SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUSUNTO SOTE-JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN 69 ESITYKSESTÄ 41 ONKALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON 73 OSAYLEISKAAVA 43 LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAINAN TAKAUS/SIMON VESIHUOLTO OY ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN OSA-AIKAISEN 78 TOIMEN PERUSTAMINEN 46 OULUNKAAREN 81 JÄRJESTÄMISSOPIMUS/TYÖLLISTÄMISEN LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN 47 EROANOMUS KUNNALLISESTA 84 LUOTTAMUSTOIMESTA/KOKKO 48 EROANOMUS KUNNALLISESTA 85 LUOTTAMUSTOIMESTA/KYLLÖNEN 49 OSAVUOSIKATSAUS 8/ SIMON VESIHUOLTO OY :N OSAVUOSIKATSAUS 87 6/ OSAVUOSIKATSAUS 6/2014 SIMON VUOKRATALOT 88 OY 52 ALOITE/ONGELMIEN SELVITTÄMINEN 89 TELEVISIOKUVAN NÄKYVYYDESSÄ 53 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 90

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Böök Tuomo 19:00-20:00 jäsen Halttu Eero 19:00-20:00 jäsen Hamari Helena 19:00-20:00 jäsen Hiltula Ari 19:00-20:00 jäsen Kantola Lea 19:00-20:00 jäsen Korpikoski Terho 19:00-20:00 jäsen Kuusela Tapani 19:00-20:00 jäsen Leskinen Tarja 19:00-20:00 jäsen Lämsä Seppo 19:00-20:00 jäsen Martimo Sauli 19:00-20:00 puheenjohtaja Marttila Piia 19:00-20:00 jäsen Marttila Tuomo 19:00-20:00 jäsen Niskala Lauri 19:00-20:00 jäsen Onkalo Tuomo 19:00-20:00 jäsen Poikela Matti 19:00-20:00 jäsen Puotiniemi Sami 19:00-20:00 jäsen Simoska Minna 19:00-20:00 jäsen Simoska Raimo 19:00-20:00 jäsen Tervonen Markku 19:00-20:00 II varapuheenjohtaja Vakkala Lauri 19:00-20:00 I varapuheenjohtaja Veittikoski Marko 19:00-20:00 jäsen Tavia Esko 19:00-20:00 kunnanjohtaja Ylitalo Keijo 19:00-20:00 hallintojoht,pöytäki rjanpit ALLEKIRJOITUKSET Sauli Martimo Puheenjohtaja Keijo Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lauri Vakkala Marko Veittikoski PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskustoimisto TODISTAA / 2014 Pöytäkirjanpitäjä

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA Hallintosihteeri

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 38 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston työjärjestyksen 9 mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokous kutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. Valtuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Tämän valtuuston kokouksen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, ensimmäisille varaval tuutetuille ja kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on samana päivänä asetettu nähtäville kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Lisäksi ko kouskutsu on julkaistu Lounais-Lappi -lehdessä. Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkos järjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko val tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt 39 Ehdotus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Vakkala ja Marko Veittikoski.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAUSUNTO SOTE-JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 167/05/2013 Khall Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja ter veys pal velu-uu dis tuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luon noksen hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mislaik si sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys perustuu hal li tus oh jel maan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien so pimuk seen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pää pe ri aat teista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta lau sun not kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta ta hoil ta. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän so pi muk sen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat ny kyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausun to pyyn nön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen poh jal ta muodostettavaan kuntayhtymään kunta katsoo perustelluksi kuu lua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu val tuus toil le. Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suh tau dutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sote-alueeseen si joittu mis ta koskevasta kannanotosta tulisi toimittaa valtuuston pää tösasia kir ja sosiaali- ja terveysministeriöön. asiakirja tulee toi mittaa joko sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoit tee seen Kirjaamo, sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, Val tio neu vos to. Kirjeeseen tulee merkitä viite STM090:00/2013. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoas taan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysy myk siin (kysymykset 37. ja 38.) ja toimittaa kannasta pää tös asiakir jan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kan taa, voidaan lausuntopyyntöön vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka ky symyk set on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännök siin. Lausujat voivat ottaa kantaa myös muihin lakiluonnoksen sään nök siin sekä tuoda esiin muita vapaamuotoisia näkökulmia. Vapaa muo toi sil le huomioille on varattu runsaasti tilaa. Kaikki lau sun toky se lyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen tarkastelussa ja hal li tuk sen esityksen viimeistelytyössä huomioon. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään tiistaihin klo mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa huomioidaan määräaikaan saapuneet lau-

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto sun not. Lausuntoja tarkasteltaessa myös perinteisessä muodossa an ne tut lausunnot huomioidaan. Hallituksen esitysluonnos on julkaistu ministeriön Internet-sivuilla: Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta löytyy In ternet-osoit tees ta:www.stm.fi/sote-uudistus. ehdotus kj Kvalt 40 Ehdotus Kunnanhallitus päättää annettavasta lausunnosta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta antaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lakiluonnoksesta liitteenä olevan lausunnon. Lisätietoaineisto: Kunnanhallituksen lausuntoesitys Valtuusto päättää annettavasta lausunnosta. Valtuusto antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lakiluonnoksesta pöytäkirjan liittenä olevan lausunnon.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ONKALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 622/ /2012 Khall Simon kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan MRL 65 ja MRA 19 mukaisesti osallisten kuulemista varten. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot. Onkalon kaavaehdotuksesta on jätetty 14 lausuntoa. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. Kaavaselostusta on täydennetty lausuntojen perusteella. Kaavakarttaan ja -määräyksiin ei ole tehty muutoksia. Lausuntoihin on laadittu vastineet. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotuksen palaute ja vastineet, kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä vastineet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäsen Terho Korpikoski ehdotti, että kaavaa muutetaan siten, että tuu li voi ma loi den tulee sijaita yli kahden kilometrin päässä asu tukses tä äänihaittojen vuoksi. Esitystä ei kannatettu. Terho Korpikoski jätti asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen. ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Tapani Kuusela ilmoitti olevansa esteellinen ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Tarja Leskinen. Kvalt 41 Ehdotus Esityslistan oheismateriaalina on ehdotuksen palaute ja vastineet, kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. Valtuutetuille on lähetty osa aineistosta sähköpostin välityksellä. Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Terho Korpikoski esitti keskustelun aikana, ettei kaavaa hyväksytä, koska tuulivoimalat ovat liian lähellä asutusta. Esitystä ei kannatettu. Valtuutettu Terho Korpikoski jätti kaavasta kirjallisen eriävän

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mielipiteen. Valtuusto hyväksyi Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Valtuutettu Tapani Kuusela ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 622/ /2012 Khall Simon kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julki ses ti nähtävillä välisen ajan MRL 65 ja MRA 19 mu kai ses ti osallisten kuulemista varten. Kaavaehdotuksesta on pyydet ty lausunnot. Halmekankaan kaavaehdotuksesta on jätetty kolme muis tu tus ta ja 14 lausuntoa. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaa va eh do tuk seen. Kaavaselostusta on täydennetty lausuntojen perus teel la. Kaavakarttaan ja -määräyksiin ei ole tehty muutoksia. Lausun toi hin ja muistutuksiin on laadittu vastineet. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotuksen palaute ja vastineet, kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä vastineet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Halmekankaan tuu li voi ma puis ton osayleiskaavan ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäsen Terho Korpikoski ehdotti, että kaavaa muutetaan siten, että tuu li voi ma loi den tulee sijaita yli kahden kilometrin päässä asu tukses tä äänihaittojen vuoksi. Esitystä ei kannatettu. Terho Korpikoski jätti asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen. ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Tapani Kuusela ilmoitti olevansa esteellinen ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Tarja Leskinen. Kvalt 42 Ehdotus Esityslistan oheismateriaalina on ehdotuksen palaute ja vastineet, kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. Valtuutetuille on lähetetty osa aineistosta sähköpostin välityksellä. Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Terho Korpikoski esitti keskustelun aikana, ettei kaavaa hyväksytä, koska tuulivoimalat ovat liian lähellä asutusta. Esitystä ei kannatettu. Valtuutettu Terho Korpikoski jätti kaavasta kirjallisen eriävän mielipiteen.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuusto hyväksyi Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Valtuutettu Tapani Kuusela ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 622/ /2012 Khall Simon kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Lei pi ön tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä välisen ajan MRL 65 ja MRA 19 mu kaises ti osallisten kuulemista varten. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lau sun not. Leipiön kaavaehdotuksesta on jätetty kaksi muistutusta ja 11 lausuntoa. Museoviraston lausunnon perusteella Leipiön kaava-alu eel la sijaitsevan muinaisjäännösalueen Keskimmäinen Vareshar ju rajaus on tarkistettu kaavakarttaan. Muissa lausunnoissa ei ol lut huomautettavaa kaavaehdotukseen. Kaavaselostusta on täyden net ty lausuntojen perusteella. Muistutuksen perusteella huoltotieja maakaapelireittejä on muutettu kaavaan. Lausuntoihin ja muis tutuk siin on laadittu vastineet. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukaan: Jos kaa va eh dotus ta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu jul kises ti nähtäville, se on asettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtä vil le asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset kos kevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuul laan erikseen. MRA 32 :n mukaisesti on kuultu seuraavien kiinteistön omistajia: , , , , , , , , , , , , , , Kiinteistön omistaja Riitta Niemi on jättänyt muis tu tuksen. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotuksen palaute ja vastineet, eril li sen kuulemisen yhteydessä saatu muistutus, kaavakartta ja kaava se los tus liitteineen. ehdotus kj Kunnanhallitus päättää hyväksyä vastineet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Jäsen Terho Korpikoski ehdotti, että kaavaa muutetaan siten, että tuu li voi ma loi den tulee sijaita yli kahden kilometrin päässä asu tukses tä äänihaittojen vuoksi. Esitystä ei kannatettu. Terho Korpikoski jätti asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ehdotus hyväksyttiin. Jäsen Tapani Kuusela ilmoitti olevansa esteellinen ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Tarja Leskinen. Kvalt 43 Ehdotus Esityslistan oheismateriaalina on ehdotuksen palaute ja vastineet, erillisen kuulemisen yhteydessä saatu muistutus, kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen.valtuutetuille on lähetetty osa aineistosta sähköpostin välityksellä. Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Terho Korpikoski esitti keskustelun aikana, ettei kaavaa hyväksytä, koska tuulivoimalat ovat liian lähellä asutusta. Esitystä ei kannatettu. Valtuutettu Terho Korpikoski jätti kaavasta kirjallisen eriävän mielipiteen. Valtuusto hyväksyi Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Valtuutettu Tapani Kuusela ilmoitti olevansa esteellinen asiaa käsittelemään ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAINAN TAKAUS/SIMON VESIHUOLTO OY 308/ /2014 Khall Simon Vesihuolto Oy pyytää kirjeellään Simon kunnalta oma vel kais ta takausta yhtiön Kuntarahoitus Oy :ltä ottamalleen euron lainalle. Laina-aika on 5 vuotta ja korko kiinteä 1,570 %. Laina käytetään yhtiön investointien rahoittamiseen. Lisätietoaineisto: Takausanomus ehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Simon kunta antaa oma vel kai sen takauksen Simon Vesihuolto Oy :n Kuntarahoitus Oy :ltä ottamalle euron lainalle. Laina-aika on 5 vuotta ja korko kiin teä 1,570 %. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Lauri Niskala, Minna Simoska ja Markku Tervonen ilmoit ti vat olevansa esteellisiä asiaa käsittelemään ja he poistuivat ko kouk ses ta. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana toimi va ra pu heenjoh ta ja Helena Hamari ja pöytäkirjantarkastajaksi Minna Simoskan ti lal le valittiin Seppo Lämsä. Kvalt 44 Ehdotus Valtuusto antaa Simon kunnan omavelkaisen takauksen Simon Vesihuolto Oy:n Kuntarahoitus Oy:ltä ottamalle euron lainalle. Laina-aika on 5 vuotta ja korko kiinteä 1,570 %. Ehdotus hyväksyttiin. Valtuutetut Lauri Niskala, Minna Simoska ja Markku Tervonen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiaa käsittelemään ja poistuivat kokouksesta.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN OSA-AIKAISEN TOIMEN PERUSTAMINEN 329/ /2014 Sivltk Päivähoidosta vastaavat perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko, päi vä ko din johtaja Pirjo Miettinen ja vs. päiväkodin johtaja Hanna Mä ki ovat lähettäneet sivistyslautakunnalle seuraavan aloitteen: "Esitämme sivistyslautakunnalle osa-aikaisen (50%) eri tyis las ten tarhan opet ta jan toimen perustamista varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lasten päivähoitolakia lainaten: " Kunnan käytettävissä on oltava las ten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti eri tyis las ten tarhan opet ta jan palveluja." (36/197,4 a ) Tällä hetkellä erityislastentarhanopettajan palvelu on korvattu niin, et tä koulun puolelta käy erityisopettaja 1 krt/viikko n. 1 tunnin ajan kes kus te le mas sa päiväkodin johtajien kanssa lapsiin liittyvistä asiois ta. Erityisopettajan aika ei riitä lapsiryhmän havainnointiin, eikä hän näe tuen tarpeessa olevia lapsia henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Myös eri tyis opet ta ja näkee tarpeellisena erityislastentarhanopettajan palkkaa mi sen kuntaan. Päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten kokonaismäärä Simon kunnassa syksyllä 2013 on 138 lasta. Erityistä tukea tarvitsevia lap sia on kahdessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja esi ope tukses sa. Tukea tarvitsevien lasten määrä vaihtelee vuosittain ja uusia tuen tarvitsijoita tulee koko ajan lisää. Päivähoitoryhmissä on useita eri tyis tä tukea tarvitsevia lapsia, joilla ei ole diagnoosia. Erityislastentarhanopettajan koulutuksen omaavan henkilön eri tyisosaa mis ta voidaan hyödyntää lapsen yksilöllisen tuen tarpeiden varhai ses sa tunnistamisessa, erillisten tutkimusten tarpeellisuuden arvioin nis sa sekä tukitoimien järjestämisen suunnittelussa yh teis työssä vanhempien ja mahdollisten muiden lapsen ja perheen kans sa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Eri tyis las ten tar han opet ta ja huolehtii myös tukitoimien yhteensovittamisesta ja to teut ta mi ses ta arjen tilanteissa. Hänen asiantuntemustaan voidaan hyö dyn tää varhaiskasvatuspalveluiden ja lapsen kehitystä tukevan toi min nan kehittämisessä sekä muun päivähoitohenkilöstön koulutus- ja konsul taa tio teh tä vis sä. Tämä on osaltaan helpottamassa myös kou luun siirtymistä ja kouluun tulevien erityislasten ja heidän tulevien opet tajien sa tilannetta kun erityislasten tarpeisiin on osattu vastata oi kein

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto jo varhaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä emme pysty Simon kunnassa takaamaan eri tyis lap sille heidän tarpeidensa vaatimaa laadukasta päivähoitoa, koska kunnas sa ei ole tarjota erityislastentarhanopettajan palveluita. Varhaiskasvatukseen kohdennettu erityislastentarhanopettaja varmis tai si päivähoidon laadun toteutumisen yhteistyössä muun hen kilö kun nan kanssa." Sivistyslautakunta pitää tärkeänä varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan palkkaamista, jotta toiminta saadaan lain vaatimalle tasolle. Sivistyslautakunta valtuuttaa koulutoimenjohtajan neuvottelemaan Tervolan, Keminmaan ja Kemin kuntien kanssa yhteisen varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan palkkaamisesta. Asia käsitellään uudelleen seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa. Sivltk ehdotus ktj Sivltk ehdotus ktj Koulutoimenjohtaja on neuvotellut yhteisen varhaiskasvatuksen erityis las ten tar han opet ta jan palkkaamisesta lähikuntien kanssa, mutta yh tei sen varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan palk kaa minen ei ole mahdollista. Sivistyslautakunta jatkaa asian käsittelyä. Koulutoimenjohtaja neuvottelee Kemin kaupungin kanssa yhteisen varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan viran perustamisesta. Koulutoimenjohtaja on selvittänyt yhteisen varhaiskasvatuksen erityis las ten tar han opet ta jan toimen perustamista Kemin kaupungin kans sa. Yhteistä tointa ei pystytä perustamaan. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tolle, että Simon kuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen eri tyis lasten tar han opet ta jan osa-aikainen toimi. ehdotus hyväksyttiin.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall ehdotus kj Kvalt 45 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Simon kuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan osa-aikainen toimi. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto päättää perustaa Simon kuntaan varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan osa-aikaisen toimen alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUNKAAREN JÄRJESTÄMISSOPIMUS/TYÖLLISTÄMISEN LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN 320/02.02/2014 Khall Oulunkaaren Yhtymähallitus Työllistämisen taloustilanne YhtHall Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen puh: Oulunkaaren omistajakunnat toteuttavat työllistämissuunnitelmia yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Oulunkaaren talousarvioon ja järjestämissopimuksiin vuodelle 2014 sisältyy työllistämisen määrärahaa seuraavasti: Kunta Työllistämisen budjetti v. 2014, netto, Ii Pudasjärvi Simo * Utajärvi Vaala Yhteensä *) Simon kunnan lisämääräraha / Keijo Ylitalo Budjetin toteumaan vaikuttavat mm. työllistetyn palkkaan kohdetuvan tuen määrä sekä työllistämissuunnitelmien realisoituminen. Kuntakohtaisten määrärahojen riittävyyttä seurataan kuukausittain. Samalla tarkastellaan mm. loppuvuodelle kohdentuvia tarpeita. Lisäksi on tarkoituksenmukaista säännöllisesti budjettivuoden aikana arvioida työllistämisen tavoitteita ja kustannuksia yhteistyössä kunnan ja kuntayhtymän kesken. Tällöin voidaan tarvittaessa reagoida esim. muuttuneisiin tarpeisiin tai työllistämistavoitteiden tarkentumiseen. Huhtikuun taloustoteuman pohjalta tehdyn arvion mukaan Iin työllistämisen määräraha riittää vuodelle Pudasjärven osalta määrärahat on käytännössä kiinnitetty kokonaisuudessaan nykyisiin ja jo sovittuihin sopimuksiin. Jotta esitettyihin työllistämistoiveisiin voitaisiin vastata sekä ottaa käyttöön kaupungin edustajien kanssa keskusteltu uusi työllistämiseen liittyvä toimintamalli vanhuspalveluissa, on tarpeen neuvotella n euron suuruisesta lisämäärärahasta. Mikäli esitettyihin työllistämistarpeisiin halutaan Simon kunnassa vastata, tulisi neuvotella n euron lisämäärärahasta työllistämiseen aiemmin sovitun euron lisäksi.

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vastaavasti tarve neuvottelulle mahdollisesta lisämäärärahasta vuodelle 2014 on Utajärvellä n ja Vaalassa n Oulunkaaren talousarvio sitoo myös työllistämistoimintaa siten, että lisähenkilöiden työllistäminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista, mikäli määrärahaa ei ole käytettävissä. Poikkeuksena kuitenkin esim. korkeimmalla tuella työllistettävät henkilöt, jolloin vaikutukset heijastuvat työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Esitys (kyj): Kunnista pyydetään kannanottoa työllistämisen mahdollisista lisäresursseista. : Lisäresurssia on mahdollista saada kuntien erillisillä päätöksillä. Yhtymähallitus Työllistämisen määrärahat on jaettu Oulunkaaren kuntayhtymän talousarviossa osastotaso 2 sitovuustasoille. Kuntayhtymän hallintosäännön 25 :n ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Mikäli kunnan raami on omassa tuotannossa tai erikoissairaanhoidossa ylittymässä järjestämiskeskuksen tulee viedä asia jäsenkunnan käsittelyyn. Kunnan raamin ylitykseen myöntää ylitysoikeuden ensin jäsenkunnan valtuusto ja sen jälkeen asia tuodaan Oulunkaaren yhtymävaltuuston käsittelyyn. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumaennusteen mukaan Iin, Utajärven ja Vaalan kuntien työmarkkinatuen kuntaosuuksiin varatut määrärahat tulisivat alittumaan seuraavasti: Iin kunta n euroa Utajärven kunta n euroa Vaalan kunta n euroa Esitys (kyj): Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille ylitysoikeuden myöntämistä työllistämiseen seuraavasti: Simon kunta euroa. Pudasjärven kaupunki euroa. Vaalan kunta euroa. Kuntien kokonaisraamien ylitykset viedään jäsenkuntien käsittelyyn syksyn 2014 aikana. : Hyväksyttiin.

20 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ehdotus kj Kvalt 46 Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Oulunkaaren järjestämissopimukseen myönnetään työllistämiseen ylitysoikeus. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto myöntää Oulunkaaren järjestämissopimukseen työllistämiseen euron ylitysoikeuden. Ehdotus hyväksyttiin.

21 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROANOMUS KUNNALLISESTA LUOTTAMUSTOIMESTA/KOKKO 321/ /2014 Khall Sari Kokko on lähettänyt eropyynnön Länsi-Pohjan musiikkitoimen yh teis lau ta kun nan jaoston varajäsenyydestä, koska hän muuttaa paik ka kun nal ta ehdotus kj Kvalt 47 Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sari Kokolle myönnetään ero hänen anomastaan luottamustoimesta. Valtuusto valitsee hänen ti lal leen uuden varajäsenen Länsi-Pohjan musiikkitoimen yh teis lauta kun nan jaostoon. ehdotus hyväksyttiin tarkennuksella, että valinta suoritetaan Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan vapaan sivistystyön jaostoon. Valtuusto myöntää Sari Kokolle eron luottamustoimesta ja valitsee hä nen tilalleen varajäsenen Länsi-Pohjan musiikkitoimen yh teis lauta kun nan vapaan sivistystyön jaostoon. Valtuusto myönsi Sari Kokolle eron luottamustoimesta. Hänen tilalleen varajäseneksi Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan vapaan sivistystyön jaostoon valittiin Sirpa Piiroinen.

22 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROANOMUS KUNNALLISESTA LUOTTAMUSTOIMESTA/KYLLÖNEN 324/ /2014 Khall ehdotus kj Kvalt 48 Ehdotus Sanna Kyllönen on lähettänyt eropyynnön kunnallisista luot ta mus toimis ta, koska hän on muuttanut pois paikkakunnalta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sanna Kyllöselle myön netään ero hänen luottamustoimista. Valtuusto valitsee hänen tilalleen uu den varajäsenen ympäristölautakuntaan. ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto myöntää Sanna Kyllöselle eron luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen varajäsenen ympäristölautakuntaan. Valtuusto myönsi Sanna Kyllöselle eron luottamustoimesta. Hänen tilalleen ympäristölautakunnan varajäseneksi valittiin Sirpa Piiroinen.

23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 8/2014 Khall Hallintojohtaja on laatinut osavuosikatsauksen elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsaus sisältää tuloslaskelman, toteutumavertailun, rahoituslaskelman, taseen sekä investointien toteutuman. Lisätietoaineisto: Osavuosikatsaus 8/2014 ehdotus kj Kvalt 49 Ehdotus Osavuosikatsaus merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja viedään tiedoksi myös valtuustolle. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoaineisto: Osavuosikatsaus 8/2014 Osavuosikatsaus tammi-elokuulta 2014 merkitään valtuuston tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

24 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SIMON VESIHUOLTO OY :N OSAVUOSIKATSAUS 6/2014 Khall Simon Vesihuolto Oy on toimittanut kunnanhallitukselle osa vuo si katsauk sen ajalta Lisätietoaineisto: Simon Vesihuolto Oy :n osavuosikatsaus ehdotus kj Kvalt 50 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja viedään myös valtuustolle tiedoksi. Lisätietoaineisto: Simon Vesihuolto Oy:n osavuosikatsaus Ehdotus Simon Vesihuolto Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 merkitään valtuuston tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

25 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 6/2014 SIMON VUOKRATALOT OY Khall Simon Vuokratalot Oy on toimittanut kunnanhallitukselle osa vuo sikat sauk sen ajalta Lisätietoaineisto: Simon Vuokratalot Oy :n osavuosikatsaus ehdotus kj Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Osavuosikatsaus ja tieto vuokratalojen käyttöasteesta viedään valtuustolle tiedoksi. Kvalt 51 Lisätietoaineisto: Simon Vuokratalot Oy:n osavuosikatsaus Ehdotus Simon Vuokratalot Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 merkitään valtuuston tietoon saatetuksi. Merkittiin tietoon saatetuksi.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot