Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto"

Transkriptio

1 sto sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus

2 asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring Ahvenanmaa province of Aland aika time aikakauslehdet journals aikasarja-analyysi time series aikataulut time tables aikuiskoulutus adult education aineeton omaisuus immaterial property aivoriihi brainstorming aivot brain ajankäyttö time use ajattelu thinking akateeminen työvoima academic staff Alankomaat Netherlands Albania Albania alennusmyynti bargain sales Algeria Algeria alihankinta subcontracts alkoholi alcohol alkuperäismerkintä mark of origin alue region aluehallinto regional administration aluemaantiede regional geography aluepolitiikka regional policy aluesuunnittelu regional planning aluetutkimus regional research ammatillinen koulutus vocational training ammatinvalinta occupational choice ammatit professions ammattijärjestöt labour unions ammattikorkeakoulut polytechnics ansaintalogiikka wage trends ansiokehitys wage development Antarktis Antarctica antiikki antique apteekit pharmacies arabimaat arab states Argentiina Argentina arkeologia archaeology arkistot archives arkkitehtuuri architecture arktiset alueet arctic areas Armenia Armenia sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 1/131

3 asiasana index term arpajaiset lotteries arviointi evaluation arvoanalyysi value analysis arvoketju value chain arvonlisävero value added tax arvopaperimarkkinat stock exchange markets arvopaperistaminen securitization arvot values aseet weapons asenteet attitudes aseteollisuus arms industry asiakasarvo customer value asiakashallinta customer relationship management asiakaslehdet customer magazines asiakaspalvelu customer service asiakirjakaavat document forms asiakirjat documents asiakkaat customers asianajajat lawyers asiantuntijaorganisaatiot knowledge organizations asiantuntijat specialists astiat crockery asuminen housing asunnot apartments asunto-osakeyhtiöt housing companies asuntopolitiikka housing policy ateriat meals aukiolo opening hours aurinkoenergia solar energy Australaasia ja Oseania Australasia and Oceania Australia Australia autokorjaamot garages automaatio automation automaatit vending machines autot cars autotarvikkeet car accessories autoteollisuus car industry av-palvelut audiovisual services avaruus space avoin korkeakoulu open university Azerbaidzan Azerbaijan Balkan Balkans Baltian maat Baltic countries Bangladesh Bangladesh behavioral finance behavioral finance Belgia Belgium benchmarking benchmarking bensiini petrol sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 2/131

4 asiasana index term betoni concrete bibliometria bibliometrics bioteknologia biotechnology blogit blogs Bolivia Bolivia Bosnia Bosnia bottom of the pyramid bottom of the pyramid brandit brands brandiuskollisuus brand loyalty Brasilia Brazil bruttokansantuote gross national product budjetit budget budjetointi budgeting Bulgaria Bulgaria Burma Burma business intelligence business intelligence business-to-business business-to-business byrokratia bureaucracy call center call center Chile Chile coaching coaching corporate governance corporate governance Costa Rica Costa Rica crowd sourcing crowd sourcing data warehousing data warehousing deflaatio deflation delegointi delegation demokratia democracy design management design management devalvaatio devaluation diffuusio diffusion digitaalitekniikka digital technology disinvestoinnit disinvestment diskonttaus discounting diskurssianalyysi discourse analysis diversifikaatio diversification divestoinnit divestments due diligence due diligence duopolit duopoly e-business e-business ecr efficient customer response Ecuador Ecuador eduskunta parliament eec eec efta efta Egypti Egypt ekologia ecology ekonometria econometrics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 3/131

5 asiasana index term ekonomit masters of economics ekosysteemit ecosystems elektroniikka electronics elektroniikkateollisuus electronics industry elinkaari life cycle elinkeinoelämä trade and industry elinkeinopolitiikka industrial policy elinkustannukset cost of living elinolosuhteet living conditions elintarviketeollisuus food industry elintarvikkeet food stuffs elintaso standard of living elinympäristö social environment elokuvat film industry elvytys resuscitation eläimet animals eläkeläiset pensioners eläkerahastot pension funds eläkevakuutus pension insurance eläkkeet pensions elämykset experiences elämäkerrat biography elämänlaatu quality of life elämäntapa way of life EMU EMU energia energy energiapolitiikka energy policy energiatalous energy economy englannin kieli english language Englanti England ennusteet forecasts epäonnistuminen failure epävarmuus uncertainty ergonomia ergonomics erikoiskuljetukset special transports erikoistavarat specialty goods Eritrea Eritrea eroaminen resignations esimiehet supervisors esineoikeus property law Espanja Spain espanjan kieli spanish language Etelä-Afrikka South Africa Etelä-Amerikka South America Etelä-Korea South Korea etiikka ethics etiketti etiquette Etiopia Ethiopia sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 4/131

6 asiasana index term etnografia ethnography etäopetus distance education etätyö remote work EU EU euro euro euromarkkinat euromarket Eurooppa Europe feminismi feminism Filippiinit Philippines filosofia philosophy finanssipolitiikka fiscal policy force majeure force majeure franchising franchising futuurit futures fuusiot mergers Färsaaret Faeroe islands geeniteknologia genetics geologia geology geopolitiikka geopolitics Georgia Georgia globalisaatio globalization goodwill accounting goodwill accounting graafinen teollisuus printing industry grafiikka graphics Grönlanti Greenland haastattelu interview hajautus decentralization hakemistot directories hallinto administration hallinto-oikeus administrative law hallitukset boards of directors hammashuolto dental care hankinnat purchasing harjoittelu apprenticeship harmaa talous grey economy harmonisointi harmonisation hedelmät fruits heikot signaalit weak signals Helsingin kauppakorkeakoulu Helsinki school of economics Helsinki Helsinki henkilöhistoriat biographies henkilösiirrot job turnover henkilöstö personnel henkilöstöhallinto personnel management henkilöstökoulutus personnel training henkilöstön kehittäminen employee education henkilöstöpolitiikka personnel policy henkilöstötilinpäätös human resource accounting sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 5/131

7 asiasana index term henkinen pääoma intellectual capital henkivakuutus life insurance hiili coal mining hiljainen tieto tacit knowledge hinnat prices hinnoittelu pricing hissit elevators historia history historiikit histories holdingyhtiöt holding companies holhous guardianship Hongkong Hong Kong hopea silver hotellit hotels HSE HSE hunaja honey huolinta forwarding huoltamot service stations huolto maintenance huoltovarmuus maintenance and supply security huonekalut furniture huonekaluteollisuus furniture industry huumeet illegal drugs huutokaupat auctions huvipuistot amusement parks hyvinvointi well-being hyväntekeväisyys charity hävikki wastage identiteetti identity idänkauppa eastern trade ihmisoikeudet human rights ihmissuhteet human relations ikä age ilmailu aviation ilmaisjakelu free distribution ilmansuojelu air pollution prevention ilmastointi air conditioning ilmatiede meteorology ilmoitukset advertisements ILO ILO imago image immateriaalioikeus incorporeal right indeksit indices Indonesia Indonesia inflaatio inflation informaatio information informaatiolukutaito information literacy infrastruktuuri infrastructure sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 6/131

8 asiasana index term innovaatiot innovations instituutiot institutions integraatio integration internet internet Intia India intranet intranet inventointi inventory investoinnit investment investointipankit investment banks Irak Iraq Iran Iran Irlanti Ireland irtisanominen giving notice Islam Islam Islanti Iceland Iso-Britannia United Kingdom Israel Israel Italia Italy italian kieli italian language itsepalvelu self-service Itä-Eurooppa eastern europe Itämeren alue Baltic Sea region Itämeri Baltic sea Itävalta Austria jakelu distribution jakelutiet distribution channels jalkineet footwear jalokivet jewellery industry Japani Japan Jemen Yemen johdannaismarkkinat derivatives market johdon laskentatoimi managerial accounting johtajat managers johtaminen management Jordania Jordan joukkoliikenne public transport joukkorahoitus crowdfunding joukkoruokailu catering joukkotiedotus mass communication joukkovelkakirjat bonds and debentures joulumyynti christmas sales journalismi journalism julisteet posters julkaisut publications julkinen hallinto public administration julkinen sektori public sector julkinen talous public finance julkiset menot public expenditure sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 7/131

9 asiasana index term julkiset palvelut public services julkisoikeus public law julkisuus publicity juomat beverages juomateollisuus beverage industry juristit jurists juurekset edible roots juusto cheese jälkimarkkinointi after-sales service jälleenmyynti resale jälleenrakentaminen economic reconstruction jälleenvakuutus reinsurance järjestöt organizations jätehuolto waste disposals jätteet waste jäänmurtajat icebreakers jäätelö ice cream kaakao cocoa industry kaasu gas industry kaavoitus town planning kahvi coffee kahvilat cafes kaivokset mines kaivosteollisuus mining industry kalastus fishing kalat fishes kalatalous fishery kalusteet furnishing kamerat cameras kampaamot hairdressing kampanjointi campaigning Kanada Canada kananmunat eggs kannattavuus profitability kannustaminen incentives kansainvälinen international kansainvälinen kauppa international trade kansainvälinen oikeus international law kansainvälinen valuuttarahasto international monetary fund kansainvälinen yhteistyö international cooperation kansainväliset järjestöt international organizations kansainväliset pääomamarkkinat international capital markets kansainväliset yhtiöt international companies kansainvälistyminen internationalization kansallispuistot national parks kansaneläkkeet national basic pensions kansantalous national economy kansantaloustiede economics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 8/131

10 asiasana index term kansantulo national income kansantuote national product kapitalismi capitalism Karibianmeren alueet Caribbean Karjala Karelia karjatalous cattle husbandry kartat maps kartellit cartels kartonkiteollisuus cardboard industry kassanhallinta cash management kassavirta cash flow kasvatus educational systems kasvikset vegetables kasvu growth katastrofit catastrophes kaukolämpö district heating kaupallinen koulutus business education kaupallistaminen commercialization kauppa commerce kauppaedustajat commercial agents kauppakamarit chambers of commerce kauppakeskukset commercial centres kauppaketjut chain stores kauppakorkeakoulut schools of economics kauppaoikeus commercial law kauppaopistot commercial schools kauppaoppilaitokset business schools kauppapolitiikka trade policy kaupparekisteri trade registers kauppatase balance of trade kauppiaat merchants kaupungit towns kaupunkisuunnittelu urban planning Kazakstan Kazakhstan kehitys development kehitysalueet development areas kehitysapu development aid kehitysmaat developing countries kehitysyhteistyö development cooperation keittiöt kitchens keksinnöt inventions keksit biscuits kellot watches kemia chemistry kemianteollisuus chemical industry kengät shoes Kenia Kenya keramiikka ceramics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 9/131

11 asiasana index term kertakäyttötuotteet disposables Keski- ja Itä-Eurooppa Central and Eastern Europe Keski-Amerikka Central America keskitys concentration keskuspankit central banks keskustelu discussion kestävä kehitys sustainable development kevyt liikenne light vehicle traffic kielet languages kielitaito language proficiency kielitiede linguistics kierrätys recycling Kiina China kiinan kieli chinese language kiinnitys mortgages kiinteistöt real estates kilpailu competition kilpailuetu competitive advantage kilpailukyky competitiveness kilpailupolitiikka competition policy kioskit kiosks Kirgisia Kyrgyzstan kirjakauppa book trade kirjallisuus literature kirjanpito bookkeeping kirjapainot printing offices kirjastot libraries kirjat books kirjeenvaihto correspondence kirjoittaminen writing kirkko churches kiusaaminen bullying kivenjalostusteollisuus stone industry kodinkoneet domestic utensils kohderyhmät target groups kokemus experience kokoukset meetings kolmas sektori informal economy Kolumbia Colombia kommandiittiyhtiöt limited partnership kommunismi communist economy koneet machinery konepajat engineering workshops koneteollisuus engineering industry konferenssit conferences konflikti conflicts Kongo Congo kongressit congresses sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 10/131

12 asiasana index term konkurssit bankruptcy konsernit consolidated companies konsortio consortium konsultointi consulting kontit containers korkeakoulut university colleges korkeakoulutus higher education korko interest korruptio corruption kortit cards korut jewellery kosmetiikka cosmetics Kosovo Kosovo koti home kotimaan kauppa domestic trade kotimaiset tuotteet domestic goods kotimyynti door-to-door sales kotitaloudet households kotitaloustiede home economics kotityö housework koulut schools koulutus training koulutuspolitiikka educational policy Kreikka Greece kriisi crisis Kroatia Croatia kukat flowers kuljetukset transport kulkuneuvot vehicles kulta gold kultasepäntuotteet jeweller's merchandise kulttuuri culture kulttuurierot cultural differences kulttuurijohtaminen arts management kulttuurin markkinointi arts marketing kulttuurit civilizations kulunvalvonta physical access control kuluttajakäyttäytyminen consumer behaviour kuluttajansuoja consumer protection kuluttajat consumers kulutus consumption kulutusluotot consumer credit kumi rubber kumppanuus partnership kunnallishallinto local government kunnallispolitiikka municipal politics kunnallistalous local government finance kunnat municipalities sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 11/131

13 asiasana index term kuolleisuus mortality kuorma-autot lorries kurssivaihtelut volatility kustannukset costs kustannus-hyötyanalyysi cost benefit analysis kustannuslaskenta cost accounting kustannustoimi publishing kustantajat publishers Kuuba Cuba kuutamourakointi moonlighting Kuwait Kuwait kylkiäinen spin-off kylmätekniikka refrigeration kylpylät spas kyläkauppa village shops kylät villages kynttilät candles Kypros Cyprus kyselyt questionnaire kysyntä demand käsiteollisuus handicraft industry käypä arvo fair value käytettävyys usability käyttäytyminen behaviour käyttäytymisen taloustiede behavioral economics käyttöomaisuus fixed assets kääntäminen translation köyhyys poverty laadullinen tutkimus qualitative research laadunvalvonta quality control laatu quality lahjat gifts lahjonta bribery lainat loans lainsäädäntö legislation laivaliikenne shipping traffic laivanrakennusteollisuus shipbuilding industry laivat ships lakot strikes lama depression lammastalous sheep farming lannoitteet fertilizers lanseeraus launching Lappi Lapland lapset children lasi glass laskentatoimi accounting laskutus invoicing sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 12/131

14 asiasana index term Latinalainen Amerikka Latin America Latvia Latvia leasing leasing lehdistö press leikkikalut toy industry leipomot bakeries leipä bread leirintäalueet camping sites lelut toys lemmikit pets lentokentät airports lentokoneet aeroplanes lentoliikenne air traffic lentoyhtiöt airlines levikki circulation Libanon Lebanon Liberia Liberia Libya Libya Liettua Lithuania liha meat liike-elämä business life liikearvo goodwill liikeidea business idea liikekirjeenvaihto business correspondence liikelahjat business gifts liikematkat business travel liikemerkit logotypes liikenne traffic liikenneonnettomuudet road accidents liikesalaisuudet business secrets liiketalous business economics liiketaloustiede business science liikevaihtoverotus purchase tax liikunta physical exercise likviditeetti liquidity linja-autot buses lisensointi licensing listautuminen listed companies lisäarvo value added lobbaus lobbying logistiikka logistics lokero niche loma vacation lomautus lay-offs lukot locks luomutuotteet organic farming products luonnonsuojelu protection of nature luonnontieteet natural sciences sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 13/131

15 asiasana index term luonnonvarat natural resources luontaistuotteet natural products luonto nature luontoisedut fringe benefit luottamus trust luottamusmiehet shop stewards luotto credit luottokortit credit cards luottoluokitus credit rating luottotiedot credit information luovuus creativity Luxemburg Luxembourg lvis heating and sanitary installations Lähi-itä Middle East lähialueet neighbouring areas lähikauppa local shops lähiöt suburbs lämmitys central heating Länsi-Eurooppa Western Europe lääketeollisuus pharmaceutical industry lääketiede medicine lääkkeet drugs maa land maahanmuutto immigration maailmankauppa world trade maailmanpankki world bank maailmantalous world economy maakaasu natural gas maakunnat provinces maalit paints maantiede geography maarakennus earthwork maariski country risk maaseutu rural districts maastamuutto emigration maatalous agriculture maatalouspolitiikka agricultural policy maatilatalous farming maine reputation mainonta advertising mainostoimistot advertising agencies maisema landscape maito milk Makedonia Macedonia makeiset confectionery makkarat sausages makrotalous macroeconomics maksuehdot terms of payment sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 14/131

16 asiasana index term maksuhäiriöt late payments maksukortit electronic payment cards maksut payments maksutase balance of payments maksuvalmius corporate liquidity Malesia Malaysia mallit models malmit minerals Malta Malta margariini margarine marjat berries market entry market entry markkinaosuus market share markkinat markets markkinatalous market economy markkinatutkimukset market research markkinointi marketing markkinointimix marketing mix markkinointitutkimukset marketing research Marokko Morocco matematiikka mathematics materiaalit materials materiaalitalous business logistics matkailu tourism matkapuhelimet cellular phones matkatoimistot travel agencies matot carpets mausteet spices media media mehut juices meijerit dairies meklarit brokers Meksiko Mexico melu noise menestyminen success menot expenditure mentorointi mentoring merenkulku navigation meret seas meriliikenne maritime transport merkantilismi mercantilism merkkitavarat branded goods messut fairs metalliteollisuus metal industry metro underground railways metsästys hunting metsät forests metsätalous forestry sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 15/131

17 asiasana index term metsäteollisuus forest industry miehet men mielenterveys mental health mielipiteet opinions mikrotalous microeconomics mindfulness mindfulness mis mis missio mission mittakaava scale mittarit ratings mobiilitekniikka mobile technology Moldova Moldova Monaco Monaco Mongolia Mongolia monialayritykset conglomerate companies monopolit monopolies moottoripyörät motorcycles mopot mopeds moraali morals moral hazard moral hazard Mosambik Mozambique motivaatio motivation muisti memory multimedia multimedia muoti fashion muotoilu design muovit plastics museot museums musiikki music musiikkiteollisuus music industry muutos change muuttoliike migration Myanmar Myanmar myllyt mills myyjät shop assistants myymälät shops myymälävarkaudet shoplifting myynti sales myyntiedustajat sales agents myyntimenetelmät sales methods nahkateollisuus leather industry nahkatuotteet leather products naiset women Namibia Namibia nanoteknologia nanotechnology naulat nails Nepal Nepal neuroeconomics neuroeconomics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 16/131

18 asiasana index term neuvonta counselling Neuvostoliitto Soviet Union neuvottelut negotiation Nigeria Nigeria nimitys nomination non profit non-profit organizations Norja Norway nuoret young people näyttelyt exhibitions obligaatiot bonds OECD OECD offshore offshore industry ohjausjärjestelmät control systems ohjelmistot software oikeus law oikeustiede jurisprudence oikeusturva legal protection oligopolit oligopolies olut beer omaisuudenhoito asset management omaisuus property omistus ownership ongelmajätteet hazardous wastes onni happiness opec opec open access open access operaatiotutkimus operational research opettajat teachers opetus education opiskelijat students opiskelu studying oppiminen learning oppiva organisaatio organizational learning optikkoala opticians optimointi optimization optiot option organisaatio organization organisaatiokulttuuri organizational culture organisaatiokäyttäytyminen organizational behaviour organisaatiomuutos organizational change organisaation kehittäminen organizational development organisaatiopsykologia organizational psychology osa-aikatyö part-time work osaaminen competence osakemarkkinat stock markets osakeyhtiöt joint stock companies osakkaat stakeholders osakkeet shares sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 17/131

19 asiasana index term osallistuminen participation osingot dividends ostot industrial purchasing ostovoima purchasing power osuuspankit cooperative banks osuustoiminta cooperatives otanta sampling paikallislehdistö local press paikallisuus locality paikannus posititoning pakasteet frozen foods Pakistan Pakistan pakkaukset packages pakkausteollisuus packaging industry pakolaiset refugees palaute feedback Palestiina Palestine palkanlaskenta calculation of wages palkka pay palkkiot remuneration palvelullistaminen servitization palvelumuotoilu service design palvelut service panimoteollisuus brewing industry pankit banks pankkiiriliikkeet brokerages pankkikortit bank cards panttaus pledging paperi paper paperiteollisuus paper industry Paraguay Paraguay parhaat käytännöt best practices parturit barbers patentit patents pelastustoimi rescue services pelit games peliteoria game theory perehdyttäminen induction training perhe families perheyhtiöt family firms perintä payment collecting perintöoikeus hereditary law perintövero inheritance taxes persoonallisuus personality Peru Peru peruskoulu comprehensive school perusoikeudet civil rights perustuslaki constitutional law sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 18/131

20 asiasana index term pesuaineet detergents pesulat laundries pienyritykset small businesses pikaruoka fast food piratismi piracy pk-yritykset smes Pohjanmeri North Sea pohjoinen ulottuvuus northern dimension Pohjois-Korea North Korea Pohjoismaat Scandinavia poissaolot absenteeism poistot depreciations poliisi police poliittinen taloustiede political economics politiikka politics polkumyynti dumping polkupyörät bicycles polttoaineet fuels porotalous reindeer husbandry portfolio portfolio Portugali Portugal posliini porcelain posti postal services postimyynti mail order sales presidentti presidents professorit professors projektit projects propaganda propaganda prosessioikeus litigation prosessit processes protektionismi protectionism psykologia psychology puhelin telephones puhelinmyynti telephone selling puistot parks Puola Poland puolueet political parties puolustusvoimat armed forces puu wood puukot sheath knives puunjalostusteollisuus woodworking industry puusepänteollisuus carpentry industry puutaloteollisuus prefabricated timber houses puutarhatalous horticulture puutuotteet wood products päihteet narcotics päivittäistavarat consumer goods päivähoito day care sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 19/131

21 asiasana index term pätkätyöt fixed-term work pääkaupunkiseutu metropolitan area pääkonttorit headquarters päällysmerkinnät labels pääoma capital pääomavirrat capital flow päästökauppa emissions trading päästöt air pollution päätöksenteko decision making pörssit stock exchanges pörssiyhtiöt exchange-listed companies raaka-aineet raw materials radio radio broadcasting raha money rahalaitokset financial institutions rahanpesu laundering rahapelit lottery rahapolitiikka monetary policy rahastot funds rahastoyhtiöt investment trusts rahatalous monetary economics rahoitus financing rahoitusinstrumentit financial instruments rahoitusmarkkinat financial markets rahtaus freight transport rajakauppa border trade rajaseudut border regions rakennemuutos structural change rakennukset buildings rakennustarvikkeet building materials rakennusteollisuus construction industry rakennustoiminta building construction rangaistukset penalties Ranska France ranskan kieli french language raportit reports rationalisointi rationalization rauha peace rautatarvikkeet hardware shops rautatieliikenne railway transport rautatiet railways ravinto nutriment ravintolat restaurants raviurheilu horse racing reaktio reaction rehut fodder reilu kauppa fair trade rekisterit registers sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 20/131

22 asiasana index term rekrytointi recruiting remburssi letters of credit retkeily camping retoriikka rhetorics revalvointi revaluation riista game animals rikokset crime rikollisuus criminality rikosoikeus criminal law riski risk riskienhallinta risk management riskirahoitus venture capital robotit robots Romania Romania ruoka food Ruotsi Sweden ruotsin kieli swedish language ryhmät groups ryhmätyö group work räjähdysaineet explosives räätälöinti tailoring saamen kieli lapp saaristo archipelago saastuminen pollution saatavat outstanding accounts sahat saws sahatavarat sawn goods sahateollisuus sawmilling industry sairaalat hospitals sairaalatekniikka medical equipment sairaanhoito nursing sairausvakuutus health insurance sakot fines Saksa Germany saksan kieli german language salakuljetus smuggling Sambia Zambia sanakirjat dictionaries sananvapaus freedom of speech sanastot vocabularies saneeraus reorganization sanomalehdet newspapers sarjakuvat comics satamat ports Saudi-Arabia Saudi Arabia sauna sauna scheduling scheduling segmentointi segmentation sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 21/131

23 asiasana index term seksi sex selluteollisuus pulp industry semantiikka semantics semiotiikka semiotics Serbia Serbia sertifiointi certification servicescape servicescape sesonkimyynti end-of-season sales seurakunnat parishes shoppailu shopping sidosryhmät interest groups sienet mushrooms sihteerit secretaries siipikarja poultry siirtohinnat transfer prices siirtymätalous transition economy siivous cleaning sijainti location sijoittajasuhteet investor relations sijoittajat investors sijoitukset investments sijoitusrahastot investment funds sijoitusyhtiöt investment companies sikatalous pig farming sillat bridges simulointi simulation Singapore Singapore sisustus interior decoration sisäinen markkinointi internal marketing sisäinen tarkastus internal auditing sisäinen yrittäjyys intrapreneurship sisältötuotanto content industry sisäpiirikauppa insider trading sitoutuminen commitment siviilioikeus civil law sivistys civilization Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia soittimet musical instruments sokeri sugar Somalia Somalia somistus decoration sopimukset contracts sopimusoikeus contract law sosiaalinen markkinointi social marketing sosiaalinen media social media sosiaalinen pääoma social capital sosiaalinen vastuu social responsibility sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 22/131

24 asiasana index term sosiaalinen yrittäjyys social entrepreneurship sosiaalipolitiikka social policy sosiaalipsykologia social psychology sosiaalitoimi social services sosiaaliturva social security sosialismi socialism sosiologia sociology sota war sotateollisuus armaments industry sponsorointi sponsorship Sri Lanka Sri Lanka standardit standards stokastiikka stochastic processes strategia strategy stressi stress suhdanteet business cycles suhdemarkkinointi relationship marketing suhdetoiminta public relations suklaa chocolate sukupolvenvaihdos succession of generations sukupuoli gender suomen kieli finnish language suomen pankki bank of finland suomenruotsalaiset finno-swedes Suomi Finland suoramainonta direct mail suoramarkkinointi direct marketing suoramyynti direct sales suorat investoinnit direct investments suorituskyky efficiency suot marshes suunnitelmatalous planned economy suunnittelu planning suurtaloudet large scale catering suutarit shoemakers Sveitsi Switzerland syklit cycles symbolit symbols syntyvyys natality syrjäseudut remote areas systeemit systems systeemityö systems work Syyria Syria sähkö electricity sähköposti electronic mail sähkötarvikkeet electrical equipment sähkötekninen teollisuus electricity industry sähkötyöt electrical engineering sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 23/131

25 asiasana index term säilykkeet canned food sää weather säädökset regulations säännöstely rationing säästäminen savings säästöpankit savings banks säätiöt foundations taajamat urban areas taantuma recession taide arts taideteollisuus industrial design Taiwan Taiwan takaus guarantees taksit taxi talletukset bank deposits taloudellinen kasvu economic growth taloudellinen kehitys industrial development talouselämä economic life taloushallinto financial management taloushistoria economic history talousjärjestelmät economic systems talouskriisi economic crisis talousmaantiede economic geography talousmatematiikka mathematical economics talousnäkymät economic outlook talouspolitiikka economic policy talousrikokset economic crime taloussuhteet economic relations taloussuunnittelu economic planning taloustieteet economic science taloustieteilijät economists Tansania Tanzania Tanska Denmark tapahtumat events tapaturmat accidents tappiot loss tarina narrative tarjonta supply tarjous bidding tarjouskilpailu competitive bidding tasa-arvo equality tasapainoteoria equilibrium theory taseanalyysi financial analysis taseet balance sheets tavaramerkki trade marks tavarat commodities tavaratalot department stores tavoitteet goals sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 24/131

Palvelutietojen ryhmittely monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa. Ryhmä Palvelu, aihe Grupp Service, område Group Service, topic

Palvelutietojen ryhmittely monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa. Ryhmä Palvelu, aihe Grupp Service, område Group Service, topic Palvelutietojen ryhmittely monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa. Ryhmä Palvelu, aihe Grupp Service, område Group Service, topic ASUMINEN BOENDE HOUSING Asuinympäristö Boendemiljö Living

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä KYMP Viihde alk. 39,90 /kk KYMP Laajakaista ADSL 10/1 M 32,00 /kk ADSL 10/1 M 36,90 /kk ADSL 20/1 M 43,50 /kk ADSL 20/1 M 46,90 /kk VDSL 10/10 M

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 3/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 12.6.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015 4/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/2015 24.8.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

RESEARCH ON THE POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING THE SMALL CHANGES MONEY COLLECTION PROGRAMME OF HOGAR DE CRISTO INTO FINLAND The legal point of view

RESEARCH ON THE POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING THE SMALL CHANGES MONEY COLLECTION PROGRAMME OF HOGAR DE CRISTO INTO FINLAND The legal point of view Mirke Turunen RESEARCH ON THE POSSIBILITIES OF IMPLEMENTING THE SMALL CHANGES MONEY COLLECTION PROGRAMME OF HOGAR DE CRISTO INTO FINLAND The legal point of view Bachelor s Thesis Business Management December

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE TIETO- INTENSIIVINEN PALVELU- TOIMINTA Professori Marjatta Maula Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan laitos (1) Avaus. Prof. Marjatta Maula Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

NUORISOTYÖNTEKIJÄN AMMATTILLINEN SANAKIRJA FI-EN

NUORISOTYÖNTEKIJÄN AMMATTILLINEN SANAKIRJA FI-EN NUORISOTYÖNTEKIJÄN AMMATTILLINEN SANAKIRJA FI-EN 1 A aikuiskoulutus aikuistuminen ajanviete aktiivinen kansalaisuus ala-aste alaikäinen alkoholinkäyttö aloite alueellinen koordinaattori alueellisten palvelujen

Lisätiedot

BUSINESS IN ESTONIA. PARHAAT KONTAKTIT VIROSSA Kenen puoleen kääntyä laki- ja patenttikysymyksissä,

BUSINESS IN ESTONIA. PARHAAT KONTAKTIT VIROSSA Kenen puoleen kääntyä laki- ja patenttikysymyksissä, ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS IN ESTONIA Laittaako ikääntyvä väestö Suomen ja Baltian polvilleen? Nyt tarvitaan ratkaisuja! Lue lisää sivu 5. PARHAAT

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 B102 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito National Accounts

Kansantalouden tilinpito National Accounts Kansantalouden tilinpito National Accounts 2000-2009* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Raimo Nurminen +358 9 1734 3367 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 Toiminnanohjausjärjestelmät -tuoteselvitys Versio 1.1 12.6.2002 Yhteystiedot Tuula Käpylä VTT Tietotekniikka PL 1201, FIN-02044 VTT Katuosoite: Tekniikantie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

INDIA, TEKES and TEAM FINLAND. Riku Mäkelä, Tekes New Delhi riku.makela@tekes.fi 6.2.2014

INDIA, TEKES and TEAM FINLAND. Riku Mäkelä, Tekes New Delhi riku.makela@tekes.fi 6.2.2014 INDIA, TEKES and TEAM FINLAND Riku Mäkelä, Tekes New Delhi riku.makela@tekes.fi 6.2.2014 TEAM FINLANDIN TIIVISTELMÄ INTIASTA: KASVUMAHDOLLISUUS: Intian markkinat kasvavat nykyisessäkin globaalissa tilanteessa

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot