Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto"

Transkriptio

1 sto sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus

2 asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring Ahvenanmaa province of Aland aika time aikakauslehdet journals aikasarja-analyysi time series aikataulut time tables aikuiskoulutus adult education aineeton omaisuus immaterial property aivoriihi brainstorming aivot brain ajankäyttö time use ajattelu thinking akateeminen työvoima academic staff Alankomaat Netherlands Albania Albania alennusmyynti bargain sales Algeria Algeria alihankinta subcontracts alkoholi alcohol alkuperäismerkintä mark of origin alue region aluehallinto regional administration aluemaantiede regional geography aluepolitiikka regional policy aluesuunnittelu regional planning aluetutkimus regional research ammatillinen koulutus vocational training ammatinvalinta occupational choice ammatit professions ammattijärjestöt labour unions ammattikorkeakoulut polytechnics ansaintalogiikka wage trends ansiokehitys wage development Antarktis Antarctica antiikki antique apteekit pharmacies arabimaat arab states Argentiina Argentina arkeologia archaeology arkistot archives arkkitehtuuri architecture arktiset alueet arctic areas Armenia Armenia sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 1/131

3 asiasana index term arpajaiset lotteries arviointi evaluation arvoanalyysi value analysis arvoketju value chain arvonlisävero value added tax arvopaperimarkkinat stock exchange markets arvopaperistaminen securitization arvot values aseet weapons asenteet attitudes aseteollisuus arms industry asiakasarvo customer value asiakashallinta customer relationship management asiakaslehdet customer magazines asiakaspalvelu customer service asiakirjakaavat document forms asiakirjat documents asiakkaat customers asianajajat lawyers asiantuntijaorganisaatiot knowledge organizations asiantuntijat specialists astiat crockery asuminen housing asunnot apartments asunto-osakeyhtiöt housing companies asuntopolitiikka housing policy ateriat meals aukiolo opening hours aurinkoenergia solar energy Australaasia ja Oseania Australasia and Oceania Australia Australia autokorjaamot garages automaatio automation automaatit vending machines autot cars autotarvikkeet car accessories autoteollisuus car industry av-palvelut audiovisual services avaruus space avoin korkeakoulu open university Azerbaidzan Azerbaijan Balkan Balkans Baltian maat Baltic countries Bangladesh Bangladesh behavioral finance behavioral finance Belgia Belgium benchmarking benchmarking bensiini petrol sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 2/131

4 asiasana index term betoni concrete bibliometria bibliometrics bioteknologia biotechnology blogit blogs Bolivia Bolivia Bosnia Bosnia bottom of the pyramid bottom of the pyramid brandit brands brandiuskollisuus brand loyalty Brasilia Brazil bruttokansantuote gross national product budjetit budget budjetointi budgeting Bulgaria Bulgaria Burma Burma business intelligence business intelligence business-to-business business-to-business byrokratia bureaucracy call center call center Chile Chile coaching coaching corporate governance corporate governance Costa Rica Costa Rica crowd sourcing crowd sourcing data warehousing data warehousing deflaatio deflation delegointi delegation demokratia democracy design management design management devalvaatio devaluation diffuusio diffusion digitaalitekniikka digital technology disinvestoinnit disinvestment diskonttaus discounting diskurssianalyysi discourse analysis diversifikaatio diversification divestoinnit divestments due diligence due diligence duopolit duopoly e-business e-business ecr efficient customer response Ecuador Ecuador eduskunta parliament eec eec efta efta Egypti Egypt ekologia ecology ekonometria econometrics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 3/131

5 asiasana index term ekonomit masters of economics ekosysteemit ecosystems elektroniikka electronics elektroniikkateollisuus electronics industry elinkaari life cycle elinkeinoelämä trade and industry elinkeinopolitiikka industrial policy elinkustannukset cost of living elinolosuhteet living conditions elintarviketeollisuus food industry elintarvikkeet food stuffs elintaso standard of living elinympäristö social environment elokuvat film industry elvytys resuscitation eläimet animals eläkeläiset pensioners eläkerahastot pension funds eläkevakuutus pension insurance eläkkeet pensions elämykset experiences elämäkerrat biography elämänlaatu quality of life elämäntapa way of life EMU EMU energia energy energiapolitiikka energy policy energiatalous energy economy englannin kieli english language Englanti England ennusteet forecasts epäonnistuminen failure epävarmuus uncertainty ergonomia ergonomics erikoiskuljetukset special transports erikoistavarat specialty goods Eritrea Eritrea eroaminen resignations esimiehet supervisors esineoikeus property law Espanja Spain espanjan kieli spanish language Etelä-Afrikka South Africa Etelä-Amerikka South America Etelä-Korea South Korea etiikka ethics etiketti etiquette Etiopia Ethiopia sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 4/131

6 asiasana index term etnografia ethnography etäopetus distance education etätyö remote work EU EU euro euro euromarkkinat euromarket Eurooppa Europe feminismi feminism Filippiinit Philippines filosofia philosophy finanssipolitiikka fiscal policy force majeure force majeure franchising franchising futuurit futures fuusiot mergers Färsaaret Faeroe islands geeniteknologia genetics geologia geology geopolitiikka geopolitics Georgia Georgia globalisaatio globalization goodwill accounting goodwill accounting graafinen teollisuus printing industry grafiikka graphics Grönlanti Greenland haastattelu interview hajautus decentralization hakemistot directories hallinto administration hallinto-oikeus administrative law hallitukset boards of directors hammashuolto dental care hankinnat purchasing harjoittelu apprenticeship harmaa talous grey economy harmonisointi harmonisation hedelmät fruits heikot signaalit weak signals Helsingin kauppakorkeakoulu Helsinki school of economics Helsinki Helsinki henkilöhistoriat biographies henkilösiirrot job turnover henkilöstö personnel henkilöstöhallinto personnel management henkilöstökoulutus personnel training henkilöstön kehittäminen employee education henkilöstöpolitiikka personnel policy henkilöstötilinpäätös human resource accounting sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 5/131

7 asiasana index term henkinen pääoma intellectual capital henkivakuutus life insurance hiili coal mining hiljainen tieto tacit knowledge hinnat prices hinnoittelu pricing hissit elevators historia history historiikit histories holdingyhtiöt holding companies holhous guardianship Hongkong Hong Kong hopea silver hotellit hotels HSE HSE hunaja honey huolinta forwarding huoltamot service stations huolto maintenance huoltovarmuus maintenance and supply security huonekalut furniture huonekaluteollisuus furniture industry huumeet illegal drugs huutokaupat auctions huvipuistot amusement parks hyvinvointi well-being hyväntekeväisyys charity hävikki wastage identiteetti identity idänkauppa eastern trade ihmisoikeudet human rights ihmissuhteet human relations ikä age ilmailu aviation ilmaisjakelu free distribution ilmansuojelu air pollution prevention ilmastointi air conditioning ilmatiede meteorology ilmoitukset advertisements ILO ILO imago image immateriaalioikeus incorporeal right indeksit indices Indonesia Indonesia inflaatio inflation informaatio information informaatiolukutaito information literacy infrastruktuuri infrastructure sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 6/131

8 asiasana index term innovaatiot innovations instituutiot institutions integraatio integration internet internet Intia India intranet intranet inventointi inventory investoinnit investment investointipankit investment banks Irak Iraq Iran Iran Irlanti Ireland irtisanominen giving notice Islam Islam Islanti Iceland Iso-Britannia United Kingdom Israel Israel Italia Italy italian kieli italian language itsepalvelu self-service Itä-Eurooppa eastern europe Itämeren alue Baltic Sea region Itämeri Baltic sea Itävalta Austria jakelu distribution jakelutiet distribution channels jalkineet footwear jalokivet jewellery industry Japani Japan Jemen Yemen johdannaismarkkinat derivatives market johdon laskentatoimi managerial accounting johtajat managers johtaminen management Jordania Jordan joukkoliikenne public transport joukkorahoitus crowdfunding joukkoruokailu catering joukkotiedotus mass communication joukkovelkakirjat bonds and debentures joulumyynti christmas sales journalismi journalism julisteet posters julkaisut publications julkinen hallinto public administration julkinen sektori public sector julkinen talous public finance julkiset menot public expenditure sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 7/131

9 asiasana index term julkiset palvelut public services julkisoikeus public law julkisuus publicity juomat beverages juomateollisuus beverage industry juristit jurists juurekset edible roots juusto cheese jälkimarkkinointi after-sales service jälleenmyynti resale jälleenrakentaminen economic reconstruction jälleenvakuutus reinsurance järjestöt organizations jätehuolto waste disposals jätteet waste jäänmurtajat icebreakers jäätelö ice cream kaakao cocoa industry kaasu gas industry kaavoitus town planning kahvi coffee kahvilat cafes kaivokset mines kaivosteollisuus mining industry kalastus fishing kalat fishes kalatalous fishery kalusteet furnishing kamerat cameras kampaamot hairdressing kampanjointi campaigning Kanada Canada kananmunat eggs kannattavuus profitability kannustaminen incentives kansainvälinen international kansainvälinen kauppa international trade kansainvälinen oikeus international law kansainvälinen valuuttarahasto international monetary fund kansainvälinen yhteistyö international cooperation kansainväliset järjestöt international organizations kansainväliset pääomamarkkinat international capital markets kansainväliset yhtiöt international companies kansainvälistyminen internationalization kansallispuistot national parks kansaneläkkeet national basic pensions kansantalous national economy kansantaloustiede economics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 8/131

10 asiasana index term kansantulo national income kansantuote national product kapitalismi capitalism Karibianmeren alueet Caribbean Karjala Karelia karjatalous cattle husbandry kartat maps kartellit cartels kartonkiteollisuus cardboard industry kassanhallinta cash management kassavirta cash flow kasvatus educational systems kasvikset vegetables kasvu growth katastrofit catastrophes kaukolämpö district heating kaupallinen koulutus business education kaupallistaminen commercialization kauppa commerce kauppaedustajat commercial agents kauppakamarit chambers of commerce kauppakeskukset commercial centres kauppaketjut chain stores kauppakorkeakoulut schools of economics kauppaoikeus commercial law kauppaopistot commercial schools kauppaoppilaitokset business schools kauppapolitiikka trade policy kaupparekisteri trade registers kauppatase balance of trade kauppiaat merchants kaupungit towns kaupunkisuunnittelu urban planning Kazakstan Kazakhstan kehitys development kehitysalueet development areas kehitysapu development aid kehitysmaat developing countries kehitysyhteistyö development cooperation keittiöt kitchens keksinnöt inventions keksit biscuits kellot watches kemia chemistry kemianteollisuus chemical industry kengät shoes Kenia Kenya keramiikka ceramics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 9/131

11 asiasana index term kertakäyttötuotteet disposables Keski- ja Itä-Eurooppa Central and Eastern Europe Keski-Amerikka Central America keskitys concentration keskuspankit central banks keskustelu discussion kestävä kehitys sustainable development kevyt liikenne light vehicle traffic kielet languages kielitaito language proficiency kielitiede linguistics kierrätys recycling Kiina China kiinan kieli chinese language kiinnitys mortgages kiinteistöt real estates kilpailu competition kilpailuetu competitive advantage kilpailukyky competitiveness kilpailupolitiikka competition policy kioskit kiosks Kirgisia Kyrgyzstan kirjakauppa book trade kirjallisuus literature kirjanpito bookkeeping kirjapainot printing offices kirjastot libraries kirjat books kirjeenvaihto correspondence kirjoittaminen writing kirkko churches kiusaaminen bullying kivenjalostusteollisuus stone industry kodinkoneet domestic utensils kohderyhmät target groups kokemus experience kokoukset meetings kolmas sektori informal economy Kolumbia Colombia kommandiittiyhtiöt limited partnership kommunismi communist economy koneet machinery konepajat engineering workshops koneteollisuus engineering industry konferenssit conferences konflikti conflicts Kongo Congo kongressit congresses sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 10/131

12 asiasana index term konkurssit bankruptcy konsernit consolidated companies konsortio consortium konsultointi consulting kontit containers korkeakoulut university colleges korkeakoulutus higher education korko interest korruptio corruption kortit cards korut jewellery kosmetiikka cosmetics Kosovo Kosovo koti home kotimaan kauppa domestic trade kotimaiset tuotteet domestic goods kotimyynti door-to-door sales kotitaloudet households kotitaloustiede home economics kotityö housework koulut schools koulutus training koulutuspolitiikka educational policy Kreikka Greece kriisi crisis Kroatia Croatia kukat flowers kuljetukset transport kulkuneuvot vehicles kulta gold kultasepäntuotteet jeweller's merchandise kulttuuri culture kulttuurierot cultural differences kulttuurijohtaminen arts management kulttuurin markkinointi arts marketing kulttuurit civilizations kulunvalvonta physical access control kuluttajakäyttäytyminen consumer behaviour kuluttajansuoja consumer protection kuluttajat consumers kulutus consumption kulutusluotot consumer credit kumi rubber kumppanuus partnership kunnallishallinto local government kunnallispolitiikka municipal politics kunnallistalous local government finance kunnat municipalities sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 11/131

13 asiasana index term kuolleisuus mortality kuorma-autot lorries kurssivaihtelut volatility kustannukset costs kustannus-hyötyanalyysi cost benefit analysis kustannuslaskenta cost accounting kustannustoimi publishing kustantajat publishers Kuuba Cuba kuutamourakointi moonlighting Kuwait Kuwait kylkiäinen spin-off kylmätekniikka refrigeration kylpylät spas kyläkauppa village shops kylät villages kynttilät candles Kypros Cyprus kyselyt questionnaire kysyntä demand käsiteollisuus handicraft industry käypä arvo fair value käytettävyys usability käyttäytyminen behaviour käyttäytymisen taloustiede behavioral economics käyttöomaisuus fixed assets kääntäminen translation köyhyys poverty laadullinen tutkimus qualitative research laadunvalvonta quality control laatu quality lahjat gifts lahjonta bribery lainat loans lainsäädäntö legislation laivaliikenne shipping traffic laivanrakennusteollisuus shipbuilding industry laivat ships lakot strikes lama depression lammastalous sheep farming lannoitteet fertilizers lanseeraus launching Lappi Lapland lapset children lasi glass laskentatoimi accounting laskutus invoicing sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 12/131

14 asiasana index term Latinalainen Amerikka Latin America Latvia Latvia leasing leasing lehdistö press leikkikalut toy industry leipomot bakeries leipä bread leirintäalueet camping sites lelut toys lemmikit pets lentokentät airports lentokoneet aeroplanes lentoliikenne air traffic lentoyhtiöt airlines levikki circulation Libanon Lebanon Liberia Liberia Libya Libya Liettua Lithuania liha meat liike-elämä business life liikearvo goodwill liikeidea business idea liikekirjeenvaihto business correspondence liikelahjat business gifts liikematkat business travel liikemerkit logotypes liikenne traffic liikenneonnettomuudet road accidents liikesalaisuudet business secrets liiketalous business economics liiketaloustiede business science liikevaihtoverotus purchase tax liikunta physical exercise likviditeetti liquidity linja-autot buses lisensointi licensing listautuminen listed companies lisäarvo value added lobbaus lobbying logistiikka logistics lokero niche loma vacation lomautus lay-offs lukot locks luomutuotteet organic farming products luonnonsuojelu protection of nature luonnontieteet natural sciences sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 13/131

15 asiasana index term luonnonvarat natural resources luontaistuotteet natural products luonto nature luontoisedut fringe benefit luottamus trust luottamusmiehet shop stewards luotto credit luottokortit credit cards luottoluokitus credit rating luottotiedot credit information luovuus creativity Luxemburg Luxembourg lvis heating and sanitary installations Lähi-itä Middle East lähialueet neighbouring areas lähikauppa local shops lähiöt suburbs lämmitys central heating Länsi-Eurooppa Western Europe lääketeollisuus pharmaceutical industry lääketiede medicine lääkkeet drugs maa land maahanmuutto immigration maailmankauppa world trade maailmanpankki world bank maailmantalous world economy maakaasu natural gas maakunnat provinces maalit paints maantiede geography maarakennus earthwork maariski country risk maaseutu rural districts maastamuutto emigration maatalous agriculture maatalouspolitiikka agricultural policy maatilatalous farming maine reputation mainonta advertising mainostoimistot advertising agencies maisema landscape maito milk Makedonia Macedonia makeiset confectionery makkarat sausages makrotalous macroeconomics maksuehdot terms of payment sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 14/131

16 asiasana index term maksuhäiriöt late payments maksukortit electronic payment cards maksut payments maksutase balance of payments maksuvalmius corporate liquidity Malesia Malaysia mallit models malmit minerals Malta Malta margariini margarine marjat berries market entry market entry markkinaosuus market share markkinat markets markkinatalous market economy markkinatutkimukset market research markkinointi marketing markkinointimix marketing mix markkinointitutkimukset marketing research Marokko Morocco matematiikka mathematics materiaalit materials materiaalitalous business logistics matkailu tourism matkapuhelimet cellular phones matkatoimistot travel agencies matot carpets mausteet spices media media mehut juices meijerit dairies meklarit brokers Meksiko Mexico melu noise menestyminen success menot expenditure mentorointi mentoring merenkulku navigation meret seas meriliikenne maritime transport merkantilismi mercantilism merkkitavarat branded goods messut fairs metalliteollisuus metal industry metro underground railways metsästys hunting metsät forests metsätalous forestry sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 15/131

17 asiasana index term metsäteollisuus forest industry miehet men mielenterveys mental health mielipiteet opinions mikrotalous microeconomics mindfulness mindfulness mis mis missio mission mittakaava scale mittarit ratings mobiilitekniikka mobile technology Moldova Moldova Monaco Monaco Mongolia Mongolia monialayritykset conglomerate companies monopolit monopolies moottoripyörät motorcycles mopot mopeds moraali morals moral hazard moral hazard Mosambik Mozambique motivaatio motivation muisti memory multimedia multimedia muoti fashion muotoilu design muovit plastics museot museums musiikki music musiikkiteollisuus music industry muutos change muuttoliike migration Myanmar Myanmar myllyt mills myyjät shop assistants myymälät shops myymälävarkaudet shoplifting myynti sales myyntiedustajat sales agents myyntimenetelmät sales methods nahkateollisuus leather industry nahkatuotteet leather products naiset women Namibia Namibia nanoteknologia nanotechnology naulat nails Nepal Nepal neuroeconomics neuroeconomics sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 16/131

18 asiasana index term neuvonta counselling Neuvostoliitto Soviet Union neuvottelut negotiation Nigeria Nigeria nimitys nomination non profit non-profit organizations Norja Norway nuoret young people näyttelyt exhibitions obligaatiot bonds OECD OECD offshore offshore industry ohjausjärjestelmät control systems ohjelmistot software oikeus law oikeustiede jurisprudence oikeusturva legal protection oligopolit oligopolies olut beer omaisuudenhoito asset management omaisuus property omistus ownership ongelmajätteet hazardous wastes onni happiness opec opec open access open access operaatiotutkimus operational research opettajat teachers opetus education opiskelijat students opiskelu studying oppiminen learning oppiva organisaatio organizational learning optikkoala opticians optimointi optimization optiot option organisaatio organization organisaatiokulttuuri organizational culture organisaatiokäyttäytyminen organizational behaviour organisaatiomuutos organizational change organisaation kehittäminen organizational development organisaatiopsykologia organizational psychology osa-aikatyö part-time work osaaminen competence osakemarkkinat stock markets osakeyhtiöt joint stock companies osakkaat stakeholders osakkeet shares sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 17/131

19 asiasana index term osallistuminen participation osingot dividends ostot industrial purchasing ostovoima purchasing power osuuspankit cooperative banks osuustoiminta cooperatives otanta sampling paikallislehdistö local press paikallisuus locality paikannus posititoning pakasteet frozen foods Pakistan Pakistan pakkaukset packages pakkausteollisuus packaging industry pakolaiset refugees palaute feedback Palestiina Palestine palkanlaskenta calculation of wages palkka pay palkkiot remuneration palvelullistaminen servitization palvelumuotoilu service design palvelut service panimoteollisuus brewing industry pankit banks pankkiiriliikkeet brokerages pankkikortit bank cards panttaus pledging paperi paper paperiteollisuus paper industry Paraguay Paraguay parhaat käytännöt best practices parturit barbers patentit patents pelastustoimi rescue services pelit games peliteoria game theory perehdyttäminen induction training perhe families perheyhtiöt family firms perintä payment collecting perintöoikeus hereditary law perintövero inheritance taxes persoonallisuus personality Peru Peru peruskoulu comprehensive school perusoikeudet civil rights perustuslaki constitutional law sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 18/131

20 asiasana index term pesuaineet detergents pesulat laundries pienyritykset small businesses pikaruoka fast food piratismi piracy pk-yritykset smes Pohjanmeri North Sea pohjoinen ulottuvuus northern dimension Pohjois-Korea North Korea Pohjoismaat Scandinavia poissaolot absenteeism poistot depreciations poliisi police poliittinen taloustiede political economics politiikka politics polkumyynti dumping polkupyörät bicycles polttoaineet fuels porotalous reindeer husbandry portfolio portfolio Portugali Portugal posliini porcelain posti postal services postimyynti mail order sales presidentti presidents professorit professors projektit projects propaganda propaganda prosessioikeus litigation prosessit processes protektionismi protectionism psykologia psychology puhelin telephones puhelinmyynti telephone selling puistot parks Puola Poland puolueet political parties puolustusvoimat armed forces puu wood puukot sheath knives puunjalostusteollisuus woodworking industry puusepänteollisuus carpentry industry puutaloteollisuus prefabricated timber houses puutarhatalous horticulture puutuotteet wood products päihteet narcotics päivittäistavarat consumer goods päivähoito day care sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 19/131

21 asiasana index term pätkätyöt fixed-term work pääkaupunkiseutu metropolitan area pääkonttorit headquarters päällysmerkinnät labels pääoma capital pääomavirrat capital flow päästökauppa emissions trading päästöt air pollution päätöksenteko decision making pörssit stock exchanges pörssiyhtiöt exchange-listed companies raaka-aineet raw materials radio radio broadcasting raha money rahalaitokset financial institutions rahanpesu laundering rahapelit lottery rahapolitiikka monetary policy rahastot funds rahastoyhtiöt investment trusts rahatalous monetary economics rahoitus financing rahoitusinstrumentit financial instruments rahoitusmarkkinat financial markets rahtaus freight transport rajakauppa border trade rajaseudut border regions rakennemuutos structural change rakennukset buildings rakennustarvikkeet building materials rakennusteollisuus construction industry rakennustoiminta building construction rangaistukset penalties Ranska France ranskan kieli french language raportit reports rationalisointi rationalization rauha peace rautatarvikkeet hardware shops rautatieliikenne railway transport rautatiet railways ravinto nutriment ravintolat restaurants raviurheilu horse racing reaktio reaction rehut fodder reilu kauppa fair trade rekisterit registers sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 20/131

22 asiasana index term rekrytointi recruiting remburssi letters of credit retkeily camping retoriikka rhetorics revalvointi revaluation riista game animals rikokset crime rikollisuus criminality rikosoikeus criminal law riski risk riskienhallinta risk management riskirahoitus venture capital robotit robots Romania Romania ruoka food Ruotsi Sweden ruotsin kieli swedish language ryhmät groups ryhmätyö group work räjähdysaineet explosives räätälöinti tailoring saamen kieli lapp saaristo archipelago saastuminen pollution saatavat outstanding accounts sahat saws sahatavarat sawn goods sahateollisuus sawmilling industry sairaalat hospitals sairaalatekniikka medical equipment sairaanhoito nursing sairausvakuutus health insurance sakot fines Saksa Germany saksan kieli german language salakuljetus smuggling Sambia Zambia sanakirjat dictionaries sananvapaus freedom of speech sanastot vocabularies saneeraus reorganization sanomalehdet newspapers sarjakuvat comics satamat ports Saudi-Arabia Saudi Arabia sauna sauna scheduling scheduling segmentointi segmentation sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 21/131

23 asiasana index term seksi sex selluteollisuus pulp industry semantiikka semantics semiotiikka semiotics Serbia Serbia sertifiointi certification servicescape servicescape sesonkimyynti end-of-season sales seurakunnat parishes shoppailu shopping sidosryhmät interest groups sienet mushrooms sihteerit secretaries siipikarja poultry siirtohinnat transfer prices siirtymätalous transition economy siivous cleaning sijainti location sijoittajasuhteet investor relations sijoittajat investors sijoitukset investments sijoitusrahastot investment funds sijoitusyhtiöt investment companies sikatalous pig farming sillat bridges simulointi simulation Singapore Singapore sisustus interior decoration sisäinen markkinointi internal marketing sisäinen tarkastus internal auditing sisäinen yrittäjyys intrapreneurship sisältötuotanto content industry sisäpiirikauppa insider trading sitoutuminen commitment siviilioikeus civil law sivistys civilization Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia soittimet musical instruments sokeri sugar Somalia Somalia somistus decoration sopimukset contracts sopimusoikeus contract law sosiaalinen markkinointi social marketing sosiaalinen media social media sosiaalinen pääoma social capital sosiaalinen vastuu social responsibility sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 22/131

24 asiasana index term sosiaalinen yrittäjyys social entrepreneurship sosiaalipolitiikka social policy sosiaalipsykologia social psychology sosiaalitoimi social services sosiaaliturva social security sosialismi socialism sosiologia sociology sota war sotateollisuus armaments industry sponsorointi sponsorship Sri Lanka Sri Lanka standardit standards stokastiikka stochastic processes strategia strategy stressi stress suhdanteet business cycles suhdemarkkinointi relationship marketing suhdetoiminta public relations suklaa chocolate sukupolvenvaihdos succession of generations sukupuoli gender suomen kieli finnish language suomen pankki bank of finland suomenruotsalaiset finno-swedes Suomi Finland suoramainonta direct mail suoramarkkinointi direct marketing suoramyynti direct sales suorat investoinnit direct investments suorituskyky efficiency suot marshes suunnitelmatalous planned economy suunnittelu planning suurtaloudet large scale catering suutarit shoemakers Sveitsi Switzerland syklit cycles symbolit symbols syntyvyys natality syrjäseudut remote areas systeemit systems systeemityö systems work Syyria Syria sähkö electricity sähköposti electronic mail sähkötarvikkeet electrical equipment sähkötekninen teollisuus electricity industry sähkötyöt electrical engineering sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 23/131

25 asiasana index term säilykkeet canned food sää weather säädökset regulations säännöstely rationing säästäminen savings säästöpankit savings banks säätiöt foundations taajamat urban areas taantuma recession taide arts taideteollisuus industrial design Taiwan Taiwan takaus guarantees taksit taxi talletukset bank deposits taloudellinen kasvu economic growth taloudellinen kehitys industrial development talouselämä economic life taloushallinto financial management taloushistoria economic history talousjärjestelmät economic systems talouskriisi economic crisis talousmaantiede economic geography talousmatematiikka mathematical economics talousnäkymät economic outlook talouspolitiikka economic policy talousrikokset economic crime taloussuhteet economic relations taloussuunnittelu economic planning taloustieteet economic science taloustieteilijät economists Tansania Tanzania Tanska Denmark tapahtumat events tapaturmat accidents tappiot loss tarina narrative tarjonta supply tarjous bidding tarjouskilpailu competitive bidding tasa-arvo equality tasapainoteoria equilibrium theory taseanalyysi financial analysis taseet balance sheets tavaramerkki trade marks tavarat commodities tavaratalot department stores tavoitteet goals sto / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus Sivu 24/131

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -..0 Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 0A0 0D000 0D00 0E00 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -.. Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 A0 D000 D0 E0 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2009

Markkinaraportti / helmikuu 2009 II / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / helmikuu 29 Paluu vuoden 27 tasolle Yöpymiset jäivät Helsingissä tammi-helmikuussa lähelle toissa vuoden lukuja. Yöpymiset vähenivät helmikuussa

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä Jon Hellevig Awara Eduhouse Training 04.02.2014 VENÄJÄN MARKKINASTA Venäjä on normalisoitunut Inflaatio Byrokratia Korruptio Lait ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2014

Markkinaraportti / joulukuu 2014 Markkinaraportti / joulukuu 214 Yöpymiset ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä joulukuussa edellisvuoden tasolla. Ulkomailta tuli vähennystä 6,7 % kotimaisten yöpymisten lisääntyessä 7 %. Ulkomaalaisyöpymisten

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2012

Markkinaraportti / helmikuu 2012 Markkinaraportti / helmikuu 212 Yöpymiset 4 % plussalla helmikuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui helmikuussa ja kasvua kirjattiin 4,2 %. Lisäys painottui nyt kotimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2009

Markkinaraportti / heinäkuu 2009 VII/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu 29 Yöpymiset vähenivät Helsingissä Kotimaasta ja etenkin ulkomailta tullut työajan matkailu väheni selvästi heinäkuussa edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2013 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2014

Markkinaraportti / huhtikuu 2014 Markkinaraportti / huhtikuu 214 Yöpymiset ulkomailta nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä huhtikuussa hieman eli 1,1 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä sen sijaan lisääntyi kaksi prosenttia,

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2014

Markkinaraportti / kesäkuu 2014 Markkinaraportti / kesäkuu 214 Yöpymiset hieman plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa hieman eli,6 %. Ulkomailta tulleiden yöpymisten määrä lisääntyi 3,5 %, kun sitä vastoin kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2014 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2014 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2016 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2016 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Linnala Yleiskokoelma Hyllyluokitus

Linnala Yleiskokoelma Hyllyluokitus Linnala Yleiskokoelma Hyllyluokitus Main collection Shelf classification 001 Tiede. Tieteen teoria. Tutkimus Science. Research 002 Informatiikka Informatics 004 Atk Computer science and technology. Computing

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2014

Markkinaraportti / lokakuu 2014 Markkinaraportti / lokakuu 214 Yöpymiset lokakuussa 1 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 1,3 %. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 11 % ja ulkomailta saapuneiden

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e

Maailmantalouden kasvun jakautuminen 2011e Breakdown of World Economic Growth in 2011e Maailmantalouden kasvun jakautuminen 211e Breakdown of World Economic Growth in 211e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 211 / GDP growth in 211, % Kasvu keskimäärin / Average growth: +4,4 % Pohjois-Amerikka

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2009

Markkinaraportti / huhtikuu 2009 IV/ 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / huhtikuu 29 Yöpymiset laskeneet vuoden 27 tasolle Helsingin majoitusliikkeiden yöpymiset ovat taloudellisen taantuman hiipuneet selvästi vuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2014

Markkinaraportti / helmikuu 2014 Markkinaraportti / helmikuu 214 Kotimaan yöpymiset nousussa helmikuussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä helmikuussa hieman eli,4 %. Ulkomailta tulleiden yöpymiset vähenivät lähes 12 % kotimaasta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2014

Markkinaraportti / elokuu 2014 Markkinaraportti / elokuu 214 Yöpymiset kotimaasta selvässä nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa 1,9 %. Kasvu tuli kokonaan kotimaasta yöpymisten lisääntyessä lähes kymmenen prosenttia.

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2013 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2015 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2014 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2013

Markkinaraportti / heinäkuu 2013 Markkinaraportti / heinäkuu 213 Yöpymiset hieman miinuksella heinäkuussa Yöpymisten määrä väheni heinäkuussa Helsingissä aavistuksen verran edellisvuoden heinäkuusta. Miinus tuli kokonaan ulkomailta yöpymisten

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot