiottiin j akaa Lehtosen ja kunnanjohtaja Urpilaisen kesken vielä edellä mainitun ajankohdan jälkeenkin, ja asiasta käytiin heidiin välilläiin neuvottelu. Kunnanjohtaja oli syksyllä 2012 useaan otteeseen vuosilomalla tai muutoin estynyt hoitamaan virkaansa, jolloin kunnanjohtajan tehtävien hoito jäi kunnassa noudatetun vakiintuneen käytiinnön mukaisesti hallintojohtajalle. Hallintojohtajan tehtävien jakoa Lehtosen ja kunnanjohtajan kesken jatkettiin kunnanjohtajan palatessa virantoimitukseen joulukuussa 20l2,ja kunnanjohtaja valmisteli tiihiin liittyvää palkantarkistusta Lehtoselle. Kunnanhallitus piiätti LL , että Lehtosen palkkaa nostetaan 500 eurolla hallintojohtajan tehtävien hoidon vuoksi. Kunnanhallitus on viihintäiinkin hiljaisesti suostunut Lehtosen toimimiseen hallintojohtajana ja kunnanj ohtaj an sij aisena. Rauno Kinnunen on selityksessääin muun ohella todennut, ettii kunnanjohtajan antama työnjohdollinen måiiiräys on todenniiköisesti koskenut joidenkin hallintojohtajan tehtäviin kuuluneiden käytiinnön asioiden hoitamista seuraavaa kunnanhallituksen kokousta varten. Kunnanhallituksen :n 177 kohdalla tekemä päåitös on kumonnut edellä mainitun kunnanjohtajan antaman tilapäism?iiiräyksen. Kunnanjohtajallaei hallintosäiinnön mukaan ole oikeutta nimittiä viranhaltijaa yli kuuden kuukauden ajaksi, joten Lehtosen toimimista hallintojohtajana ei tämiinkäåin vuoksi voida perustella vetoamalla kunnanj ohtaj an työnj ohto-oikeuteen. Kinnunen on edelleen todennut, että kunnanhallituksen antama lausunto on saapunut lausunnon antamiselle asetetun miiiiråiajan jåilkeen, minkä vuoksi kyseinen lausunto on jätettävä huomiotta. Kunnanhallituksen antama lausunto tulee virheellisenä kumota. Muut merkinnät Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut Hiimeenlinnan hallinto-oikeus on antamallaan välipiiätöksellä nro 1 4 I 0003 I 3 hylännyt Rauno Kinnusen vaatimuksen kunnanvaltuuston päätöksen täytiintöönpanon kieltåimistä. Valitusta ratkaistae ssa oli e sillä hallinto- oikeuden asiakirj avihko dnr\ t Hallinto-oikeus ei tutki valitusta lausunnon antamista koskevasta kunnanhallituksen piiätöksestä Hallinto-oikeus hylkiä Rauno Kinnusen väitteen siitä, ettei kunnanhallituksen lausuntoa saisi ottaa huomioon oikeudenkäyntiaineistona. Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston piiätöksen.

4 4 (6) Perustelut Tutkimatta jättäminen Kuntalain 91 :n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytåintöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätös lausunnon antamisesta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle koskee kuntalain 91 :ssä tarkoitetullatavallavain valmistelua, eikä siitä näin o1- len saa tehdä kunnallisvalitusta. Oikeudenkäyntiväite Kinnulan kunnanhallituksen t3 antama lausunto on saapunut hallintooikeudelle såihköpostitse ja postitse Kunnanhallitus on antanut lausuntonsa hallinto-oikeuden asettamassamääräajassa. Lausunto otetaan huomioon oikeudenkäyntiaineistona. Kunnanvaltuuston päätöksen lainmukaisuus As i an v almi s t e lua ko s kev at v ali tusp erus t e e t Vaalikelpoisuutta koskevissa kuntalain säåinnöksissä ei siädetii esteellisyydestii vaan luottamushenkilön valinnan edellytyksistä. Valituksessa mainituista seikoista ei johdu, että kunnanvaltuuston piätös Kalevi Kinnusen valinnasta kunnanhallituksen jäseneksi olisi voimaa ja vaikutusta vailla, vaan valtuuston päätös on voimassa, kunnes se mahdollisesti valituksen johdosta kumotaan. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on L4 antamallaån päätöksellä nro hylzinny Rauno Kinnusen valituksen Kalevi Kinnusen valinnasta kunnanhallituksen jiiseneksi. Kalevi Kinnunen on nåiin ollen voinut osallistua asian käsittelyyn kunnanhallituksessa, eikä kunnanvaltuuston piiätös ole esteellisyyden vuoksi virheellisessä j fi estyksessä syntynyt. Kunnanhallitus on :n 254 kohdalla virkaa tekeviin hallintojohtaja Marja Lehtosen esittelystä päättiinyt esittää valtuustolle kunnansihteerin viran perustamista. Kinnulan kunnan hallintosiizinnön 5 :n mukaan kunnanhallituksen esittelijåinä toimii kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen ilmoituksen mukaan hallintojohtaja on Kinnulan kunnassa noudatetun vakiintuneqr käyåinnön mukaan kunnanjohtajan varahenkilö, joka hoitaa kunnanjohtajar'ltehtaviä tzimiin ollessa poissa virantoimituksesta. Kunnanhallituksen lisälausunnon mukaan Marja Lehtonen on mä2irätty hoitamaan hallintojohtajan tehtäviä kunnanjohtaja Juha Urpilaisen suullisesti antamalla työnjohdollisella mäåiräyksellä. Kunnanvaltuusto oli påiättzinyt lakkauttaa hallintojohtajan viran alkaen. Kunnanjohtaja oli tiimiin jälkeen piättiinyt ottaa Milla Kinnusen työsuhteiseen kunnansihteerin tehtäväåin hoitamaan lakkautettuun hallintojohtajan virkaan kuuluneita tehtiiviä ilman päätösvaltaa. Kunnanhallitus käytti :n 177 kohdalla ottooikeutta kunnanjohtajan piiätökseen ja päätti, että entisen hallintojohtajan tehtiiviä hoitavat johtoryhmiin vakinaiset viranhaltijat saakka. Edellä selostettu huomioon ottaen on perusteltua aihetta otaksua, että kunnanjohtajan antamalla työnjohtomäziräyksellä ei ollut tarkoitettu jfiestiiä hallintojohtajan tehtiivien hoitoa toistaiseksi vaan ainoastaan tilapäisesti.

5 s (6) Hallintosäåinnössä tai muussa kunnan johtosäiinnössä tietylle viranhaltijalle osoitethra toimivaltaa voi käyttää vain seiseen virkaan asianmukaisessa jåirjes ksessä nimitetty viranhaltija. Nimittitmisessä virkasuhteeseen ei ole se työnjohdollisesta toimenpiteestä, eikä toimivalta tåillaisen päätöksen tekemiseen voi perustua pelkästäiin esimiehen työnjohto-oikeuteen. Kinnulan kunnan hallintosiiiinnön 43 :n kohdan 2.1 mukaan kunnanhallitus valitsee hallintojohtajan. Hallintosäåinnön 8 :n kohdan 2.1 mukaan kunnanjohtajapäättää suoranaisen alaisensa ja alaisensa sijaisen valinnasta tai sijaisuuden ratkaisemisesta enintäiin kuuden kuukauden ajaksi talousarvion mäiiråirahan puitteissa. Asiakirjoista ei ilmene, että kunnanhallitus tai kunnanjohtaja olisi tehnyt päätöstä Mrrja Lehtosen ottamisesta hallintojohtajan virkasuhteeseen. Kururanjohtaja ei olisi hallintosäiinnön mukaan edes voinut nimittaa hallintojohtajaayli kuuden kuukauden ajaksi. Kunnanhallitus ei myöskiiiin ollut valinnut Lehtosta kunnanjohtajan sijaiseksi. Hallinto-oikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, ettei sivistystoimen päällikkö Marja Lehtosella ole ollut oikeutta toimia kunnanjohtajan sijaisena. Lehtosella ei siten ole kunnan hallintosiiåinnön perusteella ollut oikeutta toimia kunnanhallituksen esittelijana, eikä kunnanhallitus ole t2imåin vuoksi voinut hänen esittelystäåin päättää kunnansihteerin viran perustamista koskevan esityksen antamisesta valtuustolle. Kunnanvaltuuston päätös on syntynyt valmisteluvirheen vuoksi virheellisessä j eirj estyksessä. Muut valitusperusteet Kinnulan kunnan hallintosä2innön 17 :n mukaan muiden kuin mainitussa pykälässä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta pitättää asianomainen toimielin. Kunnanhallitukseqrfausunnon mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja on tiedustellut valtuutetuilta, sopiiko heille, että hallintosihteeri Henrik Kiviniemi osallistuu kokoukseen. Kunnanhallituksen lausunnon mukaan kukaan valtuutetuista ei ollut vastustanut Kiviniemen läsnäoloa kokouksessa. Kunnanhallituksen lausunnosta ilmenee, että hallintosihteeri Henrik Kiviniemen osallistumisessa valtuuston kokoukseen on ollut kyse tietojen antamisesta valtuutetuille päätöksentekoa varten. Esitetyn selvityksen perusteella Kiviniemen läsnäololle valtuuston kokouksessa ja puheoikeuden käyttåimiselle edellä mainitussa tarkoituksessa on ollut valtuuston hyvåiksyntä. Kunnanvaltuuston p2iätös ei siten ole puheena olevalla perusteella virheellisessä jiirjestyksessä syntynyt. Milla Kinnusen ja Kinnulan kunnan välinen riita-asia ja hallintojohtajan viran lakkauttamisesta tehty kunnallisvalitus eivät ole eståineet valtuustoa perustamasta kunnansihteerin virkaa. Edellä mainitussa riita-asiassa on ollut se Milla Kinnusen Kinnulan kunnalta työsopimuksensa päättiimisen johdosta vaatimista korvauksista ja hyvityksistä, eikä kyseisen yksityisoikeudellisen riitaasian ratkaisu olisi voinut johtaa Milla Kinnusen palvelussuhteen palautumiseen. Hallintojohtajan viran lakkauttamisesta tehty valitus ei ole merkinnyt, ettåi Kinnulan kunnassa olisi valituksen käsittelyn aikana ollut kunnansihteerin lisåiksi myös hallintojohtaja. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on lainvoiman saåneella päätöksellään nro hylännyt valituksen hallintojohtajan viran lakkauttamista koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä, joka on nåiin ollen tullut lainvoimaiseksi. Kunnanvaltuuston päätös ei ole puheena olevilla perusteilla lainvastainen.

6 6 (6) Johtopdcitös Hallinto-oikeus on edellä todennut kunnanvaltuuston påiätökseen syntyneen asian esittelyssä kunnanhallituksessa tapahtuneen virheen vuoksi virheellisessä jiirj estyksessä. Kunnanvaltuuston påiätös on tåimåin vuoksi kumottava. Sovelletut oikeusohj eet Perusteluissa mainitut Kuntalaki 14, 50 ja 90 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituso soitus on liitteenä (kunnallisvalitus). **-,,X,#hL I66si-Pekka L{unen Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Reima Nieminen, Riitta Jokioinen ja Jussi-Pekka Lajunen. Jakelu raatos Jäljennös I V Rauno Kinnunen saantitodistuksin Niemen låintie 93, KINNULA Kinnulan kunnanhallitus, jonka on kuntalain 97 :n mukaisesti ilmoitettava paatoksesta sil

r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'. Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen

r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'. Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen ,l 't r Lapin yliopisto Oike us tieteide n tie de k unt a OAIOO2O3 HALLINTO.OIKEUS II Tentti 28.2.2OL3. fokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille., Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen lcysymykseen.

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa IV Muutoksenhaku henkilöstöasioissa Yleistä Henkilöstöasioissa tehtyihin muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kuntalain mukaan (ks. luku II). Perustuslain 21.1 :n mukaan

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1 Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva Paiitosnumero 25.9.2014 14/0273/1 1 (7) Diaarinumero 00959/13/2299 Asia Kunnallisvali s ja hallintoriita ~.. l..i:.!z~r-~'l~1_abc'i...-.---~ ~. 2 9-09- 2014 Dno

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot