Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto"

Transkriptio

1 sto sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus

2 asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring Ahvenanmaa province of Aland aika time aikakauslehdet journals aikasarja-analyysi time series aikataulut time tables aikuiskoulutus adult education aineeton omaisuus immaterial property aivoriihi brainstorming aivot brain ajankäyttö time use ajattelu thinking akateeminen työvoima academic staff Alankomaat Netherlands Albania Albania alennusmyynti bargain sales Algeria Algeria alihankinta subcontracts alkoholi alcohol alkuperäismerkintä mark of origin alue region aluehallinto regional administration aluemaantiede regional geography aluepolitiikka regional policy aluesuunnittelu regional planning aluetutkimus regional research ammatillinen koulutus vocational training ammatinvalinta occupational choice ammatit professions ammattijärjestöt labour unions ammattikorkeakoulut polytechnics ansaintalogiikka wage trends ansiokehitys wage development Antarktis Antarctica antiikki antique apteekit pharmacies arabimaat arab states Argentiina Argentina arkeologia archaeology arkistot archives arkkitehtuuri architecture arktiset alueet arctic areas Armenia Armenia sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 1/131

3 asiasana index term arpajaiset lotteries arviointi evaluation arvoanalyysi value analysis arvoketju value chain arvonlisävero value added tax arvopaperimarkkinat stock exchange markets arvopaperistaminen securitization arvot values aseet weapons asenteet attitudes aseteollisuus arms industry asiakasarvo customer value asiakashallinta customer relationship management asiakaslehdet customer magazines asiakaspalvelu customer service asiakirjakaavat document forms asiakirjat documents asiakkaat customers asianajajat lawyers asiantuntijaorganisaatiot knowledge organizations asiantuntijat specialists astiat crockery asuminen housing asunnot apartments asunto-osakeyhtiöt housing companies asuntopolitiikka housing policy ateriat meals aukiolo opening hours aurinkoenergia solar energy Australaasia ja Oseania Australasia and Oceania Australia Australia autokorjaamot garages automaatio automation automaatit vending machines autot cars autotarvikkeet car accessories autoteollisuus car industry av-palvelut audiovisual services avaruus space avoin korkeakoulu open university Azerbaidzan Azerbaijan Balkan Balkans Baltian maat Baltic countries Bangladesh Bangladesh behavioral finance behavioral finance Belgia Belgium benchmarking benchmarking bensiini petrol sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 2/131

4 asiasana index term betoni concrete bibliometria bibliometrics bioteknologia biotechnology blogit blogs Bolivia Bolivia Bosnia Bosnia bottom of the pyramid bottom of the pyramid brandit brands brandiuskollisuus brand loyalty Brasilia Brazil bruttokansantuote gross national product budjetit budget budjetointi budgeting Bulgaria Bulgaria Burma Burma business intelligence business intelligence business-to-business business-to-business byrokratia bureaucracy call center call center Chile Chile coaching coaching corporate governance corporate governance Costa Rica Costa Rica crowd sourcing crowd sourcing data warehousing data warehousing deflaatio deflation delegointi delegation demokratia democracy design management design management devalvaatio devaluation diffuusio diffusion digitaalitekniikka digital technology disinvestoinnit disinvestment diskonttaus discounting diskurssianalyysi discourse analysis diversifikaatio diversification divestoinnit divestments due diligence due diligence duopolit duopoly e-business e-business ecr efficient customer response Ecuador Ecuador eduskunta parliament eec eec efta efta Egypti Egypt ekologia ecology ekonometria econometrics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 3/131

5 asiasana index term ekonomit masters of economics ekosysteemit ecosystems elektroniikka electronics elektroniikkateollisuus electronics industry elinkaari life cycle elinkeinoelämä trade and industry elinkeinopolitiikka industrial policy elinkustannukset cost of living elinolosuhteet living conditions elintarviketeollisuus food industry elintarvikkeet food stuffs elintaso standard of living elinympäristö social environment elokuvat film industry elvytys resuscitation eläimet animals eläkeläiset pensioners eläkerahastot pension funds eläkevakuutus pension insurance eläkkeet pensions elämykset experiences elämäkerrat biography elämänlaatu quality of life elämäntapa way of life EMU EMU energia energy energiapolitiikka energy policy energiatalous energy economy englannin kieli english language Englanti England ennusteet forecasts epäonnistuminen failure epävarmuus uncertainty ergonomia ergonomics erikoiskuljetukset special transports erikoistavarat specialty goods Eritrea Eritrea eroaminen resignations esimiehet supervisors esineoikeus property law Espanja Spain espanjan kieli spanish language Etelä-Afrikka South Africa Etelä-Amerikka South America Etelä-Korea South Korea etiikka ethics etiketti etiquette Etiopia Ethiopia sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 4/131

6 asiasana index term etnografia ethnography etäopetus distance education etätyö remote work EU EU euro euro euromarkkinat euromarket Eurooppa Europe feminismi feminism Filippiinit Philippines filosofia philosophy finanssipolitiikka fiscal policy force majeure force majeure franchising franchising futuurit futures fuusiot mergers Färsaaret Faeroe islands geeniteknologia genetics geologia geology geopolitiikka geopolitics Georgia Georgia globalisaatio globalization goodwill accounting goodwill accounting graafinen teollisuus printing industry grafiikka graphics Grönlanti Greenland haastattelu interview hajautus decentralization hakemistot directories hallinto administration hallinto-oikeus administrative law hallitukset boards of directors hammashuolto dental care hankinnat purchasing harjoittelu apprenticeship harmaa talous grey economy harmonisointi harmonisation hedelmät fruits heikot signaalit weak signals Helsingin kauppakorkeakoulu Helsinki school of economics Helsinki Helsinki henkilöhistoriat biographies henkilösiirrot job turnover henkilöstö personnel henkilöstöhallinto personnel management henkilöstökoulutus personnel training henkilöstön kehittäminen employee education henkilöstöpolitiikka personnel policy henkilöstötilinpäätös human resource accounting sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 5/131

7 asiasana index term henkinen pääoma intellectual capital henkivakuutus life insurance hiili coal mining hiljainen tieto tacit knowledge hinnat prices hinnoittelu pricing hissit elevators historia history historiikit histories holdingyhtiöt holding companies holhous guardianship Hongkong Hong Kong hopea silver hotellit hotels HSE HSE hunaja honey huolinta forwarding huoltamot service stations huolto maintenance huoltovarmuus maintenance and supply security huonekalut furniture huonekaluteollisuus furniture industry huumeet illegal drugs huutokaupat auctions huvipuistot amusement parks hyvinvointi well-being hyväntekeväisyys charity hävikki wastage identiteetti identity idänkauppa eastern trade ihmisoikeudet human rights ihmissuhteet human relations ikä age ilmailu aviation ilmaisjakelu free distribution ilmansuojelu air pollution prevention ilmastointi air conditioning ilmatiede meteorology ilmoitukset advertisements ILO ILO imago image immateriaalioikeus incorporeal right indeksit indices Indonesia Indonesia inflaatio inflation informaatio information informaatiolukutaito information literacy infrastruktuuri infrastructure sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 6/131

8 asiasana index term innovaatiot innovations instituutiot institutions integraatio integration internet internet Intia India intranet intranet inventointi inventory investoinnit investment investointipankit investment banks Irak Iraq Iran Iran Irlanti Ireland irtisanominen giving notice Islam Islam Islanti Iceland Iso-Britannia United Kingdom Israel Israel Italia Italy italian kieli italian language itsepalvelu self-service Itä-Eurooppa eastern europe Itämeren alue Baltic Sea region Itämeri Baltic sea Itävalta Austria jakelu distribution jakelutiet distribution channels jalkineet footwear jalokivet jewellery industry Japani Japan Jemen Yemen johdannaismarkkinat derivatives market johdon laskentatoimi managerial accounting johtajat managers johtaminen management Jordania Jordan joukkoliikenne public transport joukkorahoitus crowdfunding joukkoruokailu catering joukkotiedotus mass communication joukkovelkakirjat bonds and debentures joulumyynti christmas sales journalismi journalism julisteet posters julkaisut publications julkinen hallinto public administration julkinen sektori public sector julkinen talous public finance julkiset menot public expenditure sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 7/131

9 asiasana index term julkiset palvelut public services julkisoikeus public law julkisuus publicity juomat beverages juomateollisuus beverage industry juristit jurists juurekset edible roots juusto cheese jälkimarkkinointi after-sales service jälleenmyynti resale jälleenrakentaminen economic reconstruction jälleenvakuutus reinsurance järjestöt organizations jätehuolto waste disposals jätteet waste jäänmurtajat icebreakers jäätelö ice cream kaakao cocoa industry kaasu gas industry kaavoitus town planning kahvi coffee kahvilat cafes kaivokset mines kaivosteollisuus mining industry kalastus fishing kalat fishes kalatalous fishery kalusteet furnishing kamerat cameras kampaamot hairdressing kampanjointi campaigning Kanada Canada kananmunat eggs kannattavuus profitability kannustaminen incentives kansainvälinen international kansainvälinen kauppa international trade kansainvälinen oikeus international law kansainvälinen valuuttarahasto international monetary fund kansainvälinen yhteistyö international cooperation kansainväliset järjestöt international organizations kansainväliset pääomamarkkinat international capital markets kansainväliset yhtiöt international companies kansainvälistyminen internationalization kansallispuistot national parks kansaneläkkeet national basic pensions kansantalous national economy kansantaloustiede economics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 8/131

10 asiasana index term kansantulo national income kansantuote national product kapitalismi capitalism Karibianmeren alueet Caribbean Karjala Karelia karjatalous cattle husbandry kartat maps kartellit cartels kartonkiteollisuus cardboard industry kassanhallinta cash management kassavirta cash flow kasvatus educational systems kasvikset vegetables kasvu growth katastrofit catastrophes kaukolämpö district heating kaupallinen koulutus business education kaupallistaminen commercialization kauppa commerce kauppaedustajat commercial agents kauppakamarit chambers of commerce kauppakeskukset commercial centres kauppaketjut chain stores kauppakorkeakoulut schools of economics kauppaoikeus commercial law kauppaopistot commercial schools kauppaoppilaitokset business schools kauppapolitiikka trade policy kaupparekisteri trade registers kauppatase balance of trade kauppiaat merchants kaupungit towns kaupunkisuunnittelu urban planning Kazakstan Kazakhstan kehitys development kehitysalueet development areas kehitysapu development aid kehitysmaat developing countries kehitysyhteistyö development cooperation keittiöt kitchens keksinnöt inventions keksit biscuits kellot watches kemia chemistry kemianteollisuus chemical industry kengät shoes Kenia Kenya keramiikka ceramics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 9/131

11 asiasana index term kertakäyttötuotteet disposables Keski- ja Itä-Eurooppa Central and Eastern Europe Keski-Amerikka Central America keskitys concentration keskuspankit central banks keskustelu discussion kestävä kehitys sustainable development kevyt liikenne light vehicle traffic kielet languages kielitaito language proficiency kielitiede linguistics kierrätys recycling Kiina China kiinan kieli chinese language kiinnitys mortgages kiinteistöt real estates kilpailu competition kilpailuetu competitive advantage kilpailukyky competitiveness kilpailupolitiikka competition policy kioskit kiosks Kirgisia Kyrgyzstan kirjakauppa book trade kirjallisuus literature kirjanpito bookkeeping kirjapainot printing offices kirjastot libraries kirjat books kirjeenvaihto correspondence kirjoittaminen writing kirkko churches kiusaaminen bullying kivenjalostusteollisuus stone industry kodinkoneet domestic utensils kohderyhmät target groups kokemus experience kokoukset meetings kolmas sektori informal economy Kolumbia Colombia kommandiittiyhtiöt limited partnership kommunismi communist economy koneet machinery konepajat engineering workshops koneteollisuus engineering industry konferenssit conferences konflikti conflicts Kongo Congo kongressit congresses sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 10/131

12 asiasana index term konkurssit bankruptcy konsernit consolidated companies konsortio consortium konsultointi consulting kontit containers korkeakoulut university colleges korkeakoulutus higher education korko interest korruptio corruption kortit cards korut jewellery kosmetiikka cosmetics Kosovo Kosovo koti home kotimaan kauppa domestic trade kotimaiset tuotteet domestic goods kotimyynti door-to-door sales kotitaloudet households kotitaloustiede home economics kotityö housework koulut schools koulutus training koulutuspolitiikka educational policy Kreikka Greece kriisi crisis Kroatia Croatia kukat flowers kuljetukset transport kulkuneuvot vehicles kulta gold kultasepäntuotteet jeweller's merchandise kulttuuri culture kulttuurierot cultural differences kulttuurijohtaminen arts management kulttuurin markkinointi arts marketing kulttuurit civilizations kulunvalvonta physical access control kuluttajakäyttäytyminen consumer behaviour kuluttajansuoja consumer protection kuluttajat consumers kulutus consumption kulutusluotot consumer credit kumi rubber kumppanuus partnership kunnallishallinto local government kunnallispolitiikka municipal politics kunnallistalous local government finance kunnat municipalities sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 11/131

13 asiasana index term kuolleisuus mortality kuorma-autot lorries kurssivaihtelut volatility kustannukset costs kustannus-hyötyanalyysi cost benefit analysis kustannuslaskenta cost accounting kustannustoimi publishing kustantajat publishers Kuuba Cuba kuutamourakointi moonlighting Kuwait Kuwait kylkiäinen spin-off kylmätekniikka refrigeration kylpylät spas kyläkauppa village shops kylät villages kynttilät candles Kypros Cyprus kyselyt questionnaire kysyntä demand käsiteollisuus handicraft industry käypä arvo fair value käytettävyys usability käyttäytyminen behaviour käyttäytymisen taloustiede behavioral economics käyttöomaisuus fixed assets kääntäminen translation köyhyys poverty laadullinen tutkimus qualitative research laadunvalvonta quality control laatu quality lahjat gifts lahjonta bribery lainat loans lainsäädäntö legislation laivaliikenne shipping traffic laivanrakennusteollisuus shipbuilding industry laivat ships lakot strikes lama depression lammastalous sheep farming lannoitteet fertilizers lanseeraus launching Lappi Lapland lapset children lasi glass laskentatoimi accounting laskutus invoicing sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 12/131

14 asiasana index term Latinalainen Amerikka Latin America Latvia Latvia leasing leasing lehdistö press leikkikalut toy industry leipomot bakeries leipä bread leirintäalueet camping sites lelut toys lemmikit pets lentokentät airports lentokoneet aeroplanes lentoliikenne air traffic lentoyhtiöt airlines levikki circulation Libanon Lebanon Liberia Liberia Libya Libya Liettua Lithuania liha meat liike-elämä business life liikearvo goodwill liikeidea business idea liikekirjeenvaihto business correspondence liikelahjat business gifts liikematkat business travel liikemerkit logotypes liikenne traffic liikenneonnettomuudet road accidents liikesalaisuudet business secrets liiketalous business economics liiketaloustiede business science liikevaihtoverotus purchase tax liikunta physical exercise likviditeetti liquidity linja-autot buses lisensointi licensing listautuminen listed companies lisäarvo value added lobbaus lobbying logistiikka logistics lokero niche loma vacation lomautus lay-offs lukot locks luomutuotteet organic farming products luonnonsuojelu protection of nature luonnontieteet natural sciences sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 13/131

15 asiasana index term luonnonvarat natural resources luontaistuotteet natural products luonto nature luontoisedut fringe benefit luottamus trust luottamusmiehet shop stewards luotto credit luottokortit credit cards luottoluokitus credit rating luottotiedot credit information luovuus creativity Luxemburg Luxembourg lvis heating and sanitary installations Lähi-itä Middle East lähialueet neighbouring areas lähikauppa local shops lähiöt suburbs lämmitys central heating Länsi-Eurooppa Western Europe lääketeollisuus pharmaceutical industry lääketiede medicine lääkkeet drugs maa land maahanmuutto immigration maailmankauppa world trade maailmanpankki world bank maailmantalous world economy maakaasu natural gas maakunnat provinces maalit paints maantiede geography maarakennus earthwork maariski country risk maaseutu rural districts maastamuutto emigration maatalous agriculture maatalouspolitiikka agricultural policy maatilatalous farming maine reputation mainonta advertising mainostoimistot advertising agencies maisema landscape maito milk Makedonia Macedonia makeiset confectionery makkarat sausages makrotalous macroeconomics maksuehdot terms of payment sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 14/131

16 asiasana index term maksuhäiriöt late payments maksukortit electronic payment cards maksut payments maksutase balance of payments maksuvalmius corporate liquidity Malesia Malaysia mallit models malmit minerals Malta Malta margariini margarine marjat berries market entry market entry markkinaosuus market share markkinat markets markkinatalous market economy markkinatutkimukset market research markkinointi marketing markkinointimix marketing mix markkinointitutkimukset marketing research Marokko Morocco matematiikka mathematics materiaalit materials materiaalitalous business logistics matkailu tourism matkapuhelimet cellular phones matkatoimistot travel agencies matot carpets mausteet spices media media mehut juices meijerit dairies meklarit brokers Meksiko Mexico melu noise menestyminen success menot expenditure mentorointi mentoring merenkulku navigation meret seas meriliikenne maritime transport merkantilismi mercantilism merkkitavarat branded goods messut fairs metalliteollisuus metal industry metro underground railways metsästys hunting metsät forests metsätalous forestry sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 15/131

17 asiasana index term metsäteollisuus forest industry miehet men mielenterveys mental health mielipiteet opinions mikrotalous microeconomics mindfulness mindfulness mis mis missio mission mittakaava scale mittarit ratings mobiilitekniikka mobile technology Moldova Moldova Monaco Monaco Mongolia Mongolia monialayritykset conglomerate companies monopolit monopolies moottoripyörät motorcycles mopot mopeds moraali morals moral hazard moral hazard Mosambik Mozambique motivaatio motivation muisti memory multimedia multimedia muoti fashion muotoilu design muovit plastics museot museums musiikki music musiikkiteollisuus music industry muutos change muuttoliike migration Myanmar Myanmar myllyt mills myyjät shop assistants myymälät shops myymälävarkaudet shoplifting myynti sales myyntiedustajat sales agents myyntimenetelmät sales methods nahkateollisuus leather industry nahkatuotteet leather products naiset women Namibia Namibia nanoteknologia nanotechnology naulat nails Nepal Nepal neuroeconomics neuroeconomics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 16/131

18 asiasana index term neuvonta counselling Neuvostoliitto Soviet Union neuvottelut negotiation Nigeria Nigeria nimitys nomination non profit non-profit organizations Norja Norway nuoret young people näyttelyt exhibitions obligaatiot bonds OECD OECD offshore offshore industry ohjausjärjestelmät control systems ohjelmistot software oikeus law oikeustiede jurisprudence oikeusturva legal protection oligopolit oligopolies olut beer omaisuudenhoito asset management omaisuus property omistus ownership ongelmajätteet hazardous wastes onni happiness opec opec open access open access operaatiotutkimus operational research opettajat teachers opetus education opiskelijat students opiskelu studying oppiminen learning oppiva organisaatio organizational learning optikkoala opticians optimointi optimization optiot option organisaatio organization organisaatiokulttuuri organizational culture organisaatiokäyttäytyminen organizational behaviour organisaatiomuutos organizational change organisaation kehittäminen organizational development organisaatiopsykologia organizational psychology osa-aikatyö part-time work osaaminen competence osakemarkkinat stock markets osakeyhtiöt joint stock companies osakkaat stakeholders osakkeet shares sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 17/131

19 asiasana index term osallistuminen participation osingot dividends ostot industrial purchasing ostovoima purchasing power osuuspankit cooperative banks osuustoiminta cooperatives otanta sampling paikallislehdistö local press paikallisuus locality paikannus posititoning pakasteet frozen foods Pakistan Pakistan pakkaukset packages pakkausteollisuus packaging industry pakolaiset refugees palaute feedback Palestiina Palestine palkanlaskenta calculation of wages palkka pay palkkiot remuneration palvelullistaminen servitization palvelumuotoilu service design palvelut service panimoteollisuus brewing industry pankit banks pankkiiriliikkeet brokerages pankkikortit bank cards panttaus pledging paperi paper paperiteollisuus paper industry Paraguay Paraguay parhaat käytännöt best practices parturit barbers patentit patents pelastustoimi rescue services pelit games peliteoria game theory perehdyttäminen induction training perhe families perheyhtiöt family firms perintä payment collecting perintöoikeus hereditary law perintövero inheritance taxes persoonallisuus personality Peru Peru peruskoulu comprehensive school perusoikeudet civil rights perustuslaki constitutional law sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 18/131

20 asiasana index term pesuaineet detergents pesulat laundries pienyritykset small businesses pikaruoka fast food piratismi piracy pk-yritykset smes Pohjanmeri North Sea pohjoinen ulottuvuus northern dimension Pohjois-Korea North Korea Pohjoismaat Scandinavia poissaolot absenteeism poistot depreciations poliisi police poliittinen taloustiede political economics politiikka politics polkumyynti dumping polkupyörät bicycles polttoaineet fuels porotalous reindeer husbandry portfolio portfolio Portugali Portugal posliini porcelain posti postal services postimyynti mail order sales presidentti presidents professorit professors projektit projects propaganda propaganda prosessioikeus litigation prosessit processes protektionismi protectionism psykologia psychology puhelin telephones puhelinmyynti telephone selling puistot parks Puola Poland puolueet political parties puolustusvoimat armed forces puu wood puukot sheath knives puunjalostusteollisuus woodworking industry puusepänteollisuus carpentry industry puutaloteollisuus prefabricated timber houses puutarhatalous horticulture puutuotteet wood products päihteet narcotics päivittäistavarat consumer goods päivähoito day care sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 19/131

21 asiasana index term pätkätyöt fixed-term work pääkaupunkiseutu metropolitan area pääkonttorit headquarters päällysmerkinnät labels pääoma capital pääomavirrat capital flow päästökauppa emissions trading päästöt air pollution päätöksenteko decision making pörssit stock exchanges pörssiyhtiöt exchange-listed companies raaka-aineet raw materials radio radio broadcasting raha money rahalaitokset financial institutions rahanpesu laundering rahapelit lottery rahapolitiikka monetary policy rahastot funds rahastoyhtiöt investment trusts rahatalous monetary economics rahoitus financing rahoitusinstrumentit financial instruments rahoitusmarkkinat financial markets rahtaus freight transport rajakauppa border trade rajaseudut border regions rakennemuutos structural change rakennukset buildings rakennustarvikkeet building materials rakennusteollisuus construction industry rakennustoiminta building construction rangaistukset penalties Ranska France ranskan kieli french language raportit reports rationalisointi rationalization rauha peace rautatarvikkeet hardware shops rautatieliikenne railway transport rautatiet railways ravinto nutriment ravintolat restaurants raviurheilu horse racing reaktio reaction rehut fodder reilu kauppa fair trade rekisterit registers sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 20/131

22 asiasana index term rekrytointi recruiting remburssi letters of credit retkeily camping retoriikka rhetorics revalvointi revaluation riista game animals rikokset crime rikollisuus criminality rikosoikeus criminal law riski risk riskienhallinta risk management riskirahoitus venture capital robotit robots Romania Romania ruoka food Ruotsi Sweden ruotsin kieli swedish language ryhmät groups ryhmätyö group work räjähdysaineet explosives räätälöinti tailoring saamen kieli lapp saaristo archipelago saastuminen pollution saatavat outstanding accounts sahat saws sahatavarat sawn goods sahateollisuus sawmilling industry sairaalat hospitals sairaalatekniikka medical equipment sairaanhoito nursing sairausvakuutus health insurance sakot fines Saksa Germany saksan kieli german language salakuljetus smuggling Sambia Zambia sanakirjat dictionaries sananvapaus freedom of speech sanastot vocabularies saneeraus reorganization sanomalehdet newspapers sarjakuvat comics satamat ports Saudi-Arabia Saudi Arabia sauna sauna scheduling scheduling segmentointi segmentation sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 21/131

23 asiasana index term seksi sex selluteollisuus pulp industry semantiikka semantics semiotiikka semiotics Serbia Serbia sertifiointi certification servicescape servicescape sesonkimyynti end-of-season sales seurakunnat parishes shoppailu shopping sidosryhmät interest groups sienet mushrooms sihteerit secretaries siipikarja poultry siirtohinnat transfer prices siirtymätalous transition economy siivous cleaning sijainti location sijoittajasuhteet investor relations sijoittajat investors sijoitukset investments sijoitusrahastot investment funds sijoitusyhtiöt investment companies sikatalous pig farming sillat bridges simulointi simulation Singapore Singapore sisustus interior decoration sisäinen markkinointi internal marketing sisäinen tarkastus internal auditing sisäinen yrittäjyys intrapreneurship sisältötuotanto content industry sisäpiirikauppa insider trading sitoutuminen commitment siviilioikeus civil law sivistys civilization Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia soittimet musical instruments sokeri sugar Somalia Somalia somistus decoration sopimukset contracts sopimusoikeus contract law sosiaalinen markkinointi social marketing sosiaalinen media social media sosiaalinen pääoma social capital sosiaalinen vastuu social responsibility sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 22/131

24 asiasana index term sosiaalinen yrittäjyys social entrepreneurship sosiaalipolitiikka social policy sosiaalipsykologia social psychology sosiaalitoimi social services sosiaaliturva social security sosialismi socialism sosiologia sociology sota war sotateollisuus armaments industry sponsorointi sponsorship Sri Lanka Sri Lanka standardit standards stokastiikka stochastic processes strategia strategy stressi stress suhdanteet business cycles suhdemarkkinointi relationship marketing suhdetoiminta public relations suklaa chocolate sukupolvenvaihdos succession of generations sukupuoli gender suomen kieli finnish language suomen pankki bank of finland suomenruotsalaiset finno-swedes Suomi Finland suoramainonta direct mail suoramarkkinointi direct marketing suoramyynti direct sales suorat investoinnit direct investments suorituskyky efficiency suot marshes suunnitelmatalous planned economy suunnittelu planning suurtaloudet large scale catering suutarit shoemakers Sveitsi Switzerland syklit cycles symbolit symbols syntyvyys natality syrjäseudut remote areas systeemit systems systeemityö systems work Syyria Syria sähkö electricity sähköposti electronic mail sähkötarvikkeet electrical equipment sähkötekninen teollisuus electricity industry sähkötyöt electrical engineering sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 23/131

25 asiasana index term säilykkeet canned food sää weather säädökset regulations säännöstely rationing säästäminen savings säästöpankit savings banks säätiöt foundations taajamat urban areas taantuma recession taide arts taideteollisuus industrial design Taiwan Taiwan takaus guarantees taksit taxi talletukset bank deposits taloudellinen kasvu economic growth taloudellinen kehitys industrial development talouselämä economic life taloushallinto financial management taloushistoria economic history talousjärjestelmät economic systems talouskriisi economic crisis talousmaantiede economic geography talousmatematiikka mathematical economics talousnäkymät economic outlook talouspolitiikka economic policy talousrikokset economic crime taloussuhteet economic relations taloussuunnittelu economic planning taloustieteet economic science taloustieteilijät economists Tansania Tanzania Tanska Denmark tapahtumat events tapaturmat accidents tappiot loss tarina narrative tarjonta supply tarjous bidding tarjouskilpailu competitive bidding tasa-arvo equality tasapainoteoria equilibrium theory taseanalyysi financial analysis taseet balance sheets tavaramerkki trade marks tavarat commodities tavaratalot department stores tavoitteet goals sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 24/131

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2013

Markkinaraportti / toukokuu 2013 Markkinaraportti / toukokuu 213 Yöpymiset ulkomailta kääntyivät nousuun Yöpymisten määrä väheni toukokuussa Helsingissä prosentin verran edellisvuoden toukokuusta. Miinus tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten

Lisätiedot

Linnala Yleiskokoelma Hyllyluokitus

Linnala Yleiskokoelma Hyllyluokitus Linnala Yleiskokoelma Hyllyluokitus Main collection Shelf classification 001 Tiede. Tieteen teoria. Tutkimus Science. Research 002 Informatiikka Informatics 004 Atk Computer science and technology. Computing

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2011

Markkinaraportti / lokakuu 2011 Markkinaraportti / lokakuu 211 Yöpymiset etenkin ulkomailta edelleen nousussa Ulkomailta tulleiden yöpymismäärä lisääntyi Helsingissä lokakuussa merkittävästi edelleen huolimatta viipymän lyhentymisestä.

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2011

Markkinaraportti / syyskuu 2011 Markkinaraportti / syyskuu 211 Globaali on-line markkinointikampanjointi syyskuussa Syyskuu on kesäsesonkimme viimeinen kuukausi. Tapahtumien osalta kuukausi on hyvin vilkas ja kansainvälisiä kokouksia

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy.

Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP, % e 12e. Kreikka/Greece. Italia/Italy. Julkinen velka kasvaa ennätysvauhtia, Suomessa saavutetaan pian 199-luvun korkein taso Public Debt Increasing at Record Speed, Finland Soon Back at 199s Peak Level Julkinen velka / bkt, Public debt / GDP,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2013 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2014 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2014 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Market Report / August 2010

Market Report / August 2010 Market Report / 21 Nights on the rise in Helsinki Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 6.6% in, compared with the year before. Growth occurred on the domestic market (+ 22.3%), while

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2016 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2016 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta?

Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta? Liike-elämän ratkaisut Miten yritykset hillitsevät ilmastonmuutosta? 1 Nykymenolla tulemme ylittämään maapallon kestokyvyn 2.5 4 kertaisesti Käytämme nyt maapallon resursseja 1.5 kertaisesti sen mitä se

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014

Maailmantalouden kasvuennusteet 2014 World Economic Growth Forecasts in 2014 Maailmantalouden kasvuennusteet 214 World Economic Growth Forecasts in 214 1 BKT:n kasvu 214 / GDP growth in 214, % 9 8 Kiina China 7 6 5 4 3 2 1 Pohjois-Amerikka North America Kasvu keskimäärin / Average

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi KOTA seminaari 12.9.2012 Ari Leppälahti Esityksen sisältö Taustaa ja yleistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) tilastoinnista Menetelmistä Esimerkkejä

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

Market Report / March 2006

Market Report / March 2006 III / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights continue to rise strongly Visitors to Helsinki are expected to show a clear rise this year. Similar growth took place in 1995 when Finland

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1

Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 5/4/2015 1 Nuclear power in 2015 Global and European perspectives 1 2 Nuclear power generation in the world 440 operational power reactors with 378 GW capacity* (133 GW in EU) 13,5 % of global electricity generation

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu

Markkinaraportti / tammikuu I / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu Iso-Britannian ja Saksan markkinat uuteen ennätykseen Ulkomailta Helsinkiin suuntautuva matkailu kehittyi tammikuussa myönteisesti. Venäläiset

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XI / 24 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Matkailu laskussa marraskuussa Matkailu väheni Helsingissä marraskuussa 24 rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 3,7 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2010

Markkinaraportti / elokuu 2010 Markkinaraportti / elokuu 21 Helsingin yöpymiset nousussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymiset lisääntyivät elokuussa 6,6 % edellisvuoden elokuusta. Kasvu tuli kotimaan markkinoilta (+ 22,3 %) ulkomaisten

Lisätiedot